Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 12, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ « МАРТ 1992^и ИЛ. М* Я A3dPEAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЭЬСИЛ KOHCEnCMJACbl ». таьсилин сосиАЛ МУДАФИвСИ (Эшаш    сИшфад»)    к?др Ьазырлыгы вэ тэ-(рубэ ри тэтбнг    лаЗя Ф^лиПэти*^^от^ 55а!™лмеизд)алашдыр1«. мубадилэси кенишлэндири-    тэЬсил проблемлэри узрэ лэринин    тырым    септи(Ьика£и1а ва аттест&си1а елм мэркэзлэринэ чеврилнр. лир. бу муЬум ишин haJaтa конфранслар. симпозиумлар.    ^    6«.    саЬэстдэ Фэали11эти куплен- БунунлГ алагэдар олараг ке^лм^н истнгаматлари мушавира вэ диcкyccиJaлap «дрис™    Я ихЖ “ы университет тэЬсилинв ДЭТгэт    вэ raJдaлapы ишлэниб На-    кечирир.    мсыяыи ие^энд^^^    йу?вхвс^эрии аттестаси]а- артырылыр, бу тэНсил    зырланыр.    Кадрларын    дипломдан    сои-    тэ'лимин    стимуллашды-    сыны AзэpбaJчaнын Али Ат- '^"*^м!1!1л"ьо!!ымаиып    Ун1?-    3-    2-    Паралея    твЬснл    струи-    раиы    рылмасына. габагчыл тэчру- тестаси1а Кгаисси]асы Нв]ап ларыидаи горуимага даьа ишлэниб Ьазы{^ныр. У 1урунд* ушаг евлери, хусуси сэн, девлэт тедрис    технолоки1ала1Л1Н    тэт-    кечирир. ТэЬсил назирли]и „    !ачы    вао.    ВУЯУИла ^Гы ®2лмат    Днашы    ?Ж!Ги/тернатлар!^ ме1%э    6« адГн^г^а.^^сил му-    ]аны5д1: габапинл муэллим- «»■ма1.и|1    санаюри1а мэктэблэри, ушаг-    эссисэлэрияин харичи влиэ-    лэр вэ иеркэмля алямлэрдаи    сослал    мудафж TeJpa-iiCTehcaA    cihBCi олан тэЬсялки Ш9    тэЬсил сйстемх мшчилвришш базар йгтсаММТкашн сорт гаяун* даЬа мыппи    мэ'нэвй-    caHaxopHja    мэктэблэри.    ушаг-    инстит;^лароь    вссисэлэринин харичи елко- лэр ва керкэмлн алимлэрдэн    сосиал мудафиэсини лар вэ кэнмлэр учун идман Р«*    лэрлэ элагэлэринин кениш- ибарэт даими мэслэЬэт i^-    ез узэрина Лтурур. мл зиТал^^    мэктэблэри.    мектэблэрара-    .5^    лэндирилмэсинэ. шакирд, расы JapaдыJыp. Бутун пи;ь    галмыш ]ашлы эЬали. кэзлэринэ. эсл зи]алы ч    хэдрис-истеЬсалат    комби-    <игтисади)]ат    вэ    пугуг    проо-    мvaутпимлапин со- лэлэолэ таЬсилин идаро    «пЬа«паи кима1о ларыяа чеврилир.    ;,t    Moíí«¿Hap'tÌ|> лемлэринэ Нэср ОДнмуш ce-    о^ы    дГмократиклэйди-    ^SSÍ! би1»-1аоадычылыг муэссисэлэ- минарлар. иэктэблэр, уни    яолгун    тэ'мин    олуяма-    рилир.    ТэЬсил    муэссисэлэри- ПМ ПАВПЯв "^fp? НИН мадди чэЬэтдэн hMiiaJa [эшди- олунлэзсы, ЯШС1Ф галдыгла- Али мэктэб комплексинэ 6Hjo-jàpaAH4bbiHr муэссисэлэ- минарлар.    «aha долрун тэ'мин олуяма- рилир. ТэЬсил муэссисэлэри- двардэ онлара мувафиг ajpы-aJpы пиллэдэн олан ор- ри вэ с. дахилдир. Бу група    ®Р    ^    ^    сына ]внэлдилир.    нин педагожи »»    муавинэт верилмэси башлы- та мэктэблэр. пешэ nnicej- дахил олан тэЬсил муэссисэ-    Ге1ои-лввлэт    тэЬсия    очаг-    ларынын ролу артырылыр. ^ га]гы]а чевриляр. онлара лэри вэ орта ихтисас моктэб- яэринян ф9aлиjJ9Tи. идарэ структурлары    РРУ    лаоынын (Ьэали]^эти мува- Вахтыны кечи{шиш бутун цхтнсасларыяы артырмаг лари (техникум-коллечлэр) олунмасы умуми тэЬсил сис-    фет тэЬсил гaнyнв€pичилиjи норматив актлар, 9сммм^ ^ пешэлэрэ JиJoлэнмэк дэ дахил ола билэр.    