Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 13, 1992, Baku, Azerbaijan вахтах шиш, ч: 26 MAR 1992 Mi*< f « ЧУМв, Nt 52 (2U2*| Осасы ìeie-ay алдв го}ул»уш*ур АЗЭРБАЛАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-ШАСИ ГЭЗЕТИ Гм|мб1И М гвпмк. P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТА М9ТБУАТ М8РН83НННН М8ЛУМАТЫ Мартын 12-дэ Азорба)чан ранмыш кэркнн aaonJJ&T му-РеспуДликасы Алн Совета заморе еднлмншдир. Милли Шурасыньш вчласы Милли Шурвнын невбети олмушдур. Ичласда Даглыг    1    .    л Гарабагда вэ Ерменистанла ичласы мартын 13-дэ ола- ЬэмсэрЬэд ра)онларяа Ja- магдыр. ММРбАЛАНЫН БАШ ИАЗИРИ H0M3K Y4VH МУРАЧИЗТ ЕДИР зарэрчаканяэр гяршысыная умуии бфрчуиуз Мартын 11-дэ Азорба)чан Али Советники сэдри Л, Ч. Мэммэдов шеЬэр . клиник тэ’чили тибби ]ардьгм хэс-тэханасында вэ Азэрба]чан Мудафиэ Назирли)инин Ьэр-би госпиталында олмушдур. Хочалы шэЬзринэ вэЬши-чэсинэ Ьучум заманы зэ. рэрчэкэнлэр, Ьабелэ миллн езунумудафиэ гуввэлэри-нин. Хусуси Тэ^инатлы Ми-лис Дэстэсинин ^аралан-мьпи де)ушчулэри, Гараба-рын даглыг Ьиссэсиндэки дикар а304363)4аилы )аша. }ыш мэнтэгэлэрикин )ара-лы динч сакиилэри бурада муаличэ едилирлэр. Онунла бирликдэ шэЬэ-рин тибб идарэлэриндэ Азэр-ба)чан Али Совети оэдринин биринчи муавини 3. Э. Сэ-мэдзадэ, республкканьш сэ-Ьи])э назири Т. Э. Гасымов, республика «мудафиэ нази. риннн муавнии В. А. Муса-)ев олмушлар. Керунур, Азэрба)чан пар-ламентинин )ени сечилмиш башчысынын илк нввбэдэ хэстэханалара кетмэси та-садуфи дejилдиp: амансыз-лыгьгна керэ дэЬшэтлй тэ-чавузун кунаЬсыз гурбан. лары олмуш адамлара га). гы дввлэт эЬами))этли иш-дир. 5. Ч. Маммадовун Ьэ-кимлэрлэ бутун сеЬбэтлэ-ркннн' мэгзини да ела бу фикир тэшкил етмишдир. Букунку кундэ тэ’чили тибби )ардым хэстэханасын-да тагрибан 60 кэфэр зэрэр. чэкан вар, цнларын эксэри1-)этинин «^агларыны дон вурмушдур. Бела Ьалларда муаличэ просеси узун чэкир вэ чэтин кедир. Ушаглар, ¿еш^тмэлэр дэ вар, онла-рын бир чоху нэинки ев-ешиклэрини. Ьэм дэ вали-де)нлэрини, )ахын адамла-рьгны итирмишдир. ' Демэк олар ки, Ьамысы, истар 1аш-лылар, истэрсэ дэ ушаглар тэкчэ агыр физики азаб чэк_ мирлар, Ьэм дэ дэрнн мэ’нэ-ви арры, кадэр, умядсизлик Хастэлэрэ баш чэкэркэн. Фото J. Хэлнловундур. (Азаринформ) кечирирлэр. Буна кора дэ оилара гаршы мунасибат хусусилэ назакатли, диггат-ли, raJrbiKeiu олмалыдыр. Бунунла элагадар тибб ишчилэринин Ьэгигэтэн фэ-дакар сэ^лэрини rejfl етмак лазьгмдыр. Онлар нэинки japaлылapын вэ дон вурмуш адамларьгн Ьэ)атыны вэ сагламлыгыны хилас етмэк учу« мумкун олан Ьэр шejи едир, Ьэм дэ хусуси rajrbi вэ C9MHMH)JaT, диггэт, ушаг_ лара иса нэвазиш кестэрир-лэр. Ихтисасьгна керэ Ьэким олан, бу )ахынларадэк тибб универсИтетиНэ башчылыг едэн J. Ч. Мэммэдова japa-лыларыи агры вэ азаблары, хэстэханаларын тибби тэ’-минаты, вэзи^эти илэ баглы проблемлэр хусусилэ jaxbffl-дыр. Хэстэхананын баш Ьэ-кими Ч. Э. Ьусерювун вэ бир груп Ьэкимин Myiuaj«a-ти илэ бир ше'бадэн башга- сына, палатадан-палата)а кечэрэк, бир napnaJbwaH ди-кэринэ jaxынлaшapaг республика Али Советииин сэдри хэстэ вэ )аралыларла Ьал-эЬвал тутур, онларын проб-лемлэрини, еЬти)ачларыны хэбэр алыр, догмаларынын башына на кэлдо^ини вэ он-лара нечэ кем эк етмэк мумкун олдугуну а)дынлашды. рырды. Jaxbffl адамларыны итирмиш 14 )ашлы JeHH-)етмэ)э сагалдыгдан сощ>а тибб мэктэбяндэ охумасы тэклиф едилир ки, кэлэчэк-дэ тибб униве рейте тине да-хил олсун. Башга зэрврчэ-кэнлэрин*4 дэ . муаличэси, сонрадан сагламльггыкын бэрпасы вэ бутун зэрури ше]лэрдэ тэ’мин едилм^си мэсэлэлэри дэ белэче кон-крет музакирэ олунур. Бакы тэ чили тибби -Jap-дым хэстэханасывдан coifpa J. 4. Мэммедов вэ ону му-ша)иэт едэн шэхелэр парой госпитала кетмишлэр. Агьор JapanapflaH вэ травмалардан сонра 6ypaja катирилэн Ьэрбчиларин бир чоху учуй Ьакимлзр Ьагигэтэн ме’чу* зэ етмишлэр. Бу бародэ гонаг. лара госпиталын рэиси В. ИбраЬимов данышмышдыр. Хэстэханада вэ гос питал-да оларкэн J. Ч. Мэммэдов мутэхассис ними муаличэ-нин кедиши, бу вэ Ja башга хэстэ учуй кэлэчэ]э терапевггнк прапюзла вэ элбэттэ ки, дава-дэрман, аваданлыг вэ алэтлэрлэ, ha-бела Jykcw кал ори ли эрзаг мэЬсуллары илэ — ахы бэ’-зи хэстэлэр 5—6 кун, балка дэ чох, мешэлэрдэ гал-мышлар — тэ’минат caha-синдэки * ehтиJaчлapлa ма-рагланмышдьф. Бандан а лава. о. лазым кэлдикдэ. мэс-лаИатлар вэ конкрет тибби JapAMM кестэрмак учун башга республикалардан вэ харичдаи апарычы тибб му-тэхэссислэри чагырмагы тэклиф етмишдир. Ахырда мутэхэссислэрлэ кечирилан сеЬбэт заманы rejfl едилмищдир ки, хэстэ-лэрин бу nasreropHjacM hop iuejjra тэ'мин олунмальадьф. Виз «иди онларын эзабла* рыны максимум JYнкYЛЛэш-дирмэк вэ кэлэчэкдэ нормал hajara га)тармаг учун hap ше)и^етмэли)ш<. Бу, онларын гаршысында бизим уму-ми борчумуздур. (Азаринформ). ГИАБУЗШЫ' ДА1АНДЫРМАЛЫ Мартын 12-де Азэрба^чан Республик асы Али Советшган седри Лагуб Мэммэдов Турки^ президенты Тургут 0зал баш назир Суле)ман Дэмирэл вэ Укра)на президента Лео. и ид Кравчук илэ телефон-ла данышмышдыр. Ермэ-нистаиын )ени тэчавуз!