Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 13, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 13, 1992, Baku, Azerbaijan вахтах шиш, ч: 26 MAR 1992 Mi*< f « ЧУМв, Nt 52 (2U2*| Осасы ìeie-ay алдв го}ул»уш*ур АЗЭРБАЛАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-ШАСИ ГЭЗЕТИ Гм|мб1И М гвпмк. P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТА М9ТБУАТ М8РН83НННН М8ЛУМАТЫ Мартын 12-дэ Азорба)чан ранмыш кэркнн aaonJJ&T му-РеспуДликасы Алн Совета заморе еднлмншдир. Милли Шурасыньш вчласы Милли Шурвнын невбети олмушдур. Ичласда Даглыг    1    .    л Гарабагда вэ Ерменистанла ичласы мартын 13-дэ ола- ЬэмсэрЬэд ра)онларяа Ja- магдыр. ММРбАЛАНЫН БАШ ИАЗИРИ H0M3K Y4VH МУРАЧИЗТ ЕДИР зарэрчаканяэр гяршысыная умуии бфрчуиуз Мартын 11-дэ Азорба)чан Али Советники сэдри Л, Ч. Мэммэдов шеЬэр . клиник тэ’чили тибби ]ардьгм хэс-тэханасында вэ Азэрба]чан Мудафиэ Назирли)инин Ьэр-би госпиталында олмушдур. Хочалы шэЬзринэ вэЬши-чэсинэ Ьучум заманы зэ. рэрчэкэнлэр, Ьабелэ миллн езунумудафиэ гуввэлэри-нин. Хусуси Тэ^инатлы Ми-лис Дэстэсинин ^аралан-мьпи де)ушчулэри, Гараба-рын даглыг Ьиссэсиндэки дикар а304363)4аилы )аша. }ыш мэнтэгэлэрикин )ара-лы динч сакиилэри бурада муаличэ едилирлэр. Онунла бирликдэ шэЬэ-рин тибб идарэлэриндэ Азэр-ба)чан Али Совети оэдринин биринчи муавини 3. Э. Сэ-мэдзадэ, республкканьш сэ-Ьи])э назири Т. Э. Гасымов, республика «мудафиэ нази. риннн муавнии В. А. Муса-)ев олмушлар. Керунур, Азэрба)чан пар-ламентинин )ени сечилмиш башчысынын илк нввбэдэ хэстэханалара кетмэси та-садуфи дejилдиp: амансыз-лыгьгна керэ дэЬшэтлй тэ-чавузун кунаЬсыз гурбан. лары олмуш адамлара га). гы дввлэт эЬами))этли иш-дир. 5. Ч. Маммадовун Ьэ-кимлэрлэ бутун сеЬбэтлэ-ркннн' мэгзини да ела бу фикир тэшкил етмишдир. Букунку кундэ тэ’чили тибби )ардым хэстэханасын-да тагрибан 60 кэфэр зэрэр. чэкан вар, цнларын эксэри1-)этинин «^агларыны дон вурмушдур. Бела Ьалларда муаличэ просеси узун чэкир вэ чэтин кедир. Ушаглар, ¿еш^тмэлэр дэ вар, онла-рын бир чоху нэинки ев-ешиклэрини. Ьэм дэ вали-де)нлэрини, )ахын адамла-рьгны итирмишдир. ' Демэк олар ки, Ьамысы, истар 1аш-лылар, истэрсэ дэ ушаглар тэкчэ агыр физики азаб чэк_ мирлар, Ьэм дэ дэрнн мэ’нэ-ви арры, кадэр, умядсизлик Хастэлэрэ баш чэкэркэн. Фото J. Хэлнловундур. (Азаринформ) кечирирлэр. Буна кора дэ оилара гаршы мунасибат хусусилэ назакатли, диггат-ли, raJrbiKeiu олмалыдыр. Бунунла элагадар тибб ишчилэринин Ьэгигэтэн фэ-дакар сэ^лэрини rejfl етмак лазьгмдыр. Онлар нэинки japaлылapын вэ дон вурмуш адамларьгн Ьэ)атыны вэ сагламлыгыны хилас етмэк учу« мумкун олан Ьэр шejи едир, Ьэм дэ хусуси rajrbi вэ C9MHMH)JaT, диггэт, ушаг_ лара иса нэвазиш