Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 05, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 5, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ * мжи im-чи ил н* * TYPKHJO Фадлилатеиз гш Бнлмаз I Баш назир СулеЗман Да* ни, Даглыг Гарабагын Азэр-мирэл Даглыг Гарабагда му* ба|чана мэхсус олдугуну тэс- нагишэнин дэринлэшмэси илэ элагэдар олараг демиш-дир: «Турки]э ©зунун да Jep-лэшди1и белкадэ Ьадисэлэ-рин кетдикча кэркинлэшмэ-си илэ элагэдар олараг фэ-алиПэтсиз гала бнлмэз>. Дун диг едэи, hap ики тэрэфин эрази бутевлуЗунун горунма-сыны вэ атэшин дэрЬал да-¿андырылмасыны нэзэрдэ ту-тан гэрарлар гэбул едилмэ-синдэ Турки ja б©]ук рол oj-намышдыр. О, проблемин энки чыхышьшда баш Ьэллинэ квмэк еда билэн ©л назир С. Дэмирэл сон кун-лэрдэ hajaia кечирилмиш Ьучум эмэли^атлары йэти-чэсиндэ мин нэфэрэ jaxbrn азэри туркунун влдурулмэ-сини Турки)а учун кэдэрлэн-диричи бир Нал ними пОмэт-лэндирмишдир. С. Дэмирэл демишдир: «Турюф муна-гишэнин кенишлэнэрэк бу-тун белкэни эЬатэ етмэмэси учун чох чидди вэ инчэ си- кэлэрэ дэ мурачиэт етмиш-дир. С. Дэмирэл демишдир: «Турк халгына дэрин Japa вуран иткилэрэ сэбэб олмуш бу Ьучумларр>ш дэрЬал да-¿андырилмасында, бу мэсэ-лэнин Азэрба)чанын эрази бутввлуЗунэ вэ инсан Ьугуг-ларына hepMaT бэслэмэклэ Ьэлл едилмэсиндэ мусбэт рол QjHaja билэчэк ©лкэлэрэ му- jacaT ¿ери/дер, учунчу ©лкэ- рачиэт едирэм ки, Ьэрэкэтэ лэри дэ бу чур давранмага. кэлсинлэр вэ тэ’чили олараг тэрэфлэрин гаршыдурмасы-на сэбэб олан Ьэрэкэтлэрэ joл eepMaMaJa чагырыр». О. атэшин даЗандырылмасы учун TypKHjaHHH 6©JyK ca’j- тэ’сирли вэ конкрет тэдбирь лэр ирэли сурсунлэр». О даЬа сонра демишдир: «Турюф ез б©лкэсиндэ кэр- лэр к©стэрди]ини дэ rejfl ет- khhahJh артырмыш Ьадисэ-мишдир.    лэрдэн сонра фэали^этсиз С. Дэмирэл хатырлатмыш- Уала билмэз. Бела вэзиЗЗэтдэ дыр ки, АТЭМ-ин уч кун бундан эввэл кечирилмиш ич-ласында дахнли вэ харичи сэрЬэдлэрин дэ1ишмэзл^и- ЬокумэтимЬз дипломатка саЬэсиндэ ¿орулмадан фэал тэшэббуслэр кестэрэчэкдир». (Азэринформ). «Халг    газети»нин «ИЗВЕСТИМ» ХОЧАЛЫ ФАЧИЭСИНДЭН МЗЫР.. JEHH РУБРИКА: hdJATbIM ВЭ МУНИТИМ Республнкамызын эн ]ахшы мМалысыиы муэЛэнлэш-    елдурулмуш,    э)ни вэ ajaru    “««Ч» vejESaS*1^    еяиб"Н тэ^ммлэшдирмэкдан днрм^ктП^“«^ ке4рнлсэ№., чохларытэ^ддуд    «инк £»    ^ £-^“сы h£    “• fSSSTÍSnS^«£££    иЗарэтдир. Зор ишлэтмэк ass ss&ssgw    Xu.«д»?    ¡g sais“™ i    ¡йгкг’&ЕЕг    stsss^sís к    ягйгеа ar    sssr ssrvass    srsasr-as K5.™js „IsSJSBat SK»«S,S55fr дагмИ1; «узлэрлэ мэгалэнин муэллнфнднр. Елми кадрларымызын лэр мэним и д    tydmycyhys вэ хэлэфлэрн. nepiija олараг галмалы иди? ha да кэркинлэшдирирди... К«»»««*tSS^азаГдэра«м^НЖЙ    S'opCaaoB^M алэминдэ баш Элбэттэ^бизЬечвах^уну- ffi.    -2tt55    дне-    ]атырдыД Бир сэЬэр мэн -ашыреита? елми pahóepjñjH алтында намизэдлик сертаснЗалары мудафиэ едиб. 1сн]алары мудафнэ еднб. <вм1ИМ11    жа    1о.    