Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 18, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 18, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ 1« МАРТ 1992-чм ИЛ. М, S 5 Мэтбуат сэЬифэлэринда КЕНЕРАЛ ИССИМУС ВЭ ПА-ЛЕССА ЧЭБНЭ ХЭТТИНЭ Е’ЗАМИПЭ «к ^ LjJZjr V    '    t    *    ^    f    g Галина Старово]тованы ним танымыр!.. ДеЗнрлэр ки, мэшЬурлугуна кора о, дун-ja гадынлары арасыида Нина АндреЗева-дан лап азачыг керн галыр. Догрудан да, демократларын Ьансы митингннэ вэ Ja антикоашуннетлэрян Зыгынчагына, ja да ленинофобларын топланышына кетсэниз онун мэфтунеднчи сэснии ешидэрсиннз; Ьэфтэкнн вар куяу балка «ЬеЗванлар ала-мнндэ» программы \ нсгисна о/^магла, мар. кэаи телевизиЗанын hap Ьансы верили шннэ бахсаныз онун фусункар тэбассумуну ке-рэрсиниз; Али Советнн гурултаЗларывда вэ сессиЗаларында депутатларын чыхыш еднб сеЗлэднклэри вэ сеЗлэмэднклэри нитг-|1эрин топлусуну ачсаныз онун натиглик сэнэтинин надир нумунэлэрнндэн Ьэзз алар-сыныз; А. Собчакын «baKHMHjJai Золларын. да* китабыны элиниза алсаныз сэЬифэдэн онун сиза бахан квзэл портретиндэн квзу-лузу ЧЭКЭ билмэЗэчэксиниз... Кечмншн. мнздэн вэ За бу кунумуздэн истэдиЗнннз мэшЬур гадынын адыны дejин вэ мэн инамла онун Занында Галина ВасилЗевна-нын ддмиы чэкэрэм. Периклин лэ1агэтлн hэjaт Золдашы АспазиЗа?.. Сезарын ejибcнз арвады Помпе]а?.. Рома папасы олмуш ва папесса Иоанна ады нлэ тарнхэ душмуш о, шеЗтан хислатли гадын?... Ватэнин азад-лыры намина тонгалда Занмыш Жанна д’Арк?.. Душмэнлэринэ аман вермэмиш РозалиЗа ЗемлЗачка?.. Беринг богазыны узуб кечмнш Линн Кокс?.. Эрина сэдагэтн-нэ кара 65 ил Ьэбс чэзасы кезлэЗэн^Имел.. да Маркос?.. Рус.халгынын севнмлн гызы Белла Куркова?.. Бизим Зорулмаз хадн-мнмизин гэлбнндэ онларын Нар бнри ила е]ни олан на нсэ вар. О, ги]мэтлэрин гаЗ-дарлашдырылмасы, «Бушуй aJaглapы* учун невбэлэр вэ «нэЬаЗэтсиз еротнка* кнми Горбачов — Делтснн двврунун терэ-мэсн вэ аЗрылмаз унсурудур. Бутун бу мэшЬурлугу илэ Занашы, Галина Васил1езна чох утанчагдыр. ССРИ халг деиутатларьшын биринчи гypyлтaJы ]адыныздадырмы? С), Чиндэ баш верэн хоща-кэлмэз Ьадисэлэрлэ элагэ-дар гурултаЗын Чин халг^-на мурачиэтинин элеЗЬинэ сэс вермиш Зеканэ депутат иди. Ьэмкарларьшдан бири она демишди: «Сиз Москва-да jamajbipcbiHbi3. бучага-чан аЗагыныз де}мэ)эн \Je-равандан депутат сечилми-синиз. Чинин проблемлэри-нин сизэ нэ дохли?* О исэ чидди вэ мзгрур чаваб вер-мишди: «Биз нэ Москвада, нэ Лереванда. нэ дэ Тулада jama]ырыг. биз Лер плане-тиндэ jauiajbipbir*. Онун Ьэмкары бу созлэрэ нэ деЗэ билэрди ки? Элбэттэ, Ьэмин депутат сэсини кэсмишди. Бэли. Галина ВасилЗевна сон дэрэчэ чидди вэ утан. чагдыр. Ьеч вахт озуну нэ Орлеанын • бакирэ гызына, нэ дэ Белла КурковаЗа Taj тутуб. Лалныз бирчэ дэ-фо ез гисмэтини Светлана ГорЗачеванын тaлejинэ ох-шадыб. О вахт. „РусиЗанын бу Mamhyp депутаты респуб. лика рэЬбэрлиЗини чэсарэт. лэ тэнгид етди]инэ керэ озу дэ. аилэси дэ тэ’гиб олунан-да, CTapoBOjTOBa демишди: «Нэ олсун, мэним дэ аилэ-мэ, ушагыма Ьучумлар олур*. Бу догрудан да мугэддэс Ьэ-гигэт иди. Амма бир бала-ча дэгиглэшдирэк ки. ГорЗачеванын оглу догрудан да ушагдыр: .