Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 10, 1992, Baku, Azerbaijan «ШЛЯП ШЙШ, DU *V    «•*•«.-.    nut    Utw... \2 23 MAR 1992 МАРТ 1992-чи ИЛ. ЧвРШвНМ АХШАМЫ. М 4| (2ШЗ| тшш РЕСПУБДШСЫ АЛИ СФВЕТИИЙН И8ТБУАТ М8РК93И Т8КЗИБ ЕДИР 1992-чн ил мартын 9-да Русн]а телевязиЗасынын «Вести* информасиЗа хид-мета. бир сыра башга кут-лави информасиЗа васнтэ-лари хабар вермишлэр ки, мартыи 10-да АзарбаЗчан * Республикасы Аля Советн. няя сессиЗасы иша башлаЗа- чаг ва Kyja бурада респуб ликанын }еки президента сечилачакдир. АзарбаЗчан Республикасы Аля Советинин матбуат мар. иози буку билдярмаЗа вв. кил едилмишднр ки. Ьэмян информасиЗа пагиГэтэ yj-гун де}илдир. 1I1I-TJ ялдо гоЗулмущдур АЗЭРБАЛЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-ОМАСИ ГЭЗЕТИ Гк|м»ти М A38PBAJ4AH АЛИ СОВЕТИНИН МЭТБУАТ МЭРКЭЗИНДЭ A3BPBAJ4AH ХАЛГЫНА MYPA4H8I Ээиэ Ьаквэтанлэрим! АзарбаЗчан президентинин исте’фасындан сон-ра коиститусяЗеЗа эсасэн Зени президент сечкилэ-рина гадар девлэт башчысынын салаЬиЗЗатлари АзарбаЗчан Республикасы Али Советинин сэдри-на вернлмяшди®. Вуиунла элагадар олараг индики чатин ва бепранлы анда АзарбаЗчан халгына. респуб ликанын бутун ватавдашларына мурачиэт етмаЗи еаума борч билирам. Республ&саныи ватаидашларына. бутун дун]а ичтимайзЗатДиа ан эввал ону билдирмэк истэЗ^ рам ки, АзарОДчанын КонститусиЗасы гуввэдэ галыр, ганунверичи ва ичра ЬакимиЗЗэти там дол-гуилугу ила феаляЗЗет кестэрир. Ганунлара эмал едилмэси, гаЗдач*анунуи меЬкэмлэндирилмэси вэ миллатиндан, дини эгкдэсиндан асылы олмаЗараг АзарбаЗчанда ЗашаЗан бутун ватандашларын пу-гугларынын горунмасы давлат тэрэфиндан е’ти-барлы суратда та’мин олунур. Бутун савиЗЗалэрда нчра интизамыны маЬкэм-латмэк. бирикчн кевбадэ вазифэли шахслэрин мэс’улиЗЗэт^и артырмаг учуй тэдбйрлэр керулур ва бу саЬада гаткиатли иш апарылыр. Душманларин халгымыз барадэ апардыгы тэб-лигатьш эксина олараг демалиЗэм: АзарбаЗчан президентинин мудри клик кестэриб гаршыдурма-ны арадан галдырмаг учуй исте’фа вермэси бутун дунЗа гаршысында бир даИа инандырычы су-оаТда нумаЗиш етднрди ки, АзэрбаЗчанда девлэ-тии идара олунмасынын сивилизасиЗа]а, пугуги шуура осаслаиан демократии принсипларн кет-дикча маЬкам баргарар олур. Презядентин нсте’фасы Ьеч да конститусиЗаЗа зидд девлагг чеврнлиши деЗил. Ьадисаларин мил-лэт учун фэлакатли инкишафынын гаршысыны алйаг кими обЗектив зэруратдэн ирали кэлмиш- ДИВу кун — талеЗуклу анда, бутун дунЗанын диг-гати АзррбаЗчана ЗаналдиЗи вахтда биз Вэтан гаршысында узэримиза душэн тарихи мае улиззэ-ти там долгунлугу ила дари етмэли вэ субут етмалиЗик ки. суверенлик угрунда мубаризани cHjacH ва демократии