Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 13, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r93ETH « maw tw m mil BOhPAHUH MAhA BMP rYPBAHU Hi $2 -W - — --  If—    »-    ^ AjIbllÜOB MCTe‘cJ)3 BepM3AM ■ ■■ Hmi neMi>9JiH aiuidJuui^ jaTancaHacbi. M^prraÓanapH, oTarJiapbi K93AHkM8 miaña ÓHUnpipHK KH, XX acpHH 3»p-BacafcAO,    BaKbi óojAa <5eJYK B8 MyacHp mahapA». aHJiQAapa «aTaJibir rajFfaKbi» ca)0C«HAa TKKiuiam 6y 6Hna-Aa awaiaJiap |aiua|bip. ©myp Kewpnp, yuiarJiap 6e>yjYp. Y^)yH8TA8H, pYTy6arrfl8H na* *ac H8KM8« mymkyh flejHJI, weTÓH ‘ M9H3HJiJiap Óajwpwa. KbiHAan cojyrflyp. Bypa an-BaJiA^H JepjiH^HÓJiH ras Ka-M3pH HaKHJIMajHÓ. Cy KYH-jiapjia KaJiMHp. Hcthjihk xarr* JiapHHHH aXbipMH’lbl rbisAbipwJiAfairwHbi jaflbiHa ca-jian oanaAN. Bypafla eJiaJia-PH Bap KH, OH HJIAHP ©MPY- HY MYPYAYP - CohóaxHMHsa lacaAYÍ»»” jaiarxanaAaH <5aui;iaMaANr. Bhjihpahk KH, BaKbi PaAHO-rypauiAbipMa HcrehcanaT BHpJIHjHUaa KCHHpHJiaMaK MH-THHrHH,    HCTe’<J)a TaJiaÓHHHH ÓHp ca6a6H Aa <5ypa HJia 6ar-jibiAbip.    haMHH TaJiafi nana 6y luapaHTAa Aoryjiy<5, Hena AejapJiap, aHAaaaja 6y ma-paHTAa    MaTbió. MacaJia oh- ABAbip KH, ÓHpJIHjHH pahÓap-.iHjH (|)ahjiajiapa haMHH Jaxar-xaHaHbi Aa hox k©py6. Hxxh-cap aAbi MJia KYnaJa axbiJia^ar aAaMJiap MHXHHTAa HOXJiyr xauiKHJi CAHPAHJiap. JlaKHH xaJiaÓAapHH hen a» haMbiCbi MaH3HJi, uiapaHXHH aMbiHanarJibi oJiMacbi HJia óar.ibi AejHJiAH. ' Hbixbiuuiap-AaH 6a’3H MaraMJiapbi AHira. XHHH3a HaxAbipwpwr. 20-mh cexHH paHCH Ara. cejHA hYcejHoa: — BHpJIHjHH 6aiu AHpCK- Topy KanaJi Aamuiob hnxm-uibiHAa (<5aui ,;pipeKTop ao^* pyAaH Aa Hbixbmi eiwaK Mcnra. ah, aMMa oHa HMKan BepMo-AHAap) <5h3A8H 6hp-hkh aj Baxx HcxajHp. JIbkhh eran 13 — 14 HAAa oHAaH <5eJia Ba'AAapH HOX eUHITMHUIHK. AeAHKAapifHH BAaMaK YHYH KB<i)ajax raAap bbxxn 0Ay6. Hhah Hca Baxx raoaHMar hc-xa|np KH, aji-ajarbwa AOJia-uiaHnapbi HXTBcap aAW *wa sasoAASH roBcyn. Cex paHCH iKHMH Aaha cejYJiY<5 xahrwp ojiyHMar, aAAaHwar HcxaMHpaM. SaaoAyH 6am MexanHicH PacHM dhmaAOB: — /ÍHpeKTopyMya mykbhh-jiopHHH, cex Bo lue’Ca paHC-AapHHH japaHMbiui BaaHÍjaxHH xarcHpKapw e’Aan exAH. Ty-xar KH, <5eji8AHp. Bac <5y paHCAapH KHM HpaJiH HaKHÓ? QnyH oaBOAAan xaóapH jox-Ayipca, nena pahÓapAHP? -7-hh cexHH paHCH HasHM ranÓapoB: — Bh3 BaoHjjax ÓappAa KaMaji AAbiiuoBa BaxxbiHAa Ma’ayMax BepHpAHK. Jl&Km o haMHuia af3biMbi3AaH eypyo. Cex-xap HiuAaMajaHAO. axwH* Afán OJiMaMaK y**Yh ranHK-rypyui eepMaKAan expy Ta-pii^a roA HaKAHpMaJa JaHbina KeA»HAa <5h3H pycBa} ©ah6, K03YMHbIXAblJa caAwó... 18-hh cexHH paHCH hacaH. ara dcaAyAAaJes: — HuicH3JrajHH rapmwcbi-Hw aAMar y**Yh cexHMH3 Jchh Ma’Myjiax ^ypaxbiAbmiWHa xaM ha3bip hah. Byny <5aui AHpeKxopa AeMa>HMa neiuMan oaaYm, a3 raJiAN kh, komhc- cHja japaAMÍ AHiuroMyny è’xHôapcbia cajAwpcbiH. ah A3 Y^ ÔarJiaxAWPb» HaMsaxfai HOJia TOKMaJa haaup-Aanibtp. 0Hcy3 fla japuaM, Ja-pbiTOX iamaJaH, mhjiJoh mb-HaxAapjia rHíMarra ojibh Mah-cyA HCxehcaA cahÔ ranHK-ry-pym raamiaH 6y aAaMJiapfam 6amra JoJiy joxAyp- XejAH aAaMbiH xonAaiuAW-rbi, hkh KYHA3H 6apH AasaM CAaH MHXHHTAa rapHÔa Aa on~ ca Aaha hox cex paHcaapH AaHUiubipAbi^ap. JlaKHH HbiiuMajaHAapbiH Aa xaAaoH 6y hah kh, K. Aamuiob Myx-Aar Hcxe’^a BepMaAHAHP. ¿OHpa pecnyÔAHKa Aah Co. BexHHHH <|)eiBraA’aAa ceccH-JacbiHa xeAerpaM Bypyjuy • TeAerpaMAa xaAa6 oAynyp KH, pecnyôAHKaHbiH aAH ra- HyHBepHHHAHK opraHW oy xa’THAa Ba MHXBHra. Hcxe*(|)a xaÀaÓHHa Haha)ax, AHirax Je-XHpCHH. MHXHHTa xoHAauiaH-Aap aAWHAaH ajpw-ajpu