темйндэн ajpn ДУшмушдур.    ?э х^^уси норматив^актлар    ¿""Ж    YHyÌ« шораят ^ JapaAbW«p. АЛИ мэктэбин гурулушун- Ьэмин тэ лим-т9pбиJэ MY^*    J^gX^a    кечирир.    эсасында тэнзим олунур.    тэЬсилш об]ектлэр1Шин да дэ]ишиклик едилир. тэд- сисэлэринин умуми тэЬсил    »^?гисасынын    ао-    Муствгил    тэЬсил    системи-    I    демэг торэфичдэн тшшлмэ- шш    щр    тм. шш рилэрквн конкрет кадр кор-    «асы ишлэниб Назырланыр.    диггэт ^етирштир    вэ 1ерли идарт ст^^    „эзврв »лыныр.    ко.тлечл»р,    али мэктэб ком- пусу вэ мадди-техники база    бу муэссисалэрин фэали^]эт — сосиал    ла^тэкмиллашдиоилир вэ ja    л такгил ГИСТЕМИНИН    плекслэри,    тэлэбэ JaxarxaHa- Назаре алыныр. Биринчи пил- мехайизми квкундэн Aajnm- лиф саЬэлэри YJ;YH ^тэх^- лар тэкмил^диJp^^^^ вэ^а g. ТОНСИЛ СИСТЕМИНИН    муаллимлэр учун мэн- лэни битирэн ^калавр дэр^ дирилир.    пои^^^^    ‘^а-    1:ил органлары A0bL™ тэЬ-    ИГТИСАДИЛАТЫ    зил тикинтиси чэси алыр вэ умуми али тэЬ- паралел тэЬсил структур- .менклат>р    сил си1асэтинин haJaxa кечи-    .    рилир. Ьэм дэ бу чур ла]и- СИЛИ баша вурур. Али тэНси- ларында тэНсилин ajpbi.iMaa ^эн де)нл..мэ нэви. интелл^    максимум    элве-    Базар    иписадиЛаты    тэН-    ьэлэр Назырланаркэн милли ЛИН икиячн д^инлэшдиркл-    Зиб ниссэси олан тэрби1э    туа-т. пешэ фмли«эти    ™шли ш^р^нт    бу    сил системн игтиcaдяJJaть^•    „е’марлыгымызын мутэрэг- миш пиллэсинэ - биринчи    ”?„ми елми эсаслар узэ-    .^ГсадлГ^хтэлиф niSrpaM-    ““Н ]енидэн гуиглмасы^аы    гн эн-энмэ1Ж нэзэрэ алы- пиллэ мэ'зунларынын эн ис-    риндэ ]енидэн гурул^р. Б>    ка]а yJf>H „^^л\*ягн1я    тех-    лао Ьазыола1ыб Ьэ]ата кечи-    тэлэб едир. Девлэт тэЬсил    ныр. Тэ ]инат сжтеминдэ те’дадлы. умидверэн вэ мэЬ- ^щдд ^дктэб психолоки]асы-    ис-    рирлэр. ?1эркэзи вэ Jepли очаглары илэ Jaнaшы ге^ри- ц„дди ке, фиJJэт дуд Ьиссэси мусабнгэ ]олу    сосиал    neAaroKHKaJa    ке-    тэЬсил органлары ]ени japa- девлэт тэЬсил mY9Cchc9J3PH лэри едилу. Девлэт тэ мтаа- ил() гэбул олунур. Ьэмин му-    jep    верилир.    Кэнч    нэс-    '    еЬти1ач    вэ    дылачаг. jeHHA9H тэшкил фэaлиJJэт    ®    ты вэ сабигэдэ эввэллер бакалавр    дин тэрби]эсиндэ учдантутма    онл^ын зэрури ehTHjw    ^    йлуначаг вэ лэгв едилэчэк    элагэдар олараг тэЬсил hw-    аланлар истисна яэоэчэси алмыш мэ’зунлар да    поограмлашдырма, амирлик,    тэлобатларына yj Y    „    тяЬсил муэссисэлэоини гэти    гында ганун ]ени мyлкиJJэт    сэрбэст тэ]инат системи тэт 2™" eie бнлэр. Бу Йил-    S саЗл^а, шэхси])а-    i>P"“pMaJa чэлб мунмасы    «^Хдари^ вэ бу ишИ    мунасибэтлэринн тэнмм    в„^мунур. Мутэх^сснс иш» баша вуранлар макистр -ин инзибати тэлэблэрэ вэ Ьугуги чэЬэтдэн ганунла д    суоэтлэ    bajaia    ке-    едир. ТэЬсилин чохмэнбэли г^бул едилэркэн бкля1а м оси вэ али мэктэбин би-    коллективин нуфузуна табе    рылыр;    чирирлэр. ТэЬсил системиндэ    мaлиJJэлэшдиpилм9Cи    сис-    ^ешэ Ьазырлырына устунл\к лэни дэрэчэси ринчи пиллэсиндэ — бака- олунмасы ними 'зэрэрли иш кадрларын механики    муэссисэлэри    ара-    те.