гяманРкэтиомэ1э ^кедэндэ бу адамларыны нэзэрдэ тутурсу- иеэ бир-биринин ар/ рулмюЧЗЖ? мдаи59 агсагпиг. Мамиад *Чвфэр муэл- ^аваллылардан нечэсинин нуэса. «WMёдимГа^С^РИнин ва арзу ва амаллэрина у,гун ,е- «Т*™ма2^лэ18"“Да    °ЛаНЛ,Р °НУН    harr“Wa    керду^г Унуда билмэдиклэ-    баднн «Р«ми^ роисуз ма;    ^ммунтет_ белэ фикирлэширлэр.    пимаэн бири будур!    Ьэббэти. Хэлэфлэримэ, Ьэлэ-    бирл! Лопо ьял- 1^5-чи иллэ Нахчыванда лик, 1905—1932-чи иллэрдэ рурэ1 мэд Чэфэр муэл-    лэр |тэ^рф    их бу    C9hBH    идарэлэрин чохунда ишлэ-    Азэрба1чан зи]алыларыньж    лэмг иллэрдэ республн- лар олур) тарих иу ^ м ^ г сакиби оланла- тале!и Ьаггьшда вэ «Хати- Эн аш вевэн нлтаман- бизэ багышламаз. Парта a- jaH вазифэ самой оланл та j    д    ^ м„    ___ тута ÓHBMaJaH xajaaaapu илэ да билмэрик ки, демократа]а- тнпыомаг учуй — Салэфлар дедикда ели чарлышыр, республикалар Ja. ашкарлыга. сез вэ вин jaндыpмaг учу«  _Г  -^ГТи«-ЛигуИНИН ардынча ез дан азадльиына илк 1ол ачан, е’лан истигамэт верэн, халгларын вэ эмэллэринэ yjryH Je* ЛИМ, сон камызда баш верэн ичтиман гурма псюсесиУбашга    респуб'    елми мэ^эни мубабисалар    миш канчлар ид^ Бир cahag гурмй просеси оашга    респуо    оидир. Бир-биринэ Jep*    дедилэр ки, Рыков кэлио сиз Ъучумлар иеэ демокра-    Нахчывана, нэсэ данышач г. «Известна» гэзети ахыр мушук». Эскэрлэрин дедики оз охучуларына Гарабаг Jhho керэ. онларын арасын-Ьадисэлэри harfla эсл Ьэги- да «идеоложи иш» апарыр-гэти оо1лэмэ]э чэЬд кветэ- мышлар. Онлардан бири — рир. Гэзетин 4 март тарих- JypjaxoBH4 демишдир: чБизэ ли немрэсиндэ дэрч едил- тэлгин едирдилэр ки, биз миш «Бакы Хочалы фачиэ- христианыг вэ мусэлманла-си барэдэ хэбэр верир, Jepe- ра гаршы вурушмалы]ыг>. ван шэЬэрин алынмасыны Мэгалэдэ Азэрба]чан Рес-hapóH мувэффэп^эт cajbip» публикасынын Москвадакы сэрлввЬэли мэгалэни она к©- сэлаьи]Л©тли HyMaJaHflacH рэ эсл 11ЭГИГЭТИ билдирмэк Ззуп рустэмзадэ вэ Ермэ-Joлyндa чэЬд кими thJm9T- нистан Республикасынын лэндиририк ки, бу ]азыда Москвадакы даими нума]эн-Хочалы фачиэсинин ади до- дэли]инин мушавири Роберт 1уш эмэли]3атларындан ои- д^келовла мусаЬибэлэр дэ ри адландыр^т^сы вэ бу-    Рустэмзадэ flejnp: нунла да эслиндэ ]алныз ли- v    * росима фачиэси илэ MyrajH* Бизим эн 6ojyK 69fl6axT.iHjH-сэ олуна билэчэк Хочалы миз 0дур ки. ©з догма тор-со}гырымы Ьагда охучулар- пагларында Ьэлак оланлары ^аг'учта'Д'ни^тарэф'ина Ьеч ним наинки амаллиЧЬш-дэ имкан 1аратмышдыр.    лы caja билмир, заваллыла Гэзетин хусуси мухбнрла- Р“н ме)идлэрини Ъеч ла]и-ри В. Сэмэдов вэ С. Тара- гинчэ басдыра да билмирик. новун ]аздыглары мэгалэ B93hJJ9th бэлкэ Азэрба]чан A39p6aj4aH Ja3H4Haapb»HbiH ЖурНалистлэринин вэ харичи бутта™р^онлардата^гал ем журналистлэрин вертол)от-1олдашларына мурачиэтин- дан чэкдиклэри филм аЗдын дэн квтурулмуш сэтирлэрлэ лашдырды. Ьэмин ленти башланыр. Ьэмин сэнэддэ де- Москва мэтбуатынын вэ ич-]илир ки. он мин эЬалиси TIiMaHjjaTIIHHH HyMaJaHAana-олан бутов бир шэЬэр мэбв    **    1 едилмиш. минлэрлэ адам ha- ринэ квстэрэчэ1ик. лак олмуш, минлэрлэ гоча.    