«р Ьэрокаглэри барэдэ свЬбэт кетмкшднр. Ге)д едилмиш-дир ки, атэши да)андырмаг, данышыглар просесинэ баш-ламаг маге ад и илэ Азэр. бaJчaн рэЬбарли)инин сэЧ кэстэрмэсинэ бaxмaJapвr, ермэни миллэтчилэринии силаЬлы бирлэшмэлэри тэз-)иги кучлэндирмиш, девлэт сэрЬэдннин бир чох саЬэлэ-рини вэ Даглыг Гарабагла ЬамсэрЬэд ра)онлары топ атэшинэ тутмушлар. Лагуб Мэммэдов президеит-лэрдэн хаЬиш етмишдир ки, гаи текулмэсини да|ан-дырмаг вэ муиагишэнин си Jacи )олла а редан галдырыл. масына башламаг учун эллэ-риндэн кэлэни етсинлэр. Ге)Д едилмищдир ки, тэ-чавузкары чшювламаг учун белкэ вэ МДБ девлэтлэри-нин, бе)нэлхалг биpлиJин нуфузундан вэ бутун имкан-л а рынд а н истифадэ етмэк лазымдыр. Президентлэр Даглыг Га-рабагда вэзиJJэтин иэскин. лэшмэсицдэн нараЬат ол_ дутларыиы биадирмтп вэ муиагишэнин арадан гал-дырылмасы учуй л азы ми сэ’) кветэрэчэклэрини вэ’д етмишлэр. (Азэринформ). Мартын 12-дэ Аээрба)чан Республикасынын баш на-эири Ьэсэн Ьэсэнов -Иран Ислам Республикасынын президента • Эли Экбэр ha-ижми.Рэфсэнчаки вэ хари чи ишлэр назири Эли Экоэр Вила)эти. Турки )э Респуб-ликасыиын президента Тургут бзал вэ Ту ржи J энин баш назири Суле)ман Дэмирэл, Ьабелэ Газахыстан президента Нурсултан Назарбаев илэ телефонла данышмышдыр. Данышыглар заманы о, ермэни гулдур бирлэшмэ-лэриннн Азэрба)чана гаршы девам едэн тэчавузунуи миг)асынын кенишлэнмаси, онларын муасир де)уш тех. иикасы иввлэриндэн истифадэ етмэси, нэтичэдэ Аг-дамда. A3ap6aj4aHbiH сэр-Ьэ^аны димэр JamaJbuu мэнтэгэлэриндэ 6©JVk да-гынтылар вэ нисан тала-фаты олмасы Ьаггьгнда ма’. лумат вермишдир. Ьэсэн Ьэсэнов онлард&н хаЬиш етмишдир ки, ислам дев лат-лэриник Ьенумэтларинэ, ha-беле Бирлэшмиш Миллатлэр Тэшкилатына бу барэдэ мэ'-лумагг версинлэр ки, онлар да мувафиг тэдбирлар керсуи-лэр.' Ь. Ьэсэнов Турина вэ Иран рэЬбарлариндэн Ьэм-чннин хаЬиш етмишдир ки, PycHja президента Б. Лелт. син вэ Ермэнистаи президента Л. Tep-neTpocJa« илэ дэрЬал данышыглар апарсьш-лар вэ атэшин да)андырыл-масы уч^м гэга тэдбирлэр кер^н ондардан телэб етсинлэр. Ьэмин кун Турю^энин Бакыдакы еэфирн А. Кар-маноглу Азэрба)чаяын баш назМркнэ билдирмишдир ки. Ьазырда ТурюЦэ назирлэр кабинета С^ле)ман Дэмирэ-лкн сэдрли)и илэ ичлас не. рир-вэ бурада Даглыг Тара-баг мэсэлэси музакирэ олунур. СабаЬ Ьэмин мэсэлэ Турки )э Милли ТэЬлукасиз-ли к назнрл^индэ    кечири- лэчэк ичласда музакирэ едилэчокдир. Турки]э еэфири    Нэмчинин билдирмншдир ки.    Турнира Сосиал-Демократ Халг Пар-т^асынын лидери, Турки)а баш назиринин муавини Ердал Инену бу мэсэлэ ба-рэсиидэ Франса    харнчн ишлэр назири илэ, Туркмении харкчи ишлэр назири Ьикмат Четки иеэ Португали-)а илэ мувафиг данышыглар апарыр. А. Карманоглуиуи деди-Jинэ керэ, Суле]ман Дэмирэл пэмчинин билдир-мишдир ки, АБШ президента Чорч Буш илэ телефонла данышмаг фикриндэдир. О. Даглыг Та раба г зонасын-да Азэрба)чанын са)сыз-Ьесабсыз тэлэфат вермэсинэ сэбэб олан муиагишэнин да]аидырылмесыны тэлэб едэчэ]ини вэ’д етмиш вэ ха. Ьиш етмишдир ки, Азэрба]-чан халгьша мэтанэт вэ дезум арзуладыгыны