Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 07, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 7, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir rd3ETH J maw mt-m ta. ^ na uXYCyCH APXMBA3 CAXAAHAH rOBAVr KewRRin Aa?p6ajRaii xaar asxhjdi ímuiap maiaccap* auFbiRUH caxJiaBviapiiiiiAa OJiaa apxm HouiapH apacHHAa eaaaapH aapAup m, oHAapu oxyjaiiAa axaMUH HCTap-Rc-TdMaa rajidH arpujiap: liaMiDi caeaAJiapA» KfHàbeuz «ah-Ky« oJiyHMym aAaMaapuB TaaejHBH« oHJiapHH aiuiaJiapHBiiH coR<^3 asaó-aaHjjaTJÍapHHK axc eTARpan o raAdp ^«iRajiR cahR<S>aaap aap kh... 6y aAaMJiapuR ÓRp Rozy aRBAaRaap-Aa haaax oaMym, Ja;rabi3 «e’Ry3a HarR«iacHRAa cap rajiaa Sa’sRJiapR Rca CxajiRR haÓcxaHaJiapiiiRBiH, l’VJIAr-HR AY* mapxaJiapRRHR (Shprra^R A««»?*™» KeqRpRJiapaK «ycRCar-aap HdRMRioJiap. O a^^PY«    aMajwapRHH    jajmbia rhar, apxRBAa caxJiaRaR HRHaJar RouiapR ©JpaRRJiapKaR, penpeccRja rypGaHAapiii harruRAa JcRR-JeHR caRaAJiR «»• jiynaiJiap a^P'i oJiynapKaH law wa’HacbiRAa A®PK carpRK- XycycH apxHBfla caxiiaHan 12493 H©Mpa;iH HCTHHTar huih 6h3H Aaha hox capcbiTflw. PaHKH coJiMym mhjiahh hhhh* A3 JapblM acpA9H HOX MYAA3T-A0 o raAap HHcaH MycHÓaTH KH3J1H rajiMbiuJAbip KH, 6y 6a-paAB JaaMaMar MyMnyH ac-jHJiAHp. By, KopKaM/iH Aaap-óajMaH uiaHpH ea JaabiHbicbi, HMTHMaH XaAHMH. AYHja 9R9-ÓHjJaTbIHblH    KJiaCCHKJiapH lUeKcnHpHH, ToJicTojyH, Fop-KHHHH aCapJiapHHHH MahHp TapnyMaHHCH, Hcie’AaAJia ja- 3bUIMblIU aAaCH-TaHFHAH Ma-raAaAapHH Mya;iAHí|)H 9hMaA MaeaA AxywAsaAa HJia 6aFJibi HCTHHTar HlUHAHp. hOHMMa ÓeJyK ojiMaJaH roBJiyrAa oHyn — 1112 HOMpaJiH MahÓycyH aXbipbIHHbl (pOTOUiaKAH (jaFHH KH, haÓcxaHa c|)OTorpa4)biHbiH oóJeKTHBH ojiyMa MahnyM ojiyHMym 6y raAap aAaMbiH iiiaKJiHHH HaKMHiuAHp!) raJi-MblIUAbip. A. COJDKCHHTCbh HbiH Hcj^AacH HJia Aecan, 6y uiaKHwT «ÓHp Aa(p9 Tapact)-AaH, 6np Aatjía Aa JaHAaH» na-KHJiMHuiAHp. H(í>aAaJiH, raiuaHK K03;iap, pyhAaH AyuiMaMHui, HpaAaJiH Ba MapAana nehpa— 4>0T0Aa 6ejia ónp hhcbh Tac-BHp oJiyHMyiiiAyp. AAaMa eJia KaJiHp KH, 6y K03JiapAa aa H0hpaAa oHyH leAJiapn rbipbiji-MblUI JIHpHK pyÓaóblHblH (J)a-HHacH AOHyó raJiMbíUiAWp. 9h-MaA HaBaAbiH ojiMaa noesHja-cbi óyiyH MyacHpjiapH Tapa-(})HHAaH ¿TeBHJiHpAH. By noesH-ja Tyc|)aHJiapAan Ba capcbm-TbinapAaH raJiHó khmh Hwxa-par hhahkh HacjiHH Aa raJióHH-Aa 03yHa Jep lanMbiiuAbip. roBwiyryH hjik cahH(|)acHH-Aa 1937-mh hji 27 Maj lapHx-,íiH ÓHp apajbiui BapAbip. Ony A3ap6ajMaH Xajir AaxHJiH Hm-jiap KoMHCcapjibiFbi (XAHK) AoBJiaT TahJiyKacHSJiHjH HAa-pacH 4-ny iu0’6acHHHH aMaK-AauiAapbi CHHMaH Ba KJieMeH-4HH TapTHÓ eiMHUIJiap (COHpa-,nap hap hkhch MahnyM ojiyn-wyuiAyp). ApaJbiuiAa AejHJiHp; «AxyHAaaAa 9hMaA MaBaA. 1892-mh HJiAa anaAaH oJiMyui-Ayp. uianpAHp. 1918-mh hji-AaH «MycaBaT» napTHjacbiHbiH ysBYAyp. 