Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 11, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 11, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir F03ETH MA^ mu. Nt so 3APA^A3HJAAA BH3HM M9HA«|)EJI3PHMH3 »yCHJAHUH TAPASAf MYHArMUJaCMHa rAPblUJMACbl IIASUMABiPMbli 3ara<J)ra3Hjafla EpMaHHCTaH- uim HbiXAWFbiHa Kepa, Hcpa-Jia AaapóajnaH apacbiHAa my* hji A9 epiwaHHAapHH Tapa4)HH-hapHÓa rbisNuiANTHa PycHja- AaflHp, aaapóajMaHJiwJiapwH Hbi 6y MYHaiTHiuaAa    poa aaeJhHHaAHp. Bytyh 6ejia rap-, ojHaMara rahpHK cash rYBBa* uiujibirjibi «cesKHJiap» khmh aapiiH la’cHpH KeT-K6Aa ap- MYHacHóaTHH A3 MYaJJaH aca-Tfaip.    cu OJica Aa, 6y Mahaóóai Kop- aK3D han haHcu Tüvn Ma-    paróai. p HH(t)- Ka^JCAapHHAaH TanpHA oJiyH- cxeMAaH°raTÍa7 ^MVDaS-car. Aeja ÓHJiapHK kh. 6h3H    MVDaKKao car. AeJa ÓHJiapHK kh. 6h3H MyHarHiijafa PycHjaHu ' ?Hr’tm CCPH-hh AaFbiTMara ceer eA3H haMHri HAeJa    eJóaMapAauiAHpHJiMacH    Ae- pUHbíH anajHÓ KOMÓHHacHjacu caSpa naTMa^^ viaHéHHÍHK CYPYK^BJHP. €CPH-HHH PyCH-    MaHéHHJIHK Ja Tapa(j)HHAaH AaFUJiMacu HKH 9KC ryBBaHHH Ta’CHpH aJI- HHAHCa KaJIHH ÔYTYH rejpH-TUHAa 6aui BepAH. Bhphhmh    myypH AyjFyjiapuMwaAaH aj- FYBBa H8HHKH pcaji haFHFaTa    pbiJiMara MahA eAapoK, bfuji Kepa, haM Aa F^cHjaHUH aui-    Ba axjiaruH j6H3a HaJiap acah- Kap Ba TaM yctyhjiyJy    AHHJiaJaK.    /íeMOKpaiHK. CCPH-hh «aMbir» PycHja hm-    «HopMaji» PycHja japaiMarAaH nepHjacbi^a neBHpMaJa MaH    erpy KeHHuiJiaHMa, hapaAaca ataH pyc ^ uHAJiáTHHJ^jKAHp.    hap haHcw aJi JepH rojMar O, PycHjaHw pecnyóJiHKaJiap    «la'cHp» MarcaA o;ia 6hjim33. Tapa4»HHAaH HcracMap bah-    PycHjaHUH JcHHAaH «yhyhhy JI9H, a3 rajia <uiHpacH copy-    Aa4>a» KeHHiuJiaHAHpHJiMacH- AaH» eJiKa khmh raAaMa Bepa-    Ha ÓauiAaMar oHyn HopMaji- paK óyHyHAa ab HTiHíparu    JiauiMacbiHu ’ ja^Hua JiaHKHAa AaFUTMar Y'^YH 6ytyh aapypn    ÓHJiap, hyhkh 6y Ao4>aKH Ke- AaJiHJi'CY<5yxJiapu JapaxAu Ba    HHiujiaHAHpMa (5aui lyTMaJa- e3*e3YHY MyraBHMax Kecxap-    Mar; Ha aaMaHa aBBaJiKHAHp, M3K HMKaHWHAaH MahpyM ex-    Ha Aa rYBBaJiap. /^eMOKpaxHK AH. Hkhhmh TYBB3 Hca hap    PycHjaJa ohaxh acujiu roHuiy- uiejAaH 3BB3JI, CCPH-hh    Jiap AaauM acJha, ónaa ahhm, «xaAFJiap haCcxanacbi» khmh,    rypyó-JapaAan. ACMOKpax roH- OHVH AaFbiJiMacbiHAaca —    luyjiap KapaKAHp. ♦PycHja cyBcpeHJiHjH» m^-    ^    33    . JI3THH uiYapuHw pahóap xyx- „ ^Hja HaMHHa 3ara4>ra3Hja-Mar Ba caF MHajiaxHH^apn xo-    wuiJiapHHa    6h3 rapbiui- pa caAMarAa esYHyn haKHMHj-    MaAwjur? Jena Aa Jox. Bnap j3Xa K3AHUIH Y**YH 8H Tbica jo-    ccpH hhh Ba ropÓaqOByH Ay KepYpAy.    hap Hesa Hca HTXH(|)ar aobab- ¡ BaMHH KOMÓHHaCHla HHAH    ™    DpaSHCHHAa    | haMHH KOMOHHacHja HHAH    raina-raHVHv ifianraDan exMaK < B9T(nt O AAfJIAIlAH 5AUUIAHUP • •• HcmjmKCUp, paOMT»cK3 na' r. Jen Oij OEpuee-Oiqie nmt^ OuMejpK. 9. H. 9npott ajui-M imHHBn HTIIMOIKII, XMSmap XetpKlJ. MNnMmi xtimiiir. JeitaKs im^wpMacHia «MapkMWT» t<»Krmju nha. wwnwnia Rnwa &9C8H0B peMacB]aaiM Of hspOa mjMw mnam. AB. fiaa-rtiMji qrmyr- Bm Obum » wutjgamv. Yp*1bb Aw MMMuapB mmypayJy larinjuipH Oaaa lepaO raJUTAU A3 oash Oeiú-aATU «BEÔ» paAHoraóyAeAHHHCHAHp. 9h acac epaar icaAAapu. th60 A8Ba3HMaTU HatUIUHUp. PapAu MypOB JOAy ha« xe- AH6-K8AM3K Y’íY« HBTAHjJaTU- KdA63M3pHH xaÓHaiH capí,    6eA3 cahó. Topnara «'Ana» aAan^u MspAAHp. B3AK3    AejHpHKca. aHaHfaiR xacxa, . ¿^3    jaHaMaráiiua aaAÜP. 6A3 6yna xepeAHp kh. k3a69-    «khmc3CH3 BaxiUHAa sbaba M3PAHA3P haJlTblH H3THHAH-    OHVH 6aiUU YC^YHAa OAMBAU- JHHA3H. KYH-KY38paHUH aFUp*.    