Jeтиpим. (АзэринфорА). ТЕЛЕФОН ДАНЫШЫГЛАРЫ Нахчыван Мухтар Рес-публикасы Али Мэчлисинин мэтбуат мэркэзкндэ мухби-римизэ билдирмишлэр ки. Агдам Ьадисэлэри илэ эла-гэдар Мухтар Республика Али Мэчлисинин сэдри Ь. Элн)ев Aзэpбajчaн Али Со. ветинин сэдри J. Мэммэдов. Ьабелэ республиканын баш назири Ь. Ьэсэнов илэ телефонла данышмышдыр. Га-рабагьш даглыг Ьиссэсиндэ ja ранмыш вэзи))эт ‘музакирэ едилмишдир. Сонра Ь. Эли-)ев Ермэнистан pah6ap.iHjH илэ телефонла данышмышдыр. Бу сеЬбэт заманы reja едилмишдир ки, Даглыг Га-рабагда атэшин вэ Агдамын атэшэ тутулмасынын AaJaH. дырылмасы учун A3ap6aJ-чан вэ Ермэнистан рэЬбэр-ли]и арасында тэ’чили данышыглар апарылмалыдыр. (Азэринформ.). АТ8И ЛХАРЫ В93ИФЭЯИ Ш8ХШР Н0МИТ8СИЙИН ЧАГЫРЫЛМАСЫ ЬАГГЫНДА Азэрба)чан—Бе/ук Британща Дипломатии мунасибэтлэр |арадылмасы Ьаггында меморандум имзаланмышдыр Мартын 11-дэ Азэрба)ча-нын баш назири Ьэсэн Ьэсэ* нов Бе)ук Британи)анын ха-ричи ишлэр назири Дуглас Ьоггу вэ Бе)ук Британи)анын Москвадакы еэфири Родрик БpeJтвeJти гэбул етмишдир. Ь. Ьэсэнов гонаглары са-ламла)араг ' демишдир ки, Азэрба)чан халгы Бе]ук Бри-тани)анын гэти сулЬсевэр си-]асэтинэ дэрин Ьермэт бэс-лэ)ир. О, Ермэнистан илэ му-нагишэ мэсэлэсиндэ бир чох Гэрб елкэлэринин Азэрба1-чан барэсиндэ «икили стандарт» си)асэти )еритдиклэ-риндэн данышараг разылыг Ьисси илэ демишдир ки, Бе-]ук Британка бу елкэлэр сы-расына аид ^илдир. Сонра Бэ)ук Британка илэ AзэpбaJчaн арасында ики-тэрэфли элагэлэрин инкишаф етдирилмэси мэсэлэлэринэ тохунулмушдур. Ь. Ьэсэнов BeJyK BpHTSHHja Харичи Си-JacaT Идарэсинин оашчысы-на мурачиэт едэрэк демишдир ки, биз сизин кэлишини-зи игтисади, cnJacH, мэдэни вэ Ьуманитар элагэл^рими-зин нэзэрэчарпачаг дэрэчэ-дэ чанландырылмасы учун тэкан кими ги)мэтлэндири-рик. Бу элагэлэр учун бизнес са!1эснндэ Jaxiubi зэмин )арадылмышдыр. Ь. Ьэсэнов Ермэнистан-— Азэрба]чан мунагишэсииин характериндэн 69hc едэрэк демишдир ки, онун )ерли миг-JacflaH рекионал MHrJaca ке-чэ билэчэ)и 6eJyK тэЬлукэ до-гурур, бу иеэ бизимлэ Ьэм-сэрЬэд олан гардаш елкэлэ-ри — Ираны вэ TypKHj9HH Ьаглы олараг нараЬат едир, О, муиагишэнин динч )олла арадан галдырылмасы учун Ьэмин елкэлэрин васитэчи-лик етмэсиндэн разы галды-гыны билдириб демишдир: Муиагишэнин динч ¿олла арадан галдырылмасына башга елкэлэр дэ кемэк етеэлэр. биз буна е’тираз етмэздик. Тэрэфлэр бу мэсэлэ барэсиндэ фикир мубадилэси ет-мцшлэр. СеЬбэтдэ р&публика Али Совети бе)нелхалг мунасибэтлэр ше’бэсинин мудиои Н. Ахундов, Назирлэр Каби-кетинин харичи игтисади элагэлэр ше’бэсинин мудири X. Сэлимханов, республика Девлэт ИгтиcaдиJJaт вэ План-лашдырма Комитэси Харичи Игхисади Элагдлэр Комитэ-синин сэдри Ь. БaбaJeв