Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 10, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 10, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛ Г Г03ЕТИ 10 МАРТ 1M2-WI ИЛ Ю 4» БИР ДАБА 28 ФАНЗ 8ЯАВ8 ftBJ8P ВЕРКНСИ ЬАГГЫНДА Гээетимизин 4 март нам. рэсиндэ «Элавэ дэ}эр веР-киси: 28 фаиз на демэкдир?» сэрлевЬэли }азы дэрч олун-мушдур. Метала «Элавэ дэ-]эр веркиси Ьаггында» Азэр-ба,*чан Республикасы га«у-ну гуввэ>э миндккдэн сонра ястеЬсал вэ истеЬлак саЬэ-синдэ, тичарэтдэ ¿аранмыш анлашылмазлыгын сэбэблэ->ини охучуларын хаЬиши илэ ашкара чыхармаг, Ьабе-лэ гануну шэрЬ етмэк мэг-с удила Ьазырланмыш ды. Эввалчэ республика Баш Девлэт Инспекси}асы рэи. синин муавини Елхан Мэм- мэдова зенк вуруб хаЬиш ет-дик ки, гэзетимкзин охучу-лары учун гануну шэрЬ етсин. Деди кк, мухбнр кендэрин, З^зсын. Мухбиримиэ ики дэ-фэ онун Jaнындa олду, ки. чик мусаЬибэ Ьазырлады. МусаЬибэ гэзетдэ чыхан кун республика Малина На-зирли}и Девлэт Кэлирлэри во Веркилэринин Прогноз. лашдырылмасы Идарасинин рэиси М. Мирзэнмэдов ре-дaкcиjaja занк вуруб бил-дирди ки. мусаЬибэдэ ганун дузкун шэрЬ олунз^ыб. Ону да элавэ етди ки, бу барэдэ инсиекоф идарасинин рзЬ-бэрл^инэ мэ'лумат вериб. Бундан, сонра Е. Мэмма-дов " зэнк етди ки, мусаЬи- б<>дэ элавэ дэ]эр веркисинин Ьесабланмасы га]дасында г. га ]ол верилиб. Матери* ¡ала дузалиши кендарир, он> !ахын нвмрэлэрин бирин-| дэ дэрч едак.. I Дузэлиш:    МусаЬибэнин 4-чу абзасы, бешинчи чум-лэдэн сонра бела верилмэ-лидир:    «Ча^анын бурахы- лыш ги]мэти олур 60 манат. . Ьэмнн бурахылыш ги|мэтн 28 фанз 11ачмнндэ артырыл-5 дмгдап сонра тичарэт тэш-| килатларына кендэрялнр. | Демэли, ча}данын тнмарат тошкилатларына сатыш ги|- иэтн 76 манат 80 гэпнк Завод Ьэмнн 16 манат гэпнк элавэ Adjap веркиснн. дэн хам мала, материала, ]аяачага, ншлэрэ вэ хидмат-лэрэ керэ едэвнлмнш верю мэблэганн чыхдыгдан сонра талая мэблэл девлэт будчэсннэ    кечнрмэлиднр». Бешинчи абзас бела охун-малыдыр: «Ча1дан магаза]а 76 манат 80 гэшф кэлнр. Матаза мудирн ез ншчнлэ. ринэ эмэк Ьаггы вершах, бинанын KHpaJacHHH, ншыг, су Ьагганы вэ с. едэмэк учун ча}данын гн]мэтинин устунэ 25 фаиз элавэ едир. 76 ма. нат 80 raiiHjHH 25 фанзн ела-jHp 19 манат 20 гэпин. Ча|-дяиии пэракэндэ сатыш гн]мэтн олур 96 манат. Ма. таза да ез невбэснядэ Ьэ. мин 19 манат 20 rauHjHH 28 фаизнни девлэт будчэсн. нэ едэ!ир». Алтынчы абзас белэ ол-малыдырт «Белэляклэ, 28 фаиз элавэ дэ]эр веркнснни эслнндэ нстеЬлакчылар едэ-¿ирлэр». Бас нэ учун ганун газе тдэ сэЬв шарЬ олукмуш-дур? Е. Мэммэдов белэ изаЬ етди ки, мухбнр }азыны ча-па ЬазырЛа]анда кэрэк апа-рыб (учунчу дэфэ!) она кес- тара}ди. И лин эввэллэриндэ чых-мыш, бнлаваситэ халгын мэ. нaфejи ила баглы олан га. нунун кутлэвн информасн]а васитэлэринда кениш шар-Ьянэ квнулсуз ]анашан Азэр-ба)чан Баш Девлэт Верки Инспекси]асы рэЬбэрлн]н. нин мевге]я тээччуб вэ тээс-суф догурур. Мэкэр 28 фа. из элавэ дэ]эр веркиси эт-рафында бу кун республика да кедэя сез-сеЬбэтдэн, чыхарыдан «о1унлардан» он. ларыя хэбэрн Зохдурму? Г. ПИРШЕВ. сезунун кэсэри Охучулар геэетимиз Ьаг-гында нэ душунурлар, ис^ тэклэри вэ тэлэблэрн