Золларла, беЗналхалг пугуг нормалары дахилиндэ апаряаг игтидары олан бир халгыг. Бунун учун да биз АзэрбаЗчанда кедэн чох му-рэккэб ичтиман-сиЗаси просеслэре дахилдэн вэ кэнардан та’сир к ветеран гу'ввэлэрй бир-бириндэн фаргландирмэЗи бачармальОыг. МДБ-Ja вэ дунЗа бирлиЗинэ мунасибэтлэр сапа-синда платформамыаы Ьазырламалы, гэбул едэ-чэЗимнз hap гарарын республикадан кэнарда не-ча гаршыланачагыны Ьэртерэфли кетур-roj ет-мали, 3\’3 влчуб бир бичмалиЗик. Сон дерд илин агыр нбрэт дарслериндан лазыми нэтича чыхар-малы, АзарбаЗчан ва РусиЗа арасында нифаг сал-маг ист а 1 эн, республикада русдиллн эЬали]э гар-шы Золверилмэз аЬвал-руИиЗЗэ JapaTMara чэЬд кэотаран гуввалэра гаршы гати мубариза апар-малы. бизим эразидэ Jepnaiua« hap6H Ьнссэлэра мунасибатдэ hen бир тэхрнбата, пермэтсизлиЗэ Зол вермамэлнЗик. Макрли вэ таЬлукэли оЗунлар натичэсинда Заранмыш мураккэб вэзи|-Зэтдэ халгымызы узагкерэнликлэ горумасаг ин-дики тарихн деврда беЗук саЬв етмиш ышрыг. Калэчак нэсиллэр буну бизэ Ьеч вахт багыш-.а VIA') ЕтдиЗимиз cahwap бизэ бэсдир. Инда о дев-л»т о хачг инкишаф едиб габага кеда билер ки, онун сабит дахили снАсати. саглам игшсадаН*-?ы вЭ^удри7харичи си)асэт хатти - чевик днп- Л°э1то “эмвэтмларнм! Али Совет республиканы бу агыр бвЬран вазиЗЗэтиндан чыхармаг учун ¡оллар ахтарыб тапмаг намина бутун халгын бутун haKHMHjJaT структурларынын вэ cHjacn Ьэр^-катларын сэ'Злэрини бирлэшдирмэкдэн втру та-хирэсалынмаз тэдбирлэр KapMaJa башлаЗыр. Би. ринчи нввбадэ АзэрбаЗчанын вэ hap бир a3ap6aj-чанлынын синэсинда пускурэн Гарабаг вулканы сендурулмали, сарЬадларимизин чидди горунмасы тэ’мин едилмэлидир. АзэрбаЗчанын аЗрылмаз Ьносэси олан Нахчьтванла элагэлэримиз даЬа сых. Aaha меЬрибан олмалыдыр. Гарабагдан вэЬшича-синэ говулмуш Ьэмвэтэнлэримиза hap чур кемак кестэрмак борчумуздур. Вэтан ин бела агыр кунундэ hap mej милли мэнафеЗимизэ, умумхалг манафеЗина хидмэт ет-мэлидир. Рекионда Заранмыш мураккэб cHjacH-ичтимаи вэзиЗЗатин ганунларына эмал олунмалы, бутун идара ва муэсснсэлэрдэ, тэЬсил очагларын-да, истеЬсалатда, хусусан Звзын Захынлашдыгы нэзарэ алынараг кэнд тасарруфатында мвЬкэм эмак интизамы Ьвкм сурмалидир. Кечид двврунук эсас принсиплэринэ уЗгун олараг. ичтимаи фаЗда-лы амэкдэн уэаглашанлара, туфеЗлилэра гаршы чидди тэдбирлэр керулмэлвдир. Элагадар тэшки-латлара бу барадэ гэтн кастэришлар верилмиш-дир. ПаЗтахтда ичтимаи асаЗишин горунмасына чидди диггэт Зетирилмали, кеча патруллары та * Зин еднлмэли, баш верэчэк hap бир фитнакарлы гын гаршысыны алмагдан втру ганунсуз енлап казднрмэк гати гадаган олунмалыдыр. Дввлат вэ Ьвкумат севиЗЗэсинда верилэн гарар-ларын ]е]жнэ Зетирнлмэси учун конкрет