иш-тирак етмишлэр. (Азэринформ). ЕРМЭНИ ТЭРЭФИ Г АРАБ Af ДА АТ8ШИ МУВЭГГЭТИ ДАААНДЫРМАГ ЬАГГЫНДА РАЗЫЛАШМАНЫ ПОЗМУШДУР Азэринформун мухбирннэ рас ми мэнбэлэрдэн билднр-мишлэр ки, мартын ll-дэ ах-шам A39p6aj4aH Республика-сы Али Советииин сэдри J. Мэммэдов Ермэнистан Республикасынын президента JI. Tep-neTpocJaH вэ Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ еомэни ич-масыиын лидери А. мкртч)ан илэ телефонла данышмышдыр. Бир-биринэ гаршы дуран тэрэфлэр арасында атэши му- вэггэти дaJaндыpмaг Ьаггын-да разылыг элдэ олунмуш-дур. ©лдурулэнларин чэсэд-лэрини ики кун эрзиндэ дэ-]ишдирмэк, Киров тутуланла-рын тале)и Ьаггында^ даны-шыглара башламаг нэзэрдэ тутулурду. Лакин мартын 12-дэ сэЬэр тездэн ермэни тэрэфи Агда-ма, дикэр азэрба]чанлы ¿а-ша]ыш мэнтэгэлэринэ гэфлэ-тэн шиддэтли топ вэ ракет атэши ачмышдыр. Кулли миг-дар да та кили дагылмыш, нисан тэлэфаты вардыр. Aadp6aj4aH Республикасынын рэсми даирэлэриндэ бела Ьесаб едирлэр ки, бел-кэдэ сулЬ данышыгларынын башлангычы ода билэчэк тэд-бирин — атэши мувэггэти да)андырмаг Ьаггында разы-лашманын позулмасы учун бутун мэс’ули)3эт ермэни тэ-рэфинин узэринэ душур. АТЭМ харичи ишлэр на-зирлэри шурасынын    сэдри Jyxapk Вэзифэли Шэхелэр Комитэсинин февралын 27— 28-дэ Прага да кечирилэн JeA-динч и мушавирэсинин гэрар-лары эсасында Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ bmhJJ9-ти нормаллашдыриага дайр тэдбирлэр керулмэси илэ баглы мэсэлэлэри нэзэрдэн кечирмэк мэгсэдилэ Лухары ГAJHAP нвгтелердв Вэзифэли Шэхелэр Комито-сшиш тэ’чили ичласьшы чагырмагы гэрара алмышдыр. Ичлас 1992-чк ил мартын 13-дэ чумэ куну Ьелсннкидэ ола-чагдыр. Бурада Авропада тэЬлукэсизлик вэ эмэкдаш-лыга дайр кэлэчэк аддымлар чэрчивэсиндэ Ьелсннки му-шавнрэенннн Ьаэырлыг мэр-Ьэлэси башланмышдыр. АГДЛ.Ч ОД ичнндеднр Дуглас horr: «СЗРЬЭДЛЭРИН ТОХУНУЛМАЗЛЫРЫ ЭСАС АМН Л Д ИР...» Срагаку« республика Назирлэр Кабинетинин би-насьшда AзэpбaJчa«лa Бе-Jyк Британи)а арасында дип-лопатик мунасибэтлэр japa-дылмасы Ьаггында протокол имзаланмышдыр. Сэнэди Азэрба)ча«ыи баш назири Ьэсэн Ьэсэнов вэ Бе)ук Бри тан и }а    девлэт харичи ишлэр вэ бирлик ишлари назири Дуглас Ьогт имза-ламышлар. Рэсми мэрасим. дэн сонра ики девлэтин ну-а^андэлэри республика вэ харичи елка журналистлэри учун мэтбуат конфрансы кечирмишлэр. Мэтбуат . конфрансынын эввэлиндэ баш назир апа-рылмыш данышыглар 6а_ ' рэсяиде демищдщл — Бу кун девлэглэрнмиз арасында нкитэрэфли эмэк. дашлыгын, дипломатии элагэлэрин    там алн го)улмуш. дур. Элбэттэ. данышыгла-рын эсас мевзусу Азэрба)-чанла Ерменистан арасында давам едэн - муЬарибэ олмушдур. Даглыг Гарабаг ч проблеми барэдэ Ьэр ики тэрэф фикир мубадилэси етмшддир. Сонра