AUp. AbHTbmAaH KHAejA3HM3jH 03-    JldKHH M3HH Ma’jyc OAdH. A3PHH3 CUrUIUAbipMUpAap.    rYCC3A3HAHp3H, 63*33HC3 hHA*    aABMAapU. B^ F33et B3^ HCypHaAAapUK    AdTA8HAHp3H . M3CdA3A3p sap.    MOhiaM    K6pn3A3pH K9AG3M9P XeJpMjja MauHj-J9XHHHH 6aUIMbIAapUHAaK 6h-pH khmh ehxHjaM hmhha3 AO- rajFuJa KopaHAa 3M3KAauiAapu. 3hAH*r3A3MA3|í Ea3 6ha 6h3hm B8KU hcH YP?JHM afpujup. HeM3? KepdCdH HMja 6y pajo- AMMa MMAAM opAyMyayH j^YhapHÓaAa oabh M9|íA3K3-    „ HyH aAu MaxOyax cahHcfaAa- thh naJxaxTU acJha. Ea3 6ha    komihahph    khmh oHy PHHA3* apa-cupa. exepM Koaa    Oypa ajpu. opa    ajpu ÓHp Ba-    Ohampom    kh. 6y xopnar A3JHP? Axu «aFAiMaJa«    opakh-^a-    AYomaH    KenMoJanaK. yuiar»biH a¿ rajcuja. hHMaJa-    JimbiHUH.    PyOaA*    HciajHM    óyAyp^    kh. BaKW AbiHUH rapAu auiupuMAtpuH-    Aa ÔH3H KepcYH, hen oAMaca AtH. capx rajAAapuHAaH 6aui-    xupAa, an aapypH raJruAa- AaHup. By auibiiHdMAapu, 6y puMU3Aa 6h33 apxa oAcyn. poB    aAUHa    Hr*íH-Aa MyhoH-    3HpBaAapH aMKoa AYm**aHAaH    , CeayM najíaxTbm caKHHAa- AHC    HuiAajHpAHM. Hkhiimh    FopyMar cAa AaapOaJnaHu ro-    pHHa, xeJpHjJo HaMHjJaxAapH- AYHja MYhapHfiacH ‘HAJ^apHH- pyMár AeMaKAHp. A«PA haahp PapaOara Xbat JaprnuMbi A3 A3 He<|)THHA8p Y**YH C3*    KH. KaAÓaHap    63 sapAblFU    KoMHiaCHHa,    HaSHpAHKAapaf ja harru Bap. MaH 03YM ‘haAa (|>eBpaAUH 20-A3K BaKUAa. 9. M. 9mh- (bap6apAHK OAMaJbiO. Jlafuw HAa ayhim3HHH K03yhy Hop «AaapenepmH» HcxchcaAax oy. o AaBaAapABH a€Jha. OAyp CAifp, JaFuJa mcJabh oxyjyp. BhpahJkh3. MyaccHca B3 xam- KH. HU1A3H HUXMar haiTNHAa A^PA HAAHp KH. KaAÓaMapHH KHABTAapaAUp: ÜH3H T31 roj-apH33 BepRÓ KaAGanapa. aof- (JoAJiapu 6arAUAaip. MBMaait miJui! B3T3h o ah^aipauí «He<})xra3aBX0iviax» eAM-HcxehcaAax óHpAHjHHAa hasbipAanaH HHhaaAap He4>x Ba ras ca. HaJecHHAa KeHHin HCXH<|)aAa OAynyp.    , ^ 4-MY cexHH ycxacu CejHA Baha6oB Ba caanajuvu CahHiS 93Hsob. OoTo H. üOaAOByHAJp. Ha JypAyMa rajuxAUM. Car OACyH HAapaMH3HH paHCH-— xaAT Aenyxaxu KapHM KópH-MOB. MdHHM 6y napaKaxHMH H3HHKH xarAHp cxAH.' haTxa 3AHHA3H K3AaH HOMajH A3 acHpKaMaAH. Bhahpbm kh. naJxaxxuH 6auira MyaccHca MaHiiiaxHH. hajaxbiH Maiuar-raxA3pHH3 A33a-A033 AYUiMa-H3 cHnap oayó. Hkh ajAup KH. KaAÓanap-Aa cACKxpHK JoxAVp- AeMaAH, ftamABwp! füUBMH Ii9C9HOB. KajiOaMap AeJpHjJa Ha««J-Jm 4Maph3H3T» ^oHAy-HyH cbaph. Ba xaüjKBAaiAapMHAa Ha4uh UldH XejAH KaADdMapAH A3 PEAAKCHJAAAH: KbaOombp XejMjJB 4M3pli3M3T» ÿOHffynyH hecaO RBNpaai: 70031 boa 501383 pecnyOAHiüi ACB-hrh KasOanap piJoB lOB'OacH. haMHH KOMOHHacHja mhah rajAa-raHyny ^aprapap exMaK fls rvBBSflawp. ha^uia 6bp    py/BS Tatólir ¿riiaja    ua - uiejaa fleBJiat BpasHCHHHH    hyryry narbipnijca    aa    i KeHHuiAaHAHpHAMacHHAa 4ha- _____ ar*. r..'-. .í------- TapHXHMH3HH aibi/iMaMbiuj cafiMtpa/iapM '^ïiaTaMMST îa^r\“Krp\tra’pr ^ -, «xrnjap cahHÔH AaH FHAaAaHaH MHAAaXHHAHK.    ^ J • pyc UI0BHHH3MH «HHCXHHK*    BH3 BaCHXBHH CpyHKCHjaCW- XHB> oAapar caAa Ba ajAUH    hm Aa JepHHa jexHpa ôHAMa- MOBFe xyxy'p—pyc xopnaFbi*    phk. Jlan 6y JaxwHAapa khmh HUH <5hpm3 rapbiuibïHu ôcAa    «6ejyK rapAaui» hahk, 6H3Aa hen Kaca i(Ha janoHAapa. Ha    haKHMMHAAaxHHAHK BapAHiii- HCMeHAapa, Ha xaxapAapa. Ha    Aapn o raAap kymayayp Aa BoAra6ojy aAMaHAapwHa) 6y myp BacHxaMHAHjHH Mac-BepMdMaK. aMMa hap haHcu KaAaHMwui «rajwxMar» MahAH-^ 4HHC» 03Ka xopnarÚHu (Ma- oAMaAbiFbiHa SaraípraanJaAa caAaH. KpUMu) aaóx exMaK. naxHH khmcb