кестэрир-лэр. Ихтисасьгна керэ Ьэким олан, бу )ахынларадэк тибб универсИтетиНэ башчылыг едэн J. Ч. Мэммэдова japa-лыларыи агры вэ азаблары, хэстэханаларын тибби тэ’-минаты, вэзи^эти илэ баглы проблемлэр хусусилэ jaxbffl-дыр. Хэстэхананын баш Ьэ-кими Ч. Э. Ьусерювун вэ бир груп Ьэкимин Myiuaj«a-ти илэ бир ше'бадэн башга- сына, палатадан-палата)а кечэрэк, бир napnaJbwaH ди-кэринэ jaxынлaшapaг республика Али Советииин сэдри хэстэ вэ )аралыларла Ьал-эЬвал тутур, онларын проб-лемлэрини, еЬти)ачларыны хэбэр алыр, догмаларынын башына на кэлдо^ини вэ он-лара нечэ кем эк етмэк мумкун олдугуну а)дынлашды. рырды. Jaxbffl адамларыны итирмиш 14 )ашлы JeHH-)етмэ)э сагалдыгдан сощ>а тибб мэктэбяндэ охумасы тэклиф едилир ки, кэлэчэк-дэ тибб униве рейте тине да-хил олсун. Башга зэрврчэ-кэнлэрин*4 дэ . муаличэси, сонрадан сагламльггыкын бэрпасы вэ бутун зэрури ше]лэрдэ тэ’мин едилм^си мэсэлэлэри дэ белэче кон-крет музакирэ олунур. Бакы тэ чили тибби -Jap-дым хэстэханасывдан coifpa J. 4. Мэммедов вэ ону му-ша)иэт едэн шэхелэр парой госпитала кетмишлэр. Агьор JapanapflaH вэ травмалардан сонра 6ypaja катирилэн Ьэрбчиларин бир чоху учуй Ьакимлзр Ьагигэтэн ме’чу* зэ етмишлэр. Бу бародэ гонаг. лара госпиталын рэиси В. ИбраЬимов данышмышдыр. Хэстэханада вэ гос питал-да оларкэн J. Ч. Мэммэдов мутэхассис ними муаличэ-нин кедиши, бу вэ Ja башга хэстэ учуй кэлэчэ]э терапевггнк прапюзла вэ элбэттэ ки, дава-дэрман, аваданлыг вэ алэтлэрлэ, ha-бела Jykcw кал ори ли эрзаг мэЬсуллары илэ — ахы бэ’-зи хэстэлэр 5—6 кун, балка дэ чох, мешэлэрдэ гал-мышлар — тэ’минат caha-синдэки * ehтиJaчлapлa ма-рагланмышдьф. Бандан а лава. о. лазым кэлдикдэ. мэс-лаИатлар вэ конкрет тибби JapAMM кестэрмак учун башга республикалардан вэ харичдаи апарычы тибб му-тэхэссислэри чагырмагы тэклиф етмишдир. Ахырда мутэхэссислэрлэ кечирилан сеЬбэт заманы rejfl едилмищдир ки, хэстэ-лэрин бу nasreropHjacM hop iuejjra тэ'мин олунмальадьф. Виз «иди онларын эзабла* рыны максимум JYнкYЛЛэш-дирмэк вэ кэлэчэкдэ нормал hajara га)тармаг учун hap ше)и^етмэли)ш<. Бу, онларын гаршысында бизим уму-ми борчумуздур. (Азаринформ). ГИАБУЗШЫ' ДА1АНДЫРМАЛЫ Мартын 12-де Азэрба^чан Республик асы Али Советшган седри Лагуб Мэммэдов Турки^ президенты Тургут 0зал баш назир Суле)ман Дэмирэл вэ Укра)на президента Лео. и ид Кравчук илэ телефон-ла данышмышдыр. Ермэ-нистаиын )ени тэчавуз!