Дуглас Ьогт жур- налистлэрэ еэфэринин Jeкyн-лары барэдэ гыса мэ’лумат -вермииддир: — Мэн БeJYк Британи)а-нын Бакь^а кэлмиш илк на-зири)эм. Азэрба1чанлылар нечмши баш назир Маргарет Тетчер« вэ баронесса Коксу даЬа )ахшы таны)ырлар. Бу куилэр эрзиндэ . Али Ооветин сэдри Лагуб Мэм-мадовла, АХЧ-нин вэ мус-тэгил си)аси парти)аларьш лидерлэри илэ керушлэрим олмушдур. Баш назир Ь. Ьэсэновла данышыгларда Азэрба)чаиын Даглыг Гарабаг проблеми барэдэ мев. ге)ини е)рзкэ билдим. Ону да дeJllм ки, бэ’зи мэгамлар-да фикирлэримиз У)гун кэлир. Биз Авропада ТэЬлу-нэсизлик вэ Эмэкдашлыг Мэсэлэлэринэ дайр Муша. вирэнин 28 фее рал бэ)аи-намэсини там муДафиэ еди-рик. СэрЬэдлэрин тохунул. мазлыгы вэ ивсан Ьугугла-рынын мудафиэси принсип-лэрняэ тэрэф да рьгг. Реки. онда муЬарибэнин -узанмасы бязи чох нараЬат едир. Сснра ики девлэтин иума-)эндэлэри журналистлэрин суалларына чаваб вермяш- лэр. Суал:    Азэрба)чанлылар баронесса Коку ермэннпэ. рэст сн)асэтчи кими таны-{ырлар. Онун мавге1к Ве)ук Британи)а Ьекумэтинин хэт-тннэ тэ’енр етмэзми? — Дуглас Ьогт: Баронесса Кокс чох чэсарэтли ха-нымдыр. Амма о, девлэтин си)асэтинэ чавабдеЬ де)ил. Бу. девлэтин ез ишиднр вэ Б©1ук Британка муяаги-шэдэ гэрээсиз мевге тутур. а ал:    Чэнаб    Ьэсэнов, лпш сэдри Эбулфэз б»)-лэ кврушунуз нечэ кечди? Чаваб: — Ьазырда мэнэ коалиси)алы Ьекумат тэшкил етмэк тапшырыблар. Бу антибеЬран, ислаЬатлар Ье. кумэти олачаг. О ки галды керушэ. Эбулфэз бэJлэ сеЬ_ бэтимиз анлашма шэраи-тиндэ кечмишдир. MYэJJэн разылыг элдэ олунмуш-дур. . МэслэЬэтлэшмэлэри давам eтдиpмэJи гэрара ал. мышы^ Мэтбуат канфрансында Бе)ук БриташОанын Москвадакы еэфири Родрик Бре)тве1т и ш тиран етмишдир. В. ЭЗИЗАГАОГЛУ. ЭРЗАГ ГЫТЛЫЕЫНЫ ТЕЗЛИКЛЭ АРАДАН ГАЛДЫРМАЛЫ Республика Али Советиндэ мушавирз Мартын 10-да AзвpбaJчaн Республикасынын Али Советиндэ кечирилэн мушавирэдэ еЬалинин эрзаг мэЬсуллары клэ тэчЬизаты саЬэсиндэ ранмыш кэркин вэзиЛэт музакирэ едилмишдир. Ичласы Азэр&Очан Республикасы Али Советииин сэдри J. Ч. Мэммэдов апармышдыр. AзэpбaJчaн РеспубЛика- сы Назирлэр Кабинета сэд-ринин муавини, Девлэт Игти-caдиJJaт вэ Планлашдырма Комитэсинин сэдри Р. Э. Ьу-се)нов, кэнд тэсэрруфаты вэ эрзаг назири М. И. Абдулла-)ев, тахыл мэЬсуллары нази--ри 3. Ь. Абдулла)ев, тича-рэт назири А. ,Ь Багыров, Азэриттифагын идарэ Не) -этинин сэдри Т. Ш. МеЬди-)ев. Девлэт Ланачаг Комитэсинин сэдри Н. М. Эли)ев, республика Назирлэр Кабинета сэдриннн муавини, Дввлэт Мадди-Техники ТэчЬйзат Комитэсинин сэдри А. Ш. Эзизбэ)ов, Назирлэр Кабинета сэдриннн биринчи муавини Ф. Р. Мустафа)ев мушавирэдэ чыхыш едэрэк эрзаг гытлыгынын сэбэблэрини дт-рафлы тэЬлил етмишлэр. Ге)д олунмушдур ки, МДБ-ннн узву олан бир сыра ел-калар мугавилэ еЬдэликлэри-нэ эмэл етмирлэр. Республи-канын аграр-сэна)е% комплек-синэ да хил олан назирлик-лэр узрэ 1991-чи илин план-лары бе)ук кэсирлэ )еринэ )етнрилмишдир. 