Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 11, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 11, 1992, Baku, Azerbaijan XAJW r83ETH KynyH cehóvrn 11 MATT 1M2-<m ha JEHd KEMHKHPHK? rmama, 6ahMiiniH rapnniciiHU ajnanni jeMuia Jojqr BDuiaMMc, acTehcuii cafiRxaiiiABpMaK, JyicaK Hah. ejxjHÈpJOBftt Hamjr ojoiarffiip. Jus axsmi wiiritaiHMjacMHa jnui as rajwp. CaSah av rajmavar, Jesa as roanqraapa aa avMMar 07 Í*» oavaca w^m amjjanma ATin«B aa^A (Taca|)pi*anmH aanaaaAHitasaM, Myatfn lopiiafii-misai, cazaaaTaa TaOaarHirasa kycayP"^9^J">-paJoHaapaomsAa Jazmuaura Aorpy asaa as oaca Asaym ■apn? Ca6apa6aAa KaaamHinsn aarcaAH 6y cyaaa^ HWiS Tainar aA>« K9W T9C9ppY<P^ru p9r9Mn9pfl9 B93HJJ8T X8E9PAAPIIbir EAHP «BaKbi» Koaxoay eran wm nHc JeKynaamAbipMaJbiO. Ma* pH HJMH Taxbia cahaaapHHHH KepYHYiuy yMSABepH^HAHp. IlaMÓbir aKHJiaHdK cahaaap Ma-jiajiaHbi6, THpaaaHHÓ. apara roJyjiy6. HuuiapHH AeMSK ojiap KH, haMbicbi rexHHKaHbiH Ky^y Haa bajara KeHHpiuiHp. Annar Jana^ar rurAbip. Tex- HHKaHUH'ra’MHpH, cbmarAaH Hbixapbiabió hasbip aaaHjJarAa caxaaHicacbi. MexaHRsaropaa-pbiH, cynynapbUi. 4>epMa hiu-HHJiapHHHH HUI JepjiapHHd airapuauC-KarHpHJiMacH, My-raxaccHcaapHH KynyH Myxra-jiH^ aaxraapbiHAa cahajiapaa ajiara JaparMaCbi JaHa^araa 6auia Kaai^. Oran harh 6h-pHHMH pyfiyHAa 64 roH coa-JapKa, 20 roH 6eH3HH, 2.500 KHaorpaMASM hox MyxraaH(|) Jaraap aauHMbiuiAbica. HaHH 0T8H MyAABTHHAa «MH 10 TOH coaJapKa, 2,7 roH 6ch3Hh KaTHpHaHO. 0jpaHAHK KH, MOB* cyMH Huiaap y^yn 6np anrp 6eaa JaHanar enrHjarw JoxAyp. heJeaHAapabir eahacHHAa AB qaiHHaHKaap MOXAyp. Hapa-3biawr Aaha hox Aeaaar ca-TbiHaaMa rHjMaraapHHAOHAHp.EñM JeHMnHKnspH 6y Ha ABBaara caruaan 12.5 TOH arHH hap KHaorpaMbina 15 Manar 60 rauHK nya aabi-Hbi6. MaraaaaapAa arnu bap KHaorpaMbi 50—80 ManarAbip. haaa 6asap nijMarHHH acmh-pHK. JaxyA cyAyH KHaorpaMU AOBaara 97 rannja carbiaup, aHHar MaraaaaapAaH . japuM «HaorpaM rarbira 6 — 7 Mauar BepMaaHCdH. CyA carboubi YHyH ABBaarAdH aabiuaH ra-HHK-rypyui Kyn apaHHAa hkh Ao4>a MabcyayH KaHAABH aaao-Aa ASuibuiMacbiHa cap4) cah-aaH JaHaHarbiH xapYHHH oab-MHp. Hhah KH Gob6ar beiBaHAsp-abiTASH aYuiay. 6np MacaaaHH AB xarupaarMaFbi BaMH6 ca-Jbipbu*. EaeKrpHK eHepwHCH-HHH re3-re3 KacnaMacH Hcreb-caaa mhaah anja« Bypyp. Jla'KHH ÓHp UiejH OHaMdK aaabiMAbip. haucbi MexaunaM Haa HuiaacaH ab kym Jena aKHHHHja, MaaAapa, 6ar6aHa Ayiuyp. KeaaaMa MoerejH ryr* Mar 6y na ab, xaaan na ab Jena aM-JaaaaaH raaMar abmok- ""’’xatap MVXTAPOFJiy, «Xaar ra3era»HHH MyxGHpH,^ KEWHmA8H B8hC EA8H X8PHT8JI8P ATJIACÌU BeJyK BpnraHHjaAa Anpa- CHjanblH M630KajH030j AOBPY peaJeiJiaapHBiiH naaeoHOFpa4)H xapHraaapH araacbi nauip oayHMyiuAYP- Jbhh araacAa 230 MHaJoH Ha 6y«AaH OBBaa KOHTHHenrH abara cabh 6y-ryn ABHRaaapHH. ba6eaa onyn AaxHaHHABKH Apaabir abhhsh-HHH, rapa ABHH3HH Ba Xaaap AaHH3HHHH HHKHUiai^ aKC OT* AHpHaMHuiAHp. «PoóeprcoH rpyn» uiHpnarHHHH ÓypaxAW-, Fbi 5y HauiDHH MyaaaH(j)aaf5H apacbiHAa AaapOaJnaH aaHM-aapHHABH eaMaap AOKTopy 3aauipa<)) MaHMaAOB, Hajac hacaHOB, BaJpaM OaacKapoB Aa sapAbip. HoFpac|)Hja. HHcrHryryuyn naaeoMOFpa^Hja uio’óacHHHH pabOapH. pecnyÓaHKa EaMaap AKaACMHjacbiHbiH MyxÓHp ya-by 8. MaMMaAOB JeHH Hauipn uiapb CABpaK aomhuiahp: —Araaca AaxHa CAHaMHui 120 xapHTaHHH 20-ch ónaaaa-cHra Xaaap ABHHaHHa aHAARp. Xapnraaap MHaJoHaapaa na-aap apBHHAa baawpAa Aaara-aapbiH HéaaaH erARjH Jepaap-Aa bancbi AajHuiHKaHKaap 6aui BepAHjHHH, ÓHp aaMan-aap aJpbBaJpbi