ми    ]арадылыр. prilli«« ••--,---4. г-ч-    J    ..--.т.--    ^ рт    *SV<VtX    DO    lOllWfiWl    Л»    Т    Г»\м    W    p*»    ^    М лавр пил;tecиндэ фэалиуэт усуллары арадан галдыры- «олараг 3—5 илдэн оир ихти-    ьугуги    мунасибэтлэ-    Азэрба]чан Республика- кестэрмэк Ьугугу алыр. Ma- д|^,р    сасартырма    курсларына    чэл    тэнзим    олунмасыны    тэ'-    сы    вэтэндашларынын тэЬсил верилир, муэссисе вэ тэшки Республика- латларла габагчадан барлан- ___мыш мугавилелэр эсас кету- "лу** ил?Х“либ Tep6Hje HmHH„eMeKTe6aeH.    тэ’миГаГ~н^ ?чунчу пиллэ]э - докторан- кэнар Tap6Hja муэссисэлэри-    2ин мадди-техники тэчЬиза- девлэт тэрэфиндэн мали]]э- тэ’мин едэн девлэт протрамы xypaja сахланылыр. Бу пил- нин    ^ ^ эсасында. еЬти^ача керэ тэш-    диггэт    мэркэзиндэ сах- лэшдирилмэсидир. Девлэт Ьазырланыб bejaxa кечири- лэ академик пиллэ Ьесаб олу- тырылыр. Кэнчлэр^    олунур:    ла1ыр. онларын эсаснамэлэ- тэЬсил системи ичти.маи- д„р эЬалинин кениш тэбо- нур. Лалныз учунчу пиллэни ^®Р^шунун кениш^ р    техника вэ техно- p„„„ тэсдиг едир. мухталиф зэрури    гэлэринин тэЬсил Ьугугуну (академик пиллэни) битириб    ^.д.^ин    локи)а]а,    идарэетмэ    меха-    „орматив актлар Ьазырла)ыр ныр вэ мaлиJJ0Лэшдиpи-    мэгсэдилэ    дев- «ow,.onnvr РЛМИ ДЭОЭЧЭСИ фИЗИКИ ИНКИШафЫНЫН ТЭ МИН    ^^.иипла    элагэ-    оо nunanuiH и«пкгыны та’мин лаокэн Ьэр бир шакирд. тэмин етмэк мэгседши» до вэ- ЛЭТ сертификат системи тэт- докторлуг алан мэ г елми дэрэчэси    низ.млэринэ кечидлэ элагэ-    gg онларын ичрасыны тэ’мин    лэркэн пэр оир шаи1 зунлар икинчи пил-    L.    дар олараг ихтисасартырма- ддирлэр. Девлэт тэЬснл стан- тэлэбэ учун сэрф олунан лад« ^макиср пиллэсиндэ)    2ын елми-практик мэркэзлэ-    дартынын, тэЬснлин    деалэт    сайт    принсипи    эсас кег . фэали)/эт кестэрэ билэрлэ^    чар^ и^ишаФ етдирилмоси.    ринин. тэсэрруфат Д^сабы    gagg компонентинин    MyaJJaH    лур.    ^взэрэ альгаыр ки. Jy^    сертификатла    тэ'мш Али    мэктэбин мухтэлиф    илэ ишлэ)эн тэдрис-истеЬса-    еднлмэсн вэ бунларын AyHja    сэк “тнсаслш M^Jup    ч^    олунмуш    вaлидeJнлэp    мува пиллэлэриндэ угурла тэЬсил    ^^^^®оаПы    ?эшкити '    i^pc-    лат бирликлэринин )арадыл-    стандартларына мувафнг ол-    Гиг    Лэогини едэ^клэ е: алан вэ ону 1арымчыг тэрк    вэ мараглы    т^ки •    масы мэгсэдэу)тун Ьесаб еди-    „асы, буна у)гун    олараг    днр. ТэЬснл    Азэрба]ча»ш    фиг    пул    фэргини едэмэкле “м"]э мэчбур ^ан вэтэн- дэнкэнар тэ^«)«    aTiec’tacHj.Kap.'^iÍKpeAHiaW    ичтяиая-нгтнсвди >шат>Фи- ушвгларыны ге)ри-дввл» дашлар учун мувафиг тэЬсил “»“У“’ ^^^миллэшдирилмэ- _ педагожи база тэЬсилн ].лар апарылмасы, лмен^!^ SUS’^SS^yp 4уна    муэссисэлэринэ д* го- сэнэди    верилир. Онлар ^с-    Р“““”„д;®”лэ    дввлэтин    ва-    олма]ан тэдрис муэссисэл^    лар верилмэси,    ЖЗ&я    м    Ja    билврлэр.    Тэлэбвлэр».    или 3S    SS.i’i.S“Ä    %    EL=="S«S:    5S.‘S“.S”.’.”.Ä    SÄJiU'rSÄ    rwrgj.S’y    я билэрлэр.    