xam-KHAafTAapa MvpaHHox Aa ra-CyA OAyHAy. KypyAxyAy «Hcxe<pa» xa-AaÓAapnna, HxxnhaMAapa Ba TohpHKAapa 6axMaJapar Ka-MaA Aawuiob 63 KaóHHexHHa kghah. Onyn MOBrejHHH ej* paHMBK, xaJiaóAapa myhbch-6aXHHH ÓHJIMaK, MHXHHTAa Aeja ÓHAMaAHKAapHHH oxy-HyAapa naxAwpMar y**Yh 6k3 Aa opa joAAaHAbir. — KaMBji iiyaJuiHM, 6y na-fbipunuiap Ba japaHMum BaaHjJai 5apaAa CB3 03YHY3 Ha A«Ja CHAap-CHHH3? — Bhp 33 raÔaTAaH ÓauiAa-Mar HcxajHpaM. Bnp nyAAax óyHAan obboa Ma’AyMax aA-AbiM KH, florryayHHy Ba Hjnp-mkhhh cexAapiAa aaBOAyn MaxepnaJiAapbiHAaH uiaxcH raaaHH MarcaAH Yhyh hcxh-(^Aa eAHAHp. Batura c63Aa, KH3AH lUaKHAAa aBXOMOÓHA hHCoaAapH haawpAaHbiS ca-xuAbip. AHÓapw joxAaxAwp* AWM. 150 MHH MaHaxAwr Maxe-pHaA acKHK KaAAH. PaHCAapH narupbió xaAaó cxahm kh, xouwiyrAa anjama oAawaca-Aap, MHAHca, npoKypopAyra Mé’AyMax BepanajaM. OMp* AapHHH BePAHM. ¡¡fiìAO, xacTO-ahk Karwabi AYaaAXAHpnO-AopMHui. AarpyAYP. aMpAapH AarB exAHM, abkhh apxbir apa rapbnuMHuiAN. BynAap haMHH cex pawcAapHAHp kh, HKH HA aBBaA Ha6h0<HHAapAa MaHHM apaMa khph<5 oHAapAa M8HH AYUÍM8H eXAHAap... — Bac HxxHcap? — 4.500 (J)ahAaMH3 Bap. OHyH Byp-xyx 286 Ha4>apHHH HXXHcapa caAMarbi naoapAa XyXMyUIAJT. BHAHPCHHH3. CH-ÿapHuiAapHMH3 -aaaAbiÓ, Mah-cyAyMya aAbiHMbip, xanhH-aax japbiTMbip. By BaanjjaxAa MaaiuAap Aa aiuarwAwp- Hx-THCap JOAy HA8 Ba3HjJaxH 6h‘p a3 rajAaja caAa Óhaopahk. — Ceh6axHHH3AaH 6eAa 6ama aY™AYK k". ®iah hxxh-cap xaA^HpRHAaH aaa K6hh6 6HP-HXH aja HaMaaxbiH XYsa. paHUHU JaxmbUiainA>>ipi><an>i Ba’A eAHpcHHH3. Beaa HMxa-HUHU3 Bap HAHCa HHja HX-THcap ceh6axHHH opxaja axbiG, pecnyCjiHKaHUH Ôena xapxmi BazTUHAa aaaaa 5xp xap. khhahk onarH JapaAupAH-HU3? — HcxalHpAHM KH, XeAdH. AapKH hecaobraa raAaHAapbiH Maauibi apTCbiH. Hhah kh, hc-xaMHpAap, roj asBaaicH Maaiu-AapbiHbi aACbiHAap. Bhp Aa KH, AY3Y. rHjMaxAapHH 6cAa raAxanarbiHbi K©3JiaMHpA»i. By caax aHÔapAapwMbWAa kkh MHH8 raAap xeACBHSop Bap. OnyH naJbiMhisa AYuiaH mhh aAaAHHH caxa 6hac8k, aaw 45 — 50 MHAjoH MBHax raaaHH xexypa ôhabphk. haAa 6auira MaHÔaAapH ACMifpaM. Ejia HYBCcHcajap aap KH, cH^apanrouMi» Muam Hma xexMaiiacaHAaa AdHMBKAa harJMAMP. Cj3 axu eaa Hahcyjuiap ■cxch. can eAHpcHHB3 m, owap« haxxa «oa rHjMWHH»» A» *•”-Mar ojmyp. — JanfH xeAeBHsopAapbi, aHxeHaAapw aa AHxap rbix MahcyAAapbi HaaapAa xyxyp-cynya. Am Ma ch3 Aa. XHHrAa TonAauiaHAapbiH Hoxy Aa ÔHJjMHp KH, aHCapAa Jw-FUAUiO* raABHAap 6np Baxx. Aap 6ah-6ahAa peKAaM ex. AhJhmh3 KOMnyxepAapAHP. haabipAa 82 mha>oh ManaxAbir KOMnyxepHMHaH babh Jox-AVp. AAbiHaHAapbiH Aa nyny-Hy BepMHpAap. Tanna *Pec-nyóAHKa XaAr TahcHAH Ha-sHpAHjH 6y hecaóa 6h33 11 mhaJoh MaHax (SopHAyAyp. — e)paHMmnn n^apjonu A3 aBBWUiap Aa Hrmcapjiap oAyC, Maam a>. AOMoanmr Aa, CH3ABH Hapa3H 0Jia»aa-puH cajH AB hhahbbaabh 4>aprAaHxajH6. Cxana, nja pecny6jnata npeaHAeHXHHHH Hcxe’ÿacuHAaH coHpa haiin tanaó hkhhhh Aa4»a Maha oy bbboaab cacjwMAH. — Bo)HyMa BJiwpaM, xar-cHpHM HOXAyp. Con BaxxAap HaMaaxABN apaJiu ay^mYai^-XbipAa HapaaunbiTAapAaH xa-6ppHM oAMajfaiO. OuAap Hca jurbuii>i<$ ficAa ÓeJyK npoOjie-MH opraja Hwxapwfijjap^ — bap luLiAB wNUKKTnni ■YaJJaa haccaen aunuta nii. jaMai Mcxamp. Haja apza. JioKimis, Baja 6cx Oaraa. Jupciinis? — haA8 OyXYH KOAAeXXHB C63YHY /^Majii6. Huí ap Oy* XYH cexAapAa AaJaHMaJbiO. Oh-AapU KYHAa MHXHHT3 XOH-AajbiÓAap. HHaHMbipcwHbia-ca. copry KesHpaK, KopcaM KH, HOXAyr KeXMajHMH Hcxa. jHp. KeAPpPM. Copry KenifpAHK, pacxbi-Mbiaa HUxaH hak y^ Ha(}>apRH ÍHKpmiH copyuiAyr. JlarH-a Hasapoaa: <0 MyxAar hc-xe’d» BepMaAHAHp». hycejH Ula(|HiJeB:    «Bhamhpom,    axap hhah HblXhIUI CAOHAap OHy 8833 eA3Hanca. Ha xejpn?» PaMH3 AcAaHoa:    «Hcxe'q» X3A36h HAa ÓHp Aa OHa Kepa hoMpa'jaM KM. ky;k|)pxhmh escH3. an rojyô BaxanHMa — Ulyuiaja KCAa 6HAMHpaM...» BH3C8 OHpna Oyay apayAa-Jbipbir KH, pecnyÓAHKBHbiH pahOap xauiKHAaxAapu CcAa HahdHK KOAJieKXHBAP. <5eAa naxHH saxxAa JapaHMwui aa. 3HjJaXH Xe3, ©3Y A3 06>eKTHB Ba aABABXAa Kexyp-roJ caho KOHKpex xaAÓHp KepcyHAap, c3Haj€MH3H. HrxHcaAHjjaxbi-Mbi3biH Aaha APpHH OehpaHa AYuiiBacHHa Joa aepMacHHAap. HaBiU XACn0.nAA. «Xaar ra3cxH»Hn myz0hph. Mapxbi« 12^Aa Aaapóaj-naH PecnyóAWKacbi    XaAi’ MaóhacHHHH rapapKahbiwAa pecnyÓAHKa ea xapHHH Kyx-ADBH HH^OpMaCHja    BacKxa. AapHHHH HYMaJaHAOAapH YHYH M3i5yax KOH(})paHCbi oAMym- Ayp. AaapÓajnaiH Aah    Cobcth Mhaah UlypacbiHbiH    y^bao- pH, AXM AHAcpjrapH Aph<|j haHbiJee ea Hca TaMóapoB HtypHaAHCxJiapHH cyaAAapwHa MaBaó BepapaK, 6ypaja xon-AauiaHAapa pecnyÓAHKaAaKbi HHAHKH HHXHM3H-CHjaCH UI8- paHXAa XaAF MaóhacHHHH MOBTejHHH ÓHAAHpMHUJAap. MacaAOH, rejA cahamhiuahp kh, XaAT Maí^acH pecnyOAH-K3Aa je«H JapaAWAMarAA oJiaH KoaAHCHjaAw henyMaxAa huí- AXH-hmh MOTByAT KOH^PAHCM xHpaKbiH mymkyhayJy»Y P^ exMHp, A3KHH hccaó e;pip kh, óyHAaH expY AXM Aah Man-AHCHHHH óHp cbipa xaAaííAapH, o MY^AaAPH A3ap6aJnaHAa npeaHACHX xa’cHcaxbiKbiH aw-BH Ba rauyHBepHMHAHK (})yHK. CHjaAapbTHMH aKCapHjj-aXHHHH Mhaah lUypaJa BepHAwacH hanTbiHAa xaAaóAap jepHHa JeXHpHAMaAHAHp.    haOcAo rejA eAHAMHiuAHp kh. RaAa. H8K heKyMaxHH xapií^ómiA» HuyiaMaK Y'iYb AXH-hhh kh-^iaj-ax r8A©P MyxaxaccHCAapH Bap. AXH ManAHCHiHiH caApH hanwjeA raipaCar 6eh- paHbiHbiH hoAAH joAAapw haT* rbiHAa MacaJiajo xoxynapar ACMhiuahp kh, XaAT MaóhacH 6eno heca5 exwnp kh, Aar-Awr rapa6arAa MYHarHuia-HH apaAaH raAAWpMarbiH óyxYH CHjacH sacHrraAepH xYKaHMHiuAHp. O ¡rejA exMHUi-AHp KH, AaKHH AaHblUJblTAap ÓauiAaHaHaAaK epMOHH xapa-cbH hkh ManóypH uiapxH jepHHa jexHpMaAH — AarJibíT rapaôarwH EpMaHHcxana ¿npAauiAHpHAMacH harrbnw iiapAaMeHXHH rapapbiHW aotb cTMaAH Ba A3ap6ajnaHbiH óy* XYH HuiraA oAyUMym apaan. CHHA3H HblXMaAblAbip. Bap haAAa, EpMaHHCxaHbiH CHAah. Abi fyBBaAapK eayHyH yc- xyhayJyhy b3 PycHja, ha5e-A8 Óa'3H Papó AeBAaxAapH xapa<|)HHA3H    hapóH-cHjacH KewajH hHcc erAHKAapii 6hp mapanxAa npoÓACMH hoxhh KH, 6eA8 acaHAbicAa haAA exMaK 'MYMky« oAcyn. Ke-PYHYP, Ha raAap *®, Aaapóaj. naHbiH caphaA-aapHMH3H xa. MaBY3A©H ropyMara Ba Aaap-óajnaH ahaAHCHHHH xahAy-K3CH3AHjHHH Xa’MHH eXMOja, TyxyAMym apaaHAapn aaaA exMaja raAHp oabh 03 cHJiahAbi ryBBaAapH oAMajanar, epManH Tapa<|>H naxHH kh, AaHbitubir- Aap KCHHpHAMacHHa Mapar KecxapcHH. Apn<}) hanwjeB haÔcAa rejA exMHuiAHp kh. EpMaHHcxaHAB MYajjaH My-xaAH(|>aTHH TYBBaAap ^ía^hb Hbixbip Ba axap EpMawHcxa-Hbffl hkahkh pahóapAHjH cyAh AHaAoryna OauiAanara MejA exMaca, AXH epMaHH MyxaAH4)axH HAa aAaraAapn (¿aaAAauiAHpMaAbiAwp- MAB Y3BY OAaH A®BAaXA8-PKH ÓaUIMblAapbIHbni MapXblH 20-A3 KHjeBAa KeHHpHAana« KepymyHAaH abhwiubp«®** Hca PaMÓapoB rejg btmhuiahp KH. haAa 1991-mh hahh ac-KaópbiHAa XaAr Maóhacn pec- nyÓAHKa pah6apAHjH rapuibi. CbIHAa 5y ÓHpAHKAa HIUXH-paK €XM3M8K X3Aa6lOiH Hp8- AH cypxyuiAY. ****• japaAWJíMacbiHAa «HMnepn-jaHbi AHP*iaAXM8K nahAKHH» KepYp. XaAr MaChacH ©ayH-A3H acbiAw OABH hap UiejH eAanaKAHp kh. AaapfiajnaH pahóapAHjH rapuibiAaKhi k©-PYÌUA3 Ja HUJXHpaK exMacKH, ja Aa KHjeBa ©3 MYiuahHAanH-CHHH KwiAapapax K©pYiuAa (|)OpMaA HlUXHpaK eXMOKAa