Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 10, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 10, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r03ETH «    maw    mil --f    "I    .......... ” KehH0JIM8JOH M«t3y HJIR T3PBHJ9 HaKTaBH »srss&«j.’*ssf » pi ™ «ff; ji0^«Hp. AHJia esjiYJyiW kh-    jMHaTaJitD,    JJ’ HHK fl0BJI9T OJiyÓ »IdMMUiTHH    ^2S^5S»S«d» *    X MOJKKyjuiapbi. cocHaji^Bja.    mflFp.    Xapl^flW^    AJ- Tbffl éMÓpHOHyflyp.    iSbSw    mI 6eJi9 fleBJiew AYHjaja. Jaiu- jibiJiap aJiafMHH» ic#3 aM^, w onyH HHcaH B0 Ja sahiiiH mh óelYnecH aHJi^o BepHJiQH T0p6M>W0H acbWhi ow.    !?ESSÌJ52,    ^ Ba;m;ie>HJis9) «BJiaA^«P*>»* KecTBirtiiViep. Hboi caFJiaM. apbuuibi. KyM- Ul«xcHj)9Tflap^|MCW HY^»' pah, KYHay, Hocyp, pajpbu ch69TJ1op 3bh«ppì|W Keui, xcjHpxah, Hanycjiy cxn- cHja khm» 6Hp-<JiipiWB Mrw MaJiapbiHu apayxajùp, <5y* ojiy^, 6HpH    9C9Cjiu HyH YHYH a-TOnaan kwbhh td’CHp ew- UlYoiwcHa kh, acHpKawHpjiap.    Md'HaBH-ncHXOJiOHOi HPJIHm- ^ HUIA» mhh HJUiO!pfl0H HopuaA oJiaH aitJidJiapAB xa-6apH AasaM eflan a^ar bo phhh A^apa hji« AaxRJiM Atapa aH'aHaJiap. xaJir neAaroKKKa- apacbiHAa rapuiuAbiMM CbiHbiH HHHHJiapH. aA9<5H-6a-AHH Ba HH40caHaT acapAapH HHcaHJiap YaaPH«A9KH wy-uiahHABJi&p. rH}MaTJra axJiar Ba haJaT tb'ìpyì^h oiuiapa KeM8K eAHp. RnaccHK neAaroTJiap, oy cahaAaKH Myacnp laATHraTJiap TacAHr eAHp kh. ymaFWH lap* ca* MHMH naHa-HO«a, H0Ba-6a6a &fyKacHÓeTA9pH rauiaKKY^ ranarp. HasaJiap <5a<5aAai»iH HaFbWIAapMH« CafiHpCHOJIHICAe xeajiajHp* oHAapbiH umpHH, AysAy HaFbiAAapw HJia Jyxy-Ja KeArfpJwp. HaH9 hab hobb, BaBa HAB    6a6a    apacbiHAa Ja- paHMUUi    6eJia    cbmhmh, xoui iiSHlacHHa^ hana 01, ana <5ar- MyHacHSaxAap opra abbpbJb HHHAa HK8H óaiuAaMap Aa- abxka oAaH uiaxcAapa ab Myc-3biMAbrp. raAbrauH-aHa«biH ca. mbt xa'cwp cahp,. OHAapWH KHXAHjH, axaHbiH-apHH ra- 6hp-<5hj>h»b oaam rajFH ìb AbTHa ra}FbíCbí, pahaxAbir. MenpH^HAWFbiHbi apxbipwp. MehpHÓaH    MYHacHóaxAap yma.    ;^eMaAH,    aHAa    xbpóhìbcibiab FblH    KaAaHBK    X0<p6Hj8CHHa    yH HBCHA    HlHXHpaK €AHp. \tyc69T xa’cHp eiAHp. Viuar AHAaAB yuiarAapw k»A9Hbk AYHjaja KaAOHAaH coHpa ana. ha)axa haawpAajapKBH oHAap- HWH OHy aMH3AHpM8CH, BBE ^ X€jnpxahAbIFWH, ObJ^KABI» roAAapbi apacbiHAa Kapnaijra hepMBXHH, kbBYJìbhay tox-mnpHH jyxyja KexMocH. -ha^ ^pyH, qjiìh a*ib»ANFbiH TBp-3HH ana ayMayMacH. axa raj-    onyHMacbnia    xycycH    $h- f<oAimar<i>MiMHbm KB.    ajAMeilAM. rBÓHp    FiAbipAU.    Y^HB MHH AYBBJIAHO ItpC«!, ToJyM mHpRK jepniAB muair- oAtp...    na    xa-    kbha rafiHpBcxaHbiHAa hap »niAii6 kcichh o Taja, 6«p Aap C6HAY. aJisM AbJah «Hp- haaaAa    J1oth4>mh    kyh oAiiaca ai. ha4>X8AB. Ja ab ^ypaAapa A^bchh. By (Shphhb. Afwb AejBHH ryJiar AapbiiM.    ^    raAmawK-    ajAa 6hp iieqo t9^ raam. fbabp nyJiy o. hapnaa TtnaJ. eumxMBAH. Bhp aw^a by^- CBCwéim.    M    Jw    •    JilToAypAy. hapara wpBjH AjJ AaaSi Myrbmbpq hr- Mexa rapr oAMym aAaMAa ao*    ABHh    Sa '    MucyBAy^p. Apea.    6*p «ryp hhxhp,    JlBT»|>iiiiica    cadi »epcató Ay hajBTABH X0J6BJHHHH C8CH JwiaH W    SS’hiH    cói^    «BAY*OT HbixbipAM, r96ufHm Ajwah Mybb^ BHca4> KMflH:    pbfflaMbi.    “^5!    ^ MKMWH optaiibM ««pi Mffli «¿m «tma «•- le!»«!»«». M«h HvHMwra - -e«», w. Huihir J«H8-    xbipw    iSSj    ìtai he" -ttnSaJaJ.    ai^.    Km    Mp^BJWt Mpq>wi w (fir, wt Cm »lima. kmI..    Wm    he-i    «íTp    Ìwmw iepcejwi Jlotwji <»»« ipii. ro^p Reajie^» MmpuH H>unfl»KH r«P*»- k«py«    »J«J-    omajan    k».    .««ypJSh^ Jfmmi m»» rapa atm «KM««"- npuinurjiairA»« Knaejjni «a- a* tm,    .■*    ij"    uuump    ite»i6-«Miip.    a* aa nyjiy waraaroJaKa«« ’’ly    jeniM    Aari^ saTeiaaiait^    „    ’•YJ» ly^aci«. a>i» Jau wp    ÌpàKaaH «aaaah pah. •«•PfYP«...    ___ joH¡)i"*iniKpa^«ttuieirap    A22a®t«HÌ*”^é    ìraJi«rwSOTTa."*^8pnw    «Me aa^i^ Kanami awilli(«ae*aaa*«aaaJi,hHpc- awR Kamaa«. I»!»»    *»1-    «S^p HaH. Avaam MyHa»- «auuaai. Hamipoc canipau. hap mej «yHyHM aa »TP- a«-h«pea« «Awaml Aaaaml»    naioiepH Hypaiui^Ha    jamam-    „9.    ,ap oia    hap aj caKcen MaaaT    carrau canapau. aaha m    «■-    T^wau.    ama Jlam« a»- •taraipaH aa «ae ««a «y caca «uni a^aap hajOTae« w    ^ P Branpa«. faOHp raaiianaH napaa-ioipaa mjaap« «r« »»««8K «crajama «anni Toja KeaaBaapBK hamicH aa Xbtp. Keijuiap« *»“^ ^aa«^-    ^ aa»™ Jo» M». nijuar. y^ya ajna« tap aa «abacaraa . KmaajiaHa«. apacu yw» J«a- OJnaca, Japuaa« Yoay taHia- «HWia cafOJUiauM«    Ke^ -    ^    »«h™    aa“apTaHaa« coipa MySea. aep«pa«. Ba-aa« MYaaaaepm xiwn. nya la^ »«’ay» ahi. heJei-fiaaaHbi «YpyJaH amiBp. Kykyk «aP » toYP- P“»*®    ..    B,p    naanihiiihi    Jy»    oraamaphi A»iai|)ini- aY» «Hi^apHH (o^l^ «P RW, «età CYKyiyHaa eaimaa    av    sa    «y    aa*a    Aaiii»    hap. rm 1^itew^    P    ^    „c,    »yaya aaraa aelapaaaap    kb.    ae «apaa-m wWaa a»P^ MamejH Tyiiiym aaaSaui cma leKaY bt«h yctyi»:    ra«iip    raaiiarbiH    mj-    ce« aYBjaBu aarhiaupc««. aY) cToayH« «ahicaiNa to- MumiHHK JYjpaa c«ayei« _ AJ raHaiar. ca« hap- ®t‘    ^    ^ , ^jp^ (msthhh raaaup«aMhuiian. RYaaa (|)«aaH raaep aamfla- xyagf ao cvuijh TCTYawaa -    *    -    —    MYHaaasv »a« »aa p» H»j«Ha Kapo«aH? Oncya aa nara aap. A»rw|> owupa am- Ko«<|ieT raflhi Jepa ayiiiY« aa- e-iYCY    aYi“»aa»P aacailHibu    am «YRYPaY. acaaiiaa «y    c«9-    aiiK-HiuniK    oaay. 0«aa »»pat rbicw KaABHaK BaraHAaiiibiH HAK xap6Hja MdHóaAapHAHp. hap 6hp aHAaAB Ma'naBH nCHXalOWH HTAifMH« Xa’MHH eAiHAMacHHAa, ymarAapwH AY3KYH xapóHja ojiyHMacbiH* Aa 6Hp-6ifi¿!Jie MehKdM fiHp-jToiuMHiii YH AOBpaHM Mdsapa aAMar BamiÓAHp. ViuarAap-Aa Ma'HaBH. wHxeAAeKxyaA, ecrexHK Ke)4)HjJaxAap«H xa- -KHp sepHAMaAlWBp. OHAtp xaORdx Ba HaomJjaxAB daiu Bepa« haAHcaJiBpKH MahH>j8-XHHH, ca&aóAapHHH ay^h A8pK eTMBAH. haMHH CBOBO-AapHH xahAHABHH BepMajH 6axapMaAbiAi>ipAap. Hap 6mp yuiar hak JauiAapuHAaH y^y»«-fiauiap axAarbiHbiH aapypM HOpMEAapblHa jKjBAaHMaAH, eayHY asiaK hajaxbuia. Bore. ujokkyayhab "6y yn a®bpbh»h    *    nYAB4>HBCHHa    haabtpAa HopMaA ncHxoao)KH-Ma HasH mbaha^P WAHMH Myhyw pOA ojHaJwp. BhpHHMH AaXHAH ABBpWP