MapbaaaaapAB rypy apaanaapHH oaAyryHy, raKaMya narHHacHHAa abhh3-aapHH ÓHp-ÓHpHHABH H€Ma aj* pbuiAbiFbiHbi ajAbiH KGcrapHp. XapHraaapH KenMHui CpBer HrrH^arbi AKaAeMHjacwHbiH sa pecnyÓaHKaMbiaAaKbi eaMH' M^yaccHcaaapKH, o nyMaaABH ÓH3HM HHCTHTyryH, MaHyÓKco-<})H3HKa Ejfmh TaATHrar Hhc-rnryryHyH 100-abh hox aaHMH baabipaaMbiiuAbip. BnpKa HUl HarHMaCHHAB HKHHHaAaHK HOxpaHKaH HaaycrpacHjaabi araac JapaAwaMbiuiAwp. JeHH Haiup Keoaoraapa kohthhch-raa uiea4)AB neijir Ba raa Ja-raraapwHbiH, ARKap (})ajAaabi raabiHrbiaapbiH axrapuuibiHAa óeJyK- KOMdK KecrapaMaKAHp. Araac Jep raóbiFbiHWH rany-Hayjryu HHKHuia(})biHbi raAFHT erMaK, oKean Ba KOHTHHenr-AaxHaH ABHito boBaaaapHHHH (}x)pMaa.aiyMacbiHbi sa raKaMy* ayHy eJpaHMOK MarcaAHae 4)yHAaMeHTaa KCoaoHCH raAni* raraapuH HHKHUia<|> erAHpna-MacH ynyH ab óejyK abaMHj-Jara MaaHK oaanarAbip. (AaapHH(|>opM). 0r9H 'HaHH HaTHH HraHM uiapaHTH, j[|apHHaauBiaKAB oaan cHjacH Ba HTTHcaAH óobpaH, MaAAH-rexHHKH ran-hHaarAaKbi 4>acHaaaap, rop-naFbiMbiabiH óejyK óHp bHC-oacHHHH AYiHMaH bynyMaa-puHa Ma’pya raaMacN, peKH-OHaapapacu aaaraaapHH no-ayaMacbi raóHH kh, koha Ta-cBppy<J)aTbi HuiaapHHHH kc-tAHumna ab ra'cHpcHa raaMa-jbió. Baaapa kchkakh hox. mhaah npoóacMaapH * Haa ycr-ycra ayihbh 6y HaiHHaHKaap hecaóbraa arpap cahaAa eran HaAa ABHyuia nana oaa óna. MaAHK. Eaa KerypaK raxbia. HbiabiFbi. Ke*i0(H Ha najuaabH' sa Jaaawr Aanan Ba naxaaaw ÓHTKwaapHH (raprbiAaabicbia) aKHH cabacH 1990-Mbi Haaa MyrajHcaAB 60 mhh beicrap HOxaaAwaca ab baMHH Haaa MyrajHcaAB bap beKrapAan 4 ceHTHep aa Mabcya Ke-rypyaMYmAYp. Taxwa Hcreh-caabi lUaKH pajonyHAa 25.6 MHH TOH, <?aÓpaJbiaAa ,11,5 mhh toh, OyayaHAa 11.4 mhh TOH, KypABMnp Ba lUaMaxbi pajOHaapì^Aa 8 mhh toh aaaaMbiuiAbip. Acrapa. Aam-KacaH, JapAbiMaw. JlaHbm, JlepHK B8 Xbrabi pajonaapbiH-Aa beKxapbTH MahcyaAapaw-Fbi 10 ceHTHepABH Jyxapbi raaxMaMbiuiAWp. A^Baara ca-Tbiin naaHbi (Aarabir Tapa-óarcbia) Jepwna JerHpHaMHiu-AHp. JlaKHH HaxHbiBan Myx-rap PecnyóaKKacbi carwui naaHbiHbi 236 toh, Afa»m pajoHy 212 toh, 3araraaa pa-Jony 1.316 toh. roóycraH paJOHy 1.365 toh. Bnaacy-Bap paJoHy 526 toh, LLìasiaxbi pajoHy 332 toh kochpab roj-MyiuAyp. rapFbiAaawHbiabirAa Aa Ba- anjjiaT jaxuibi AeJ«a. 9J75 heKTap cabaABrt Byp-ryT 16 MHH TOH Mabcya jblFbiaMblUk Abip. OpTa MahcyaAapawr 16 ceHTHep oaMyuiAyp. Afabih, haMbiraóya, EnaacyBap. Ab-BaHH. XaHMaa, Fax sa IIIaKH pajoHaapbTHAa MahcyaAapawr aan aa, Byp-ryT 2 — 5 cenr. Hep oaMyuiAyp- 1992-hh HaHH Mahcyay YMyH pecnyóaHKaMbiaAa (kch-MHiu AFMB AaxHa oaMaraa) 700 MHH heKTap cabaAa Abh YHYh najwaawr raxwa canna. MacH naaapAa TyryaMyiuAyi^ Gran Hann axwpwuaAaK 632,5 MHH heKTap (Aarawr Tapaóar-cwa) cahaAa AaH yhyh na-Jbiaabir ÓHTKHaap cannaMHUi-A»p. By 1991-HH Ha.Aa canH-aaHAaH 100 mhh heKTap hox-Ayp. 8Kap MahcyaAapwibiFw 30 ceHTHepa raaAwpa Óna-caK, OHAa Taxwaa TaaaÓarw-Mwaw xejaH aaaaAa ónaa-pHK. JaxwH KaaanaKAa pec-nyóaHKaMwaAa raxwa pkhhh cahacHHH 750 — AOO mhh heKTapa. MahcyaAapawrw Hca 32 — 35 ceHTHepa HaTAwp-Mar aaawMAwp. OraH Ha naaHAaH aaaea 14 MHH TOH naMÓwr jbirwa- MWlUAbtp. HjHpMH naMÓblTHW* abir paJ^yHAaH yny. ~ Tap-rap, HMHuiaH, He(|maaa naSHW' ceHTjaÓpAa, oh Aepw paJOH Hca oKTjaÓpAa oab-MHIUAHp. Kenan    na AFMaóaAH    Ba CaaJaH    paJonaapwHAa    Aa JyKcaK    Mabcya JerHuiAHpHa- MHUIAHp. Jla«HH 8MaK HHTH-aaMbiHbiH aaH^* oaMacw    Ba aMaK raÓHanJJaraH ahaaHHHH JwFWMa    MyrauiaKKHa MaaÓ elAHaMaMacH óy paJouaapAa naaHWH    KacHpAa raaMacwna caóaó    oaMyuiAyp. A®bJJBT naanw    Jepiwa JeTHpwaAHK- AaH coHpa cahaaapa KyraaBH uiaKHaAB Maa-rapa Óypaxwa-Mbim, hox ÓejyK naTHHaHK-aa JeTHiuAHpHaaH MahcyayH xeJaH hHccacH (Jya mhh toh-AaH Hoxy) aaj oaMyiuAyp. 