он уч jauibi вар. мэктэблидир. Галина Ва-сил]евнанын оглу Платоша исэ артыг харичэ анасындан а|ры, атасы Михаил ВенЗа-минович Боршевскинин рэЬ. бэрл^и илэ кедир. Шекспи-рин вэтзниндэ угурла бизнес-лэ мэшгул олур. CTapoBOjTOBa вэтэнин ри_ фаЬы наминэ депутат raj-гылары чэкэрэк взунэ pahM ел эмир, элдэн душэнэдэк ишлэЗир. «Биз депутатлар. — бир дэфэ о, чох сэмнмиО-Зэтлэ вэ элбэттэ ки. ез шэхси тэчрубэсинэ эсасла. нараг демишдир, — езуму-зун деЗилик, чох вахт сут-када уч-дерд саат |атырыг. бир raj да олараг истираЬэт кунлэри дэ ишлзЗирик». Догрудан да о нэ взунэ ба-хыр. нэ эринэ арвадлыг, нэ до догма анасына    гызлыг едир. О. Залныз эмэкчи хал-га мэхсусдур вэ мэЬз бу чур фэдакар hajaT тэрзинэ керэ. бир вахтлар етика узрэ парламент комиссиЗасынын сэдри А. А. Денисовун де-диJh кими, бизим Ьамымыз учун зэрури олан    харичи влкэлэрэ сзфэрлэрин cajынa кврэ мукафатчылар групу-на дахил ола билмишди: Галина ВасилЗевна    депутат. лыгынын биринчЙ    илиндэ он влкэни кэзиб. Бу. horra чохдан бэри ез харичи иш-лэринин назири чагырылан шаир-депутат JeeTymeHKO. нун наилиЗЗэтиндэн дэ беЗук-д\гр:    деЗилэнэ керэ шайр илдэ орта Ьесабла 7 — 8 влкэни кэзир, hap 1тлда он елкэни jox. Образлы десэк. Галина ВасшПевна Левкени Александровичи нокаута са-лыб, ja да бир гэдэр jaxmbi десэк, чыдырда етуб. Элбэттэ, KehHa режимин hap ше]дэн шубЬэлэнзн адамлары да тапылды: догруданмы бу сэфэрлэр вэ-тэнин рифа*1ы учун вачибдир? Бэ’зи гээетлэр мувафиг ja-зылар да дэрч етдилэр. Му-Иафизэкарлар aнлaja бил-мирдилэр ки, бу cajcbi3-he. сабсыз cajahonopHH сэбэб-лэриндэн бири езуну фэда едэн cajjah-депутатлара T9J-Japa вэ гатарларда чимир елэмэк имканы вермэсидир. Буна керэ онлары нэ Пол-ufa, нэ дэ Чехо-СловамНа марагландырыр. Экэр Toj-japaflacoHca, Ьеч кезунун ачы- сыны‘ алмага да чатдырмыр-сан. Амма, мэсэлэн, Москва — Шу-Лорк вэ Ja Москва — Токио pejcлэpинэ сез ола билмэз. Экэр гатарда |умшаг вагон да кедирсэн. сэ, онда Полша да japajap. Нэинки дojyнчa xopyлдajap. сан, Ьэлэ бир-ики шej дэ гурашдыра билэрсэн. Чох кечмэди ки, Старо-вojтoвaJa милли проблем-лэр узрэ Рус^а президенти-нин мушавири вэзифэси верилди. Мэ'лумдур ки, бу заман онун бejнэлxaлг хэт-лэрдэ Ьэрэкэт едэн тэJJapэ вэ гатарларда, елэчэ дэ мух-тэлиф елкэлэрин парламент-лэриндэ вэ маркетинглэри вjpэнмэк саЬэсиндэ газан-дыгы бejYK бejнэлмилэл ун-cиjJэт тэчрубэси дэ нэзэрэ алынды. Элбэттэ, ¿ени тэ^инатда Галина Bacилjeвнaнын чох. cajлы эсэрлэри вэ магалэ-лэлэри дэ муйум рол ojнa-ды. Бу саЬэдэ о езуну му-тэфэккир, маЬир дипломат вэ квзэл гэлэм саНиби кими таныдыб. Онун мзгалэ-лзриндзн бири муэллифин нэзaкэтлилиjинlíн эдэб-эр-кан вэ зэифл^инин тэчэс-сумудур. Елэ hej oxyJypcaн: «Мзнэ елэ кэлир ки, Александр Иcajeвlíч...