муддэт муэЗЗэнлэшдирилмэли ва онлары haJaTa кечирма-Зан шэхелар вэзифэлэркндэн азад едилмэЗа гэдэр Mac’ynnJJara чэлб олунмалыдырлар. ДемократиЗа гану| сузлуг демэк деЗилдир. Азад-лмг — дввлатки г -;ул етдиЗи конкрет гакунлар дахилиндэ сарбэстлнкдир. Биз бу пркнсипи эсас тутмасаг, игтнеадиЗЗатымызы беЬрандан чыхара билмэЗэчэк, баш алыб кедэн инфлЗасиЗанын гаршысыны hen вэч*1лэ ала билмэЗэчэЗик. Yмидварам ки, мэгрур вэ мудрнк АзарбаЗчан халгынын бутун НаЗат потенсиалы, бутун гудратн бутавлуЗуну го^Зуб сахламаг вэ дунЗа девлэт лари бирлиЗиндэ лаЗигли Jep тутмаг имканы верэ-чэкдир. АзарбаЗчан Республикасы Аля Советинин садря J. мэммэдов. мши тмлшешиг. ШУРАСЫНЫИ ШАСЫ Мартын 9^и Ааарба]чая Республикасы Али Сонет«, нин сэдри Л. Ч. Мэммадоаун сэдрлизи ило республика Милли ТэЬлукасиэлик Шурасы-нын кчласы олмущдур. Гарабаг да аа Ерманнс. таила ЬааюарЬад раЗонларда Заранмыш вазяЗЗат музакя. рэ олунмуш, Ьэмии бвлкада азарбаЗчанлы аЬаляяян так. лукаснзлиЗини тэ’мин гетман учун тэдбирлэр муэЗЗвн едилмишднр. (Азэринформ). ФНКИР МУБАДИ АзарбаЗчан Республикасы Али Совепшвн садр» Л- _Ч> Мэммэдов яла Ермоннотан Республик асы нын президен ти Л. А. Тер-ПетросЗая. Ьа. бела Ерманистан Аля Сове, тинин сэдри Б. Г. Арарктс Зан арасында телефон даны шыгы олмушдур лари ранан мунапкшдення арадан галдырмаг Золлары Ьапъмда фккир мубадилэси етмншлар. (Азэринформ). Республика Али Советинин матбуат маркази хабар верир ки, мартын 9-да Азэр-ба}чан Али Советинин сэдри Лахтб Маммадов ила Нах-чывая Мухтар Республикасы Али Мачлисинин сэдри »ЭлиЗев арасында те-цаяышыгы олмушдур. эаманы мухтар рес- публнкада вэ умумэи Азэр-баЗчанда ичтимажиЗаси шfr-раит, Гарабагын даглыг Ьис-сэсиндэ, республиканы« Ер-мэнистанла haweaphafl paJOH-ла рында вэзиЗЗэти норма л-лашдырмаг Золлары Ьаггын-да фнкир мубадилэси апа-рылмышдыр. В. h. ГУЛИЖВИН A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ДвВЛвТ ТЕЛЕРАДИО ВЕРИЛИШЛОРИ ШИРКОТИНИН СОДРИ TO'JHH ЕДИЛМЭСИ НАГГЫНДА A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Елшад heJ69T орлу Гула- Л9ри Шнркэтиннн садря те’-3« АзарбаЗчан Республикасы Девлэт Телерадио Верилиш- JHH едилсин. АзарбаЗчан Республикасы Али Соаетяиия садря J. МЭММЭДОВ. Бакы шэЬэри. 8 март 1992-чи ил. А16НШН РССПЖЛИКАСЫНЫН.ХАЛГ ДЕПУТАТЛАРЫ С. И. 0КБ0РОВУН ВЭ Е. Ч. 0 ЛИЗЕ ВИН С0ЛАЬИЛ0ТЛ0РИНИН ЕТИБАРЛЫ НЕСАБ ЕДИЛМЭСИ НАГГЫНДА A3dPEAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИНИН ГЭРАРЫ TYPKHJ3 ВЭ ИРАН СЭФНР/ШЭРИНИН БДШЧЫЛАРЫ ГЭБУЛ ЕДИЛМИШЛЭР гышаг: Мартын 9-да АзарбаЗчан Республикасы Али Советинин сэдрн Jary6 Маммадов Тур-KHja Республикасынын Ба-кыдакы сафири Алтай Кара-;у гэбу маногЛуну гэбул етмишдкр. А. Караманоглу J. Ч. Мэм-мадову зуксак вазнфэЗа се- чилмэсн мунасибатилэ тэб-рик етчишдир. О. АзарбаЗ-чанда сои ЬадКсалардэн бэЬс едарэк республикада сиЗаси дэЗишикликларин демократии Золла давам етмэсиндэн разы галдыУыны билдирмиш-дир. ТуркнЗа сафири АзэрбаЗчанда баш верэн просес-ларии ТуркиЗвДэ бвJYк Марат догурдугуну геЗд едарэк билдирмишдйр ки, онун ел-касинин раЬбэрлнЗи вэ хал-гы Гарабагын даглыг Ьиссэ- синдаки Ьадисэларлэ элагэ-дар нараЬатлыг вэ hajanaH hnccH кечирнрлэр. О де-мишднр: ТуркнЗа Республикасы АзарбаЗчан — Ермэнис-тан мунагишэсинин динч Золла арадан галдырылмасы-на мараг кестэрир вэ Азэр-баЗчана сезда де}ил. ншдэ кемак едачакдир. АзарбаЗчан парламентинин башчысы J. Ч. Маммадов тэбрикларэ керэ ташэккур едэрак умнд етдиЗини бил-дирмишдир ни, республикада Ьадисдлэрин демократии инкишафы халгын сечдиЗи азадлыг Золунда бутун гув-вэлэри бирлэшдирмэк учун зэмин олачАгдыр. О. Азэр-баЗчан — ТуркнЗа мунВси-бэтлэринин инкишафындан даныШараг бу мунаенбэтлэ-рин данм меЬкам олдугуну геЗд етмншдир. О демишдир: АзарбаЗчан халгы чатин вахтларда турк халгынын она кестэрдиЗи кемэЗи унутмамышдыр. J. Ч. Маммадов Ьамчинип демишдир ки, демократии инкишаф JoJU' сечмиш АзарбаЗчан Га-рабаг мунагишэсини сиЗаси васитэларлэ арадан галдыр-мага Ьазырдыр. Сэмимилик ва достлуг шэ- раитинде кечан    сеЬбатда АзарбаЗчан - ТуркнЗа му- наенбэтларини инкишаф ет- дируаЗин дикэр мэсэлэлэри- нэ да тохунулмушдур. • # * Ьэмнн кун АзарбаЗчан Республикасы Алн Советинин сэдри Jary6 Маммадов Ира-нын Бакыдакы сэфирлиЗи ну-маЗандэлиЗинин pahoapu вв-лад ДэмашгиЗЗэни гэбул ет-мишдир. в. ДэмашгиЗЗв J. Ч. Мэм-мадову бела мураккэб девр-дэ АзарбаЗчан парламентинин сэдри сечилмаси ^вунаси-батнла тэбрик едарэк демишдир ки, Иран рэЬбэрлиЗн республикада баш верэн 1гади-сэлари хусуси диггатлэ излэ-JHD. О демишдир: АзарбаЗчан оалбэрлиЗинда баш верэн дэ-Зишикликлара бахмаЗараг. умнд едирик ки, ики гоншу девлэт арасында мунасибэтлэр индэн бела да инкишаф едачакдир. в. ДамэшпОЗе Гарабаг мунагишэсинин сиЗаси методларла арадан галды- рылмасы саЬасиндэ Иранын васитэчилнк мэрамындан да-нышараг демишдир ки. бу мэрам баша чатмамышдыр вэ Иран тэрэфи ган текулма-сини даЗандырмаг учун элин-дан кэлэни едачакдир. J. Ч. Маммадов тэбриклэ-ра кера ташэккур едэрак демишдир ки. АзарбаЗчан ва Иран арасында гэдммдэн ба-ри сых мунасибэтлэр вар-дыр. АзарбаЗчан бу мунаси-бэтлэрин ннкишафына хусуси мараг нестар!