KH-4>aj3XAaHCHH. ArABM axpa<})biHAa japaH- Mbiiu (|)©Br3A’aAa BaaHjJox harxbiHAa xaOap aAbiHMacbi HA8 aAaraAap MaxOyax koh- 4>paHCbI K©3AaHHAM3AaH 33-jaHAUPUJlMblUJAbiP- (A3apHH4)OpM). «rblNU3bl XAH» XEJHPXAhAbir NHUIAHUAUPI 1858-ny u liJiy* 34-a© lUiMBaa HtbjoiJbmbqi Coo-^pno mahapniAB Aahmaxjpi Bypyimu 6am Bepffi. ^awi Oiip Mena cbbt apaniAa hap ani xapB^w — íbct^míi-jupAia Ba (Huapjui abJT°>9> «»mJbb 99 ^pncMajapAB» 40 an BABM hajiax obay- By Jepji^ xacBAY^" w“ mf» n9jmmm Ampm HyuMm Aahmaxjn rupnaam mtliBAJiBPhHAB« ®*P» W«. Maha o. Jaxbu mahap aa Kawapn cannJiapnia 6mm laptouBpa xa’WDi japAUM xacxapuMaca ynY* nBfMpMiMB Hypanm exAB. CoHpuiBp Ampm Aybbmbim aa MeacBpaAa ^aaaslJax MBCxapaM XeJpMjJa naMMjJaxBMMM npesBAeBXM Tyctaa Myan-jcMBM xamaCOycY ajia BeJaajixaMr rupMusu Xan KoMMxacM lapaABUAii <BrXK). By xyM BHCK pahíJapjnijM lajnwa He-MMpa BataBAamJiapiiBAaB afiapax Mycxanw xejpajja xam-xMJUXUAup. KoMMxa BejMaMMar riipM«3M Xan aa rupMM-3hi Ainapa KoM^paBCHH* abxmaaxp. ByxyH ÒyHAap ÒapacHHAa ÔW39 KOMHXaHHH BaKbija K8AMHU1 HyMàjaHA3AapH^3H mkhch—njep roxje (xaxOyax xHAxaxH eMHccapbi) Ba hh3H-òaxHbi Bbk *MoeA Ma'Aynax BepMHiUAap. PeAaKCHjaMbi3. Aa cohOax aanaubi n. roxje ÒHAAHpMHUJAHp; — Bh3 MycxarHA sa ÓHxa-pad) xauiKHAaxbiH HyMajaH-jaJiapH — HcBenpa BaxaHAam-Aapbi KHMH rapaOarABKbi sa-3HJJ8XH ©jpaHMaK, hap hkh xap^AOH aapapnaKaHAapa, JapaAaHaHAapa JapAWM ym\’h KdAMHUlHK. Apxbir 8 HYMa->9HA3MH3 ArABMa jOAAaHblO. Bifp HyMajaHA©MH3 Jepeaan-ABAwp. TauiKHAaxbiMbiawH acac npHHCHHAapH HHcaH-napBapAHK. 6Hxapa(|jAHK. m\x:-xarHAAHK. K0HYAAY japAW*V ÔHpAHK B8 hapXapa(t>AHAHKAHP ~ Ha raAap Oaxapa^ oa-caaiia 6©Jia hap huiAa 0*P aaxaMABiD, 6ap mmcbm kmmm 6y raajiu napruMAipAt *■- MMM KYHBhKBp OAMaChOU ^3 MyMBcaOaxMaaa bbpmm? — BH3HM 03 pa’|HMH3 Bap. JlaKHH    xaUIKHAaXblMbWblH HHaaMHaMdCHHa xepa. pa’jH-MH3H MaxóyaxAa anbirAaja ÔHAMapHK. Bh3 6y ÓapaAa jaAHbi3 h0KyMaxA3pHH pah- PEAAKCHIAAAA: Bm3 Aa ©3 H©B(JaMH3Aa rapaOar xopnarw yrpyaAa AeJyrnaa haMBaxaHAapaMaaa Mypa’iaax eAiq>HB: BrXK-MMH eMMCcapaapuMa hap nyp MyMKya a»«a-JM xecxapMM. oMAapwH xahAYKacM3AHjM \V[9 fiyxya X3a6"P-aapM xapYM, «pMaxa xaxpaÓaxaapbniABa ropyjya. VayiMa-Jkia aa, rapaCar 6h3Pm TopnarHMM3ANP 99 6ypa xaaaa haxxa 6axapa4) roaar a© 6h3HM roHaruMMSAMP- Bap A» BrXK-HHM «h^prawapana eM6AeMaaa «apa eAxpxx. óapAapHHa uiH(}>ahH Ma'jryjiaT BepHÓ HpaaAapbiMhi3bi 6ha- AHPO dHAapHK. MapaMbiMbi3 hap hkh xa. pa<))AaH    0A8H japaAUAapa. ranrbiHAapa. oHAapbiH auAa. AapHHa    aAHMM3AaH KdAan K0M3jH eXMBKAHp. JlaKKH peAaKCHjaHbiaa Ka AHUIHMH3HH 0Hp OaUlAbWa Marca AH sip; Bh3 ÔHAaBacH-xa A©JYUi MejABHAapbiHAa. AaruAbiAMbiui KdHAJisPAa ©Aa-narbir. FapaOarAbiAapAan — A©j\"uiaH xapacJwiapAM pmia-Mbi3 Bap: Bh3hm (pafa'AaHAH-pHMH HHUl£»AapbIMbI3a AHT raxAa ÿHKHp BcpuH. Bh3 6h xapa^JHK. jaAHbi3 japAUMa. xejHpxah.ibira KaAMHiuHK! 3. PYO’OTOFJiy. PlUi^AflAfAbl HJ19 CehBdX i.i :r lo Sxap janar NCTajapcauca... Apxbir 6a3ap MyHacHfiax-AapHHHH Aaawuibir ahahh3, aHAajbuuAapbTHa ryAarAapK-Mbi3 ©JpaiuHp. «CahM», «'6h3- Hec*, «cahHÓKapy, «ump- K8X», «{jìepMepy C03AapH xe3-xe3 iHuiAaHMaja ôauiAa. jbi6. haMHH cahaAa HaAbiuian-Aap Hca <5n3HecMeHAapAHp. TypKAap OHyH mhaah aBaa. eAHMHCHHH xanwóAap:    huí aAaMbi. 