0Kap óeHapHaMHui MahcyayH haMWCw jwFwacajAW, wa pecnyÓaHKaMwaa aaaea xejaH MHpAapAa raxwa. raHA. ar, JaF ea canp Mahcyaaap KaTHpMOK mymkyh oaapAW. riaiviÓbirHwaapwH Ma«AH MapaFWHW apTwpMar yhyh Kenan Ha MahcyayH carwH-aa.Ma rHjMaraapH 2 ab4>b jyKcaaAHaAH, óaiura ceoaa, aa Haa TonaawaH nawówFWH hap KHaorpaMbiHa ABB-aar 60—70 rauHK ea Aaha hox nya eepAH. CarbmaaMa thJ-MaraapHHHH aprwpwaMacw sa MahcyayH JyKcaK rHjMaraa raóya eAHaMecH becaówna TaKHa baMÓwr carMuiWHAaH 1 MHajapA 544 MuaJoH ma-nar nya aaAa eAHaMHuiAHp. Jaxuiw haaAbip kh. haawpAa pecnyóaHKaAa óenapnaa« óy-Tyw naMÓwr copraapw ea aaHMaapHMH3HH    aMajHHHH óahpacHiAHp. By HaABH Hca Aaha JyKcaK Kej<})HjJaTaH anip HWXWMW oaaH AFAaui-3, AaHHXH-33 Ba MyraH-395 naMÓwr copraapw aKHaanaK. Hcrehcaaw 550 — 600 -mhh toh casHjJacKHAB caóHTaaui-AHpMaK Taaaó oaynyp. A^Ma-aH, hap heKTapbBH Miahcya-AapawFWHW aaw 30 cenrnepa raaAwpMaawJwr. By «ca uiyó-hacH3, HHTeiicHB rexHoao- KHjaHWH TaTÓHrHHH, Aaha MahcyaAap copraapWH anna-MacHHH. cahaaapHH rypyay. • luynyH TaKNmaaauJAHpHaMacH. HH Taaaó eAHp. PecnyóaHKaHbiH Koaxoa Ba coBxoaaapw Kenan un abb-aara 620 mììh toh Tapaeaa, 40 MHH TOH ÓOCTAH Mphcya-aapw caTMarw naaapAB ryi-Myiuaap. ByryH KareropHja-aap yapa Aesaara 469 mhh TOH (78 (jMkHa) Tapaeaa, 27 MHH TOH (67 4^aH3) ÓOCTafl Mahcyaaapw carwaMwuiAwp. rejA eTMaK aaawMAwp m, oÓjeKTHB caóaóaapaa Jana. iHW (haeaaapwH Hjyn — ceHTjaóp ajaapwHAa haAABH apTwr HCTH, rypy KeHMacH, cyeapMa cyJynyH narwuiMa-Macw, uiyuia raÓaapwH, ra-pasaa jeuiHKaapHHHH HaTwui-MaMacw) aKcap paJonaapAa raiuKHaaTHwawrwH. HHTHaa-MUH aaH4) oaMacw. Mehra-WipaHjo Meja, Mahcyayn ao-aajw Joaaapaa AarwAbiaMa-cw, KOoneparuBaapa. acco. cHacHjaaapa rejAa aawHMa. AaH carwaMacw. raaauH Mar. caAHaa pecnyÓauKaAaH Kana-pa AaiuwHMacw haaaapwna Joa BepHaMHuiAHp. dH'anaBH TapaBaaHHaHK pajonaàpw Mah-cya caTwuiWHW aBBaawi Haa HHCÓaTdH 71 MHH TOH aaaaT-Mwmaap. ByHAan raKMa Ma-caaawHWH najwna 20.5 mhh TOH, JlaHKapaHWH najwna 21.2 MHH TOH, XaHMaawH na-JWHa 17,6 MHH TOH AYuiYP-AoBaara (^ran Mahcyaaapw rahBHaHHH’AóuiepoH 51 (})aH3. lllaMKHp 72 <})aH3. BapAB 64 4>aHa, UJaKH 55 (hana aaaar-MWUlAWp. Gran Ha pecnyóaHKaMwawH Koaxoa Ba coBXoaaapwHAa 1991-HH HaHH Mahcyay ynyH HaaapAa TyryaMyiu 11.497 heKTap aeaamia 10.735 heK. rap cahaAB Kaproch aKHa. MHuiAHp. Bynyn 1.285 heKTa-pw raóHH «{laaaKar narHMa-CHHAP MahB oaMyiu, mpmh 9.4^ heKTapwH Mahcyay toh-a^MwuiAbip. Hcrehcaa eAH-jiaH Mahcya naanwH 33 (hanan raABPAHp. 1992-hh HaAB pecnyóan. KaMwawH Koaxoa ea coexoa-aapwHAa paJo«aapbiH raKaHth-aapH acacwHAa 11.427 heKTap- cahaAB KapToc}) aKHa. MacH naaapAB TyryaMyuiAJ’P-Bynyn Aa 3.503 heirrapw (})apaui Kapro(J) oaanar. he-caÓaaMaaap KecrapHp kh. Ja-xwH KaaanaKAB Kapro^) hc-TehcaabiHW 2 — 2.5 ab4jb apTwpMaraa ahaaHHHH raaa-óarwHW hen oaMaca 65 — 70 $aH3 eABMaK mymkyhayp- PecnyóaHKaMwaAaKw 183 mhh heKTap yayM naanracn-JacwHWH 72 (J)aH3HHAa rex-hhkh éopraap, 28 (JiananHAB cy^pa copraapw JeTHiuAH-puanp. KenaH Ha 1 .MHaJon 100 MHH TOH yayM raAapyK eAHaMacH naaapAB TyTya.Myui-Ay. JlaKHH Óy ranuiwpwr je. pHHa JeTHpHaMaMHiu. 