Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 12, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 12, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 1) мл п    19 ИЛ. Ml 51 Хочалынын фачиэси’ Хочалыдан кэлэн хэбэр, Даш галби дэ дэлэн 'хэбэр v Варлыгымда очаг чатды: Нечэ галды чанымда чан. Ат ojнaтды бе1нимдэ ган, , Фикрим учду Гарабага, Вэтэнимин огуллары ШэЬид олан о торпага... YpéjHMAaH даш асылды; ' Гэлэм тутан элим эсди, Кезлэримдэ мин дэрд кэзди, Кирпи)имдэн )аш асылды. — Гэм агладыр — кез не)лэсин, Ланан мэнэм — кез не)лэсин, Елэ дэрд вар одда 1аимаз. . Суда сенмэз... Дэрманмыдыр сез бу дэрдэ, Фагырлашыр сез бу JepAa. Ер^нилор Хочалыны Дагым-дагым дагытдылар; Нэ Тэртэрэ. нэ Араза, cbirMaJanar Иксам ганы ахытдылар. Онлар кимдэн JaH етдулэр. — Шаггаланды гоча, гары. Дизин-дизин cypyfдулэр Агбирчэкли аналары. Бэлэкдэки керпэлэрин Кезунэ дэ куллэ сыхды, Ме)ид-чэсэд тэпэлэрин . Устунэ дэ танкла чыхды. Ьардаса чан верэни дэ. Зорла чандан елэдилэр. Japacbi ган верэни дэ Бир дэ гана бэлодилэр. Бу мэнээрэ нэ дэЬшэтли. Нэ агырдыр, Сез фагырдыр, Летэр артыг! Валл ah гэбир евинэдэк, Нэ Чаваншир, нэ дэ Бабэк, Багышламаз буну бизэ. Вэтэнимин огуллары!.. Нэ чох дил-дил етэн бу кун, Мин сез де}ир JeTeH бу кун, 0лдэи кедир Вэтэн бу кун. Вэтэнимин огуллары!.. Ьэр кун итки верэ-верэ, Йэпшэтлэри керэ-керэ ез AHKM9j9K езкэлэрэ; Бир кимсэдэн Joxflyp hapaj, Дэстэ-дэстэ, ала>ала1 Ьара)ла)аг езумузу, Бир дэ ачаг кезумузу, Гэти flej9K свзумузу, Вэтэнимин огуллары!.. Лыгышдырын чабана дан. Ме)ханадан, то)ханадан. Бу кун шэлэ-кулэнизи, АкаЬ един hap бир кэси: Хочалынын фачиэси Интигама сэслэр бизи, Вэтэнимин огуллары!.. Кэлэнтэр КЭЛЭНТЭРЛИ, Ледди клин тэчрубэсн кестэрир ки, Леннденгурма адландырылан гондарма бир тедбир    игтисади, сосиал, мэнэви,    Иэтта еколожи    му. Ьафизэ    саЬэсиидэ Ьеч    бир мусбэт кэтичэ вермадй, эк-Ьина, елкэкИ тэнэззулэ ут-ратды, ону дуяЛаиын ей га-багчыллары сырасындан эн зэиф яикишаф етмиш едка, лер сырасына ¿уварлатды. миллэтлэрарасы мутен, бэтлэри    гызышдырыб    му. Ьарибэ .дорэчэсине чатдыр-ды. Минлэрлэ кунаЬсыз адам гырылды ве бу кун дэ «гырылыр. М. Горбачов ha-KHMHjjeTHHB гэдэр дуяЛанын игтисади ве cHjacn haJaTbm-да ики февгэл’адэ гувведэн бири Ьесаб е дил эн кечмиш иттифаг днлэнчн кукунэ душду.    Башгаларына    naj верэн бир елке инди онларын эн касыбындая беле naj умур. Ьетта бу везнВэт. до дэ АзэрбаЗчанда истеЬсал прооеслери инкишафдан гал. мады, емок, материал, хам-мал сэрфннэ тэлобат да вам етди. лакин JemflOHrypm-нын, идарэетменин зэиф ли-Jh шэраитиндэ истеЬсалла истеЬлак, эмэклэ онун дэ)э-ри, ги!