Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 10, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 10, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ -+-■ « maw ihk. ия. -#*т 4» Гариба    адамларынha jam 1. «С9НИ JAtHAMAFA М9ЧБУР ЕД9Ч9*9М1» X Эстония    Калы умидсиз- ди, ону муаданаден кечкрен таким артыг техмня етшш. ди ки, бу адама, вахт серф eTMajd. да^Маэ. Ьальгаа ба-хыб Калва чаларлар. Дузду, онда bajar яшарггасы сеи. •мэмишди, бунунла беле га-лыб JainaJasarbma зэманат вере билмездя — hep Ьалда Ьэкимий вэ шэхси pe’Ja белами. Ьеч онуя стасяояарда ; ерлешдирилмесянэ да лу. зум кермурду, палатада ар. тыг Jep тутмасьиын не мэ’-йасы, онсуз да бош чарпа-ы кезле|анлэрин cajbi аз де]илди. Бирче о галырды ки, чесаретини топла^ыб югигети хестенин J«Jane-ринэ чатдырсын. Амма «хэс-Ktfe елач )охдур», «чаре тэввккуледир», сезлерини деме)э дали кэлмирди. Eh. THjaT едирди ки, heJaT ]ол-даты буна дезмесии. Ешит-мишди ки, то)лары тезе олуб. (Анчаг Ке етмел», hep кес ез г ис метиле разылашма-лыдыр. Эслиндэ бед хебэри демэ^э ehTKjas галмырды. Месале. нии нэ }ердэ ол дугу ну Шем-cKjje башгаларындан габаг дуУмущду, Ьэкимин дилин. дан ешидэчэ]и свзу о«ун л ал бахыщЛарындан оху-муш. чашгынлыгындан Ьисс еламишди. Бунунла беле Ьеким ез борчуну M*me je-тирди, е]ни заманда, кири. мишчэ, бир муддет дуруб квзлэди. Кезлади ки, кврек калин хэбэрэ нечо peawcKja верачок. Амма онун Ьеревсет-Ларина мат галды. ULIaMCKj. J© «чара тэаэккулодир» сез-ларини BaJ-шивенсив, гадын дезуму]ла гаршылады. Вахт келэчек бутун буялар ке. ридэ галачаг, Тофигин «Огон-Joka журнал ынын, «Московски новости *нин мухбир-лэринэ, ону «табиетин меЧу-зэси» адландырмыш харичя мутахэссислэрэ верэчэ]и м у с a h ибо л эрнн д э бу сезле. ри дена-де«э тэкрар едэ-чэк: мои haJaTa гаЛытмагым учун, hep ше)дэн эввэл, Jax-шы адамлара, бир де гисмэ-тимэ душен аиле хошбэхт. л^имэ бopчлyJaм. Меня елумун пэнчэсиндэн алан профессор О. Белоусовдур-са, haJaTa rajTapaH maMCHjJo олду. Онун сонсуз эзаблары, чох надир адамлара мехсус деэуму, AeJaHeTH, HCTej$ гаршысында мен еле билмез-дим. Буна маним Ьаггым JoxyjAy. Онун хэтрине мен JauiaManuJflbiM. О сезлэри демэкдан етру нечэ азаблы гыш ве нече ишкэнчэли па^ыз >ола сал-маг лазым кэлэчакди. Еле анлар олачагды кн, вена-сыны космэк, езуну палата, нын пэнчэрэсиндан аггмаг, HHTHhap етмек дерэчеснне чатачаг, heJaT )олдашына бошанмагы беле тэклиф еде. чек. «Мендэн сеяа ер ол-маз, Шемси))э, де}ечэк, ча-ван емруну чурутме» «мэс-лэЬэтлэрилэ» ону тэнкэ кэ-тирачэк. hep дефе дэ е|ни сезлэри ешидечэк: сен вар. санса, мен де варам, сен joxcaHca мен де JoxaM. Ьем. чинин о иллердэ тэзадлы сэЬнэлерин, фачиаларин ша-Ьиди олачаг. Бирннчи нев-бэдэ бэ’зи гадынларын. ста. сионарда агыр хестэ JaTaH, сагалачагларына куман аз олан чаван эрлерини рэЬм етмадэн, уфулдамадан бир-дэфэлик атыб кетдиклэрини ез кезлэриле керечэк. Кал-буки Тофигэ кере онлар Ja- „ .    ^    '...    „а-«    тотбехтлгйи «у««*    лазыми Ьаллардв нрадесяни    дерду таб тире, je    катар, maje билердилер, экер га    lfTWttn    »aha isa лемирлешдяряр,    Meje. Безэн    керурсэп    ночур- дынлар Ье)атыи серт сына-    езуну швЬнд    «лемеи кими    дапа    да    мелэдан    бяри де угурла не. гына ме'руз галмыш ерлэи    элаЬадде ке>фчМеттор биз-    «Y»Y чургайинмнр    Аячг елум тш пвм елш а!агында уз    лере    мехсус дур. Бу. истек,    таб кепрма)е мвчбур едкр-    тичел^т—р.    