Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 14, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 14, 1992, Baku, Azerbaijan 14 МАРТ «HÎ-ЧМ ИЛ Mí 53СОН(В. Мв)аяовсхяшш хатярэсява) Вассалам, шуттамам, hap ше) гуртарды. Отаг иа )аиан дарды) Таван башына фырланыр, Гэфэсэ салынмыш бир наИанк Элини Macaja сары узадыр, Cojyr тапанчаныы сазу гысадыр... а Эл сахда! Элини Ъа)атдан узмэ! Ахы сен чавансан... )ашамалысаи... МаЬаббат ламина, сенат намина... Кареисан Ветана. езуна. мана... Калэчэк кун л эра. коммунизма... Нала гаршыдадыр отуз Jejuiwap, Балка гь^мадылар. реЬм ел эдил эр... Бир анын нчнндэ кечир фикриндан Канлуну кет-кедэ Ьагла]ан бошлуг. Тиканлы е]Ьамлар, заИарли сезлар. Отуз ил ]аздыгы ше’р саркиси, Дану к чыханларьш cojyr нэфаси. Гэлбини сарсыдан ешг зэлээлэси... Бу даЬшэтли мушкулун чавабыны тапынча 0з сезуну демишди тустулэнэв тапанча. Ешида билмадин сан а’лаЬаэрэт рэЬбэри. «деврумузун ан jaxuiH. исте дадлы шаири...» ДeJиp8M, ]ашаса]ды отуз JejutfiJa гедэр на ранх верэрди сана, на ад го)арды рэКбэр? Балка да ypajHHa о замандан даммышды дердкез бери}аларын тахт башына чыхмасы? Балка бад куман ила о тапанча танышды. — Сон керушлэ бир олду чахмагынын чахмасы. JarHH кулладан енча. «ешг камней» батмамыш унутганлыг хнффатн ypajHHfla партламыш. замананин боз узу. haJaTjtaH араламыш. елумчул Japaлaмыш?.. Бнр шайр нлЬамыны ган а мага гы]марам. Амма не)лэ)эсэн кн. о ypajH диндиран «Авроразньш топлары герг олур арам-арам. «Сол марш»ы Aeja-Aeje чан атырды шаирим ишыглы иэлэчэ)э. Калечен керунмеди, Ьечэ денду кабусу. Баннлари мэЬшерэ чакилачек. догрусу. «Планатын дил^ла» кечмишдан мнрас галан ¿аралары ¿аладын. Де, ким л эра )арыдын? Тэзэдам демократлар Тупурур ломба-ломба дунанки плакатлара. Дуи)анын буржу1лары YpajHHH сыхмады. Каран hhJ» пролетар ахырыиа чыхмады? Инди мубариэ синиф тоггаеыны баркиднр. Диэнна де1э-де)а harnraTH дарк едир. Кувэнди]ин кутланин 6axajAUH овгатына. нэлэрин 6ahacbma jemOAHp мурадыиа? Хам ха]ала yja« халг аз-азуну унутду. келэлэрии шаЬлыгы ган уддурду. ган удду. Эл вида, ej устадым! Сана сэчдэ гылардым. Одлу миералар уста X8jaллapa далардым. Бахырам маддым-маддым. Гэлбимда сэсснз талаш. ЗнреЬли миераларын пасланыр JaBam-JaBam. Санин нэгмэ гошдугун ССРИ дагылды. ©лмазларин вла^и дирилэра даг олду. Бу мушкулун чавабы тапылачаг балка да взун взчэ алмила богдугун нэрмалэрдэ Бахырам: салтвнвтин тустусундан, кулундан, кешмэкешли haJaTbiH чэнкиндан, сэс-ку]ундвн бир кеврэк xajan кими учур «шалварлы булуд*. дали севдалы булуд. учур чаЬанкирлэрин, шаЬларьга башы устдан. унутган нэсилларин да}аз ]аддашы устдан, интэЬасыз KejAapa зилланиб бахышлары, кезларнндэн HHcajHp а)рылыг )агышлары... Cajatym МЭММЭДЗАДЭ КЕТДИМ МКТИНГЭ II! Рассам Jaaap Эсадов Республика млмкифш 1800. Вислрос юформасн)#. 