Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 12, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 12, 1992, Baku, Azerbaijan MAfT IWIHM ML «lYli«* AXIitAAM, M M |SMX| UBfiAffir, PmtMflp Ocacu    UM»    roiyjmymm ASaPBAJMAH PECnyBJlHKACblHHH iHTHMAiMlJACH raSETH |>*(WW M rwMt26MARI992 : KYHYH i. Ayrnac horryH cynh MapaMU XycycH Myx6iipAapHMÌ3 M96ho BepHpAOP KepYiu aaiwaiiu. (PoTo J. XaaHJioayHAjrp. BeJvK BpHTaHHjaHbiH Aea. JIOT XapHHH HUUiap ÓHpJIHK HuiJiapH HasHpH /iyrjiac horryH aa 6y gjikohhh Moc-KBaAaKbi ca<|)»pH Poaphk ¡BpéjTBejTHH BaKbiJa ca0a> {HfHAdH ecac M9TC0IA rapaóar MYHarHUiaCHHHH ahhm Jojiji® apawan ra;iAMpi>wMaci>i y^yh aacHTawKJiHK MapaMu ea A3ap6a}MaH HJia BeJyK BpH-laHHja apacMHAa AHnAOMaiHK MYHacBÓaTJiap japaANJiMacw-Awp. hepMarjiH ronarjiap Map-TbiH 11-Aa AaapÓajMaH Pec-nyfijiHKacbi Ajih CoaeTHHHH C8AP« jJary<5 MaM(¡MaAOB HJia KepYuiAa 6y MarcaA-napH 6a-paAe Ma'jiyMaT BepMHiiuiap. AyrJiac horr acmhuiahp: <Bh3 A3ap6ajHaHbTH ÓejHaJU xa;ir 6hpjihJhh cy6>eKTHHa HCBpHJiMacHHH ÓoIyk pa3WJibir hHccH HJia MYuiahHAa gahphk, AT9M-HH HiuHHa pecnyÓJiHwa-Hbi3biH <))3aJi roiuyJiMacbiHa uiaAbir». O xaxbipjiaTMbuuAbip KH, AsponaAa TahJiyKacB3JiHK Ba BMakAaiijJiwr MacaJiaJiapn-Ha Aa»p MyiuaBHpaHHH coh HMJiaCJiapUHblH ÒHpHHAd Tac. AHF eAHJiMHWAHp KH. AarJibr Papaóar A3ap6a}MaHbrH aj-puJiMaa hHccacHAHp sa pec-nydJiHKaHWH JypHCAHKCHja-CUHAaH Hbixa 6HJIM93. J. H. MdMMaAOB A^MHUl. AHp KH. A3ap6ajMaHUH hjik aAAbiMjiap aTAUFbi AYHja 6»p-jiHjHHAa HHKHJiiapa xycycH jep Tyxyp. A3ap6ajMan nap-jiaMeHXHHHH ÓauiHbicbi ii|e-MHuiAnp:    «PecnyóJiHKaMbi- 3bIH AYHja M€>AaHbffla MblXMa-Cbi HJia aJiaraAap hkm ejiKa apacbiHAa HoxnahaxjiH aa Cbix aMaKAauiJibir y^Yh JeHH HMKBHJiap JapaHbip». J. M. MaMMaAOB AarJibif Fapaóar npoÓJieMKifAaH ceh. 6ax anapar xycycH re>A eXMHlUAHp KH. PapiÓHH CHja-CH AaHpaJiapHHHH ' AaapdaJ. «ana JaHJibtm MYHacüóaxH UYHarHuiaHH apaAau raJiAup-Mar ca*JjiapHHH jiohkhahp. PecnyÓJiMKa Ajih Cobcxhhhh caAPH rapa6aF MYHarHuiacH. HHH xapHXHHAaH AaHuiuapar oeMHiuAHp KH. OHyH acacbWbi EpMaHHCxaHbiH A3ap6a)HaHa rapuibi apa3H HAAHaJiapw xauiKHji eAHp. O. EpMaHHc-xaHABH roByjiMyui a3ap6aj-MaHJibi ahajiH sa Papa6aFbiH caKHHnapH ojian aaapóajMan-nbuiap 6apacHHA9 romuy pec-ny6jiHKaHbm CHjacaxHHH kc-HOCHA aAJiaHAbipMblllJAbip. PecnyÓJiHKa napAaweHXHHHH óauiMbiCbi    ^MHiuAHp:    «BeJ. HaJixaJir 6hpjihk AaapÓajMan 6apacHHAa Aaha oÓJokxhb MOBre xyxa ÓHJiapAH. Bkc xarAMpAd EpMaHHcxaH CHja-CaXHHJiOpH h€H 6hp KYHahbl ojiMaJan 6np hox aAaMJiapbiH raHbTHblH    TOKYJIMaCH    \H\ii eaJiapHHH    KYHahnap    heca6 exMHpnap». J. M. MaMMaAOB lAeMHiuAHp KH. • A3ap6ajHaH ea CHjaca* XHHAe AYHja