алгиг деид9рмесе]дияер вмур-кун    два дотай пегиги фанатизм-    By hep mejflsa еввел Jama-    Jh^v»*wnèrrлок» Ж.    Ф«шш^са    магешг*^ iW    ££5^ масы онлаоа якинчи дерд-    геЬремаялыг аиы да ола    Профессор да )ашамага    YJ    [оч^ьила бела кширир. агрыларыны билмез. By. Лгяоеиликдар. фаяз    ira даЬа да ивскяклашдиржзди    оидаи о тара»» £¡¡¡¡*r    he*    ”    хвс!!2^те^сшв-    мрда    ювпГжВД- Нечэлечв яясая . hejarai    дарлук кваа    да»«шр.    ta йаамтят ваота етмж. СОУН козу гаршысында сея-    О иедерли    «театр сеЬне-    Мрды,    космяк    иемаде    уч*    JH анда    езт^у wpna SSSe^Sum чжагын алояу    лари»,    гемлихусселн ан.    маздан габаг «JflMHAbip %2т вшФтР. JanSS «фГ ачшы-шяринл* кунлер    нмга^даи    Ьидде . хуеуся^р дарды. дан безикев бу цдамлар    Ьеле габагдадыр... Шемси>-    нечирирлер. тофигин Ьеч якинчи чврраЬц])е емэ- уекилин ону “*    *    *    " AHjjarrHHa галма)ыб hejaruia Jyxy non келир. — fleje сеЬбегг замены Ътяш яшквм-чели куялери хатыряады.— Нариозуя ти'сиряиден а)ы-лыб кердум кя, гая мчянде-Ьеч бир саат нечмедн гшуму игирдим. too. Ьеч Кушуму билмишам сто- ÜJVMVn/’    ' •’•Т '---- ^    ,-- • rajTspbró еве «меним hep mcje дезмеяден луна узаяды де Сеюсяз’дофё aeppahBjje ве hep де- видалашырдылар. Беле елум-лер устунде Тофиг Ьеким. лари    гадывлары    ку- напландырырды. EJhh заманда, евлад меЬаббетинин 6ejywiyJYHe. гврдаш hctoJh-нин улвилиЗкве мат гала-чет; мурчу ата ез 6ejpejnnn бирини елум мегамьищакы от луна багышлаМчаг. кенч осетин hejar ишыгы сеямек-де олан кичик гардашыяа >екаяе саг лам 6eJpejHBHH чы-харылыб верялмесияя те*, кид едачек. Бу )олла гар-дашыны ]ашадачаг, езу »се... о сеЬнени ияде де хатыр-ла]анда Тофиг дейшете келир, ез кезлеряле керме-се)ди, белке де Aejiuesulepe инанмаэды. Ахыры елумле иеггичеленеи, анчаг учалы. гыи, инсаялытыИ. hctbJhh февгунде .Очврк А ПО К E J Y4 Д MJP0K кечтлмуш планстин якай* сакини швкиде мшалыр во ишлемв рем joxflypi профессору салырды. Хестеяян чавабыядан, де еле бидди кя. ахырын-елбе]ахадыр. Кеч бирин-дон саг чыхачагына куман февгунде даханая гарда- ощкн елиии узмуэдду, Нет- салырды. акшш    ,ГЧ_;.ТСГ 1 шын гардаша олан меКб- п <*, дуя)асыиы дернпмеи чавабьпадан, елумук сои    °*    ¡?    ^ богини Ьеч вахт беле тесев. <8 Ьазырлашан» адамдан ет. амаяыцда ¿еле езуну »тир- магында давам етди. вур етмезди. Е)ннлэ бу чур щ тедарук керме|н мэсле- Mejen, умйдсизлешме|ея иго-    наркоман he ракет еден -езбок анакьш веренлер де тапылды. киля баласьжын чэсаретин- /мтуп ПЭРПИНИН евлад )олуида сои борчуну Бах    гадын геяби ден Ьетта бир аз ге)злеиди. VrirvHaRMP§apnna nonnutu ямы па квоэчакли.    м.»».    F.(hu яа манна.    клиника да    YCTYH0 БИР Д»РД А» Соям «теф- ткше» апарыблар. jt’«e 49ppahHjje eMMHjjaTbma. Деме ичэраде дамар пирт-aajbióMHm. Не все. якяячя-сяяи де чыхарыб туллады-лар. Бир а рада кезлерям тутулду, а]агларым яшле-меди. А>ларла чаргм^ыдан je ре душе билмяпдам. Артыг Ье)атымдая безмшпдим. Ону да де]ям кя, Москва-да Мюадыгымыз иллердэ а нам евде пула кеден яе вардыса де)»р^де)мевинэ сатыб меним )олумда хвр»ч. лэмищди. Сонра ]олдашым ез гызылларыны кяров roj-ду, амма о да еЬпфчымызы кермедя Овда гн|метли mej-лэрнни башлады сатмага. Евин KHpajecmm аермек, h эким лоро, тябб бачыларыяа. санятарлара Ьермет елемек лазым келирди. Тея бирчэ нншан Y3yjy ДУРУРДУ. бир вахт кердум яя. о да joxfly бармагында... Агрылар артдыгча 6ejyK тябб бачысы Тат|ана Ива« новна да наркоте ^нелэрВн caJbiHbi чохаддырды. Кар К азы дерд^еш бу чур «урурдулар. Он бир aj белеча еггуб кечдя. инди бал. К9ЛДИ) —г 'j -ч    кат о у рада гадын rwwn    v..j верди|и аны да керечаадя.    