Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 05, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 5, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r03ETH MAPT 1M2-«« MIL Mt 4« MJI1I... CTraTEXK HakCVJUyP XajnanMMT Taxi» KeacanwJ«, TMNomaxMi xa<iap Hpa« caiat seJ&B» ha« **‘^ÜSÜL MM MJijyTft KanB>aflt *i#mmthiih3Wi icj[aap&HHMM^^^^UM~ S^.ep«i -crehcM cAww- ¿7 6h3h atrJ«A^ *5P” xajnia TropamicH mm jup. ^Iwpwuwa^ ÈHpjiHj» hMMpw MM4>aaTJia mnJiaJaH TamiouaiAMP.    TOPMf^W ■Yha^» KCAHp. MyhapirtJa Yn«»    ■™aa»JJaT aa- aJniAup. YctaJiHK, aa raaa cipaTCJicH    ^SSL^l crjui — «Aaapxaana» HcTchcan BhpjoiJhiihh Mahcyjiyxa MTCTanMJiHK Joaywa xeapai ajwanwiapHm jintaMU3biH 5ejYK ehraJaxM lap. Bwa Cyaaap Capaam-ffa GapjivJini xeHmn HYaacuHAa cehoa? xerAa« 9BB9aH3 OHpJlHjHH 6aUl flH- peKTopy OHBsp MawiHKOB Ma’-jiyMaT BcpAH. O rejfl erflH kh, óaaap HrrHcaAHjJaTw uiopaH-THHAa    hop flarHraHHH. hop ranHjMH    raapHHH óicjiMaK aa- 3biMAbip. HaTHHaHKaap Bap. aaKHH 6y ühc HuuiaMaJa acac BepMaMaaHAHp. Bwp Aa axw 6wpa«}a AaxHa oaa« 60-AaH Mox MyaccHcaHHH HCTchcaa btahJh    A3ap6ajHaH xaana- CbiHbiH    Y**Aa hkhJo raAapH xapHHa K0HAàpHaHp, 6aiura ceaaa.    xapHMAa xaanaaapbi- Mbi3bi Kea.najHpaop. ...Bam AapexTopyR na -ayiiaTUHAaH coapa inaac HmTKpairauaapbiHfai Anuía. AHK. naaH ma’CacHiMH uyA*- pa A. BaOaJes: — 0TaH HaH ÓHpWHjH« JaaHM3 4 — 5 MyaccHcacH Jaxuibi HaTHMaaapaa óaiua By> py6. JIa4biH, ArA3M MyaccH- caaapHHAa 100 Ha<|)apAaH iaaHW3 8-h ehAaJiHjH Jepiraa JeTHpiKl. By KepmiHjo 6ax. Majapar. OyryH MyaccHcaaap-Aa Maaiuaap 4 Aa<P8 apTbipbi-aw6. 0Kap oBBaaaap huihh-aap KOonepaTHaaapa, 4>apAK »ma KeAHpflHaapca, hhaih 0«c-npocec 6aiuaa«b!6. ByHwa« 6auira, 6e’3H MyacoHcaaapAa xaMMaa wcpact)biHa Joa bc-pHJJMHiuA»p. Taocxa HcMajbia-aw Hcrehcaa BahHARHAa 300 KHaorpaM xaMMaa Haiuiii-MaaabiPbi rejAa aawHbiÓ. fla-BaMHAa Aa 6eao B03HjJaT )a-panu^. MyacxiHcaaapAa e«ep-)KH Hcpa4>Hbiabirbi 10 rax apTwr MapHMa oayHyp. 