ЙЭДИр7 «Балке дэ мэетубум ав-вэл бир гэдар те’рифли ке- Йнсун, амма инанын, урэ- «дэн кечэнлэри, узун ил. лер Ьэвэслэ oxyJy6 излэди-}им газет Ьаггында теессу. ратымы ¿аэырам. Чох ис-тэрдим ки, дузкун баша душулум, дедиклэрим самими гаршылансын. «Хал г гэзети» Ьэгигэтэн халгын гэзетидир онун harr сэсидир. Hahajaj, халгын ушгад вэ инам ]еридир. Бэ’-зи бурократ Ьакимиjijar op* ганларынын, ajpu-ajpw bq-зифали шэхслэрин «KeMajH ила» эсэблэри тарыма чэ* килмиш адамлар эллэри hap jepflOH узу ленд эн сонра «Халг гэзети»нэ уз тутур, она nanah катирирлэр. Тээссуф ки, ииди гэзети. низин саЬифэларинда етан иллэрдаки к ас кин вэ сарт тэнгиди мэгалэларэ чох аз раст калирнк. Азарба]чанын mahap вэ pajOKJiapbiHAaKbi Ьагсызлыгын, азбашыналы-гын, hap4-Mop4JiH>HH вэ дикар ичтимаи бэлаларын тэнгиди учун кениш имкан )арандыгы индики вахтда охучуларын актуал мевзу. ларда jaaujrapa ÖeJyK ehTH-]ачы вардыр. Газетин кечэн илки сон немрэлэриндэн бириндэ «Ре-дакс^адан» верил миш бир ге>д исэ мани pyhaw азди. Орадан белэ чыхырды ки, бир сыра идарэ вз ташки-латлар «Халг гэзети»ндэ дэрч едилэн тэнгиди Ja3bi. лара, Ьаглы ирадлара нэ-дэнсэ мэЬэл го]мурлар. Ja’-ни ела бир девр калиб ки, газетин гэдкриги}мэти аша-гы душур? Бу кун • газетин чыхыш-ларынын Ta’cHpJiHjHHH, кэ. сэрини кучлэндирмэк haMH-шэкиндэн flaha вачибдир. Индики вахтда бунлар уг-рунда мубаризэ апармаг чатиндир, амма зэруридир. Экс тэгдирдэ газет кернлэ. Jap, халг да она инамыны итирэр...» Гэзетимизин ишиндан баЪс едэн 100-дан чох бела мэк-туб алмышыг. Ьамысында да демак олар. е)ни фикир-лэр са1дэнилир. онун бу куну, калачей учун нараЬат-лыг ифадэ едилнр. Лухары-да мисал кэтиpдиj«миз мэк-тубун муаллифи — Лэнкаран шаЬар сакини TejJyб МеЬ-pэлиJeвэ, Ьэагчинин дикар охучулары мыза диггетлэри-нэ кара, газетин чыхьшиш-рынын тэ,cиpлиjи кими чох муЬ\*м мэсэлэлэрлэ элагэ. дар мулаЬизэ ва тэклифЛарина кара ташэккур едирик. Сои иллар республикада баш веран cиJacи, ичтимаи, игтисадн дэ^ишикликлэрлэ алагэдар олараг hэjaтымыздa муа1]эн чэтинликлар japaнca да. адамларын газета Мараты. инамы азалмыр. Буну кечэн илин вэ бу илнн почту да субут*едир. Кечан ил редакси]а 10 мина Jaxы¡н мэ-гале, мэктуб вэ эризэ алмыш. дыр. Бу, эввэлки иллэрдэ-киндэн аз дejилдиp. Башлы-часы исэ почтумуз мззмун-ча каклу сурэтдэ ДэJиш-мишдир. Ииди адамлар шах-си шт^этлэрлэ бэрабар да!1а чох республика мш^ас-лы ичтимаи мзсэлэлэрэ то-хунур, чатинликлэримиз учун нараЬатлыгларыны, вэзиjJa-тин кеч тез дYзaлэчaJинa инамларыны билдярирлэр. Алдыгымыз мактубларын 1200-дэн чоху гэзетдэ дэрч едилиб, шикajэт аризалэри joxлaньíб тэдбир керулмэк учун мувафиг назирлик, идарэ вэ тэшкилатлара квн-дзрилиб. Нэтичэси барэда алынмыш 500-э гадэр ча-вабын jYздaн чоху газетдэ верилмишдир. Элбэттэ, бунларьш cajы артьгг ола билэрди. Тазс-суф ки, идарэ вэ тэш кил атласы н Ьеч дэ Ьамысы эри. зэлэрлэ чидди мэшгул ол-мур. Бэ’зилари исэ чаваб Зазмагы артыг иш Ьесаб едирлэр. PeдaкcиJa белэ Ьал. ларла барышмыр вэ тэкрар мурачиэтлэр, чыхышлар едир. Чалышыр ки, арха-сында чанлы адам да|анан бир мэктуб беле диггэтдаи jajb»MacbiH. Охучуларымы-зы амии едирин ки. бу