лвэмэ1иб BaJ-шивен гопарт.    EJhk    заманда Шэмсн»э де, Тофигин уч    Г,. «Г01маМм беле сеЬбет.    jep олмадыгындан кезлеме. бачысы да, JeaaecM де лап    J * J' Чыхма1ан чана    )и, Москвада 4eppahH)Jo мер- илк кунден бу «HjjerflelAii- ¿А    Не    нее гелбим кезине JaxMH ев mpaje едиб    ¿¡щ|1элаГ?аша- лер. Лакни талеЛш ctfy-    ¿y*ypojHMe дамыб    бир муддет )ашамагы месле-    Тофигкишт    ^ада    jame. нуна баХ ки, илюю анализ    ¿ тофигин узу беридир, о    her иерду. Кем де хебер-    vS- замены онларыя Ьеч бври-    Истемесе беле, дарлыг етди ки. Ьалелик ж*    м- нин 6ejpejH онун организ-    »ашамага    мечбур    сун'и 6ejpewie - Ьемодиа. ш J»?»»1* минин «кестернчилерине»    ]олдашыны    лизле яечинячеисен. Сана )анды.    “¡£" yjTVH кэлмцди.    tmwC VpvHAa Чг&зэ-    тез» в*1р*к ь котурул-ми.    к*аш Бунлары да мея елаве    * avun*™ яавам ятмго-    дар, она кюеи Ьефтеде яян-уч    лер }атмамышды,    падата етмэк истврдам. Ьв)атда    ™ » рЖ,я«ыраи да^Злнв    да|»    юштка)а    квлив гмы.    та* гэЬрэманлыг «лары вар. ^)этарму^ взПяу исте)«н яы тэмюлвтдщмалвсан. квлиб ^аот^ ^дир та-бу анлар и ми^*л»РД». ¡LmJ« иди. Эн lehajer. Элан Joxjjyp. шля вэун втур- SJg^e™PSS55ÍapW. раитш1д9 ]араныр. Она han    яств]эдИишк№    ^Муалятасивин аахтыяы Б<ы“    ii*nипш дв 03YH9 инамын. двЬшвтли    влужуалу»у    вд|. Сан-    втурмаств шубЬ» ола бнл. нох бай»м н^лвр"»® «- HcrajHH. бир maja арэула.    На^дахили бир гуава- мазди. бундаи еавал де hap*    «ДУФ «W- Мадгвдгр^. ]ыб далииасниа она дотру “ «1«, Галыиа — бир иеча нетмишдясв. Ьамин сеэлари башгасыиын бедвиина кечу. кетме}ин нетичесн «ими ба- j Калинина куч ае де- демишди^^^ма1а «л- РУ^н    олмлы- хылмалыдыр. «Снбир неф- '    пираи.    чесарегли,    «авадж габаг мухталиф енс- саглам адамьткм y—ir тинин коалы» са!ылан Фэр- ___  -шп    тоасеислеое. парапсих ке де онун jannaiara бирчэ jepH галмыщды. эмки вахт ерэииде езунуя хылмалыдыр. «Сибир неф-    *• ш^хатж    чесаретли    мевдея габаг мухтелиф екс-    ь.ппГппа тинин кралы» са}ылан Фер-    ^Танэгли^ол^ага    севг една!    трасенслере, парапсихолог-    ДЬф- БУ W    JtíSteu мая Салмаяовун тале1ннн да    ??1аиэтл" олмаг*    сввг едир*    лодн мурмиет етюпп. яе    nJJTÌi Тофж маЬэ о замш, елум ди'.    . жття-Кашпироаскянни. не де нур- адамлард*_ мэгамында хатырламыш- «Семи алдатмаг истеми vv гяпмям мунанын сеанс, шонин Ье>атынын хиласы 10фмв мэйл и «мал« .    ;'.яп*имн    иг    там    и-    пашпкривсюмви, п*» л» "ir "    к»и«,ичи    тпяагы мэгамында хатырламыш- «Сени алдатмаг истеми гадыны Чунаяын сеанс- шэнин hejaibiHHH ^**ласы ды Бир вахтлар Ферманы рем. jamaMara уч фанз шан- J    Г.    олмущпу    мумкуи onMajai«a елумуяе hSic етЧюк учуи Москвадан сын вар». Бу сезу де]ея ларынын miejH олмушдаг. ^ м бир мхт галанда 6eJ-с^ЬиИет5т адамлар ке. адам академик Б. Петровски. Чуна нее дердунчу куну рвклэр чыхарылыб «консерв-лир Сибирэ Себэби де бе. нии реЬберлик WhJh Умум- ХЭСТедея имтяна едерек лешднрилир» ве о саатча ле)ди: довлеткн куллн з дарда вэсаитиии naaaja 4BppahR]Je <MW Иса neJraM6ep де1нлам, елу дирвлдаМ» дек тапачагам, (шы бес о? Азар. днря. тибб елмларн докто. рнуя оуанларынд, низ- '¡¡¿"Из емру' олур ве Ьамнн лля миг- »гтифаг елми ___ со- -меркезвиде оргаиларын ке. Чыхарылан cyncaja гед< -гопйтйрям Камы бас о? Азар. ДИри, тиоо елмлэри дин™. \jnyn    дан аз вмру олур ве пемик 5а1Чан'1ы ’ баласы ахырынчы VJ. профессор Белоусов иди. ли илтяЬаб лап ерадн Jornia- иуддетде хестенин органнз-яефе меЬлэт иств1ир ве ге- Тофигин бехтя онда кетир. рындан башл^ыб, бу^^вар ки, цл^ кечурулмелидир. Бура-лэмин учуну дамарына ба-    мишди ки. алямле шехеи    езуну ачыг бурузе верме]иб.    