3a«-HHMMa. HaAa 500 KBaApai-MeipAaH 33 Mahcya eepa» M\’accHcaaopHH caxaaHMacbi MarcaAayJryH Ae>Ha. A. AcaaHOB (6am MyhaBAXc): — 0Kap AYHja • óaaapbiHAa hap haaciii «ypccHCauaH »c. ^caji cTiAHja xaa^a hep-•laTAa« wurepca, 6y HY<l>y3y Òem-ajrriii nao ab Óepna ex. K9K MymcYH oawyp. -haaup. Aa A3Óp6ajHaH xannanapia AYHja 6ai3apfciHAa jYKcaK ruj* MaxaaHAH!3uwpca, 6y uiehpa-TH caxaaMar aaabiMAMp- Taac-cy<h KH. 6o*3H -MyaccMcaaapHH KOHAapAHjH Mahcya AYHja CTaHAApraapbiHa yJryH KBa* MHp. KeHA»piuiBH xaaqa Je-pHHAOHB íYKca« nemaKap-abiraa JoxaaHMaau. ycryHAa ony ToxyJaH ycxaHhiH aAu ja-3biaMaabiAbip. — Hcrehcaa erAHjiiMH3 xaa. HaaapwH 90 (JiaiOH xapiwa KeHAapKaHD — iAe>a 6am w<* peKTop ajANHaaiuAbipbip. — ^KYa AaxHaH ÓaaapAa aa-»ep eTCB>AHK. WHH BasHj-jiafra aY^hb 6HaBp;piK. A®- XKAAO caxbiaa« »tahcya hen 03 XBpMIHH AB eABMHp. Xa. PHMAB HCB 8—10    JY«- oaK rH|M9Ta, hoM ab Aoaaa-pa caTbiawp. HBKHarapaHH« 4#KeaaTii>..    AaMamiJaHbiH «KaÓmypH» (])HpMaaapbi naa apruET MYrasHaaaop 6aFaa-Hblfi. JIan 6y jaxbraaapAa. »ca <ppaHca. Impana Haa My-raBHaaaap ^araajanifh**. AyaAYp. HHAH 6H3a xapjwaa BacmaHiiaHjH    «AaapÒHH- Topr» — xapwiH THMapar ivia-pacH cAHp. By»yH o^ytaÓH- jwoyp KaaKpni 3.5 ÒM3WHH oaaapa »epapi«. haaÓyKH COB KKM HAAB ORAEp 6B3HM hen 6np MvrnTopa tan-Majbi6. T8Kaa|) BepMojBS. 0»a K6p0 ab IK>aaeKtHBi{MH3 FB. papa aabi6 ^r, xapiriH tb. pa4>ABmaapaa ÓMj^ma aaa-raaap japaxcb«. AY^Ja 6a. sapbtHAa xaanaaapbiMbiaa oaaH íieJyK TBaaóat mncaH BcpHp KB, KBaKpHMH3 heca6b«a HTaaBjaABH imab 350 toh can Hcrehcaa cab 6Haa« 4>a6* pHK YHYH aBaAaHahir aaar. OHKpHMHd Bap KH. 03 xaa*ia-JyjaH MyacciipBaapKMXQ oa. cyH. Xaa^aHbiR rbipxbmbiHAaH aaiiiHaH ryaaanrbi B’aa xaM-MaaAUP. hasbipAa 6y xaMMa. abiH hap TOHyHy PycHjaHbiH 6hp cbipa mahapaapHHB 10— 12 MHH MaHara oaiiiipbir. Xa-piWABH . )CHH rexHoawtKja, asaABHabir KarHpn6 lepHH. Abhb can »crebcaa ercoK kb-aHpaopHMHS xejaH aprap. Bam AHpeKTop 6yiiy ah Baasa ctah kh. aaAB oaynaH <MaH<|>aBT HaK H0B6aAB xaa* HaMbiaapb« w sapyim ehm. JaHaapbfflfaiH v eiAaHHaMacHHa cap4> eAHawp. MacaaaH, ap-raH KaaHp hecaóbnia HmMHaap yqyH xapiWAaH apaar Maaaa-pu aabmbip. Bahi^l 33H30B, «Xaar rB3cn»Hmi myx6bp«. T«1M68 IIAIU C]nmjMTj|»iM vM mm-TSMfiaatpii rapt- ijarbiB MYAB4MWaima MaBXTJUir a»pmB aa Dpeax-pax. 300 ryxy cwapcx, ^ aspBHBH ToayAyr»!