KH, <5ypaja ehabab CbJyJbh, rapÓHia oAyHaH ymarAap ab-xHAAHp. By, opra abbpo hab — saAHAejHAapAa — op bb apsaA. rapAam sa ÓasuAapAa J. TAJUUBOB, AsapOaiUM Bbabh TapiHi. JacH HacYHTyry dchzoxo. KHja-neAaroKBa KtftA pacuHBtH MYA^». npo^ec. cop. Í9API4HH ÓH/IM9AHIOI9pMMM3 hdM dPSAr, hQfA a&fA9nh9^ ByryH 6y kcJcJikJJbxabp jypAVMyayH raJ^axAH <5ht KHCH OAaH B3 haABAHK FBA* pHHH AaaWMblHMa 6HAM8AH-JHMH3 JOMHUiaHAa Bap Je. pH KHpAB aa Ja fiaAa^a napa-mhab idbkaiihabahp. Bhp- K&BABAHAHp. KeeABCHHHH Fa. <5mfw 603, tiaAapAanMhim oAyp. M€maAapHMH3AB Kwp Jcmh- — S::9™"'4.8ch- Uianeap^a moxwp- Baxt^a ;iacHHAa«AHp. Hhhbkabph ar    JepAH ahaAH b8 ar-HapbiHHbiJa HaAwp.    HcxHt|)aAB axHpJiHAHp. By axHp xanac})-    MHuia«Aapa Py^a bb KaA^a (pYC JoAAapbiHbi XBMif3Aajwp,    Jhh ABFAapwH;^ opraHH3Ma pahax Hacpac se-pHp. HHHaKABp aMblAapKBH jbiFbiAwe rypyAYAyp bb ry-ij<y haBaAbi JepAapiAa caxAa-hbiAbip. rypYAyAMyui HiwaK-AapABH JBd33aXAH HSj A8(M-JlBHHp. JexMHiiiaHblH HHHBjftH-ABH B3 MejBBCHHABH MyaAH-Ma MarcBAHJia-HCHK}>aAB oAy-Hyp, Pecny6AHKaMbi3hiH Meuia-AapHHAa <5ht0« jeMHmaH ab apaar y^Yh JapapAWAwp-HaxHbiBaHAB haxxa aJpbiMa JeMHuiaH 6aFAapbi sap. Hany-6h AaapóajHaHAa 6eAa 6aF-Aapa Aaha hox pacx KawiMa« oAap. * Fypar hfahm aoHaAapbfflAa JeMHiuaHbiH 6hp ycxYH 6ho-AOHiH MahaxH onyn AaiuAbi. >CBHTM|>A9jB MiripMB W aAAUMAJbiniHa wam* nyj Jar aaiiAapbiH ra6afbiHAa ky'iab AaJàHAU. Bjbwab roJitii*ABd>-xap oAaa, TaHMWAMFM kh^ AOHryAABHAN: — Ha aap a. myAyr caA-Mara k9AMhc8H? Hbix 6ajupa Abamm cdHdl Mhh sypAy JIbxim|«b xai»- CHH0. aAHHH KejHBjHHKH WG«* Ha caABHJ nyAy wxapTAM, koh-4>exA8 AOJiy raóbiH ycxyHB xyAAaABi BB Bap kymyJao nanh rupAia; — Ja3 opa! romay Jlsra^ KopYMAY- O, raH‘Xap hmhhab ;iaH hnxawh? Pbaa    toüS    ÍÍͻͿH»    Kspiiua?    OiKya    »    «ara    aap.    A»r«|>    o»upa    am- apxupMaHbiH raCaFbiHAa« MHA    joxca    cbhh    caAafpaM    xb- AaJaHAW. opAa ajar ycxB Ay- hbJhmhh aAxwHa, xygpA-xB- » _ ^ * v¿yH8x hJh pyÒ car bahhh ÓeJpyHa cbJkb* uiha babpbm, Gbaahhy Pbaa    ^ 9R K0K, opjaCojAy raAUHa Ja- o/ii    ^    ^ KyMYK CAB 6ha JlanwpRH co3YHa 6bha hah. PaHAM Jo-AyH Aan rypxapaMarbwa, aMMa hypMajHHABH raAMaAW. By. AothÌ» 'AdBBBir Bejvpi Be. AU. 3bir-Ja3hir OaxAU. ^ Bbah, eiuHAHpBM. Ha 6y-ypypcya, <BMAOCxy? — Ae- AH. — By RuibiFAap HHja cbh- — BHAMMpaM, aMAocxy! K. MCMAiyH. B8 Ghp' aHAana oHa cAa KaA-àH KH, óejYKAY. ceaVKB'iBHAH. — Hena Ja’HH OHAMHpaM? onyH AA pMpHHa wraax eAa-T€3 eAaKMHaH. 6hp BAaM k0h- J9HA8P BapMbiiH 6y AYhJw-A8p Huibip KAapacHHa...    AMMa hejH4) kh, nyny )o^ Jaiiuiii KMumJNipiaaH loiMca Ay Ba- nyAy oAcajAM JlBxnq> Aaha ABriir Ma’AyMax bcpiah:    eAa ht * caxAaJapA« — MyRaBBap xaHbiM, 6y icopacaH. Hyhkh irr oHyH ce. KYH opAA HeBÓaxHH P033ar- ayna GaxAN, PBAA OW- By>-Abi. JaTHH X0A8X HCXdjHp.    