кдодоок    олмаз. Шерт ты раоаг ганы иле столун    танышлыглары варды. Кет-    Натичзде орган » Фун^*-    о дур кн. тезе    орган xecte- ус-тдеки кеоложи крш-^Та Шэкиде ону* гонагы ол-    jacimi тедричэя итиререк,    нян ган групу    ве дикар тиб- ф1Дат хери«синда бИр не- муш, Мархалда анлеси иле атыр деречэли бв)рвк ча- ^ кве^чнлэриле дуз но ]ериндв гол ЧвЮф ве де- acrapeher етмищди. МеЬз тышмазлыи^ -- пиелотеф- ^яоп, Башга чур Aejiwce. 1ж)- Бахын бу аегтвлерден    бу танышлыгдан ’ истифаде    риг xecTexHjHiie кетириб чы.    кэрак    беден органы    «6ejOH- Жтин фонтан вурачагы    едерек MocKeaJa, Ьемин ел-    хармышды. Ада дялде де-    сйяь    хасселери тутушеун. кун узагдаде]ил, меня тут- ми ^xeppahHjje меркезине jHflce, h®P    Тофиг де ез ган «мусафи. мага телесмеЗин. она вахты- келиб душмушду. Буреда шерэк Ьезкншелик    ряня» дуз яки ил кезлэ- ^ о«ч^    хестенин сагалачагыиа Ьеч |етден    галмышдыр. Тебяи. йшда. ...HehajeT. она би- Нечэ демншди еле де    бнр те'минат верилмир. Ча-    дир ки, сузулме]ен маje гам    радчн    дефе бе)рек    кечур- олду, ганы иле гол чекдаОи    ре гисметедир, бунунла беле,    кечерек ypeMHja np^n ja-    M8j9    башлвдылар.    Анчаг ЖрдеГ rapa гызыл фок-    хестелер. opa чан атыр.    радыр. ^««^^ер^-    ^ду,    гиомете бах. -    ------ J»*. Бу заман хестэ адетеи    орган еле нлк    кунден ишле- У ре мик кома ja тутулараг    сун*м    бе|рек гошду- пушуну итирнр. -Веле пал-    вези    Пат дэ]ишмедн. тал вурду, белэликле, Сибир нефти Ферманьш ганы баЬасына кэшф едилди. Иидн Ьемин херите Москваяын музе]леринин бирииде сах-ланылыр... Иисан TaneJ^e а. ЧУНА: М9Н HEJF9MB9P ДЕДИЛЭМ 0ЛУ ДИРИЛД9М Инсаны меЪв етмэ)ин ен пушупу    -г-;--    лар, B03HjjeT    flejHmMeAH. ларда эслиндэ елум лабуд-    кечмемшп    голуб Hvn T/vtiitr    na h аки Me MY.    __л--.-*.    q—_ 1ушуну итирнр. ларда эслинде    _    ___ ___________ дур. Тофиг де Ьекиме му- д^ду. органы чыхарыб ат рачиэт еденде арти;_ хесте-    ainai 1ЖИЦ.ИИ    -— --- —-    ------    tt'jvHVH    г/шунту    Фаза-    ДЫлар. Бир де дерд а]дан баглы олан беле Ьадасэлер.    асая ]олу онун JainaMar ина-    лик езуяуи    сонунчу    ожм /    иалпи    нйоЛатИ аКпатятляп «íín пй б»о!би-    мыны гыршг, руНдан с&л-    сына дахил олмушду.    Дахи.    сонра тезеси    кэлда.    невоети пи„и тамамла)ыр ве фехр маг, Ьевесики сендурмэк, ле тезе орган кячурмек 4eppahHjJe eMeaHjjaw )едди едилмели Ьалдыр кя. беле теселли    имкаяларьшдан    -4®^KM6yv?ÍJ    <»ата    гедер давам етди. горхмазльг. JYKCW ннам. меЬрум    етмекдар^ Анчаг    «адеади. Ангааг_° ДМ^    — О иллер олубму-олма- rapmHja го^улая мегсадэ    адам вар ки. бунларын Ьеч    к^рмэк    Y4    «ыбмы,    инди    hep mej мене чатмаг. башгаларынын cea-    Ьансыиы вечинэ алмыр.    дар. hep JY3    хестедея уч.    ¡ыоты,    шпд    шп>    j____ вкумая ен вахт демеJhho кере она мни беш 1узе гедер наркотик и|не вурулмутду. ДаЬа Тофигэ мепал roja* )оху|ду. Про-феосор да аз-аз )охла]ыр. надир Ьалларда кефяни хебер алырды. Вир дефе она |ахынлашыб сорушду: — Олег Серке jeans, меняй учуй б«1рек калече)янэ уми! зармы? Шебе мудири (5ешыны галдмряады. )алиь*з shJhh-лериня дартды ве Ианнан ha на додагынын алтыада мызы ядяя*дн* — Сея артыг наркоман, сан. Нарколог Ьеким AejHp ни, иннен беле сене 6ejpeK кечурмек олмаз. с тол да га-ларсаи. Адамларына хебер еле, келиб сени апарсынлар. Профессорун созлэрин-дэя Тофиг бир анлыга шек-ленди, аз галды Ьушуну итирсин. Анчаг тез езуну еле алыб «мен ону куну са-баЬдал уеркцдерем. — де-ди. — Бачармазсан, мумкун олан нш де)кл, беш-оя я|яе-ден сонра янсан наркоман олур, сен нее... Бунунла беле о, Ьемин кунден е’тибарен и|нэлерн TeneMceJpeK вурдурду. ДН-шиня-дишина гыча]ыб аг-рылара таб кетирди. Олум-ла елум арасында галса да ирадесине jnJeAHK еледи, ус-тунден бир муддет кечендэи сонра езуну ]охлатдырды. нарколог Ьеким кезлерине инанмады:    Тофнгде нарко- манлыгдан есер-еламет jox- Ш. Камы тээччублэннрдя. рессор ону бу мунасн. бетлэ теория едиб дади кн, HmneAHjH и]ярмн илде нарко-манлыгдан ел чекан тек сени кердум... Иши «теЬшг» едэркэн а1дыилашды ки, Тофиге Ьемин меселэде немок еден Шэмcнjje»^нн езу олмушду. Иреличадэн тябб бачысындан хаЬиш етмнщда ки, она ара-сыра hJho вур-сунлар, анчаг иаркотнксиз, ту талым hep Ьавсы бнр ви- тамвн HjHBCH, нече де^рлер калек баш тутду. хестешшя оргаиизмння    аддат дылар. Бир де езуяуи ярадеси. де-jsHcrm Тофиге икннчи 6143 гада-баладан — «аг елум»ун пеячесняден хилас^олмага кемек етди. Мерз бу ¿ерде Аристотелин «Сеадеги мег-сэдлерямнэде flejHn, енер-жимиэде, ярадемязде ахтар-маг лазымдыр» келамы >а-да душур. Буну да керек ки, Есхядден охумушам: «Дун-JaAa сэчде)е ла]иг w бе>ук гувве ярададнр». Тофиги Ja-шадан Ьем де езунун пол ад KpaflecHjflH. 4. АХЫРЫНЧЫ ЧЭЬД Башга хестелер кими о да Hoja6p ба)рамыны се-бирсизликле KeonejHpAH. ДедаУям кими, меЬэ бу эре-фелерде автомобил геэала-ры чох олурду: гээа варса, демоли 6ejpeK де олачаг. Белеликле он бир ajA&H сонра учунчу дефе он>*н био-ложи ме’луматлары иле yj-гунлашан адамын органы ше*бе>е дахил олду. Учуичу дефе она бе]ре.к кечурулме)е башланды. Профессорлар, марагланан Ьекнмлер черраЬ стол у ну н башына топлашмышдылаф. Дуя ja cehHjjecHHfle бу han илкии олдугу учун телеви-зиМдан. мэтбуатдан нума)эн-делер де’вэт олунмушд>'. Эчнеби мутехессислэр де эмели])атда ишт^ак едир дилер. Тофигин * деме>ияе кере ахырынчы чеЬд ]едди саатдан бир гадер аз вахт апарды. HehajeT. нече илдан сонра бехти онун узунэ иулду. еле бирннчи кундан вишламэ)э башлады. ì хестенин езу де]ил. профессор. Ьеким Ье]*эти де севинирдя. Лакин бу се-винч чох чекмеди, дердунчу куну орган ез феалиЛетнни да jan дыр ды, сум’н бе)рэк де иемек еяемеди. Бир ара-да ган Teojimi лап ашагы душду. Бу дефе де Ьушуну итнрди ве теэ]игини низам* ламаг учун оиу барокамера. )а апардылар. О рада окси-кенли муЬит >арадылараг тэзЖг raJwacbiHB» салынды Секкизинчн дэфэчжу черра-hHjJe столуна чь1харчдылар. Деме органда ган лахталаныб-мыш. ону тамизле)иб тю<дилер. Hehajerr. бе®э*< мунтэ-звм ишлэмэ]э башлады, бу-кунэдек де Тофиг Хелилов Ьемин 6ejpejHH Ьесабына ja. oiajbip ве езуну чох кумраЬ Ьисс едир. Внриичи груп алял олмасына 6axMajapar фэрди эмекле мешгулдур — кичик бир муессисенин баш. чысыдыр. аэундэн сава)ы он беш нефернн ишлэ тэ'ми- натына нанл олмушду р. • • • Тофигин башына келен мусябетлэр баредэ >азмамаг да оларды, hes |фсде мени гынамазды. Беле талели адамлар аз де|ил, онда кэ-рек Ьамысы Ьапында >азыл-сын. Эслинде HüJe дэ jox, roj чаванларым» дезумлу, AojaHOTnH олмагы. jamaMar ве JamaTMar у!