n    nifoH тйетиТин-    идарэ олунмасы гаршысында шэрэфли эмэк фэ^Лэтн ca- rajpu кестэрилир. Бу Бирпиллэли елми дэрэчэ    ‘li чохпрофилли ьазырланмась. системи Japa- гoJyлaн ^шлыча (доктор елми дэрэчэси)    ве-    мэктэбдэнкэнар тэрби)э му-    дылыр;    ДИР-    мэо-    лая эн иэЬсулдар хэрч    кямя    лэри    Сосиал Мудафиэ Фон- рилмэси системинин тэтб^ дссисэлэри )арадылыр. Ьэмин _ дипломдан сонракы тэЬ- Y^YH naj    ^    ^    ?н1мэтлэнднрнлир. Бутун ду» )арадылыр. ТэЬсил сис олунмасы илэ    муэссисэлэрдэ ушагларын вэ    ^ил системинин    ^лиФи Ьэлледичи рол oj-    бунлар эсас тутулараг    тэЬ-    теми    ишчилэринин, эмэк Ьаг йче;;.”.“«“™    r;.r.vr%u«”    »• тэлэб артырылыр вэ бу ба- щдббускарлыгы, ^ мустэгил- кооператив. ээ а|<сионср чэ- „ин _ мaлиJjэлэшдиpилмэcи.    Ф    g    cahaja милати бэлэрин тэгаудлэрн индекса- рэдэ хусуси нор.матив сэнэд-    тэ’мин    олунур, инкишаф ми])этлэринин, елэчэ дэ их- .^д^^оил системи ишчилэринин кэлирин 12 15 фаизиндэн cHja едилир. ТэЬсил вэ тэр- лэр Ьазырланыр.    етдирилир, ..Бу ии^ тэчруб^    тисасартырма    эмэк Ьаггы минимумунун,    gg oлмaJapaг вэсаит    а]ры-    би]э    муэссисэлэри кузэштли сил шы Ики вэ учпиллэли али тэЬ- ди. сэриштэли тэрби)эчи.1эр, о^н тэдрис ^*Y»ccHc^a^HH    имти]азларынын.    дыр.    ТэЬсил системи ишчи- ги1мэтлэрлэ эрзаг вэ CdHaJe л муэссисэлэри илэ )аца- мэшгчилэр. муэллй.млэр, имканларыны бирлэшдир- кузэ    j    ляпи    v4vh истеЬсал саЬэлэри    ««v ы конкрет ихтисаслар узрэ мутэхэссислэр. елм вэ инчэ- -у|эклэ чевик функси)а1а ма- тэлэбэ тэгаудлэринин мэблэ-    gj^^K    Ьаггы    ми-    мэЬсуллары    илэ    тэ    мни    олу- умуми али тэЬсил (бакал^р ¿днэх хадимл'эри чэлб еди- дик олур:    гииин MyaJjaH едилмэси барэ- „„,^уц,у2а нисбэтэн *ики*~дэфэ нур. Девлэт тэЬснл системи дэрэчэси) верэн^^ коллечлЬр дир. Мэктэбдэнкэнар    —    комме^и]а    дэ мувафиг ганунверичилик gpT^¿p дмэк Ьаггы муэ])эн нин ишчилэри учун кузэшт ........  пиягпа-    верки    си]асэтн    Jepндилиp едилир. дэ фэали))эт кестэрир.    муэссисэлэри    тэдрис    очагла-    зенидэн    Ьазырлама    ^ д„ддры гаршысында мэ- Али мэктэбэ девлэт гэбул ры. аилэ. ушаг вэ кэнчлэр .^ддрцс муэссисэлэринин ja- Р -««тилпмлмягы тэЬсил    --------- системинин )ени мэркэзлэш- тэшкилатлары.    радылмасына    имкан    верилир;    сэлэ    си1асэт    хусуси    исте'дада    ма- иттифаглары илэ элбир _ будчэ вэсаити илэ фэ- органларьшын функси]асы-    шакирдлэрэ,    тэлэбэлэрэ. ТэЬсил саЬэсиндэ игтисади вэ с. дирилмиш га)дасы ишлэниб лыг    - Ьазырланыр. Ьэмин га)да иш- фэали))эт кестэрир вэ кэнч- gд„jJэx кестэрэн ихтисасар- „д дахилдир. ......    Милли    кэлярдэн    тэЬсял Ьэмчинин габагчыл вэ бача- учун будчз вэсаитн а]рылзр- АТЭШИН БЕШ АДДЫМЛЬ№ЫНДА (Бявэая 1.ЧЯ евЬяфедв)    рымыз ермэнилэрлэ сэр. Ьэддадир. 0ТЭН ял оту чал-кнн силаЬлы гуддурлары- мага имкан вермадилэр. Jax-ны ^эоэн-пэрэн салыб. шы ки, арам ра]онлары от. Ермэнилери баша салмаг )ем сарыдан кемэ]имизэ ча-1ктэ)11блэр ки. 63 торпагын- тырлар... да дннч JamaMar . HCTojaH    ...Гэрибэ    хислэти    вар 1сОкэ тортагына эл узатма-    губадлыларын, ез дахили малыдыр.    