1902-чи илин илк а)ларында вэзи))эт )ах-шылашмаг эвэзинэ. даЬа да пислэшмишдир. Битки )агы, гэннады мэ’мулаты, суд в#эЬ- суллары, эт истеЬсалы етэн илин мувафиг деврунэ ннс-бэтэн )арыба)ары азалмыш-дыр. Ье)вандарлыг саЬэсиндэ B93Hjj9T хусусилэ ПИСДИр. Ьэр )ердэ )ем чатышмазлы-гы Ьисс олунур, нэтичэдэ мал-гаранын тэлэфатына ]ол верилир. МеЬтэкирлик мэг-сэди илэ ичтнмаи мал-гара талан едилир. Азэрба)чан Республикасы Али Советииин сэдри J. Ч. Мэммэдов MymaBHp9j9 )екун вуpapar демишдир ки, эЬалинин эрзаг мэЬсуллары илэ тэчЬизатынын )арытмаз тэшкил едилмэси илк невбэ-дэ бу ишлэ мэшгул олан на-зирликлэрин вэ бир чох кэнд pajoiuiapbi ичра haKHMHjj9TH. раЬбэрлэринин мэс’улиЛэт-сизли]инин нэтачэсидир. Онлар бу негсанлар учун ча-вабдеЬ олмалыдырлар. Лаз тарла ишлари башланмышдыр. Лакин ЬэЛатымыз учун сон дэрочэ вачяб олан бу Mdcaaeja • бир чох * ра-)онларда larejfl )анашылыр. Де м<5кратиja анархи)а де)ил. Ьэр бир тэшкилатда, Ьэр бир муэосисэдэ меЬкэм ин-тизам ^арадылмалыдыр. Ьазырда бир чох муессисэлэ-рин вэ назирликлэрин рэЬ-бэрлэри эсас фикрини харичи елкэлэрлэ бартер ]олу илэ anardjd )енэлдирлэр. Бу мэ-сэлэдэ чидди негсанлар вардыр. Али нэаарэт инспекси-)асына тапшыры лмышды р ки, кестэрилэн вегсанлары вэ бурахылан сэЬвлэри араш-дырсын, бу барэдэ мэ’лумат версии. Эрзаг гытлыгы, база рларда кетдикчэ артан ба- Ьалыг, эЬалинин верилмиш талонларла эт, jar вэ гэнд ала билмемэси чидди нара-зылыга, сосиал кэркинли)ии артмасына кэтариб чыхар-мышдыр. Ьалбукн бу мэЬсул-лар алверчилэрдэ кифа]эт гэдэрдир. Онларын еэбашы-налыгыйын гаршысыны ал-маг учун- тэ’скрли тэдбирлэр керулмэлидир. Елэ етмэк лазымдыр ки, эЬали, хусусилэ азтэ минатлы аилэ-лэр Jar, эт. гэнд нормалары-ны Нофруз öaJpaMHHa гэдэр ала бклсинлэр. Ермэнистандан вэ Гара-багдан олан гачгынлара, шэ-Ьид аилэлэринэ rajrbi арты-рыл малы дыр. Эрзаг мэЬсуллары, Ьабелэ харичдэн кен-дэрилэн Ьуманитар JapAbm белушдурулэркэн бу, Ьекмэн нэзэрэ алынмалыдыр. Ьуманитар ¿ардымын, о чумдэдэн эава-дэрманыи, у шаг эрзаг хэЬсулларынын даЬа чох eh-ти[ач олан Jepaapa чатды-рылмасына нэварэт кучлэи-дирилмэлидир. Бу мэЬсулла-рын меЬтэкирлэрин элинэ кечмэсинэ )ол вермэк олмаз. Ьэр JepA9 интизамы меЬ-кэмлэтмэк, тапшыры лмыш иш учун мэс’улииэта вэ тэ-лэбкарлыгы артырмаг лазымдыр. Мушавиренин ишиндэ республика Назирлэр Кабинетинин седри п. Э. Ьэсэнов, A39p6aj4BH Республикасынын девлэт катабн М. Т. Абасов, республика Али Сонета сэд-1ин биринчи муавини 3. Э. одзадэ нштирак етмишлэр. . (Азэринформ). * Мартын 11.