1920-hh HviAaH 1923-My HJiaAaK «MycaBai» MK- CblHblH 1-MH KH3J1H hcJ'aTHHHH y3By oAMyui, 6yHa K0pa 1923-Hy HJiA’a ha6c OJiyHMym bo AeKJiapacHja Hjia aaaA cah/i-MHiiiAHp, MycaBaTHbi «Jauibin raJiaMJiap» aAa6H MaMHjjaiH- HHH pahóapJiapHHAaH 6hph oji-MyiuAyp. AaapóajHaH XAHK-Aa oJiaH Ma’JiyMBTJiapa Kopa, 9hMaA HaBBA 1923-Hy hjia3H coHpa 03 MycaeaTHbi MOBreAa-pHHAaH aJI HaKMaMHlH Ba KH3-AH MycaBaTHbiAbir hiuhhh Aa-bbm eTAHpapaK, aTpa4)bma TonAaiuaH KaHM AaapôajnaH manpAapHHH My^aBai pyhyH-Aa TaÓAHF eTMHIHAHp... 8hMaA HasaA pecnyÓAHKa napTHjacbiHbiri Ba hoKywaTH-HHH pahóapAHjHHo Ba OHAa-pblH jepHTAHjH MHAwTH CHjaCa-Ta aKCHHFHAaÓH MycaBaTHbl MeareAaH 60btan aiMbiuiAbip. ByHAaH 6aujra, MyaJjaH OAyn-MyuiAyp KH, AxyHAsaAa hc|)-ma eAHAMHiu aKCHHrHAaÓHW óypwya-MHAAaTHH laiHKHAaTbi-HblH HUlHHAa HUITHpaK eTMHlU-AHp. By AejHABH.iapa acacaH 9. M. AxyHAaaAaHHH ha6c oAyHMacbiHW Ba AaapóajMaH CCP MHHaJai ManaAAacHHHH 72-hh, 73-ny MaAAaAapH ya pa Mac’yAHjJaTa Hdn6 caha-MacHHH aapypH hecaó bah- pHK...» . roBAyryH axbipwHMW cahn-(¿acH yaapHHAa «Max(})HAHp* Ci03y jaabiAMbim Ba CCPH XAHK 1-HH xycycH me’óacH-HHH aMaKAaiHbl, A0BA3T Tah-AyKaCH3AHjH AejTCHaHTbl mese A JOByH HMsaAaAWFbi 6y apa-JbiuiAa Óauia HaTwp: «AxyHA-3aAa 8hMaA MasaA MaMMaA oFAyHyH KyAAaAaHMacH har-rbiHAa heKM 1937-hh ha ok-TjaópwH 13-A3 BaKM maha-pHHAa JepHHa JeTHpHAMHUI-AHp...». By HKH AahiuaTAH canaAHH apacbiHAa ShMaA Masa a 6apa-CHHA3 yjAVPMa MHHaJaT HIUH-HHH MarepHaAAapbi sapAbip. O ayAMaiAH HAAapAa pecnyóAH-KaAa JaAípHKHpAHja rapiubi, xycycHAa JaawHbiAap MyhHTHH-A0 cHjacH Ba HAeoAOHiH My6a-pH3a anapwAbipAbi. <Coch-aAHCT peaAH3MH» HAejaAapu-Hbi raópA eTMajaHAapa nannc-AaMH3M Ba naHTypKH3M A3MFa-Aapu BypyAypAy- haKHMHj-JaT opraHAapbi HanAan HWxaH hap óHp acapH capT ceH^pa-Aan KBHHpHpAHJísp. OHAap 6e-Aa hecaó eAHpAHAap kh, oAa-óHjJaT Ba HHHacaHar «xaAr ynyH aHAauibirAbi oamsaw», «npoAeiap HHrHAaóu HuiHHa», ♦JleHHH—Ctsahh HAeJaAapbi-Ha* xHAMaT eTMaAHAHp. Bnp C03A8, KHiaóAap, wypHaAAap Ba opaAa Han eAHAan aAaÓH acapAap «TapiaMHa», «hagoao->KH HahaTAaH caFAaM» sa c. Ba H. a. oAMaAw hah. «JaA» óaxbiuiAapbiH, «CHja-CH sahaTA3H aapapAH* acap-AapHH JaJbiAMacbiHa rapiubr My6apH3a óahanacH HAa 9h-M3A MasaAAa Janauibi, 6np HOX AHKap HCTe’AaAJibi aAO-6HjJaTiu\'1iacAap, JaawHbiAap, inaHpAap — hycejH MasHA. JycHí^ Ba3HpOB (HaMaH3a?«HH-AH), MHKaJbiA Myiu4)Hr, Xy-AytpAy, 9ah Caópn facbiMOB, haHa4)H 3ejHaAAbi, hanbióaóa HaaapAH, BaKHp MoóaHsaAa, KasbiM 9AaK6apAH, npoiJ)ec-cop PyóajAyJiHH Ba óHp hox óamraAapw penpeccHjaja Ma’-py3 raAAbiAap. ApXHB HlUAapHHA8KH Ca-HaAAap 30—40-Hbi HAAapHH KyTAasH penpeccHjaAapw a®b* PYUAa OHAap sa pecnyÓAHKa SHjaAbiAapwHbiH AHKap HyMa-JaHABAapH óapacHHAa lauiKHA oAynaH cajcbi3-heca6cbi3 «haj-KyjAy» cHjacH npocecAapHH acA caóaóAapHHH anbír-ajAWH H3ah eAHp. By yjAypMa hiii-AapHH óHp Hoxy AaapÓajnaH 3HjaAbiAapbiHbiH raAAap Ayui* MaHH MHpHa4)ap BarwpoByH HMaaacH Ba paawAbiiFbi HAa rypaiuAbipwAbipAbi. O, haKH-MHjjaTa AOFpy HpaAHAajapKaH óyiyH parHÓAapHHH «xanr AyuiMaHAopH» aAAaHAbipapar JaA^HKHpAHja rapujbi Myóapn-3a luyapbi aATWHAa 1937-h»í HAaAdK MahB eTMHlUAH. HcTHÓABA pe>KHMH jblXblA-AbirAaH coHpa BarbipoeyH Ba OHyH aKBHTAapHHHH AahuiaT-AH-HHHajaTAapH — ©3 A^Bpy-HyH AHrraiaAajHr