«р Ьэрокаглэри барэдэ свЬбэт кетмкшднр. Ге)д едилмиш-дир ки, атэши да)андырмаг, данышыглар просесинэ баш-ламаг маге ад и илэ Азэр. бaJчaн рэЬбарли)инин сэЧ кэстэрмэсинэ бaxмaJapвr, ермэни миллэтчилэринии силаЬлы бирлэшмэлэри тэз-)иги кучлэндирмиш, девлэт сэрЬэдннин бир чох саЬэлэ-рини вэ Даглыг Гарабагла ЬамсэрЬэд ра)онлары топ атэшинэ тутмушлар. Лагуб Мэммэдов президеит-лэрдэн хаЬиш етмишдир ки, гаи текулмэсини да|ан-дырмаг вэ муиагишэнин си Jacи )олла а редан галдырыл. масына башламаг учун эллэ-риндэн кэлэни етсинлэр. Ге)Д едилмищдир ки, тэ-чавузкары чшювламаг учун белкэ вэ МДБ девлэтлэри-нин, бе)нэлхалг биpлиJин нуфузундан вэ бутун имкан-л а рынд а н истифадэ етмэк лазымдыр. Президентлэр Даглыг Га-рабагда вэзиJJэтин иэскин. лэшмэсицдэн нараЬат ол_ дутларыиы биадирмтп вэ муиагишэнин арадан гал-дырылмасы учуй л азы ми сэ’) кветэрэчэклэрини вэ’д етмишлэр. (Азэринформ). Мартын 12-дэ Аээрба)чан Республикасынын баш на-эири Ьэсэн Ьэсэнов -Иран Ислам Республикасынын президента • Эли Экбэр ha-ижми.Рэфсэнчаки вэ хари чи ишлэр назири Эли Экоэр Вила)эти. Турки )э Респуб-ликасыиын президента Тургут бзал вэ Ту ржи J энин баш назири Суле)ман Дэмирэл, Ьабелэ Газахыстан президента Нурсултан Назарбаев илэ телефонла данышмышдыр. Данышыглар заманы о, ермэни гулдур бирлэшмэ-лэриннн Азэрба)чана гаршы девам едэн тэчавузунуи миг)асынын кенишлэнмаси, онларын муасир де)уш тех. иикасы иввлэриндэн истифадэ етмэси, нэтичэдэ Аг-дамда. A3ap6aj4aHbiH сэр-Ьэ^аны димэр JamaJbuu мэнтэгэлэриндэ 6©JVk да-гынтылар вэ нисан тала-фаты олмасы Ьаггьгнда ма’. лумат вермишдир. Ьэсэн Ьэсэнов онлард&н хаЬиш етмишдир ки, ислам дев лат-лэриник Ьенумэтларинэ, ha-беле Бирлэшмиш Миллатлэр Тэшкилатына бу барэдэ мэ'-лумагг версинлэр ки, онлар да мувафиг тэдбирлар керсуи-лэр.' Ь. Ьэсэнов Турина вэ Иран рэЬбарлариндэн Ьэм-чннин хаЬиш етмишдир ки, PycHja президента Б. Лелт. син вэ Ермэнистаи президента Л. Tep-neTpocJa« илэ дэрЬал данышыглар апарсьш-лар вэ атэшин да)андырыл-масы уч^м гэга тэдбирлэр кер^н ондардан телэб етсинлэр. Ьэмин кун Турю^энин Бакыдакы еэфирн А. Кар-маноглу Азэрба)чаяын баш назМркнэ билдирмишдир ки. Ьазырда ТурюЦэ назирлэр кабинета С^ле)ман Дэмирэ-лкн сэдрли)и илэ ичлас не. рир-вэ бурада Даглыг Тара-баг мэсэлэси музакирэ олунур. СабаЬ Ьэмин мэсэлэ Турки )э Милли ТэЬлукасиз-ли к назнрл^индэ    кечири- лэчэк ичласда музакирэ едилэчокдир. Турки]э еэфири    Нэмчинин билдирмншдир ки.    Турнира Сосиал-Демократ Халг Пар-т^асынын лидери, Турки)а баш назиринин муавини Ердал Инену бу мэсэлэ ба-рэсиидэ Франса    харнчн ишлэр назири илэ, Туркмении харкчи ишлэр назири Ьикмат Четки иеэ Португали-)а илэ мувафиг данышыглар апарыр. А. Карманоглуиуи деди-Jинэ керэ, Суле]ман Дэмирэл пэмчинин билдир-мишдир ки, АБШ президента Чорч Буш илэ телефонла данышмаг фикриндэдир. О. Даглыг Та раба г зонасын-да Азэрба)чанын са)сыз-Ьесабсыз тэлэфат вермэсинэ сэбэб олан муиагишэнин да]аидырылмесыны тэлэб едэчэ]ини вэ’д етмиш вэ ха. Ьиш етмишдир ки, Азэрба]-чан