KHana. ByHAaH npHMHIHB apXaHK HHCTHHKT    '’S npHMHTHB    ’    pa6ar MyHarHuiacHHHH 6h3HM JaAap xaHAHcp    KyxAaBH    HHc|)opMacHja aacHxa- AHM hHHAAHAapHH Hpa ** JíP[ AapHHAa asBaAAap Aa ea hh-AYKAapH    ^    j ‘ ahhhh 63YHAa Aa nena Huiwr- CH    AaHAbipUAAblFblHbl, TaAHHa MYxxaAH(j) ^JYk Ba KHHHK exapoíoJxoBaHUH (r. Cxapo. AeBAaxAap MHH HAAap 6ojy MY eojxoBa B. Jcaxchhhh mhaah paKKd6 Ba hHjAaKap CHj^a viacaAaAap yapa MyiuaBHpH-JepHXMHuiAap. B^ haMHH    PycnjaAa haHcw npHHCHH    B33H(})aHH XyXAyFyHy 6HA3H JdaAHKaHaAapH    '    ÓHpMa.Ha(|)ap acA aaapóajMaH- •    P^"*?    6hp^hj)h HAa    ^yp BacHxaHHAHja pa- HxxH(})ar óaFAajbip.    abiAauiMaa. A Bill JaAHbia Hc- pa(|)AapAaH óhphhhh MaAHKa- pg^jia JapAWM cxahJhhh b3 HdAapH 03 M\T'Xa<})HrHHHH TOH- ^^y    0AM3Fa luycy oAaH yhyh'*Y ^”P Pf^^* rojMaJaMaFbiHu, haM Aa «ac-HHH xopnarAapu HAa JaMUiu- ^gp^^jH japAUMUH rejA-iuapx-Abip, Cajcbi3 CHjacH HxxHcpar-    oAMaAUFWHu. 6ejH3AxaAr Aapbm ÓaFAaHwacu Aa    hyryr sa HHcaH hYryrAapwHbm MaHxhra xa6e gahah6    oHAaH expy JahyAH AQBAaxHHa xaóHH ^FÓaxHKAaH Aaha yc-JpaHca—PycHja    xyn oAAyryny HuiAa cyóyx noAiiiaJa    CAaHAaH coHpa apa6—HcpaHA BOX HxxHc^aru. Hhhb rapuiu MyHarHiuacHHAa yxypAa aa- OOBeX BjOTHaM HTTH(J)arbl). r'HTnwHAHK PTHH MflB flaXHÍHHfl,KH MVHaCH-    6TAH. 6axAapA3 PycHjaAaH an hox    Bh3 haxxa TapaóaF epMaHH- VKpaJna Ba PaaaxucxaH ropx-    AapHHHH 03 MYraAAapaiuHU ca Aa, JaxyA TuprusucxaH aa    xa Jhh exMan hyryryHy Aa MoAAOBa PycHjaAaH o raAap    MYAa(|)Ha eaa 6haM3PHK. By Aa’ H3KHHMaca Aa. 6y ropxy    My^appaA. AanuAMaa hyryra hap HCMa OAca 03Yhy 6ypy3a    5ytyh aAaaaAapHH MypaKKeó- Bcpnp. 3ara(J)ra3HjaAa 6h3MM    ahJhhh Ba MyeahHcaAHjHHH 4T3ÓHH MYXxa4>HT*HMH3HH    6np KaHapa rojear (rapaóar . khmahJhhh 6ham3K yh\h xa-    epMaHHAapHHHH EpMaHHcxana pHxaja <5axMar KH(pajaxAHp.    óHpAaiuMaK hyryry CyAei aA- haMHH MYXxacpHr PycHja ha3    MaHAapuHWH oxyayHMy ha- caphaAH (WjMajaH EpMaHHcxaH-    AapAa AAMaHHjaja óHpAaui- Aup. EpMaHHCxaHa japAUM 6h-    M3k, hasupAaca Bhaho hoa- ^3Hm 3ara4)ra3Hjaja «rajwxMa jaKAapuHUH HoAuiaja, ja Aa rwMU3á» HMKaH Bepap.    eAa Hapaa pycAapbiHWH Py- '    ^    CHjaja óHpAauiMaK hyryryHAaH JlaKHH AHKap 6hp ryaBa-    h^ahp?). aKap 6h3 6y rapóHHAHK, KOCMonoAHx ACMo- jjyryra pnajax exMan HHjjaxHH-*KpaTH3MHH ryBBaCH A3—A3jHKC3. CAaAS 03YMY3A9H haMHH xapat})a HxaAajnp. Maca- (gauiAaMaAbi, hap uiejAaH aBBaA Aa OHAaAup KH, «car mhaabx- ijeHCH PecnyóAHKacwHUH hen MHAapHH» uiyypyHAa oAAyry    epMaHHAapHHKHHAaH ac- khmh cobhmah (03YMY3YHKY).    oAMajaH MycxarHAAHK hy* a3 ja HOX ÓHKaHa raAAuruMua j.vijyHy xaHbiMaAujur. Ba ccBHAMajaH (jahyAHAap) xaAFAapbiH Aa Hjepapxnjacu Byaa Kopa ao; Ha raAap na MOBMyAAyp. 5y MYP HjepapxH- AspAH oAca 6eAa, e’xHpa(|) exja rapóMH-AOMOKpaxAapuH a» M3ahJhk kh, 3ara())ra3MjaAa luyypyHAa aap, HapnaHA kh Jaxmu ÓHp huí KopMaK 3ah-6y HjepapxHjaAa jyxapu. Ba mh3A3H KaAMaa, hhc huih Hca auiaru JepAapH xaMaM éaiura (pecnyóAHKaAapAa ACMOKpa-xaATAap lyxyp. By HjepapxH- thk HHCXHxyxAap MOhKaMAaH- €cMYCT9rnn ASaPBAjMIAH PECnyBJIMKACblHbl AnrblLUBAJblPAM» B0 JA JIEHHH A39PBAJ*íAHbIH MYCtorHJIJIHJHHH HEH0 H0JATA KEHHPHPAH? AaapóajnaH PecnyóAHKa-CblHblH A^BAax MycxarHAAHjH harrbiHAa KenHpHAaH ym>'^-xaAr pe(|)epeH:AyMy aaaAAbir xapHXHMH3HH nap.iar cahH-4>acHAHp. By KyHY AaapóajMaH xaAFbi yayH haa3Pah kh, 6e-JYK HHTH3apAa K03AajHpAH. MyHKH o. 70 HA «COBCT Myc-XarHAAHjHHHH» aFpbl-aMbKbl-Hbl    AaAMbilUAbip.    