18.06. Мрлшплмкво»«)# филми. 1Я5£ *а>ы». 18.55. А. впизе-де — Скрипка ее оркестр учуй консерт. 1*9.15. «Je**# филм-ларя. 19.45. «Jlejna), башидмм, najnaj». 20.00. «с24 саат». 2030. «SajaTw-шираэя. /Лугам Теат-рымьж тамашасы. 21.00. J#hm-ликлар (МI 21.35. «Келммт*-кадимли дун ja». 22.15. Вадим филм: «Фареги, сеадетммдем а]ры душмуш». 1*ч## серила. 23.20. «Идмаи немалы«. 23.40. Хебарлар. «Бакы» сгуди|асы hap кум сват 20.30-дам трамсл|аси|а ряуиур.Руси)« талавиафсыкыи БИРИНЧИ ПРОГРАММ 15.45. Вадим талааизм^а фмл-мм: «Горхма, май семмнле{ем*. («A*ap6aj чанфклм»). 1-чн се-ри)а. 14.55. Консарт. 17.10. Мул-ткпликасн'а фмл мм. 18.00. Je-нилмклар, 18.25. «Футбол немалы». 18.55. Мултипликас^а ф ил мм. 19.00. «J#mm мгтмсади с+^асат». 19.40. Бадии* телавм-зм)а филми: «4aj eojynaa {уз •арст». 20.45. «Кечениэ xejpa галсым, балаларЬ». 21.00. Jane* ликлар. 21.40. «J#hm студила тагдим адмр». Фасиледе: ]енм-лимлер. 01.00. «Иети алкадем селам!». Мусмги программ.Руси)а талавизфсыиыи ИКИНЧИ ПРОГРАММ 17.45. Талаа-MjMja мнформа* см-ja-ко мм ерем ja хебердери. 18.00. «с А суд* аахтя. 18.15. Мул-тмпликаси]а филмм. 18.25. «Би-эмм батя. 18.45. Мултмпликаси-ja филм и. 18.55. «Бизнес аа си* jaceT». 19.55. Реклам. 20.00. Хе-барлер. 20.20. «Нар кун 6aj-рем». маршанво йхшямы Республика телевк1м)асы 9.05. Хебарлар. 950. Мултм пликаси)а филми, 9.45. «Гуваат елмдедир». 10.15. Вадим« филм: аФерегм* саадатммдан а]ры душмуш». 1-чи сари'а. 18.00. Еиспрес-информаоф. 18.05. Мултм пли касм]а фмлми, 18.20. Авербахам телеаиэм)есы аа радмосу «Бенеаше» ушаг хо* рунуи консарти. 1850. А »ар. 6а)чаиыи III милли идмаи ojyn-лары фастиаалы. Дун)а чемпиону AjAWM ИбраЬимоаун му-кафаты угрунда милли кулеш* ма узра ба/налхалг /арыш. 19,35. Реклам. 19.45. «/la^aj, башм{им, ла{ла]я. 20.00. «24 светя, 20.30. Челыр Меммад Гу* ли/аа (фортепиано). 20.50. Реклам. 21.00. J#h или' клер (М). 2155. «Ачыг-ашкаря. Варил иши /а»ычы-публисисг Сируе Таб-риэли апарыр. 22.35. Вадим филм: «Фараги, саадатиидеи а]ры душмуш». 2-чи> сари*!а. 23.40. Хебарлар.Руси)« тапаакяи)асыиыи ЬИРИНЧИ ПРОГРАММ 6.00. «Cehap». 855. ААулти-nmntacnj» филм лари. 9.05. 6а- Азррба|чам Распубликбсы МеданмЦат Н«зирли)и ▲эерб«)ч«м Давлет Академик Опара аа Балат Таатры Ьэфгпэлик програм дни филм. 11.30. «Футбол немалы». 12.00. Ja нили клер. 12.20.; Ритмик кимиастмка. 12.50. Мусипспи MiKpopMBCHja прогрймт. 13.20. Санедли та* леаиэЦа филми. 13.40. «Кубан то/у». 14.15. Мултиплииаси)! филми. 14.25. «Блокнот*. 14.30. «Тмчарет сыресыя. 1455. «Бу сиза лааымдырмы?». 15.00. Ja-1члнюяар. 1555. «Феал уэуи-амурлулук угрунда». 