*, «Мэна елэ кэлир ки, Александр Иcajeвичдэн етру*. «Мэно елэ кэлир ки, Александр Иcajeвнчин дедиклэри...» Амма керун рэгиблэри Ьаггында нечэ данышыр: «Он л ар кунчэ -гысылыблар. Онларын сэрт мугавимэт кecтэpмэjинин сэбэби «дэ мэЬз будур. Ахы сичовулу кунчэ гованда тэчавузкар олур». Керунур, мушавир ханьгмын сичовул овунда эмэлли-башлы тэчрубэси вар. Амма кунчэ говулмуш-ларын мэЬз jeни демократи-]анын керунмэмиш мувэф-фэгиjjэтлэp газандыгы вахт-да хусусилэ тэчавузкар вэ тэЬлукэли олдуглары ба-рэдэ фнкрин орижинал-лыгдан мэЬрум олдугуну гejд етмэмэк олмаз. Бу jaл-ныз И. В. Сталинин сосиа-лизмин керунмэмиш наи_ лиjjэтлэpи деврундэ синфи мубаризэнин кучлэнмэси барэдэ мэшЬур тезисинин бу кунку вэзи)¿этэ тэтбиги-нин башга тэрздэ ифадэси-дир. Лакин бэс бу «башга тэо-зин» езу нэ демэкдир? Ахы, ираг-ираг, онун взунэ. аЬыл анасына. эринэ вэ огулчыга-зына Ьеч хош кэлмэз ки, мушавири сичовул, Ja да лап елэ гундуз, илан адланды. ралар. Бэли, бурада мушавир, нечэ де|эрлэр, 11 эм мэз-мунда, Ьэм дэ формада сэЬ-вэ ¿ол вериб. Амма дejэcэн ез рэгиблэри Ьаггында бу чур сезлэри CтapoвoJтoвa_ нын гадын дили илэ jaгдыp-маг габили^эти    Руси j а pэhбэpлиjинэ Ьэр ше)дэн артыг хош кэлир. Лагин бу да pэhбэpлиjин хошуна кэлир:    «Эввэллэр jaлныз Гэрбдэ мевчуд олмуш бир Ьэрэкат да езуну кестэрир вэ кундэн-кунэ гуввэтлэнир. Мэн антиком-мунизми нэзэрдэ ту ту рам. Бу сез да!т тэЬгир мэ’на-сыны вермир. О, реал ичти-маи фикир чэpэjaны демэк-днр». Чох дэрин фикирдир! Амма jэrинлик вэ ajдын-лыг наминэ о гэдэр дэ эЬэ-миJjэтcиз oлмajaн ики чэ-Ьэти ге]д етмэк лазымдыр. Биринчиси, тарих елмлэ-ри намизади Старово|това билир ки, онун «ичтимаи фикир чэpэjaны» адлан-дырдыгы Ьэрэкат фашист Алмашфсында (Освенсимэ вэ Дahayjaдэк) чичэклэнмэ вэ интишар тапмышдыр. HэJэ керэ бэс бу барэдэ сусур? Нэ>э керэ ез фэр-зи^эсини эjaни нумунэ илэ конкретлэшдирмэк истэмир? Икинчиси, керэсэн милли ироблемлэр узрэ мушавир бундан сонра Ьеч олмаса нэзэpиjjэдэ Ьитлерин арды-чылы олмаг ниjjэтиндэ де-jил ки? Антисемитизми дэ. мэсэтэн. Алфред Розен-бергин эсэрлэриндэки кими, тэЬгир aнлajышындaн ajыpapaг «реал ичтимаи фикир чэрэ)аны» е'лан ет-м^эчэк ки? Ахы мушавир ханым е’тираз едэ билмэз ки. антисемитизм дэ. Ьара-лардаса, лап елэ Америкада вэ Aлмaниjaдa езуну буру-зэ верир вэ Ьэтта гуввэтлэнир. Антикоммунизм вэ антисемитизМин сфашИст идeoлoкиjacынын гоша да-]агы олдугуну ким бил мир? Bepдиjимиз суаллара чаваб квзлэjиpик. Ьэлэлик исэ хатырладаг ки. ез рэгиб-лэрини сичовула бэнзэдэн, антикоммунизмдэ <реал ичтимаи фикир чэpэja-нындан езкэ Ьеч но кepмэjэн,    мил4онларла Ьэмвэтэнинэ гаршы Jeнэл-дилмиш антикоммунизм иде-]асынын Русина pэhбэpлиJи-нин фэал j^apдымы илэ «бизим чэмиjjэтимиздэ вэггэк-дашлыг вэ jaJылмaг Ьугугу ну газандыгындан» шад-ланан бу депутат онун душ-мэнчили |и гызышдырмаг вэ тэЬрикчиликлэ мэшгул олдугуну дeмэjэ чэсарэт етмиш журналиста мэhкэмэj'э вериб, башга бир журналиста диван тутмагла hэдэлэjиб, бир нечэ гэзети исэ мэЬкэ-мэ илэ горхудур. Ди кэл б^ун бу дедиклэ-¡римизэ бахмаЛараг Старовойтова