hoMJHH «MycxarHAAHjHH» óeiuHjH 6a-lUbiHAa JleHHH AypMyuiAyp. o,    AaapóajMaH    xaArwHa «asaAAbir» aAaMaru óapaAS 60A-60A B3’A Bep.MHUl B0 <i/«iYCX8rHA» Aaaípóaj^aH Co-eex PecnyÓAHKacbiHbi hak Aa4>9 xaópHK exMHUJAHp. JlaKHH xapHXHH aMbiAapu hen Baxx ywyAyAMyp, By MaraAaAa 6h3    JleWHHHH    KOCXapAHjH <t:HY3KYH* joAAaH cHAahAaui-AapwHWH racA8H canAwrAa-pUHAaH AejHA. KeMAHjHMH3 «MycTarHAAHK» joAyHa Jle- HHHHH 03YHYH H€M3    HHOAKap- AbirAa MbiFup aMAuruHAaH 6ahc eAaMajHK. MaHKbi luapanxAa PycHja 6y rapiubicbiaAbiHMaa npocecH «cahMaua caAMar» HMKaHbina MaAHK AOjHAAH. JICHHH HC3 haA3 Aa «MHAAdXAapHH HuiAa 6apa6apAHjHHH Ba ajpuAMar aaaAAbiFbiHbi rajFw HAa .xax-ÓHr exMaK» AaawM KaAAHjH. HH cejAajHp. MHAAH caphaA-Aap ycTYHAa KOMMyHHcxAap apacbiHAa HXXHAacf) OAMajaMa. FbiHa HHaHAbipMara MaAuuiup-Abl. «MYCdJIMAHJlAPblH MYCTarHJIJIHJHHH T0HT0H9 HJI9 HYMAJHUi ETAHPHH* . ja na, MaCOAaíf, OaAXHKaÁlrfAap M3MHUI B8 OHA^ <03A3pHHH ^    -    ............ '’'7PH-HH Aarux HdHiiiaMa 4rap6AH» oAAyrAa- xyxMaMbiui» CC puHABH pycAapa, yKpajHaAu- Mapa TdAdCMaRAa) apxwr xyx-Aapa Ba ja MOAAOBAapa íwcóa- nyujyr, xoKyAaH x^Jah aaap-.xaH Aaha JyKcaK, eawKAap «a óajMaHAu Ba epMaHH, kypmy ja TYPKM3HAapA3H Hca rax- Ba ocexHH raHUHUH hecaóu rax jyxapu Jep xyxypAap. By- 5h3Hm ^ACMOKpax» bhma3hu-Ha Kopa Aa OaAXHKaAUAapuH Muaa jaauAuó. Hrah kh 6e-cuxumAupuAMacuHa 6h3Hm abahp, eAaAa y^yHHjjaxAa h^ AOMOKpaxHK peaKCHjaMua jy- -Ha eXMaR aü3Um Aej*w-óaHMa^ B3 Moix kymay oAAy. raHucx^ABKUHAan Aaha Ma -hcM Kaca Ma’AyM oAMajaH b3 Hacu3 ónp OAyMAa 3ara(|)ra-6y HjepapxHjaAa hcM Cnp jep sHjaAa MAHAapuHu xanuiupan xyxMajaH MahcaxH xypKAapH- acKapaapHMHSH, hen OAMaca HHH d>aMHacHHa peaKCHjaMua MOAyMcaMaH» xexHHKaHu Sanca cudipa ódi>aóap r ah. (hap- ra(|)ra3HjaAaH xesAHKAa mu-M3HA KH, 6y ^aMHa jyaMHH- xapMar AaauMAup. jniK HYMajHuiAap AorypMyin ' papuiu-rapujuja AypMym Bhahyc liaAHcaCHHAaH A3<b®* xapa^AapHH VyBBaAapH xaxMH- • ^y H3H ÓapaóapAHp. roHUiyAapu AapAO ÓejyK 4>SMHaAHp) ,    _________ HjepapxHjaAa (KaAHH. aY3 A»- Hca HejxpaAAup (xypKAap Ba Huuiar) epMaHHAop aaapóaj- npaHAUAap MycaAMan oAcá-MaHAbuapa HHCÓaTOH mox Jyk- j,ap jja MyxxaAH^ caÓaóAapa C3K Jep xyxypAap. EpMaHHAap ^opa heM' Aa AaapóajMaHUH xpHCTHaHAbip. aaapÓajMaHAU- Myrxa^Hni AejHAAap). Byna Aap MYC3JiMaH^ HCJiaM ahhh Kopa A3 MyHarHma KCM-xea Ky-Hca rapÓMH-AeüOKpaxAapbiH aaniTAa óHxaMaK. Toj 6y Ky-heM xomAaMaAUTAapu 6np aauitM apauarAa epMaHHAap AHHAHp. EpMaHH oópaau—eaa    aaapóajMaHAUAap. oRnapuH xaxMHHaH JahyAH oOpaauAup e’xHóap exARKAapH —• ABlii. —KeHOCHAa Ma’pya raAMUiu. Aspona. HpaH. 'PypKHja—hap HahaHK. MOBhyMaTMU Mycaa- khmh ncxajHpAapca, ManiryA MAH xaATAap apacuHAa cu- oAcynAap. Bhbhm opaAa huih- xuAMhiui Ba jamaMarARH orpy mh3 jox^p. Apxur óHsa *JaA-Bap ryBBdCR HAa MyOapRao jiaoiMum TapacpAdpHH HuiHHa anapaH. rapónapacx MOAdHHj- rapfiniiiiar «nsBacHMHSH» Hca J3xa MaARR kbhhk xaATAwp. 6oFMajiujur. Ba EpMfflHCTaB ropí5MH-AeMo-    n««—    avpmah Kpat otoT hwœni, mcTHWK-    ^ nb ojiapar HcpaHAHH xapa-    • MHeaáBHCHMa^a raaeta»', 4 ÿHHH caxAajuO apaóAapa rap- Mapx. TapHXHH MOX capx ea aoh-M33 raHyHAapu BapAup, hap haHCu CHjacH iiapxHjaHbiH ea hapaKaxuH MapaMu, a^babi XaAHMHHHH C03YHYH AOFpy. Ayry sa hajaxHAHjH KCM-xea ajAbiHAamup, 03 harHrn rnj-M3XHHH aAup. hajaxbiH aAH aXblHblHAa HAK ÓaXblLLTAa XOUl-MapaMAu KepyHdH HAejaAap óa’aaH hena chhp, mox saxx Hca xaATJiapuH, MHAAax.iapHH xaAejHHAa arup H3Aap 6ypa-xup. JleHHH ÓauiAa OAMarAa ÓOAUICBHKAap, CHjaCH háKH. MHjjax yrpyHAa MyóapHaa MejAúHUHa axuAaHAa mha-ÁaxAapHH KaABMaK MyraAAapa-xuHbi C03Aa ynyxMaMuuiAU-Aap. JleHHH HHFHAaÓAaH haA3 MOX aBBOA MapH3M CHjacaxH-HHH Pj'CHjaAa jaiuajaH xaAr-AapuH aKcapHjjaxHHa 3Haa OAAyryHy KocxapHpAH. O, MHAAaxAapHH 63 cHjacH MyraA* AapaxuHu xa’jHH exMacH, oh-liipuH AOBAax MahaTAaH aj-puAMacbi MacaAacHHHH xaM aaaA b8 ACMOKpaxHK joAAa haAA oAyHMacu c))hkphhh npa. AH cypYpAY. 