fl0H neMB oAflyca, JCHe MY- Ea9 6ha haMbi 6y ceay kob- nesBap kbaah aYPAY kosy-AajHpAH, JCHa hajax ypyAAa-' hyh rafiarhiHAa, GauiAaAW am, MYH8BB8p AeJacaH JyM- nyAMaJa. JlaxH^ìHH ryAarAa-maAAM. xaMKMHAa 8Mp exAH:    p» kyJYAABA». KoanapH ra — JeM8K-HHM8K anapuH. Aap ona Aaaaar BepMpAR b8 o. Gena ibaipab bsyrt bipam. cajMJiaR aABMJiap krmm xa-C8BBYP eAHp. OHy Macxapaja roJaH romuy jfmarAapuH th-KBBAM «C8MHMHJJ8XMM8» KHa-BBipAU. AMMa YPBjHHAa 03 TBJieJioia aBMjupAM Ba o. ben BBXT Gy raABp 3aH<}i. MaanyM OAMBNUmAM. XupAa aABepA8H rtaaRAWM ramiK-rypyui oHyH i hee ryhabamk JeMajwia nax- MHpAM. Rena BBXXAM km. Gy KaMA* AB BABM oamypay. BABMAap •AMBJb ab BBXT TlffMfalpAM-Aip AeJacaH. Oya rasaHMar. BapABHMar ehXHiMCu OAYMAaH A8 nybayJay bb caHKM JlaTH^ A8 Gyny tiHCC eAaMHQiAM. 0. raGHpHcxBH y>iYH rapHGcaMHui- MaJa KKpHlUAH. /leffa/a PN KYJY-«A«M».    a-    nitncaH    V3ar    AVO    KCX    HUIHH-    JlaXHCp    OMpYHAB    HKHB8    W cijia GhA. 93YH8 rBACSjW piJiaw se joay« rhiparhiH».    „f    ¿ee«»    ^    aa*»    Mehi»«    awaMbiuiahi.    he, aapux«aa«hi aa. bay r...    ...-----  H9H    M8UiryA    on,    H«BUxm    ACAHjHHa    Kep0,    Gh.    tAaiuGaOl» MBptTAaHAMpMpAM PHHMH AOipa AOPyAaH    kyhy    B8 Gy «AainGaiiuiap» Ha raAap aFAaJwG. HKHimi    Kapa    hcb    hox oacbJam. JlaxmpHH o xa- apsaAbi OABHAB. O.    kch    bb-    Ja KexMaK ehxHMBAbi Gap ò coxcyH K03YHa... Mbaa oayhI km Aam.HMUTMA raAaFMHi^ flwiam «6am Ycra* aeja« ycryaa    han    S    J mHhhb AcJha- flaH a.pTSi-«nu.«p-urh¡ ¡P.¿S-VT: ¿^J¿ía í¿ia¿ióaa.H.í«v«- (KeHBHASpRH Ycnuasa fieuw» aware    jh. o«aap rapannuraa    «^6«!Si9Jh6    khpbpbh    h9j9- Ke<M9aa a«, «inhiraap anahi    tb4>k he-i KepMYPayasP-    »39 »aa^    KBTrHbixSj. B9 w-whip fiamaaahi, hb    rapu« anaHAB Ke4>noHa6    ^ ratoPhira    wm. SamaaaM. CbiÌbpabr «9pH ej-    nsturamn hbba HaaaHJiapbi    W. Ja PYC aaHAa aeaameH Myb9BB9p«h    ojHaJa.ojHaJa nya caneaajKp. «Hp KB3Y h9j9Taa. 8«p KesY aaaep. haJsTHH xupaa yajw. mvhobbbo elsaaaaH >ihiM. MarapaajAhi. ne<l)H aypyaay. aapu ^pcar« MA» «P;    ""® Jena flauuiaahi o«a-6yHa «ec- «aj«« J«PVW“®a    _ ^‘9 cbh9 aeaBM kk. KH,- TaHMMaAMPU AopA^m KHniR oliyn yc^o ByMxy. 9bbbah8 ryABFbiHMH anGm rH3-am. coHpa GoJYp-GauiuHa xa-flHK RARUlAHpAMABp. JIaXHl|Hni GypnyHAaR ran K8aah. 3apGB-AapH hMCC eXMMplAR. hBjBTAB-KM KHUlKAapHH COjYmABpHHH AB euiHAB GhAMHPAR. GHpHB haMHiPiH cacHHH tbrmam: — lÌMjaHHCKd KOHBjOPJiy, xoja ABBa ciAMara koammid-AHH?! CaHB AeMdAHM BBhaH-H8M OA GypABM? Hkr Jba BABM Jlam^Mi Gac-AM «Bhahob, mbuiuh JepABH KOXYPY-WY. flY3 pbGhp»ctih xapaqiB uiyxYAY-• • • Kbha roGapRcraHM xup-AB. BjpH-YJPY K03HYKA8ÌH OABB OX U18KHAAM ri>ipMM3bl KapiIHH-AH hacapAB Bhaxa oAyaMyiu-Ay. hacapbra toh opxacMHAt JaUlMA pdHKABpAB HaXMUlAaR’ Mbiui, cHBpH yHAapu oaaH ab* MMp AapBaaa acxa-acxa hmpma-abam. Caca aranJiapMH xana-CMHAB cyGh JeAMHA8H xyMip- AdHMHuiAH. MYHaBBap. or-    raAap apxapAM. Aanah CBHa aaHJiapu. aYH9BKR ymar-    w’«9t ea»««, me roauiyl    .    ..___ MyuiaTAap hapABH Gyna Kopa    Kep JlaTRoH HBja BBAap ex-    jianaH    capHBAap    IiypkyG o xb- Olia * caiaiuapAMAap kh, hbh amh7 Ba Gy K8HAAB aABMnap    Tapa^ .naTHcJ). ha aaxxa khmh cyGaJ ena Gha aHMTAt oam8k Hcxa-    W    ^^bh Jlaxwb o3t- raAaMarcaH. aAB. esmn ab. MHpAHAap. JIbthcJ) Rea Jama-    ¿    MHAHHa    bhj»- apBBA JaxmM mejAR.    