роберт Аракелов иеэ    h9- гадын, ушаг иткин душмуш-    jacH34acbMa билдирир    ки. дур.    Хочалынын мэЬв едилмэси Муэллифлэр Бакыда ке- Азэрба)чанын тэблигат акЛ-чирилмиш брифингдэ Хочалы J а л а р ы н д a i iKuii г a ó и р J шаЬапинИН nDOKVDODV Ата* Дв]ИЛ. ОнуН ДвДИ/ИНЭ _Р киши Лтакиши1евин 6aJaHa- Kyja Хочалы mahap jox, Сте- тына истинад едэрэк ja3bip- панакеРтдз” балача Чкэнддир пяп ки (Ьевоалын 25-дэк ер- метр аралы балача кэнддир. мэнилэрин Иэрби Ьиссэлэри Ьэрби Хочалыны ишгал етмэк иг- ]анда Азэрба1чан рэИбэр тидаоында де!илдилэр. 366-    ри Хочальшын стратежи    э э чы ал ”ын ЬиссэлЭриР баш-    ЬиИэтини дэрк етмиш    вэ лыча олараг Ьэрби те«хника- ады Ьеч бир санбаллы сор. сы ермэнилэрэ ^мэк етмэ]э гу «итабына ДУ^эн бу башла]ан кими онлар Хоча- кэндэ тэлэсик шэ^ стат^су лы шэЬэрини jepлэ-jeкcaн вермишлэр Респ^^^^^^ етмиш вэ элэ кечирмишлэр. эн учгар Мухбирлэр 366-чы ала1- лэр. елэчэ дэ 0збэки^ндан дан гачмыш 4 эскэрин бри- говулмуш турклэр 6ypajai кв-фингДэ св]лэдиклэри факт- чурулмушдур. Kyjaп    ‘ лары да мисал кэтирирлэр. дан Степанакерт р Р Ьэмин эскэрлэр билдириблэр Ja атэшинэ у р3 “ ал. ки 366-чы aлaJ Ьэлэ втэн Tajjapa MeJflaHH нэзарэт ал илин па]ь!зындан ермэнилэр тында сахланылырмыш вэ тэрэфиндэн ^уш эмэли]- буна керэ дэ    р н ja^apbiHfla иштирак едир. панакерт Ермэнистандан Ала1ын забитлэри кечэлэр азугэ. зиреЪли транспориорлары мирмиш. Уздэ«ираг Дмыг там до1уш сурсаты илэ Ьис- Гарабаг Геепубликасьшын санин аразисиндан чыхарыр Р»^^дуКрУ,0ачагьшь1 мэЬв вэ уздэнираг «кечэ новбэ eTMajH гэрара алмыш вэ фев-чили JHH9» кедирлэр. СэЪэр- ралын 26-да кечирилэн угур-лэр иеэ aлaJa бутун flojym лу Ьучум нэтичэсиндэ Хо- сурсатыны <ишлада«дая, сон «^каа'дакы^мГи^би. ра га1ыдырдылар. Эскэр. эр синин КуЧЛу очагларындан aaajHH 6aTaaJoH командири g„p„ мэЬз «H3eecTHja» гэзе-Majop JeKHjaHbiH. капитан ТИнин peдaкcиjacындaдыp. Арут]ун)анын азэрба]чанлы- Ш ^«Дартарынын^ ивма,и ларын JaшaJыш мэнтэгэлэри ?этинин кезуну jaлaн вэ иф- нин атэшэ тутулмасында тира ТуСТуСу илэ тутмага шэхеэн иштирак етдиклэри- иалышан бу очагы jaHflbipaH- ни тэсдиг едирлэр. Эскэрлэр- лар гэзетин Ъадисэ JepHMfl9H ни тэсдиг ед P р ни;    ^pMacnja вермэ- дан А. Бондарев демишдир. .э'чалыша/ мухбирлэринин «КэркичаЬан кэндинин би- xejHpxah ишинч дэ Ьечэ зим aaaJflaH атэшэ тутулдУ* ендирмэк учун эллэриндэи гуну ©з кезлэримизлэ кор- кэлэни етмишлэр. ДАГЛЫГ ГАРАБАГДА ВЭЗИШГЛЭ ЭЛАГЭДАР БЭЛАНАТ Даглыг Гарабагда вэ- шэраит JapaflbwaMaFbiHbi 3HjJaT бизи чидди нараЬат к©злэJяpик. едир. Руси}а атэшин тез- Мэним кветэришимэ эсасэн ликлэ flajaHflHpHHMacHHa 50ЛК^Э гэчрубэли нума)эн-вэ данышыглар просесинин Д0 башда олмагла Pycnja башланмасына мараг кестэ- • харичи Ишлэр Назирл^и. рир. Бу просес A39p6aj4aH.    