^. Республика Али Советинин садри АзэрбаЗчанын беЗналхалг тэшкилатларда нштиракы-на Зардым кестармиш Иран Ислам Республикасы раЬбэр-лнЗинин ролу ну Зуксак гиЗ-матландирмишдир. Парла- ментнн башчысы Гарабаг му-нагншасиннн сиЗаси Золла арадан галдырылмасына та-рэфдар олдугуну билднрмнш- дир. Сэмимилик вэ достлуг ша-рантинда кечан сепбэтда АзарбаЗчан ила Иран арасында девлэтлэрарасы алага-лэрин инкишаф етдярнлмэсн мпеэлэлэрн да музакира олун-мушдур. республика Али Совета сэдрнннн би- Кврушларде пи Сове1 ркнчн муавини 3. Э. Самад-зада. АзарбаЗчан А^н Соае-ти беЗналхалг мунаенбетлар ше басинин муднри И. Э. Ахундов иштарак етмншлар. (Азэринформ). АзарбаЗчан Республикасы-ныя Али Совета мандат ко-мясснЗасынын тагдиматыны кэзардэн кечирэрак АзарбаЗчан Республикасы Конститу-сиЗасынын 106-чы маддэеннэ уЗгун олараг гарара алыр: АзарбаЗчан Республикасынын ашагыдакы халг депу-тат ларын ын    сэлаЬиЗЗатлэрн е’тибарлы Ьесаб едилсин: Экбэроа СаЬиб НсмаЗыл оглу. 1991-чн ил декабрын 22-дэ Кэлбэчэр раЗонунда-кы 230 нем роли Кэлбэчэр сечки даирасиндэн сечил-мншдир; Эли]ев Елхан Чалил оглу, 1992-чи ил февралын 1в-да КоранбоЗ раЗонундакы 221 немрэли Нафталан сечкн да-нрэсиндэн сечилмншдир. АзарбаЗчан Республикасы Аля Советинин сэдри J. МЭММЭДОВ. Бакы шэЬэри. в март 1992-чи ил. МЭ’ЛУМАТ АзарбаЗчан Республикасы президентинин фэрманы ила Маммэд Элэкбар оглу Мурадов башга иша кечмэси . ила элагадар олараг АзарбаЗчан Республикасы Девлэт Телерадио Верилишлэри Ширкэтя- нин сэдри вазифэенндан азад едилмишднр • * * АзарбаЗчан Республикасы президентинин фэрманы ила ШЬмистан Рэчэб оглу Мустафа jes Самух gajoH ичра haKHMHjjaTHHHH башчысы тэ’-)ин едилмишднр. MopaH6oj гачгынлары На гачгыя БаллыгаЗадан кадди. Сонра да Баш-гышлагдан, Тодаядая, Шафэгдаи, ЗеЗвэдая кэлэялэр ол- ДУ. И иди да Курзалылар, ТапгарагоЗунлу кэядлэри го. щулур онлара. Ьэтта Нафталанын, КсранбоЗун езундэ да соя вахтлар дарвазаларына ири гыфыл вурулан еаларнн cajú артыр... — Гапыны горха-горха бир гадын ачды. Кисс ол>’-нурду ки. емрундэ идара гапьюы де)мэЗиб, hen haipa хаЬншэ кетмаЗиб. Yci-ба-Шьтдан касыблыг )агьфды. Утана.утана: — Огул, деди — Тодан иендиеден калан гачгын-ларданам. Кяшинн кечан ил ермаиилар елдурдулар. Ланы балалы hh»Jhm гадды Менэшда, чыхара билмэ. дим. Инди Ьеч олмаса ушаг-лар ач галмазды... взуиу caxnaja билме^иб Кычгырды. PaJOH аграр комбинатынын директору МзЬаррэм Ьэсэнов гадыны сакитлэшднрди. Ишчилэрнн дан бнрини чагырыб гадына мин манат пул Зардьгмы Заэмагы тапшырды. Гадын раэылыг еда^да чыхыб кет-ды. Orara чекан суку ту М. Касанов езу позду: — Инн шил Тоданда колхоз садри Элигара киши иле бирликдэ елдурулэн БаЗрам Нэсибовун hajaT Зол-дашыдыр. Бела касыб вэ-зяЗЗетиндэ олан гачгышш-рын саЗы р&Зонда 5 мин на-фара захындыр. Санатори. Заларда, тарда душоркала-ринде, harrra квЬнэ хвета-хана бинасыида Зерлвшдир-мцшик... раЗон мэрмезиндаки