ма. сэлада    ез ардычыл мавге- jHMH3A9H A««*8j94aj»<. Газетин чыхышларынын та'сирли]и онун квцду>у бв-]ук ичтимаи-cHjacH ишин кузкусу, башлыча ме^ары. дыр. Онун 1фатдакы ролу. ahaMHjjarH меЬз букунла ел. чулур. Кечэн ил гээетдэ си-jacH, сосиал, нгтисадн caha-лэрдэн 450-дан    тангядн ге]длэр олан ]ааы дэрч олун. мущдур. Бунларьш xejли Ьиссэси мэйз охучу мэктуб. лары эсасында пазырлан-мышдыр. «Мактублар» ку-шэси, «Реплика», «Чидди сигнал», «Редакс^аяын ге-бул отагындан», «Бир мэкту. бун изи ила», «Охучу на. раЬатлыгы» вэ с. рубрикалар »а л тын да мухталиф мевзу-ларда jaanaap HMTHMaHjjeT тэрэфиндан рэгбатлэ гар-шыланыр. Охучуларын хаЬиши ила Бакынын. респуб. ликанын ajpH^kJpu актуал проблемлари Ьаггында дэрч едилэн «Хазар интигам алыр», «Бакынын бэхти ка* тирэчэкми?», «Хэстэ тэ’чили japAbTM квзлэj*ф...>, «Зулм эршэ дирэнэндэ», «Ma'HaBHj-jaTa душан чатлар», «Наг-сызлыг*. «Ахтарыш — ис. тинтаг. давам едир», «Тор. пагсыз кэндли олар?», «Ба-лыг HHja тукаиир?», «Гытлыг TypjaH едир...», «Памбыг че-pajH jejHpMH?». «0лум-ди. рим зонасы», «Базарын ичин-дэ ва чвлуидэ». «TyJy газан оэу душур...», «Сон иллэрия иткилари» кими онларча му-саЬибэдэ. дэjиpми стол ар. хасында сеЬбатдэ, хуласадэ бир сыра чидди иегсанлар вэ чатышмазлыглар кестэ. рилмишдир. Бунлары арадая галдырмаг учун редакси1а-дан мувафиг назнрлик, идарэ вэ тэшкилатлара 250. дэн артыг мэктуб ja3bw* мыш^ карулэн тэдбирлэр барздэ мэ'лумат вернлмэси хаЬиш едилмишдир. Тах-минэн 150 мэктубун нэти. чэси гэзетдэ охучулара билдирилмишдир. Галаны все дигетдея jajMHMum-дыр. даЬа догрусу, гулаг. ардына вурулмушдур. Беле тешкялатларыя си-]аЬысында эввалки иллерда олдугу КЯМЯ 1еЯ8 дэ или сы. ра^я Бакы ШэЬар Советн. нин ады дурур. lllehep Советн кечэн илки 7 чыхыша индн]адэк мунаснбэтинн бнлдирмемншдир. Куман едирик кн. >енн ичра ha кими jj эти апараты башга мев-ге тутачагдыр. CHjahbwa Ьэмчкнин республиканын халг тэЬснля, тячарет, св. bHjje, наяд твеарпфаш ве эрзаг, автомебнл нэгляЦ«-ты, рвбнтв, даяип яшлвр, мэдэшЦэт, тнжнктя матерн-аллары cBHâJecH наанрлнв. лэршвн, девлэт жгтисадаф jar вэ плафшндырма, 1*начаг «м—Мешэ ТО* сэрртфаты ИетеЬсалат Ви>. jnSnoB, АаврбаИан Дэ-мнр Долг Идарэсниш,. Сум. raJttT, Эля ВаЬамлы шэЬэр, Агдам, Астара, Агчабэдн, Курдэмнр, Чэлжлабад, Сабнр-абад, Масаллы. Гобустан, Шэмкнр ра)оя советлэряшм ад лары вардыр. __ Республиканын ичтнмаи-cHjacH геэетюдан чыхышла. рына аз да олса buce едилэн лаге]длнк. зевнюшзче, сон вахтлар девлэт. haKBMHjJaT структурларында Мряняыш шэраитлэ баглы бе’эи адлрэ яд ташкилат реЬбзрлврмфш чавабдеЬлик, табелю, етнка но ома лары илэ Ьесаблашма* магТэЬдДэркндан ирвл» калий. Бел ал арена хнгырлатмаг истэрдяк ки. бутун чамн). >этларда интнзам ва мэсу-лиЛэт реЬбар ншчвлэрдэн талэб едилэн эсас ке1фнЛат-лэр олуб. СеЬбати гаэетимиз har. гьпща охучу мэктубларынын чохунда де)ялан бу фиюрлэ )екунлашдырырыг. гээет гтэгигэтан фа)далы. xejHp-xah иш керур. Лахшы чалэт. лэри тэгдир едир. пне эмэл. леон дамгала^ыр, haJaTH-мызын сагламлашмасына, кезэллэшмэсинэ ce'J кесте-рир. “Бу ишдэ она кеиэк Гээетлэрня cajH артыр, гнДмэтлэрн кет-недэ баЬа. дашыр. Амма де^эсэн сеэ иэээннэдэя ДУПГР- с*ТЫЛм ■ajiH гэзетлернн тэЬвил вернлднДж «гэбул мэнтэгэ. еппэ» белэ мэнээрэ нлэ теэ-те» гартылашмаг олар. м— бир чэтннлякла баша кэлэя гээет дусхалэрн бе. дэче кэрэксяз квтыз яарчасына чеяряляр. Гэзетлэр HHja сатыдмыр: mjMen баЬа олдугуна, joxca охучу талэба-тыяы едэмэдяДянэ керэ? Демэк чэтнндяр. hep Ьал. да, aaajjer jaaaaa, чад едэнэ вэ сатана галыр... Ьэмкзрлар иттифзглары: эмакдАШЛыг jony илэ Aзэpбajчan дун}а бирли-jн.