« *«Jjni ■ ■ II » I • -m-m. ^ r-W   •  * Yopa6 M BJiYBH KaHA8pimm< KBMiaap TBiinauia-TU MaicxaO momhtbchhhh xa. Tn6H Caexaaiia HciiaJbiJioM Aej«p: — By. xcjHpxahaHT HaMwia ÍPAYJYMY3 ABhlS    5xpivimp-    a06-XM rpynyH    XBaBÓañBpH 1 HeM; PECnVBIIMKAMbiaUH TOHATSikPU Í93a HIUblFbl H£(|>T C0HAYPMYU1AY CparaxYH BaxbiHbiH ajpu-ajpbi cahaaapH ayaMaia rapr oaMymAy. Eaexrpmc eHepixx. CH xacxaMxm, Hmuraap coh. MymAY- BynyHaa aaaraAap «AaapeaepHCH» < HcTehcaaax BxpaHjHHHH JvKcaxxapKHH. joncax eaexrpHK ma6axaaapx zHAMBTHmm paRCH HasxM OcxapoBAaH amaruAaxu Ma’-ayMaxbi aaMwrnur: — BaKbi -- CvMraJb’T ae-TOMaKHCTpaabi-Hbni XwpAaaaH hHCCaCKHABH JyKCaKKapKHH- aHKaH eaeKTpHKBepHHH xar-aap KCMHp. By xaiaap Cypa. xaHbi. PawaHa, Mamrara. 3wf, 8-sh KHaoMerp Ba ah-xap MawraraaapH eaeKipH«-aa T3MhH3 cAHp. EacKrpHK xaraapHHHK kcmahJh eaa 6y apasHAa ««AaapHeípTKHMja» HcTehcaaax B«paHjHHHH HecfJT KdMapH AB sapAbip. KaMapaa-pHH HacaaabiFbi yHÓarwHAaH cbiaaH He(}rr eaeKxpH« Aajar-aapbTHbiH AHówHAa KeawaHa-aap JapaAwp. Bypaoa rea-xe3 JaHFbiHaap 6am Bepwp. HaxHHaAB eacKxpHK wania-aapH. HaoajacHja chctcmh JaHbiÓ cbipaaaH HWXbip. MapxhiH 3^a ab 6eaa oa. MymAVP. Caax 17 paAaaapHH-Aa h0b60Th JaHFbiH HaxHMa* CHHA3 eacKTpHK xaxaapH cbi-paABH HbixMbimAwp. ABPhaa xa’waH ÓpHraAa xomima cahó haAHca jepHHO kchabpahk. 15-abh apibir JaHFbiHceHAY-paH MamwH 4 caaiaAan jaH-FbiHaa MY-iSapHaa anapaw. By-xyH rvBsaaapHMHa raaa je. pHHa Maa6 eAHa»6. Apxbir ÓHp nena caaiAan coHpa mcx-poja eacKxpHK eepHanó. 0xaH Ha AB Aa4>B«’iBpaa 6e-ao raaaaap 6am BepHÓ. 1991-YH HaHH xaKHa HjyH ajbiHAa 6am BcpMHm rasa HaiHKa-CHHAB ABBaoxa 6hp MMaJOH MaHaxAaH aprwr 3HjaH abJh6. «AaapHCíhTKHMja* Hcxehca-aax BHpaHjHHHH, PecnyóaH. Ka Haawpaap KaóHHCXHHHH pahóapaHjKHa ab^^-^bP-^b my’-paHHax eTM9>HMH3a . CaxMa-japar 6hp HoiHMa hacHa oa* Majbió. ^METPO HA AAJAHMWUIHW BaKbi MeiponaiHxeHHHHH ^ HapwMan HapHManoB cxan-CHjacbiHbiH paHCH A. CHayJa-HooaHbiH BepAHjH Ma’ayMaxa K0pa MapxbiH 3-Aa caax xax-MHHaH 18-abh 22-ABK'*A3ap-CHcpwH» Hcxehcaaax Bnp* aHjmiAB« Hapoja« aaxHa oa-MaAbiFbi Y'hyh raiapaap Ha- pHMdHOB cxaBCHjacbiHAaH 9h-MaAaH cxaHCHjacbiHaABK ca-haAa HmaaMaMHmAHp. Ayhbh cahapABH BaKbi MerponoaH-tchh aAH »III pewHMHHa AYUi-MyuiAYP. JepH KaJiMHmKaH. AcjaK KH, MCTpOHyH «EaMaap Aaa-ACMHjaCbl» CTaHCHjaCbWAB ec-Kaaaxopyn xa’MHpH Haa aaaraAap 6yp»Aa Merpoja KitpMui JaaHbi3 cahap caax 10-AaH 6amaaHbip. AMCTEPAAMJIU ROrPHAMCT HSflSH BOliC EftlW 3ara4)ra3HjaAaKbi haAHca* aapHH rapÓAa oÓJckxhb MaHsa-pacHHH JapaxMaFa HaawmaH aaHM-noaHxoaoraapbiH aa wyp-naaHcxaapHH — 6yHaap Hca TaAeym Cbhxohobckh, MapH-ja BpoKcan. TaMapa Aparafl-seAHp — cbipacbiHa ÀMCxep-AaMAa Mbixan «EaceBjep» ha(|)-laaHjH 6aui peAaKXopynyH 6h-pHHMH MyaBHHH Tlexep Bpycc A3 KaaMHuiAHp. 