aAaMAapu-HbiH KyTAaBH cypaTAo A®jY*n* MacHHAa Ba oAAypyJiMacHHAa aAH oAAypy auiKapa HWXAbi. PecnyóAHKaAa es xaArw yaa-pHHAa noAHc HaaapaTH Ba Aa-XHAH HacycAyr inaóaKacH Ja-paTMbllU TOXaAHTap CHCTeM Tapa4>A8H aH jaxuibi HHieA-AeKxyaA ryBBaAapHH MaiiB cAHAMacH HaTHMacHHAa Aaap-óajMaH MHAAaTH AajHrAH oryA- AbiAa fin    I HAapacHHAB OAan Ma’AyMaia Kepa, o, H3HHKH <MycaBaT» napxHjacbiHWH ysBYAyp. hoM Aa AaapóajHaH ^^eMOKpaxHK PecnyÓAHKacbiHbiH óanncH MaMMaA 9mhh PacyAsaAa ha© AOCxAyr exMHui, Myiu(|)Hra bh hycejH MaBHAa paróai óacAa MHuiAHp. «CaAanHjjaTAH op-raHAap» OHyn agahJh 6y cen AapH A3 óaFWUiAaja Óhamhp* AHAap KH, o, «AaapÓaJnaHbiH coBexAauiMacH KynyHy GMpy-HyH aH 6aA6axx xyny hecaó eAHp». «coBex pyhyHAa hen Ha Jasa ÓHAMHp. HyHKH OHyH acapAapHHH xanna CCPH*Aa AejHA. haM Aa TypKHjaAa oxy-ja ÓHAapAap, opaAa Hca onyn MaMMaA 9mhh PacyA33Aa Ba ÓaniraAapbi khmh haM4)HKHp-AapHHAa eAa xacaBByp Japa* Ha ÓHAap KH, o, CoBex hann-MHjjaXHHa CaXblAMblUIAbip. By C63AapH jaAHbi3 HaMyc-Ay Ba xaMH3 raAÓAH 6np aAaM Aeja ÓHAapAH. Ta’rHÓAop, aAHar Ba (|3HTHa* Kap AaHocAap, JaA4>HKHpAH aAaMAapwH KoayMHbixAbiJa caAbiHMacbi, aAH BaxaHAam asaAAbirAapwHWH óoFyAMacw 03 HUIHHH KepAy. BaSHjJaXH arbipAaiuAbipan 6np Aa 6y hah KH. uiaHpHH, jasbiHbWbiH, xap-MyMaHHHHH, MahHp nyÓAHCHC-XHH Hcxe’AaAbiHa naxwAAbir eAaH raÓHAHjjaxcHs nahHA-Aap Aa (6a’3HAapHHHH aA^a-pu HUJHH HHHHA3KH CaHaAJiaP* Aa HaKHAca Aa. xapHx oHAa-pw ynyxMyuiAyp) MaxÓyaxAa, jbiFbiHHarAapAa. AHcnyxAapAa 9hMaA MaBaAa hynyM eAHpAHAap. 9hMaA HaBaA Hca o Aah* uiaxAH A«apyH eKcxpeMaA uia-paHXHHAa 6eAa hen khmh mapa caAMaAbi, 'hen Kaca 6eh-xaH axMaAW... O 03 MGBrejH-HH Ba xaArbiHa caAaraxHHH MapA3Ha MyAa(|)Ha eAHp, pa-rHÓAapHHa rapmw haMHma aHbir Hbixbim eAHp, abkhh oh* AapbJ 03YHa AyuiMaH hecaÓ exMHp. HHXHraM aAMara na-AbimMWpAbi. hyMaHHCx 6hp HHcan OABH maHp aAaMAapa MaphaMax KecxapMaJa Ba hop-Max exMaja HarwpbipAbi. OnyH HCXHHxar HmHHHH capaAMbim cahH^aAapHHH « BaparAajapKan 8MHH OAypCaH KH, 9hMaA 'ía* BBAa BepHAaH HXXHhaMAapwH hen ÓHpH Ha hyryrn. na ch-JacH, Ha Aa hacoaowh nahax-A3H xacAHr CAHAMaMHmAHp. OHyH xaAejHHH haAA cAaHAa-PHH 0AHHA3 maHpH AaKaAaJa ÓHAaH hen 6Hp MaxepnaA jox hah. 9hM9A HaBaA AxyHAsaAa osyHAaH aBBaA xyxyAMym Py* hvAAa AxyHAOBAaH, npocpec-copAap HóÓanaaAaAaH. Py-6ajAyAHHA3H B3 ÓamraAapbiH-AaH raHyHcya joAAa aAWHMbim HipaAaAap acacwHAa 1937-hh HA HjyHyH 3-Aa haóc oAyHAy Rd KeHMHm AaapóajMaH XAHK-hh AaxHAH haócxana- 3HHa RTTHhaMMaMaAa A39p. óaj^aR CCP HRHaJdT Ma-RaAAOCHHRH 70.RH ««AA9CH koct8|}Haah. By «aAAana Aa-ha an>ip RTTRha« (Te^iop) HP9AH CypYAYP. HcTüRTar 1937-mr ha cch. TjaÓpbiH 25-A8 <^á HaTAM. JlaKHH 9h«aA MasaAbiH ^ MHacH Aasaai e^pAR.. By 4». MHaHHM óirp Aaha hén saxT TdKpap oAyHMtMacbi ynyH 6ií3 OHy A8PRHA8H ABPK CTMaJa HaAbiiuaRarbir... By HUI Y^po «MahKaMa npaKTRKacbi» MahKdMSAa Hma ÓaXblAMtCbMblH aAR TBAaÓAO^ pHHa HHRa)aTKaD «yHacHÓa-THH COH hoAAH necaC OAyH-HaAblAIiip. haMHH HdTRRaHH auiaPbiAaKbi ({MiKTAap CYÓyr eAHp; 1937.RH ha