1917-mh HA 4>6BpaA Ba ok-xjaóp HHFHAaÓAapu aobpyh-Aa Ba 6hp raAap coHpa JIohhh 03 (bHKHpAapHHH hoAd jaA- A3h MUxapMaMuuiAU. o, haMHH HAHH anpeAHHAa acJhpah; «PycHjaHUH xapKHÓHHa a^xha OAaH MHAA3XA3PHH haMUCU- huh aaaa cypaxAa ajpuAMar Ba MycxarHA A®BAax rypMar hyryry raóyA ejnuiMaAHAHp». OKXjaÓp HHTHAaÓUHUH HAK KyHAapHHAa JIchhh    PycHja HMneimjacuHUH napMaAaH* MacuHAa« Ba mhaaif AOBAax-Aapa ' ajpuAMara ¿aiuAa-MacuHAaH ropxyja    AYuiaH 6oAuieBHKAapa X3Ckhhahk bo-papaK cojAajifpAH: «finaa ac-jHpAap KH, I^CHja* napMaAa-Hap, ajpu-ajpu pecnyôJiHna-Aapa óoAYHap, AaKHH Óhbhm ÓyHAan ropxMaruMua AaauM K3AMHp. MycxarHA    pecnyó- AHKaAap Ha raAap    hox oAca Aa, 6h3 ÓyHAaH ropxMajana-Fbir. Bh3HM ymyh MyhyM nabar AOBAax caphaAifiiHH hapa-AaH HeMMacH AejHAAHp». BaraHAam MyhapHÓacHHHH OAAy-ajioBAy HAAapHHAd mhaah A^nax rypynyAyryHa Aorpy MejAAapHH cyp’axAaH-MaCH PCOCP hOKyMOXHHHH Hap^axAbiFUHa ca6a6 oa. MyiuAy. BynyHAa óeaQ o 3a- 0AKaAa BasHjjax AajHuiHp, BaxaHAauj MyhapHÓacH Ma6-haAapHHAa chh4>h Mapnuiu-MaAap CoBex PycHjacuHUH xejpHHa haAA oAynypAy.. haMHH AOBpAa A3ap6ajMaH /íeMOKpaxHK PecnyÓAHKacbi-HbiH iiJHMaA caphaAAapHHAa xahAyKa apxwpAU- BeAa 6np mapaHXAa — 1920-mh hahh jaHBapuHAa Coaex PycHjacu OHyHAa    hapÔH casHui óarAa- Mar, 03 MycxaTHAAHjHHH xa-sana MohKdMjraxMaja ÓauiAa-jaH AaapóajnaH PecnyóAH-KacuHbi    Aohhkhh opAycyHa rapiubi    óHpKa Myóapnaaja rouiMara mbaulubipau. Asap. ÓajnaH    PecnyÓAHKacu pyc B8 AaapóaJnaH xaarAapu apacMHAa hap hkh a©ba3Xhh cysepeHAHjH » npHHCHHHHa acacAanaH MehjHióaH roHuiy-Ayr MyHacHÓaxAapHHHH japa-AUAMacuHa haaup oAAyryny óHAAHpHpAH. ByayHAa Aa m8-caAa yaaHAU. Cooex íVcHja-cu MyxxaAHiJ) ÓshaHaAapJia AsapóajnaHUH MycxarHAAHjH-HH xaHUMar c})HKpHHAaH yaar-AaujMâT HcxajHPAH. Byna Kopa Aa o. A3ap6aJnaH hoKy-MaXHKHH XaKAH(|)HHH MaBa6-CU3 rojAy. hap HKH AOBAax apacbiHAa 1920-mh hahh jai^ sap — 4>eBpaA ajAapuHAaKu JasbiuiMaAapAaH JIchhh xa-óapAap hah. PK(6)n MK Ch-jacH BypocyHAa onyn hiuxh-paKu HAa 6y MacaAa axpa-4)UHAa 6np nena MyaaKHpa KenHpHAMHUIAH. PCOGP xá-pHMH HUIAap KOMHCCapU F. HHnepHHHH AaapÓajnaH Pec-nyóAHKacuHUH .xapnnn hui-Aap »HasHpH O. XojCKHja koh-AapAHjH paAHoxeAerpaMAa JleHHH 1920-mh ha (beBpaAUH áO-Aa xaHUui OAAy. TeAe-rpaMUH ysapHHa «ApxHBa» jasAU. BeAaAHKAa a» Coaex PycHjacu xapa(l)HHAaH Aaap-óajnaH PecnyóAHKacuHUH MycxarHAAHjHHH    xaHUMar nahAAapHHa coh rojAy. nyÓAHKacuHbfH aobabx Myc-xarHAAHjH harruHAa Kohcxh. xycHja aKXUHAa» (oKxjaCp 1991-MH ha) KOCXapHAAHjH KHMH, JleHHHHH MaCAOhaXH HAa A3 1920-mh ha anpeAHH 27 —28-A3 «PCOCP ÓejHaAxaAF hyryr HOpMaAapuHu KoOyA-MácuHa noaapar, Myhapnóa e'AaH exMdAdH 03 cHAahAu ryBBaAapHkíiH hHccaAapHHH AaapóajnaHa jepHXAH. cy-BepcH AaapCajnaH PecnyO-AHKaCUHUH apaSHCHHH HuiraA ctah, ranyHH cenHAMHui haKHMHj jax opraHAapuHU sopa. KUAUTAa AOBHpAH B3 Asap-óajnaH xaAruHUH mox ÓojyK ryp6aHAap óahacuHa rasan-AUFU MycrarHAAHja coh rojAy*. «P9IiB9PJIHK CH39* h9BAJI9 OJIVHVP» JleHHH BaKUHUH HUiraA eAHAMaçH xaôafWHH ÓojyK CaÓHpCHSAHKAa KOSAajHpAH. Hahajax, 1920-mh ha anpe-AHH 28-A3 o. BaKUAaH . XI opAynyn hapÓH-HHFHAaÓ my-pacuHUH xeAcrpaMUHU aAAU. EpxacH KyH (bahAaAap rap-lUUCUHAa MUXUIUMHAa CeBHHM-Aa óHAAHpAH:    «BaKU irpo- Aexapnaxu haKHMHjjaxH 03 3AHH8 aAMUiii B3 AsapÓajMaH hOKyMaXHHH jUXMUUlAUp*. BaKUAaH aAUHHH xeJierpaMAa Hca opAynyH KOMaHAawAuru 6y aMaAHjJaxu «Bh3HM 6np Maj HMaMHAHjHMH3» KHMH FH BaxxHAa xaATAapa sa mha. AaxAapa MycxarHAAHK Ba ony ropyjyó caxAaMar HMKanu sepHAMdCHHH B8'A 0^9« JlCHHH MOX KeMM3AH KH, 03 (|)HKHpAa- pHHAan xaMaMHAa ya mcbhpah. My’cxotha    AaapóajnaH Ae* MOKpaxHK PecnyÓAHKacu Co-Bex PycHjacu opAycy xapa-*HHAaH xanaByayH hak 3ap-oacHHa Ma’pya fhaau. JIchhh Facbraa naÓhacHHHR hapÓH. HHFHAaÓ UiypaCUHUH Y3BA3-piiHAaH OpnoHHKHAseja b3 CMHJiraja 1920-mh ha Map-xuH 17-Aa KOHAapWHjH xe-AerpaMAa    Óyxy» ca’jAapH naMAaoiAHpHÓ ÉaKUHU aAMar harruHAa KOCxapHui BepAH sa opaAa «MohKaM jepAH Cosex haKHMHjJoxH» JaparMaFU xa«-AHí]) eXAH. BHP MYAA3T COHpa, anpeAHH 2-Aa ahk3P reAe-rpaMUHAa OpnoHHKHAaeja MycaAMaH xopnarjiapuHa Aa. XHA 0AapK3H Myc3AMaHAapa hycH-pafôax KocxapMojH. oh-AapuH MyXTapHjJaTHHB,.XYC* xarHAAHjHHH hap BacRxa hao, haM A3 XaHT3H9AH cypóxA3 «YMajHm eTAHpMajs MacAa. hax KopAY. ♦AsapÓaJnan Pec- MaxAaHAHpHpAH. MaparAu nahax OAyp kh, JIchkh xe-AerpaMUH nan OAyHyÓ-oAyn-MaMacu ÓapacHR;^ ÓHp raAap xapaAAYfl exMHUJAHp. Ko-PYHYp, 6hp mox xapHMH aob* AaxAap xapa4>HHA3H xaHUH-MUUl Ba OHAapAa AHIlAOMaXHK MYHacH<^xAap JapaxMuui MycxarHA AOBAaxHH cHAah Kyny-Ha HAhar eARAMacHHHH* Ha AOMaK OAAyryHy JIchhh mox K03dA ÓHAHpAH. BCAd haAAap. Aa o MOX Baxx CxaAHHAa Mac-AahaxAaiiiHPAH. By A3«I^3 ¡03 xeAerpaMUH yaapHHa; «Cxa-AHH3 MyaaKHpa ynyH. nan exMdKMH?» jasapar onyH (|)hk-pHHH ojpaHMaK HCxaAH. BeAa Ba3Hjj3TAapA3H MUXMaFAa óejyK xanpyÓacH oa3H CxaAHH xeAerpaMUH o Baxx nan OAyH. MacuH^S MacAahax KopMdAH. JaAHUs 22 HA coHpa — 1942-MH HAA3 BoJyk Batan Myha-pH6aCHHHH 3H dFUp A0BpyHA3 CoBex opAycynyH «uiaHAu rahpaMaHAur» aH’aHaAapHHM xaÓAHF CTMaK MarcdAHAa JleHHH MdMMyaCHHHH HOBÓaXM H6MpacHHA3 haMHH TeAorpaM HAK A3<t^ H3H 6AHAAH. JleHHHHH PC4>CP XaAT KoMRccapAapu Cosexn baum. ARH AaapOajnaHUH aahMax. Kcui .KYTAaAapHHHH «asaA* Aurá» MUXMacUHM aAruuiAa-jan 1920-mh ha 5 Maj xa. pHXAH xeAerpaMUHbiH JaauA-Macu rapHxnacH A3 Maparau-Aup. JleHHH BaKUAHH aauHaH xeaerpaMbiH nan oayHMacu-Ha ehxHjax exMHmAH. Bac 6y «raaaóaHHb nena xoOpiiK exuaAH? haMHH Macaaa Jle. HHHH MOX AyniYHflYP*«Y“WYP. haMHH ca6a6A3iWHp.icH. Cnp nena caxHpaHK rcaerpaiiuH hasupaaHMacu 6hp haibxa naKMHniAHp. 9bh3JIM3, «Aaap-óajnaHa laópiiK» aAU HAa XaAr KoMHccapAapu Cooe. thhbh mAacuHa nuxai^-MUniAbl. Ta6pHKHH MaXHHHMH ’ Hena jasuAMacu arpa^uHAH iiyaaKHpa KeMHjmAMHmí 4)h-khp ajpwirtarAapu japan-MumAH.    oAMacajflu JleHHH MUlfHin CA3HAapHH c|»a- MHAHjaaapUHU 03 A3())T3pMa-cHHa jasMaaau. uiaxcaH esy MysaKHpoAapAo muxuuj ex-MasAH. HMAacuH npoxoKOAy 3AA3 oAMaAUFUHa Kopa Mysa-KHpaAapA3 CejAdHHAaH (bHKHP-AapH haAaAHK apauiAupMar oAMyp. HMAacuH coHyHAa JleHHH 6hp Aaha AaapÓajnaHa xaópHK MacaAacH 6apacHHA3 Ma’AyMax bcpmhujah. ByxyH ÓyHAapAan coHpa JleHHH. xa-pa(|)HHA3H jaauAMuui Ba «Ja. luacuH MycxarHA AaapóajnaH CoBcx PecnyÓAHKacu!» co3-AapH HAa AaapOajMaH aah-MaxKeuiAapRHH xaÓpHK exARjH leAerpaM harrbiHAa PCOCP Xa.» KoMHccapAapu Cobcxh xycycH rapap raÓyA exAM. AaapÓajnaHAa Cosex ha. KHMHjjaXHHHH «raAaÓacHHASH» coHpa xopnaruMU3Aa xepa-ARAa« MHHaJaTAapA3H b8 har-cu3AbH*AapAaH axup Baxx-Aap aa-MOX jaauAup. JleHHHHH haMHH HUiAapAdH xaóapH oa-Macu B8 ja ÓHAaBacHTa huith. pBKU hárruHAa Hca haAaAHK axpa(J)AU cohóax