^и1< там И у гуглу cyбjeкти_ нэ чеврилмишдир. Ьэр кун ](>ци о »агэлэр, )е^и мунаси. б:    тр корпусу салыныр. Эи кутлэвн тошкилат олан Ьэмкарлар иттифаглары бу просесдэ нечэ нштирак едир? Азэрбазчан Ьэмкарлар Иттифаглары Шурасынын ию’бэ-мудири ИбраЬим Эфэн-ди)ев мухбиримизин хаЬиши илэ бе^элхалг элагэлэрин ннкишафы барэдэ мэ’лумат верир: - Ьемкарлар иттифагла* рьшын Ьэмрэ^л^ина инди дайа чох еЬп^ач ду^улур. Бу. Азэрба]чан Ьэмкарлар иттифагларынын фэaлиJJэ-гнидо эеас принсипэ чеври-лио Бирбаша фактлардан башламаг истэрдим. Артыг Иран Ислам Республика, еынын Ьэмкарлар иттифаглары илэ даими элагэлэр вэ икитэрэфли мунасибэт-лэр низама салынмышдыр. Орадан нума]эндэ hej'эти«ин к эл инги кезлэнилир. Ираг Иэмкарлар иттифаглары уму ми фeдepacиjacы-нын гц>езиденти ФэдЪил Гэриб АЬИШ-ин рэЬбэрли-]инэ гаршылыглы мунаси-бэтлэр ]аратмаг . вэ биркэ эмэкдашлыга башламаг тэк. лифи илэ мурачиэт етмищдир. Азэрба]чан Ьэмкарлар ит тифагларынын HYмaJэндг Ье]’эти Ирага дэ’вэт алмыш- дыр. Отэи илин нojaбpындa республикамызда гонаг ол. муш Элчэзаир зэЬмэткешлэ-ринин умуми бирл^и Константина вилaJэт ше'бэсинин нYмajэндэ hej,эти Aзэpбaj-чан Ьэмкарлар иттифагларынын гонагы олмушдур. Чаваб сафари апрел ajынa плэнл^ашдырылмышдыр. T\тpкиjэ Республикасы-нын Ьэмкарлар иттифаглары илэ даими характер ал. мыш элагэлэримиз барэдэ бир гэдэр этрафлы даныш-маг истэрдим. «Петрол-иш» нефт_ким]а. резин-техника cэнajecи ишчилэри Ьэмкарлар иттифагы синдикаты мэркэзи комитэсинин дэ’вэ. тилэ АЬИШ нYмajэндэ hej’-эти TYpкиjэдэ олмушдур. Синди ка тын муэссисалэрин-дэ 70 мин фэЬлэ ншлэJиp, онларын 55 мини Ьэмкарлар иттифагынын узвудур. Сэ. фэр TYpкиjэнин эн ири Ьэмкарлар иттифагларындан бири олан «Петрол-иш» синдикатынын тэчрубасини е|рэнмэк имканы вермиш-дир. Aзэpбajчaн нефт вэ газ cэнajecи ишчилэри Ьэмкарлар иттифагы мэркэзи коми-тэси, Ьабелэ кимja вэ нефт. ким]а caHajecH фаЬлэлэри Ьэмкарлар иттифагы республика коми1гэси гаршылыглы эмэкдашлыг Ьаг-гында мугавилэлэр ба^ла. мышлар. Халг тэЬсили вэ елм ишчилэри Ьэмкарлар иттифагы республика коми. таси исэ Typais муэллим-лэринин мартда кечиоилэ-чак 1 rypyлтajынa дэ’вэт алмышдьгр. Франса, AnMaHHja, Авс-TpHja, Итал^а Ьэмкарлар иттифаглары илэ мунасибэт-лэр Japaдылмacы просеси исэ бир гэдэр чэтин кедир. Эсас макеэ онларда Гарабаг проблеми вэ мунагишэ ре-кионундакы вэзи|)эт барэдэ jaнлыш тэсэввур japaH. масыдыр. Франсадан алынмыш бир мэктубда flej^Hp: «Бизим Ьэмкарлар иттифаглары вэ фэаллар ичэ-рисиндэ ермадилэр аз де)ил. Билирик кн, бу нчма арасын-да бизим дэ душманларимиз вар. Бутун бунлар мурэккэб мэсэлэ олса да, биз дискус-си^алар апармаг истэрдик». Toj олсун. Фикир мубадилэ. си етмэк вэ Гарабаг Ьаггында Ьагигэти данышмаг учун JaxbiH вахтларда Азэр-ба^чан Ьэмкарлар лттифагла-рынын нума}эндэ heJ’aTHHHH Фpaнcaja еэфэри нэзэрдэ тутулур. jmm ДэлД етмэк имканы    "    'coiffa"‘ ymVh 1»азырда«ыб.    ; f¡’ песаоламаларына данына чыхыр. Инди jojuiap ачылыб бизэмши1Д* И^ исэ ^ >«трдам^    Аэ^ри    .^тагы- чохалыв, кэтнрнлэн да, аиавнд*н ,ЯЯ. Догруадр, ,8» ду»-    '¿Ваз.    'тЛш    мМЛЬанилмаси учу« рлйин ' фнкряичэ, бу еввдэлвшмаларда, адоташ, йэ шп.33 ил врзиядв 11 - 12 мил. шганк ]агы шор ги)мэтииа сатдыгымыз аахт даЬа чох йэмот jamaap ¡к. »    доллар хврчлоЮчак. олур,    сэриштэлн тарафдашларымыз тамаЬымыздан.ус -    ИстеЬсалын    азалмасы, о    «Хэзэрдэнизнефтгаз» Ис- истифадэ едирлар. Лакнн гурвакыз    угур газаи-аг    IfcrrtoMi*    reliaГ Бнрли1»иин толоби- олмаз. Дун1анын танынмьпн «Бритиш иетролеум ^ вщагы ке!(ЬнБетя ве баш- на кера «Азари» ]атагында стато1ленд К°» вэ «Амако AepoacHja    .    лычасы, мевчуд истеЬсалат керулэн ишлэр башга Jarar- корпорасн]аларынын зэнкин «Аз^ж»    потенсиальждан    самэрали    ларыя ишииэ зэрэр кэтирмэ- кестэрмэсн, бнркэ муэссисэ ]аратмаг ncTaJ*.    истифадэ етмэк    могсэднлэ    Jenen. Ьазырда Азэрнефт - мызда мэнзнллэр, хэстэханадар, Maja^^.    Jo^ap.    ÖeJ-    ig7Q _ jgeo-чн    иллэрдэ    Дэмэт ишркатинян яутахэе- нал халг аеропорт тнкийтисн, кэнд    Дэнизин 60 - 200 метр да-    сислари «Амако» ^Р*«ти- саЬэсиндэ J5hP сыра проблемлэрин bajaja кчцмитэсв    ЛИКЛэрда jepnemeH нефт нкн учун корпораси1аларын мил10нларла д°ллар вэсант «я.    £ pg3 }ат1ГЛарЬ1НЫИ »ишм- ликдэ «Аэари» ^тагыиьи лифн бу бахымдаи эсл тапынты Ьесаб    ^ сэкилмэси учуй муэ)]эн яш. истисмары учун 1арадылан ма керунур, Ьамы бу чур фикнрлэшмнр, Ьэтта б«Р    керулуб.    Мэсэтан.    де-    муШтерак муэссиоэнии тех- "умуз бу «¿дзлзшмэдэн ’г^тицэтл» ИТ«.    «пч»*р.    Р ^    мида т,кл.    ишдотисде    «аслиды- 6.500 метр д арки ля Jiote    рылмасы кими мурэккэо 11гна АЛЯАНМЫРЫГ? нефт KeTypMaja еЬти]ач вар,    ’ щшлвЬи буруг гурту- ишин у зарин да ишлэ)ирлэ*>. | JEH9 АЛДАНмыгьн    мутэхэссислэрин Деди]инэ    ¿¿тыЕ    <bfrroîà»k    Мэери»    ]атагынын    мэ- нэзэрдэ кера, Ьэлэ дуи^анын    Ьеч    ^. ^дур^,    м елоча    яммсэнилмася нэтнчосиндв ИНКИЛИС ЖУРНАЛИСТОРИНИН кердуклэри — Бв)ук брнтани]алы-журналист Анатол Левен ез репортажыны    белэ ад. ландырмьнпдыр:    «Гарабаг тэпэлэринэ сэпэлэнмиш ме-]итлэр». Журналистин м^иа-- гишэ белкэсиндэ баш вер-. миш Ьадисзлэр Ьаггында Хочалы бир ананын фото. шэкили илэ HJLiycTpacHja едилмиш oójeKTHB Ja3bicH «TajMc» гэзегинин март немрэлэриндэн бириндэ дэрч олунмушдур. Ики Ьофтэ бундан эввэл бу нуфузлу нэшри тамсил §дэн    Инкилтэро    мухбири Азаринформун гонагы ол. !йуш вэ орадан A3ap6aj4aHHH (?