квЬ-(не хветахананын f ¡дарваза-сыидая кчэрн кечан кими аЗвгЗалыи, башыачыг нерпа ушаглар. гачалар, гадынлар бизи деареЗе алды. Лерба-Зераан суаллар верилди, ки-ле]лар ешндилди: — Бизи на вахт ез еви-мизэ гаЗтарачагсыиыз? — Ерменилэрэ кучунуз чатмырмыТ* — Шэрактамиз олдугча пясдир, бизимлэ Ьеч ма-рагданан Зохдур. Keine, учуг^секук хес-техаиа бюпсында эсасэн ЭеЗа» ва Шафэг кандлариям тарк един гачгьплврдыр. Башгышлаг ва БаллыгаЗадан да каленлер вар. Адам, ларла сеЬбагг едаркан, он-ларын мэишэгг шэраити ила таяыш ОЛДУГи Ьисс едирдик ки. бу гачгынлар диггэт вэ гаЗгыдан узагдырлар. 3ejea кэндинин сакини Нэсраддин Эсэдов ceh6aT заманы деди: * — Он бир нэфэр аила узвумлэ Зедди аЗа Захындыр дарысгал бир отагда Зерлаш-(мишик. Дарысгаллыга да дезмэк олар. Амма бизэ эн ади диггэт бела Зохдур. Ра Зон гачгынлар ицаресин-дэн, дикэр тэшннлатлардан калнб вазиЗЗэтимнзлэ мараг-ланмырлар. Ачыгыны де>им телевиэорда Гарабага, Ко-ранбоЗа кедэн машын кар-ванларыны кестэрэндэ эсэби-лаширэм. Экер бу .гэдэр ке-мэк варса, бас Зтны? Кечэ-лэр сэЬэрадэк сигарет чэкн-рам. Ону да алверчилэрдэн альграм, Эрзагдан иеэ ceh-бэт ачмага дэЗмез. Бизэ hen на кэтирмнрлэр. БеЗук Вэтан муЬа^ибэси элили Казым ЭлиЗев иеэ ан-тисанитариЗадан килеЗлэнди. Деди ки. тез-тез ишыглар сенур. газ кэенлир, кунлер-лэ су кэлмир. — Сэксэн Зашым вар, — деди, дава вахты пулем-Зот атычыларынын коман. дири олмушам. Инди да де-Знрэм ки, снлаЬ верин. ке. дим ермэни гулдурларына гаршы вурушум. вермир-лэр. Ахы на вахта гадар бела диланчи ^кекундэ Заша. Зачагыг? Башгышлаг к&ндинин са кинн Bahap Мевламова уч керпа ушатын элиндэн тутуб Занымыза чэкди: — Бир буилара бахын, наваларимдир. Сент)а6рда аталарыны ермэннлэр ел. дурдулэр. Инди калннимлэ бирликдэ нечэ аЗдыр бурада эзаб чэкирик. У шаг ларын кеЗшвларииэ. уст-башларына    баханда ядам мат галыр ки. респуб ликанын бутун шэЬар вэ геЗонларымдая (гачгышшра кендарилан пис-Захшы пал тар, эрзаг, дикар тэлебат мал лары керосэн hapa ке. Д1*Гачгынлардан    Мансур Мэ'тмэдовун. Ыэрминэ Ага- Зеванын вэ башгаларынын «керунур, бизэ калан эр* загы. пал-палтары сатыр-лар* сезлэрина бнр гэдэр да аЬэмиЗЗат вермедвк. Чунки инана билмнрик ки, халгын бу агыр кунундэ бела нагие. ли)э Зол верэн л эр тапыл-сын. Макар бундан газанч алда едэнлэр о черэЗи Ьалал-лыгла ЗеЗэ биларлэрмн? ...KehHa Хэстахана бина-сында Зерлэшдирилэн 400 нэферэдак гачгынын бир чохунун куну-кузараныны фото-мухбиримиз Рафиг Салманов лента алды. Гач-гынлара урэк-дирэк вермек. дан башга элимиздан Ьеч на к ал м эдн. АММА БИР KYH СОНРА Самух раЗонунун Ахундов адына совхозунда оддуг. Хэстаханада кердукларими-зи совхоэун директору