президент мушавири олуб. Олма]а да билмэз-ди! Бу чур адамлар инди Pycиja рэЬбэрли|инэ Ьавг вэ су кими лазымдыр. Лакин бу вэзифэ белэ бир шэх-си]]эт учун сон негтэ, сон Ьэддирлш? Зэннимчэ, jox... Февралын 28-дэ ахшам кejчэк мушавир }енид»н тeлeвизиja екранына — ел-кэнин кузкусунэ чыхды. Ьэмишэки кими мурэккэб проблем л эр Ьаггында агыл-лы сезлэр деди. Бирдэн мусаЬибэ алан журналист гадын сорушду: «Шajиэ кэзир ки, сизи назир ^ачаг-лар...» Нэ назири? — дeJэ фикримдэн кечирдим. Ол-мaja кезэл Елла Памфило-ванын jepинэ сосиал муда-фиэ назири? Лохса, сэрт Ни-кoлaJ Ф}одоровун эвэзинэ эдлиПэ назири? Бэлкэ сэЬи]-jэ назири?.. Амма журналист де}эндэ ки, «...му,да фиэ назири» гулагларыма инанмадым] БаЬ, Галина Bacилjeввa кулумсэди, езуну итирди, рэнк вериб, рэнк алды: АЬ, нэ данышырсыныз! АЬ, инди кимин ге)бэтини гы рырлар! Елэ бил лапдан елчиси чыхмыш он беш jaш-лы гыз иди: аЬ, мэним Ьэлэ Ьеч паспортум Joxдyp! Лакин Ьадисэлэрин ке-диши кестэрди ки, суал мушавир учун ке}дэндушмэ де-jилмиш. Сэн демэ, о артыг мэ’лумат-филан тош^ыб, вJ-рэниб ки, мэсэлэн, Финлаи-диjaдa мудафиэ назири кезэл бир гадындыр. Бир свз-лэ, Галина Васил)евна бу мевзуда сеЬбэтини тэхми- -нэн бу чур битирди:    HeJ- нэк, экэр халг тэлэб едэрсэ, экэр Вэтэн чагырарса, экэр анам Раиса Исааковна е’тираз етмээсэ — не}нэк, мэн Ьазырам. Инди тэсэввур един ки, мajын 9-у сэЬэр, Гэлэбэ ку-нундэ радиода дeJиpлэp: «Мудафиэ назири CтapoвoJ-тованын эмрини веририк...» Экэр Галина Bacилjeвнa МДБ кенералиссимусу олса, Ьеч тээччублэнмэрэм. Ахы тарихдэ нэлэр баш вepмэJиб: тэкрар едирэм, бир вахтлар гадын Рома папасы да олуб. Владимир БУШИН, «Правда», 14 март. БУРДА Ь9Р К9НД В9ТЭНДИР III Мартын 12-дэ сэЬэр кут-лэвн информаси]а васнтэлэ-ринин jajAbini даЬа бир дэЬ-шэтли хэбэр халгымызы JS-нидэи сарсытды: «Агдам шэ-Ьэрн Нахчываник кэнди тэ-рэфдэн кучлу ракет атэши-нэ тутулмушдур. влэнлэр вэ 1аралананлар вардыр. Дагын ты олмушдур. ШэЬэр этра-фында шиддэтли де1ушлэр кедир...» Дубанмадан Агдама ¿оллан-дыг. Дэмир]ол вагзалында бизи етурэн гэлэм достумуз-дан сигарет нстэ1эндэ Н. Ьнкмэтин мэшЬур ше’ринн се]лэди: — Сигаретин вармы? — дедн. — Вар — дед нм. — Кнбрнт? — Jox. Сигаретини гуршун 1андырар,—деднм. Алды сигарети, кетди. Гэм Ьека]эси бнтди. ...Инди Ьардаса упузун janip Сннэсиндэ ганлы japa... Додагларында сенмуш сигара... да гадынлар вэ ушаглар да вар. Агдам pajoH ичра Ьаки-MHjjaTH башчысы К. Ахун-довдан алдыгымыз или рэс-ми мэ’лумат белэ иди. Ьэ-мин кун фотомухбиримизин лентэ алдыгы шэкиллэрдэн бир гисми дэ тэчавузун дэЬ-шэтиндэн хэбэр верир. Агдам шэЬэринэ вэ эЬалисинэ вурулан бу агыр JapaHbiH KejHapTHCH даЬа бир нечэ мушаЬидэмиздэн ajдын Ьисс олунурду: Ьэмишэ гэлэбэлик олан кучэ вэ MejflaH.iap муб-Ьэм сукута далмыш, адамла-рын узунэ даш донуглугу чекмушду. Бунларын Ьамы-сындан даЬа дэЬшэтлиси бэ -зи аилэлэрин догма очагла-ры тэрк еднб Бэрдэ}э, Мин-кэчевирэ, Ba^ja кумаилдры кэлэн истигамэтэ ¿ен алмасы иди. ...