метле пулун мезенно габилиЛэти арасында у]тун-сузяуг Jepaiiflbi, манатын н«фл)аси)асы баш алыб кет. ди. Бу исе ээЬмэткеш эЬалинин емэк Ьаггына кере алдыгы пулун Aojepmm. алы-чылыг габилиИэтини хе]ли ашагы салды. heJaT cobhJJb-си пислэшди. Сон 3 — 4 нлдэ емек Ьягты 2 — 2,5 дэфэ -артдыгы Ьалда ет 35— 40 дэфэ, картоф 18 — 20 карлик меМан .cyлaJыp. Керпэлэрин, аЬылларын, хэстэлэрин пaJынын огур* ланмасы Ьесабына варланан. ларын бело Ьэрэкэтлэри' тэх-рибатчылыг кими raJeeoT-лоядирилмэлидир. Ьеч бир Ьугуги, инзибати. сосиал идареетмэ чэрчивэсннэ сыг-Maj&H ян дики «юЬтэкирлик, адалэтсизлик шэраитиндэ кенишлэнэн эмэк-дэ)эр принсиплэриндэн узаг, лакин рос ми даиролэр тэрэ. фиидэи бэЛэнилэн, дев лот муэссисэлэри. магазалары, кооперативлэр тэрофиндэн «рэсмилэшдирилэн» индики nijMBT CHjacerH эЬалинин ке-HHuj тэбэгэлери арасында Ьаглы Ьиддэт о)адыр. Ьагсызлыгын. эдалэтсиз-ли)ин кениш тэшеккул тап-масынын эсас сэбэблэрин. раит ¿арадыр ки, бу да баЬа-лыга, гытлыга сэбоб олур. ИстеЬсал васитэлэринин вэ истеЬлак малларынын белуш-дурулмэсинин, сатышыиын низамланмамасьг, онларын узэриндэ чидди нэзарэт го-)улмамасы, республиканын взунун х&зино еЬт^атынын вэ пул ваЬидинин олмамасы вэзиЯэти даЬа да кэркин-лэшдирир. Буна керэ илк невбэдэ. мадди немэтлэр истеЬсал ьжын артырылма. сына. MYбaдилэJэ чидди нэзарет гоЗулмалыдыр. Ги}мэтлэрин сабитлэшди-рилмэсн, тэдричэн амэк дэ. Зэринэ у)гунлашдырылмасы, истеЬсалла белку арасында у)гунсузлугун арадан галды-пылмасы тэлэб едир ки, У красна да олдугу кими эмэк Ьаггы артырылыб чатышма]ан пул кеснршш гиЗмэтлэрин сун*н артырыл-масы Ьесабына адвмек иг. тисади ве Ьугуги чэЬетден дузкул де]ил. Игтиседа нс-лаЬатлар деерунде телам, тэлэсик герарлар езлэш. дирмании bajara кечмрмл-мэси замены мэяфи нетк-челер еере бклер. Девлэт муэссиселеряяде истеЬсал е дилен малларын, ерзаг мэЬсулларынын истеЬлак кооператявлериид». мэЬтэ. кирлэр тэрофиндэн баЬа гм)-метэ сатылмасына гаршы чидди мубариэе зерурадар. Кечмиш Иттифагыя, ни. а нее РуеиЗаныя там сала. Зепшде. олан манатдая имтяна едиб .республиканын милли пул ваЬиди бу-рахылмасынын тезлэшдн. рилмеси, харичлэ бирка ХеЬнэлмэуэн мевзу 8ДАЛ8Т9 ТАПЫНСАГ III фэ, черэк в — 7 дэфэ, мака, рои 28 — 30 дефэ баЬалаш. мышдыр. 1990-чы иле нис-бэтен 1991-чи илдэ еЬали. нин пул кэлири 81 фаиз арггды, ман&тьш инфл^аси-JacbiHNH дэфэлэрлэ тэнэззулу шэраитиндэ JamaJbHii сэви)-jecH 8—10 дэфэ ашагы душду. Эмок паггыньж, тэ-гаудлэрин, пенсиЗаларьш, KOMneHcacHja русумларынын артырылмасы доланачаг се-BHjjecHHe JaxHH беле кет-мир. «Либераллашма», «сер* бэст ги)метлер» истеЬсал вэ истеЬлак гиЗмэтлериндэки Ьерч.мерчли|я артырыб, эмэк сэрфи илэ онун едэннлмэси арасында учуруму дэрин. лэшдиряб. Девлэт ги)мэги 4 манат 20 гэпик е’лан едилмиш 250 грамлыг кэс* mhJhh бири 9 манат 30 го* ’nnjer керпэ удшглара дор-ман кими Ja3buiaH «Малыш» Ьоррасынын бир гутусу 30— 35 маната сатылыр. МеЬтэ- дэн бири Ьекумэт ганунла-рыиын зэифлэмэси. верилэн ганунларын Ьэ)атла узлаш-мамасы вэ буна керэ де Je- Снэ Jeтяpилмэмэcндиp. hop нсы ичтимаи гурулушда екстремал шэраит ]арандыг-да девлэт илк неебецэ эр-заг мэЬсулларынын, чохиш-лэнэн малларын белушду-рулмэси, эЬал^э сатышы, истифадэси узэриндэ нэзарет го]малы. бу саЬадэ алане ганунлар верилмелндир. Бнздэ исэ энсинэ, Ьэрч-мэрч. лик кунбэкун артыр. Тэхмини Ьесабламалар кесторир ки, минимум jarna-)ыш coBHjJacHHH тэ’мин етмэк учун орта Ьесабла ajfla Ьэр нофэрэ 3500 — 3600 ма. нат