Mar HCxajHpAM...    ^    ¡j^ g¡¿u geimG. O, bm- ,naxH(|) HCxaoiHpAH Aeja /|yh8Hkm ahaaAax tem Bep- pyHAB Gy AtpBaatABH RHapn xapHm BepMBja.    pbi,    HasGon    naiaHAa KeABnaKcaH.    kh, m8H8 tm3    BepaH hh^    MacajAM. khm Ghahp, Ganica ab    kc^iam kmpm8Miiiiiam. CahapHH CxoAAaphiH ycxy AOAyO-Go-    numAMpiuG    apaABH    Qyjy    cY3YJie<:Y3Y-aB. bm.    axbi, ahahh8    Gamra meJ    jiofiK|) ompyhyh axMpMHaHBH    ajiaxopàHAMFbmAa. kbhahh nm- maAMpAM! ayab, xhk9, GaAMr. flWAap. ToJGajH abm hah,    vmhaa8    hmxbp.    kbahpah:    .    kbha    CoBexHHHH    caAPH    My*    j«, JyxyAt oAAyry Gnp bbxt- ipYHAB GHpHHHi oainuHAB. Gha». «¿ÍT-.. <fy TOj"aaaroJ.«eJ«a- xejp« Jox «m a» ru-    Sirrip.»;’'«a"¿ eTk •<Sr'í‘Y«n^rS-"J aa B9 «ypa haMhmhi A® b9t et-    Mhiuiahi. By.    ÍSnííS    Amalun k9ji9h a]    r“®    ranau. By    rhiaai Myr®«-    kh. «eqa kyh »aa«i h»i«®x-    <sy nipBaaaau «ku6 «w« «a- MeMHUwiurap. Kenaa® heaa    Mw^®P®    Si^mr    Keaaaií^sK Tanuibip.    *®P coaeMKja    xaa«w k^    ,8p9« ra«u«hm «jiTamaa    papaH. YcTYae meh flYnmYm «eae TPJ oa«a«Haiahi. •    SLÌKmÌ    ”    ..    ’    Gnu- maAbipAM: ayjib, rana, oajii«. Aw^ap.    ^    vmhaab    Hbixap.    K0AHPAh:    ,    kbha    COBexHHHH    caAPH    my*    pni JyxyAB oaato ( AOAMa. raxMT, iiaob, hap nyp aMMa    ^    hajBXABH.    haaiHA    kyab-    -    HejHHpaM    e    apMAM?    «aBBapa    HHBHawAM.    AMMa    ™j/othì» «movrab Mep-MejBa, rMpMbi3M, rapa ycxyHa hmmxmpmp^ kh. ba.    CyGajAur    cyAxaHAurAM.    Hthar    Jepa,    Hahar    Jepa    o    Ghp    J^hajAH Ìkh. Gaim«, kypy. BvpGaBYP HHKHAap. 9a- ajara . AOAaiiiMBc^A^. Am- »*YAb fmi^mi»^    y    MyRaBBap    axMp    kh.    „yg    KaxHpAR    S ^ arDM^T haJaxHH KHpHm ranMCM    naHa khmh    ymar-Mymar    AvonaH    raGar araMMAB aypbh mhhc maABap-    Juash BaBawiapM    ^SSuu    mjiv «u xaKM KolHaKAH hvHAYpGoJ    i^aiuAbi    aapAaHMMUiAMAap. Myhbbbbphh khhhk    of y SÌa““pSrmiiTH (SS- & KeafciJcaaaiu Pyct9m »aw ra loja K9Ji®a «aMaam eh™-    aKunahi.    K®aaa® jasep    a® paMAB CBABMAajMG H^apH A3 * McjAaH cyABMara GamJ»AM. ^Yhy ®epgi    Y- ^zzz.'S- as'"», 'sS sr' asrss.'s wShL^SSmi^ Ka- SjwypyPAyAap HcJabchr- hapaja Gnp xaninwpbir ae- 5i:Ks?s?‘mh“mr rp^&Ua-^^^^    "r HBBBapKHAHH cbhhab Ghùi- rypYG MMXAM eBABH. Hahar AYui cahpah. CoHa Aa pa^ ùpo, Kapax ben mmxmbJbJam. oAAy    apa KBAMaja KeTAH roHuiy hajann raiiM- B8 rapAhi Ghp rMm KCBacH arabraa. GypAt MamMHAip owAap HaAFMCbi3-!bKAaHCM3 j*H-JaMa AYBYAMYnWf. BaatH-CBA8HAHA8p. AMMB Gy CBABR-    KKH-GHp,    YH*GMp    ABJBHIiIG M8K H8 Jl8TH(t)B. H3 AB COHh- g^Jg^ hlMBMAtH ROAMaCRHH Gha hcH xbpmbmmiuah. Sab Gha Gy raGi^pABpHH ben ÒHpH-hm 03 dAABpHjJia raaMiMuiih AM. BypAi JaxaiuiapMH ha^ CblHM XBHMjbipAM. BMMB hOH BBXT HHAMfcM haoBCAO Gy Gom AamAapfaiHa hoKK OAyHMym ja CCBHHM K8THPM9AH- COHB neBAajHpAWlOp. JIbXWJì MCT8AM m8KHAA8pB GeA9B0 GaXMaMUm* iiih ñiTvjiaHMMiii apshilAa^ca-    hWfVMW. AB car oAcyH    kh.    ryAnyHAaw JanwmAM.    