MHrJacwHAa hy-ryr rajAaJiapwHbi MyajJeH eA8H 4>yHAaM€«xaji 6ejHaJixaJir canaAJiapAa    naoapAa xyxyji- Mym npHHCHOJiapa acacjiawbtp. EpMaHHCxaHUH MacaJiaHH aop KYHYHa hajui exMan nahAJia- pHHH HHCJiajHp. Tapa4>Jiap    6y MyhapHCa- HH AaJaHAbipMar yhyh BacHxa-HHJIHK BaaH^ldJiapHHH 63 ^39' pHHa KOxypMaK 6apaAa Pap. 6hh 6hp cupa cHjacH AaHpaJiapHHHH xaiira66ycYHY ajnum- Jiajapar rejA exMHuiJiap kh, 6y HdXHH HIUA9 caÓHp sa msk-CHMyM rapa3CH3JiHK xajia6 ojiywyp. BejYK BpHxanHja AOBJiaX HaOHpHHHH ;ieAHjiiH8 Kepa. hap hkh xapa<)>A9H axa. iiiHH . A9pban AajaHAupuJi-Macu MYHarHmoHH apaAan raJiAupMaruH ÒauiJRhKFUMU onWjiuAup. KepyuJAe A3ap6ajMaH Pec-nyÓnHKacuHUH AOBJiax KaxHÓH M. T. A6acoB. PecnyÒJiHKa Ajih Cobcth caApmniH 6H7 PHHHH MyaBHHH 3. 9. CaMBA' 3aAa HUJXHpaK exMHuiJiap. haMHH KYH A3ap6ajMafl PecnyÓjiHKacu Ajih Cobcth Mujijm ILIypacbffibw xap«-HH HllOiap ÒBApH H. ràifeapoB At ^ horr óaiuAa    ojiMaxJia HHKKJixapo HYWajaHAe hej’axHHH raCyji eXMKUIAHp. AOCXJI^    Ba CaMHMHJIHK uiapaHXHHAa KenMHiu Ke-PYUÌA9    A3ap6ajHahUH iA0b- jiax HcxHrjiajiHjJaxHHHH 6apna eAHjiMacH. PapaóaruH Aar-jibir hHccacHHAa <5ain Bepaw haAHcaJiap. peKHOHaji npo6-jieMJtap HJia aJiaraAap Kemim oanpaAd    MacaJiaJiapABH 6ahc ojiyHMymAyp. KepyuiAd Mhjijih llJypaHUH AOBJiax    rypyMyjiyry komhc- CHjacuHUH coApH T. Pacu-MOB, AaapfiajMaH MycxaniJi CocHaji-AcMOKpax riapxHjacu IWpaHjja KOMHXaCHHHH Y3BY Jl. JynycoBa. Ajih Cobcxhh KaXHÓJlHjHHHH ÓejHaJlXHJlT My-HacHÓaxjiap me’ftacHHUH my-AHpH H. AxyHAOB HUIXHpaK exMHuuiap. (A3aq3KH<|)opM). ^ TAPABAF MaDTbw 11-1» Ke^iwi xei9 PapaMPHH AafAur haccaaw-AB TO cBphBA pajoHJiapfcwaa kwwiw oatpw rw. Muuuup. Ke<mHni M«m«-Hepx pajoBy tbpb<|)ABH Affla-MUH nanpaBBHA kbhah B8 paiceT aTBiDHHB TytyA- MyUlAyP* KBHA CBKHHJIOplTOBH 4 H8({>Bp arbip JafpaAaaMbjii-Aup. AarhWTbiJiap aap. ha-C8H CapMjaww 6annii>wwr eXAHjM K8HA TOYKYWW»® A9CTBCHHHH    nY^yM- jiapbiH rapuiucbiHU aJiMum. epMMTH CMAahJlbl <jMpjlBIUIIB-AspHiiiiH axBui HarraJiapiiiai MBDB eXMHUUiap. hdMHH KBBB APAaa pajo. HyHya UleJuiH, moraaMJiu to PaJiajHMJiap kbuajibpm ab AyumBH lÍYByiiy«a napya raAMuiuAup. lliyiua lUBhapM coh hkh kyhayp hh, ^iaciuiBCRs ojia-par xon axauiiiHB Tyryjiyp. JapaJianaHAap to jeHX ab-FUHXuJiap sap. CupxaaBHA B8 MaHHKJlH KOHAiiapM AB 6acruHa MB'pya raJiMumAup. JlaHUH. KbjXSbbbp to Tbp loa pajORAapuBa NtARto«i»-Amn BcacBa lyOaOAU nm JoAy iab tb'mki A»p. Cor 4 raab bdubrr ryAAypAap ab^babimb oy Jj- Ay KBCMBK RCTBMU, CRAaiU CU3 aARMAapy MAYPMp> m BiAap. hai KRPOB KeTYpaiYiiiAap. JOAyR RRAAR RBOapBT aATyRR aAbiRMacid, (tap mRB japAt nocT roJyAMacu ojuyna la- xsiùatp, Taacqr4> kr. ab^ AOPAB ABjiUMBCRRB (taXlNiJa. par