OKXjaópbiH 12m    9h«8A    MasaA Asap. ÓajCaHbiH «haMHCH», «ahKa-Ma HHKBH3HCHjaHblCbl Ma-TyAeSHHRH C8APAH]M HA0 CCPH Aah MahKBMacHHHH hdi^H KOAAeKHjacbi Tapa. tHHAaH «Yhw«*“o OAyHAy. y 6Ha6bipHbi nyhaiaiMa-HHH asaaAAaH axbipaiAau cax- laAaUlAlbipblAMblUl npOTOKOAy aAaMbi helara KaxHpHp: npo-TOKOA lasbi MaKWHacbiHAa cy-paxHbixapaH Karbra BacHTacH. .13 Han oAyHMj^m, AxyuAsaAa ({»MHAHjacbi o^Ja coHpaAaH jasbiAMbimAbip. Hakhh HCTHHxarbtH Mate. pHaAAapu MahKaMaAa h3Hhkh jemiAaH JoxAaHbiAMaAbi. aK. cHHa, KOAACKiOa hen ÓRp hc-xHHiar anapMaAaH Myxxa-hHMH AaapÓajMaH CCP Mr-Ha}0T ManaAAaciiHHH 70-mh MaAAacH Y3pa Aa xarc«pAaH-AHpAR Ba óyHyH acacbiHAa ChIHa Ca.lMHAbI. Hakhh HCXHHxar aaMaHW AxyHAsaAa 3HAAHjJaiAH AaAap BepAH. By H^jaAaAopH OHyH TarcHpKap OAAyfyHy koc-xapaH cyóyx khmh raÓyA ex-M8K raxHjjaH i^ymkyh agJha-AH. AHjiar MaparAW óypacw-Awp kh, haÓcAa raAAWFbi hak aj JapbiM ap3HHAa 9hMaA Ma- BaA aKCHHrHAaÓHW xamKHAa-TbiH Y3BY OAAyryny raxH hh-Kap eAHpAH. CoHpa Hca hc-THHiar ' aAXbiHAa oAaHAapw e’xHpaíJ) H(})aAaJi3pH BepMaja MdHÓyp exMaK ynyH BaFwpoB 3HHAaHAapwHAa laxónr oAy-nau ranyHcya neiOAAap 03 HmHHH KepAY- Mahóycyw «HpaAacH rbipbiAAbi» Ba o. Be-pHAMHm HXXHhaMAa Gayuy xar-cHpKap*6HAAH — H<t>aAa sep-AH KH, «aAaÓHjJat naÔhacHH-A3» 3HjaHKapAbir HmH anap-MbimAbip. JlaKHH 1937-mh ha ceHXJaÓpbiH 9-Aa 9hM3A Ha-BaA HmKaHMaAapAaH conpa 6np raAap eayna KaAapaK je-HHA8H ÓHAAHPAH KH. hap haH-| Cbl ©KCHHrHAaÓHbl TamKHABX hsrrbiHAa hen 6np Ma’AyMaxH joxAyp. 9hM8A MaaaAbiH ap-BaAW. haawpAa car oAan myK pHjJa xaHbiM 6hp raAap conpa AeMHmAHi «BajbiA haócxana-cuHAa JeM3K najAanapKaH MaH Baxxw HAa eaHMH3H xaMH3Aa-M3K ynyH 6h38 mbash Mapn-Ja CepKeJeBHa ha3 KepymAYM (o Aa naja Kepaca haoc oAyH-MymAy)- O AGAH kh, apHMH 6amw capwrAbi, ryAaFw cax-Mbim Ba3HjjaxAa. JyKcaK ha-papaxAa BajwA haócxana-cbiHbiH xacxaxaHacbiHa Kaxnp-AHAap...» AcMaAH. OHy Aejyp. HmKaHMa BepnpMHmAap... PoBAyrAa conpaAap anaBa JoxAaMa KCAHmHHAa Ahhah-pHAMHui 6aiura maxcAapHH A3 H^aABAapH BapAbip. HaMHH H^íaAaAap BaFwpoByn aAaAXbiAapwHWH 6y «apA. KyMAy, HpaA3AH aAaMbi 03y- H3 ÓohxaH axMara nena mbm-6yp exAHKAapHHH cyóyx eAHp. ÁHHAHpHAaHAap apa-cwHAa A3ap6a)MaH XAHK-HH KeHMHm aMaKAamAapH MaMM3A0B. JlHxanoB, KíX)x-KOB, XeHXOB Ba AyAHjCB A3 BapAwp- OHAap HihaAa Bep-MHmAap KH, CyMÓaxoB-Tony-pHA3e, KepacHMOB, CHHMaH. KAHM6HHHH, PB03AeB, MaA- JaH, MapKapJaw, Xopen PpH. ropjaH, XanaxypoB b3 6am-raAapbi HcxHHxar aaMaHbi MahÓycAap PyhyAAa AxyH-AOBy, MHKaJbiA hycejHOBy, PyóajAyAHHH, Mo6aH3aAaHH, 3ejHaAAbiHbi aMaHCbi3MacbiHa A0jyp, oHAapAaH xanaó eAHpAHAap KH, aBBdAMd aKCHHFH-AaÓHbi xamKHAaxbiH yaey oa. AyrAapwHw ÓojyHAapwHa aA-cWHAap. coHpa Hca 6y xam. KHAaXblH HOXAy «HmxHpaK-HbiCM» oAAyry óapaAa H<paAa bepcHHAap. AeM8AH, AxyHA3aA3HHH iiaóca aAbiHMacbi b3 MHuaJat Mac’yAHjJaxHHa m8a6 caha. MacH, OHjTH HmH yapo htth-LaMHaMa b3 yiAypwa «e'xHpa<})> MtpaAaAapH xapxHÓ oAynap-K3H MHHajax-npoceccyaA ra-HyHbepHMHAHjHH 0H aAH T8-AaÓAapH KOÓyAMacbiHa no-ayAMymAyp. MacaAaH, jyxa-pWAa AGAHJHMH3 KHMH, OHyH aFbip A©BA3T HHHaJaXAOpHHAa HXXHhaM eAHAMacH HmA» OAa« canaAAapHH hen 5hph hao xacAHr oAyHMyp. haxxa 9h-M3A HaBaA haóc oAyHAyrAan COHpaKbl HAK KyHAapaa KC-HHpHAMHm AHHAH^aAapHH npoTOKOAAapw Aa JoxAyp. 