никараячылыгларынын    гээет ЬЭЛЭ МумаГИШЭЯИН лап СэЬифэЛЭрИИЭ AYUlB4ejHHA9H, эввэллеринДэн ерменя си- кимлэрисэ хофландырача-лаЬлы бирлэшмэлэри — гындан чэкикир. тэмкинли Губадлынын Kejap Аббас. KepyHMaJa чалышырлар. Б]ваэлы. Гаоили кэядлэрини    Лакин    адо кезлэ да ке- ]андырмышлар.    PY**YP ***** Губадл11 коркин- — Бунлар м\ибит rapa- ликдэдир. PajoH мэркэзия. торпаг эраэялэрдир, -- Äeja дэ мэрмилэр ири oJyглap pajoH ичм haKHMHjjaTHWiH ачыб, сэрЬэд кэндлэри де-^ашчькы l^ccjH Эседов мэ'- мак олар Ьэр кун атэшэ туту-лумат верир. — Бу кш1длэря лур. МДБ силаЬлы гуввэлэ-дкрчэлдэчэ)нк. Артыг Ко- 1ЖННН ермэнилэрлэ муттэ-Jop Аббас КЭНДИ he Jara га- фиг 7-чи ордусунун силаЬы 1ыдыб. Opa кэнд тэсэрруфа- нлэ... ты техникасы. пул, тахыл.    ...Ахшам    душдукчэ    даг- хлэ ]ардым етмишнк. Jemi ларын го)нуна сэпэлэнэн таиюбоус |гaJ|дыp•lышыг:    зэиф ишыглар кезэрир. Учгар Бакыда. Сумга]ытда jamaJaH кэндлэрдир. Бу кэндлэрин Ьам]ерлялэрямяз кэндлэри мудафиэчиутэри мэтин да-дирчэлтмэк учун ра)она га. ]аныблар. Jox, бурада кэнД-]ытмаг I^иjjэтиндэдиpлэp. лэри Aejnn, Азэрба]чаны Элимиз тцдэн-кучдэн cojy- ropyjypnap. Бимэ истэклэри МУР. PaJoiT^Aa 5 - в той вар; Биз - Ьакыдак^ суд истеЬсал едир. Jas буну билэк вэ бир ан Да уиут. экининэ Ьазырлашырыг. Мэк-    рагулов тэблилэр    дэрслэринэ да    Фярудад    РЭСУЛ вам едирлэр. Ье]вандарлыгда чэтинлнч-    «Халг    гэзигнянян мух. лэримиз вар. Эсас отлагла-    бнрлэрн. зэштэ )ол верилмир. iэоул- дэ нор.махиь    gg    C.    коллек-    гым ичтимаи тэшкилатлар. мэз вэзииэти то оу сапэнми да ихтисас били)и вэ бачары- иш шэраити. мадДИ-техни^ ^ду^силин елми-педагожи    пДиэ-]арадычылыг    муэссисэлэр.    xeJpHjja    чэми]-    устун    инкишаф    едэн    эн му- гына устунлук верилир. вэ тэлоис базасы ]арадылы^-    лхг    «-аЬа    vana    ha-    тивлэрин,    пeшэ-Japaд^______________Ло<ыал«алг    rvDVM-    hvM    <ЬаалиПэт    саЬэси    ОЛДУ- вэ тэдрис тэ минаты .    -    ^    ^       бу    саЬэ узрэ Ьа-    бе)нэлх^лг    гурум-    Ьум    фэaлиjJэт саЬэси олду- Ге)ри-Д0влэт али мэктэб- Мэктэбдэнкэнар торби]э з^рланмыш мукэммэл норма-    гуоумлар    вэ    лар вэ тэк-тэк шэхслэрин уу нэзэро альшыр. лэринэ гэбул имтаЬансыз да муэссисэсинин устунлу]у ша- сэнэдлэр эсасында baja- "^-.„ManJjaTHH ролу кениш- а)ырмалары Ьесабына элдэ    гигтвАДММММ кейирилэ билэр.    кирдлэрин билик вэ бачарыг- „    нчтимаадэтин рт    Игтисади    марага    10.    ТОКИЛ    СИСТЕМИНМ1 Али тэЬсил верэн коллеч- ларыны ез Joлдaш.^apыиa тез.    лэндир1м р.    эсасланаи    JapHm вэ рэгабэт    КЛ19ЛХАЛГ лэрин мэ’зунлары али мэк- асанлыгла чатдыра билмэси- j хЭЬСИП СИСТЕМИНИН    Девап-нчпшаи    leh-    тэЬсилин инкншафьжа иуаду    ---------- т^блэрин икинчи (макистр- д„р. ву муэссисэлэрдэ мет^ un Ара ОЛУНМАСЫ ем «тми |.