пул тэлэб олунур. ThJ-мотлэрин сэрбэстлэшдирил. мэси илэ элагэдар девлэт будчэсиндэн эмэк Ьаггы исэ Jaлныз 2 дэфэ артырылмыш-дыр. Бу елэ шэраитдэ ол* мущдур ни, Азэрба]чанда елм, маариф, m9AohhJJ8T са-Ьэлэриндэ чальгшанларын тале)и эслиндэ мэркэзлэш-дирилмиш Ьалда пул саЬиб-ли}ини caxflajaH, онун васитэ. сила дахили вэ харичи ба-зарын    фэали))этини идарэ едэн PycHja Федерас^асы рэЬб9рли)инии элиндэдир. PycHja    A3ap6aj4aima ис- теЬсалын инкишафыны, мадди не’метлэр истеЬсал ыны меЬдудлащдырыр, истеЬлак малларынын республикадан кенара    дашынмасына шэ. Руси]а сэвиБэсинэ чатды-рылсын, эмэк Ьаггынын бир писсэси купонларла едэнил-син, зэрури тадбир кими инди ады олуб езу тэтбиг едилмэ]вн паспорт ла мал вэ эрзаг верилмэси лэгв еди-либ )алиыз купонлар васи-тэсилэ мубадилэ апарыл-сын. Ачыг демэк лазымдыр ки, эЬалинин 10 — 12 фан. зини тэшкил едэн тичарет ишчилэринин, истеЬлак коо-перативчилэринин, мухтэ-#лнф ичарэдарларын. ири мигJacдa алверлэ мошгул оланларын, меЬтэкирлэрин элдэ eтдиjи пул зэЬмэтлэ ^п^ан вэ эЬалинин 88 — 90 фаизини тэшкил е>ден фэЬлэлерин, кэндлилэрин, зи)алыларын кэлиринден хе)ли чохдур. Гэннады, бисквит, макарон, тутун фабрик* лэриндэн, ^ирмаилардан, суд комбинатларындан ти. чарэт базаларына    дахил ачан маллар, дэрманлар ачыг-ачыгына евлэрдэ, ку* чэлэрдэ, девлэт магазала-рыида, аптеклэрдэ бирэ он бeш-иJиpми гат баЬа ги]мэтэ сатылыр. Бу, адамлары Ьиддэтлэндирир, алверэ, огурлуга, чина>эткарлыга ме)дан верир, чамааты нэ )олла олурса-олсун чохлу пул газанмага ширниклэн-дирир. Суверен республиканын сосиал-игтисади инкишафы-нын башлангыч деврундэ ширкетлер, бирликлар Japa-дылмасы, халг тэсорруфа. тында эсаслы структур дэ. ]кшнклн>и, истеЬсалчыларын мадди марагынын арггырыл-масы емек меЬсулдарлыгы-нын j укселдилмэсини та*, мин едэр, маддя-техяики ба. заны меЬкэмлэндкрер. эла. вэ иш JepflapH а чар. елми* техники тэреггикин на или J-)етлерниэ эсесланан маЬсул истеЬсалыны артырар. Jepme )етирилм9си за. рури олан тедбирлэрден би. ри де елми ае интеллекту* ал потенсиалдан сэмерэлк истифадэ едилмэсядир. Виз. дэ B03KjjeT нечэдир? Бнздэ истеЬсал едилмиш Ьэр бир манатын теркибяцде елм ту ту му чэми 13 — 14 гэ* пикдир. Бу. г&багчыл капиталист девлэтлэриндэ ол. дугуядан xejAH ашагыдыр. ВэзиЛетимиз елм адамла. рыньш емэ]ини >унсэк r«J-мэтлендирм©1и дэ тэлэб едир. Кестэрилэн тэдбнрлэр рес. публикада истеЬсалын xej* <ОДвт вэ KeMHjJeT дэ>ишик-лнГикэ сэбэб олар. ИстеЬсал узэриндэ халг ве девлэт незарошни куч. лэндирмэк, тэдричэн ичтимаи истеЬсалын а]ры-а]ры саЬелэринии езлещдирилмэ. сини тэ’мкн етмэк дэ rap* шыда дуран зэрури тедбцр-дир. Ч эти и. муреккеб, ла. кин базар мунасибетлэринэ кечид учун сон дэрече ва-чиб олан бу ишин hejata ке- чкрвлмеск меЬсул боллугу japanap. аЬвшши амак bar. гы ила маЬсул ва амтва мубадалэсмив твлвбата, мадди марага yjry* )ахшыдаш-дыраф. Ааврба)чан зэнюш тэбии серивтлере, ялмм ве тек. рар хаммал мэнбе)янэ ма. лик бор елкадир. Лахяя Ьэмия • сэрвэтлердоя сама-рели Ксткфадэ еда билми. ркк. Республжада }уз мия