халгьша мэтанэт вэ дезум арзуладыгыны Jeтиpим. (АзэринфорА). ТЕЛЕФОН ДАНЫШЫГЛАРЫ Нахчыван Мухтар Рес-публикасы Али Мэчлисинин мэтбуат мэркэзкндэ мухби-римизэ билдирмишлэр ки. Агдам Ьадисэлэри илэ эла-гэдар Мухтар Республика Али Мэчлисинин сэдри Ь. Элн)ев Aзэpбajчaн Али Со. ветинин сэдри J. Мэммэдов. Ьабелэ республиканын баш назири Ь. Ьэсэнов илэ телефонла данышмышдыр. Га-рабагьш даглыг Ьиссэсиндэ ja ранмыш вэзи))эт ‘музакирэ едилмишдир. Сонра Ь. Эли-)ев Ермэнистан pah6ap.iHjH илэ телефонла данышмышдыр. Бу сеЬбэт заманы reja едилмишдир ки, Даглыг Га-рабагда атэшин вэ Агдамын атэшэ тутулмасынын AaJaH. дырылмасы учун A3ap6aJ-чан вэ Ермэнистан рэЬбэр-ли]и арасында тэ’чили данышыглар апарылмалыдыр. (Азэринформ.). АТ8И ЛХАРЫ В93ИФЭЯИ Ш8ХШР Н0МИТ8СИЙИН ЧАГЫРЫЛМАСЫ ЬАГГЫНДА Азэрба)чан—Бе/ук Британща Дипломатии мунасибэтлэр |арадылмасы Ьаггында меморандум имзаланмышдыр Мартын 11-дэ Азэрба)ча-нын баш назири Ьэсэн Ьэсэ* нов Бе)ук Британи)анын ха-ричи ишлэр назири Дуглас Ьоггу вэ Бе)ук Британи)анын Москвадакы еэфири Родрик БpeJтвeJти гэбул етмишдир. Ь. Ьэсэнов гонаглары са-ламла)араг ' демишдир ки, Азэрба)чан халгы Бе]ук Бри-тани)анын гэти сулЬсевэр си-]асэтинэ дэрин Ьермэт бэс-лэ)ир. О, Ермэнистан илэ му-нагишэ мэсэлэсиндэ бир чох Гэрб елкэлэринин Азэрба1-чан барэсиндэ «икили стандарт» си)асэти )еритдиклэ-риндэн данышараг разылыг Ьисси илэ демишдир ки, Бе-]ук Британка бу елкэлэр сы-расына аид ^илдир. Сонра Бэ)ук Британка илэ AзэpбaJчaн арасында ики-тэрэфли элагэлэрин инкишаф етдирилмэси мэсэлэлэринэ тохунулмушдур. Ь. Ьэсэнов BeJyK BpHTSHHja Харичи Си-JacaT Идарэсинин оашчысы-на мурачиэт едэрэк демишдир ки, биз сизин кэлишини-зи игтисади, cnJacH, мэдэни вэ Ьуманитар элагэл^рими-зин нэзэрэчарпачаг дэрэчэ-дэ чанландырылмасы учун тэкан кими ги)мэтлэндири-рик. Бу элагэлэр учун бизнес са!1эснндэ Jaxiubi зэмин )арадылмышдыр. Ь. Ьэсэнов Ермэнистан-— Азэрба]чан мунагишэсииин характериндэн 69hc едэрэк демишдир ки, онун )ерли миг-JacflaH рекионал MHrJaca ке-чэ билэчэ)и 6eJyK тэЬлукэ до-гурур, бу иеэ бизимлэ Ьэм-сэрЬэд олан гардаш елкэлэ-ри — Ираны вэ TypKHj9HH Ьаглы олараг нараЬат едир, О, муиагишэнин динч )олла арадан галдырылмасы учун Ьэмин елкэлэрин васитэчи-лик етмэсиндэн разы галды-гыны билдириб демишдир: Муиагишэнин динч ¿олла арадан галдырылмасына башга елкэлэр дэ кемэк етеэлэр. биз буна е’тираз етмэздик. Тэрэфлэр бу мэсэлэ барэсиндэ фикир мубадилэси ет-мцшлэр. СеЬбэтдэ р&публика Али Совети бе)нелхалг мунасибэтлэр ше’бэсинин мудиои Н. Ахундов, Назирлэр Каби-кетинин харичи игтисади элагэлэр ше’бэсинин мудири X. Сэлимханов, республика Девлэт ИгтиcaдиJJaт вэ План-лашдырма Комитэси Харичи Игхисади Элагдлэр Комитэ-синин