15.401 Ба- Авдаа    '4В    — M-wt i vrfWrer* м егтаитаг»    чмгд ма, мен самииле{ам». 2-еи са-рица. 17.00. ААултипличоаои{а филми. 17.10. «Ушат мусигм клубу». 17.55. «бир дун|аиын чох сеси*. 18.00. J м мпкклор. 1855. АЛултнпликасиуа филми. 1855. Консарт. 19.20. Хокие]. АЛДБ-нии чемпионаты. JapWM» финал. II аа III Ьмсселер. Феей лад»: «Качаии» xejpe галсын, балалар!». 2100. Мнмлмклар. 21.40. «Блайда илм дефа». Ба дни филм:    «Леди Макбет Мтсанск ajaaarHHAfH». 23.00. Мусмгмли-ннформаои/а прогреми. 23.30. «Кача албому». 24.00. JaHKnHxnap. 0055. Телешоу: «50X50».Рускр телевиэиЦсымын ИКИНЧИ ПРОГРАММ 800. Хебарлар. 8.20. «Франсы» дилк». 1-чи тадрис или, 8.50. «€е клубу». 9.05. «Франсы» дили». 2-чи тадрес или. 10.35. «Бешиичи текер». Бе-дии4тублисистик програм. 1250. Консарт. 12.45. «Бадин филм: «Нептун бе|рамы*. 13.40. ЧКандли су алы». 14.00. Хабар-лар. 16.00. «Каиишлнк». 16.30. «Начатый па]ыэы». 16.45. «iTap-минея». 17.15. «Тренсроса-фир*. 17.40. Талаан»н]а ин-формаси) a-KOMMepcHija хабар ларм. 17.55. «Бар>иасн{алы ма»-»у». 1855. «Асуде вахт». 18.40. Парламент хеберлери. 18.55. «Руеи{а аа дун)В». 19.25. «41а-тарбург есетири». 19.55. Реклам. 20.00. Хебарлар. 20.20. «Ьар кун 6ajpeM».Республика талааи»и)асы 9.05. Хебарлар. 9.20. Мулти-пликаси{а филмлари. 10.00. Чы-хыш адир Суреханы ра/онун-декы С. ВеЬлулэеда адыиа ма-данийат саре]ынын «Батан» халг чалгы алатлари ансамблы. 10.15. Вадим филм:    «Фареги, саадатиидеи а{ры душмуш». 2-чи capeja. 18.00. Експрас-ин-формаси|а, 18.05. Мултиплике-см]а филмм. 18.25. «Бачарыглы ал лар». 1850. Аэарба/чанын III милли идмаи о{унлары фас-тиеалы. 19.35. Реклам. 19А5. «Jlajnaj, беши;им, ла/ла|». 20.00. «24 саат». 2055. «Аеарба|ч*и таранелерк». 20.50. Реклам. 21.00. JeHMnitwiep (М).    21.35. ««Адыиа у» тутурам» (Ч. Мем-медгулу»ада]а Keep олуиур). вермлнши ]а»ычы вкрам 0j-лисли апарыр. 22.20. «Супар» телееизи/а киносалону. 0050. Хабфршар. Руси)а телеаиэм)асыиыи БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ * 6.00. «Cahap». ^.35. Мулти-пликаси}а филмлари. 9.05. Вадим филм. 10.40. Хонма). МДБ-нин чемпионаты. JapetM^Heien. It ее III Ьмсселер. 12.00. Jenn-ликлар. 12.20. «Пи» мшара см елтыида. 1250. «Муаеффаги^-jara меча и аил олмалы?». 13.05. \ Aaap6aj4aH Республикасынын эмэкдар артистлэри СЭКИНЭ ИСМАДЫЛОВА БАБА МАЬМ^ДОРЛУНУН иштиракы ила Мартын 14-да    ________ «ЛЕДЛИ ВЭ МЭЧНУН» -а Тамаша саат 18.00-да башланыр. Уз. Ьвчыба)овуя С И Р К \ Март ajuHbiK 21-дан Бакы сиркя мактэблиларн i ja3 тэ'тили кунлариндэ «Новруз твЬфалари* программна дэ вэт едир. Програмда Москва сиркинин артистлэри. машЬур мэзЬэкэчилэр чыхыш едирлэр. Бакы мактаблилэри сиркда эЬлилашдирилмиш итлар. а)ылар, атлар вэ иланларын . чыхышына тамаша еда- чэклэр. Касса hap кун саат 11.00-дан 19.00-а гадар ачыгдыр. Санадли талаамаи/а 13.40. «Адам Смитии пул дун-]асы». 