васитэчи    ayMaJoHfl^Hj« Ермэкистаи вэ Pycnja ха- квндэрилэчэкдир. Бирлэш. ричи ишлэр назирлэринин    миллэтлор    Тэшкилаты, февралын 20^дэ Москвада двроиада ТэЬлукэсизлик вэ кечирилмиш мушавирэси- Эмэкдашлыг Мэсэлэлэринэ нин рэсми мэ’луматына эсас- дайр Мушавирэнин Даглыг х    Гарабаг узрэ HyMajOTflWHjH лаямалыдыр.    Умумавропа    просесинин A3ap6aj4aH вэ Ермэнис- щцтиракчысы олан a>pH-aJ-тан халгларына вэ прези- рЫ дввлэтлэр илэ сых элагэ-дентлэрннэ мурачиэт едир, дэ фэаЛи]]эт квстэрэчэ1ик онларын cHjacH ирадэсинэ    ^    иа вэ мудрикли]инэ умид бэс- PycHja бвлкэда лэ)ирэм.    Онларын арасын- ил олраг мэгсэди илэ фэ^л Ла диалогун башланачагы- дипломатии шли давам етдя ны. ahaaHja Ьуманитар Jap- рэчэкдир.    т-тттгии    * дьгмьгн чатдырылмасы учун    ».    эвлтъии. ликалара нисбэтэн A3ap6aj-чанда эн агыр шэраитдэ — кэркин игтисади сыхынты илэ jaнaшы. бир тэрэфдэн дашнак терроризми, о бири тэрэфдэн дoлaJы joллapлa бу терроризми fl9CT9M9j9H кеч-миш Мэркэзин уздэнираг «МИЛЛИ CHjaC9TH»HHH T93jH-ги алтында кедир. BejyK хош-бэхтликдир ки, шэраитин белэ агыр олмасына 6axMaja-раг A3ap6aj4aH халгы езун-дэ гуввэ тoплajapaг 1918-чи илин MajbiHfla japaAbinMb^ мустэгил Азэрба)чан Демократии MyMhypHjJaTHHH бэрпа едэ билди вэ инди о 4yMhypHjj9THH фовгэл’адэ JapaHbiKbL/ibir, гуручулуг эн’-энэлэрини давам етдирмэк эзминдэдир. — Сиз февгэл’адэ Japa-дычылыг, гуручулуг эн’энэ-лэри дедикдэ нэ]н нэзэрдэ тутурсунуз? — Бизим 6ojyK демократ-лардан Ulejx МэЬэммэд Хи-jaoaHH демишдир: «О мил-лэтин ки истиглалы joxAyp, бу о демэкдир ки, Ьеч hoJh охдур. О миллэтлэр ки ис- ™ьшаГор^ше^3аНолачагдыр»:    .™"б^""нечГ"суал    «ермэк Билирсиниз ки, ики илдэн дэ истэ1ирэм.    Ьамип    Султанов    кэлиб    три- аз бРир муддатда мустэгил - ВДуруш    инамы    Ь»шд    Султану    кэлиб    три THjaHbiH нэ олдутуну баша душмэмэк эламэтидир. — Снз чохларына ернэк олачаг зэнкин Ьэ)ат Jony кеч-мисиниз. Она керэ дэ haja-тыныз вэ муЬнтнннзлэ баг- ти)а- J9H. вэзифэ сапной оланла-    ]анш| сиТаси4^ДУРУМУ*аввм- чо^чидди сэЬалэр^ Jon*ae^ ^ «п^лтамамыш ]азыларымы:    Ü кимн ^илдиТ^ув^ти мишдар. Бу кмт Ко-    ишгалдан хилас етмэк    сэЬвлэр елкэдэ низам-инти- пяш CaJacH    Горбин вэ Шэргин отуз    дев-    замын позулмасына, чох Bvdocvhth 3 kyhyh нчнндэ    лоти    бирлошмишдн. Тарихдэ    агыр вэ доэулмэз игтисади тм нфТсына «чэ б«^»-    белэ    бирлэшмэ керунмэмиш-    6©hpaHa котириб чыхармыш- дыр. — Кэячляк Ьаггында фнк рою? Кэнчлик 43MHjJaTHH о гуввэсинэ, о гудрэтинэ flejH-лир ки. халга, Вэтэнэ хнд-мэт eTMojHH агырлыгыны ез ©Ьдэсинэ квтурсун. Ьэлэ тэр-6aJoJa ehTHja4bi олан JeHM-Jeтмэлэpлэ кэнчлик aнлaJы-шыны гарышдырмаг олмаз. Педагокика вэ психолоки jaw jeHH нэсил 30 JamHHa гэдэр «кэнч», 30-дан сонра «камиллик доврунэ чатмыш* вэ Ja «орта }ашлы» адланса да ejHH нэсилдир. Бу нэсил 50—60 jauibma чатыб сачы-саггалы агарса да халга, Вэтэнэ хидмэтин агырлыгы он-ларын чи1ниндэдир. Бундан сонра гочалыг кэлир ки. оиун да оз вэзифэси вар. Бу мэ’-нада бизим индики кэнчли-]ин иши, фэaлиJJэти коз га багындадыр. Сынанмыш бир Ьэгигэтдир ки. Ьэр Ьансы халг харичи точавузэ мэ’руз