MBCBABRint Hbaar J«hb JyCaAMAfcip. CyJlTAHOB. BitaAl CfcWMBaWA*^ aa KMAamtjt MnOypa^. TtAB^T lOAAyp. ATiBOMa NeAM ApMRlt BAaro rrat. ABP RBTRpBnURn. ATOIlia. ipR iMBraAapmB bbpOb m. jtapwrnnoARp. Cyp mnAli BTpa^AOAa apMMHMBpRR BOX. cajAu texRTOcaeuRkiR ~ AtmABta 39RKHAAH BARARp. caiT 3 ptAB* R ra. • • • Tap pajoHJiapuHUH capheA fcaHAAapHHa hy^M kyhabh- KYH9 Aaha xBhAYKBJm xapaK-rep aAup. Jlanbm b8 Kba. 6a«ap paJOHAapuHUH ya»-PHHAbh hap KYH xaHUKMa HHiuaHÀapu MB JiyiM ojiMaJaH BeproAjoTAap ynyp. haMHH paJOHAapbiH • EpAtamiCTaiiJ» caphaA aoHSiCbiHAa ayiumbhkh HoxAy 'lawAM ryBBacH Ba hapu 6h xexHHKaicu tomaBuiahpha-MHlUABp. JIaHbiR. KaJi6aiap bb Illy. ^ «Y3y;iH 4 Mapnm 10-aa rapadarbn ■i MeiMMto hi^yT paJoHyHyH MaARKRaH kbhakhabh Oyay-JIMHIM Apbon TO rORahmAAH NBHAA0PH nyJIOMlOTAapAn TO MHHaaTaBAapABH rir«mchb aTaaw lyryAMymAyp. Caat-AapAa AasaM babh anioiMaAi 61I3RM TBpa<|)ilMN3ABH T8AB-(^T OAMajUfi. PaJOH AaiRAR miuiap me’dacRHwi, mhjiar OpAy 6RpABIXRiaAapH TO e9YHY<MYAa<)»» nBCTBAapRRRR xaBa6 axauiH to kyray rap JaPMaCU HanNBCRRAB epMBRR cRJiahAbiAap KepH hbkwimrui-ABP. Ayk»m KTHopraJafliBK pajowyH apaaiKRiiAB caicHT. AHK HAM- -P- ^aBPAJlilJI Ayhbh K6Ra caat 3.abh KeHMKui haApyr paJOHyiiyM epMBHHAap JautajBH Cyp tohahrabr MaÒpaJuAiiiH Cy-AeMaHAbi TO rumAar KasA* AapH kyray arrama ryryAyd. Ayw«  _ AtpRRAB BpWmCTaMHR paionyayR S kimar mb bBifCB^A oMtM Koaay raia. jiar KBRAH toompam. paRtT. abpam. nyABiUPTAapAaii «to mi Tyryyyi. AroptfalRaR cRaahAM ryaMmpa. hafltAi MHARC ABCTBABpRIRH RaM0 aTfoni RAB apiiiMB ^’^^AJ^ruoiAaraa 300 mb-(|»PAMI ROK caxRHH cunna RffAapAa RSSAiRllBjB MBR-6yp oAMymAyp. BRami tapro ^MRaABH «kh JORAyP* BIraah OpayayM. mhahcm TO iepwi «yinriiYWMÍ» rya-BBAapMRR NiMijH HAB KOA. Ay iSmiiAar, hateAB Bpmbrhc TaMUH    TO    Kopyc    pa jORAtpU RAB hBMCBphiA OAAR MTOOnapRMRSRH IW«BAB|ai 1«BhK0MJM1IAH|RIARp Ayr« cAbiw« hBAAB CAMRAHigiRP. ^ ryBAATO Maprim l(X4ia to aybw RYRopiAAM coRpajaA« Bp. MBMHcraMAa caphaAAB bab 0ap iOB •'n"v UJblHbIX -f"' aAU — ApxcBameH) AoJYih cypcaxu. hap6H TexHMKa kb Coh KYHAap    lUuHUXAa haMcaphaiA ojmih    AanraaK jy- aacu BaiukaHAB    (roHAapMa Apxc! ^ hap THpHAHp. BaxXHAB EpMdHHC-xaHa ÓaFUUuiaHMUiu Topnar. jiapuMusAa — BepA PRjo«y. apa3HCHHAa xawKJiapa bb xon-Aapa >0A aHMar y^Y» haaup-Abir HuiAapH KopYAYP. Ko-jiajup -- PomaABjMpMaH hc-xnraMBTHHAB epMaim mhjuih opAycy hYRyMa    ReRMaw yryh BMP KesAapip. UlbiHUx soHacu 147 kh-jiOMexp cahaAB EpMOHHCTaHAa hBMca^BAAHp- By apaaHHH HCa TdKRa MHJmCHH KOMajH HA8 ropyMar hbtiwahp. Ha. pahaxRUAur Aorypan caóaO-jiapABH 6hph A8 ‘ BamKBHAHH Ulwiuxiin TopoarJiapbiiviw ICeR0H 28 KRAOMerpARK jOAy« H0oapaiCH3 