тонларла    металлу рки]а, иефт-KHMja туллантысы, так-рар хам мал |ытылыб. Бир чохлары металлуpitMja тек. рар хаммалыяыи бир Ьяс. сесяяя харичв сатмагы теклиф едирлер. Дувдур. бу-яуи мугабилиндв элдэ едя. леи кедир аз да олса мали1-je бошлугуну ннзама салар, лакин яееаре алмаг лазым-дыр ки, техники теректяняи эсас хамма лы олан метал. Sja сервегглерияия учу* re сатылмесы тесер. руфатсызлыгдыо ве бу. истеЬсал ее неглмЦат херчле-риии кучле eqejep, хаммал базасыны ве игтисади ПР-теисмалы зеифледер. Теи рар хаммал есасында метал ее ja метал тозу истеЬсалы уэре бирке е’мал муиссиса-лери ]арадылмасы даЬе Фа! да л ы дыр. К)д етмэк лазымдыр ки 1991-чи клде республика да аЬаляяяи хэрчледд!* пу. лун мягдары онларын ки-лирияден xejKH чох олмуш* дур. Пул серфямн хе)ли Ьмосесяяи емиват кассала. рындан кетурулмуш меб* лет тэшкил едир. Аотыг яече иддир ки, биз ястеЬса. лыя езлэшднрилмеси, ичтимаи тесерруфатын хырда-деиыб фэрдилешмеся дм* рунде JauajMpar. Буиларыи бир сыра нетячалерн кеа гаоагындадыр.    Масел эн. республикада инди техмяяэи 5 мни мухтеляф тма>уллу нооператявде 70 миидеи чох адам тиле)яр. Кооператив, лэрдэ адамбашыиа душей умумн кэлири 12 aja бел дукде 885.8 манат душур Лакин онлар даЬа чох алыр. лар. Cenaje муессиселемг де чалышаи 410 мии ф< ле ее гуллугчу исе 12.200 мил1он маяатлыг меЬсул истеЬсал ctahJh Ьалда буидая 3 гат аз пул гаэаныр. Jaran да. шоруи да е)нн rajMere сатылдыгы бир jepfle bar* сызлыг Ьеч де тееччублу aejiui. Тэеччублу одур ки, чанаг JeHe де халгын, бол луг )араданларын башынде сы- |Шр - ели JIB, Н*ба вевялв, ■ггасад uuqa жотпг ВЭТЭНИН ДАР KYHYHfle haps ез чабИэсиндэ эскэр олмалыдыр Бизим мурэккэб зэманэ-миздэ Ьамылыгла дучар ол-дугумуз мэ нэви раЬатсыз-лыга бахма)араг чэьш|]эти. мизин Ьэр бир узву взуну ваЬид милли организмин бир езасы. а1рылмаз парчасы билмэли. халгьш днрчэли. шннэ вэ иpэлилэJишинэ шэхеи твЬфэсияи верарэн емрунун мэ’насыны Вэтэн гаршысында евладлыг бор-чуну ]еринэ )етирмэкдэ кер-мэлидир. Бу кун AзэpбaJ-чан мэдэн^]эт хадимлэри-нин узэринэ чох мэс’ули|. {этли бир вэзифэ душур. >нз тарихи хаос гаршысында бэдбинл^э вэ чаш-гынлыга гапылмадан, Низами вэ Нэсими, БеЬзад вэ Сэттар БэЬлулзадэ, Узе]ир haчыб9joв вэ Гара ГapaJeв, Фнкрэт Эмиров вэ Ни]аэинин улу эн'энэлэрини }ашатма-лы. халгымызын дун)а сэЬ. нэсиндэ, миллэтлэрин дун. }а бирли)индэ ез гэдим вэ бе^ук мэДэ«и-си)аси тари-хинэ ла)нг )ер тутмасы учун гудрэтли    мэ'неви    силаЬа чевирарэк умумбэшэри ма-дэни))эт ^ратмалы, бэдхаЬ гуввэлэрин бачарыгла гу-рашдырдргы мэнфи азэрба). чанлы образыны 'Ьечэ ен-дирэн милли мусиги сэнэ-тимизин вэ мэдани))этими-зин эн санбаллы наили))от-лэринин горунуб тэблиг едилмэсинэ чалышмалы)ыг. Бу кун халгымызын агры. лы кунлэрини )ашадыгы бир вахтда республиканын мусиги ичтимаиДОэти, Мэдэ* ни))эт НазирлиЗи Шэргдэ илк операны, консервато* ри]аны,    симфоник    оркес. В1. бэстэкарлыг мектэбини ратмыш Уэе)ир Ьачыбэ-¿овун даЬи)анэ эн'энэлэрини горумагдан етру лазым кэлэи Ьэр ше)и етмэлидир. Ахы меЬз Узе1ир бэ)ин са)о-синдэ Азэрба)чан Шэргин мусиги мэркэзи вэ Гэрблэ Шэрг арасында мэдэни нерпу статусу гаэаныб. Дун)а мусиги мэдени)),етинин а)-рылмаз Ьиссэси са)ылан та. нынмыш классик вэ муасир Азэрба)чан бэстекарлары чльгн 1аоалычылыгы. устэ лик, сон иллер республикада нуфузлу бejнoлxaлг му. сабигэлэрдэ муъафатлар ал. мыш керкэмли ифачылар нэслинин )етишмэси умид ве-рирди ки, Азэрба)чан Шэргин мусиги мэркэзи стату-суну бундан соира да гору-|ачаг вэ е)ни заманда, Гэрб алэминде нуфузлу мусиги мэркэзлэриндэн биринэ чев-рилечэкдир. Амма чох тээс-суф ки, бу, баш тутмады. Азмыш кими, Ьазырда бизим мусиги ифачылыгы мэдэии))этимиз дагылмаг вэ ларчаланмаг эрефесин-дедир. Инди чошгун сн)аси вэ ичтимаи дэЗяшикликлэрин баш верди)и, базар муяаси. бэтлэринэ терэф сур’этлэ чан атдыгымыз, Ьэ)ат сэви)-)эсинин ашагы душду)у. манатын дeвpиjjo габили). )этиннн пислэшди)и бир вахтда республнкамыздая эн )ах-шы ифачы, )арадычы мусиги гуввэл эринии харичи ел. кэлэрэ неза^этенз ахыны-иын реал оадугуну Ьэ)эчан вэ урэк агрысы илэ ге)д еди* рик. Бу ахыя мусиги мэдэ. ни))этимизин бу куиунэ, онун келечок инкишафына елэ сарсыдычы тэ’сир кес. торэ бил эр ки. нетичэде рес. публнкамызда мусиги медэ-ни))эти бошлугу )аранар. Экер бу дагыдычы просесин гаршысыны вахтында алма* саг, лап )ахын заманларда Бакы нэинки езунуи )уксек мусиги мэдэни))эти статусуну . итирар, ¿эгин ки, Шергин. вэ Гэрбин мусиги э]алэтинэ чеврялэр. Бу кун республиканын ики симфоник колле ктиви, опера театры, кон-серватори)асы, мусигили ко. м€ди)а театры датылма вэ )арадычы игтидарекзлыг Ьеддиндэдир. Бутун бун-лар эн )ахшы ифачыларын, мусигичилэрин харичэ кут-леви ахынынын. Азэрба)чан ифачыларынын, мусигичя ве бэстэкарларыныи проблем вэ ehтиjaчлapынa там ла. ге)длик во бяканэли)ин нэти-чэсидир. Бу кун Азорба]чан халгынын мэ нэви гяда)а, ез бе)ук мусиги мэдэни))эти ирсиндэн беЬролэнмэ)э меЬ- тач олдугу бир вахтда гув-вэтли вэ варлы харичи елкэ. лерки мэдэниБэтини зэн-кинлэшдирэрэк догма халгы-мызы сун’и ачлыга дучар едашик. Бизим мусиги сэнэтинин Ьазыркы вэзиJJ9TИ санки Дагдыг Гарабагда баш верэн фачиэли Ьадисэлэрин кузкудэки эксидир. Бизим индики мусиги очаг, ларымызыи Ьэр бири 1^ара-багдакы )андырылмыш, учу-рулуб-дагыдылмыш Азэр-ба)чаи кэндлэрини хатырла-дыр, мусигичилэримиз, исте-дадлы ифачыларымыз харичэ кедир, галанлар исэ мэ’нэви )арадычы сыхынты, мадди еЬти)ач ичиндэ |аша-дыгл&рындан езлэрини догма Вэтэндэ артыг адам, дахили муЬачир кими Ьисс едирлэр. Мэнэ е'тираз едиб хатыр-ладарлар ки, Ьэр кэсин харичэ кетмэк Ьугугу вар. Елэ исэ уэулэн, изтираб чэкэн, дОрд илдэн бэри ганына гэл-тан олан, Вэтэн торпагы-нын бутевлу)у вэ азадлыгы наминэ )ени-)ени гурбанлар •верэн АзэрбаЛчан халгы-яын фираванлыг вэ мэ’нэви зэнкиилкк Ьугуту барэдэ нараЬат олмага борчлу кэс-лер ни]э нараЬат де]иллор? Мусиги колле ктивлэри, симфоник оркестрлэр де)уш-чулэримизэ мадэни-тарихи кекумузу хатырлатмаг, ои-ларда милли езунудэрки мепкэмлэндирмэк вэ тэрби. je етмэк, онлары ана торпага гырылмаз теллэрлэ баг-ламЙгдан етру бе)ук Азэр-ба!