зунумудафиэ гуввэлэри илэ бчрликдэ. езунук }аздыгы кими, «A3op6aj4aH гачгын-ларыньш ермэни гошунла-ры    тэрефиндэн    кутлэви сурэтдэ еЛдурулмэси барэ-. дэ инфopмacиjaнын вэ факт-ларын догрулутуну eJpaH-мэк» учун íejyui эмэлиjjaт-лнры    белкэсинэ    joллaн- мышдыр. ‘ Белэликлэ, Анатол Левен нэлэр кермушдур? О ja3bip:    Биз Даглыг Гарабагын гарлы тэпэлэринэ тэрэф учанда атрафа сэпэлэнмиш ме]итл^ри кер. дук. Тамамилэ а|дын иди ки, бунлар баш кетуруб гач-дыгы заман куллэлэнмиш адамлар иди. Сэнэдли кино усталары тэрэфиндан чэ-килмиш кинолент да буну тэсдит етмишдир. ДаЬа сонра журналист мэ'лумат верир: Ледди нэфэ-римиз AзapбaJчaн ДвJYШ вepтoлjoтyнyн кабинэсиндэ ченбэлмэ эjлэшэpэк. мунагишэ белкэси истигамэтин-дэ учдугумуз вахт гэфил-дэн агыр зэрбэ сэси еши-дилди, вepтoлJoтa атыл-мыш мэрминин алову ону гарсалады вэ Jэгнн ки, ма-шына азачыг тохунду, ма_ шын барк jыpFaлaнды. Биз дендук, (гулагбатырычы атэш ачылды — бу, бизим вертелJoтyмyзyн чаваб атэ-ши иди. Бизэ ермэни зенит посту атэш ачырды. Онлары а паран дeJYШ машынынын муша]иэт ет-диJи мулки вepтолjoтyн саг-саламат jepa ♦ енди]ини cejлajибt Анатол Левен ахыр-да ]азыр: «Ахтарыш-хялас. етмэ ишлэри апармаг учун нэзэрдэ тутулмуш учушу-муз мудафиэ-де)уш учушуна чеврилди». О, де}уш машы. ны Ьаггьжда мэ’лумат ве- рир: бу; елэ машьгнлар сер^асындандыр ки, онлары бурада ropyjyny зиреЬинэ кера учан тимсаЬлар ад-ландырырлар. Инкилис жур-налисти A3ap6aj4aH вер-mrjoTyHyH пилоту олан рус забитиндан дэ ja3MumAHp. Журналистин fleflHjHHa кера, сонра «мулки вертол. Jot дерд MejHT кетурду. Бу белка ja эввэлки учушлар эаманы олдугу кими, Аззр-6aj4an оператору тапэлэр бо]у узаныб галмыш бир не. чэ jy3 елдурулмуш адамын часэдлэриии плJoнкaJa чэк-ди. Сонра биз тэлэсик Азэр-6aj4aH тарафина га]ытдыг... Агдама га}ытдыгымыз замен елдурулмуш адамларын чэсэдлэринэ бир даЬа бах-дыг: Бунлар ики точа вэ башдан ajara ган ичиндэ олан балача гыз иди. Онларын чэсадлэри cojyrflan донмуш вэ ез формасыны итирмишЬи. Онлары куллэ-лэмишдилар». Томас Голтсуи Азэр-ба]чандан кендэрд^и вэ «Санди TajMC» гээетинин 1 март тарихли немрэсиндэ дэоч олунмуш мэгалэси да Гарабаг фачиэсинэ Ьэср едилмишдир. (Азэринформ). Охучу никарандыр „А39РИ“ JATAFbl БАР8ДЭ Америкалылар нэзэрдэ    керэ, Ьэлэ дуиЗанын Ьеч    lb|ljy|C    ^ддыраи ва елача    яямсакмлмэся натичасиида тутулан ортаглыгы «дунja бир елкэсиндэ нефтин даниз- дарин езулларм jamrAa. республикада нефт вэ газ сэви|jSHH имкан» кими rnj- дэн гэзасыз чыхарылма тех-    цатдырмаг    учун    jyiraa-    нстеЬсалыньга , эи маЬсулдар мэтлэндирирлэр. Керэсэн,    нолоюфеы 30ХДУР-    дырма    raÖH-iHjWn 18 мян    ялянда 15 — 20 ¿oljiJoh тон бу догруданмы белэдир? Нэ    да хэстэ дэниздэ езуиудрг    тон олан кэмн (баржа), аауд.    нефт ва 2 — 3 мил)ард| у чу исэ мутэхэссислэр су- рултмаз. БэлкэЬэлэ бурах.    деяязяи    днбняа    баркмт.    кубметр газ жте^“нэ- сурлар. Г^РН-и^хассисл^    вГДК    SS^ Slffi«. сэ нараЬат олурлар. Мэн    мэк да^а мэгсадэу]гундур    лаоини    < Дм им инф|Г1У|Я1|я »    100 фанзн Аэарба)чандд га- нгат ЛаДяЬа Инс белэлэриндэнэм.    ------------- .    гг -_л____          , Ьазьшла Хазэодэн илдэ    истэ}енлэрлэ    шэрикшнс    ^ту^у,, мутахэсснслари 15 фанзн «Амако» ширкати. | 13 мил}он то« нефт чыхары. JapatMar даЬа мхив »J»u    Варят    дарии    да-    ют чюсдаО* харнян лыр Дэниз онун дибиндэки    «и.    