932,6 MHH TO« yayM raAapyK eaHa-MHuiAHp. PecnyóaHKa yapa yayM raAapyKy n-aanw Ken-MHui • AFMB, HaxHWBaH Myxrap PecnyóaHKacw. Faaax. roóycraH, KopanóoJ. Xanaap. Haópajwa. HaanaaóaA. lUa.Ma-xw paJOHaapwHWH hecaówna KacHpAB raaMwuiAwp. Con HaaapAB ÓHp «ena óejyn yayM-HyayK pajonyHAa yayM naau-TacHjaaapwHWH xejan hncca-CHHH (JjMaaoKcepa anJaHeepH-.HHCH MahB eTMHlU B3 HaTH-HaAa MahcyaAapawr a.3aa-MwuiAwp. YcraaHK, lUaMa-xw, roóycraH, MaanaaóaA KHMH paJonaapAa Óaraapa MynacHÓaT ab nHcaoiu.MHiii, ra-HanaapHH xeJan hnccacH cw-paAaH HWXMWujAwp. XaH-aap, lUaMKHp, Taaax. Ma-caaaw, Maófwjwa, Bejaaran paJOHaapwHAa Jwfw.m aaManw HTKHja joa nepHaMHiu, MahcyayH yHOTAa« KHaaaAHaMa-CH. orypa>T, rejAHjJara aabw. Majan Mahcyayn MyxraaHct) KOonepaTHB Ba accocHacHja-aapa carw.iMacw haaaapw oaMyuiAyp- KaaaMaKAa pecnyóaHKa-MwaAa yayM Hcrehcaaw 1.5 MHajOH TOHa HaTAbipwaMaaw Bd óy Macaaa acacaH hht6h-cHBaaiuAHpMa joay Haa, óaui-ra ceaaa aecaK, nap hcKTap-AaH MahcyaAapawFbiH JyK-caaAHaMacH h^aóbuia haaa aiyH.MaabiAbip. * HaawtuMar aaaw.MAwp kh, yay.MAaH haaw>p-aanaH MyxraaH^) rHAa Mah-cyaaapwHWH Hcrehcaaw ap. TwpwacwH. cy{|)pa yayMyHyH yMyMH yayM HcrehcaawHWH TapKHÓKHABKH haMMH Hoxaa., AwacwH. ByT^n AejHaaHaop-aa janaujw jyKcaK Kejct>HjjaT-aH. xapHMH ÓaaapaapAa ca. TwaMar ynyn KOHjaK, uiaMnan BB óauira naxwp neeaapH hc-TehcaáwHWH KenHuiaaHAHpHa-MacH AB MarcaAByJryHAyp. 1991-hh HaiAB naaHAAH xejaH aa MejBa caTwaMWiuÁwp. MejBaHHaHjKH a)pw-ajpw caha-aopHHH Tohana eTAHKAB Kepy-PYK KH. Mejea TaAapyKypAB an’aHDBH MejBanHaHK pajonaa-pw. ocacoH, caTwui naanaapw-Hw KDCHpAa rojMyiuAyp. FyÓa (69 (haH3), .XaH.Maa (65 (|iaH3), lUaKH (37.5 (t>aH3). 3araraaa (65.3 $aH3) B3 c. pajoHJiap Óyna MHcaaAwp. «PwHAwr, cHTpyc, Hap Ba caup ÓHTKHaap yapa TaaapyK naanaapwHWH Aa jepKHa JeTHpHaMBCH Ba-3MjjaTH jaxujw AejHa. Ka«A T^appy4>aTw Ba 0p3ar Ha-3HpanjH CHcreMH yapa rap-aoKaH Mejea raAapyKy naanw 6.837 TOH aB33HHa 5.181 toh (75.8 (J)aH3) jepHHa JeTHpHa-MHiiiAHp. JapaHMWUJ BaaHjja-THH acac caóaóaapKHABH Óh-pH AB COH HKH-yn HaAB K8HA Tacapp\T})aTbi cahacHHAB jenn cTpyKTypaapwH japaRMacw-' Awp. * JoHH MyaccHcaaapHH (KoonepaTHBaapHH, accocna-cHjaaapwH, khhhk MyaccH-caaapHH ea c.) KOMMepcHja-HWawr .MejJTH HaTHHaCRHAB KOHA Tacapp^xliaTW Mahcya-aapwHbiH ynoiy anapwaMa-Mwrn. óy MahcyaaapwH Aa xejaH hHccacH pecnyóaHKaAaH KDHapa AauiwHMwuiAbip. AaapóajnanwH 13,4 mhh heKTap Maj naaHTacHjacwH-Aan 8 mhh henrapw Mahcya-AapAbip. 0T3H rta 30,4 mhh TOH aeasHHa 26,6 mhh toh naj japnarw jwrwaMWUJAbip. By. naaHWH 87.5 (})aH3HAHp Ba aeeaaKH HaABKHHABH 4.050 TOH a3Abip. rejA eTMaK aa- 3W.MAWP KH, COH HHBeHTap-aaiiiAwpMa canaA^iBpHHa acacaH cahaaapAB yMyMH cej->dKaHK 29,5 (|)aH3 oaAyry laaAa. óy KocrapHHH JlaHKa-paHAa 32.7 (|íaH3. Acrapaaa 26 (J)aH3. MacaaawAB 26.3 4)aH3’. 3araraaaAa 27.2 4)aH3. BaaaKdHAa 31 c|)aH3. JlepHK-A3 20.5 (})aH3AHp. JlaHKapan — Acrapa KacHHAB naj naaHiacHjacbmw KeHHiuaaHAHpMaK yhyh hap hyp    TaÓHH-iiraHM uiapaniH eapAbip. JlaKHH Hcrehcaa oay. Man naj raaaóarw eABMHp. MeJ4)HjJaTH aiuarwAbip. BHaa eaa Kaanp kh, jaxwH Haaap. Aa óeaxaAa naj naaHracHja. cwHa japapaw oaaH Topnar cahaaapH Óaura ÓHnoiaapAB« aaaA eAHaMaaH Ba Óy caha- aapABH HaJ naanracHjacwHWH KeHHuiaaHAHpHaMacH yny« HCTH(|)aAB oayHMaawAwp. Be-aa Topnaraap ÓeasaiAa 21 MHH heirrapASH hoxayp- Oh-aapAan HajHwawr yñyH hc-th^Ab cAHaapca Hcrehcaaw jaxwH naaapAB 80 mhh roña »HaTAwpMar peaaAbip. KaHA Tacappy4>arw Ba 9p3ar Ha-3KpaHjHHHH hajaia MeniipAHjH TaAÓHpaapa óaxMaJapar ca-haja JepaapA» cojyr MyHacH-óar óacaawHaHp, HHTHaaM 3aH()]AHp. Maa.rapa Ba ryui-aapwH óacaaHMOCH, jeMaan-AHpHa.MacH ACMOK oaap kh. óauiaw-óauibna ÓypaxwaMwui-Awp. Byna Kepa ab hejBan-Aai^bH* cahacHHAa japakMbiui KepnaHK tbóhh kh, abbbm CAHp. 1992-hh Ha jaHBapwH 1-Ha oaaH Ma’ayMara Kepa KeHBH HaHH MyBatjmr A©Bpy-Ha HHCÓaraH pecnyÓa»KaHwn Koaxo3. C0BX03 B9 TacappY-(|)aTaapapacw MyaccHcaaa-pHHAa rapaMaawH cajw* 35.4 MHH óaui. o HYMaaABM. HHaK Ba HaMwuiaap 5.9 mhh óaui, Aaeapaap 108.3 mhh óaui. AOHyaaap 10 mhh Óaui. ryui-aap 885.3 mhh óaiu aeaa-MwuiAbip. 