3aHHHMH3na, 6y. 6H3H0CHH M83MyH B3 MahHj-jaiHHH Aaha aypY^t aKc ex-AHpHp. Hui aAaMbi o k8C-Awp KH, xanuibipbircbi3, xa -jHHaxcbia 03YHYH cchahJh (haaAHjiaxAa MauiryA oAyp. haJaxbiMbiabiH jyxapwAan nAaHAauiAwpwJ*M3^<^biHa, hh. aaMAaHMacbiHa    BapAHui ex- MHUJ 6H3A3pa Oy >6HH#aiH-Aajbiuj ÔHP iraAop j©AAwp. HoxAapbi OHAapw OaJOHMHp, xyAôHH, hapHc, 03 MaHcjiaa* XHHH KYAaH hecaO eAup, yrypAapwHa arwa OyaypAap. «Banapana 6aui rypOa«» Ae-jaHAap A» xanbiAbip. JlaKHH 3aM3H 03 HUIHHH K0PYp. 8H My.\rdAH(t) (jjaaAHjJar H©BAa-pH HAP capOacx, MycxarHA MauiryA oAyO, xaaaHH k0-xypaHAapKH cajw apxwp Ba 6y, A0HMa3 npocecAlHp. HrxHcaAHjjaxbiMbia caHKH 0AYM jaxarwHAa nan aepHp. HH3H63XH aMHpAHK Y^Y^Y HAa HTXHcaAHjjaxbi AHpnaAX-M8K MahAAapH 6ouia Hwxbio. rapapAap, Kecxapnuuiap xa’-CHpHHH HXHpn6. haxxa ra-HyHAap, (|)apMaHAap Aa caMa-pa BepMHp. Hyhkh myakhJ-jax cahH6cH3AHp. BynyHAa OeAa, xaJir apacwHAa hui OanapaH (JiapacaxAH aAaMAap ien Áa aa AejKAAHp. Bhp 6a- Aana, nya’ii HMKan BepHA-AHKA3, uiapawx japaAWAAbir-Aa OHAap M0’ny3a K0cxap-Maja raAHpAHpAap. KajnajbiH TapaMapjaM* . racaOacHHAaKH «Japauibir» KOonepaxHBHHHH iaaAHjjaxH 6yHa jaxuibi cy-ôyxAyp. KoonepaTHBHH caAPH Hoa-AyAAa BarbipoB peHCHjanbi MyaAAHMAHp. 0MPY 6oJy pn-jasHjjaxAaH A©pc AcJhO. Ta-óarnbiA myoaahm khmh Mhh-KaMCBHpAa xacJxxHuiHH Mexo-AHCT. MCTOAHKH KaOHHCTHH MYAHpH, MyXTaAH{|) M3KX86-AapAO AHpeKXop HUiAajHO. CoHpa K0jnaja rajbiAapar, ÓHp MYAA©!“ K3HA MaKXaifeH- Aa AHpcKXopyH xaApHC huiab-pH V3pa MyaBHHH B33H<l)aCIHi-A8 MaAblUJWO. — Jox. napxHjanbi oAMa-MbimaM, HcraMHuiaM; raÔyA exMajnOAap. Axhi axaM 1937-MH H.XA3 penpeccHja ryp6a-HN oAyO. — AcJ© xaxbipAa. Jbip Ba H3 Hca (})HKMpAaum6 aA8B3 ©AHp: — Byna K©pa, aHAamis aa asHjJoT naraïa-Jh6. Annar haJaxbiMAaH napa-3bi AOjHAdM. kapaAa Hiiuia. MHiuaMca hopMax raaaHMbi- luaM. Bhp Aa khmhh huih aY© KaxHpMHpca, KapaK Óhphhmh H©B6aAa 03YHA3H KYCcyH. OauiraAapbiHbi KyHahKap caj-MacwH. AAAah HHcana arbiA BCpnO KH. UHCH-jaXUlblHbl ajwpA excHH, AOAaHÓan joA-AapAa a3MacbiH, oahMaxH. o3y-H3 apxa Ohachh. /ÍYHjaAa caHjcarraA arap-Aw6 naxHH cbiHarAapAau hnx-Mbiui HÓaAyAAa my»aahm 6e. A3 AYUiYHYP. By OHyn hajax rajacHAHp. EJhh aaMaHAa Ma-paxAaHwpbir kh, Hena oAyÓ aAaxBH ({laaAHjjax AanpacH eB-M3Kxaó, MaKxaO-eBAa Mah- AyA-nauiaH an caKHx nema cahn6H 6eA3 6Hp nma KHpH-mnO? — 9BB3A Xap8Ba3HHAHKAa MamryA oAypAyM. JexnmAHP-AhJhmh3 noMHAopy haxxa hy* MyHa KecxapHpAHAap. Coh-pa OaxAbiM KH, pajoHAa hh-maax MaxepnaAAapbiHa 6©jyK ehxHjan Bap. KepAYjYHY© 6o3 AarAapbiH mnpaAH xopnarw rbip.Mbiobi KapnUn lyHyH jax-mbi xaMMaAAwp. Eab ASAa* óaOajaH Aa 6y xopnarAan KapnHH ÓHUIHpHOAap. JlaKHH MHmap Aamw a»6 ayiu-AY, haMbi KyaapbiHbi A6-luepoHa caAAW. Hhah ch3 ag-jHH yaar Maca(})0AaH AambiHwO KaxHpHAOH AamAa xhkhhxh-hhh xaAaÓaxwHM ©AanaK hen MYMKYHAYPMY? KapnHH HC-xehcaA exMajH rapapa aA-AblM. 1988-HH HAHH ACHaO-pwHAa KOonepaxHB pacMH-AamAH. BaHKAan 103 mhh Manax 6opH KexypAYK. ABaaaHAbir aAbiHbi6 k8TH-pHAMacH, axwH xaxxHHHH ry-pamAbipbiAMácbi. coóaAap xh- KHAM3CH B8 ÓHAaBaCKXd HCXeh. caAa OamAaHMacbi m3MH oh aj HOKMHmAHp. OnyH 2 KanAS MambiHbi, xpaKXopy. rpejAC-pH Bap. haHCbi pacMH HAapa 6eA3 cyp'aXAa 6y nyp HpH hc. xehcaAax japaAa 6ha8P?1 Hm aAaMAapuHbi 4)aprA3HAHpaH xycycHjjax Maha BaxxuH raA-pHHH 6hah6 MaiyaA-Ba3H<|)aHH XB3AHKA3 BMBAa HBBHpMaK OanapbirbiAbip. — TbiparAaH óaxana acan KopyHYp, — Aeja HOaAYJiJia MyaAAHM xaOaccyMAa 6ha-AHpHp. — KóonepaxHBAapa 4»HA alpblAMblp. Aa3blMH aBa. AaHAbir, HBTAHjjaT BacHxaAa-pH MaraaaAapAa caxHAMbip. Mhh 6hp HaxHHAHKAa rap-uihiAambip, hap jana copar caAbiO axxapMaAbi OAypcaH. 