чан бэстэкарларыныи гэЬрэмаилыг ду)гулары вэ милли руЬла зэнкин эсэрлэ-ринн ифа етмэк, милли орду музу, Гарабаг мудафиэ-чилэрини Ьунэр кестэрм©)э руЬландырмаг учун Азэр-оа)чан халгына Ьеч вахт индики гэдэр кэрэк олма-)ыблар. Бу кун биз ез Вэтэни-мизи ваЬид. белунмоз си)а-си гурум кими итирмэк тэЬ-лукэси илэ узбеузук. Бу кун Гарабагда Ьэр 15 дэ-гнгэдэн бир ермэни тэча- вузкарларынын куллэсиндэи бир нэфэр азэрба)чанлы Ьэлак олур. Милли ордунун гэЬрэман де)ушчулэри догма торпагын Ьэр гарышы угрун-да вурушараг ез Ьэ)атлары-ны Вэтэн меЬрабына гур-бан вердиклэри кун башга гисм азэрба)чанлылар, )э’-ни Ьэрби мукэллэфи))этли, ез сэнэтлэри илэ миллэт учун эвэзедилмэз оланлар мусиги ичтимвиЦэтинин дирижорларын разылыгы ол-мадан мэдэни))эт дэллалла-рынын эли илэ езкэлэрин мусиги мэдэни))етини зан-кинлэшдирмэкдэн етру харичэ кендэрилир. Мэммэд Эмин Рэсулзадэ сон нэфэсиндэ «Азэрба)чан, Азэрба)чан, Азэрба)чан»,— де)иб. О, бизим Ьамымыза да им АзэрбаЛчан Ьаггында дуигунмэ)и вэсв))эт едиб. Тээссуф ки, бу кун чохлары башга бир девизлэ емур Юу рур л эр: «доллар, доллар, ¡доллар». Вэ нэтичэдэ тор-пагымызы, мусиги сэнэти-мизи. эн ]ахшы мусигичи* лэримизи бирчэ-бирчэ ИТИ-рирнк. Инди республиканын демэк олар ки, Ьэрби вэзи))эт-дэ )ашадыгы бир вахтда халг санки ики Ьяссо)э белунуб: бир гисм Вэтэн угрунда ча-нындан кечир, республиканын белэ агыр вахтында Азэрба)чан мэдэни) )этинин бе)ук наили.1)отларини гору. )уб ревнэглэндирмэли олан. лар исэ харичдэ кун кечи-риб вал)ута газанырлар. Мэн чох истэ)ирэм ки, ке-зэл мусигичилэримиз, бэс-тэкарларымыз^ ифачыларымыз ез Ьэ)агг амалларына ла)иг емур сурсунлэр, ез Ватэилэриндэ мувафиг девлэт оргаяларындан диггэт, га)гы вэ Ьима)э херсунлэр. Баша душурэм ки, онларын эксэри])эти бурада кимсэ)э кэрэк олмадыгларыны Ьисс едэрэк )арадычы вэ мадди чэтинлик учбатындан республикадан гачыр. Бу факты кимсэ дана билмэз. Нэ. дэнсэ, Ьеч чур ]адыма сала билмирэм ки, нэ вахтса Мэ-дэни])эт Назирли)и Азэр* ба)чан мусиги сэнэтинин вэ мэд9нн»этикин глобал проб, лемлэриии, вэзифэлэрин. муЬарибэ вэ кортэбии базар шэраитиндэ Азэрба). чан мусиги сэиэтинн гору)уб сахламаг )олларыны муза, кирэ етмэкдэн етру мусиги хадимлэримизи дэ)ирми стол этрафына топламаг тэшэб-бусуну ирэли сурсун. МуЬасире)э алынмыш со. )уг, ач Ленинградца эн )ах-шы мусигичилэр Шостако. вичин 7-чи симфони1асыны бутун дуи)а1а ретрансл)аси-)а илэ ифа едэн до нофэси-ни гысараг бу мусипюи динлэ)эн бутун бэшэрнЛэт а клады ки, фашизм мэЬво мэЬкуоадур. мыш Мэн исэ муЬаснро!» ип ач вэ cojyr Ш [ушада бизим эи )ахшы мусигичя-лэримизин Уэе)ир Качыба-)овун «Короглу» операсын-дан «Чэнлибел» хоруну ифа едэчэклэри вэ бутун дун)а-нын ермэни фашизмяиии мэЬв олачагыны анла)ачагы куну арзула|ырам. Бизим милли мусиги сэнэ. тимиз во мадэмШэтимнз бу кун дун)а мусиги база рында дун)а стандартлары сэви))эсмнэ у)гун кэлэн рэ-габэт габилн))этли )еканэ <4мэЬсул»умуздур. Виз бу кучлу мэ’иэви-идеоложи си. лаЬымызла Гарби дэ, Шэргя дэ фэтЬ етмэ)э габилик. Азэрба)чан халгынын тале. )инии индики Ьэлледичя анында бу чур