14.10. «Блокнот». 14.15. «Телемиист». 1500. 1анмликлар. 15.25. «Бу кун аа о вахт». 1555. Вадим телееизм)« филми: «Эх-дадларек« аадисич. 1700. Ушаг-лар учуй дердсерЦелы бадии тел—ииуа филмм: «^еикиз-а{аглылар мкмнчи мартабада». 2-чи capnja. 18.00. 1анилмклар. 1850. «Парнаса мадам )оллар». 16140. «вхлаг га)даяареи. 19.10. Бадии филм. 20.45. «Качемиз xejpa геле ын, балаларЬ». 21 .OCX 1енмликлар. 21.40. «СаЬиаиии арка тарафинде». 22.40. Санедли фмлме аПарла, ларла, маним улдузум». 23.30. Консарт. 24.00. JeHMfHMnep. 00.25. Ид-ман програмы. 9уси)а тапаамэмЦсыиыи ИКИНЧИ ПРОГРАМЫ Ф 800. Хебарлар. 8.20. «оАлман дили». 1-чи тадрис или. 8.50. «Асуде шахт». 9.05. ««Алмеи дили». 2-чи тадрис или. 9.3S. «03» програмы. 10.05. «См]аси ше*-ба». 10.45. А4ултипликаси{а филмлари. 10.55. Консарт. 1155. «Руоцамым телаемэм)# таатры». 13.40. «Кандли суа-лы».    14.00.    Хебарлар.    16.00. «Ушаг сееты». 17.00. <«Дун{а базарына ачар». 1750.    «М* Ьеббата алуда». 17.45. Талааи-snja    ииформасм]а-коммарси]а хабарлари. 18.00. «Трансроса* фир«. 18.45.    «Асуда    вахт». 19.00. Криминал хебарлар. 19.15. «Б^маси/алы    ммзу» 19.40. «Геиеетчмл». 19.55. Реклам.    20.00.    Хебарлар.    20.20. «Ьар кун ба{рем». Kopaji. 1855. «...16-дак аа да-ha бе/ук». 1950. Хоима). М|ДБ- цфмпмонётЫ| ]|рммфииёл. Il ее III Ьмсселер. Фасмлада: «Кеча«»«» xejpa галсын, бале-лар1». 21.00. 1емиликлер. 21.40. «Темп». 22.25. Санадли теле-амзи/а филмм. 22.45. чМусигм}* да’аат». Фасмлада: {анилмилар. 24.00. Jen илм клер. 00.25. Вадим талааизи|а филми: «Ев муси*Руси(а тцммифемимм ИКИНЧИ ПРОГРАМЫ 8.20. «Испам дили». 1-чи тад-рмс или. 850. «Асуда вахт». 9.05. «44слам дили». 2-чи тад-рис или. 9.35. «Ушаг сваты». 10.35. Футбол. Аеропа чемли-омларымыи кубоку угрунда. «Барселона» (ИспамЦа)—нгДи-немо» (Knjaa). 12.15. Вадим филм: «Багышла». 13.40. ««Каид ли еуелы». 14.00. Хебарлар. 16.00. «ТалаБКО». 16.30. «Baj-рам». 1700. «Ачыг дун ja». 17.45. Телааизи]а имформаси/а-KOMMfpcnja хабарлари. 1800. биатлон узра дуи{а чемпионаты ае «убоку. 1858 Парламент хабарлари. 19.10. «Бизим еис-пертмэа». 1955. Реклам. 20.00. Хебарлар. 20.20. «hep кун 6ej-рам». Республика тепеаиэм|асы 9.05. Хебарлар. 9,20. Мулти-пликаси/а филмлари. 9.40. «ШаНмат «лубу». 10.10. И. Мир-aajaa — Симфоии’а. 10.35. Бе* дии филм:    «Рагмб гызлар». 1800. Еисгч>ас информасм|а. 16.05, Мултмплмкасн}а филмм. 18.15. «Генча». 16.50. A»ap6aj-чанын III ммлли мдман ojynлары фастиаалы. 1955. Реклам. 19.45. «JlajAaj, баш и j мм, ле|-ле{». 20.00.    «24 саат». 