галанда оиун бутун кезэл мэ'нэви кeJфиJ■ Ja^wpH — Вэтэни севмэк, Вэтэни гору маг reJpaTH ©зу-ну даЬа кучлу. бариз шэ-килдэ кестэрир. Мэн бизим ИСТИГЛАЛЫ ОЛАН ХАЛГЫН h9P Ш ОЛАЧАГ BejyK бир ме1данчада тахта дан гурулмуш бир трибуна этрафына чохлу адам топ-лашмышды ки. керсун ©лкэ-нин «6©Jyk рэЬбэри» нэ де-)эчэк. H9haj3T, силаЬлы эс- sjc MaJ, 1УЗв-чы нл. з{с Феврал, 1992-41 нл. Рыков п11 Mau haMHH MvhaoHÓaHH    JeHH нэСЛИ дэ 0631(11 кениш Z^mSSSJTS о«у» Ь^ГТо^нУ-уМэн“ данышыр' Ьэмид Султанов    SSypra сэбэблэрЛэ^ ет- "XmHpmJ мХ Ли мактябл^пини    тэЬсилин    лэшдирмэкдэ,    кэлэчэк тале-    онун дедиклэрини    тэрчумэ __ Нэинки Сов.ИКП, онун    мэк HHjJaTHHfla jiejMOM.    ризэдэ камала чатан нэсил би, M9J^лк    1индэ    MvhYM    рол ojHajMp.    едирди. Мэн узагда    олдугум-    мэркэзи Комитэси.    С^аси    ты flejHpaM. Бу. о демэк иди    ^идэкврурЭ„. Бу нэслн Ивана дилиндэ    тэшкилини, иль    ]с™ддэ    езуНузэ    ннам нэ вахт    дан де)илэнлэри Jaxuibi еши-    Буросу. yMyMHjJowa    хадала-    ки. бутун девлэтлэоин бирка    чэ.нечэ 0НИлликлэр 6oJy «апаныб?    Дэ билмирдим. Ьэмин кунун    ры кучунэ бир «иттифаг-    сэ Jh, гуввэси илэ hap Ьансы    амансыз тоталитар режимин — Мэнчэ, озунэ инам    Ьэр    ахшамы бир-ики саатын ичин-    да> бнрлэшдирэн ССРИ-нин    бир довлэтин башга 6*¡P    эзаб вэ изтираблары Jeram- тичат^т эпя    кясин KODnvlv xejHpxah    бир    дэ 1щмынын севди]и кэнч-    ифласыны тэсадуф cajMar    лэтэ гаршы зор ишлэтмэк,    пипМИШД||п ?еИлэпРиндГчаГышГагРЭмутэ:    ишдэн зевг алыб фэрэЬ- лардэн,25 н^эршпш Ьабс садэлевблук ^арды. ^Онун    Кэнмликдэн    сез    душэндэ ана дилиндэ университетини, харичи ел кэлэрэ кендэрилэчэк дипло матларыны, еэфирлэрини wmss. s&£z.m тшш штт мушду акГГ душёталэр    ^а^^ аиГэни доланТ.^маг еТдэ )ашадыгы Ьагда Ьазыр    „^Гын гаршысьшьГ алмаг    руратн амала калмншдир,    рурэм^. мустэгил девлэтамизи Jauja-    маним «Ндэма АушмушД^ “^Пе^кГ^тул^-    “X    . Бела бир шэ_ра_итда Гор-    х^лары,    озларини_ДУшу- мага го1са?лылар инди Азар- Йбтидаи тэЬсили арымчыг Иариси дедилэр ки. тутулан- ¿и,аСатана кечди\ Бу таз!иг ба“™ — гочалмыш рус    ш„с„    мёнаф?Аари ^ан а^Тксак Зкш^ф    го]Уб 12 ]ашымдан он ил    лар hapaca кандэрилиб. Ры-    „лглары бир даИа а!ылтды    и„Пери]асына башга бир дон    ^та бир бирииин ганынь, Ймиш алкалэрдан бири идЗ!    фэйлэлик етмэли олдум; Кун-    ков да чыхыб кедаб.ци Бу    онлара достуяу-душмэинни    ке1днриб садламаг истэмэси    °hap3blp1' оланлары нэ- Бтаа ohvh hap чур мадди. дэлик ззЬмэт Ьаггы ила аила- агыллы йэмвэтэаларимизии jaxulbl танытды. Иттафаг лат- ^.лдыгл» Ьесаблашмамаг    тутурлар.    Лахшьиы ма'нави имканлары варды. мизэ лазым олан зэрури эр- бир нафэри да га)“™»«“ -- лады. Икинчи сэбэб: Горба- £ ССРИ-нин ез комму- ?ард „иси' -фили Jox. sahap-мэнэви имканлары варм«.  ЛнПиппим Бипи Унула билмэди!им белэ xa- ur.BVU ariii фпанса вэ Гэо.    иля    лун    a    JOX’.    ‘мнлияк- Taaccvtb ки душман И^ла- заг кэтирэ билирдим. Бири Унуда билмэд^им бела ха- ^ун ДБШ. Франса вэ Гэр- нист Парти)асы илэ дун]а микроб дашь^ан милчэк кгт вэ кучлу чыхды Азэр-    мэндэн уч Jam кичик. о би-    тирэлэрин Ъамысыны даныш-    бн АлманН]а]а рэсми еэфэр-    тарЯтэсиндэн силинмэсини    лэ „¿^рлэр. Бунлары да ба!чан 70 ил дэ казарма со-    ри Ьэлэ уч Jauibma чатмамыш    сам сизи кэдэрлэндирз бнлэ-    Л8ри заманы бу дэвлэтлэр    ha3b,p.iaJaH зэрурэт бунлар    . рн Я9СИЛ са^ырлар. Нэ едэ- сиализмн эсарэтинэ дозмэли    бачыларым ахшамлар гапыда    рэм.    ондан Шэрги Авропада    яди Вуну баша Душмэ1иб    1 „эми^этдэ зэЬэрли мик. сиализми эсарэтинэ д    мэни к‘в3лэ)ирдилэр. 90 вэ Урэкачан хатирэлэрдэи    зэбт    едалмкш    ссрИ-ни кери rajTapMar хул-    даш^„ милчэклэр дэ пт^купляп олсуи ки хал-    70 1ашлы нэнэлэрим, гоншу-    бири иеэ будур ки, 191 о чи    вэ 4С0Сиалистлэшдирилмиш»    jacbiHa гапылмыш бэ'зи му-    Мэн «ахшыны. эсл Ьэ- гымь13 ез догма демократак    лар мэни «евин кишиси» ад-    илдэ Нахчыюида мустагил    элкэлэрдэи (Чехо-Слова^а.    £фЯээкарлар уиудурлар    ^ ^¿эрвэр кэнчли!и ^Х3оиТ|э?ини бэрпа    едэ    ёёндырырдылар. ФэрэЬлэ-    АзэРба]чан Демократии Чум-    шэрги'AnM¿HHja. Мачарыс-    “„"'д^ын бутун x^ap¿    к!эр\-рэм    онларьш иши. фэ ловлэт-    нирдим. Бу фэрэЬ мэндэ    hypHjJaTHHHH^гэлэбэси^адук    тан...) ЭЛ 43KM3jH._h3Mmuen-    Тэрэфиндэн ^эиилмищ Mycj    алР)^и илэ фэхр едирэм. Она да меЬкэм эминэм к республикамызын истигл _^    -    лы.    синэсиндэ    a33p6aj4a инлик, руп душкунлу/т    елпв ши«    нын дирижорлугу иле чдп.    ри позмаг Русланы)! да та-    0jH    де]унэн бутун Ьэм- пис, сагалмаз хэстэлик-    бирун аирвэслшдэн ©у j<wi    н^-фэсэд терэдэн коммунист    мам дарылмасына кэтириб    ВЭТ9НЛэримизи фикир ajpы- лэри тэрэфиндэн танынмага озунэ инам вэ эи Jaxmbi мэ - тэнтэнэ илэ oajpa»    ¿ым-КЭЛОрИН ТЗЕЦЧЕ тэгнл Девлэтлэр Ьирли]инн    б^а да „ебкэм эминэм ки башламышдыр Инди Азэр- нэви ^Hjj3Tn3pflnH бири - Сиз »"PWWH    рэ олунмасыны онларын вз вэ Ч91инликлэ JonyHa душ- республикамызын истигла- баЫанын ж:тнглалиjJoth вар- олан никбинлик Japarflbi. мыт илтш муэллимлн1э_ва HXIHjapblHa sepMajH, Москва-    бе]нэлхалг    мунасибэтлэ-    ^ Усинэсиндэ азэрба1чан- rV УнГбми демишкэн. hap Бэдбинлик. pyh душкунлу]у    «» haco ехшешяз.    нлэ    *ит-    _J------»* — лы> ь-------------- ии»1и олачагдыо    чох пис, сагалмаз хэстэлик- ..    _ _ Истетлалыны е лан ет- днр. Бу хэстэли!э даЬа чох нечэ кэруиур?    парлфлары илэ элагэни кэс- миш Азэоба1чаны горумаг тэнбэллэр тутулурлар.    Чох фэрэЬли! Мэ У icoJh вэ Ьэмин ©лкэлэрдэ jep- «    Rv    ишлэ    —    Ьэ1атда унудулма1ав, эллимлик сэнэтини севмиш лашдИрилмиш совет гошун- сэЬтамёзГ тарих бн    Тез-тез ха~рлайай hanica-    вэ бачардыгым гэдэр бу вэ-    „ ¿нр тадри,Лэ чыхарма- Тгыш ~    л»Р »ох олур. СеЬбэтнниздэн    зифэни лэ)агэтлэ )еринэ 1е-    гы*' талаб етмишлэр. Горба^ Мян ха тгын кучунэ    а!