кучлу. мэ нэви силаЬыныи ояуя ЭЛяа-дэн гонарылмасыяа бикаяэ галмаг багкшланмаэ чина. )этдир. Мусиги мэдэни11этямяа бу кун фэлакэт, лабуд гыяты вэ парчаланма сиидэдяр. Вэ экэр биз сэлэнин Ьэлли учуй1у6ян-мадан радикал тэдбнрлэр кермэсэк Aээpбajчaяы «му. сиги Гарабагьшы» итирмэк тэЬлукэси кезлэ)*р. Чеадэт ЬАЧШЖВ, Азэрба]чая Рмубярмм-«а жяяг «рямп. Дмшг мукэфаты лауреаты. /ЭТИюн 5удда* эрэфэ- I бу мэ- AMWAJ4AH IOK-да Мартын 9-да Ба|налхмг! Олимпа)а Комятэси Ичраи)-| ja Коашгэсяими иэабвти шч-| ласы кечирилмшпдир. ha. мия ичласда кечмиш Совет Иттифагыиын 12 респубан-касы — о чум ладан, Азэр. ба|чан BejHOJttaar Олимпа, ja Коаштэсшэ муваггати узвлу]э гэбул олуимушдур. Белэликлэ, инди распубл». камызын ндмаичымры тад-ричэн эи яря бермялле ja. рышларда (Варсалонада ке-чирилэчэк Оли мин ja ojyit-1 ларындая башга) иусгагил тэмсил олуямаг шмсаяы га. займышлар. Бу клкя jaj олимшца о]унларында исэ| кечмиш нттифагын бутун i республикалары    Мус тэги л Дэвлэтлэр Бирля1тян сеч-1 мэ момаядасы befamnal чыхыш едэчэклэр. Буна бах* I najapar пар распублмкаида! иума^эидэси ез милли идмм формасында ¿арышмаг. му. кафатчылар сырасына чых*| дыгы твгдярдв исэ милли 6aJ. ратыиы учалтмаг аэ Ьямняии сэслэндирмэк Ьугугуиа ма.| ликдир. Бе)нэлхалг Олимпа ja Ко-] митэси милли номаядаяа* рыя олимпиадада иштиракы-ка мадди ]ардым кастэрэчэ.] ]яии вэ’д етмищдир. ИЭМИМ, велю Л ХАЛГ Вахыда Jyiiae — Рема кулэшя узрэ Aaap6aj4ae чемпионаты кечирилмишдир. А)рыа]ры чэкмлэмэ 9, Астаной. В. Асланов. К. Mi ñsfobraM, Т.    В.    Муэвффмм —’ пя»), Ш. •АКЫ IUIiWW TMOMTN МДАР9П99И rwfwwrflwrllfinn ffW^wrrlPw «Ааэртумаиматротмяимтм» ИстаЬсалат Бирли-мажанмилэшдмрмэ мдармем тмимнтм аавшын м ммщимпрмм (псскаиаторлары, крамлары аэ с) уауи муддэтэ мшлэтмии учуй ичарэ]э эермр. Ичари Ьаггы тэсдмг адмлммш ги|мэтлэр эсасыидв Ьэсаба пул кмчурми }олу мим «диимлир. Марат лаиаилар бу у на ана мурачмэт адэ би-лэрлэр: Шъ**Цт ярмемамтч П а «Ав^туимяматро-тмммитмэ McTtbcMt бмрммК 4-му мартэби (Матро-иум «Шишар Анадамм|ао1н сУпкм|асы]. Таяафомяар:    M-14-7J#    24-77, «бзасы белэ охуямалыдыр: гарях ихтисасы; эмэк гуээалэри») республика чемпиону олмушлар.    1 ОХУ МУ ЛАРЫН Н939РИН9! Гэзетямизин 1992-чи яя| 11 март яэмрэсяндэ дарч едилмиш «Баки Девлэт Уни-веремтетяняя Ляяиэрая фи- чая дили вэ эдвби)}атм их. тисасы; рус дали аэ эда-| бяБаты ихтисасы». ▲ - — ^ *----------> i AaapotfMBM иавпуалмкисы Амшищ Anana аа Азэрба)чаи Республикасынын амэкдар артистлэри С9КЯН9 ИСМАДЫЛОВА BABA МАЬМУДОГЛУНУН иштиракы илэ Мартын 14-дэ    Ya.    Ьачыба|оауя «ЛиЛИ В9 М9ЧНУН» Тамаша саат 18.00-да башланыр. С И Р к Март aJWHbiH 21-дэй Бакы еярки мэктэблялэрин )аз тэ’тнлм кунлэряидэ «Новруз тэЬфэлэри» програмына дэ’вэтадар. , Програмда Москва сиркяннн артистлэри. мэшЬур мэвЬакэчялар чыхыш едмр. Бакы мэктэблклэря сиркдэ эЬлилэшдирилмиш нтлэр. ajbuap. атлар вэ яланларын чыхышына тамаша едэ- Касса Ьэр кум саат П.