Азэр-. баЗчан Республикасынын халг депутаты Шэмистан Мустафа Зеве данышдыг. Директор бир ики Зеро . зэнк етди. Он-ой беш дэгигэ чак-мэди кн. гоншу СафаралиЗев. «Вэтан*, Низами адына совхозларын • раЬбэрлари малди. Гарара аАдылар ки. аЗрыча бнр машын тэшкил едиб * КоранбоЗдакы haMHH хэстэханаЗа кендэрсинлэр. СеЬбэтимизда« уч саат сон. ра Зарым тон ун, 150 ннло. грам эт, 100 мнлограм печен je, 100 кй лог рам гэнд, конфет, 50 килограм вер-мишел, 100 килограм черак машына Зыгылды вэ Коран-6oJa Зола душду. СэЬариси Ш. Мустафа Зева зэнк етдмк. — Саг олун ки, бела бир Зери Задымыза салдьгаыэ, — деди. — вэгум да кетмиш. двм. Догрусу. кврдуклари. ме ннанмадым. Макар 400 нефера Захын адама бела хунасибатмя олар? Гарара ал-мышыг ки, бу гачгынлары ИамилиЗэ кетурак, онлара вахташзьгры кемак кестарек. Сиз да ^аг олун, Шэ мистан му ал лнм, ем-рунуз узун олеум. Каш сизин ки. ми xejBpxah адамларын са. Зы чох ол&Зды. .Онда дэрд-сэримиз да. гаЗгыларымыэ да азаларды. Онда догма торпаглард&н. двдэркии са-лынмышлар езлерини Ьеч *щ5Гга5Ярз: «Хит нянин жрбшря. KOPAHEOJ - САМУХ. AfftAM JEHMA8H АТЭШ8 ТУТУЛМУШДУР АГДАМ, 0 март (Апрря формуя мухбярк E. PfCt». моя). Мартын 7-дан 8-на кечан кеча Агдам шэЬэря Хочалы раЗонунун ермвня. лер ЗашаЗан Ханабяд ва На-хнчеваннк кэндлэри тареф. дан топлардан вэ «Кристал* типля ракет л ар дан Зенидаи атэшэ тутулмушдур. Гарабаг белкэсм узре дахяли яшлар идарэсинин мэ’лума-тына кера, шэЬэрдэ бе)ук дагынтылар вардыр. Бир на. фор Ьэлак олмушдур. Кэлбэчэр раЗонунун ичра ЬакимиЗЗатинин    башчысы СяЬяб Экбэровун    вердиJh мэ’лумата керэ. сон кунлэр-дэ Ермэнистанын Варденис ра)онунун сэрЬад белкаенд. да ермэни силаЬлы д ас та лер vm ни    чанлы гуввэскним ва зиреЬлн техникасынын чохл>* мигдарда чэмлэшди|и м^'шаЬидэ олунур. hap кун агыр Ьэрби вертолЗотларла ЬэмоэрЬэд республиканын аразис индэн Агдэра раЗонунун ермэннлэр ЗашаЗан Атерк вэ Чапар кэндлэринэ силаЬлы дастэлэр т зиреЬ-ли техника дашыныр. JAPXriUMr МГЫНЯЫГ ЕДИРЛЭР Мартын 8да ермэнн гул дур оирлэшмаяеря Ерманис-танын Шамшэддин pejoHy тэрэфдан Товуз раЗонунун Зашазыш мантагаларняя дэтли атэшэ тутхушлар. чавуз натичэсинда бир Jep- ля сахин Ьэлак олмуш. За-шаЗыш еви Занмыш вэ су насосу сырадан чыхмышдыр. Ьэмяя кун ермэни Зараглы-лары Агдам раЗонунун Шелли канди Захыилыгында ми. лне посту на басгын етмиш-лэр. Олэнлар ва Заралананлар вардыр. АзарбаЗчан Дахнлн Ишлэр Зиния матбуат хядяэтя. Республикасы эр Нааярля- ЭЛ ТУТМАГ ЕЛ АДЭТИДИР Хочалы... Бу цюЬарт ва онун сакиилеринян фачяа-си бащы мусибатлар чакон республикамызын ' таряхяяэ дэЬшатли. ганлы сатирлэ Зазылды. Гэлбммязнн бу За расы Загяя ки. Ьеч вахт сагал маЗачагдыр Лакин биз чох вахт бир niejH — Гарабаг торпагында кеда« е’лан олунмамыш даЬшэт ли муЬарибе. са)сыэ-Ьесаб. 