OypaxuAMAChiAUp-By «raJpiiiAaM rcth^mab eA9w> epMaHRAap beR 6ap Maneeja pacr rbambabr hctto AHKAapiiHa HaRA oAAYAap. AYspBcyAAy, Mopnop. Hca-Au. haRMAap. dlpnABpa. Pa* paBBAAHAap KBHAAapRHRH ahaJIRCH C8MC8K8 HRRRABARP-EpMdHHAap 6y kbraabpr Aa-HM ropxy aATURAa caxAa. jfaipAap. hap TBpoipH <6aptrr RdAjrajitHa» ReBiq)ii6Aap. Aar HHCaHH hHCCAapR MTHpMRm epMBHH MRAAR OPAycy W Rj. pailR RHHaj«ABpABH (taSB RTO KHHMRp. XaxpaiÓaTAap, 6ac. ruHJiap, cojryHRyAyr apa lep-MHp. llliiHMx TPiya TO lUtificRp paJORAapu apacMRAa bato pHmAR crpaream MBRraram» ^p Oy MBHTBTB epMBRR ryAAypMphnúR barhb MeRca. K0HRB nCTHraMBTHilAB RRAr AR TBhAYVB jap«a 0HAtp Ona Hipa ab HYAlK^Ra HaaRp. ARjR Oy apamijB zYcycR art. r« jenpMBAH. tb'rrar oj per romyH hRccampHn lUu MUX KBRAABpHRAB jBpABIII ARPMBARAHP. BafKUAa. Kbrrbab. pec nyOAHNaMUH ARMP paRROR-AapUHAa KbabOb) pajoRyR. AaH 500.m ROK MHARC Hto rHCR tap. MÌPI8AM ORAAPUB lUUHUX KBHARHB K6MABPHA M9M8CH tbbrryO Aorypyp. Cafcp BYCBIHOB. IIWiyitBIII MYHNNN I. NNMT MtO* mm    I»* |H MftallMi««» AapOM •MMNfMNN M AMII4I Awflur rmkmm mvmwmimmnm ipMM riMMpMnxtrMM« mmm #MJi wiwyMi ««*•(• ■!■*>» TypKRiB 6am RaiRpRRRH RYaiRRH haMRRRRR ORAARp* MRUIARP «. ^paRCaMUR hyiMRRTap    jtaMBT imtrOh Bepnap ItymRtpRH A«Aur PapaOarAa ATQM-rr hR-MaitCR aATURAa jepRRa j«RpffijR bbsh^» «Onp raAap SRA-|«AR xAptRitp» Aamujup. 0. BBaia «MHiuARp kr* [JB MilOyaTURAa OBAB ORp ^RXRp jaJUAMUmAbq) KR. RBpRM ^BiARjjBfR rtpBSAR XaptKTBp AamUjUp». HBBRY 6eflB I^RBABpR TBK3R6 BTUROIARp «. Kyja Ty^a Aipona OhdahJr «akbabphba« hyMBRRnp JapAUM RRMR KBRABpRAaH jYRAtpH BpMBRRCnRAa CBphBAAB TytyO eazAajup. Bam RaaRpRM MyaBRRH mbcbaírm AarRTABOARPB-pBR AtMRmARp: «Bna Oy Jykabpmh anapuAMacuRa raTRjJ« Mane OAMypyr, atohoi MYRanuaa apa aepMBARjRRB KBpa aühr Jyiump apacuRAa fifàma rapaOer biaibiirabph yryr cHAah KRaRBARAHfl4IHaAllARAMaARjRRR Y^YR MYAA« JOXAaMara MiROypyr».* UlypBCM NRPB »yWMW|MMMa tiyryryiNi awnr |rnm mn M-Amitot UlypacM mmom btaanw AMITOT UJypMUNUN CBA- m AMipmBp RMàMiitT opraiM — BNp.MyapA npOMABNTN ROpBTOII^ fTBHMM Abmorpbynn BtpiilRRRi TMIHIMIWP M ^ptNcya Mifn^tN MVNy RM laiwcal capiiMNAa Kyp- IN napiNiaciiNhiN caBpM Mac'yA MRTTepra A«- BtpBaRRRRR KBCTBPARJHHB KBpa. MRlQARp: wyPA XaATMHUM aaBAAUT. R iDBpaRTRHAa JamBMacu TOpypRARp>* KYPAYCTaH Ut-ITHK rapMjaCU CBAPRHKK A«flal«9 KtpB, vpaflCa KYPA CRtARR jamaMacu MOKpaTHK napmjacu CBAPRHKK -----_ - ^ npoOAeMRR« aRAtmuAMacuHa Mapar KectapRp PycMla xapNRN NiHJiap NaiNpN AN«pa( KOTOipaaNM Aapowa6iipaM|w ^mmmpmm yapNM tmmp Maaap- coNpa Hmmm rapa6aa ^•pMtama ra6y" émpmfmUtmmtm PycHja <t)BAep«Hjacu to Aipona OhparJrìuoi y«Y ontñ btmbcrrabh R« Hapahay