opa KaonaHGHDHHHC    laxmN rapap BepMinuAH    bb    JyJTPAY. <5ypa JyWA^    cx^ eoa KHMHH rohyM-    cryA AamMAM. hapABH    My- _ 8X9. h9M«a, «ypBX KHPHM    «P®««« .. Hp^A^..    Sj/rÌ kah xHxpexAH, xah yRiTrAY. mapH KHpCHH, haMHA rojMt-Kah C8X8AH8M OAAY. KBJ» A» jjy^ JIbth^ napT oflca AB, Ae-JopraH-ABniaJa AYniYO aJAap- Aa abi^bh hhah.    ^    —    ajia, haMHA. Gypax, nyA Maflbi, ha«HMA8P . ACA^^ ^^^g ,yxypgM, Jumbi AB. Aaha HOX pacx K9AM8K OAap. HpH Me)B8AH, Jyhcbk koJ* (bHjJ^AH JeMHuiaHAap Op. jtvoaA pajoH^HyH    ab^amt BpaSHAEmHHAB Gw MeJOBCH KHMH (ÌWBpHAHp BB FhlSaA-Macbi aAM ha9 MaiuhypAyp. MejBBAopH abaam BB Meixom-AYp. AraHAap hox MohcyA-flapAMp. Rch hmhbkabahJh Yhyh marràAbi saxxAapa AymMYp. OaYP KH, AsBpGaJ. HBHMH ABFAMT JepABpHHAB hap HA MahcyA sepHp. JeMHuiaH ^xyaiAapAa ap- XMpMAMp. TOXyMAapM HKHH. HH HAAB HYHapHp. ToxyMjaH 0M8A9 K9ABH GHTKHABp hap HYp cKOAOHtH mapBHxa yj-ryHAamMp. Hcx8«ha8H Mah-cyAAap copxAap aAMar Y^Y« ToxManapAapa hbart Bypy- Wa/Mifg"®: SSTSaH Ke,9 «HX9gaH. C9CA9 HRH HBHblHHYH. MYHBBBapa JlaHHd) GyxyH OMPY .GoJjf — MaH JlaXHq), OMp ABH0. HKH K8AM0 abJhG HbixanaM. K03AaMHmAH Gy *3PgP“-^®“n»S”fla'^^BH^L:eBHH8 BaAAah, oxypaw KenaJOFAy- aHacw. rapABW-GaHMAapbi JlaxHq) ab oeBHHo.ceB ^    '    yj«    aAXNABH    raAMbim.    AejRpAH:    , hen CAa Gha Aama AejHp- AMAap o xajAa. JIaxH<|ì kcab    ~    roHui>.    HeJ AHH. haMHAB Jox. OFAaHMH ÓHAMaMHIUAH. BMHCH KO- «HP^BM... (bHKDH-3HKDH KBA8H FOHarAa- typyG    caxAaMbimAM JaHMH-    Ammr xoja Ghp kyh ra - raoH^a-Ke^mnaJAH aMMa apa- Aa By rapHG, aPbY-amb®    Mbim    JIbxh(J)8    '    myma Pmail ito. h9MH¿9 ^tBHA® K®* miuHjX9t) hhipLUiaajihuphui- mpflH. h9pa®R «eaepaR roR- Jyr. ®RP    **    "®* Bela MaaajiBHHDAH:    uiycy MyR»®®PRRR®» »J®P-    «yjypayahp- - ~5r-"Kep9j» Übxh4) GyHB Aaha hox oca-- abJam xhackmabp CMHajAM. naca JaxmMAM GHAamHp. AYRBHa khmh «Ga- Je'KM, GeAa mej AM. JaauAapM GeAa aHKoanTR* A8 OXyMlMMIlIAM. MMAHCH- OHep AJamh. ahqi haHHMH Ma-HC. HopaKHH MRp3ara. k8HA COBeXHRHH KOHMHm CBApR Myca. MOAAa AGAyAAaHbm oFAy MRpnama. KRAaicapaitAu G8AK3 MyaAHHa    —"Y3    BypMB.    JlaxiKj).    Ma-    ------------------- HHca4)8H MYHaBBap Jiaxi^a    yuawHropxypaM.C8HOA.By-    Bah KMmM... KyA khmh oryA- nyA BepHG ony    ”    paza Ghamopom. xanmMpbiG.    Aap, Gypa Gax e! BaJ C8HH Kbija JoAa <^AM. jlwHroHBTAap KeABHHOH coopa K9-    Ha AejHM. AYRJaj Bhpabh o» Kbi xacxaxaHaAapbiHhi KasHo-    v«-    i»    —    Gyhy    Aa    —     — K9THIWJH nyjUB. PUH hBMhlCUHblCoHaHhlH J^ xyH«a X9PKXMH. bmmb jem xejpH 0AM8AM. rajMTAU KaH- jB<oja rajbixAM eoa. tw wp AB. 6AH K8AAH KM. Gy «OAy mabo-pHM> CaKHRAapH CaFAMARp, OHy HarupMpAip. oHjRxa ABpAAamMBK McrajHpAap. A*®" AapK 8CAH. HaHM KR3HAA8AR. K8C8KAH A8f JaMaHAaphHfA^    jauiAbi    JeMHinaH CyBapWAMaABH    HHKICmaip    Mr«MIA    VCVAV HA8 0AHG GHTMacHAHp. Kyhay kok chcxcmh OAAyry ynyH JeMHmaH xopnarbiH abphh raXAapMHa kcab Ghahp. Ea8 6yHa K6p8 A(B oayHa pyTyGax B8 THAa xanhsp, hoxxa aa PY-xyGaxAa HopMaA HHKHmacJ)M-HH xa'MHH eA»p. JeMHmaH Ghp hox mcJb8 