сэдри Ь. БaбaJeв иш-тирак етмишлэр. (Азэринформ). ЕРМЭНИ ТЭРЭФИ Г АРАБ Af ДА АТ8ШИ МУВЭГГЭТИ ДАААНДЫРМАГ ЬАГГЫНДА РАЗЫЛАШМАНЫ ПОЗМУШДУР Азэринформун мухбирннэ рас ми мэнбэлэрдэн билднр-мишлэр ки, мартын ll-дэ ах-шам A39p6aj4aH Республика-сы Али Советииин сэдри J. Мэммэдов Ермэнистан Республикасынын президента JI. Tep-neTpocJaH вэ Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ еомэни ич-масыиын лидери А. мкртч)ан илэ телефонла данышмышдыр. Бир-биринэ гаршы дуран тэрэфлэр арасында атэши му- вэггэти дaJaндыpмaг Ьаггын-да разылыг элдэ олунмуш-дур. ©лдурулэнларин чэсэд-лэрини ики кун эрзиндэ дэ-]ишдирмэк, Киров тутуланла-рын тале)и Ьаггында^ даны-шыглара башламаг нэзэрдэ тутулурду. Лакин мартын 12-дэ сэЬэр тездэн ермэни тэрэфи Агда-ма, дикэр азэрба]чанлы ¿а-ша]ыш мэнтэгэлэринэ гэфлэ-тэн шиддэтли топ вэ ракет атэши ачмышдыр. Кулли миг-дар да та кили дагылмыш, нисан тэлэфаты вардыр. Aadp6aj4aH Республикасынын рэсми даирэлэриндэ бела Ьесаб едирлэр ки, бел-кэдэ сулЬ данышыгларынын башлангычы ода билэчэк тэд-бирин — атэши мувэггэти да)андырмаг Ьаггында разы-лашманын позулмасы учун бутун мэс’ули)3эт ермэни тэ-рэфинин узэринэ душур. АТЭМ харичи ишлэр на-зирлэри шурасынын    сэдри Jyxapk Вэзифэли Шэхелэр Комитэсинин февралын 27— 28-дэ Прага да кечирилэн JeA-динч и мушавирэсинин гэрар-лары эсасында Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ bmhJJ9-ти нормаллашдыриага дайр тэдбирлэр керулмэси илэ баглы мэсэлэлэри нэзэрдэн кечирмэк мэгсэдилэ Лухары ГAJHAP нвгтелердв Вэзифэли Шэхелэр Комито-сшиш тэ’чили ичласьшы чагырмагы гэрара алмышдыр. Ичлас 1992-чк ил мартын 13-дэ чумэ куну Ьелсннкидэ ола-чагдыр. Бурада Авропада тэЬлукэсизлик вэ эмэкдаш-лыга дайр кэлэчэк аддымлар чэрчивэсиндэ Ьелсннки му-шавнрэенннн Ьаэырлыг мэр-Ьэлэси башланмышдыр. АГДЛ.Ч ОД ичнндеднр Дуглас horr: «СЗРЬЭДЛЭРИН ТОХУНУЛМАЗЛЫРЫ ЭСАС АМН Л Д ИР...» Срагаку« республика Назирлэр Кабинетинин би-насьшда AзэpбaJчa«лa Бе-Jyк Британи)а арасында дип-лопатик мунасибэтлэр japa-дылмасы Ьаггында протокол имзаланмышдыр. Сэнэди Азэрба)ча«ыи баш назири Ьэсэн Ьэсэнов вэ Бе)ук Бри тан и }а    девлэт харичи ишлэр вэ бирлик ишлари назири Дуглас Ьогт имза-ламышлар. Рэсми мэрасим. дэн сонра ики девлэтин ну-а^андэлэри республика вэ харичи елка журналистлэри учун мэтбуат конфрансы кечирмишлэр. Мэтбуат . конфрансынын эввэлиндэ баш назир апа-рылмыш данышыглар 6а_ ' рэсяиде демищдщл — Бу кун девлэглэрнмиз арасында нкитэрэфли эмэк. дашлыгын, дипломатии элагэлэрин    там алн го)улмуш. дур. Элбэттэ. данышыгла-рын эсас мевзусу Азэрба)-чанла Ерменистан арасында давам едэн - муЬарибэ олмушдур. Даглыг Гарабаг ч проблеми барэдэ Ьэр ики тэрэф фикир мубадилэси