wn^nuiap. By »lYHarHiiiB yaij- abba«abp AarAur ífiSwSTaa «RAU iSha^jB neipiiAMBK tah^fKacH Ja-CwaAAi AAjRARp: ^AWBABpHH ^AB eTOMira aa ATOpflajMR xaATAapu yryh ^»rrb oAap. P«hho-WTO OejRBAxaAT TahAYKBCH3ABjR fopxy aAThfflAa rojap. BaJaaaTAa AC|R«ip kh. Aapoi» ^eABpacRjacu ayhimmrrark íabh hap mkh tbpbiph mhMCHH« JeKyH «ctuhuh. napMc BUT npRHCRiiAipRHRH pyhywa to mbthhhb hepMBX Obcab- MBla RaraipfeipAap. M. »«inetlo« MMm mikhimmia» mtmm «mh IMTM W» htMp»!**« MHUmru MMywAyp. hamia'ljniK MRT«niHAB AYHjaHUH 60 oakbchhabh pec- TdSf mS «» fl«“ IV«» «W miTHpaK eXMROlARP-    _    mii.fi MKxiairAB raflyA oAyHMym XBTMaMB ®5Sí!2í!f^ sa.’jssri?rs"s.£552a«™. cepiiBAAO Kepvm IfapruH 10.Aa Cbmpbk pajoHyRyH bpmbchhab Japaro m8H ca^« aacraaacuHAa HaxRuaaR Myxrap PecnyOAR-icacu AarMbrarchhiiilc^ h. BAHjei EpuBRRCxaH Pec. nyOjnncacu Aar Corcxiwhh caapH 6. ApepicxcJaH mab kb-nyaiMYxiiAYP- BarJiu ranu apxacuHAa xeRW ABHumur-jiap 6em caat AaaaM tTMHm. AKp. KepymA« «w «“ napÁaMeRTHH paMapn^ uypBaARCTABp yryh MgróywT MOiKteaRCU HeRRpMRinTOp. rejA eARWonuARP «. HaxRUMR Myxxtp PacnyO- ARKBCUMUH TO EpMBHRCXa-MUH pahOapARta apmiuHAa OeAB CBBRjjBTO KBRHPM« ATO HumuTAapAi RAk ab9b oiip cupa npoMMJiBp OapacRHAB hakrr paauAMBMa baab ojiy«- nymttyp, EpUBRRCXaHUB TO HaxRUMRUH rapiiiuAiipiu XBhAYK9CH3JIHjHHH    XB    ^H eXMBK MaCBABJIBpH. CapHBA aoHBCbiHAa jaa xapxa hidab- PH KOPYAMBCIBUr. MOUMyHH. .KacRjaAapuH Óapna ojiyH-MacuHU xa’MiiH ermaK tba* OHpAapH, PapaflaruH AarAur hMccacHHAB axauiH AajaHAi>iP-uaruH. MYHarmuaHH ahhr BacMxanapAB apaaaH rajiAwp-MaruH MYMKYH joAJiapu hap-xapai^ MYTOKHpo tARAMimi. ARn. Tapa^wiap ymha cxarkab. pHBH ORJVpipMiiiiiAap KH. rap-pibiAurAU aHAaiHMa map«*» XRHAB KeRMHiH AaHumuTAap MYOOaX H9t*RBABP TOPBRBK- aap. (Awpmlioiw)-. TAPABAFA JAPAHM caphaa SOHACUHA E'3AMHJja AT8UINH EEU AAAblMnblFblHAA yaar-jaxuH ejuaAapA« BaRuja RaAan hap haHcu roRar MyhapHOa kcabh MaMAaKamf naJxaxxuHAa oa-Ayrypa HHaHMaa. MYhapROa Oypaa« — KOMMepcHja Mara- xopnaruHAa aaropuBUH kto raMamAupaH HmurAapu apacuHA« xepYR-MYP. cahapaABK miAaJaH OapaapuH xyp c8CRrabh eniHAHA-MHp. Taaex caluHpaAapHHAB «axama xyxyAMymAyp». «Japa-AaaaHAap aa eAawiap aapAup» R4Mg(aA8pH hab ORxaR rypy aYMAdAapca acjiHHAB hea hb ACRup. Bap cesAa, Oy hapOH KBpMaK yryh opa — MapMHJiapHH napxAaAuru, xYBahcus raHAapuH axuAUAAuru JepAapa xexMaR AaroniAup. MyhapiiOaHHH aO-haaacu ena BejAaraHAHH AyjyAyp. By raAHM lopnara a^paha- JIHK X9^BY3YH OaAKa A9 9H arup KYHAapH«A9 K8Ah6 hux. Muiuur. JoAÓoJy JaHUMua. Aa« CYp’aXAa 0X76 K6H9H HpH MamuHAapuH JykayíYH9 6a-xupur. JopFaH-AeiH9j{, co-jYAyRy. uiKaiJwiap, cxynAap... ea ksaAaHAUFU. 