низ езулларм зааодунун нша    иеснне серф е» грифонлардан галхан нефт    Хазар балыгчыг учун да-    дуншесиия кезлемедеи Аэер-    Имкан Japmaxar KH    «ip« вэгазын Ьесабына. нефт ha влверишлидир. hex ола 6aJxaH4â Ьасил муки неф- хв нефт сатмагла сэна^е-чыхарма шилэрн апарылар- билмэз ки, Хэээрдв балы. ^ сабитли^ни тэ мнн ет- мязя. ха«д твеарруфатьшы, квн танкерлэрнн нефтлэ jyiL чылыгы инкишаф етдирма- мвк учуй ез тнкиятн музе- о хумладвн халгын рифаЬы. лм»1аэси вэ боша^асы ,1н - Ja мараг косторэн мряхи сиевларинян кучу нлэ «Ку- ны гыса нахтда Wj? барларын ]у|улмасы зама, шэриклар олиасыя. Бутун нашли» ]атагынын мант. }эсяна галдыраг ТЬрэфлэр ны Ьэмчинин дэниздэ фон. бунлары Ьалл етмак учуяса сэнилмэсяяв башламышдыр. рнзылыга кэлиблор . ки. тан чу ран ryjv-ларын «caja, ахтармаг лдзымдыр. Неф. Бу куна гадэр нстеЬсал бяр- «Амако» ширкатннин па. стлэ-^эр кун -JM дагито    Im »урудаи да чыираюг    лМи «Кунашлн» »тнгыяда    Дина душен кэлкр да Азеф- бмэгигэ чвгаиэнир. Биэсэ олар, влу дэнизн исэ чана и 125 метр дврянляк- «aJxaKHH. инкишафына сэр» К Тиркнвнмасн-    «этррмвк 1юч чур «умкун    д{£, саЬвларнидв 12 взул    йднлсКн даЬа Д*->*    леем, нин гаршысыны алмаг эвэзи.    де)ил.    тнкиб истясмара вериб. Бу.    шнснзлн1нн нэ < даЬа кучлу ¡атагларын    Ленэ да Роберт Блантонун    нун нэткчэсинда Камин Ja.    рылмасына )внэлдилс»н^Б^ истисмарына »tejn едир, дэ-    деднкларина мурачиат еди-    тагдан 1991-х. нлда é,5    ла i низдэки олан-галан чанлы    рам:    «Азари* АзэрбаДтан    юзл)он той^пннмсэнилмэ. алэми тамамилэ мэЬв олмаг республикасынын мялли мушдур. Мэлумат учуй де- ви11эсш^ ^нив#сэн ?эКлукэси гаршысывда rojy. сарватнднр». Милли сарва- ^к ки «Х^ардатазнефтгаз* ста.    ^ руг. «Амако* вэ онунла ги исэ миллэтлэ мэслэЬат. Бнрл^и втэн su 9,5    маиггар ^акдашлыга ^да эмэкдашлыг едэн «Макдер. лэшмэдэн )адларын HxfHja. WB нефт 1шсял    «Амако» \уксэк Ьазыр- мотт интэрнэшнл» корпора-    рына вермэк олмаз.    бирлтедэ чыхан газы    П[РУ^а    Ьязьго- ги1яляпынын республика-    uax..    КЭНЭЛОВА    евгл етмэк учун компрессор, лыглы мутэхэссислэр пазыр. mS« ^^ашль^а чаГэт    Иффэт    БЭДЭЛОВА,    олмадагы    учти    куиДэ    ланмасыны ез ейдасинэ кв. масыны ^ы^лам^г “лад    B““    швЬч^_    4 - 4.5 мюЦон кубметр газ турур. Муштэрак муэссисэ ГкнГннТ/ америкалылар РЕДАКСИДАДАН:    Ону.    haaaja бурахылыр, гэзалар )«радилмасыи»ш эсас мэг. 1алныз «Азари» JararbHÍa чумузув сэзуиу гэрЮ5чшш1э баш верир. даяиз чнрклэнир. садлэриндая бири дэ одур мараг кестэрирлэр? Олмаз- салмамаг, бнзи нараЬат едэн    Дэнизн и    135    300    метр.    муисяр    техиолоки1аиы мыР ки. JeHHP TOXHonoKHja-ia. бу    ST    »»    "■ ла!ларда ДтэТОнг С^тсинлэр?Н “¿у 2TÎWÏSSSS ^uJSSSEjJ! учун -ф<лэ даиизин чкрклаидирнл-Кечмнйдэ Нобелладин, Ши учуй «ДэинзнефтгазевиЮе* Ьазырда республикада hex мэсияян гарщысы алыисыи. ташовларын башымыэа кэ-    Девлэт Влми-Тадгвгат Ла-    бир авадаштыг    газалара Joa верилмэсет. тирдиклэрини унутмамалы.    ,1*Кэ Институтуиув дэяга    баГчанда нефт Ьааштыш    Гыгхсы    бис    мттэхэссяс 1ыг Мэнэ бир дэ гэрибэ кэ-    нефт вэ газ Цтегларыныж    сабитлэшдирмаи. ишшшаф    Г«:асы,    еир    мутэхэсгас лэн одур ки, Америка биэне    мэютсэтлмэсн уэрв лит.    