Кеч барэдэ бир гэдэр сонра де]э кенуллу езунумудафиэ дэстэсинин командиры Сум-бат P3ajee сеЬбэтэ башла-jnp, — бахын, эн чэсур де-Jym4y.T9pHMH3A3HAHp. Мика-]ыл Мэммэдову AeJwpaM. 20 илдэн чох иди ки. Pja3aH-да jaшajыpды. jaxuibi ев-еши. jH варды. Ьэр uiejH атыб кэ-либ Шелли ja. Jy3 Jaшлbl ана-сы вар. Де}ирик, «aj Хавэр нэнэ, ичазэ вер сэни апараг бир сакит Jepa». Чаваб верир ки, «сизин кими икид евлад-ларым вар, HHja кетмэли}эм ки? Ьеч JaHa тэрпэнэн де}и-лэм! Мэн бунларын гудурган-лыгыны эввэллэр дэ керму-шэм. 18-дэ тэзэ кэлин идим, топ-туфэнклэ устумузэ кэл-дилэр. XeJли гыргын олду. Сонра турклэр кэлдилэр. Бир hэфтэJэ онлары Jepлэpиндэ отуртдулар. Бу дэфэ дэ хэ-чил олачаглар...» Амма бутун бунлар Гара-багда кедэн амансыз двJYШ- команданлыгынын ол мама-сыны. шэЬэр вэ нэндлэрими-зин бир-бир тэслим едилмэ-сини де]ин... Тэкчэ Агдам этрафында 4—5 езунумуда-фиэ дэстэси вар. Ьамысында да икид. Ьунэрвэр огуллары-мыз де]ушурлэр. Вер^и-миз гурбанларын Ьесабыны итирмишик. Сэбэби чохдур. Амма мэн бунлардан эсас-ларыны дeJэчэjэм. Эввэла, езунумудафиэ дэстэлэримиз арасында элагэ Joxдyp. Ьэр дэстэ билдиJи кими Ьэрэкэт едир. Эн угурлу де]уш эмэ-лиJJaтлapымыз белэ истэни-лэн нэтичэни вермир. СилаЬ-ларымыза бахын: бу дэмир парчасы илэ — автоматы кестэрир — душмэнин ракет гургуларына, топларына, техникасына гаршы дзфмаг-мы олар? Лазым кэлдикдэ кемэк иcтэJиpик, ону да вер-мирлэр. Елэ бил Ьэр дэфэ, Ьэр дejYшдэ Ьансы мэгамда-са бир анлыга кечикирик. диклэри:    «Эсирлэри    БТР БМП машынлары, пyлeмjoт-чулар вэ 50 нэфэрэдэк си-лаЬлы nHjaAa муи^иэт едир-ди. Кэндэ чатар-чатмаз ja Клылары Ьагладыг. Биз ныз автоматла силаЬлан h» В— — хигГ»ЕГ5Ы И — - Мнсралар тэкчэ Ьамымы-зын эЬвалы илэ де]нл, Ьэм дэ республикамызда ]аран-мыш вэзи]]этлэ ЬэмаЬэнк иди. Дерд илдэн бэри Ермэ- ннСтанла сэрЬэдлэрнмиздэ, Гарабагын даглыг Ьнссэсин-дэ, елэ Бакыныи езундэ ие-чэ-нечэ огулларымызын снга-рети гуршунла JaHHp, сннэ-лэри гуршунун ачдыгы ал рэнкэ 6ojaiu>ip. Сон Ьаднсэ Вэтэнин кексунэ сапланмыш хэнчэрии даЬа дэринэ ишлэ-AHjHHAaH хэбэр верирди. Ceh-бэт Xалтын вэ Вэтэнин му. гэддэратындан кедирди. ц^иэлэр ешидирдик. Мэсэлэн, Kyja дeJYШЛэp Агда-мын кучэлэриндэ кедир... Бу хэбэр ¿алан чыхды. Догру-дур, шэЬэрдэ тез-тез атышма сэслэри ешидилсэ дэ, бунлар Шелли дагларынын догу рдугу экс-сэда иди. Елэ биз дэ куллэ сэси кэлэн сэм-тэ — чэбЬэ хэттинэ ¿оллан-дыг. ШЕЛЛИ Онларын ancapHjjaTH 2 АГДАМ, ошп 13 МАРТ Хро|!Ика:    Мартын    12-дэ сэЬэр саат 4-дэ, кундуз саат 12-дэ шэЬэр «Кристал» вэ «Алазан» ракетлэриндэн интенсив атэшэ тутулмушдур. 