5 — 6 ha aa-B8A }0AAapblMbt3Aa 6eA9 Ma-niuHAapa pacr KaAa«A9 6k. AopAHK kh, haHcu OaxxaaapKH-ca R€hH3H KCAHp. Hi^AHca 6y X9M KapBaHblHblH HB 8BB8AH KopYBYP. h9 A9 coHy. llly- UlBAaH.-PY3^«A9H. APAaMAHH KBAQH Ke«mi apAU-epacbi kb. CHAMMp. BeJ Ka ijjraraHABH Oauira ipaaHJipp ab MeYRp. Beku-AaH y3Y PapaOara — Ulyiuaja, JlsHbiHa. (Z>Y3yjmJo. AFAaMa hyMaHurap JapA»M kcahp. ¡¡¡orua jypAAapuHAaH ranar AYHi9HAapAa oy aAaMJiapuH JapAbiMUHa xdJiacaHAap }oa. Aam pRcxAamupAap. ^jròraH T8MKHHM FopyJyO caxAaMara RaAuuibip. BejAa-raH pajOH HRpa haKHMftJJaxH. igiH OaiziYUcu Mypihya ^3h. MOBAaH aJAbiFbrMus Ma'-AyMBxa Kopa pajonna 4000WI9H apxur ravfaiH eap. Hhah Oy raYTUHAapuH cupacbina roHoiy pajoHAapAaH KdAawABp TO fouiyAjrp. PajOH HRpa haKHMHjJaxH anapaxu-HUH OHHacuHAa rapaByAny HuiAajBH 6»p aFcarraAUH xes. AapHHA9KH HapahaXRUAUFU 6aiua AYUJM9K oAap: <A 6aAa. CH3 6HAapCHHH3. 6yHyH axu. pu H8 OABRar? OY3yARa9H AB RUXUpAap...». BejAaraHAUJiapuH mhahc A9cx8AapH nocxAapa JOAAa-HUpAap. BH3HMC8 JoAyMy3 <X>Y3yAHj8AHp. Jena toA 6oJy K6R MamuHAapu. AAaMAap Md^ixHAAap OojyHRa axan Apas KHMH Y3y Xasape xa-ABCHpAap. A]TO3a «a Bap, A9. HH38 roBymyo- .xoxxaJaRar. Bac aAEMJiap hcrb? Xaaap. ABH o jaRa Oauira 6hp Ba- T0HHMH3MH Bftp?!. <I>Y3yAHA0H 8H MYXXdAW|> xaOapAap aAMUuiAur. haxxa 6H3IA8H X63 Opaja epMdHKAd-pRH RaxaRaruHu cejAajaH. Jiap A8 BapAU. PajoH CoeexH OHHacuHUH rapuiMcu raAaOaAHK hah. Ula. hap RBMaaxu, epManHAap xa-pa^HHASW HUlFaA oAyHMyui KBHAAapRH BAaMAapU HB BCB elpaHMBK. xaOap Ohjimbk yrYh 6y KHRRK MejAaHRaJa xon-AamMbNUAiiiAap. PaAUHJiap TO yiuarAap koto a9Jmhpak. Aop.. MejAaHAaKUAap AejY-meR. myab4>h3 ojiyHan r8iia- JiapABH — AHAarapAaAaH. horaABH copar Ko^ajHpAH- Aap. PajOH CoBexHHHR cbaph TapHjeA Emhhob Hapahax.Ha-panai KaOHHex 6ojy kbsmuihp. <6hp MaparAanaH. copymáH joxAyp...». — Acj9 acaóHAHK. JT8 xe3-xe3 TBKpap CAHp. PaOarAap «MapKaa hapa 6axup?> AejBHAa MocKBdHU H33apA9 xyxypAyAap. Hhah cehOaxHH BaKUAaH kcxah- )H ajANHAup... Hak onepaxHB Ma'AyMaxu peAaKCHjaja cab OypairoH aepAHK: «AHAarapAa kbhawí* A3 AOjYíHAap KCAHp... EpMa. HHAap Amaru BejcaAAHHH xyxyoAap... Ma6ha xaxxH pa-jOH MapK83HHHH 2 — 3 KH-AOMeXpAHjHHAdH KCRHp...» PaOyA oxaruHAaKU pax-CHjaJa ryAar kbchaioiuihk. KepaC9H epMBHHABpH KepH oxypAa (tajrmuiapMii? Apa-cupa RHhasAaKu yryjiry kb. CHAHp. EpMBRHRa MahHU B6. p»pABp e(|)Hpa. Aan JaxuH-Aa OAAyrAapUHU OhjiarPHP-Aap. KHMHHca acaOAapH ato* MYp: «KacHH onyH cacHHHl» «Ymha axupAa ©jiyp> Ac- jHpAap. EpMBHHAap aBBdJIRB YMHAH 0AAYPR3K XaKXHKaCU-Hu ceRHOABp: PaxcHja haAo-AapH, BCpTOAjoxAapAaH cana-jiBHaH Bs^raAepAB. haji© XoRaAu (|)aRH0CH 6am BepMdjHÓ. haJia 366-ru Moxo-axfiiRU aaajuH ahhr ahaAHHKH roTAHHA9 