araHAapM YHYH Jaxmbi HaAaraAXhiAMp. Fypar htahmah opaaHAopAa aABxa« apMYA aa 83Kha aran- . apaHAapbi hckbh0 ycyJiy Rab HaAar cahamp. MaBaH xox-ManapAapa fbaom nanarM aypMar MacAahaxAHp. Ohyh MejBOBepMB xycycHj-JaxH apMYAa hox oxmajlop. JeMiimaH araHbiHbiM GyAaH-«lacbi Aa apMyA araHMHAa oa-Ayry khmhahp. CyoapMa cyjy OAaH apaOBAapAB JeMHBWHMH JajAa Ba naJbiSAa cyBtpMAMa. CM aAiepHiiUHiAMp. JlaKHH cysapMa atMaiiM araHAiphni AapwHhi JeMHiuaH xoxMana^ —- OTPWbM«» cyJyH hox AapMHa HBAar eAHPAap. By koaa9HM9CHHb Joa iopiiOK oa-rajAa ha8 naAar oAyHMym Mej- k<ma9hm9chh» jqu B8 apaHAapw hoxhh htahm ¿ thImoiah Gkxkhhmh ho- M®Lr=. AaapGaJnaHUH cyeapMa miÌxiihab apxMMM ojuwihw cyjy HaxbimMaJaH opaaHAB- JciWAMP. 1978 — 1980-hh pHHAB, jarbiiii.iapbm miìtab- kaabpab pecnyGARKa EA.hmh pw Gamra MejBB aranAapM AiWAeMHja inohBpHHjRHAB YHY’H asAur cabh paJoHAap- gnapijAiR xaHpyGo Gy^ Aa (MsAHAaGaAAa. XM3NAa) fXBjgr eAHp. JcMiimaHAaH jeMHuiaH    TapAaropyJyny Mcma aoAar- myaiB aparu APtGHHa khmh Go-    ^    _ tf A    lUkiianu    nt»TIH Gao    mBAXAM,    8MaAAH-GamAbl ABM    8MMa Gy, XO* AeJ^AR. F9<hq> KacbiG    6eA8AH.    acah. cwp-    '    y-- w, -« kodyh-    AamAapbiHbi Ghi^omp ryHarAit ~    c«H«P- K*-    S‘-ryK¿mJ. heSS^fEriU er- AHH JaBbma... Aaha hen hb JaAMHAa AejHA. HfamrbiA AamAM tmibmhJmh MaPbi xamHAAB cbiHap h8H HA (beapaAAa. o maxxa-Aa-rapAa apoaAM kchotah. FoHmy apsaAAap koahG hh-xaHa ’ KHMH À8Xh4> tbGhphc-xaHa raHAM. Bcao coJyrAa- ycTYRB Bene cbpoabhmhihambb. raÒRp eA8H8 ab raAMwmAM. Ken hah AaMara GauuiBAM. Ba Ghpabh OHa eA8 K8AAR KH. rapa My* HaBBapABH Gomra o, Gytyh roHmyAapuHbi oa aAAapsjAa GacAMpfaio GypAa. KoanapH ra-paAAM. GamM bapaoBAR. ro- oAanar, Ba hap mèj ab ®*'*b Gyp^ r*i?,^M^\iim«na*HAK ab^J- hox rapattibir rar. Janm Got 5ü^e7¿S¿0laHMmaH oFAaHbiH M«HHm?    ^    T    Ar^y^S raGS^ K- Ji ab Sj-aAMóSi?. Ammb ha. cupihir h9p8K9iHH9 HHaH® Myh®b^ Y3YRY TyP“>yfly«    19TH    Ju.    «Y ««««1® oHyM aa hajerro« sae-sarup «HampnH. c^9pH 93h6 «ej- «hnunaajapnw:.    aa    elv-    aorsiacu. cemiuiH apMau flR, rapnaraphniiw Joi^ ™ HaJa-HejHaJa AORryAAaHMpAM:    —. 9ab. naobrxMa. caphaA <b*H tbaoh rbipwAca a«», osy    tikcJiaDHH haf-KvJv rvAaraa- koabak. CHAKG KB* cacAapHH haJ-KYjY ryABraa- raiJaH? IlHjaH oayH-caHHHi.. «hah Koryp    ^    n. MaHèoM HHjaH? Jox. mJaH... pa cy aep. 'ORP“~^“S* “"iSlÌfiHpwrSMSto.Ja- S"    m.    ha®®    rapwaHflaH    coHpa Gajbipa ST « Twa »Y« Maha ^cya KejHajRÌniH mftma ®®^^,^ - 8... 9... ha-Rfl.-9« CH-    RRPRIUW..    S ^    «s-a^XY^aR»    S-Xssi.'^    sSi.irY’ss'. lìssss "¿^9HH^T|a^wuj^^-h.^^^ ¿rica""®»' US?:    SiSSr    Ar^TX^P    Xj.™---am—»«yj- J1««P9 ——u“a-' KraJS»    &«'«r-    "“:!?"Sr.ap. m ««mpca-7 S* nei^a-    cA®«®-    Aaa. Rap-®mc«iY, HKR K8AM8 ACJHM HMXMM lupa... CBABMM M8AejKHM haMHma xojAaa.. dJia. haMHA. BABM KHUIH HBT AHp. CHjaaaH. Asb0HH. ÌIIaMa-xw, OyayAH, F^Gb^m, Xbh-K3HAH. MaGpBjbiA. JlepHK pa-jOHAapMHMH B8* HBXHMBBHMH AOMja ABFAMT jcpAapH AB Gy Ghxkhhhh - aKHAHÓ-GeHBpHA-MaCH Y^YH japBpAhlAMp. BHp cMpa mycGbt xycy-CHjJaxAapHHa Kopa JeMHmaH AHKap JaGaHM onejBa copr-AapMHABH (JWpTABHHp. BBF-AapAa MejBa BAMar yhyh 6e-KapBAaH BAH JeMHinaHMH Mej. B9AOpH aAMa mOKAHHAB OAyp. AraHAapM opxaGojAyAyo. cojyra, haría maxxaja aoby**-AYAYP- MejB8A8IMI HpH OAyp, HOX ABAAMAMp. MejB8ABpHH P8HKR rapa B8 rMpMblSMAMp. JapnarABpM yhahakmahahp. HaSHKAHp. 