1991-hh HaAB 8B-eaaKH Hann MyBa(t)Hr abbp^-Ha HHCÓaraH 20,1 .mhh toh AHpH HaKHAB 8t, 22,5 MHH TOH CYA, 21.4 MHaJoH aABA jyMypra sa 972 toh jyn aa Hcrehcaa eAHaiAHjHHABH hh-THMaH xacappY<|>aTaap yapa Aeenara ar carwuiw 17.3 mhh TOH, CYA caTWUJW 21.8 mhh TOH Ba jyMypra carwuiw 16,1 MHaJoH 3A3A aaaaMwuiAbip. Jyn TaAapyKYHAB A3 KepHaHja Jpa BcpHaMHuiAHp. Koaxoa Ba coBXoaaapAa KHaKaapHH, AyJaaBpmi, repaAHHHaapHH óacaaHMacH ea JeMaaHMacH aaawMH caaHjjaAB raujKHa oayHMaMWLu, Ónp cwpa ra. cappy(|)aTaapAa lepaAHHHaap HaTWuiMaAbiFWHAaH Maa-ra-pa apacwHAa rwcwpawr 4)aH. 3H JyKcaaMHuiAHp. 1991-hh HaAa hap 100 Óaui ana Maj)-Aan XW3W pajoHyHAa 47 óaui. » ryóaA^bi pajonyHAa 44 Óaui. JlanwH pajoHynAa 47 óaui, KypABMHp pajonyHAa 49 óaui, 3aHKHaaH. roóycraH, KaaÓ9Hdp. JlepHK pajonaa-pwHAa 45 — 54 óauj ÓyaoB Bd Óaaar aawHMwiuAwp. 9ha-aHHHH ara TaaaÓaTWHWH eaa-HHaMacHHAB KapKHHaHja óax-Majapar Kenan Ha 14.913 Óaui rapaMaa, 80.748 Óauj Aasap. 13.600 óam Aonya Taaa<|> oayó. dea Mac*y<nHjjaTCR3JpiK sa TacappY<|)aTebf3awrAbip! rwuiaaMa iabbpyhab hei-BaHAapawr Mahcyaaapei Hc-rehcaawHWH aprbipuJUfacbiH-Aa óoji JeM ehTHjarbiHbiH Ja-paAbiaMacbi acac mapraapASH ÓHpHAHp. JISKHH 1991-hh HARH ACKaópwHa ' oaan Ma’ayMars Kepa pecnyÓaHKa yapa raóa JeM TdAapYKY naanw 80 4>a. H3, o HyMaaAdH, FHjMaraH j€M hoby oaaH ot raAapyKy 69 ^H3, cHaoc raAapyKy 4o (|)aK3, jeMaHK KeKyMejBaaH-aap 32 c|)aH3. or yny naaHw 32 (|)aH3 jepHHd jetHpHaapaK, hap óaiu luapTH Maaa 11,81 ceHTHep jeM BahHAH raAspyK eAHaMHuiAHp. By »ca oHcya Aa auiarw oaan* Kenan naioi caBHjJdABH 2.1 ceHTHep aa-Awp. 18 paJOHAii hap uiaprn Maaa 10 ceHniepABH aa JeM aahHAH TdAapyK eAHaMHuiAHp. Xwaw. JlaHWH, KaABÓaJ, Kaa-Óanap, KopanóoJ. JlepHK. Maó-pajwa. JlaHKapaH. UlaMa-xw, lUa.MKHp, TOBya, AÓuie-poH, roóycraH. Acrapa. Fa-óaaa. Fyóa. JapAbUiaw psJOH. aapwHAa aa HaxHWsan MP-Aa hap uiapTH Maaa eyp-ryr 2— 10 ceHTHep JeM BahHAH AY* ujyp. UlHpaaH JeM raAapyKy naanwHWH JepKHa JerHpHA-MdCH Aaha anwHanaraw aa. aHjJaiABAHp. Maa-rapaHhW, xycycHaa ryui Ba AOHyaaapwH JeM naJwHAa aBaaeAHAMaa JeM oaaH or yHy Hcrehcaaw cahacRHAB AB aeBaaKH na-aapAa oaaH KepHaMK Óy wi A3 AsaaM eTAHpnaMHuiAHp. Taprap. ArnaóaAH, Fyóa, Ma caaaw. hanwraóya, MaaRJi-aóaA Bd AHKap paJOHJiap xe. HdHKaKH casHjJaABH Asha HOX raxwa Hcrehcaa ernaaapuna ÓaxMaJapar hejBanAsp. awr ynyH JeMaHK abh ajpwa MacwHw xejaH aaaarMWuiaap. hejBdHAapawr Máhcyaaapw HcrehcaawHWH 'aprwpwaMacw B3 Maa-rapaHWH MahcyaAap-awFWHWH JyKcaaAHaMacH aapypaTH MOBHyA ropnar eh-THjaraapw. hejBaHaapwH ca-Jw Ba ajpw-ajpw Tacappy(}>aT-aapwH KOHKper mapaHTHflnfi «aaapa aawHMacwHw. Jew MacapiK})H rypyayiuyHyH as ha Aa TaK.MHaaauiAHpHaMacH-HH raaaó eAHp. KaaanaKAB bejBanaap ynyH rapriió oay-HaH Ba cap4) eAHaaH Jcmhh rapKHÓHHAa ryBBaaH JeMaa. pHH aaaaMacw uiyÓhacHs KH, JeMaHK raxwawH rauaar eAHaMacHHa uiapanr Japa^ap. ByryH A^jHaaHaap racAHT eAHp KH, eaa óy K^aapAan arpap cahaAB Aonyuia mwi oaMacar ÓehpaHAan