р»дипыр. HpmhJ- тэкан верир. EJhh myhkhJJbt    вЛАГЭЛвРИ лик) пиллэсинэ мусабигэ Jo- д„ст фyнкcиJacыны методист- ИДАРв OJunMAtw да «iw j    ^р    системинэ. девлэт тэЬсил дзэ1)ба1чаныи тэЬсил сис- лу илэ гэбул олуна билэрлэр. педагоглар, бирлэшмэ    л,япЛя1чан    Республикасы-    пар олараг тэЬсил системи системинэ дахил олан муэс-    ад гаршысына rojwry Али мэктэблар девлэт стан- „эрн, елэчэ дэ ушаг тэшки- AaaptojKaH Рмпублигасы дар оламг тэ    _    арасыида    Japыш вэ "»ю ез дарты эсасында тэртиб олун- датлары baJaTa кечирирлэр. нын тэЬсм системи Азэ^ Je™ к^фЗДэт    гдбрд    „уЬити Japaдылыp. муш тэдрис п-танлары ясл- езунуидарэ иш Ф°Р«аРЬ'    5м^«чрвляр. ТэЬсил Ьаг- TeJpH-AeBaar таЬсил му^си- Ьэ^ "йш гаий^2р«чялм- сында фэали^эт кестэрир. бирлэшмэ узвлэринин тэшэб- туси)асына, oeJнэлxaлг пугуг иннэ четр р Mvuarbiir ноо- сэлэоинин ачылмасы тэЬсил и*“**    ^ Бу планларда нэзэрдэ тутул- бускарлыгынын вэ езфэали]- нopмaлàpынa ^аслм^    Г“™ ,?Г«^ттт1апа 1га?эн тэЬ-    системиндэ рэгабэт вэ Japы- тутул- бускаолыгынын вэ езфэали]- нормаларына эсасланаи т«и- гында гаиj«« очв    гигтрминдэ оэгабэт вэ 1ары-    j«Tw«pn» муш тэдрис вахтынын 2^ фа- jgT„„„H инкишафына элве- сил    с^"му^скэл?ри тэ'лимин шын кучлэнмэсинэ мусбэт изэ гэдэриндэн мустэгил ис- ришли шэраит Japanup.    ш?уиТр    ®    с“эДГш?оГвэ форм^а- та'сир кестэрир. ¡анын габагчыл девлэтлэри илэ кениш элагэ )арадь1р. тйКл ^Ш^£:сисэлэри    ^'лз^а/чан^'республикасы-    рыныв сечилмэсиндэ. тэ’ли-    ТэЬсил    очаглары    ге]ри-ин-    ачыг тэЬсил системи"japaV вэ етми 1арадычы^ дахил олан    нын эразисиндэ бутун пилл»-    мин вэ муэссисэнин мaлиJjэ    дестисиЗа    муэссисэлэри    he-    цдд. си]асэти ]еридилир. А> пигкш сэмэомГ Yo“    лэрдэ девлэт вэ reJpH-дввлэт,    фэaлиJJэтинин тэшкилиндэ    саб олунур вэ буна    керэ    дэ    pu-aJpH тэЬсил оргвнлвры 2« татбиг етчэкдэ мустэгил-    ta    пуллу    вэ    иулсуз    тэЬсил    му-    мустэгилднрлэр.    Бунунла    hap чур верки, русум м кем- рэ муэссисэлэри харичи ел- етмэкдэ мустэгил    aлиJJэ■ги    девлэт    э^сисэлэри ^aainJJaT кестэ-    элагэдар олараг девлэт    тэЬ-    раздай азад едилир. ТэЬсил    кэлэрин тэдрис оргвилары ^,эпйа1чанын али мэктэб    тнэшы    рир. ТэЬсил Ьаггында гаиуи    сил муэссисэлэринин дахили    „уэсснсэлэринин нстифад*    ,э муэссисэлэри илэ муст^ гиДр1и^лГэ1ани тэЬснлХ^    дирилир.    Бунун-ча    )анашы    тэ■лим-тэpбиJэ    ншлэрияэ гарышмыр.    етдиклэри торпаглар онла-    рщ, сурэтдэ бирбаша aaareje i€i%ái    ;s3h;ì    ЖеШ f.Äii'*®aVciSrnl%'a!    . Д«®-!    e    =г-вГ“.-тэГилТ«^*    rar”«TtójÍT_c.h^    ÄJ’ Ту?угуиа" малик S7«s: ~    STi,8r ЛИН макиср пиллэсинэ гэбул Jlp^^’ifapöHja муэссисэлэри сьшда "®®Р*    орг““лары    вэ    муэссисэ-    ьесабы олур. ТэЬсил систе- к^эриндэи биряяа чевря олунмаг учун мусабнгэдэ иш- .ррЬснл HaanpflHjH тэрэфиндэн тэЬсм    лэринии    нормал,    аЬэнкдар    „„нин инкишафына тэкаи    яуи]аяыя бир Ä-Äsr Я в:„.=Ег ” ÄÄ ÄSi.    SL-iiSSr    ¡«Sä ä; Азэр6а]чан Республикасын- j,^j,g gg нэзарэт апараты ТэЬсил Коммерси]а Банкы гэ ]арадылыр. онлар |1нлли да деалэт тэЬсял муэсся^ ьрадылыр. ТэЬсилин иггиса-лэря устунлук тэшкил едч» ^ ^    ¿1 6. тэнсилин ЕЛМИ-ПЕДАГОЖИ ТЭ'МИНАТЫ ачылмасы нэзэрдэ тутулур. тэЬсил системинэ чэлб едя- ТэЬсилин а, аиарь™ рол « «^иГГрв^    инфраструктуру    ^ÄTuSST^p.