'TYHA JamblAAMp. AFBHABpM 5 — 6 MCTp hyH-AYP^YJb raAXbip. MaxHpAa- Baio peAWTOp T. T. PYCT8M0B abpm jBpaAMAMacMHAB ab HCTWtWAB eXMOK MyMKYHAYP-ByTYH GHXHHAep, HBRAbU Aap rHjMaTAHARP- JIbkrr cab-AapK BBp KH, OBUiapM T9GH8X eay JexHpHp Ba xeJpoHH Gaim hen H8ABH bamot oAMyp. Ma^ CBAaH, JeMRmBM- T93a biLAAB JejHAHp. OHABH MYPOGGo. ko^ DOT GHmHpHABp, mHpa BCXell. CBA OAyHyp. Yctbahk, mybah. H9BH XYCTCHjJOTAapH aBOB-CH3ARP< TopilBPMMMSMB, M6® maA8pHMH3RH GeA0 K630A HO'. M81HBABH HCTH4>BA0- eWBK, OHY JamsTMar, aana 3abM8X HaicM8KAa MBhcyAyny bo ABCblHM HOXBATMar HHAi^ bO-MimiOKHHAOH ABba bbhhGahp. hbchp HJirAPjnii. GHOHOKlJa aOAR. hAAMC0 QWr/UyTUI YNPIIilB tOMSAPjlMAHNU TUJAP0 CqwiMhwan aorypayry neriRY« nwhep caKRHTOpBHRR    TSraJm^aU^R MnyrbiR 5-Aa KeHBpARjR Aah- hbaboaRh TarMjM racaoacH trphGmh jBHMHAa, BaHHitMHa, la JoAAaHMHmAap. ^AB Gha- **Y- AHpmmwap SSSr oAviSiaAMAMp. ha- kymbh qirraAHajiAaKM hapCH mhh kyh caax 12.00 paAaAa- aBHocRja hiiccacHHa Maxime- yUr«»^-    «V«« pe KepYHHYm a» reca. repapK<h pmcR m®h»P «a»-OAAyry khmh ah hbhabp me Goch paacHHW HH^lMMiHTnjpfp JlOPGh MYBBHHH T0B0KKYJ* haCBBOB- haàtt MBimMIM rUCBHa ÒBCHAO iABB TÓjJjBpBHHH B8 nHJbiiyK 1109009 BAMHMaaCa AY9 ^ «aaT OHABpblH hflOCBCHHABH GtRAY* 1¡SS«^S¡S¡R. KYRW®- nr.^3»«wn^p. Bea-PHH, Jàmajhnu euiepeiotH, saa yaymy w» «ap *Y* ®»-tmRsOJiapm yctY*«» ™R- »m hHcceam mwhk «wrimr-rhiHhim. TYKYpn®«RRR «aj»«- mphWM ftqRM °w^ mai HJ» RaMaam. zYcycm «aaatJ ratmaoi^ ymara^M aa raAhmaaphi aa. phuntacu «a» »aarMWfli^ hmeja cammnnup. lUaha. mnnaap. ì.-bapob pm hTTyr-«Yh»4i*39 opra«- _ Ah«* aapHHUB HY»iaJaHfl9JwpH ny. «Xaw raaeiÉ»« aYxAqa. ByJypjm, «ay*« «■■■** . AJUIAS PMM9t IJI8CHH M. 0. AxyHflOi aAhmr AnPflSH tapu KaSaAPacH^ aMeeoanuiapH: 0. Paarymjea, B.    r^aRafloa. Sjsrj- SJSST-ui AWklSST-i rSniSjSÍS‘rSi9¿m'*i8SSÍ’H(^^ T. Tanavrom. B0XTCM3 BaitWTM MYHBqHGOTHAa AapHft hyBHAO Gam^AMFM oepRpAop. AaopGajHBK Hamaa^ MTbORAReAopH HüCTRTyry eCy T0HhR3BTM> Ka4>0ApaCMHMM OMOKABSABpM HlH JOAABmABpbr OHBpot ryJHjÒHa. BHOCU . Anna ibhìimmh aoiiwTM* MTRBCiiGeTRAg Aopmi hyBHAO Gan«arAiw Bopop-Atp. 5 HOMpOAH aimKHH ROXACHnilR BBtBRHB MTAIPB ^ mhh miHypBHB, fapABMM niBiiMap 3y3#rrap orjyvyH miMtYu MYRBCRGofWW A»P«K byiiiAo GomcapHuni lepHp nfMMfumnn WcMowp: AiHp6iinHW Hdiy6j AiMpiihiM mUé m!^mm mfpmma    -------- Awip« npiiMMM Aaspteayiy cmA PMqfSiMy M iHfpHMMCfáüA mnmnm tìOm n- r,j|,|(rri| ri yriitr“ Í70WI, SAKM U10li0WL B0JYM A0HNS KVM0C11, IS. TM«|MIU»i>: M'nfM,    ~    N«0OpM«    CHI*    -    mi-IT,    P«CMM «lylMeiiSmii — *3>M-n «pppmiopiiip - 3M2-74. T. HEJ KKHRe 06814 ^ 1 9 a 4 5 0 7 8 0 IO 11 ti 18 r Bai^a IHHOrpO^HH BBHBMOCVHO «AllfGtlAWiHl',. Tkpbhoi 174.780, Cs^pRiD Í708 ;