anuAMaMum-Aup. ApxHBAapA3 caxAaHU-AaH Max4>H canaAAap Huiur yay Kopca ónp mox kh3AH MdXAaÓAap xaM ajAWHAauia-nar. ByHynAa ÓeAa, aAAa oAan C3H3AA3P MyajjaH MyAahHsa-Aap cojAaMaK ynyH acac se-pHp. Ea8 KOxypaK 1920-mh HAHH MajuHAa Kanna ycjawu-HUH nena JaxupuAAuru Ba 6y ycjaHAa cajcu,3 HHcaH xa-Aatbaxu harrbiHAa haniraxH. NaifMa ycjaHUHbíH KeAHujH ÓapacHHAa JIchhh Opmohhkha-aeHHH 1920-mh ha 31 Maj. xa-IpHx.iH TeAdrpaMUHAaH My-(paccaA Ma'AyMax aAMuuiAU. MaMH HKH KYH coHpa BaKuja JoAAaauFu xeAerpaMAa o, OpM0HHKHA3eA3H Aaha raTH xaAÓHpAap KopMajH xaAaó eAHpAH; «BypwyasHjaHu aa KaHAAHAapH. haócAa o‘th-«6apcu3 YHcypAapH xaMaMHAa xaiwcHAah exMOK ynyH a» xa’MHAH B3 aMa«cu3MacuHa rarrHjjaxAH xaAÓHpAap AaauM-AUp. A3THF Ma'AyMax BC-' PHH KOpaK H9 eAHAHp B3 H8 Aap3MaA8 MV'3Ba<)xp3rHjJaTAa eAHAHp?». .leHHH C03A3 AaapóaJnaHUH MyCTarMAAHjHHH aAFUUlAa-JUPAU. 3M3AH HUI A3 HCa AO-M3K oAop KH. ÓyHB pHajsr ex-MHp. MOX aaMan AeARKAapH. HHH xaM SKCHHa KeAHpAH. O, OoAiueaHK AaapóajMaH hony-MaxMHd 6eAa e’xHÓap exMMpAR. Cosex AsdpóajMaHUHUH 6y-tyh caAahHjjarxAapHHH Op-MOHHKMAaeja xanuiupMuiiiAM. 1920-mh ha HjynyH conyHAa omcppAa, MaxipM cypexAa Op. MOHHKHAaeja KOHAapAHjH Te. AerpaMAB JaaupAu:    «Aaap- ÓajnaHUH ÓyryH xapHMH sa AaxHAH CHjacarHHa pah6op-AHK... cH3a hasaAa oAyHyp». ÓyHy acacAanAUpMar ynyH 1920-mh hahh ceHxja6puHAa lUapr xaAFAapuHUH 6hphh-MH rypy.ixajuHUH BaKUAa KeMHpHAMaCHHH MHCaA KOC. xapwpAH; «lUapr xaAtAapu. HUH rypyAxaju. KOM.MyHHcx rypyATaju, PC<Í>CP-A3 oe-JHA. BaKUAa. MycxarHA Aaap-Óajnan PecnyÓAHKacuHAa OAMyuwyp... KoHcxHxycHja-MU3U jaxuiu ÓHAMOAHKAapHH. A3H OHAap 6a*3aH AaapóaJnaH PecnyÓAHKacuHu . PycHja Cose.x PccnyOAHKacbT ha3 ra-puuibir caAUpAap. By ÓapQAS ÔH3HM ranyHAap aothf sa MYaJja>HAHp». «hEH K9CJI9 XAPHHH THMAPOt MYFABHJI9CH BAFJIAMAJhlH» Hhah haMu jaxuiu ÓHAnp KH, M\M:xarHA AaapÓajnaH PecnyÓAHKacu Y3apHHa opAy je- pHAHAMaCH B3 raHyHH hOKy. M3THH CHAah K\HyH9 AOSpRA-MaCH UiaxcaH JleHHHHH koc-rapHiuH HAa oAMyuiAyp. By-«yn    óauiAuna caÓaÓH Banu He^xi< HAH. JleHHH Óyny hen Baxx KH3A8XMHPAH. O. 1920-MH HA anpeAHH 29-Aa cpohAa-Aap rapuiucbiHAa Óhaahpmhui-AHp KH. hhah ÓH3HM ÓyxyH C3HajeMH3H MaHAaHAupa óh-AanaK hcxhcsah óaaaMus BapAup. Bnp F3A3P coHpa Jle-HKH ÓOJYK CCBHHMAa ACMHUI-Ah: «BaKUHUH aAAa eAHAMa. CH hhaH 100 MHAjoH HyAAaH apxur Heipx KarnpMaja hm-Kan    oepMHuiAHp». CoBer ha KHMHj jaxmiHH HAK KYHAapHH-A3H    AaapÓajnaHAa óaui se. paH    ÓyxyH haAHcaAap aca- caH BaKU HecbxHHHH Co-sex    PycHjacbiHa AamuHMacu HAa    óaFAU HAH. KHpAapH . peaAAUTAóH yaar HAH. B«a3 uiapaHXAs JIchhh Manóyp oaay kh. neibí Mah-cyAAapbmu apaara Ba Hec}»x asaAaHAUFUHa A3jHUlAHpM3K. A3 BaKU H€c|)r KOMütacmia MyajjaHr MycxarHAAHK lepcKH. Tapa A3HH3 BacHracHAa xa-pHMa K0HA3pHAaH MOX 33 MHFAapAa Banu He4>xHHHH asa. '3HHA3 Hca acsoaH HeijiPboaHa. JeCMBHH^ .. HOpMftA MUIAaMaCH Ímyh’ i asaA3HAur aAUHupAU. ;y. (|)ahAdAapHH Kysapanu-Hbi JaxiuuAauiAwpMara xka-M0X eXMHpAH. 9kCHH3. JlCHHH ancap haAAapAa HetjJXHH sa AHKop MshcyAAapbiH MyÓaAH-A» aacHxacHAa xapHna koha3-pHAMaCMHHH A3 rêpwucuHU aAUpAU. O. 1920-mh ha njy-HyH axupAapuHAa kohasp- flHjH xeAerpaMAa AsepÓajnaH XaAr Tacappycjiaxu LUypa- CUHA8H X3Aaó CAHPAH «H. «9p3ar KOMHCcapAuruHUH 3AAUFU M3’AyMaXa Kopo CH-3HH capoHMaMUHbiaAa 3AXU MHH nyA cuxuAMblui rapa KYpy aapAup Ba c«3 ÓyHy MycxarHA aMxaa .MyóaAHAacH rajaacuHAa xapHMa Koimap-M8K HCXajHpCHHHS. JI33UM ÓHAHpHK KH. AHrraXHHH3H m3a6 e¡A3K KH. 8MTaa MyóaAHAacH M3CaAeCHHA3 ÓH3HMA3 pasuAauiMaAaH hapaKax