20.35. «Маним Хочелы дардим». Шайр Элекбер Гулузада ила ceh-бат. 21.00. 1анмликлар (М). 2155. «Диниммз-ме’невийаты-мыз», 22.05. Вадим талавизм/а филми:    «Yaajnp Ьачыба.ов. Уаун емрун аккордлары». 1-чи аа 2-чи сари/алар. 00.40. Ха-барлар. Руси)а телеемэм|асымыи БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 6.00. «^Ы^ар».    8.3S. Мултм- лликасНа филмлари. 9.00. Дердсарм}алы бадии талааизи-]а фмлми:    «Саккиэа/аглылар мккнчи мартабеда». 2-чи сарм-{а. 10.00. Сенедли талавнзЦа филми. 10.40. «СаЬиаиии дрха тарефинда». 11.40. Челыр Л. Власенко (фортепиано). *12.00. 1енмликлор. 12.25. «Пиллелар». •1*3-05. «Ьааанлар алеминда». 13.50. Челыр PycnjaHUN Даелат мефес алатлари оркестр и. 14.10. «Блокнот». 14.15. «Талв-ммист». 15.00. /анкликлар. 15.20. «Мусмгисееерлере ha-A»4ja». 15.55. Вадим талааизи)# филмм:    «Вир базар думу». 16.00. «Кукурик аа даста». 1600. 1анилмклар. 18.20. Тхак-еаидо. МДБ — Иимилтара — Республика тааааи»и)асы 9.05. Хебарлар. 9.20. Мулти-пликасЦа филмлари. 950. «Бе-чарыглы аллар». 10.20. «Ро-манслар». Oxyjyp Фидаи Гасымова. 10.50. Бадии талааизи ja филми. 16.00. Експрес-инфор-маси)а. 18.05. Мултиппикаси/а филмлари. 18.35. «Мзчтаб камера гаршысымда». 19.05. «Очаг» фолклор топлусу. Нов руз бурахылышы. 19.45. «Ла)> ла), башм;мм, aajnaj». 20.00. «24 саат». 20.30. «Оидоотокамызым гыэыл фондундаи». Oxyjyp вбупфот 0лм/аа. 21.00. 1ами-ликлар (М).    21.35. Реклам. 21.45. «Tejtap ана борчуиу». 22.45. И. Эфандк)#« — «Хур-шид Вану Натааам». AaapOaj-чан Милли Даелат Дрем Тавт-рыныи тамашасы. 00.15. Ха-барлар. Русм)а твлевнэм|есыным БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 6.00. «Cahap». 8.Э0. «Ушаг мусмги клубу». 9.15. Театр ка-рушлари. 10.40. XoKKaj. МДБ-нин чемпионаты. /ар»«мфмн«л. II аа III Ьмсселер. 12.00. J#mm-лмклар. 12.25. «Елдорадо». 1255. «<а)еЬотчмлар клубу». 1355. Чыхыш адир «Адыкум» ансамблы. 14.15. «Блокнот». 1450. «Брич». 14.45. «Бизнес емнфм». 15.00. >аниликлар. 15.25. «Формат, фокус, фанта-зм‘а». 15.50. Бадми талааизи|а филмм:    «Лаа Гурыч Синич кин». 17.00. «Чал, гармом!». 18.00. 1ам*м1И!<лар. 16.25. Тхак-еамдо. МДБ — Ининлтере—Ко-paja. 16.40. «Инеем аа гамун». 19.20. Чохсарк]алы бадии та- ■»»и«««! « Дм» м ъ-ажл • м    *    а.    ««* «гббИ ЗИ{ е Vjpif    W9* лем аа байга чамлылар». 16-чы сарм ja. V9.50. «ВИД» таг дим адир. 20.45. «Качанм» xajpe галсын, белаларЬ». 21 ДО. J#hh • ликлар. 21.40. «ЛИД» тегдим адир. Фасиледе:    {ениликлар. 