етмшддир. Сонра Дуглас Ьогт жур- налистлэрэ еэфэринин Jeкyн-лары барэдэ гыса мэ’лумат -вермииддир: — Мэн БeJYк Британи)а-нын Бакь^а кэлмиш илк на-зири)эм. Азэрба1чанлылар нечмши баш назир Маргарет Тетчер« вэ баронесса Коксу даЬа )ахшы таны)ырлар. Бу куилэр эрзиндэ . Али Ооветин сэдри Лагуб Мэм-мадовла, АХЧ-нин вэ мус-тэгил си)аси парти)аларьш лидерлэри илэ керушлэрим олмушдур. Баш назир Ь. Ьэсэновла данышыгларда Азэрба)чаиын Даглыг Гарабаг проблеми барэдэ мев. ге)ини е)рзкэ билдим. Ону да дeJllм ки, бэ’зи мэгамлар-да фикирлэримиз У)гун кэлир. Биз Авропада ТэЬлу-нэсизлик вэ Эмэкдашлыг Мэсэлэлэринэ дайр Муша. вирэнин 28 фее рал бэ)аи-намэсини там муДафиэ еди-рик. СэрЬэдлэрин тохунул. мазлыгы вэ ивсан Ьугугла-рынын мудафиэси принсип-лэрняэ тэрэф да рьгг. Реки. онда муЬарибэнин -узанмасы бязи чох нараЬат едир. Сснра ики девлэтин иума-)эндэлэри журналистлэрин суалларына чаваб вермяш- лэр. Суал:    Азэрба)чанлылар баронесса Коку ермэннпэ. рэст сн)асэтчи кими таны-{ырлар. Онун мавге1к Ве)ук Британи)а Ьекумэтинин хэт-тннэ тэ’енр етмэзми? — Дуглас Ьогт: Баронесса Кокс чох чэсарэтли ха-нымдыр. Амма о, девлэтин си)асэтинэ чавабдеЬ де)ил. Бу. девлэтин ез ишиднр вэ Б©1ук Британка муяаги-шэдэ гэрээсиз мевге тутур. а ал:    Чэнаб    Ьэсэнов, лпш сэдри Эбулфэз б»)-лэ кврушунуз нечэ кечди? Чаваб: — Ьазырда мэнэ коалиси)алы Ьекумат тэшкил етмэк тапшырыблар. Бу антибеЬран, ислаЬатлар Ье. кумэти олачаг. О ки галды керушэ. Эбулфэз бэJлэ сеЬ_ бэтимиз анлашма шэраи-тиндэ кечмишдир. MYэJJэн разылыг элдэ олунмуш-дур. . МэслэЬэтлэшмэлэри давам eтдиpмэJи гэрара ал. мышы^ Мэтбуат канфрансында Бе)ук БриташОанын Москвадакы еэфири Родрик Бре)тве1т и ш тиран етмишдир. В. ЭЗИЗАГАОГЛУ. ЭРЗАГ ГЫТЛЫЕЫНЫ ТЕЗЛИКЛЭ АРАДАН ГАЛДЫРМАЛЫ Республика Али Советиндэ мушавирз Мартын 10-да AзвpбaJчaн Республикасынын Али Советиндэ кечирилэн мушавирэдэ еЬалинин эрзаг мэЬсуллары клэ тэчЬизаты саЬэсиндэ ранмыш кэркин вэзиЛэт музакирэ едилмишдир. Ичласы Азэр&Очан Республикасы Али Советииин сэдри J. Ч. Мэммэдов апармышдыр. AзэpбaJчaн РеспубЛика- сы Назирлэр Кабинета сэд-ринин муавини, Девлэт Игти-caдиJJaт вэ Планлашдырма Комитэсинин сэдри Р. Э. Ьу-се)нов, кэнд тэсэрруфаты вэ эрзаг назири М. И. Абдулла-)ев, тахыл мэЬсуллары нази--ри 3. Ь. Абдулла)ев, тича-рэт назири А. ,Ь Багыров, Азэриттифагын идарэ Не) -этинин сэдри Т. Ш. МеЬди-)ев. Девлэт Ланачаг Комитэсинин сэдри Н. М. Эли)ев, республика Назирлэр Кабинета сэдриннн муавини, Дввлэт Мадди-Техники ТэчЬйзат Комитэсинин сэдри А. Ш. Эзизбэ)ов, Назирлэр Кабинета сэдриннн биринчи муавини Ф. Р. Мустафа)ев мушавирэдэ чыхыш едэрэк эрзаг гытлыгынын сэбэблэрини дт-рафлы тэЬлил етмишлэр. Ге)д олунмушдур ки, МДБ-ннн узву олан бир сыра ел-калар мугавилэ еЬдэликлэри-нэ эмэл етмирлэр. Республи-канын аграр-сэна)е% комплек-синэ да хил олан назирлик-лэр узрэ 1991-чи илин план-лары бе)ук кэсирлэ )еринэ )етнрилмишдир. 