9k8p OHAap raAcajAbi, Ma'- .lyM OAapAbi KH, 9h.MaA Hb-BaA OHa «epHA3H HTIRhaMU paAA exMHmAHp (KopyHyp. 6y npoTOKOAAap HciHHxara ’TaawM AejHAMHm). HmHH HHKHAa ÓCA8 no3yH-XyAap KyAAH* MHTAapABAbip. .JlaKHH ÓyHAapbiH ÓHpH har-rwHAa aJpbiHa AanumMar Aa--viMAbip. Ma’AyM OAAyry khmh. 3HjaHKapAbir hairbiHA» HmAapHH HCTHHTarbi 6hp raj-Aa oAapar nycpyaAy cKcnepxH-aaaap anapbiAMacbiHbi, JaxyA hen oAMaca. MyBa4>Hr cohoa- AapHH Hma XHKHAMaCHHH Ta-a36 eAHp. haAÓyKH AxyHA-.’’aAOHHH HmHHAa 6y rajAanap K03AaHHAMaMHm B3 O, HpaAH cypyAaH HxxHhaMAapbiH Ma-hHjJaxH yapa ahhahpham3-MHmAHp. AxyHA3aA3HHH AaapÓajMaH CCP MHHaJax MaMaAAacHHHH 72-mh MaAAacH yapa (3kchh- rHAaÓHbiAbir) xarcHpAOHAHpHA-MacHHa KaAAHKAa, raHyHyn 6y MaAAacH yMyMHjjaTAa **yHyAyAAy> Ba Hm «ahKaMa-ja KOHAapRAapi^H onyH asa- OHy eAYM Maaacbina MahKyM eiAH. h0KM haMHH KeM8 je-pHHa JCTHpHAAH. PenpeccHja-AapbiH Óapaax aAMbim ryp-'daHAapblHABH ÓHpH — 9. AxyHAOB 20 AarHraAHK 6y MaRKOMa HMAacbiHbi 6eAa xa-TupAaJbip:    «A3ap6ajMaH XAHK ÓHHacbiHAa MaxyAc-bhhhh MahKdMa hmaocu kc-hhdahJh caAOHa yn Ha<t)ap ch-AahAbi aABM hap 6em-oH ab-nR^ASH ÓHp Mahóyc xaxHpifp, OHAapbiH apAWHMa Hca 3Ahh-A3 TanaHHa oAaH KOMCHAaHX koahpah. MyrrahHM hen 6»p hyryrAaH HCXH(|)aAa exMHp-AH, MahKOMo rahrHTaxbi yny-MHjIaiAa Jox HAH. Mahóycyn JaAHblS (^MHAHjaCblHbl CO. pyuiyp Ba coHpa oHy anapup. AUAap...» BeAdAMKAa, 9hM3A MaBa-AbiH HCTHHTar Tap8(|)HHaa« aopaa oaao eAHAMHm «e'xH-pa(|)Aapbi» KOHKpeT. hararara yJryH oAMOAurbiHa Ba oÓJeK-THB Ma’AyMaTAap BepMaAHjH-fia Kopa MahKaMa Tapa4>HH-A0H OHyH HmH yapa hen Myp cyóyT hecaó cahao óham33-AH. CaHKH KOHBeJep ycyAy HA8 H<|)aAdAap, coHpa Hca «e’THpa())Aap» aAbiHMacbi HaTHMacHHAa 3ejHaAAbi. TaAwÓ-Abi. EMHHÓajAH, PyóajAyAHH B8 KapHMOB Aa MahKyM caha. AH Aap Ba 9hM8A MaaaA H.ia ejHH KyHAa KyAAaAaHAHAap. AsapóajMan 03 HCTc’oaA-Abi oTAyHy óeAa hthpah. JaA-Hbl3 1955-MH HA OKTjaópblH 17-Aa. TaxMHHaH JapuM acp-A8H coHpa CCPH Aah Mah. K8M8CH hapÓH KOAACKHjaCbI. HbiH rapapbi has 9h.MaA Ma-BOA óapacHHAa HbixapuAMbim raHyHcya hoKM aofb gaha-AH„ OHyH HUiHHAa MHHaJaT TapKHÓH OAMaAWFblHa K0pa 6y HmHH HMpaaxbiHa xHxaM BepHAAH Ba maHpKH óyryH HHca» hyryrAapbi xaMaMHAa Óapna eAHAAH. AHMar óh3 1937-mh hahh haMHH o na-Jbl3 KyHYHY K03A3PHMH3 rap-mbicfaiHAa caHKH JeHHAaH Mau-AaHAblpbipbir. OKTjaópblH 13-H8 KenaH KCMa pycBajHbi «y-haKHMOAdH COHpa 9hM3A MaBRA MapA ÓHp HHCaH khmh óambmbi yna Tyxapar 0Aymyh K03YH8'AHK óaXAbI B3 45 HA-AHK 0MPYHA3 aXhipblHMbl, MH8AH aAAhiM BTapar. BaFU-poB KYAAaclfHa Tym oAAy... >^38pÓa^UBl xaATblHb«! maRAu OTAy, raJiÓHMRBAa eoyHa ReaaA aóHA0 yMaAT-MbllII maH¡HÍH JepH ÓHAHH-MBjáH raópH 6HYHA0 <^am aj0K!.. 9hM8A HaBaA hanan OAAyr. AaH coHpa óarhrpoBHyAap OHyH aRAacRHa apBaAbraa Ba AOPA ofAyna Aa AahmaTAH AHsaH TyTAyJiap... «AxyHAaa-A8 