03YHY 0Aa-K©38 BypMacaH hen Ha ntixMaa. CaMapacH k©3 raóarbiHAa* ^p. 1990-Hbi HAA3 «Japa-jiútir» KoonepaxHBHHHH 108 MHH ManaT xaAHC kbahph oa-iiymca. ©tbh ha 6y poraM 785.8 mhh Manara naTMbini-Abip. BypaAa KapnmiAaH ca-Bajbi hacap y*iyh A©*«P Ba damca Ma'MyAar ah <5yP®-XUAbip. — TypK (})HpMacbi Kojnaj-Aa HahaHK KapnHM oaBOAY XHKHp, — Aeja HOaAY-nAa MyaAAHM Ma’AyMax Bepnp.^ K3Ah6 MahcyAyMyaa 6axw6-Aap, 6ajaHH6Aap. 600 mhh aA©A KapnHH HCxajHpnap. Eyn-A3h 6amra, 6np KOMHCCHja japaxMumbir, BaxaHAamAapa jamajbim cbh xhkhO BepMaja haaupbir. HcxaAHjn 4>opM3iAa. ByxyH 6y nmAap naMH 28 H0(|)apHH ryBBacH hab Kopy-Ayp. «PahAaAapHH aMOK har- rw 6y hahh jaHBapwHAaH 2— 2.5 MHH .Manaxa raAAWpbiAbrÓ. Eyna ÓaxMajapar, jena nm-HH ryBBacH naxbiiuMbip. hapHBHA ©3 (})ahAaA3pH ynyH haBacA3«AHpHMH xaAOnp kh. MH MaH3HA XHKM3K A© H3- 33DA© xyxyAy6. Ja3blMbl3blH aBB3AHHA© Hm aAaMAapw ynyH BaxxbiH rnj- MaxHHH rejA exjjHK. rapa. MapjBM A©P©cHHAa naj cahn-AHHAa XHKHAMHm yH 6hh3 — HA»P©, jeMaKxana Ba jaxar oxarAapwHAaH, 5 KyAatjiHpaH-KHA8H Hóapax japambO'Abi HCXHpahax KymacH 6 aja 6a-lua KBXHpHAMiciuAHp. Kyp-A8MHpa KeA8H moce joAyHyn aAXbiHAa, Aap-AapbicraA A©r-Aam apacuHAa caAbiHMwm Kyma KOonepaxHBHu Mapnaan MaAHKaHacH khmh HaaapA© xyxyAyp. FapmbiAaKbi jaMan-Aa noMHAop, aA4a, HajTHKa-HW, aAMa, hejea Ba HapAan mHpa haabipAajaH khhhk e’MaA aaBOAynyH xhkhhxhch-Ha 6y KyH-caóah óamaana. narAbip. CapaxoB mahapHH-A3 cHcJiapHm BepHAMHm aBaAan-Abir joAAaAbip. — TopnarbiMbi3Aa hap nyp Mep-MejBa jermiiHp. hox aa 6hp hHccacHHH tbk-xyk aA©M óaaapa Huxapbip, PycHjaja anapbiO caxbip. Annar HOxy aran aAXbiHAa Hypyjyp. OH© KOpa (|)HKHpAamAHK KH, mH. pa haabipAacar anjan hok-MapHK. Hyhkh uinpaAapa eh-thÌim 60jYKAYP- ÀHKap xa-pa^AW HcxehcaA KeHHm-ABHMdAHAHp. KapOK K0XYPY-A3H raaaKH, sacanx A©©P«j-j8A© oAcyH, jaxbió raAMa. CblH. Hm aAaMbi nyay ©aaypmyp. muABAHp. OayP kh, ehxHjax-AapbiH HCXH(})aAacH3 raAMa-chiHa A©3MYP. JarHH kh, oxy-nyAap Oaaap HrxHcaAHjjaxbi mapaHXHHAa jamajan oAKa. AapA© AOBAar xaAHMaapHHHH, cahHÓKapAapbiH HcrehcaAbiH asaAMacbiHAan nena Hapahax OAAyrAapbiHN raaexAapA© oxyJyOAap. OpaA© HniKYsàp ^aaAAfairbiH amarbi aY*h**©ch 8H xahAYK8AH óHp haA hecaO OAyHyp. BH3Hec KenaJcyHAY3. Ra4>ac A©pHaA©H HuiAaMaJÌH. AHp. BH3A© MYAKHjjaTHH ©sAamMacH coh HaxihiaA© «n aABMAapbi BacRTacHAa hoi-xyaap (JiaaAAwrbiH aprbipwA-MacuHa KanipiiO HHxapMa- AbiAbip. 0A6axxa, 6y aaMaH 6hph hox raaaHbip, AHKapH aa. JlaKHH acac MacaAa khmhh na raA©p rasanMacwHAa AejHA, HTTHCaAH hajaXblH HaHA3H-MacbiHA©. MahcyA ÓOAAyryn. AaAbip. Fan Aoepan exMajaw AaMapAap Ken-xea hcJiahm BasHjjaxHHB AYiHYP- AHKap rapa^iAOH òanapwFbiH. raOH-AHjjaXHH AY3KYH FHjMaXAaH-AHpHAMacH MyhyM ahaMHjjax k3c6 e^Hp. By npocecA© AHrrarn hbao ©A©H, xomaKBAaH 6np nahar COH BaxTAap 03YHY raóapbir KocxapHp. Hm aAaMAapw xej-pHjjaHHAHKAB jaxbiHAaH Hm-xHpaK CAHpAap. «Japamwr» HOonepaxHBHHHH HaaAHHAa xeJpHjja KOMHCcHjacbi japa-AWAw6, KoonepaxHB pecnyòAH. KanwH MYAa<|>Ha. paJoH HMpa haKHMHjjaxH    4)0HAAapuHa xejAH BacaHX KOHypMymAYP. — XejHp-mapA©H nanapA© raAMwpwr. — HOaAY-^Jia My-8AAHM X8MKHHA8 COhÒaXHHH AasaM exAHpHp. — Jchh xh KHAOH Fapajaaw kbha mschh. AHhhh yctyhyh opxyAMacH-H3, A©H18M8CHH3 A33WM 0A3H aran MaxepnaAWHW Koone. paxHB 3Aw6. haj*axHH xoxyn Ma a©mhp Top hacapw a© 6H3A©HAHp. OpaA© XejAH ¡19-MHp Ba apMaxyp HmAannO. ;iejacaH. xaArwH xejnpxah aA©T-©H’aHacH jaBam-jaBam 6apna OAynyp sa 6y cahaA© HMKaHAW Hm aA©MAapbIHbIH T0h<|)acH KexAHKHa apxwp. hen myóha exMHpHK kh, Ma-neaAap àpaA©H raAAwpw.nap. K8H HmKyaap 4>aaAAbiFa joA aHWAanarAbip. 