ООлая 19.00 а гадэр ачыгдыр. A39PBAJMAH девлэт ИГТИСАД ИНСТИТУТУ Апрал а)ыиын 12-дэ вэ 19-да сэЬэр саат 10-да орта мэктэблэркя X—XI сяняф шаккрдлэри вэ орта мэктэб мэ’зуялары арасында рярдаШатдан XVI олимпиада ке-чярир: , ,    Ч11(>    -■»»►*IX ’•» Олимпиада имя туман ибарэт олачагдыр: 1 тур — апрелям 12-дэ .11 тур — ап релин 19-да Варпячи турда мувэффэги))эт газанаклар икинчк тура бура тыл ырлар. Олимпиадакын галиблэри I. И. Ш дэрэчэли дипломдарла мукафатдандырылыр. Гэбул имта-Ьаилары Ьаггында гаДалара мувафиг олараг тэлэбэлэр Ащуии гэбул замены бу шэхелэрэ устунлук верилнр. Олимпиадада яштирак етмэк учун тэшкилат комнтэскнин сэдриимн адына эриза вэ (3x4 см елчудэ) 3 фотошэкил тэг дни етмэк лазымдыр. Эризэдэ бэдмэ (Азэрба)чан вэ Ja рус бэлмэся) кэстэрилмэлидир. Сэнэдлэр институтун эсас бяяасыяда (Hcmfla«JJaT куч. 8). 125 немрэли отагда Ьэр кун (базар куялэриндви башга) саат 12-дон 18-ja гадэр гэбул еднлжр. Сэнэдлэр март аШнын 18-дам апрел hJmhuh 10-на иями гэбул опгиачаг. Элам мэ’лумат алмаг учун 92-59-14 намрэли телафонла мурачяэт етмэк олар. ТЭШКИЛАТ КОМИТЭСИ. A39PBAJ ЧАНДА ИЛК ДЭФ91 ЭЬАЛИНИН ВЭ Т9ШКИЛАТЛАРЫН НЭЭЭРИНЭ) «АЗЭРВИЗНЕС» алмк-истеЬсалат мэркэзи «АРИНА НЛАР» тури фярмасы илэ биркэ: БАКЫ ВЭ ИСТАНВУЛ (Турки)э) ШЭЬЭРЛЭРИН- дэ ;дша;ыш ввлэри. мэнзиллэр, баглар. ОФИСЛЭР. ТИЧАРЭТ ВЭ ИСТЕЬСАЛАТ БИНАЛАРЫ сатыр. вдэячлэр пул кэчурмэклэ м натд. Ьабелэ вал)ута яла ом бимр. Телефонлар: 92-43-08. 94-48-25. Уяван: Бакы. ИчэряшэЬэр. MaroMajea куч. 22. АЗеРВАРИАН РЕСЛУбЛИКАСЫ халг таьсили назйрлши A30P6ANAH ТЕХНИКИ УНИбЕРСИТЕТИ . Алирба)чап Тихммим.Уииаирсмтитм Бакы, Ат дам во Астера мпЬирпиринди XI смямф шакмрдлэрм аэ орта моитэб мо'аундары арасында физика, pHjaanj-)ат аэ иим|а фоипэри yapo ОЛИМПИАДА НЯНИН*. Олимпиаде бмр турда апралми 12-дэ кэчмрмлэ-иэидир. О/пмпмаданащ галмблэрм I вэ II дэрэчэли дмпломла мумэфатлэидырылыр аэ умиаэремтатэ гэбул заманы онлар устуилуи газанырлар. Олимпиадада мщтираи этмэк учуй ашагыдакы санадяэри тэгдим этмэи лазымдыр: — олммлиадаиыи тэшкклат коммтэсм сэдринин адына фаиим аэ бэлмэим (Ааэрбэ|чан аэ рус) мэс-тэрмэя шэрти млэ эрмзэ; — 1X4 см. элчудэ уч фотошэкил. . Ьмы uwhww*. сштя/тр унммрентвтен вн-икымд. Сдаяб,|о» проатет, 29, *сшс 9тш, 125-т мг) бмар «vmwpwiMfa бшп 1мр кум емг 14-аки 17-ам габуя ««(тур. Агяш м Астера шяЬкряяриид. стармр им-•мр жале «mipii» шя'бяемид* габуп олуиур. Самая-моим гебуяу алрммк 10-м. ккммдмр. . Эяаее м.'лумгг алмле х**ум 3WM3 мямрякк теяяфоиш мик «тмяк омр. Тэшкилат иэмитэсм. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Тя’сисчкяяр: Амрбярм »яспубямясы Пряякдянти Апяряты ЯЯ «ЖЯЯГ ГЯМ1И.НИИ журиялмст коляяктиям. Учрядитялм:    Алиярят    Прямдяитя Амрбяйдмяи- екяй Яяспублкки и журняям стский коялякткя Лиг гя- Рядакси|яным уияяиы: 576151, 6АКЫ Ш«1|«Ж, i«JY11 Д«ИИ9 Тяляфоиляр: мя'яумят учуй — У5-44-И, кифврмя си(я 1I4M, муЬасиблни — »5-54-23, кярряктяряяр — 53-12-74 ч. апшв далмвв, •545-54, г. 33.00. Имзалапмышдыр: 23.00. Номе 66814    Ч    1    3    3    4    5    в    7    в    8    10    И    13    13    1    Бяям,    «Ам^я1чм1»    я»Я|»Имыяыв    кл«мея. Тнраыы 1Т4.Т8Э. ;
RealCheck