рунда муба-ризэ апармагы мэлэринден е)рэнсинлер. Кэг‘дэ о, дун- ]ада уч дефе 6èjpen кечу рулмуш ве бу кун де Jauia-магда, кшлемекдфавам еден Вадамдыр. Онун hejaru Ле агыр xecTeje дбзум ве умид вере бялер. Пяри М9ММ9ДОВ, «Хааг пт линии мухбири шаки. СЫРХАВ9НДЛИЛ9РИН MYPA4H9TH Гарабагьш даглыг Ьиссе-синдэ тэпеден дырнагаден силаЬланмыш душме« гаршысында Ьэлелик дуруш кэтирэн кендлернмиэи бар-магла cajMar олар. Бун-лардан бири Агдерэ paJoHy-нун Сырхавэнд кендидир. Бу кунлерде |редаясч1а-мыз Сырхаванд мудафиэ-чилэринин бутун Аээрба)чан халгына ■мурачиэгини ал-мышдыр. Мурачиетдэ де-]илир: Кендимиз Гарабагьш Брест галасына чеврнлЖ5. Брестин мудафнечилерин-дэн фэргимиз ондадыр кя, муасир техннкадан, снлаЬ. дан меЬрумУг. Еле бу сэ-бебден душмен Ьучумларына ла]иглн чаваб вере бил мирик. Гуввелервмиз rejpH-бэрабер олан AejymnepAe икид огулларымызы итнри- рик. Онлар ели]алын олса-лар да догма торпагымыз угрунда еннэлернни сипер едир. мэрдликлэ вурушуб шеЬид олурлар. Сырхавендлилэр даЬа сонра хал га мурачнетлв Jasbtp. лар: Душмена ла]игли муга-вимет кестермекден етру коме je мвЬтачыг. Кучэлэрде, ме)данларда    Дыгышыб мн. тииглер, иума)ишлер кечн рвнлврн ¿анымыза, Гара-бага чагырырыг. Toj хал-гвмызын мерд огуллары чагырышымыэа    гощу луб, догма торпагымыэын hep га рышы угрунда мубаризэ чеб-Ьесмне атылсынлар. Инди Ьамымызын мегседн бир олмалыдыр:    бутун    гуввеаш- зи торпагымыэын бутевлу. jy, душменден темизленме-си намине серф етмелж]ик. ШКИЙ ЬОКУМЭТИ гарабарда атэшнн дэрьал AAJAHAHPHJIMAQilHA ТЭРЭФДАРДЫР ГОРБАЧОВ ФЕДЕРАСЮА ТЭРЭФ ДАРЫ ДЫР Аикарада ел-н февгел'а- ке йвкумэт дэ ичласы гуртардыгдан соя* ра TypKKjeHHH харнчи нш-лер назнри Киимет Четнн демишдир ки, TypKBje ha-кумэти Даглыг Гарабагда а те шин дерЬал да}аядырыл-масына терефдардыр ве бу мэгседлэ лазыми елаге* лер japaAMp. К. Четнн жудаалистлерле сеЬбетде де-мншдир mi, «Азерба^ан иле Ерменистая арасыцдакы проблем текче бу республи. каларын гоншуларынын де-1ил, Ьем де бутун дун}аяьт мэнафе)ине тохуяур. Виз проблемин дннч >олЛа арадан галдырылмасына ce’J насте-ряряк, лакин бунуя 1^ун атешин да)вядырылмасы har-гында саэиш имеаланмалы-дыр». Назир хатырлатмыш-дыр кн. Авропада ТаЬлуке-сизлик ве Эмекдашлыг Шу-расы черчивееннде гебул олунмуш герарлара есасен, Гарабаг Азерба]чан торпа-гыдыр ве Ьер яки тереф сер. Ьедлери де1ншднрмек чеЬд-лерянден имтяна- етмели. ^Ìypwije назнря хебер вер. мящдир кя. АБШ девлет ка-тиби Ч. Bejuep яде телефон, ла сеЬбет епгаш ее Вашингтона теклиф етмншдяр кя. душменчилнк . еден тереф-лэрлэ данышыглар апармаг учун Гафгаза мушаЬидэчи-лер комиссары кеядер-сни. Назнрич дедоиине каре. Ч. Bejicep бу меселэде Туркмении ce’jnepHHe мус-бет >анашмыш ве }ардым ejHHH ве’д етмиш-Зу кун ве сабаЬ К. Че* Даглыг Гарабагда ата. да^аядырылмасы лесе- дар. тин шин леей барёеяяде Франсаяын. Ве]ук Бритаяи]анын ве Ита-ля>аныи харичя ишлер на-зярлери иле данышмагы планлашдырыб, Ь. Четнн президент Тур-гут бзалын «Ерманнлери бир гедер горхутмаг лазым. дыр» сезлеряне Ьекуметин муяаенбетн Ьаятьюда жур-налястлерян суалларыка чаваб веререк демншдир кн. «Кабинет мачяюа агтармыр ве Ьекмен мегоул герар та. пачагдыр». Базар куну Истанбул ме]данларыяын бирянде Азерба|ч«ыя мудафнеси учун нздиЬамлы митинг ол-мушдур. Митинг дани