4W фачиеларин кунаЬсыз гурбанлары. бу Захынларда ела . Ьэмнн Хочалыдакы ганлы гыргыя... Ьапыида чох данышдыгымыэы Ьмсс ет-мирик. Амма беллидир ки, тэкча сазла яш ашмаэ. • Бу куя ha мы Бакы хас-тэханаларыяда иеча нафэр Ja рал ы, чэтии заЬмат баЬа-сына нлларла Зыгдыгяары. ны ятярмяш гачгыя олдугуну )ахшы бяляр. Бу адвм-лар чох. юеЗдан маЬрум ол-мушлар, лакин б oiejH — умндларшш итармэмишлао. Бу. < биза олан, дэрдаарина шэ. ряк чыхачагымыза. мэрЬэ-мат, ]ардым... кестарэчэЗими-аа олан умнддир. Бу кундан е’тнбаран Ба-кыда мувзгтэти ичтимаи ионтага ачылмышдыр. Бу. рада оЬалидан. муэссиса-л ар дан во ташкилатлардан хочалылара лазым ела бн-лачая bap mej габул едклнр. Дотру дур, миди чатин заман-дыр, лакин Загни кн, hap биримяаин ееиндэ бу адам-лар учуй на нее бнр шеЗ — яалтар аа Ja аЗаггабы. габ-гашыг аа ]а ушаг о]унча-гы тапылар. Мэнтэгани тэшкнл етмэк яае4всыкы «Наполи* мадэ-«HjJarT-KOMMepcHja мэркэзи ярэлм сурмушдур. Горки кучасшдакя 5 немрэли би-нада, мусиги мактаби яла уобэуз зерлашэн мантагэ мартын 15 в да дахкл олмаг. ла сап 10-дан 19дак яш-лоЗачокдяр. Мэнтагэния яаэ-маркэояи ишЧнлэри. нин ва Азэринформ жур-налистлэрикнн дахнл олдугу номиссиЗа Зарадылмыщдно. ...Гаршыдан Новруа 6aJ-рамы- кэлир. Осрлэрдан бэр« халгымызда Ьэмнн кунлар-дэ хеЗриЗЗачилкк етмак, хэе-тэлэра, тэнЬа ада мл apa, Je. тимларэ баш чакмак. ЬадяЗЗэ вермэк, онларын еЬтиЗачлары ■лэ мараг.танмаг адата вар. Бу. адам лары мэрЬемэтли едир, у чал дыр, дахнл ан та-мнзлэЗир. Бу. ушаглар учун ернаь иди. оилар да öejyja-рек бу кезэл эн энэни ез •аладларына етурмушлар. Кэлнк биз дэ буну унутмаЗаг. ясти манзнллэримизда оту-раркэн билирик ки, Ьарадаса Захында адамлар, онларын арасында ваЬшичэсина гыр-гын натичэсинда Зетим гал-мыш чохлу ушаг вар. Оилар би.гим мэрЬамаггяыиза маЬтачдырлар. - К. РЗАЛВЕА, Ааэрмяформуя кухбирш. Г АР ДАШ J АР ДЫМЫ Дуная ТуркяЗа---- Засы хабэр вермяшднр 5 нэфэр мутахассис Ьакнмяя вэ 10 вафэр тябб ншчяся. нни дахнл олдугу 15 яафер-лик груп Даглыг Гарибатда зарорчэкэя азарбаЗчаялылара Зардым кестармак учтя fj куя Аняарадая АэорбаЗча. ва Зола душыушдур. Бундам элавэ Захын вахт-Typmja СаЬяЗЗ» На. дава-Дарман ва чар-авадаилыгы а паран Зук машыны Зола сала, чагдыр. Ьэмнн Зук машын-ларыиы Анкара дан Бакы Ja иагляЗЗат тэЛароларя ила кендармак назардэ тутулур. —    ГаЬвИА    UatimimfH- нвн нумаЗендэси билдирмиш дир ки, АзарбаЗчана кен- Врилмэси планлашдырылан р бири 15 Ьэктдаы нба-рот даЬа ики груп Ьазыр-ланмышдыр. Бу кун Бакы ja Зола сальтмага башлаяачвг Зардымын тмуми дэ)эри 1.2 гч-дазяв ;