mTOHjJa CyAejMBH rbi3hi BaraH xamfHHHH apeaAbi khmh haóc oAyHcyH bo «yha-4>S30 baturab Baxbi uiaha. pRHABKH rapbimbff haócxaHa-Aa caxAaHhiACbiH... OryAAa-pb, — 16 JauiAhi AJanh, 14 JamAbi TyraJ bo 2 JauiAU Jwa-Mâ3 XAHKjíh ymar raóyn MORTaracHHd bcphachr. AxyHA* aaABHHH MaH3HAHHAa CRAa-hbi, rnpÉsnmi amJaAapu bo aKCHHTHAaÓH OlAdÓI^JaTbl MY-caAHpa exMóK MarcaAH has axTapbim anapuACbin. Tbabh oMAax MycaAHpa barJïchh b0 A0BA9THH Ha4>Hl»a BCpRACRH». ABBA0T TahAyK8CH3AHjH HAB- • pacH 8-mh me’óacHHRH pa«-CH AejTCHaHT KoraHWH RMoa-ABAblFbl óy C3H8A 03^« JepHHa JCTHpHAAH. Ana JeTKWi-AHK JambiHa HaxMaMbim yn ymaFbi HAa ÓHpAHKAa haóc OAyHAy. 1937-mh HA OKTjaópblH 27-Aa myKpHjJa xaKbiM Asap. óajMaH XAHK-hh asxhah haocxauacbiHbw Ka.\fepacbiH-Aa ÓHpHHMH B3 aXblpKHMbl Aa4)8 WIHAHpHAAH... BynÁaH conpa M)i’CT3ffiTHr KTTHhftMHaMO TOpTRÓ CTAR B3 AaapÓajMan CCP XAHK-hh HAapa paHCHHHH Myar bhhh Majop BopmmoByH pa-3blAblFbl HA8 6736 H0MpaAH MHUÍ» 1937-mh HA HOJaópbW 14-A0 MocKBaJa. CCPH XAHK JaHbWAa xycycH «y. maBHpaHHH M\-3aKHpacHHa KOHAapH/lAH (axhi cahÓOT ÓeAa JyKCaK CaBHjJOAH «BaT3H XaHHH»HHH apBBAblHAaH K6-AHpah!). 1937-mh HA aeKaópbfH 9-Aa óy M3hKaM3AaHKaHap op-raH myKpHjJa Ax>TiA3aA0- HH 8 HAAHja HC.iah-aM3K iry- mapKacHHa KewAapMajH rapa-pa aAAbi. 1937-mh ha ACKaÓ-PWH 23-A3^ pyjIAP-biH apa. Jbim-HapJaAbmAa JashiAAN-Fbl KHMH, «JOAa AYBJB*’* HAK JaTaÓAa» ony AKMOJtKBCKa. XAHK-hh xycycH me’óacHHHH capaHMaMuna KeHAopAHAap. haMHH KyHAaH Aa AOFMa 0B-ABA-’ïapbiHAaH ajpbi caAbiH-Mbim óy aaaaAAbi raAbUibtH yayn cypa« aaaÓAW haJaTbi ÓamAaHAbi. OnyH aMW laAe-JHHHH ÓyTYH TOíhapPYaTbIHbl TacBHp eTMBK ynyH ajAap Ba KAAap AaSblM KaAapAH. AaKHH ÓH3 UlyKpHjJa xaHbiMHH AA-HiHP (pyc AHAHHA3 amarw-ABKbi C03A8PHH 6aiu hap(|)Aa-PHHA0H JapaHMbiuiAhip: Ak-MOAHHCK BaTOH XaHHA3pH ApBaAAapbiHbiH khmh KaaapAH na HCTchaa-iw aAbi OABH HCAah-aMaK AY* mapKacHHAa Jcaah ra haóc-A3 raAANFAaH conpa JaaAWw FU apHsaAaH óa'3H napnanap KaTHpaMajHK. By apiiaa 1944-MY HA MaJbiH 20-A3 eJiKzmm Óam MaAAaAWHa — BepHjaJa JaahiAMbiuiAbi. 3aBaAAbi raAbiHbiH raAÓ aF-pbicbi HAa JaaANFbi Óy mok-xyoAaH Óa’3H napnaAapa AHrraT JexHpaK: «...CHSAaH, A^baot TahAy-K3CH3AHJh XaAT KOMHCCa. puHAaH xahHm cAHpaM kh. aaaA eAHAMajHM ÓapaAa xa-hHUiHMH HaaapAUH KenHpacH-HH3... OsyMY KYHahcbi3 hecaó eflHpaM... Man apHMa. 1937-mh ha HjynyH 4-Aa haóc eAR^MHm AaapóajMBH JaawMbicbi 9hM3A , HaBaA AxyHA3aAaJa K«pa haóc o:iyHMyma.M. maxcoH Mana rapuibi hen ÓHp htth-haM HpaAH cypyAMaMHmAHp. 9pHMHH Haja Kepa haÓc oAyn-Ayryny HHAMjaAaK Óhamhpom. Man Hca apRMH HaMyc.iy co-BCT BaraKAambi kh.mh raHUjbip-AblM. MOHMa. ÓHp JaaUHbl KH MH apHMMH uiehpannna b«. COA anapan maxcH ayuim#*-AapR OHa ÓehTan anibiiiuiip. » Mau KH3AH mapaHTAa IRb* A8MHm HOhHa HHFHAaÓMbl, MMJh AHjjaTMo aMap, 4>dPAR neRca-JaMbi, 14 HA haÓcxaHaAapAt M cYpK\-HAa OAMym CyAejMM 5eMaHMA3eHHH rbiauJaM... 