теам->уллу РяфаЬ Партн]асыньи чагырышы яла яечярял-амнидяр. Митинг яштярак-чылары Врмеяястаяын, ер-манялеря мудефне еден Гаазб елкелврннян уяваныяа »г- тнЬамлардая ибарет шуар-лар се)лемяш, Aaep6aj4a-на силаЬлы japAbOf кестер-ме)е чагырмышлар. РяфаЬ Парти)асынын ладеря Н. Ербакан митингде чыхыш еде-IK демншдир кя. ермеин „ раглылары Даглыг Гарабагда гаклы гыргыя те-ретмишлер ве она кере де чезалаи дыры лмалы дыр лар. О демншдир кя. Ьумаяятар |ардым ады алтында Тур-khJb еразисн васнтэскле Ер-мэннстана снлаЬ неядерял-мншдяр. Н. Ербакан демяш-дяр: «Кекумет Турки je ва. ситэсиле Ерменистана апа-рылаи japAbiMH да)андыр-малы ве Ермепистан    сер- Ьеднна гошуя кендермеян-днр, Азерба|чана дерЬал Ьербн )ардым кестерилмели ДИ?1ума]ншчялер Фрдаса ве Исраял ^рагларыны ]андырмышлар. Сон    яки куиде ТуркиjeeHH бнр , чох шеЬерлэриаде беле мятянг-лер иечярилмншднр.    Аэер- ба|чак учун аул еесаяти JbffMar кампани)асы    баш. лаямыщдыр. Бяр смря Mie-Ьэрлерде ясе Даглыг Гаре-багда азербаушлылара яе- Кечмяш ССРИ ннн кечмиш президента Михаил Горбачов Мустегил Девлэтлер Бирлн-jHHBH тедричен Алмани)а* дакы кнмя федеретив довлете чеврялмесине терефдар ол. дугуну билдирмишдир. М. Горбачов базар куну МуяЬеяде чыхыш едерек бялдармящдар кн. Ьазыр. кы девлет лер бярлн]я демократии девлет структур-л ары на кечндян ментиги нетичэсм олмушдур. Кечмиш ССРИ-нин мяллетлеряннн ве халгларыныя та ряда ин. кишафы незере альтмагла jtHtmH ваЬид нгтасади, сн- |асн ве меданя муЬяпга сах-ланылмасы учун бут^тед- бнрлерн кермек ве дагылмасына )ол веряемек лазымдыр. Михаил Горбачов бялдирмишдяр кя. рес. публикаларын емекдашлы-гынын илк течрубесн онла-рын арасында кы елагелен-дирменнн дэринлешдирил. мэеннн. уму мм республика те'сясатларынын ]арадыд-масыны, АФР-де олдугу кнмя демократии федерализме Ke4MejH телеб еднр. О демншдир да. PycHja-да ве МДВ-ния дикар елке. дврянде нечнрялен ислаЬат-ларын Ьеч бир алтернативи )охдур. Кечмиш ССРИ-ннн республикалары cHjacn плу-рализм, игтисадн азадлыг ол мадам Ьеч ва« )енн си-BHnHaacHjaja Jon тапа бил. Mejeseftnep. ССРИ-нин кеу-мяш рэЬберн rejfl етмкщдир кн. Ьемин jonfla japanaH нлк чэтанлнклер Ьеч неси горхутмамалыдыр. Бу, тэ-бии просесдир. Казырда Ьемнн ислаЬатлара елаве тэкан вермоя, онла-ры даЬа чох а рдычы лл ыгла, rerajjarne ве сэрнштеликле нечнрмек лазымдыр. яуллудеряя ся|аЬысыяы ту-тая меятагелер ачылмышдыр. TYPKHJ9 ПРЕЗИДЕНТ!! ТУРГУТ 03АЛЫН МУСАЬИБЭСИ Тургут Оэал Лондонда чы- jepoemm PycHja Ьербн бяр-н «Фа|неншл та)мс» геэе- тинв Даглыг дакр» вя'лумят аир. лешмалэряяи сулЬ шердата дыр. _ пяи1н мтсаЬнбоое (арадылмасьвка нанл олмага. Президента« « дедарне —. Гарабагда Ьербн чыхыб кетдамде ясе ез ся- кере. Турки jo ячтямаяЛ»-eivMHjjaTHapM да]аядырмага лаЬларыны орада го)мамага» те куядаедяода^^ Дереваны мвчбур етмек учун чепирмыпдар. «Ермэннстан    малларвяын Бу мусаЬябедея беле не- ли. jpom да Гара двняз васятесяле Je- тача чыхыр ни. Т. вшш лерле канэ яхрач |олуну б«ламаг- еяннде «Даглыг Гарабагда ол» ата^^нлытара яе- лар чохдур. яа|тахты Твяляея шэЬэрмядз павеля    аринца таядв да    бу архжтеятураМ ■дамоярипфшмя» гурбаяы Экс-сада РАДИО СУСМАМАЛЫДЫР Телгидя мегалелерле еда-гэдар керулмуш тедбяр ба-реде peAaxcHjaja вахтыяда, JaxyA Ьеч мэ’лумат веряе. jan ядаре ве теппшлет рэЬ-берлэряяян яэзеряяе: геае-тан бу ядкя 1 феврал иен. рэеинде «Кулек эсди, радяо сусду....» сэрлевЬелн ]азы]а эя ruca муддетда — бяр Ьэфте сонра чаваблар