RurrapaKU cyOyxa JexKpiiAMQjfnO. JIaKHH <I>Y3yAHA9 A9 MAB hHCCBAapHHHH aTOpOajRaHJiu h9Haj»p«h8 rapmu xaRasys exAHKJiapH ‘OapaTO cohOar. Aap K33HP. 9caccu3 AejHA 6y c^6axjiap. HuiraA ojiìh>* Mym BejCBAAHRiiB caKHHAa-pw TO MYAa4>HTOHA8pH OeJIB uiahaA8T BepHpAap. Kbhabh MYhacHpaja aAUHMacuHAB. RBiMaaxuR axam kyryhb fo-ByjiMacbiHAa. rapaw rapap. Kahu haApyxAa oash cap-h8A MOMeRAasxjiuniiHUH pfi-jyuiRYAapH HurnipaK exMinii-J»T). BypaAa — axmmai Oem ba* AUMAUFURAa BH HHR8 CRja. CH ojyMAapuH ccenapRCH Aaha ajAMH KopyHYP. raptOaFAaicu RRRajBXABp. AB MAB cHAahAU nrTOBAa- pHHHH epMBWRABpm XBpB-({»STO Homipaxu tbciay^« AejHA. hamiCBAep caro ìam>-Aapa 6eAB 6«p (^pR tbatiri eARp KM. 0h3 P;^jaHii« ha. MajBCKMABH MUMMia eXMBKAB OOJtKB AB OahBB JOA BtpmL. niRK. HMnepRjB ryiieTOp« 6y OHRBBa, y<t»Rur kònaabp-TO OaumuRa rctbkTOPRRb HaMA oAMara OanumaHiiAsp. MejAaBa iunmsmmn jàjm-jiapiipi OHp-neROCR rab celi. 6ani xaxupAajupur: — HcnJhms <«t»iiwT (0H3 taypRtAHCTABpH HBTOp. TO xyxypAyjMrp) —^Pyc OeAa R8AAH. HMnepMja otno Kex-AH. CyBepenARK. MYCTaniA-mm. Hcm jcaORMexAipAB orypyO jaaupAURua. Ktp-. AYHY3 CH3RR Oy RU3MB-rt^ Aap 6h3r hb kybb rojAy? Ha AejHpABp RMaaAaJUH, rypvro pu6 Kexciffl... (By A«^ Bi-KUHU HBTOPAB xyxypHyABp). 9r ABhuNrrARCR OyAYP-EBH-emHta jaHAMpUABR. HR. jaAiTOR ymarAapfeHM rbty- PYO hapa iwmBRaj»Hi Ohrmb-J8H OHRtpB BABMRBPR HBRB iiaah «ABCBH «. cBhO« myC. xarHAAHjiiMiiaABH. aatAAuru-MU3A« KBAHp. AYHJMR RAK aatA lUapr pecnyOjnHcacu. HUH xaAelH OiAaRt horaro. BejCBAAMAB. ARAtrapABAB hBAA oAynyp. «JY3 ra AR3 YCtiAB jBioa-MarAaHca...» KBAtMURU jaro Mar. ACMOK BcaaAup. Byay jaHAUpUAMMO fBRR« TYCxy-ABHBH XapaOtAbMURU RafNR aiTOM ReRB, 0R«M RRMR pTO haxAUTAt AejB Ohtopmr? Jox. epMBRRABfROi FipaOa-ruH JtARUB ABfAur haocBca RAB MR^mjTOABMBRBjHRR UIYHBRABP ^WRHBAR CBOMB jOA Bepm0p. By KYH aprur Jyxapu rapaOara OHiRmRM pajoHAH>Aa M fBRAu AaJYm-ABP KBARP. -r EpMBHH lyJlAYPAap Oy TtpB^ MtRB OlMijaRBKABp. BamauRBCU Oy^yp RR. RB-miT OeAB MBrtMM OHpmjm BR MYICRP CRAahABH KYRAT oAAyryHY ABpR barp.«Bnpahk» CB3THY COH tTOMMaap o rejiBp ror hoiato RHpHR n. as rtAB Oyayi mymkyrayJthb eaYjYaaa TO RHBM rtAMiJuO. JiMmm Oy OTO Bbkuab (tap RTP. 3yp-AB — MYhapROaBm RRBfRRRR-AB Oamra ryp cbcabhhp. EpaMMHABP. oarraARu Ja. parAuaapH cRjahTORAMpaiO lerriiYae R«Aap«Aap. Rapy-RYp. Or« Ors^ Jaxmu laipi. jupAtp. Cor KTRABpHR ha-0K9mpm menpKp m, ap- €RR« aNATO)J«Aap. twjA« cyjii-f"SSSl ByptAB CYPCB AB. Ramax, pajoayR DBhOepARjH apxapMiaMBRp. HoOpaJuiUR RBRiHRn haAFOnr pajoHyRa Omimuirk hMOca-ABpMRAB M|liai|lHHaHRI TBCB-KRAMRB OemASHuO.