4 OFAyM Bap. ORAapblH HKRCH BdTaH MyhapHÓacR MaÓht-AapHHAa BaTdH yrpyHAa By* pyuiyp. hap hkhch Japa* AaHJfbim. caraAAbiTAiaR cor* pa JeHMABH MaÓhaHRH oh MOBreAapHHa raJbiTMbuuAUp. BeJyK OFAyM, AejTeHaHT Hh* Ja3 AxyHA3aA3 AeHHHrpaA ncr THraM3THHAaAHP. AOjyUI XHA* MdTAapHHd Kepa filpMblBbt Bajpar opachr HAa TaATR(J) OAyHMymAyp. Khhhk orAy«, AejTeHaHT AJanh AxyuAaaAd XapKOB HCTHraMaTHHAaARp. AOjyUl XHAMdTAapKHa Kopa PbipMbi3bi VAAya opAeHH rao TaATHtJ) CAH-aMHmAHp. Ymyh^ OFAyM TVfaJ AxyHAsaAa 2Ô JambiHABAbip. maMxop MTC-HHAa KUlAdjHp. A^PAYH^. KB’ HHK oPAyM 9 JambfflAaAMp. YHYHMY oFAyMyn ehAacRHAa-AHp. HanaCR Ba4>aT eAORABR coHpa OHyH JaHbiHAa Jama|bip. hUn AyuiapKoJa koaorao caFAaM hahm. hhah Hca oar* A3M, 8MaK raÓHAHjJaTHMH 65 tAH3 KTHpMHmaM... BHp AB* a xahHm eAHpaM. |taaHHM apR-38Ma óaxaCbtHbl3... 9MHH8M KH, aAaAOT raAHó KoAaMaie AHP». AyuiapKa hajaTbiHAan yayA* Mym Bd (pH3HKR MohaTAdH Jo* pyAMym Óy raAWRAa KepyH Ha raAap Mo'naBH ryBBS^ Bap hah KH. o. dAaAaTHH TaHT8B3CRR8 JeHd A3 UQaHiApAbit Jlaioni .myKpHjJa xaHbiMbiH óy MYpa* MHdTHHd hen Kac óaxMaAM. 03Y Aa TaKMa óy MypaMRara p Jox. O. CTaAHHa Aa MaioryÓ JasMumAbi: «...XahHm eARpa«. MdHM ymarAapbiMbiH JaHbua rajTapacbiHbia... HmAajHó oh* Aapw TapÓHja eAa^ajaM. OHAap oxyMaAWAbipAap. ymar-AapbiMa JasbiFbmbiB koachr, OHAapu eBAapHHa rajTapuR. aHaAapbiHbi OHAapa raJrapbiR. haJaTAa axhipuHMbi ymharm CHSAaH Masaó aAMarAup-.a. JlaKHH MaKTyÓa ManaÓ kba-MfAH. By MOKTyÓAapbi rahapAaH* M8AaH oxyMar mymkyh AejRA-AHp. 0AÓaTTa, IlI\'KpHjJa XB* HbIMblH MaKAHjH a3aó-83RjJaT 6h3A8 T0accy(j) Aorypyp. JIb-KMH ejBH aaMaHAa, Cthahr peiKHMHHHH HCTHÓABAbl H8TR-MdCHHAa MycHÓoTAapa, BAY«a MahKyM oAyHMym oh mhha^ Aa AHKap BaTdHAambiH TaAtjR \-HYH AapA*raM mokhphk. íllYHpHjJa xaHbiM Ba onyR Ma<9iaja KGHyAAy KeTMHiu oryAAapbi harrbiHAa íbahiii «ycóar xacHjJaTHaMoAap baiib* AbiTABH COHpa. 1945-mh hahh HjyA aJbiHAa AaapÓajMiH X^HK-a KOCTapHm BepHAAH KH. myKpHjJa XaHblM «bbx* TblHAaH aBB3A> a3BA eAHACBH. JlaKHH OHyH BaKUAa Jamaiia-cbiHa HMaaa BepMaARAop. O, 24 caaT apaHHAa UlaMxop pa* joHVHa JoÁa ayuimbah hah. JaAHbia 1955-mh hahh ab-Kaóp aJhiHAa CCPH üpoKypop-Ayry 111. AxyHAaaAOHHH HmH ÓapacHHAa e'THpaa BepAR Ba CCPH A-hh MahKaüacHHHH hapÓH KOAAeKHjacN CCPH XAHK JaHbiHAa xycycH Myma-BHpaHHH 1937-mh HA 9 a«-Kaóp TapHXAH ranyHcya rapa-pbiHbi A8PB eAapaK UI. AxyuA* 3aA3HHH hapaKOTAapHHAa RR* HaJaB»- TapKHÓH oAMaAwrbUia Kepa Hma xHraM BepAH bo OHa TaM óapaaT rasaHAbipAU-haJaibiH AahmaTAH Cbinar-Aapw HpaAacHHH rbipa óhamb* JaH Óy raAbiHbiH b3 onyn ruca MYAA8T apaHHAa ÓHpKO 0MYP cypAYjy KeaaA haJaT JOAAambIHblH T3MH3 OAAapM óapna oiynny.    ___ K. MVPAflOB, ^ca^a eAXAapH HBHHaB A. BI9PHOOB, Aiapni4iop>]r> «ix6«p«. COBETII3P Be COCMAfl nPOBilEMJieP llie'BeCMHMH nOHTYHAAH OHJIAPA XATWPJIAJIblH KH... By MaKiyóy cHsa AFAapa paJoHy VMyAAy KaHARRHH Ma-MaaTbi aAbfflflaH Jaabipwr. YmarflaH óejyja haMWMbia MyhapMóaHHH na oAAyryny 6h-AHpHK. hap 3YAMY KepM\-uiyK, hap 33HjJaTa raTAamMw-mbir. TopnarwMbiaa MahaóóaT ba ÓHp Aa HHaM hHccH jama-Abió ÓH3H. JlarejAAHjH, ÓHKa-H3AHjH KepMaCajAHK ÓaAKa A3 B3T3HHH ÓeAa arbip KyHyH-A3 