дьш ^улур кн, сизин дэ    THpM9j9 чалышмышам. Тэ-    цов да бу тэлэблэрэ рэсми Яминям ки ис-    белэ хатнрэлэриниз аз де-    лэбэлэримдэн Ьэмишэ севки,    разыЛыг вермиш вэ JepHH© ~ыны бэрпа едэн халг    ¡ы Ьа"сь2.ьг д.Ьа чох ха-    га]гы. ‘меЬрибаилыг кормуш    ртирмишяирр ону гору^ачаг Сорушурсу- тырла)ырсыныз?    разылыг    ешитмишэм. XIX луз ки. Ьансы сэЬвимизи та- — 1918—19-чу чыхара билэр.    лыгларыны. шэхеи наразы- -г Ахы Горбачов ©зу дэ    лыглары бир тэрэфэ rojy6 мэ’рузэ вэ иитглэриндэ дун-    бирлэшдИрэчэк, тaлejYклY Ja с^асэтиндэ эмвлэ кэлэн ^н6 пробЛемлэрин Ьэллинэ Jean тэфэикурдэн, JeHH шу- сэфэрбэр едэчэк. Бу кун да-урдая чох даиышырды.    ha бо]ук сэ^лэ 6HpnHja.*B9- - ДУЗДУР. даиышырды.    ' а”лыг hэмpэ*JлиJинэ Анчаг онун сеэу илэ иши    наил олмалЬ11ьхг. Садэ бир лыг ешитмишэм. aia    мэркэз    Литва. JlaTBHja вэ    арасыида yJryHnyr корун-    Ьэгигэти уНутмамалы1ыг ки. iyia—iy-чу иллэрдэ    эср рус эд^и^ат“ 1аяЧ"а”    Естони1аны да ДТК-нын зо-    мурду. Бир тэрэфдэн JeHH-    шмэни кэнарда jox. ©з ара- ■рих бизэ багышламаз?    Биз-    турк    ганына cycajat> Андрэ-    Ф!^иин"энт|ла^ндта Азэр-    ракылыгы    илэ Иттнфагда    дэнгурма идеДасы илэ елкэдэ    мызда ахтарсаг узун иллэр LS "SM    ^аУнаТианРИт= rapS- ^ Т \Иу^сэСнИ)аАИзэМдаЭыРн    бу курслары кечмиш т ^НмаегГ“ТаТаалЛ^ §у ^л&Гто“» S    S    эн^Г» 6и^иСРлэриГэРД”    дТ)эГнаРхДчЭы«ИнРа7аИаНнаШлары    £ш“ рэНбэри ¿дугум    оларды?    Горбачом талан    лэрнидэн бнрн бу гурулушу rojapbir. МусаЬнбани апарды; ЭлииэнаЬ BAJPAMOB. AHAJA ТУШЛАНМЫШ КУЛЛЭ A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРОКУРОРЛУРУНДА (Эввэлн 1-чи сэЬифэдэ) Бэс атасыны вэ ики гар-дашыны итирмиш. анасы киров квтурулмуш 20 jaш-лы Хумар Сэлимова нэ!э бел багламалыдыр? Гыз бир нечэ куллэ )арасы алыб. амма \оэ)ини кejнэдэн бу агры деЗил. Саламат гал. мыш анасыны итирмэк гор-хусудур. Солгун чоИрэси санки даша денуб, кордук-лэрини дилинэ кэтирэ дэ билмир. Биз Иэмин кун тэчили Зардым хэстэханасында бир чох ¿аралы илэ корушдук: 30 ¿ашлы }аралы фэЬлэ Рустэм 9лиjeвлэ, сэркэрдан гал-дыглары алты кун эрзиндэ Гарабагын даглыг hncca-синдэ вэ сэр!1эд}аны pajoH-ларда B33Hjj9THH кэскинлэш-диЗи шэраитдэ республика ! рэЬбэрли)и вэ Ьэрби коман-I данлыг республиканын суве-peH.iHjHHH, эрази бYTввлYJY-: ну горумаг вэ эЬалинин T9h-Л YK9CH*3nHjHHH тэ'мин етмэк учун милли орду ¿аратмаг мэгсэди илэ Ьэр чур сэ J костэрирлэр.    » I Республиканын бир чох , вэтэндашлары Вэтэни гору-| маг кими мугэддэе борчуну ¿еринэ Je-гирэрэк Вэтэнин мудафиэчилэрииии сырала-рына гошулмушлар. Бунун- ла белэ. сон вахтлар республика силаЬлы гуввэлэринэ Ьэгиги Ьэрби хидмэтэ чагы-рылмыш aJpH-aJpbi мэс y/mj-¿этсиз шэхелэрин Ьэрби бел-мэлэри, о чумлэдэн двЗуш эмэлиПаты    paj онларын да олан бвлмэлэри ©збашына тэрк етмэси Ьаллары муша-Ьидэ олунур. Tejfl етмэк ла-зымдыр ки, бу Ьэрэкэтлэр нэинки Ma’H3BHjJaTa yjryw деЗилдир, Ьэм дэ чина^эт мэc’yлиJJэтинэ сэбэб ола билэр, бунлара