дэн 12-нэ ке-чэн кечэ саат 3.20-дэ Аг. дам шаЬэри Эскэран гэсэ-беси, Нахчиваннк вэ Хаи-абад кэндлэриндэн «кристал» тип ли ракетлэрлэ кучлу атэшэ тутулмушдур. Дунэн кунорта Ьэмин истигамэт. лердэ )енэ дэ шэЬэрэ елум. сачагн ракетлэр )агдырыл-мышдыр. Нэтичэдэ 5 нэфэр Ьэлак олмуш. 27 нэфэр )а-раланмышдыр. 15-дэн чох ичтнмаи бина вэ )аша)ыш еви дагыдылмышдыр. Дуне« ра)онуи Шелли. Паправэнд, Гала)чылар кэнд. лери дэ мунтэзэм атэшэ ту. тулуб. Кечмиш Мардакерт ра)онунун Баш Куне]пэ)э вэ Орта Куне)пэ)э кэндлэри муЬасирэ]э алыныб. Ьэмин ра}онун Маникли кэндинин бир Ьиссэси душман тэрэ- финдэн ту ту луб вэ чохлу ев ¿андырылыб. Сырхавэнд кэндиндэ кучлу атьпима кедир. Ермэни гулдурдары Хочавэнд paj|-иунун Эмираллар кэндинэ, Шуша вэ Тэртэр шэЬэрлэ. ринэ Ьучуму давам етдирир-лэр. УмумиЙэтлэ, бу Ьучум-лар нэтичэсиндэ онларча адам ¿аралаиыб, )узлэрлэ ев )аидырылыб. Мэкрли душмэнии Даглыг Гарабагда галадыгы нэЬэнк очаг и иди а ран Гара-багьш динч кэнд ва шэ-Ьэрлэрини )андырыб кулэ дендэрир. Мугэддэс торпаг-ларымыза узанан мурдар эл-лэри кэсмэк учун тэ’чили вэ тэ’сирли тэдбирлэр керулмэлидир. Зв)эдднн СУЛТАНОВ, «Халг газета»вин щухбири. Дунэн саат 17.00-да Азэринформун мухбири Агдамла телефон а лага-си сахламьпцдыр. Рес. публика мудефиэ назиринин муавини. кенерал-Majop Дадаш PaaJeB апарата JaxbiH-лашараг демишдир: — Кечэ саат 3.20-дэ Аг* дам шэЬэри Ханабад вэ Эскэран тэрэфдэн атэшэ тутулма-га башланмышдыр. ШэЬэрэ «Кристал» типли 42 мэрми, о чумлэдэн $рчэ 18, к^дуз саат 12.30-да иеэ 24 мэрми бурахылмышдыр. Илкин мэ’> л у мата керэ. 2э нэфэр Ьэлак олмушдур. Ларалананларын cajhi. демэк олар. ики дэфэ чохдур... BejYK дагынтылар вардыр. Ермэни силаЬлы бирлэшмэлэри Агдам миллн езуну-мудафиэ гуввэлэринии мев-гелэринэ Ьучум едэркэн кул-лн мигдарда эн JeHH Ьэрби техника:    Т-72    тан клары. БМП-2 зиреЬли машынлары тэтбиг етмишлэр. Мевгелэри-миэ Ьэмчинин 122 мнлли-метрлик гаубитсаларла вэ 120 миллиметрлик минаатан-ларла атэшэ тутулмушдур. Ермэни силаЬлы гуввэлэ-ринин гудуз Ьучумларына 6axMajapar. Агдам мугавимэт кестэрир вэ чарпышыр. чем* хопиндвн хусуси мухбиримиз Ф. РОСУЛОВ Х8Б8Р ВЕРИР: ЧЭБРАЯЫЛ: Дунэн кундуз саат 10-даи ахшам 18-дэк Чэбра^ылын Гышлаг кэнди кечмиш Ьад- 1ут paJoHyHyH Суркэндидэн эмлэ)е мэ’руз галмышдыр. Мудафиэ тэдбнрлэри caje- -+■ ФУЗУЛИ: Дунем кунортадан сонра Ковшад кэнди Ьадрутун Драхтак кэндиндэи кучлу атэшэ тутулмушдур. Ермэ-нилэрнн атдыгы    «Алазай» ракетлэря Фузуди шэЬэри- сиидэ Ьучум дэф едилмишдир Агдаш РДИШ-ин эмэкда-шы Намиг MehflHjee Japa-ланмышдыр. нин Ьэндэвэринэ душуб. Тэ лэфат Joxflyp. Бизим тэрэфдэн ачылан атэшлэ душ. мэннн мевгелэри сусдурул- Mvrinvn ;