0BBaAAap hm-THMaH xacappy(})©xAapAa ra-OarnbiA xanpyóaHH HmbirAaH-AbipMara aAbimMwm wypHa-AHCXAap A© hhah KapaK ahf-raxAapHHH Hm aA©MAapbiHa jOHaAxcHHAap. JeflH HHKHmai}) eA©H 6y 4>aaAHjjax cahacHH. Aa A© K0py6-K0TYPMaAH 4)aj-AaAH xanpyóa aa acJha. — Bhp MscaAaHH a© j©A© caAMar HcxajnpaM, — H6a. AYAAa MyaAAHM aAHHH jyxa-pu raAAwpbtp. — BaAAah YpajHM arpwjhip. AA©MAap jaM3H xaHÓBAAamHO. 0Kap jamaMar HCxajnpcaHca, bah rojnyHA© oxypMaMaAwcaH, axxapbiO xanMaAwcan, aah-Maxa raxAamMaANcaH. Hox-Aapw M3H3 pHmxaHA eAHp. MaA caxAajbipaM: Hkh na-Mbim, YH HH8K. haA8 A©H©* AYJ©eHHH cajMwpaM. 0A6arxa, asHjlaxAHAHp. Cya A©^wHHa Aara-Aauia HHja ayhiscbh axhi? haAa ony AewnpaM kh. hap HA hajaxHMAOH oh xona jaxbiH nap KOxypypaM. Amm3 AH K3A, eAaCH A© Bap. aAHHH arA©H-rapaJà Bypnyp. «Am oa, 6aJ OA» XHMcaAWHAa ©JH* mh6hka© Kà3Hp. Am’ahh a© hen Baxx 6aj oAMajwO. 9inp0^ bA^IMJEB, «XaMT r33eXM*HMH MYX6M|HI. (DPAHCA IKyPHAJIHCmPH T8K3HE EAHPJHP OpaHC npeoc AxeHXAHjHHHH (<I>nA) Moc-Ksa myxOhph CxeijMiH BcHxypa b3 <PpaH^-HUH «CeHr» TeAemHpKBXHHHH MyXOHpH 0IÏ* M3A C€A AeaomiAap: «AaapÓajMaHbiH Xona-Abi luahapHHA© <5am BepM«u (^MHanmi ryp-óaHAapbi harrwHAa hbkhamhui BHAeoACHx ha-thwiahp B8 6yp©Aa hen Onp caxxaKapAwr Jox-Ayp. haMHH AeHXH HaKOHAap apacbiHA© Ha xeAewypHaAHcx ÓAopenc flfiBHM, na A© Hpan FWPMN3W Ajnapa MaMHjJaxHHHH HyMajaiiA©* A8PH Jox hah. ByHAan Oauira, o aanan epMO- hhSop Ba aaapóajMaHAbiAapbiH »PacNHA© caAAaoHH MYoaflHAacH anapwAMbipAN»- ïhyp-«aS^p ®nA.Hb.H Mockm ^yHfla AaapHHtbopMyH MyxÔHpH hab cehóaxA© ©ih© FbiA©Kw Ma’AyMaxbi BepMHuuiap: ArA©Ma k8Ah6 XonaAM haAHcaAapHHA©H xa-6ap xyxaHA© manOa kyhy, 4>ehp©-’»i^ ÓHp rpyn xapHMH HtypHaAHcx — (boxopenopxjopy Agbha Bpokah, mhaahJJbx Ma jyH©H 0A3H Kocxa baaw AMepHKa wyp* ÌIjihcth HhkhjitoP8Hhh «Taj«» MYXfiHpH AHaton JleBHH HJIÍ "■«» 6h BemoAjoxA© XonaAbi pajoHyna joAa ay^ AYk. Bh33 xaHbim oAan TeAewypHaAHCX pene A©bha hb Afa©ma© hah. hb a© 6h3HM* Aa ÓHpAHKA©. TsnaHHH KeHHUi JanaMbiHa »» raaMHaapuH. ymarnapuH aapB canaJiaHMHiuaH. EJ6a>iap    cM“" HUUI <iac9fla»p HKH HHH. YJ'y'^J^SÌe.MHir Jepa capniuiHuiaH. AaapSaJ-iaH wieaTOH^ waeonepatopy 6v MBHSapaHH AeHXa MaKHpAH. Bh3 HCa BCp- axama xyxyAAY- Basap kyhy BepxoAjoxAap 206-mw axwMW noAKyH maxcH hej axHHH MamryA hah b8 6h3 haAHca M0AHK. jaAHbia MapxbiH 2-a©. ejHH xapKHÔAa MH-24 BepxoAjoxyH MymajHaxH HAa (JwMHa P©JoHy Ha KexAHK. <P. Acbha Ohphhmh a©$© oaajty    nVHWfM <11 KHMH. jCHa A© 6h3Hm apaMbi3A© AejHA ah. By    EnCJIaN A©<t>© BasHjjax HHcOaxaH ckkhx hah. AA©MAa- pfaiH MacBAAapH CAB IWMHH jepA3 83 haMHH    ¡HH9 CaAHr BaaHjJaxA© raAwpAW. Bh3 moxay maKHA mok-    ^ AHK. A©hmaxAH MaHsapaHH Aenxa aAAwr. Tbm MBC’yAHjJaxAa 6haahphphk: M. Myc-xadiajeBHH haAHca jepHHAa naKAHjH hbapa©* PUH haMucu hamraxAHp Ba OypaA© hen OHp caxxaKapAur JoxAyp. 0Kap OAopenc /Jcbh-AHH 3AHHA© Oamra HH(}ïopMacHja sapea, roj auhir aecHH    MYC©AMaHAapw 0. CeA 3AaBa cah? kh. Xombau rupruHU cbaph ÓapaA© MaKAHjHM ejHH BHAeocywexAap Opan* AahmyKYP ca xeAe«H3HjacuHUH 5-mh nporpaMw HAa koc* XapHAMHmAHP. o. AeBHAHH HAAHBAapU MaHHM HmHMH A3 myóha aAxuna a.xup. itppaHca xeAeBH3Hjacu 5-mh nporpaMUHUH peA©KXopy >KaHHB Yiiie cehOaxa romyAapar. C. BCHXypaHUH Ba 0. CCAHH ACAHKAapHHHH haMUCUHU xacAHr eAHp. BeABAHKAa, <PpaHca xeAeBHsHja HiypHa.xHc-XH CPAOPCHC ACBHAHH «FlyS HyHFMOH* Hh-(bopMacHja MapKaan xapa<t)HHA©H jajuAMum caxxaKapAuru H<|>ma cAHAMHmAHp. TaaMMyO-AYAYP KH. XoMaAU (JiaMHacH harruHA© xapHMH MarOyaxuH axuH-axuH oójeKXHB HH(})op-MacHja BcpMacHHa ÓaxMajapar. <J>. Agbhahh epMBHH aKeHXAHjH BacHxacHAa jaju.xMum eoa- xeAeBH3Hja xaOapAap xham8xh    BahmHAapHHHH    raAAap- PycHja napAaMCHXHHHH pacMH opranu    J¿iru nacHCXAapmi b^uihahk- cHjcKaja >^3exa*. axup-axup^ Ucrma^    koakoa© rojyp. Vuiar- rHA «ypHaAHcx» Hrop BypraHCKHja HCXHHaa k .