1902-чи илин илк а)ларында вэзи))эт )ах-шылашмаг эвэзинэ. даЬа да пислэшмишдир. Битки )агы, гэннады мэ’мулаты, суд в#эЬ- суллары, эт истеЬсалы етэн илин мувафиг деврунэ ннс-бэтэн )арыба)ары азалмыш-дыр. Ье)вандарлыг саЬэсиндэ B93Hjj9T хусусилэ ПИСДИр. Ьэр )ердэ )ем чатышмазлы-гы Ьисс олунур, нэтичэдэ мал-гаранын тэлэфатына ]ол верилир. МеЬтэкирлик мэг-сэди илэ ичтнмаи мал-гара талан едилир. Азэрба)чан Республикасы Али Советииин сэдри J. Ч. Мэммэдов MymaBHp9j9 )екун вуpapar демишдир ки, эЬалинин эрзаг мэЬсуллары илэ тэчЬизатынын )арытмаз тэшкил едилмэси илк невбэ-дэ бу ишлэ мэшгул олан на-зирликлэрин вэ бир чох кэнд pajoiuiapbi ичра haKHMHjj9TH. раЬбэрлэринин мэс’улиЛэт-сизли]инин нэтачэсидир. Онлар бу негсанлар учун ча-вабдеЬ олмалыдырлар. Лаз тарла ишлари башланмышдыр. Лакин ЬэЛатымыз учун сон дэрочэ вачяб олан бу Mdcaaeja • бир чох * ра-)онларда larejfl )анашылыр. Де м<5кратиja анархи)а де)ил. Ьэр бир тэшкилатда, Ьэр бир муэосисэдэ меЬкэм ин-тизам ^арадылмалыдыр. Ьазырда бир чох муессисэлэ-рин вэ назирликлэрин рэЬ-бэрлэри эсас фикрини харичи елкэлэрлэ бартер ]олу илэ anardjd )енэлдирлэр. Бу мэ-сэлэдэ чидди негсанлар вардыр. Али нэаарэт инспекси-)асына тапшыры лмышды р ки, кестэрилэн вегсанлары вэ бурахылан сэЬвлэри араш-дырсын, бу барэдэ мэ’лумат версии. Эрзаг гытлыгы, база рларда кетдикчэ артан ба- Ьалыг, эЬалинин верилмиш талонларла эт, jar вэ гэнд ала билмемэси чидди нара-зылыга, сосиал кэркинли)ии артмасына кэтариб чыхар-мышдыр. Ьалбукн бу мэЬсул-лар алверчилэрдэ кифа]эт гэдэрдир. Онларын еэбашы-налыгыйын гаршысыны ал-маг учун- тэ’скрли тэдбирлэр керулмэлидир. Елэ етмэк лазымдыр ки, эЬали, хусусилэ азтэ минатлы аилэ-лэр Jar, эт. гэнд нормалары-ны Нофруз öaJpaMHHa гэдэр ала бклсинлэр. Ермэнистандан вэ Гара-багдан олан гачгынлара, шэ-Ьид аилэлэринэ rajrbi арты-рыл малы дыр. Эрзаг мэЬсуллары, Ьабелэ харичдэн кен-дэрилэн Ьуманитар JapAbm белушдурулэркэн бу, Ьекмэн нэзэрэ алынмалыдыр. Ьуманитар ¿ардымын, о чумдэдэн эава-дэрманыи, у шаг эрзаг хэЬсулларынын даЬа чох eh-ти[ач олан Jepaapa чатды-рылмасына нэварэт кучлэи-дирилмэлидир. Бу мэЬсулла-рын меЬтэкирлэрин элинэ кечмэсинэ )ол вермэк олмаз. Ьэр JepA9 интизамы меЬ-кэмлэтмэк, тапшыры лмыш иш учун мэс’улииэта вэ тэ-лэбкарлыгы артырмаг лазымдыр. Мушавиренин ишиндэ республика Назирлэр Кабинетинин седри п. Э. Ьэсэнов, A39p6aj4BH Республикасынын девлэт катабн М. Т. Абасов, республика Али Сонета сэд-1ин биринчи муавини 3. Э. одзадэ нштирак етмишлэр. . (Азэринформ). * Мартын 11.