етдирмэк учуясэ си мэЬз нефтимизэ чан ?тыр. Ьэмнн бяш муЬэнднсн AJ- ли», «Азари», «Кэпэз», hap бир щадиклнк )уз элчуб,    £•    ^^hcaÄ бир 6H4M8jH талэб едир. Аме- да«,    бетдан    ".    комара    ^    сабитлатдаяммаенла вэ ив- рика илэ бу шэрикл^э рэЬ-    Ьэр яжя )8ДЫД*    «»имгмла* -j'yov    «тмэк    кяшнФыва чалб едилмэси- мэтсадклэ республика Ьакума- Хезер даиязият Азэр&Оча 3HJAH JOX, XEJHP ВЕРЭЧЭК... ЛЯеш\ г.^Д1Ы1я    JF    ДВЧЮ»^    ая    Ы      -    1 —---» ТИ муштэрак муэссясэ 1«рят-    нн мэхсус шелфи нефт вэ меры гэрара алыб. «Хэоэр-    газ 1ататлары нлэ чох ээи- дэнизнефтгаз* - ИстеЬсел кяяднр. Бу ]етегларын мэ. Бкрли)я мусабягэ е’лаи    нямсэнилмэси республика. тонун эзунэ мурачиэт едэк.    мэгамяар вар. О flejHp: «Хэзэрдэ иш шэ-раитини «Хэээрдэнйзнефт. газ* Бирлнфгнин мутэхэе- hl Нефт Jararларыяыи мэ. Biquiaja мусабягэ едай нимсэнилмэси респуолж». лэ 13 MH.ijoH тон Ьаддннда нимсэнилмэси    !!лзад£    ^хил    датсьГ    аде- Хэзэри чнрклэндирирлэр. етэн 70 илдэ ¿аранмыш ис. харма ШНРК0Т11    TSLJl    .    wmuu    м Бас онда «Азэри* JaT¿bma    теЬсалат потеяедалы    Хэад-    W*im«»    Ы- тохунулса нечэ олачаг?    рин j^HH3 60 метра    гэдэр    ты, иплэиилмеси,    им^лтыны Бир дэ керэсэн, догрудан-    даринлн^ндэн нефт    чыхж.    ЯЩ*лл*ж* мы Хэзэрдэн даЬа артыг    рылмасына имкан    верир.    рэк муэссисэ japannr баро* ХЭСТ8ХАНА унваныны дазишир ГУБА (мухбнршмядая). Икинчи Нукэдк кэнд хэстэха- • насы кеЬнэ бинада }ерлвшир-ди. 2 ил эввэл онун учун je-ни бина тикмэк гэрара алый-ды. Бу иши «Гырмызы кар-пич* кооперативи ез рЬдэ-синэ кетурду. Будур^артыг хэстэхана унваныны ÄajHm-миш, тэзэ ÖHHaja кечмуш-дур. Онун отуз чарпа1ыдыг алты палатасы, терапевт, педиатр. стоматолокнJa, фвди-oTepannja кабинетлери взр-дыр. Ветеранлардан етру хусуси палата з1рылмыщ-дыр. АЛМАН НУААА10НДЭ ЬЫ’ЭТИ илэ коруш Азарба)чан Сосиал-Демократ Пар^асынын гэ-раркаЬында АСДП вэ Азэр-ба]чая Сосиал-Демократ Кэнчлэр Тршкилатыныи pahÖepnHjH сосналист ии-тернасионалынын витсе-президенти доктор Ьанс. ЛоЬен Фокел вэ ону му-ща]иэт едэн. АФР Бундес-тагыиы вэ федерал Ьеку-мэтини, Ф. Еберт    ады на бе>нэлхалг фонду, Алмани-Ja мэтбуатыны тамсил едэн шахслэрлэ керушмуиадур. СеЬбэт заманы алмаи го. наглара Аээрб^чанда Со-сиал-демократ Ьэрэкатынын тарнхи, республикада индики ичтимаи-си)аси Bd3HjjaT Ьаггында мэ’лумат, алман кума. JauAd heJ’aTHHHH чохлу суа-лына чаваблар верилмкш-дяр. h. -J. Фокел Беларус, Ук-ра|на, Молдова, Курчустан, Ермэнистан сосиал-демократ Ьэрэкатыныи HYMaj8Hfl9«i9pH илэ    керушлэрн Ьаггында сеЬбэт ачмышдыр. М-б Фокел алман сосиал-демократ -ларыиыи Гарабаг мунаги. шэеяяэ мунаенбэтиндэн да* нышаркэн бнлдирмишднр ки. онлар Азэрба]чаныи бу эрази барэенндэ суве. реили Jhhh сеасуз мудафяэ едирлэр. О, Ьэмчинии бил-дирмишдир «я, вэтэяэ гЬ-¿ытдыгдая сонра сосналист ннтериасяоналыяыя npejju деити ч-б Вилли Бранта му. рачявт едяб, мунагншэнин nahHjJaTH Ьаггында об)ек-тнв тэсэввур japaTMar. мэг. сади нлэ ермэни ф£Э«вр-' ба)чаилы гаршщдурицсы ра)овуна мушаЬидэчилар трупу кендэрмэ^н тэклиф фикриидэдяр. (Азэринформ). ;
RealCheck