«: елми-педагожи Девлэт тэЬснлин стратеки]а- механизм феали]]эт кес- AYHja стандартларына yjryn лердэ янтевсяв тэдгигат нш- олур. Али тэпсилш! lИJavn    лисензи»алашдырылыр вэ ахшам формалары эсаслы сурэтдэ ]енидэн гурулур. Екстернат joлy илэ бакалавр пиллэсиндэ али тэЬсил сэнэди алынмасына ¡ол РНЛ^ТР    л    »    ______ р-^    —    1ЭПП ЯЛ^ЛЛЛЛШЖШХ^ЖГШ    ^—    ____ _    _ Али мэктэблэрдэ тэ’лим »тэ’минаТы "саЬэсиндэ башлы- сыны мyэjjэнлэшдимp. аду ^^р^Тэйсил системинэ ел- олараг ]енидэн гурулур. ТэЬ- лэ1рй1 апарылыр, ДИЛИ Азэрба)чан дилидир. ,„1 диггэт бутун елми-тэдги- мaлиjJэлэшднpиp, тэЬсап Ь^-    роЬбэрлн]и вэ бу ЬаЬэдэ    сил системинин Japaнмaгдa Aзэpбajчaн Республикасы- ишлэринин тэЬсил кон- гында ганунун. бу барэдэ пропюзлашдырманы тэ’мин    чохмулкйИэтли    то му- ^ нын вэтэндашларына Азэр*    cencиjacы    вэ    тэЬсил    Ьагтын- мухтэлиф ганунверичилик с,рлдц^ зэрури норматив сэ-    ^    --к1и.мя    вэзифалэрдэн 6|Ц>Ш1Э чев^- 6а]чан дилинэ мукэммэл ]и-    дд    гануиун муэЦэн етди]и    актларынын.    норматив сэнэд-    „ддддр ьазырламаг учун ]ук-    рэкмэб игтисадиjJaты тэЬсил    дир. jэлэимэклэ истэнилэн харичи истигаматлэрдэ апарылма- лэрин ичрасыны т© мин едар.    ихтисаслы мутэхэссис-    яазирли]и тэрэфиндэн тэи-    ТэЬсял системяняя хари- дилдэ али тэЬсил алмаг Ьу-    сына )енэлдилир. ке)фи)]эт-    лэрдэн ибарэт експертлэр    зимлэнир вэ идарэ олунур.    'И* гугу верилир.    чэ    )ени елми потенсиал )а-    aJpы тэЬсил    *^YЭcclкэлэpадин    щурдсы Japaдылыp. Ьэмин    назит)ли1ин    »“**»лори    Азэрба]чая Ьеку- Али мэктэбларин елми-пе- радылыр. Педагожи елмлэ- 1еринэ ]етирмэк ^идарында    де^эт    ннспекси]асы    l«зиpлиJии    ^д^ин багладьто мугавяла дагожи кадрлары ке]фи]jэт- рин инкишафына хусуси га)- олмадыглары проолемлэрин    элагэ    шэраитиндэ    структурунда мувафиг дэ)и- дд сазяшлэр чэрчявасияда Ьа- чэ эсаслы сурэтдэ )енилэ-    рд,    кестэрилир. Бу мэгсэдлэ    Ьэллини дэ    ез узэринэ ке^-    фддди)]эт кестэрир. Девлэт    шйкликлэр едилир.    ¡лтл    кечярнляр. шир. Али мэктэб муэллими елми тэдгигат инстит>*тлары- рур. Ардычыл вэ 1^у А»* дэрин вэ Ьэртэрэфли пешэ „ын фэали))эти кучлэндири- лэт ся)асэтн тэ^ялян    ТэЬсял    коясепся)асыяы    Ъазырла)ая    еяс- ьячмплырына 1уксэк эхлаги „МП Пйгтагожи елмлэолэ )а- шафынын зэруря вэ мупум перт-яшчя групу хадг тэЬсяля сясгаямязня КЭДЭЧЭ]ЯНЯ МТ9))ЭЯДШПДЯрЭЯ 0у муЬум сэяэд Ьазырлыгына. )уксэк эхлаги    ^цр. педагожи елмлэ1хлэ ja ке)фи))этлэра малик олмагла нашы. тэЬсилин игтисади)ja- шэртнднр.    -------^--^      .    _    _ )анашы, езунун психоложи- сосиалоки)асы. фэлсэфи взэл, **®J*“fP^**¿®* ^®Р“^ узэряндэ ншлэ)эряэя Азэрба)ч*ям* мута-педагожи вэ методики Ьазыр- проблемлэри. тибби мэсэлэ- шыг вэ c^^ahciw »*Хэссисэл^    т»1м«л эя’эяэлэряяэ, педагокяка то латаны, билик вэ бачарыта-    ддри, идарэетмэ системлэри    ри    Азэрба)чан халгы то    псяхолокя)а свЬэсяядэ апарылмыш араш- ны. ихтисасыны даим арты-    узрэ елми арашдырмалар    Азэрба)чан    1^пуоликасы-    диридлардщ |еяуяларыяв, ояларда мутэ- рыр. тэкмиллршдирир. Ге)-    апарылыр. ТэЬсил нази^ти)и-    нын    '*®Р”    хэссяс алямлэряя, габагчыл мааряфчяя^шя ри-педагожи али мэктэблэрин    „ин, дикэр тэ’лим-тэрби)э му-    ге|д то тэялвфларяяэ эааслаямыдвдыр. К<то муэллимлэри педагожн-пси-    эссисэлэри. )арадычылыг кт-    «Уэссисэлэрт тэЬс!