0BBaaaap hoaaaHAHja xeaeBH3HjacwHAa HuiaaJaH, AYHjaAaKw cHjacH haAHcaaapHH HYMaaHbi-aHaaH-XHKH. 36 jamaw ilexep Bpvcc pecnyóaHKaMbiaa AsapoaJ-4aH, oHyH HrxHcaAH HHKHma^» nepcneKXHBaapH aa HHxeaaeK-xyaa noxeHCHaaw, AYHja hf-xHcaAHjJaxbiHa roaymMar hm-KaHaapw 6apaA3 oxy^yaapa ceh6ax anMar HHjJaxH Haa KaaMHmAHp. Mapxb« 4-A3 roHar oHyH HampH Haa aMaKAhmaur cabh. eayHYH acahJh khmh, Fap6aa aaaraaapH MehKBMaaxMaKAB aXABAHapblHblH BaXBHHHa K0-M3K exMaK ymhah Haa BaKbi-ja KaaaH xypK wypHaaHCXH aa 6H3HecMeHH Emhh EpAyp-ranaa ÓnpaHKAa A3apHH4>opM-Aa oaMymAyp. BynaaH asBaa oHaap aaHM. AaapÒajMaH Co-cHaa AcMOKpax napxHjachiHWH aHAepaapHHAan ÓHpH 3ap- AYUix 0aH3aAB Haa oahóax ei-MHm, haòeaa <Hi»caH> cocHaa* xeJpHjja MapKaBHHHH (|)aaaHj-JaxH Haa xaHbuu oaMymaap. nexep Bpycc ACMHmAHp: Bh3 asponaabiaapbm esyMya YHYH hhah-hhah Kam* cxahJh-MH3 cyaepeH A®Baax narrbmAa MaKCHMyM Me’xaóap HH<|iopMa-cHja aaMar yMHAHHABjaM. 9a-6axxa, TapaoaF MyHarHmacHH* A9H maxcaH 6am HWxapMar HcxajHpaM. Bh3 onyH 6apa-CHHAB AYHjaHblH 3H ÓOjyK HH-(|}0pMacHja aKeHxaHKaapHH-A3H aabiHaH Ma’ayMaxaap aca-cuHAa MaxepHaaaap Abph eAHpHK. Bh3H hEAHcaaapHH xa(|)appYaxbi, raHTbmaap npo6-aeMH, MyHacHÓaxaapH HHaaMa caaMaFbiH aa cyaha Hana oa-MaFbm Joaaapbi MaparaaHAbi-pbip. BM3A9H 0xpy oHy Aa 6a-ma ayhi>*0H MynyMAYp. kh, A3ap6Ì3>HaH xaaru oayHyH cy-sepeH eaxacHHH xaaaxaKAa Hexa xepM8K HCxajHp — ay«* JaBH. JaxyA AHHH Aosaai kh-MH. BypaAx haMKapaapbiMbi-3biH Hena HuiaaAHKaapHHH ab 0jpaHM9K HCXapAHK. A3apHH(|)0pMyH 6am AHpeK.-xopy ÀsaA lUapHtJiOB ronaFbi rapaÓaFbiH AaFabir hnccacHH-Abkh b8 pecnyÓaHKaHbiH Ep-MaHHCxaHaa caphaAjaHw pa-joHaapbiHAaKbi BaaHjjaxaa xa- •X Hwm eiMHm, Xonaau 4>aMHa-CHHABH. AopA HaABH apTbiT Aa-BaM eABH e'aaH oayHMaMbim MyhapHÓaAaH aa roHi^ pec-ny6aHKaHbiH AsapoaJnaHa apasH HAAHaaapbiHAaH AaHbim-Mwiii, MyHarHmaHHH xapHXH K0KJiapHHH Ba aaapÓajHaHAbi- napbiH EpMdHHCxaHAaH ro-ByjiMacbiHbi xaxbipnaxMbim-Abip. HHAepJiaHA MaxÓyaxbW-Aa ABpH ojiyHMar yhyh hon-naHAHja wypHiwHcxHHa Aaap-6ajMaH HH(})opiiacHja Akcht-jiHjH