28 нэфэр Ьэлак олмуш, 60-дан чох адам ¿араланмыш-дыр. Мартын 12-дэ кечэ атылмыш «Алазан» ракетлэриндэн бири дэмиpJoл вагза-лы paJoнyндaкы бешмэртэ-бэли евэ душмуш, ики гадын вэ бир киши пэлак олмушдур. Он ики нэфэр ¿аралан-мышдыр. Онларын арасын- -3 ил эввэлэдэк нэ автомат, нэ тапанча, нэ дэ топ кермуш-ду. СэЬэрдэн ахшамадэк тэ-сэрруфатда ишдэ-кучдэ олар-дылар. Инди эjин-бaшлapыны дэ]ишиб де}ушчу xejHMHHfla постда дурур. ади сэсдэн душмэнин тутдугу MeerejH, курултудан Ьансы силаЬдан атэш ачылдыгыны дэгиг де-¿ирлэр. Бу 14 ¿ашлы кэнд сакини елум сачан эждаЬа-ны — автоматы биздэн — 30—40 ил ¿ашамыш адам-лардан jaxuibi билир. Бир кез гырпымында силаЬы ajara чэкир. нечэ атылдыгыны кестэрир. Биз бу ¿ашда мэк-тэбдэ сулЬ дэрси кечэрдик... — Taa44y6AaHMajHH, бу кэндин бутун адамлары бэ -зи уздэнираг тэзэ забитлэрэ Ьэрб елминдэн дэрс flejap. — логу олараг дне элэр Шелли кэндинин гэн-шэриндэки дагын дешундэ. Нахчываникдэ гэрар тутмуш ермэни гулдурлары илэ шиддэтли де]ушлэрдэ баш верир. Бу дeJYШлэpин тaлejи исо билаваситэ эскэрлэрин Ьунэ-ри вэ шучаэтиндэн, руЬ ¿ук-cэклиjиндэн асылыдыр. Му-саЬибим Агдам paJoн ичра Ьакиминин Шелли кэндиндэ-ки ^^¿эндэси Елдар Рза-¿евдир: — Мартын 11-дэн 12-нэ кечэн кечэ Агдам шэЬэри кучлу ракет атэшинэ туту-ларкэн ГapaгaJa ¿ахынлыгын-да идик. Ермэнилэр 8 БТР. 3 БМП, бир танк вэ миндэн чех чанлы гуввэ илэ Ьучу-ма кечдилэр. Биз ¿алныз ав-томатларла силаЬланмышдыг. Гуввэлэрин кэскин фэрги кез габагында иди. Бизимки-лэрин шиддэтли мугавимэти-нэ бaxмajapaг 6 саатлыг дв-¿ушдэн сонра кери чэкилмэ-ли олдуг. СэЬэрэ ¿ахын Га-paгaja ишгал едилди... — Сезунуздэн белэ чыхыр ки. eJнилэ белэ бир Ьучум оларса Шелли дэ элдэн ке-дэ билэр?.. — Мэсэлэ тэкчэ Шелли-дэ дejил. Сиз бутун гaJнap негтэлэри. ордумузун ваЬид дан алдыгымыз хэбэрлэр бизи Ma’Jyc едир. Бу одлу нег-тэдэ ^¿ушэнлэрин Ьамысы-нын ¿екдил pa’jH белэдир ки, Вэтэнин бу агыр кунлэрин-дэ Бакыда, нети евлэриндэ отуруб ики кундэ бир ара-гарышдыран митингбазла-рын. вэзифэ давасы апаран-ларын Ьамысы халгын душ-мэнлэридир. ToJ онлар бизим адымыздан данышмасын-лар. Экэр аз да олса тэессу-бумузу чэкирлэреэ кэлсин-лэр 436haj9, Ьеч олмаса бирчэ кечэ постда flaJaHCb^ap. TEJPOT Хочалы дагы ичимизй бэлкэ дэ сон мэнзилэдэк KejHa-дэчэк. Бу фачиэнин сэбэблэ-и е]рэнилир вэ ©¿рэнилэчэк. Ьэлэлик исэ гурбаяларымы- зы cajHp. иткинлэримизи apajHpHr. 36 ФЕВЕАЛ. Ермэнилэ-рин Хочалыда эенр тутдуг-лары 100-дэн чох гадын во ушагы raparaja кэндинэ апар-малары хэбэри Шелл^э ча-тан кими 20 нэфэрдэн иба-рэт кенуллу KOMaJa тэлэсди. О ахшам raparajafla reJpaT Aejymy олду. Ьэмин flejyfflflo гэЬрэманчасына вурушуб Ja-ралананлардан бири — 29 ¿ашлы ВаЬид hycejHoeyH де- мышдыг. Гуввэ л эр reJpH-бэ-рабэр олса да Ja сон нэфэрэдэк вурушмага, ja да эсир-лэрнмизи хилас етмэ]э анд ичдик. Гумбараларла душмэнин зиреЬли техникасыны сырадан чыхардыг. 30—40 гулдуру торпага сэрдик. Де-¿ушчулэримиздэн Фирдовси Вэли]ев, Хосров Мэммэдов, Магсуд МэЬэррэмов, Bajflap Мэммэдов гэпрэманчасына Ьэлак олдулар. 11 нэфэр агыр japa алды. Амма анды-мыза эмэл етдик, эсирлэрин Ьамысыны азад едиб Агдама кэтирдик...» * * * ...