* Arbutop TwnrmijHn— ropyjyO cax. AijupAM». PajOH RRpa' haw—JiwR-RHH OamRueu AOOacryRy Oap. aoARjeMoi ABRumuru TO TOM- cHjacangxnuAypMa jail pajTOAtp jiap. AjiMimp «■'<$•.• mtfP-Mp. Bew bug» ■ bMKM KBB BABmHi r«RJjBTCMTO AHjR On KBHAH iPTOP»» CIATO. BRP BRBMUH rfiaEt- SS-i«S-SS.jS: n NufMCMn. Hui^ j-j—I. ryOwni vim in* • teMM nrott ooMmw *S55i P«Mi am» My-MMHMII bMINMMMP. kMM term    cM-hw MWMP«    Sk M0MB MM» lytyjyC. Ugfi CMitUM ryHMMMM .Bp-iwMrTiMi 'Mnmm 7.m opaycyRyH arup tbxhrkbcu — xaRKAtp. BTP-ato to BMIUabp a«TOT c^aab-pRMRBR ooayO. 4 — 5 krao-MBxp 0H3HM aptwja coxyAyO-AiP. — Bax Oy AamR« jyaa. CURTO jBpABfflW (Km^ TO*BUT'ssssSrns aSS-!ílS^SGS •Ruar RAM. — TOja pbrc ero. Aya YCTYNTO« *ai>Ri«H hoc. TBDRp. — liBARKBhMBAATOBH rapaOiira Oem-aAxu RHioMexp. ARM jomorp. Car oacyRAip. KBHAABpiai MWB4H«WABPR. MRAAR OaXBAjOHyH TOjYUiJY* AiXHAH RniABf) meOo-BMBKAamAafTO ayhhto-TOpcan jaxmuRi aep. AHAtp. MaiaO tftmH hab or. Aapu JtAiapMara MiaOyp « ARK.ryOaABMAB Orto rbxrh y«y AYABRar Oap BhBaAiT ABHum A»Aap: PijmnfH mybccmco^ Prram (tapHNTO loniCB TOji^ KH. €hn OAMtca. hop ehx«. mM rapmu hato cam nyAy. uyay    Bbruhum    aMarof 6aaKfTMRi rhrtpto..» jpO... TO Oap raABBOHi cra-jiacHHH jajHO.... Byparo rainRAap apaepH ptaau TBK rojyO Maxima (^mk. proiAB ABjRAABp. AajRPABp «Oto jaHAi^iaiHTO oAcar. to ha rtxHjjTOAR. ABba MaxaR« jR oaapAap ..». ByryR BpaaHCRRTO Attobim Oap MBhaAJacHTOBKR . raiTOp Biia« jamataH pajoayR rs^ jaiH roRBiy tipmmm racNta. 3t jaamai bb XnaaMpa-(AffRBI S-RT tBhH#BTO) LsopOatatH M lAY ATOpOajRaa OpAycyayR mycrotojih i •-paoar xopnarbmu ropyjtH A®-KmRYA8|>RBa OaRApAMFU fBABP jaPAMR KBCXBpUwHARP-^ RmMlH XBIBlCRJiaXUH avBMAamAApu xopo^TOA« ArTOM XBCXBXaRBCUMAA. OA« japijiuAap YRYH Oem mrh TO^ nyA. 50 KHAO^ CYA rypycy to mrh baba oRp* AB(|i8AHK mnpac kbhabpramrbi- ARP. BbKUABXU 145 HBMPBAR opra mbktbOhh mybjiarm to maxMpAABpa jeAAH mum ^ Rax nyA, tom-abpm«. }»to. AB riAUH MAxap TO ajarra-Ou TonAaMum at Oyhatou npaOarABKU mbaar myab4hìb rYBBBABpH ABjYHIRYAOpRHB KaHTOpanuaJiBp. • • • III. rypftaMoa aAwa Aaop. SajR« atoabx Myc«^ IfoMcroJa xearpuRUH Oap rpyn BMBKAamu fly kybabpAb jfaRUiiAa OJiMym. xeafipuH KOAABimnR iahhaah 5 9m MtH«Aur japAMRM TO flap TOR“iS!.)Sssrss: jpm» iwjoni etmraro. By, xeaxpuB rapaoara RAK jf^TOomi abJRa. 9rm RKR^aj apoTOTO ittJuwmnm vaaABPH *~* TaauTOum ai^ «jopAap A. Bemapruau, A. ^SSS BhMUTO TO KBRW «ipHjjaMmn. BATO oayHTO lacaMr rapaOara jepTO* 4»WHa MBRVpYAMYHMirP-TaaxpUH ARPmnopy reaaH. ÒBP TodrhJmtor lAiurTOiua NofiiyMaxa Rapa «wabkt» rapaOarTO    TopiiaruiMS jJ- ppm AaJYm«ABfpMMTOB aamptm mmn yRY* aycycaHmroo^* japatifar repTOuro TTOxpam metjopmpti- Oy KYKAtpTO MRAAR opay TOjY®HYABpR rapmucuRTO Ruxum babrbk-Ai^. ;
RealCheck