HWXMar Y.MHAHMH3 CW(|)Wpa eHdHdK. dan MAhAHKHPOB, peciyóania ■pemaHmanarpsp Maeaasaap yapa m. MamBCH «AMPBAJIAHP COCHAJI MYflAOHI CHCTEMK T3Kie HACU6MP YIYH AEJHJIi (9raaaH I.hh caluma) — Kacwóaap sa aapauaap MMsycyHs raJwAar:    Macaaa ÓypacMHASAwp n, cocisa-MYAa^aa cacreMransAB con Jenunuap rajMarxapm cap-óacraaniAapaaHacH ftaa aaa. raAsp Hffi. 9cac lAeJa óyHASH .li^ar BAH km, KeHMHm CCPH-as «YTyji asBBJKH na. aàpAB oaAJFy khmh, Maanp-aapHH Óa^apaamAHpHjpia-cHHa Joa BepHaHacMH. Hasa. pa aacar km, ÓHSAa Kscuóaap ■a Bspauaap spscwMAa xac-KRH ^pr JozAyp. hap haa^ COH sanaspsAaM Jox mah, Óeaa BasHjJaTAS JaaHws as. Haanunudipa MTaaMMar sep. Maja ÓamaacajAwr, xaaHp* aapHH óapsóapaaniAMpHaMa-CH rapmwcMHW aaa ÓHaMas-AHM. Axw, ÓHSAa Bspawasp oaAyrAa MyaBHHar BepHa-MaMaaHAHp.— AsapÓsjHSHUH BBO ys. BY oayÓ-oaMsJaHSFU chshh TaóaracH JsaHWS hhah, cs-hHÓKapawr Hwwnns^ otabb. Ha Yaa HWZMsrs ósmasjwp... — BaaH. e'THpacJ) erwiaK aaSWMAWp KH. ÓH3A3 3MaK harrw hen ab Óeaa xacHC-aHKaa ÓeaYUiAYpyJiMyp... JlaKHH AsapÓajMaH haaa-aHK Hcbch mejHaAHp kh, Óe-aa Hcpa4>HwawFa Joa Bepa ÓHaCHH. HHKHUia<|) caBHjJacH HOX AS JYKCdK oAMaJan Aaap-óajMaH KHMH eaxaaapAB óyA* Ha BacaHTH AoryMy haoac-aaHAHpMaJa ca.^ eAHaMaMa-aHAHp. Mana eaa Kaanp kh, ch3ab yuiaraapa BepnaaH NyaBlmaT-aap MahAyAJiauiAupwaMaaw-Aup. Macaahar KopMdK hc-rapAHK KH. naarap, MaicTaóafl (Jx^acw. ymarwH Aoryana-cw, ab4>h yhyh MYaBRHaraap aaFB oayHcyH. Bytyh AYHja-Aa cocHaa MyAa4)Ha cHcre-MH ahaaHHHH jaaHWS ama-FbCAaKW KSTeropHjaaapbiHw HaaapAB ryryp:    iKHCHjaHW- aap, HiocHsaap. aaHaaap Ba ManAYA MHTAspAa — yuiar-aap. Beaa ercaHHs, Óvabo-HHH ysapHHo AYmBH rasjHT xeJaH aaaaap Ba ch3 Óy nya-aapAan rar-rar coMapaan hc-TH4)aAB eABpoK HH(|>aJacHja npocecHHH AaJaHAWpapcuHbia. Hkhhhrch — KacMÓaapw Ba Bapawaapw Óhp-órphhabh AdTHT aJwpMaaucwRWS. Eaa ÓHp haAA wyBjJoH eAKJiMaaH-ARp KH. KaaHp oHAan jyxapw HaTHHaàapHHHSABH acwaw 'oaa ÓHaapNH? — MaHHa, Jox. lUyÓha er-MHpaM KH. KeHMHm CCPH-H»H HCTHraaaHjJar raaaHMwm óyryH AHKap pecnyÓaHKaaa-pw KHMH, AaapóajHaH ab BBO'HHh Y3by oaaMarAbip. BBO-hhh HAcjacw cahMaH-aw aaaraaapH oaan AYHja HFTHcaAH cHcreMHHa AaxHa oaMar HcraJaH eanaaapa aY3-KYH Macaaharaap Ba reecHja-aap BepMaKABH HÓaparAHp. haswpAa ÓamawHa B33H(t>a-MH3 AaapÓajHaHKH hancw JapAWMa ehTHjanw oaAyryHy eJpaHMaKABH, oHyH HCTHra>ia-TH AY3KYH MyaJJaHaamAHp-MaCHHa KeM3K eTMdKABH HÓa-paTA»p. BypaAa KepAYjyMya Hm ÓHpKa 4)aaaHjJaTHMH3HH JaaHWS óamaaHFWHWAbip. — MaróyafAS Óeaa Myaa. hHaaaap coJaaHHaxHiiiAHp KH, ^cHja Ha KeHMHm Hr-TH^arwH AKKap pecireÓaH. Ksaapw eaa Óy Ha BB9-hhh Y3HY oaaHsraap. Bac, Aaap-ÓajHaH óapaAa Ha abJb ÓHaap. CHHH3? — Manna, AsapóaJnaH Aa óy Ha raóya .eAHaanaKAHp. — Axhipwnw cyaa:    hap ojuoHHH OAOMoaH oxAyry sa. caHTHH MaÓaarH nena MvaJ-JaHHomAHpHHHp Ha AaapÓaj. HSH BBO-bhh KpeAnaapHH- A9H H8 HSXT Hcñ^a W ÓHaoHaMAKp? — By B3 Ja AhKap eaKaHHH OAdMaaH oaAypy BacaHr xy-cycH ^pMya yapa hecaóaa-Hwp Bd ÓaiuawHa oaapar MHa-aH KaaHpHH, ehrHjaraap no-reHCHaawHWH aprwM MeJaHH-ABH, xapHHH CHjacar c|)aaaHj-JatHHABH, Baajyra MaooHHa-CHHABH B3 Óa'3H AHKOp SMHa-aspABH acwawAwp. KpeAHT BepHaMacHHa xaaARKAB. óy. RTificaAn nporpoMaapiiiHfai3WH AYSKYHayjYUABH acwaw oaa-narAwp. Bhs aajHhaaap ynyH nya ' BepMBpHK — Jaanwa AY3KYH HrmcaAH cHjacara JapAWM KecrapHpMK.CohÓaTH anapAU*. E. dCKOPOBA, Aaapni^opinrH HryxóHpH HMTAhAHj(AH «100» AJIMAF OJIAP? T Y P K H J 0 A 9 O J1 A P Ha anaó MaKraóaapAB thJ. Maraapn «aHÓepaaaamAwp-Mar» hen khmhh JaAbma ayui-MajHÓ? Oaa óHacKH óy rnj-MaraapHH óaaap HiTHcaAHj-jarwHa 'Asxan JoxAyp. «2» Jepnna «15» Ja3Mar_aa hen caBaA fla apiMaa. BaJaM 2 ranHK -aeaaHHa 15 ranwK aran-ABH óapn reae(})owiap Jaxmw HmaaMaJa Óamaajwó, Ja rni-Maraap apraHAan conpa Mara-aaaap amwó-Aamwó? Ammb KapaK rahcnaa rajrw apiMwm oaajAbi, JeHH rahcHa KOHcen-CHjaCWHWH    MysaKHpacHHH ryprapwó JyKcan HXTHcacaw MHaaH KaApaapwH haawpaw-FWHa óamaajajAwr. «hap uiejH KdApaap haaa eAHp» harHraTH óy kyh Aaha airry-aaAwp. PecnyóAHKaHWH ra-aejH capHmraaH MyraxaccHc-aapHH aJiHHABAHp. Ona Kepa ab xapHMH eaKaaapAB oxy. JaH raaaóaaapHMHsa ÓejyK YMHAaa Óaxwpwr. Tv’pKHjaAB oxyjaH 50 raaa- Ó8MH3A8H ÓHpH — 3Yac|)Hjj0 hacaHOBa rwm ra’iHaHHABH Hcranóyaa rajwTMaMwmAaH asBaa peAaKCHjaMwsAa ojijiy. — 8caHHA3 pecnyóaHKaJa HaAa ÓHp A3$e — jaj ra'rH-aHHAB KaaMaanjHK. Amm3 pecnyóJiHKaMW0Aa óam ee-paH haAHcaaapABH ÓapK Ha-pahar. oaAyrywyaAaH nya Jw-FWÓ M3HH BaKwja Joaa caa-Awaap. - EBHMH33 — Afab-Mi:^H Kyaaóaw KanAHHa xer-AHM. BasHjJar hox aFwpAwp. AY3Y. HcTBHÓyaa HHxapaH KeAHpaM. — Bac CH3HH Hmaap«HH3 HenaAHp. Reina oxyjypcyHya? — BH3ABH HKKapaH oaMara AajM83. HmaapHMH3 Jaxmw-Abip. BypaAan xeABH 50 raaaóaHH AnKapa. HcraHÓya, H3MHp. Bypca yHHBepcHrer-aapHHa óeaAyaap. Hcranóya NyHHBepCHTeTHHAB 21 H0(|)a-pHK. OcacaH HTTHcaAHjJar. hy-ryr, HaahHjJar. rapHX, thÓó, cocHoaoKHja, noaHToaoKHja, HH(^pMarHKa ^JaKyaraaapHH-AB oxyjypyr. AaaHMHa rax- MHH3H ÓHp OJWyFyHAaH Óy capwABH npoóaeMHMH3 oaMa-AW. Bh3 eaa óHpóama ayAR-TopHjaja KHpAHK. BypaABH yn FW3 KeTMHmAHK. BHp-ÓHpH-MH3ABH ajpwaacw oaAyr. ha-MHma rypK rwaaapw Haa ory-pyó-AypAyryMABH, onaapaa jamaAWFWMA3H rypK AnaHHH eJipaHMdK ÓHp a3 ab acanaam-AH. — 03YH haHCW (JiaKyaraAB oxyjypcan? YMyMHjJaraa, opa-Aa oxyMar HaiHHAHpMH? — OABÓHjJar (haKyaracH-HHH rapHx ÓeayMyHAB rahcHa aawpaM. GJpaHAHjHM (fian-aap ÓyHaapAWp: rypK Anan. rypK rapHXH, rypK Kyaryp rapHXH. OcMaHawMa, Keaaa caHaraap, PoMa Ba JynaH ra-pHXH, FapÓH ABpona Ba Hc-aaM rapHXH. Hkhhhh KypcAa 'hs(Hca*i 4)aHHH e}p£(»MajH Ba hancw MyaaanMABH eJpaHwa-Jh eayMya ceHanajHK. M3HHm ynyH MyrajHca anapMar h3Thh-AHp. Man BaKWAa yHHsep-CHTera raóya oaa 6na.Ma-AHM. ÀMMa eaa joJiAamaapw-MW3 Bap KH, ÓypaAa lahcna-aapHHH JapwMHwr rojyó opa KeAHÓaap, MyrajHcaHH OHJiap Aaha Jaxmw anapapAw.iap. OpaAa raaaóaaap raM cap-ÓacTAHaap — Aapca KaaMaKAB A3, ayAHTopHjaAa cea ACMaK-A& ab. OnaapAa nena Jamw«- Aa yHHBepcHTCTa KHpMajHH ahaMHjJarn JoxAyp. BHSHMaa 50 — 55 JamwHoa raaaóaaap oxyjyp. Hox saxr ben hxth-cacaapw yapa HmaaMHpaap. YHHBepcHTerAB oxyMara oh-aap ea AYHjaKepymaapHHH ap. TwpMar KHMH óaxwpaap. Typnaap yHHaepcHTera KHp-AHM, Ja caaAwaap ACMHpaap. yHHBepcHTCT raaaHAbiM Ac-jHpaap. Myhaanpaaapa xaaHÓ-KanMaMSKAB capÓacraHK oaca Aa, raaaóaaap HMiahanaa-pa mhaah hàawpaamwpaap. Taaaóa cyaaw óHaMwpca. hap-AaHca KenypMaK óapaAB 4>h-KHpaamMHp. CaAOHB sapara aA Bd (|)aMHaHjacwHW Jaawó KeAHp. GJpaHdHABH coHpa KaaHp. TypKHjaAB bh JyKcaK FHlMar «1Ò0»AYP. Aaapóaj-Hanaw raaaóaaapHH Hoxy, Ma« eayM ab HMrahaHaapAaH «100* aàAwr. — TypKHjoAB hap mej ran-Mar oaap AcjHpaap. AcyAB naxT Mena? — Ony AejHM kh. óh3WM hHMaj3MHaapHMH3 Aaepóaj-Hau KyaTYp AbphbJhahp- .