Ьэлэлик кери чэкилирик, кэндлэримиз, шэЬэрлэримиз наикор вэ намэрд душмэн элиндэдир. Бунлар фактдыр. Амма бу нэ MaMy6HjJaTAHp, нэ дэ муЬарябэнин сону... Кери 40i«inM9jHMH3 мувэггэ-тидир. Бизэ бир кун дэ меЬ-кэм дурмаг, бирчэ кечэ дэ дезмэк лазымдыр. Эмэлли-башлы ¿арагландырылан, гул-дурлугу илэ ловгаланан душмэнин дарении BepanajHK. Тэки рэЬбэрлэр. архадакы-лар Зол вердиклэри сэЬвлэри тэкрар етмэсинлэр. Онда биЗ дэ дапа чэсарэтлэ доЗушэ-рик...» Бунлары Шеллндэки езунумудафиэ дэстэсинин де-Зушчулэри дедилэр. Узумузу халга тутуб деЗирик: Кэлин уррумузда чанларыны фэда едэн икидлэримизин бу «ки-чик* хаЬишинэ эмэл едэк: Ихтилафы, си]асэтбазлыгы кэнара rojar вэ гуввэлэрими зи Гарабаг чэбЬэсиндэ сэр-Ьэдлэримиздэ чэмлэшдирэк «Халг гэзети»нин мухбир брнгадасы. * Кэндин мудафмэчклэрн эк Хавэр нэнэ: «СНзян ин-мн нннд евладларым вар./. Ьеч Ьара тэрпэнэн деЗилэм* э|е Чобая гардаш, гэм елэ- «Сигаретин вармы? дедн*. Мерсин лиманчылары: «ГАТИЛ ЕРМЭНИЛЭРИН JYKYHY ВУРМА1АЧАГЫГ» - TypKHja информасиЗа мэн-бэлэринин вердиJи мэ’лума-та керэ Ермэнистана АБШ-дан кендэрилэн Ьуманитар ¿ардым 2 Ьэфтэ бундан эв-вэл Мерсин лиман ына душу-рулмушду. Ьэлэ бир гэдэр эввэл Тур-KHjaHHH рэемк даирэлэри си-лаЬ апарылмасынын гаршы-сыны алмаг учун Ермэнистана харичдэн кендэрилэн вэ TypKHja эразисиндэн кечи-рилэн малларын JepAH-JaTar-лы ¿охланачагыны билдир-мишдилэр. АБШ-ын Ермэнистана 6 мин тонлуг ¿ардымыны да* шыЗан «Лира» кэмиси бу тэдбирин тэтбигинэ мэ’руз галан илк кэмидир. Аркас Кэми АкентлиЗи нумаЗэндэ-лэри кемрук сэнэдлэринин артыг raj да ja салыныб им-заландыгыны. лакин TypKHja Харичи Ишлэр НазирлиЗин-дэн ичазэ вэрэгэси кезлэнил-диЗини билдирмишлэр. Ону да демишлэр ки, Ьэлэ бунун-ла иш битмэЗэчэк. Рэсми ичазэдэн сонра 5 нэфэрдэн ибарэт кемрук нэзарэти гру- пу 350 KOHTejHepH бир-бир ¿охлаЗачаг. Бундан элавэ, Мерсин ли-манынын Ьэмкарлар тэшки латы — Ликат-Иш Синдика-тынын нумаЗэндэлэри Зуку, умумиЗЗэтлэ, кэмиЗэ вурма маг Ьаггында гэрар гэбул ет-мишлэр. Гэрарда деЗилир: «ToJ Ьа-мы билсин ки, Азэри соЗдаш-дарымызы гэтл едэн ермэни лэр учун кендэрилэн Зарды мы JyiüisMaJa4ajHK». Бу хэбери «ЬурриЗЗэт* гэ^ зети дэрч етмишдир. JAhA БИР САХТАКАРЛЫГ ТЭКЗИБ ЕДИЛИР Бе^нэлхалг Гырмызы Хач ЧэмиЗЗэтинин Бакыдакы ну-маЗэндэ ЬеЗ’эта АзэрбаЗчан Республикасы Ьекумэтинэ еЬтирамыны ифадэ едир вэ Ченеврэдэки БеЗнэлхалг Гырмызы Хач ГэраркаЬьшын тапшырыгы илэ ашагыда-кылары бнлдирмэЗи езунэ шэрэф саЗыр: 1992-чи ил мартын 16-да БританнЗа радио верилиш-лэри    корпорасиЗасынын (Би-Би-Си) инки лис дилин. ■»9 верилишлэриндэ ¿аЗдыты информасиЗаЗа керэ, БеЗнэлхалг Гырмызы Хач Тэшки-латы куЗа Лереван илэ Степанакерт арасында мунтэ зэм сЬэалиЗЗэт кестэрэн Ьа-ва корпусу тэшкил етмиш- дир. БеЗнэлхалг Гырмызы Хач Тэшкилаты бу сахта инфор-MacHjaHbi гэтиЗЗэтлэ рэдд едир вэ бунунла элагэдар мэс’улиЗЗэти Би-Би-Си-нин узэринэ rojyp. белэ ки, БеЗнэлхалг Гырмызы Хач Тэш-килатынын Ермэнистан илэ АзэрбаЗчан арасындакы сэр-Ьэди нэ Ьавадан. нэ дэ Jep-дэн кечмэк барэдэ Ьэлэлик ниЗЗэти Зохдур. БеЗнэлхалг Гырмызы Хач Тэшкилаты верилэн имкан-дан истифадэ едэрэк езунун АзэрбаЗчан Республикасы Ьекумэтинэ дэрин Ьермэт бэслэдиЗини билдирир. Бакы, 17 март 1992-чи ил. (Азэринформ). МУНТЭЗЭМ ЬАВА РАБИТЭСИ Мартын 17-дэ «Иран