^    сепся)аяыя ла|я]|эея <дэфэлэрлэ Халг ТэЬ- холожи Ьазырлыг вэ тэкмил- т^аглары. кооператив то ич- ли^индэ 1^диПатдан кечд^^    Нааярля|явдэ тэшяял о^гяяуш лэшмэ курслары кечирлэр.    -пшаи тэшкилатларын си^-    Д®"    ®®    сэк сэвяЛэля елня )ыгыячагяц|да яял^ Азэрба)чанын али тэЬсил    риши эсасында тэдгигатлар    тэр?!Й    »«яллэряяяя, Аля Сотояя. Назярлэр Ка- системинэ дуи)анын габаг- кенишлэндирилир.    -,,ч«кчо/« nnaunaJLua бннетнняи, мувафяг тэЬсял сфгаялары то чыл елкэларинин али тэЬсил    )арандыгча ®ÍP“:®^P“.^^    олаоаг    Фэали))эт^^-    иуяссисэларяннщ шэе’уд    “■ муэссисэлэри илэ мустэгил    адларда експеримент ^ро то    yjfy    г*-*^    таЬгнл    тяражы яла »ы^ии!» шуэаюфэ олу^щущдур. с7^тд^Жршьиыгйыэлв- базалвр    Ж халг яузаяярэся яатячаеяяда алыяачаг яоя-ярет тэяляф ва гс|длар бу мчяб еавадя да-ha да таяяяллащдцрачащдяр. Еястармшия групу |урддашларапшаы АаарбаЬтшя такой воясеяоМасыяыя уяумхааг яуааяцра-опдэ фэал яштярая стяа^а чапфыр. А]^ то таялвфларшашя Мяллн Шураяыя аля, таЬсял, дян аэ яадапЛаг шипкофеыва то Аэарба|чая Раеяублятоеы Халг Такоиш Наэцыш|яяа яащдарт|яяяа ха1пн. олувур-Ексяерт-яяля rpyvy бутув фа1далм тавшф-«р, ишшга^ слсверт-вянв груяувув раЬбарв, М. а. Расулаада адыжа ВДУ-вув г»-двв то орта аерлар тарт жафая-рап1выд яуяч«. «?■* тору, арофессор. азгАЗНЭглиидт» ИСТЕЬШАТ БИРЯМИ Март д|ыиыи 1да, ¡арлм вахтпа саат 15*да «ТУРКМЭНГАЗПРОМ» морпораси)асы Аэар* ба{маи Распубликасыиа газын аарилмасинм тамамила да)андырмышдыр. Буиун асас са* бабм алынмыш гааым пулунун аданилАламасм* дир. «АагаанаглмНат» ИБ тарафиидаи бор* муи адаиилмасм Ьагда лаэыми тадбирлар ка-рулмушдур. )анвар а[ыида аарилмиш газын пулу яа* турулмуш крадит Ьасабына 395 млн. манат маблавинда аданилмишдир. Туркманнстан га* зыным асас истаЬламчысы распубликанын )а* начат Комитаснннн табали|ннда олан газ бнр* ликларм аа газ истисмар идаралариднр. Бун* ларын «Азгазнагли|]ат» ИБ*на борчу 1,2 мил* )ард маната гадардмр. Еиэа ЕОРЧУ ОЛАН 0САС ТОШКИЛАТЛАР: Загатим ШаЬар Газ Бирлм|и — 243 млн. Шаммир Газ Истнсмар Идарасн — 19t млн. Фузу1М ШаЬар Газ Шшргт\ы — 189 млн. манат Чаамлаба/! ШаНар Газ Бирлн|н — 182 млн. манат Си|азан tUahap Газ Бнрли|и — 120 млн. манат Лаииараи Газ Истнсмар'Идарасн — 30 млн. Распубликанын бу чатни кунларннда нчра ЬакимиЦатларниин башчылары, pajón газ не* тисм^ мдараларинин раЬбарларн аЬалн борчларыи адамнлмаси магсадила та'хираса* лыимаз тадбирлар кармалм аа влача да мааи {аначатын мнддм ганаат ражиА%ина амал олун* масыны та'ммн атмалндмрлар. Газы иормадан артыг мшладан pajoнлвpдaи ашавыдакылары rajA атмак олар: Ваалах, Kaj*Mj, Шамкнр, Губа, Хачмаз, Ма* лмлабад. Масаллы аа башгалары. Экар чари нлми фаарал а)ында нстнфада олунмуш газын пулунун гыса муддатда ада* иилмаси Нагда тадбирлар карулмазса, окда распубликанын газсыз тала бнлача|м казла* HHimp. ;