--^„«30, ronaAap ha-eSap^K ^npaBA©» raaexH xanpap exMaja xa- ^P. raA«»’«    -, MaxepHaA nana haaup oAauA© ha<|)X3- AHK «KoMMe^aHX» raaexH M^©Ji©HH AarHr-A3IUAHPAH: V. A^BHA ©3 ®®JaHaXUHU... J© peBaHAa BepMRmAHp. Hcrap-Hcxanaa 6a 3H SkKKBa raaexAapHHHH (MaçaAaH. «KyiwHXU»    --- raaexHHHH) bcpahJh »«^^aoAap j©AWM^    Fa6HAA©H hox xahnm exMHiu- rajianarAWp» EpM8HHCxaHUH A33p6ajMa- Ha rapmu xanaBYaYHYH A^m exMacH HAa aAaraAOp I©<pr©3 MYC©©**aHAapu HA©P^HHira  ----- [U—— KoHibpaHCW TamKHAaxbiHUH (HKT) 6am KaxHÒH MBHao ha-mha aA-Fa6HA© M3Kxy6 k©h-napMHmAHp.    .    -    , o j©3up: By Kyn AaapOaj- MaHUH, CH3HH MHAjOHAapAa AHHAauiuHU3UH 6amu ycxyHY 6AYM xahAYKacH aAMumAbip. AaapOajMaH xopnarAapuHU HAhar exMBK. MycaAMaH aha-AHHH M^B exMaK sihicaAH HAa roHmy EpM3HHcxaHUH 6em haa©h 6apH anapAuru coh napana aMancbB' MY^apnO© 6©hpaH haAAHHa HaxMumAup. MYCMM.HJiap«    “"S Aap, AaK oAypnap. UJahapAap ©a KdHAAap A©rbIAb*^b*P* **aCMHA Aao MahB eAHAHp. aMA©AJiapw-MU3UH raÓHpAapH MypA©Iw*a-HhlO* lilejxyiiHCAaM hanu AAAah uiyKYP namaaaA© h-6 h. aA raaexHHHH) bcpahJh xaòapAap jaAWMuaa mìuì-    hox xahnm exMHm- AY* OHAap HH3]^HHAa A^apóajMaHUH    kh.    pecny6AHnaHUH    6y B33Xd>3JiM aeB-191    arbip TyH MapryHH (HHaHKH XoMaaaHa) pajoH> HyH    Ky-iYHfla^    ea i^aKCHHaa napr.iaauJiabirbi pajoMa haaa   k-M.Ltti’fo jivMaxu... EPM ;s mapatixH harruHAa HhlH MOCKBàA©KU A©HMH HYMaJaHA©AHjHHA©H aAuO JajMumANAap^^ nAhAHKHPOB. JlOHAOH. ^JYK HpAaHAHj« BHpJi©!!**“ BOX «ntBo Jyk»« •» oaBH II iejDOBBeTB—ra Bi-tb»^ tw™ SnSn.ni 40 « "«SjiSïïSÏÏS: sapAU T9KU9M hecaÔ tawJUiPAB apa cohSatxapw»    -,#jìb. ima Jox, 50 Majo» Bapmimi 75    iK    m    IjwB KB oAaaaenB topo*»P»*P-    °®    V II Junaaenj« ww «.    «»»»    ■«• Bsa hn noi By»«**« e«p«J»W»    toP CH inaph »*9»a«iqi. BprnanU» momvwpu caJacaTAB» »oBaiwa *»jB«Hp»»p. Om«P hempauMT em», WP® 6am HaaïqMiaiNni 4»MuniJJ©m wrm» H3. AajHpaap. ^ H jejHauera •• ap«'**© (maïowi 1991-MH HABH HjyHyHA» MBKHAMHIHAHp). TcAe<t>oio PHTA-CeTA-P#JwpwW- 3VHA©H HCXH(|)aA© eXCHH KH, HcAaM KoHippaHcu TamKHAa-xu 6ytyh AYHja MycaAMaHAa-pUHUH aAWHA©H Xa4fâBY3K©* pu nHCAacHH. rejpH-ôapaoap MYÔapnaaA© ©3 xopnaruHu My-AatbHB eA©H. HCAaMUH MyraA* aac HAeaAAapuHU ropyjan AaapÔajnaH xaAru HAa haM* pa j oAAyryny ÔHAAHpcHH. HcAaM KoH(J)paHcu TamKH-.laxuHUH 6am KaxHÔH .haMHA 3A-Fa6HAHH MBBa6 MaKp^ôyHAh AejHAHp KH. HKT FapaÔar (^* KdCHHAa ÀaapôajMaH jiAa Ep* MdHHCxaH apacuHA© mHAA©T* A3HaH MYHarHmaHH 6©Jyk AHr-raxAa HSAajnp. HKT ôauiHU-cu jaaup: 0cac apayMya 6y-ayp KH. MYHarHmaHHH cHjacH eacHXBAapAa apaA©H raAAw-puAMacu joAAapu xanuACUH. Bh3 6y HCXwpaMaxA© ©xuAaH aAAHMAapu âAruuiAajupur. MaKxyÔAa Aaha coHpa acJh* AHp:‘ HcAaM KoH<J)paHCU Taui-KHAaxu 6y MacaAaHHH ahhm JOAAa haAA CAHAMaCH BB ahhm caKHHAapHH aaaô-asHjjaxAapH-HHH aaaAAHAMacu yhyh haM HKT-Ja. haM A© í1Hí^©P 6ejH8A xaAT xauiKHAaxAapa a©xha OAaH A©w©Tf^op**H ca’jAapH-HH 6HpAaiUAHpM9KA©H ©XpY 03 riY4>y3yHA©H Hcxw|)aA© eA©-MdKAHp. o haMMHHHH ÔHAAHp-MHUiAHp KH. Ma’AyMax xonAa-Mar YMYH HKT 6am KaxHÔH-hhh Hyàiaja«A©cHHH Aaopôaj-Mana KOHAopMdK HasapA© ryxy. Ayp. <A3apHi«ix>pM). T ;