ejp» ширкэтинин сэрнишнн тэЗ-Зарэсинин БакыЗа кэлмэси илэ АзэрбаЗчан вэ Иран паЗтахтлары арасында Ьава рабитэси индан белэ ики-тэрэфли олмушдур. Ики елка арасында Ьава рабитэ си -Ьаггында Ьекумэтлэрарасы сазише yjrya олараг, Je-ни хэтти илк дэфэ тэгрнбэн бир aj эввэл АзэрбаЗчан Ьава >оллары консернинин тэЗЗарэчилэри ачмышлар. (Азэринформ) ГОШУН СЭРЬЭДДЭН Ч9КИЛИР В9 НЭРБИ АНБАРЛАРЫ МИНАЛА1ЫР • •• ЗагафгазиЗа Ьэрби дай* рэсинин команданлыгы го-шун Ьиссэлэринэ, силаЬ ан-барларына Ьучум едилди3« тэгдирдэ вэ Ьэрби техника-ны элэ кечирмэк чэЬдлэри олду г да деЗуш силаЬы иш-лэтмэк барэдэ эмр вермиш-дир. Б>т*у ЗагафгазиЗа Ьэрби даирэси командаиынын муавини кенерал-ле]тенант СуфиЗан Беппа|ев мартын 17-дэ 4-чу ордунун гэрар-каЬында кечнрилэн мэтбу-ат конфрансында демишдир. О Ьабелэ, билдирмишдир ки, бутун анбарлар вэ динар Ьэрби обЗектлэр мина-ланачаг, тэсадуфи тэлвфата Зол вермэмэк учун хэбэр-дарлыг кестэричилэри rojy-лачагдыр. Кене рал rejfl^ етмишдир ки, бу фовгал’адэ тэдбирлэр даирэнин эрази-синдэ Зерлэиюн Ьэрби об-Зектлэрэ силаЬ элэ иечирмок магсэдилэ басгын Ьалла-рынын артмасы илэ элаго-дардыр. Мэсэлэн, тэкчэ сон ики aj Зарым зрзнндэ реки. онда орду Ja гаршы 70-дэн чох Ьувуга зидд Ьэрэкэт те-рэдилмиш. нэтичэдэ 7 нэфэр елдурулмуш вэ 34 адам ja- раланмышдыр. С. БеппаЗев rejA етмиш-днр ки, орду МДБ бирлэш-миш склаплы гуввэлэринин команданы маршал J. Шапошников дан Даглыг Гара-багда мунагишадэ нштирак едэн тэрэфлэрдэн Ьеч бирини мудафиэ етмэмэк вэ битэ-рэфлиЗи чидди шэкнлдэ Квз-лэмэк барэдэ эмр алмыш-дыр. Бунунла белэ, Хаикэн-дидэ Зерлэшэн Звв-чы мо-то-атычы алаЗын Ьэрэкэт-лэри барэдэ журналистлэ-рин суалларыяа чаваб ве-рэркэн, о е’тираф етмишдир ки. алаЗын aJpw-aJpH гуллугчулары — эсасэн мил. лиЗЗэтчэ ермэин олш ррр-би гуллугчулар Гарабаг белкэенндэ деЗуш эмэлиЗ-Затларында нштирак ет-мишлэр. Буна керэ дэ Ьэмин ала)ы Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэн яыхармаг гэрара алыямышдыр. Ьэм дэ бу замай кенерал инкар етмэмишдир ки. 366-чы мо-то-атычы ала]да, онун ифа. дэевнчэ, «саз техиикаиын бир Ьлссэсини кизлэдэи ха-инлэр» " блмушдур, Ьэапш техниканыя ахтарылмасы мувэффРвгиЗЗэтсизликлэ нэ-тичэлэнмишдир. О, ермэни тэрэфинин Kyja даирэнин Ьэрби анбарла рында н би-риндэ алэ кечирилэн ним. Зови вэ бактериоложи силаЬы тэтбиг етмэеннин мум-кунлуЗуну гэтн инкар ет мяш вэ билдирмишдир ки, ЗагафгазиЗа Ьэрби даирэси гразисиндэ белэ анбарлар Зохдур. С. БеппаЗев Ьабелэ демишдир ки, МДБ силаЬлы гуввэлэринии АзэрбаЗчан ын Ермэнистан л а сэрЬэдн бо. Зунча Зерлэшэн заставалары кетурулур. Кенерал буну ону яла изаЬ етмишдир ки, Ьэрби гуллугчулар «хндмэт етдиклэри Зерлэрдэ встэр АзэрбаЗчан, истерсэ дэ Ермэнистан тэрэфдэя Ьу-чумлара мэ’руз галырлар», бундан элавэ ики республи-канын сэрЬэдиндэ даЗаяаи гошуилар Зорулмуш. Ьэрби техника Зарарсыз вэоиЗ-Зэтэ душмушдур. By заман о. Ьэм ни заставалара Азэр-. баЗчан тэрэфдэн Ьучумяар Ьаггыада конкрет фактлар кеетэрмэгмишдир. (Азэринформ). I t«мша ;