01.10. «Мече ефиримде «Cahap улдузу». Азарба)яая Республнкасы Халг ТаЬсяля Ндзярля)я АЗЭРБАЛЧАН ТЕХН0Л0КША ИНСТИТУТУ 1992-яй ял апрел в)ынын 12-дэ саат 11.00*да рес-публикамызын шэЬар аа ра)онларынын халг таЬсилр ще -бэлари ила бирликда 10— 11-чи синиф шакирдлэри вэ орта мэктэб мэ'зуилары а рас ын да pHja3Hjjair, физика вэ khmJb фэнлэри узра XI ОЛИМПИАДА кечирир. Олимпиада бир турдан ибарэт олуб, зоналар узра ашагыдакы шаЬарларда кечирилэчок: БАКЫ шаЬаряяда — (АзТИ-нин эмтЬэшунаслыг фану лтэсин да — Полу хин кучаси, 194) — Бакы, CyMraJbrr. Эли Ба)рамлы шэЬэрлэри. Хызы, Абшерон, Сал)ан. Саат-лы. Ьачыгабул, Нефтчала ра)онларыньш шакирдлэри ила. КЭНЧЭ шаЬаряяда — Какчэ ва Нафталан шаИэрла-ри. KopaH6oJ, Ханлар. Самух. Дашкэсэн ра)онларынын шакирдлэри ила. МИНКЭЧЕВИР шаЬаряяда (АзТИ-нин нэздиндэки литсе]дэ — 2 немрали орта мэктэбин бикасы) — Минкэ-чевир. Агдаш. Левлах. Гэбала ра)онларынын шакирдлэри ила. ЛЭНКЭРАН шаЬаряяда — Лэнкэран, Астара. Лар-дымлы, Чэлилабад. Масаллы. Ларин. Билэсувар ра]он* ларынын шакирдлэри ила. ТОВУЗ шаЬаряяда — Товуз, Газах, Аестафа, Шам-кир. Кадэбэ) ра1онларыиын шакирдлэри ила; БЭРДЭ шаЬаряяда — Барда. Агдам. Фузули. Ana-бэди. Тартар, BeJaaraH, Имишли. 4a6pajbu ра)онлары-нын шакирдлэри ила. ЗАГАТАЛА шаЬаряяда — Загатала, Гах. Балакай, Огуз, Шэки ра)онларынын шакирдлэри ила. - ГУ IBA шаЬаряяда — Губа, Хачмаа. Давэчи, Гусар ра)онларынын шакирдлэри ила. К9ЛЧАЛ шаЬаряяда — Kej4aj. У чар, Курдамир. Аг-су, Зэрдаб. Исма1ыллы, Шамахы ра)онларынын шакярд-лари ила. Олимпиаданын галиблари I, И вэ III дерэчэлн дип-ломла мукафатландырылыр ва института гэбул замаяы умуми гэбул га)даларына асасэн устунлук верилир. Элава ма'лумат алмаг учуй ашагыдакы телефонлара с 3-э4* 1 PycNja такаан»и]асмиыи ИКИНЧИ ПРОГРАМЫ 800. Хебарлар. 820. «44шку~ зар адемларым мши». 9.20. «64« немые дили». 1-чи тадрис или. 950. ««Асуда вахт». 10.05. «Hierra«с дили». 2-чи тадрис или. 1055. «Талеметбуат». 1150. Э)лаичепи ojynnap. 11.55. Башиич«« текар». Вадим-пуб лисистмк протрем. 13.40. БСендли суелы». 14.00. Хабар-пар. 16.00. «Кавышлик». 16.30. «Бериао*]апы мое »у».    17.40. Тел—neij»    миформесм)а-мом- мерена хабарлари. 1755. «Ад миралпар иа береда мубаЬиса адирларУ». 18.25. «Асуда вахт». 16.40. «Paaejer». 1855. Христиан програмы. 19.55. Реклам. 20.00. Хебарлар. 20.20. «Ьар кун баграм». лаамам)# таатры». «Геппепар»-17.05. Пезиар — Домахну. 1800. ЧоксарЦалы мгултиплииасЦа филми: «Босиоиуи мачареле-рев». 1850. Парламент хабарлари. 1845. «Балатии мим такты». 1955. Реклам. 20.00. Хе барлар. 2050. «Ьар кум ба{- Рагпубпика талааиди)агы    ф 9.05. Хебарлар. 950. «Кум-а)дыи». Cahap програмы. 10.20. Му/ггиплмкаоЧа фмлми. 1030. «ПаЬрелар». 11.10. «Амыг-еш-кар». Вармлиши |азычы-публм-сист Смрус Тебрыэлм апарыр. 12.10. «Кеичлик аа замен». 13.00. «Супар» талааизи)# см-моселону. 1500. Чааикларим ) ар ышы. А»арба)чам талааизи j ас иным мукафатлары угрунда а/ланчелн идмаи    програмы. 