penopxjopjiapbiHbiH ha-BupjiaAbirnapbi HHcaHbi cap-cbiAaH. TapaÒaFbiH asap6aj-MaHabinap JamajaH ManxaraJia-pHHHH caKHHAapHHa rapmbi epMaHH JaparAbiAapbii«>iH to-paXAHjH KCHOCHA (JWKXblHbl HHaHAbiDfaiHbi maKHJiAa cyCyi eABH qioxocaHaAJiap BcpHA-MHmAHp. nexep Bpycc acmhuiahp: Tan oAMaJaH hkh kyh bp3HH-Aa BaKbiAa aaAbiFbm HHC^op-MacHja apxbir MaHAan expy Kam(^ (wmyiiiAyp na oHy Myn-KYH raABp onepaiRB moKHJiAB oxynyJiapbiMa naxAwpMaFbi eayMa óopn OHAHpaM. A3ap6ajHaHAa onyH mhcch-jacbi AaeaM CAHp... H. BAPCKH. Asapm^pMyB MYx6apa. pajiH xacT8X««A* «Yanm® ojiyHBK japanu a®JyhwY Ejixah ManataaoM ryjuiyr mnABpRHH 6(yTY«nYKJiB 03 apJiapMHa xoTYpMYouiap. _ JaBBap uiehHAH. caJijaH-jibi Eahhh HMaHOByH aAUHbi TaXpVOQ XCHBH TBJi86o ABCT8. cMim cxjahucbma Jismu. nmir. OoyH aAbiaa onaH Bacax-TH MBphynyH aRJieciaio xbh- ABpupRK. mm bEMBU APTUP JI9HK9PAK (*Yi6iT^ mnAW). KimcaciiaJiapa. nm- K0CTA9P8. aaxB^MHHaxJiH aM^ jiojuape JapAHM 6aiwfciHfcW ABftxBpaH me'OacHBAB «w*' Muui «CaBa6» ^xwAyiiarH 14254 HOMpoJiH hecaÒUMi rbica MYAflOTAo 140 mw Manat BOCaHT KOHYPYjMTiWYP-Tapasaa KOHCCpB KOMómiaibi, 14 HempaJiH MOpoK BaaoAy. pajoH MoonepaximJiap htth-Sm. ve^r iiabcyJwaM ca-Tbimbi OaaacH, aMaHax óamcbi, CYA aaBOAy. »paP caHaJe 6aHKbi 4>oiiAa flaha hox nyn **^y**xeSp»* aJl«^J- pbi BaxaHAaiiuiap Aa romyn- Myuuiap, haxbi Hafii^yA^ BaxungeB. Baxwijap 9JiHjeB. Hciiajbw rapn60B. Camw p. ABMOB «Ca®a6» ^«THa ha-pacH 1000 — 2000 Ma«aT Mg6AarHMAB BOCaKT KOHYp- MymAYP- JapAMM AaaaM eAHp— Xmm aaniibi-han/ibiAbiD. KMM 93 muimhhh nepcneKTHBnapuHM Aarnr xa-C90BYP CAMP. BBXTbi. onepaTMBAwiM B3 MijAopMacMja naHAÍiDMD AÍiMC«TMMap9T6Mp)x«cw>iJe6axacMMa AaxMA pnaM Amhmb OMpxtacbi' 03 noTeMCwa/ibiHbi b8 npaxTMX onapar rejpn-MOhAYA onan *^^^TMMap3T OMaAMjjaT^pWHblH jeHM CTpyxTypy 6n3HeCHHM3H jeim Kej<pMjjOT M¿(}h^anaCMHa.    —b. Manb.n OAMacbi OapOAa nH<t>opMacMiaja mo/ihkahp oa 6ytyh coBMjjonopAa pa3bmaujManapbi ÓarnaHMacbi y3pa 03 BacmaHnnuK xnAMainapuHn AM<|) OAnp.    ^    , Bn3n9H CH3 hap luej ana o^nepcuHHa! "AAMCa" 6Mp)xaCbiHbiH ManMX 0AAyryMy3 BahuA KOMnyiep luabOKacn CHCT6MH Jia3biMCbi3 BaxT. ryBBO BO BOcanT MTKviCM^iAaH raMMarna MorcoA- nn Man ceMMajMHH3a mmkah Bepa^iaiyiMp. AMMHa ÓMpMacw hap hancbi cahubxapa (mctop Myaccuca oo TOiuKH/iax poh6apM BO ja ajpbNa 6np luaxc oncyH, 6wp co3/ia khm o/iypca-oiicyH) ko-MOK OA^P- EM3I1M MMKaH/iapbl-Mbl3, CM3MH KepH0K- AA\#H'A YfypyHysyH asapi»! oa a/iMHM3A3AMp! YHoaMbiMbia: fpoaiibi luahapn, CajxaHOB KysacM, 1. Tene<t>OHJiap: 24-16-92, 24-15-29. CdpKU 3JIH E3J hYCEJH3AA3 JAA EAHANP... P. Mycxa(J)aJeB aAbma Aaap-óaJnaH Aobjibx H«Mac9H9X MyaejH Ba CaJiJaH paJOH Ma-ABHHjJax m©*6acHiHHH BaKUAa lamKHJi exAHKJiapa capKH hm-XHMaH (|)HKHp XapHXHMH3A8 KepKaMJiH poA ojHaMMm 9jih 6aj hycej«3aAaHHH xaxHpa-cHHa hacp ojiynyó. BypaAa CanjaHAa 6oja-6ama naiMhim fIndpHa ycxaJiapbiHbiH acap. jiapH nyMajHrn exARpHJiHp. EKcno3HCHjaHbi 6yT0BJiyKAB HacH.iJiapHH paM3M Kopymy AB aA-iaHAbipMar ojiap. Axhi 9. hyceJwsaABHHH OaJiKa ab hen aFJibiHa KanMasAH kh. o«yH HaKAHjH, xaÓJioJiap na BaxTca flOFMa AaapÓajnaHAa napHCfla ryp6ax oMpyHy JamajaH oFJiy MahaMMaAcaJiH-MHH B9 caHax jojiJiapbiHAa kbb-paK aoAbiMJiapbiHbi axaH He-Ha-HCHa jypAABiubiHbiH acap-jwpH HJia 6hp caJioHAa jana-uibi acbiJianar. 0jm 6aj K03aJi HtypHajiHcx, maHp, xapMYMaHH, haKHM. haM A3 HHHa 30Brny paccaM ojiy6. OHyH japaxAHFU acap-napHH aHHar 6hp nenacH 6h-3a K3JIH6 HaxbiÒ. Oxyaymiy HJIJiapAB HHCa(|)CbI3HaCbIHa AarbiAbUiMbim BH6Hhej6ax MacwAHHa hacp ojiyHMym ji0Bha 6y acapnap apacwHAa xycycH jep xyxyp. MaHsapa haM 6aAHH. haM ab xapHXH ahoMHjjax Kac6 e^Hp. 9cpH« aBBdJiJiapHHAB HaKHJiMHm xa6-jiOHyH BaKbiAa raJiMacbi Maa-pH4)napBap MHJijoHnyMya hi 3. TarbijcBHH yaarKopaHAHjH ca-jocHHAB ony6. Hhkhjihc koh-cyJiynyH oay JIOHAona anap. Mar HcxajHHH emHABH hanu dPaAHM MacHHA>tMH3HH maK-JTH ejia 93 mahapHMK3AB ran. MajibiAbip» Aejn6 Ba OHy oay ajibi6. 9jih 6a|HH 6auira 6hp acapHHAB OHyH xap6Hja Ba xahcHx aimacbiHAa Mycxac-Ha poJiy oJiMym ana 6a6a-CM. Fa<j3Ta3 mejxyjiHCJiaMN 9hM3A CaJijaHH xacBHp cah-ji»6. nopxpex HcxaHÓyjwa HaKMJIHÓ. MahaMMaACdJiHM Typan HHAH OpaHcaAa KoaaJi paHK-C33. hejKajrrapam Ba canax-luyaac khmh xaHbtHBip. OnyH japaAbiMbundFbi yn nppxpexJia xaMCRn 0JiyHy6. «TypK rbraw», «UJanp. M. n. Barai», «Fa-Ph6> acapJiapHHAB MyaJuiH-i)HH HHCaW nCHXOJIOKHja. CHHa AOPHH SaJlBA-nHjH Ayjy-nyp. l^ÓJioJiapiAa paHiuiapHH HKCKHAJIH. »aABpHH ahaHKH YCTYHJiyK xauiKHJi WP- hacanara AFa>eBMH Hmna. AH^ «lllaHp XaJiHJi PaaHbiH nopnrpexH» acapHHAB oòpaaa xac OJiaH HbiAFbHUibir, My6a-pH3a