ex. M3HH3 YMyMH AOBAaX HOT-rejHAia3apHHA3H apayeARA-M33AHP». By Aa JlCHHHH KH-(J)aJaxA3HAHpMHpAH. O. yMy. MHjjaxAa. AaapóajnaH hoKy-M3THHHH xapHMAa MycxaxHA THMapax aAaraAapM japaxMar xamaÓÓycAapHHH raxH raAa-Fan eAHPAH. AaapÓajnaH XaAr KoMHCcapAapu Cobcth-hhh caAPH* H. HapiiMaHOByH AaapóajMaHAa Óaui sepan hsAHcaAopH. onyH honyMar óauiMfauiapuHbiH MapKasmi RocTgpHUJH HAa hapaicaT ex. AHKAapHHH HMTHMtHjJaTASH KH3AaTMaK MaTHH HOR. By 6a-poAd xapHMAa Aaha mox Aa. HUUiuAup sa jaauAupAU. ByryH ÓyHxap pacMH Aanpa-AapH. enana A3 JleHHHH Ha-palMT eAHpOH. O aaMBHAap HHicnATape héHyMam Cosex PycHjacbmu racÓnapAbirAa sa Ulapr MacaAacmAo onyn M8Ha(|)ejm* xoxyHMarAa xar-CHpASHAHpMFOIH. JleHHH ÓCAd (jjHKMpAapHH JaHAbim oAAyry-Hy cejAaJnpAH. O acJhpah kh. MycTSTHA coser pccnyÓAHKa-Aapbmu Kyja PC<PCP hj» rapfciiubir caAupnap. JIchkh íPahAaAap Hec^xH ÓejyK sahMarAa nuxapupAUAap. YcxaAHK A3 6y He4>T BaKUAan anapuAup. oHAapuH Kyaapa-«bmuH jaxuiuAauiMacuHAa ‘hen ÓHp poA ojHaMupAU. By-Ha KOpa o A^PAS JleHHHHH aAbiHa KOHAapHAdH xeAerpaM. Aapbw sa MaKxyÓAapuH aKcapHjjaxHHAa BaKU (^h-AdAapHHa japAUM koc-rapMdK. oHAapuH hajaxuHU S3 MdHUiaxHHH jaXUJUAaUI-AupMar xahHui oAyuypAy. BeAa MypaMHaxAapHH noxy RarHM3CH3 ranupAU. AHKap xdpa<b03H. , A93p6ajHaHM «ui-raA . CA3H opAy hnccanapH pecnÿôAHKaKUH OHcya Aa MY3H mbaam HMKaHAapu he-caóuna jauiajupAU. Kypnyc-raHUH HuiraAbBiAaH sa opa. Aa Coser haKMMHjjaniHHH «ra-AaÓacHHM» . ra'MHH erAHKAa« coHpa JeHHA3H AaapóajnaHa rajwTMaFa haaupnauiaH opAy hHCC3A3pH pecnyÓAHKaHUH paCMH AaHp3A3pHHA3 ÓOjyK TdAauj AorypypAy. AeHHHa MYpaMHdT eAHJlAH. JleHHH CH. jacH BypoHyH sauhabh Th4>* AHC3, OpHOHHKHAaeJa T3'MH-AH reAerpaM KonAapapaK oh ÓHpRHMH opAynyH «an sa sap. joxABH MUxapuAMum Aaap-óaJnaHa    rajuTMacuHUH» MYMKYR oJwaAurwHU Kocrap. AH sa opAyéyH KypnycraHAa caxAaiiuAMacu ynyH an mhaah raAÓHpAAp KopMdjH Mac. nahar KspAY. Coser ^cHjacu anapAu. FU ky'ajih MHTAapAS He^rHH MyraóHAHHAa Banu 4>€^Aa-AapHHHH aAH apsar sa naA. rao ehrajannapiiHiu OASMaK HTTHAapMHAa AejHAAH. JleHHHHH He<|}T KOHceccHjanapu JsparMar sa óyHyHAa A3 4)ahA3AapHH KyaapaHUHU jax. muAauiAupMar harrbiHAa (|m. aAUHa K0HA3PAHJH renerpaM-Aa jaaupAu: «BHAajar xapHMH THMapar HAapacHHHH paau-AUFU sa PKFI MK-huh Hna- 39CH 0AM3A3H H3 aAMaHASpAd. Ha A3 .Óauira hen KacAa xapHMH THMapar MyrasHAacH ÓarAaMajuH». Hnnap Óh3h_ coser «Myc- TaTHAAHjHHA3H» ' áÍlAUM-aA-AUM ysarAauiAupup. Ba’aaH AYiuyHypcaH- kh. 69jtk9 .Aa KeMAHjHMH3 jOA KHMHHCa T3- c3ay4>h cahsHHAdH. ódA aiMa-AHHA3H Óam sepMHiuupfp. Aa-PHHA3H (bHKHpÂaniaHAa KO. prypcaH KH, JleHHH sa onyH CH^ahAauiAapu acapan«. hy. ryrcysAyryH Ha oAAyryny, MHAAaTAapHH B3 xaATAapbñf 03 MynaAAapoTbiHUH aracu OAMar, íycrarHA JauiaMar hc-TSKAapHHH A3PHHA3H ÓHAMHUl-Aap. eMpYHYH COH HAAapHH-Aa lUapr xaArAapuHiiiH ÓHp rpyn HyMajaHAacH HAa Kopy-uryHAa JIchhhhh coJnaAHjH co3.iap HHAH ÓHp Aaha JaAS Ayuryp: «Man oayM 30 haahp HHFHAaÓH hapeKaTAa HumipaK eAHpaM sa uiaxcH ranpyÓaM-A3H ÓHAHpaM KH. hap Óltp xaAruH. eá xapHMH* sa A3xhah acapaTMHAapHHAOH xHAac oa-MacM Ha raAop narifHAHp». Bena axAyry haAAa. oak3-MH3KH xaAFAapfilHU C03A8 MycrarHA c'abh erMaK. HAAap óojy OHAapu óy jaHAuui jojLna HpaAHAarMaK hen A3 1^ cahsHH. TdcaAytbYH ^ THM3CH oHMajbiÓ, assaAMa. A3H AYlDYHYAMyUI *M3(|)Kyp0- HHH MahcynyAyp. XaJH*Aap sa MHAASTAap onyH arpu-napuRARH hhah-hhah XHAac oAypaap. A*hji hYCBJHOB, AsapósJnaH Ewm Ast. AHHhJscu Mhaah Myaseï ósTHap HHCTHTyryuyH m 69 HTXBP«. TSfMB eAMASpa ■SHTOpy >, ;