16.00. Ж Э щрб Ф|^1фБ4 «Замам» муштарек талаамзи^а программ. 20.08 «7 кум». 21.00. Инструментал мугамяар. Чалырлар Ш. Ejamoaa (камеича ае Р. Гуле jea (тар). 21.30. «Талаапоис». 22.08 1емумлар (A4). 22.45. »215 ил» студи’асымыи программ. Выем!» «глв    п» »«»а г7чИ|| ТвлввИяЦвСяМИ! БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 808 Ритмик шмиаспива. 850. «Идмаи лотосужум тираисы. 845. «гЬамы учуй идмаи», 9.15. «^аНар таздам». Ушаг лар учуй зарилиш. 955. «Ьар ui*i ооа бил ар». 10.25. «Jbmm адлар». 11.05. «Naj гуршагы». Халг ja-радычылыгы телааизНа про-грамларымым IX ба|иапхалг фастиаалы. 11.48 «Франса. Бизмесим ади сиррм». 12.10. «Пи» мшареси алтында. 13.00. Чохсерм/алы бедии телеемэЦа филми:    «варлылер да агле- jup». 13.45. Хокие). МДВ-ммм чемпионаты. 1арымфииал. И ае IN Ьмсселер. Фасиледе: /емм-ликлер. 15.30. «1еми месил се-чир». 16.25. «гС»{еН»тчилвр ^лубу». 17.25. «ТВ—Нава» — ким бизммладмр?». 17.45. «Талалоси,'а». 1755. «Уолт Дисме)» таг-дим адир. 16.45. Je имл и клер. 19.00. Вадим телеемэм/е филми: «44км heKajer учуй сумеет». 20.15. «Саккиз гыз, бир да май«. 20.45. Кеич оперетта артист ларм ним чыхышы. 22.00. 1екумлар. 22.50. «Бре|и рмнг». 23.50. Ба/уклар учум мултмпяи-xaenja филмм. 24.00. J#mmamh-лар. 00.25. «Parc. Parc. Раге». 00.55. «ААмсирда баш аармиш дир...». 0155.» «Илк баивпидаи меЬеббет». Il-чи кум. Республика талавизи|асы 9,05. Хебарлар. 950. СеЬар миммастикасы. 9.35. АЛултмплм-каси)а филмлари. 10.00. «Эдаб-аркам дун/амыз». 1050. Азар-бе)*ам бестекарларыиым )ени асарларм. 11.30. Вадим тал вам »ja филми: «Уэа^ир Ьечыбе-joa. Узум емрум аккорд парен. 1-чи ва 2-чи oapnjenap. 17.00. Експрес >к1формаси|а. 17.05. МултыпликасиЦ филми. 17.28 «Дуи)е дедеиим дадиклари». 17.50. «1аддаш». 1855. «Ноаруз нагмаларм». 19.05. ««Гырхымчы orar». 19.40. «Ламчарема а) го муб». 20.00. «24 саат». 2835. Реклам. 20.45. «Азарба)чан Hjy-Сервис». 21XX). JaMMAMiuiap (М). 21.35. Хулустам capajemAa ноаруз мачлисм, 23.35. Хабар-лар. Руси)# талааизи|асвжыи БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 7.30. «Ишкуэар адамым шайба сеЬари». 850. Мултиплика-си ja фмлми. 8.48 «Омакдаш-лег». Видеоканал. 9.55. »Се-Ьар» мусигм програмы. 10.25. «Маркез». 11.05. «Мусигм ем-толоиЦасы». 11.45. «Нагигат-лар, муаммелер». 1255. «Мусмги кашку». 12.55. Еколожм хроника. 13.10. TanaanjMja филмлари мусебигесм. 13.40. Санадли телаамзм/а филми. 14.00. Фмлм-балет. 15.00. Jbmm-лмклар. 15.20. «Лимпопо*. 15.55. Бадми филм: «Хизли тап-шырыг». 1800. Мултиплмиаоча филмм. 1825. «А)ДЫМ квадрат». 99.05. «Самки» гею, бир да мен». 19.35. Семе дли таяавизи-¡л филми. 20.45. «Мачаниз ва}* ра гапсеж, балалар!». 21.00. Ja-нилмклар. 