B3MH ra6apbir BepHJmÒ. PaccaMWH AHapMH «Aoab FoipfyA» ABCxaHbiHa hbkahJh CHJ1CHA0 HAnycxpacHjanap ab JyKcaK HHpa MaHcpacN. iwaH. AbipbiHfai 6aAHH maphH HAa AHiraxH H8A6 eAHp. HapHMaa MaMMaAOB Hca hejKaAxapamAbifbiMbiaiaa hak Aai>a ojiapar 9ah 6aj hycejH-saAB oopasbiHbi japaAbiO. TKma ycxacbiHMH ahkbp Hm-AapH apacbiHAB 9hwaA CaA-laHHHHH OapeAjecjm peaA iKJpMa 6HHHMH, HCjlBABAH CHAyexH HAa cenHAHp. 9A3Aax íhacaHOBiyH Myx-xaAHi) M0B3yAy AHHorpaBYp-AapH, HMan MycxaiiajeBHH AHpHK Ma«3apaAapH. haca«-aFa hacaHOByH noprrpex kom-no3HCH|aAapbi. 9AH0aj Mo-happaMoeyH rpaipiiK nop-xpexAapH, MajHc hacaHosyH Kyp ÓaAbiTHbiAapbiHa . hacp exAHjH xa6AO, BacH(|) ArajeBHH »axYPMOpxAapbi. E'xH6ap Xa- AHAOByH ACKOpaTHB-TaiOlffH canenr HyMyHaAapn hab xa-RiiimAbiFfai raMamaHbiAap Jo. FHH KH, yayH «VAflax yHyx-Maja^arAap. ShJbazbb 9JIHJKB, CBBaXlBY «AirASHarjiNjJAT» HCTEhCAJMT 5NPIMJH MH>T «jWHMH 1-A*. i*P«'    «•« «TYPKMOHTA3nPOM» KopnopacMjaew A**p-6«jMN P«Cny6M<MCMiM rMMH MpMJIMaCMHM T«M«MHM Aaj«HAMpMWUiAMp. BpHyH    f 6*6n ajMHMMui rMWH iiyiiyMyM »APniMiMAímH- AMp. «Aar«*H#rnM¡j«T« MB t*p«^hha«n Bop- MyM •A9MMMM9CM horAO M93WMM T9A6HpJI9p «•- pyiiMYtiiAYP* JaHBop «{wHAB B«pMiiMMiy xBBMN iiyiiy «•* ryPY^Yi^ icp9AMT hacB^MMB 395 mimi, mbmbt M96lMrMHA9 •A*HMJIMMÜIAMp. Typi^^NHCTBM TB* 3MHMH 9CBC MCT^hllBICMWCW p9CHy6llMltBMWH IB* HBMBT KoMMT9CMHMM TB69Am1mMA9 ©ABM TBB Wp* AMKA9PN B9 FBJ liCTMCMBp NAap©i*©PMAMp. ByH* AipWH *A*rB*M9TAM|jBT» MB m9 6opMy 1,2 MMA’ japA AMIHBTB F9A9PANP. BH30 i09Ny OIIAH OCAC TMIKHIIATIIA9: UtfMB Iil9ll9p raa iNpNNiM — Ul MAN. UtoMimp fBi McTNCMap Haipmi — 1ft man. OyayAN IU9li9p rw ínpanJn — Itf man. MaimabÓba üMfp raa tNpim|N — 1Í2 man. Cn|919n Utohtp r«s Inpan|n — 120 man. JiMiNNpiir raa Nctncmbp Ha«P©cn — JO man. P^CnyÓANNBNMM 6y M9TNN KYNA9PMNA9 NMpB hBKNMMjj9TA9pNNMN OBIUMMABpM, phÍ©H XBB NC* THCMBp NA9P9A9PMHNM p«ho9pA9pN B9 ' bIiAIIM ÓopMABpWN •A9MWAMBCM M9rC9ANA9 T9*INp9CB’ AMNMBB TM6nPA9P KNpM9AM B9 9A9M9 A© MBBM jBNBMBTMN MMAAN r9NMT p9NCMMNN9 9M9A OHyN* MBCMNM T9*MNM •TM9AMANpA9p. TbBW NOPMBAAN apTMT MUIA9A©N pajONABpAAN aulAPMAAicbiAApw xaJa atmak oiup: Jaaaax, KAjnAj, UJéMicNp, ry6a, Xakmab. Ha* AMAA6aA, AAACAAAM aa ^AUirAAApM. 