KHMA3HC8 KHAejAaHMa3AHK. . PapaóaF haAHcaAapH óam-AanaHAaH conpa HmcH3 raA-Abir. 9bb3Akh ajAapbiH nyAy-Hy A» epMBHHAap eepMaAHAap. O BaxT pecnyÓAHKa HasHpAap CoBCTH rapap raÓyA ctah kh. epMaHHAap Tapa4>HHA3H nm-A3H roByAaHAapbiH aM8K har-rbi 03 HmA8AHjH cahaHHH na-3HpAHjH TapwjjHHASH BepHA-CHH. Bh3 A3 ÓHp rpyn 4>ahAa pajoHAaKhi 36 HOMpaAH Joa THKHHTH-Ta’MHp HAapaCHHA3 HmAaAHjHMH3 ynyH AaahiM OAaH canaA-napH AaapaBTO-jOA HcTehcaAST BhpahJhho TarAHM eTAHK. A^AHAap kh, aAara caxAajbiH, hen oAMaca HKH haahk aiiiaK haiTbmwau aAaMarcbiHwa. By MHHBaAAa SaKbiHM cy joAyna a©ha3P-AHK. AMMa C03A3H Óamra hen Ha eUIHTMdAMK. OHcya Aa JaMan kyhasJhk. Tapxap paJoHynyH 3oc kohah-H3 naHah KaTHpMHmHK. 9Kap OHAap ÓH33 hen ÓHp KOMaK cTMaJaMaKAHAapca. HHja ap-Tbir asHjJaTa caAAWAap óy raAap MaMaaTbi? h^aTAa: hacaBdAH HEJA^POB, ha«HA 6AX1U9JIHJEB, 9hM3A M9MM9A0B, XyABBepAH hEJAííPOB, MYpmYA AXVHAOB. MUJ AAAMJlAPWHblH H930PMH0! VdHAB/JAP! «EJl KVMY.nVH O.HAHAÆM TA3AX (MYKÓHPHMH3A3H). Khm MaTHHa AYmypca, khm xejHp Hma ÓamAaMar HCTaJnp-ca haMHH 4)HAHaAa ya lyTyp. o Aa 03 xejHpxahAbiFbiHbi aciip-KaMHp. KaHMaAa anuAMbim «Ea ky'my» xeJpHjJa mHpKaTH- HHH PasaXAaKbl (J)HAHaAfcl hh-AHja KHMH HCTap xcjHpAa, HC-Tap mapA3 hox aAaMa aA ry-Tyó. CaphaA MyHanimaAapH ' SaMaHbl M333M B3 XeJpHMAH KdHAAapHHAd AaFbUiaH 68 CBHH cahHÓHHa Jya mhh ManaTAur JapAbiM KecTapHAHÓ. Topnarbi-Mbia yrpyHAa hanaK oAanAa-pbiH aHAacHHa 50 mhh Manar BdCaHT BCpHAHÓ. 0AHAAap B3 xysapaHU HaniH oAan ran-rbíHAap Aa JaAAan HWXMajNÓ. KHiiia nniKAj®T ea0K? CoH aaMaHAap rasexHHHBHH TdHTHAH HhixfaimAapbrabiH ca-Jbi HOX aaaAMÓ. Apa-cbipa oAaHAapbiRfaiH Aa raAejH has AeJacaH hen MaparAaHMbipcw-HU3. PecnyóAHKaMbi3AaKbi hapM-MapMAHjHH rapnibícbi Ha BaxT aAbiHaMar? Ha b3xt oh-Aapa rapmu caMapaAH MY'óa-pH33 óaoiAanaMar? BaKbiHbiH PapaAar paJonyH-Aa Ba CahHA racaóacHHAa ha-rHFH Ma'naAa eaóambiHaAui^ Awp. hap Kac 03Y ynyH aAAa-mnp. Bh3 aAHAAapH, MyhapH-6a BeTepaBAapfaiufai 'emMA3H. mHKaJaTHMH3a óaxan lanuA-Mbip. MehraKHpAHK, coJryHny-Ayr haAAHHH arnuó. AjAa-HA-Aa ÓHp Joa apsar aepHAaHAa caTUMbiAap hap naioiAa 7—10 ManaT apibir aAupnap. By Aa HAK HOBoaAa neHCHjaHHAáphiH iiaAAM BasHjJaTHHH HaTHHAam-AHpHp. BHp Tap0(líA3H hOKy-MaT mjMaTAapH raAAwpbip, ÓHp Tapa4)AaH^fla iRMapai HAa-pacH. ¡leMBÍo, uiHKaJaT cTMaJa Jep ryjIHJÍKB. CaliHii racaóacH. e, M.heyiMi«peHM3M c»p4^ «I**.« c«m«,    Hm«.    mm«    «t.|i.p««««m.I ASaPMJIAH HHlilAAT BHPWACbl rynnyfVHysAA ■MYHTaanpnMP! :>|c NNUMT MRTepNaiUMipW M«A»<fiwr M KON€TpyKCNÍ«iwp * MaiUUNfiap, M«XaNNSA4JI«p ISMMSIl * mTMMM TmCWHW * KMT NCT.IUMÍIW ByjyPyH, XHAM3THMH3A3H HCTH<I)AA3 EAHH! C.T««A. -«.«P«« tM« T«.».    6»ap    •««. h.p .»« ««» 1Û-A«. 1*-*«    »hmha. r.«»« CepAno. ky—.^ T-m M.pi.6.. ^sePCeHAit TMKMHTM.    t.’- ACbJhmh e««« M ci-ropT. nmpmiN .m.iHÍ«*«P«"«*«'    «    «i.p««    «yP»»A< MMH«t ..pMp.    ^    ^    «y    TMWpOWWpW MMW OMpi BPOKEP JEPiiaPMHMH CATUUiM AABAM EAHP. BPOKEP JEPIiaPHHMH CATUUIM ’ AABAM EAHP. 94.7^7«, ff-és-n. 94-IS-M. ;