21.40. «Талааизи)# аираиыкда илк дефа». Бадии филм: «Кеэленилмез». 2255. «Аферим». Фасмлада: ¡емилмк-лер. 01.00. Идмам програмы. 02.00. «64лк бахышдем меЬаб-бат». 1-чи кум. РусиЦ талааизи)асыиым ИКИНЧИ ПРОГРАМЫ 8.00. Хебарлар. 8.20. «Бупег-лар». 9.00. «Баскетбол мчма-лег». 950. «Санадли акрам». 10.15. «Cajjah». 11.00. «Устакал ом бир«. Видеоканал. 13.00. «М—траст». 13.30. «Петербург моимканлары». 14.00. Хабар-лар. 14.20. «Рус услубу». 14.50. •Табмб». 1500. «Тем«» келме чада аа«. 1650. «Руси/енет та- АЗЭРБАШАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИР ЛЖИ АЗаРБАЗЧАН ТЕХНИКИ УНИВЕРСИТЕТ« Азарба|чаи Техники Унивярситяти Бакы, Агдам ва Астара шяЬяряяриндя XI синиф ийакирдляри вя орта мяктяб мя'зуилары арасында физика, рн)ази)-¡ат ая ким)а фянляри у*Р* ОЛИМПИАДА КЕЧИРИР, Олимпиада бир турда апралин 12-да качирила-иякдмр. Олимпиаданын галиблари I вя II. дяряияли дипломла мукафатлаидырылыр ва униаарситятя гя* бул злмаиы оилар устунлук газанырлар. Олимпиадада иштирак атмяк учун ашааыдакы сянядляри тяг дим ятмяк лазымдыр: —• олимпиаданын тяшкилат комитяси сядринии адына фения вя бялмяни (Азярба)иаи вя руд) костер мак шярти иля яризя; — 3X4 см. ялчудя уч фотошякил. Бакы шяНяриндя санядляр уиивярситотин би-иасымда (0змзбя)оа проспякти, 25, ясас бина, 125-ии отаг) базар кунляриидяи башга Ьяр кун саат 14-дан 17-дяк гябул олунур. Агдам ая Астара шяЬярляриндя Иран Аста-расы ила бирликда санядляр шяЬяр халг маариф ш я* баси идя гябул олунур. Сянядлярин гябулу ап-релин 10-на ними дир. Элаве ма'лумат алмаг учун 3f-13-83 мямряли таляфомла зянк атмяк олар. Тяшкилат комитяси. *hfCM)a ИКИНЧИ ГРОГУ АМЫ 808 Хеберлер. 850. «Семед-т енраи». 9.00. иИста)ирси<»м, имамымЬ. 950. Мултмпликасяа фмлми. 9.40. «Панчаре«. 10.10. •Наме'лум медейм))ет».    11.05. МултмплммасНа филми. 11.30. •Оглемлар аскар ка дир». 12.00. Биатлон узра дуи|а чампиома ты аа кубоку. 13.00. Ха)ри{}а ауксмому. 14.00. Хабарлер. 1450. «Аг гарта». 15.10. «Бу 1 Пемкоеода баш еерммшдир». 16.55. «Ьа)аамлар алемммда». 1755. Пашакарлар арасында баскетбол узро дуи|а чемпионаты. 1855. «гЧефемкмйат» ка бараск. 1955. Уаклам. 20.00. Хебарлар. 2050. «Ьар кум 6ej- мурачиэт етмэк лазымдыр: _ .-15; 3-56-29. ТЭШКИЛАТ комитэси. Баш редактор РУСТЭМОВ Тя'сисчиляр: Азярба|иян Ряспублмкасы Прязидзнти Апарты вя «Ханг гвзяти» ним журналист колляктияи. Укрядитяли:    Аппарат    Прязидянта Азярбайджаи- ской Ряспублмки и журналистский кояляктив «Хат га- Радакси|аиыи уиааиы: 370158, БАКЫ Ш0НЭРИ, I8JYK Д0НИЗ KY40CH, 18. Телефон лар: ма'лумат учуй - 93-64-82, ииформа си|а - 93-62-17, роллам хидмяти муНасмблил — 93-14-23, лоррялторлар — 32-11-74, Нвябато Г. Бел* редактор ПИРШЕВ — 93-01-26, ;