0KAp MAPM NANN ^AApAA aJmNAA MCTMÍpBAA onyNMyiM rABMN nynyMyM rwca myaa©va© ©A©* NMAMACM KaTAA TAa6nPAAP NApyHMAlCA, ©NAA pACIiyÒAMICANMM TABCMB TAAA ONAAMAj» KABAA’ HMANp. limn 2¡£22±<5s BAKI QiYMÀTLi KAGI Z LAR BiRJASi JaJ1Hbl3 BaKM rMjMaTJlM KaFbianap EMpxacuHbiH aHbir hdppaHXiapbi CMsa BupJIUK 0/tKB/iepH B3 UJUpKOT/iapHHUH h9Mcahn6n o/iMar, OH/iapbiH naapHH/ja ■ èpoKep KOHTopyiapbi aHMar HMKanbi aepap. BM3 MapruH 6-Aa caoT 14-Aa CM3M Kohm XaMauiaHbiiiap TearpbiHbiH BHHacuHAO KoaiiajMpuK. Kmpmut 6nJt8THHHH rnjuarn - 100 MaHaTflbip. EMSHec AYHjacbiHa AaxMA oAMar UiaHCUHblSfal 3AABH 6ypaxMajbiH! 0AaB0 MH(t)opMacMiaA^bi 6y leAetbOHAapAa: 38-70-97, 38-70-96, jaxyA 6y yHeaHAaH: MHLuaaTHbmap npocneKTN, 1 aAMar onap. 5|c M. Mbhhbaob, 4», hY-ceJnaANOOi Mopxpcxa». ASePBAMAH MMIUIM nAIPUHUH hnkmuiao AKHUiy .ASaPIIATP. JAPAAHNMflMT-MCIIhCAlUT BMPJMJM M. MArOMAJH AAUHA AJ9PBANAH A*B40T •niupmohmiacu 1 «Mpr Ml VP«|MMA*H hm«p mhmp UIAMP «iMaAAPA UlAhNHMN lipMiwiiMwin hacp MpiMyM •Moin-MycNnuM mmf iMWMHHp:. IBJO-aa Bmmimp mimm», BAKU 1IAJ1HÌ291KPBAHT rafflHKyMyimi B *JIAHU h. 3. TBfMjeB BAMW BBKW    TeXHHI^- MyMyn KOJUMKxm XotMU mBhBpHHAB temwpMHm n»h-niBTjni hBAACBAB hMiBK oBBiUiBpuH B3A3Aas»aB mm hY3H- JIB 6Bmcarjifc»H BBpHp bb (huuaqNip kb, Xcwbjih Ohuihmmh- XBbCBJI BABH XBJIBÓBJIBpHH <|lBajgiJjBTiniHH ABBBM eXA«' pHjiMBca MYBBrrm ojibpw Afawi nwhapwiB mbh MYBJunai BB xbjib6b hej bxbhabb xahHm OMfWfP fBHi MYpBUBX exonuiBp: B«-. YH- TeJiBOwAJMp: 93-344)0. 93-17-83. AMAk wmMvt Mjmcmm Abbp6bJibh PBcnytowtcw AgH Hcnfflw^HABPtci^ mmm *o»ie*XlttH BS jOJUBISABpil PbNNB ÍTcjOBAB, jBttQI fOhyMABpMHini XOABJIU lOBllBpNHAB    CypBXAB    hB- JIM OANBJIBpU MB BJUtfBW ABpM hfaNAB AwnCBMHTM BB- Baio peaaKTOp T. T. PYCT3M0B Ta'cíknnaap: AtApSapMN PAcnyéiaimcu AnapAXM AA «Xaiir rASATii»idiN NcypNAANcr noaImnxnan. yupAANTAim:    Ammptif    npABNAANxa    AiApOiAAAmt- OC©A tACIiy6flNNN N WyiMlMNCTClCNfi NOANANTNB «XANT FA- 3ATN». Paaanci^anmn yNAANu: I701SII iAKM IU9h9PK    A^HMl    WHACIi    It. TAAA0ONA1P! M'nyMAX fMfN — fJ-é4^X NN0OpMÌO^ —    pAMMM    IN||M©fN MyllACNÓANH — f J-34-21, «oppA^Mp — JM2-74, - 9P$3-ìé, Hmcnc 66814 H 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 li 13 13 I ^paH, «AB8p6B)Aas»^ MBpMlJaxHinni mbiAbbol T^MAOI 174.769. CwpafNim 1611 i u« ;
RealCheck