дэн 12-нэ ке-чэн кечэ саат 3.20-дэ Аг. дам шаЬэри Эскэран гэсэ-беси, Нахчиваннк вэ Хаи-абад кэндлэриндэн «кристал» тип ли ракетлэрлэ кучлу атэшэ тутулмушдур. Дунэн кунорта Ьэмин истигамэт. лердэ )енэ дэ шэЬэрэ елум. сачагн ракетлэр )агдырыл-мышдыр. Нэтичэдэ 5 нэфэр Ьэлак олмуш. 27 нэфэр )а-раланмышдыр. 15-дэн чох ичтнмаи бина вэ )аша)ыш еви дагыдылмышдыр. Дуне« ра)онуи Шелли. Паправэнд, Гала)чылар кэнд. лери дэ мунтэзэм атэшэ ту. тулуб. Кечмиш Мардакерт ра)онунун Баш Куне]пэ)э вэ Орта Куне)пэ)э кэндлэри муЬасирэ]э алыныб. Ьэмин ра}онун Маникли кэндинин бир Ьиссэси душман тэрэ- финдэн ту ту луб вэ чохлу ев ¿андырылыб. Сырхавэнд кэндиндэ кучлу атьпима кедир. Ермэни гулдурдары Хочавэнд paj|-иунун Эмираллар кэндинэ, Шуша вэ Тэртэр шэЬэрлэ. ринэ Ьучуму давам етдирир-лэр. УмумиЙэтлэ, бу Ьучум-лар нэтичэсиндэ онларча адам ¿аралаиыб, )узлэрлэ ев )аидырылыб. Мэкрли душмэнии Даглыг Гарабагда галадыгы нэЬэнк очаг и иди а ран Гара-багьш динч кэнд ва шэ-Ьэрлэрини )андырыб кулэ дендэрир. Мугэддэс торпаг-ларымыза узанан мурдар эл-лэри кэсмэк учун тэ’чили вэ тэ’сирли тэдбирлэр керулмэлидир. Зв)эдднн СУЛТАНОВ, «Халг газета»вин щухбири. Дунэн саат 17.00-да Азэринформун мухбири Агдамла телефон а лага-си сахламьпцдыр. Рес. публика мудефиэ назиринин муавини. кенерал-Majop Дадаш PaaJeB апарата JaxbiH-лашараг демишдир: — Кечэ саат 3.20-дэ Аг* дам шэЬэри Ханабад вэ Эскэран тэрэфдэн атэшэ тутулма-га башланмышдыр. ШэЬэрэ «Кристал» типли 42 мэрми, о чумлэдэн $рчэ 18, к^дуз саат 12.30-да иеэ 24 мэрми бурахылмышдыр. Илкин мэ’> л у мата керэ. 2э нэфэр Ьэлак олмушдур. Ларалананларын cajhi. демэк олар. ики дэфэ чохдур... BejYK дагынтылар вардыр. Ермэни силаЬлы бирлэшмэлэри Агдам миллн езуну-мудафиэ гуввэлэринии мев-гелэринэ Ьучум едэркэн кул-лн мигдарда эн JeHH Ьэрби техника:    Т-72    тан клары. БМП-2 зиреЬли машынлары тэтбиг етмишлэр. Мевгелэри-миэ Ьэмчинин 122 мнлли-метрлик гаубитсаларла вэ 120 миллиметрлик минаатан-ларла атэшэ тутулмушдур. Ермэни силаЬлы гуввэлэ-ринин гудуз Ьучумларына 6axMajapar. Агдам мугавимэт кестэрир вэ чарпышыр. чем* хопиндвн хусуси мухбиримиз Ф. РОСУЛОВ Х8Б8Р ВЕРИР: ЧЭБРАЯЫЛ: Дунэн кундуз саат 10-даи ахшам 18-дэк Чэбра^ылын Гышлаг кэнди кечмиш Ьад- 1ут paJoHyHyH Суркэндидэн эмлэ)е мэ’руз галмышдыр. Мудафиэ тэдбнрлэри caje- -+■ ФУЗУЛИ: Дунем кунортадан сонра Ковшад кэнди Ьадрутун Драхтак кэндиндэи кучлу атэшэ тутулмушдур. Ермэ-нилэрнн атдыгы    «Алазай» ракетлэря Фузуди шэЬэри- сиидэ Ьучум дэф едилмишдир Агдаш РДИШ-ин эмэкда-шы Намиг MehflHjee Japa-ланмышдыр. нин Ьэндэвэринэ душуб. Тэ лэфат Joxflyp. Бизим тэрэфдэн ачылан атэшлэ душ. мэннн мевгелэри сусдурул- Mvrinvn ;
RealCheck