алыя-мышдыр. Буну да хусуся rejA етмэк лазымдыр га республяка Рабате Назир. лн]янян, Бакы ШэЬэр Ра-AHOTpaBcajacaja ГовАагы. нын HyMaJeHAeaepa редак. cHjaJa калмншдэр ае уму. мя месале етрафынде шоку зар cab бет олмушдур. Истердкк га, башга кдаре же тешкялатлар да геаетек чыхышларыяа беле саглам, оаератев а apar кестерсии. рабитэ наэи-ришга муагаш Н. ЭЬиедов: — Лазы да кестерилен фактлар назнрли]ин комис-си]асы тэрэфиндэн арашды-рылмышдыр. Э. Рустэмовун мензилиндаки радионун иш-лэмэмэсн баредэ енфариш rejAe алынмышдыр. Лакин онун евде олмамасы уэунден насазлыг вахтында арадан галдырылмамышдыр. ha-зырда сифаришчиннн мензи-лнндэ да. иш отагында да радио нормал ишлэ]ир. Говшагын реЬбэрли]инэ те вен Ja едилмншдир ки, eha-nHje хндмат m0A9hhJJ9thhh |уксэлтмэк учун лазыми тед-бнрлэр керсун. Бакы ШеЬер Раднотрансл-JacHja Говшагыкын реиск М. Е]вазов: — Говшагын коллективы чохса]лы радио негтэлери васнтэсилэ шэЬер сакннлэри-нэ мэнзнллэриндэ вэ иш jep-лэриндэ хидмэт кестернр. HaMHjJaw. haJaTAa Ьадисэ-лэрнн сур’етле дэ]ишди]н индики вахт да оператнв мэ’~ луматлара ehTHja4 бе]укдур вэ бизим эсас вэзифэмиз бунлары адамлара фасилэсиз ве кeJфиJJэтлэ . чатдырмагдыр. Элбэттэ, ишимиздэ нвгеан-лар да аз де}илдир. Лакин бир сыра oÒJeKTHB ве суб]ек-тив сэбеблэр узундэн JapaH-мыш четинликлэримиз дэ вардыр. Бунларын арадан галдырылмасында ìnahep ич-тимаи^этиннн. хусусен Лу-гуг муЬафизэ органларынын, дикэр тэшкилат вэ муэсси-сэлэрин KOMejHHe бв)ук eh-THja4 flyjypyr. Радио шебекесинин нормал ншнне мане олан недир? Радио хэтлэри биналарын дамларында хусуси днрек-лэрдэн асылыдыр ве hep блокдан мэнэиллэрэ дахили гургуларла чатдырылыр. Сон вахтлар бу мэфтиллэри тез-тез гопарыр, кэсиб апа-рырлар. Мэсэлэн, сон ajnap ЭЬмэдлН. Куаэшли Jaiuajbiui саЬелернндэ, Бннэгэди, Бн-лечэри гесэбелернндэ бнр сыра евлэрнн дамларында хе}ли хетт кесилиб апарыл-мыш, нэтичэдэ те’мир ишле-ри керуленедэк сакинлэр бир муддэт радиолам мэЬрум ол-мушлар Беле огурлугла-рын гаршысыны алмагда би-ээ милис ишчи л эринии ке-MejH лазымдыр. Бир rajfla ола par шэЬер сакинлэри блоклара п>|ул-муш коллектив телевизк)а аитекналарындан истифаде етмэк эвезине ]ашадыглары евлэрнн дамларында езлери учун a j рыча антенна гураш дырырлар. Бун лар моЬкем бэркидилмэди]инден кулеклк Невада радио хетлермнин ус-туне душур ве гысЬ електрик га пан масы эмеле келмр. Не-тмчеде бяр нече бннаныи радио негтэлери сусур. ]ахуд сеси каЬ тутулур. icah да ачылыр. ШеЬер сакинле риндэн хаЬиш едирик кн. им* кан дахилиндэ фэрди антенна гурмагдан имтяна етега-лэр, мумкун олмаса антенна, лары радио хетлериндэн ке-нарда гурашдырсынлар, Jax* шы беркитсинлэр. Бир сыра Jamajum саЬеле-риндэ JepnH вндеостуди)а-лар мензиллэре кабел чэкар-кэн блоклардакы мертэбе-лерарасы радио хетлэрини з©дэлэ)ир ве бе'зэн та мам сыра дан чыхарырлар. Ра-диосу олан сакинлердэн хаЬиш едирик оси, беле Ьаллар-ла растлашдыгда гаршысыны алмага чалышсынлар. Ja-худ радио говшагына бу телефон ла земк чалыб ме лу-мат версинлэр: 83-15-85, 66-1*37. Незере ал маг лазымдыр ки, мензиллердэ, иш jepne-риндэ радио негтэлери фее-гэл'аде Ьадисэлер баш вер-дикде eharaje оператиш ме -л у мат чатдыран эн вачяб ве бир чох Ьалда jexaHe васн* таднр. Ma’лум Ja« вар Ьадн-селэрн кунлериндэ. Je mi те-AeBH3HjaHUH яшлемэд^и, гэ-эетлэриц чыхмадыгы бир вахт да ha мы мыз бунун ша-Ьиди олмушуг. Она кере да радио хетлэринии горунмась*-на Ьеч ким бикане галмама-лыдыр. t    -    р ;