ÌeM0K-HHMaKA9H TyTMym Óy-TYH rajFwaapwMW3W OHaap 03 óoJyH.iapwHa Kerypyóaap. JararxaHaaa ÓHp orarAa AopA rwa jamajwpwr. Amm8 ac-aHHAo orara annar JaraHAa xeHHpHK. JararxanaHWH hap MapraóacHHAB eryA orarw (THpaar caaony), opaAa Hca hapaHHH 03 cToay eap. Abpc-aapH Óypaaa oxyjypyr. hap MapraóaAB HCTHpahar orar-aapw Aa aap. Bytperaap Kena Kenana khmh HuiaajHp. Haj A»cKahw rypyó reaeBHSopa óaxa óHaapcaH. KHraóxana-aapAa HcraHHaaH KHtaów TanMar oayp. Ba’aan hen kh-raóxaHaja KetMan ab aaawM KaiMHp. HcraHHaaH. Ka4>cA* paja KHpcaH. .MyaaaHM 3B-Baana cann MyTaar ÓHp cja-Kan Haja roHar eABMaK, conpa Hca hcTaAHjHH xnraów sef^-Hax. Ehp ab kh, KHTaó Maraaa-aapwHAa hap AapcaHKABH eap. AY3Yhy acJhm kh, KHHOja, KOHcepraapa haaa KeAB ÓHa-MaMHmHK. BaXT^MW3WH HO-xy ABpc oxyMaraa xenHp. AMMa ÓH3H Myaejaapa • ana-pwóaap. Man .«yaeJaapAB Óamra MHaaaraapHH HyMa-JaHAaaapHHH KepAYM. Aaap-ÓajHaimaH KeASH rypHCTaap-aa Hca aaoraH yHHBepcHTC-THMHsa JaxwH oaaH «Baja-3HT» óaaapwHAa pacraauiw-pwr. 4»aHT H0BPy30B. xAiir rehCMim ha3ìhpiimjm MHHIÌBP HTTMO>ArM KeHMJiaP HBCTHT»T» 1992—1993-my A^Pc niinha* 6y «ibi m#kth6h hCnJhcn miuhhbp» ^shyiithoihiim—<N|a<#n|iYiia<, i^a** PHCTMHHMM COCMOnomi\9€M NXTNCHCMpW M «TPCHppY^lT 0MHN|ÌHTNNNN THMHMIIW    ^ kvuthcnhnh — nepcoHaiiUN MeNHMHpiir yp€#ppy0«t MyriiMiwiwpN y*P***AM*0^ om3m®c mhuhmhpn mi- TNcacnapM yipp n€yn oimw ncthìphjihp y^YM 3 •I"«*' MihipiiwrMPCJiH^f HypcjupMMa^Ti opra MMCTaÓfiapNH, raxHNicyMiiapuN aa TaximicN nauia ManT»CjiapiiMMM éypnhumm CMNMpnapNNAa oxy|aN *”**TSap<Si    A^    YMYsm    lapiix,    w6i4|aT aa lapNMN anm haaupnur-MacJialiaT icypciiapbaiAa hasaipiiMr icaMMaN NCTafaNiiap icypcyN paheapHNjNNa maaruA«- •cu caHaAiiapN larAMM aTMaiacANpnap:    .    ^    ^    ,    _________ apNia, opta MaicraéN ryprapMar harruHAi tmfpitm cypPTN |6ypaxuiiuui    uyA^MNa- DN oxYAyry |«PAaH apa|uiu rarANM    nim JépiaiAaii apafun (NainaiaNiiap yayM}. CaHaA«M»P hpp «T" I»«€7wpaliaT KyNiiapNiiAPH eawra| caar 9.00-aìn ft.OO-A»N    ywtaiiAa    ra óya aAHiaip: 370001, Baicu, HcTi«riiaiiKÌ|aT KyaacN, 27. TaaacQoM; 92-77-01._ •__«A3rA3H3rJIHJJAT» HCTEhCAJIAT BNPAHJN MapT ajbiMMH 1'At, jepHN Bsxrna caar IS’Aa «TYPKMaHTASnPOMi» KopnopacMjacM Asap* ósjMaH PacnyOiiHKSCbfMS raswH lapMiiMacMHM raMSMMAa AajaMAwpMUUJAwp. ByMy« acac ca* 6«6m SAbiHMbitAJ raswM nynyMyM aAaMMAMaMacM* AMp. «AsrssHorAHjjsT» H6 rapa^MHAaH 6op* MyH aAaMMAMOcM harAa asswmm TaAÓMpnap Ka-PYAMyuJAYP- JsMBSp ajblHAS BOpMAMMUl FOSblH A/Ay Ha* typY^^Y*-*-^ KpoAMT hacaóbiHS 395 man. Manar MaÓAarHNAa aAanNAMNUJAMp. TypKMaMMCTaM ra* 3MHMH acac MCTohASKMbiCM pecnyÓAMKaHMN Ja* Hanar KoMNracMNMM raóaAMjNMAa oaoh ras Owp* AMKAapN sa ras mctmcmop MAspaAapNAMp. Byn* AapUH «AsrasMarAMjjar» MB*Ha Bopay 1,2 mma* japA Manara raAapAMp. BHSa BOPMy OAAH OCAC TaUIKHIUTAAP: Sararaiia lilahap rai BmpanIn — 243 Miac.MMiaf UlaMKNp fas McTNCMap Maip^ —Manar (DyayjM Ulahap Tn fhtpmfH — lit mam. MaNar MaiaciMÓaA UJahap Tai BnpanIn — 102 mah. -aMANar CNjasaN Ulaliap faa Iapan|n — 120 maa. MawarllaNiiapaN Taa HctMCMap Ha«P«€n — 30 mam. MANar. PacnyÓAMKanain 6y sarnn KynAapnnAa napa haKnMMjjarAapNNMn óatyMMAapu, pajón ra* mc* mcMAp MAapaAapMHMn pahoapAapn aa aHaam ÓopMAapwn aAanMAMacM MarcaAMAa ra'xnpaca* AMNMA* raAÓnpi^ KapMAAM aa AAaaa aa lANaaarMH mnaam ranaar paNCMMMna aMaa OAyn* Macwi«M ra'MMH arMaAMAMpaap. Tasw NOpMaASH aprwr niuAaAan pajonAapAAN atuaruAAKMAapM ra¡A aYmak oaap: JaiAAX, Kajnaj, LUaMKnp, Ty^, Xamma*, Ma* AMAAÓaA, A4acaAAw'aa ÓamraAapu. axap aapn mamn (paapaa ajuNAA ncrn^iaAA OAyNMyui raiWN nyayMyn ruca myaaA7AA aaa* nnamacm harAA rAAÓnpaap KapyAMaacA, omaa pacfiyÓAMicaHUN raacu* raaa ÓMAaaajii KaiAa* ;
RealCheck