flejym шэра-итнндэ ¿ол верилмэси иеэ тэгсири агырлашдыран Ьал-дыр. Лерли прокурорлуг орган ларына кветэриш верилмиш дир ки, Ьэрби прокурорлуг ларла гаршылыглы фэалиЗ ¿эт шэраитиндэ Ьэмин шэхе лэри ашкара чыхармаг вэ ифша етмэк, дэрЬал хидмэт ¿ерлэринэ rajTapMar учун тэ’хирэсалынмаз тэдбирлэр керсунлэр. Ьэрби интнзамьго, ганунчу-лугун вэ Ьугуг гаЗдалары- нын мвЬкэмлэндирилмэси учун, тэгсиркар шэхелэри чина)эт МЭС yflHjj9THH3 чэлб етмэк дэ дахил олмагла ди-кэр тэдбирлэр дэ корулур. 6v адамлары сакитлэшдир. сында ушаглар вар. Бу ушаг-мэк. онларын кэдэринэ шэрик лара мэрЬэмэт кестэрмэли. а]аглары донмуш вэ некрою " ”хма1; -бизим борчумуздар. Jhk. Ела иеэ нэ учу« а, ¿эмиповлё Тээссуф ки, будэрдэ шэ- ^ы™хслер_д^. HHjeTMG Мубариз Ьэмидовла    D    хэстэханаЗа    дэ" тэшкилатл'ар оялара баш suss,;■    ‘san соЬбэт етдик. Кулэли вэ    ри« лчых,анлар Чумшуд МеЬрэлиЗевлэр дэ    japa ,ил ьалбуки.    говулмуш адамлары jw.y- донмушлар. Онларын чоху £энлэр 1ачидэ(ГИНДРН бутун    хун. 0зу дэ тэкчэ тэ’чили гоЬумларынын тале)индэн    Хочалы ^чиэенндэн    оуту    у    тхэ£тэханась|ида    ,ох. бихэбэрдир. Бутун куну ар.    шаЬэр данышыр.    Ьэм    дэ шэЬэрин днкэр    ста. Тэчили 1ардым хэстэха    наммарыя^    мэсэлэн. хасы устэ галыб 26 феврал фачиэсинин дэЬшэтли мэнзэрэсини ¿ада салыр, ев-лэринин ¿анмасьтам, гоЬум-танышларынын, кэнд сакин-лэринин олумуну. гачмагла- ди: рыны, ©з догма торпагла. рыада сэркэрдан галмала-рыны кез ©нунэ кэтирирлэр. флбэттэ, онларын бу дэр-дийи азалтмаг, бутун проб-лемлэри дэрЬал Ьэлл еп мэк чэтиндир. амма онла(рын дэрдини Зункуллэшдирмэк, шэЬэр данышыр фэчили^ардым хэстэха- сн<жарларь(нда    ------- ÜHSÜI    республика хэстэханасында баЗчанын эмэкдар Ьэкими Ч. bycejHOB Азэрииформун мухбири илэ свЬбэтиндэ де- Бу адамларын Ьеч нэ-¡н галмаЗыб. Одур ки, Ьэр чур ¿ардым зэруридир. пал-тар, ajarra6bi, калорили эр-заг мэЬсуллары    кэтирмэк лазым дыр. Хочалыларын эксэриЗЗэти хэстэханалардд    тамамилэ тэк-тэнЬадыр. Онларын ара- бэдбэхт ¿етимлэрэ баш чэкин Ахы, инди онлар бизим ушаг-лардыр, республиканын ушаг-ларыдыр, # Хочалы иеэ Ьэми-шэлнк дадимкзД^ноВА Азэрииформуи мухбири. ШБЭЧЭР Р/иОНУ НЧРА HAHHMHJJ8TH БАШЧЫСЫНЫН Б91АИАТЫ Республиканын Кэлбэчэр mmua.p¡ ««WPft í“Sa гэдэр paJOHy K4pah^MHj¿^H«m эразндэ ахтарьш! тшшрм «АН»    внлмирик. йашчысы СаЬиб Экбэров давам етдирилир. и пэмчн- Л .том.т..п,. «пш едил- ЗёГафёёён)а Vap6K данрки нин билднриншдир ки веру Ьэпб? hasi    сонра^Кэлбэчэ!    ZEElm № капынын вэ Ерыаиистаи пре-    ^охдур    мул- зиденти мушавирииин кар.    ■    дктэлэринин Ьэрби гуллуг- тын 4-дэ Русн)а кутлэин    ки крюлютларi учхогр.    будары «jep-haaa» тапли иифор»си)а »»^аР“ «•    №    едант    .стилнн ра- Гуёё^ы ^^Р^г    муиаташэ^^оиэсьиа^ РЕр-э-    кетл^и „ил,    ™»Jjfc , кими Г1 Бу нэ'лу-т—ич- ^г^    •-'■-^з мартыя 4-дэ    он.    шэ тутурлар. нистиядан Ьэрби вертол¿от ними гиЗмэтлэидирмишдир.    vn,"nTnJhí»'' кяллик-    о таЗындан ракетлэрлэ атэ- ■луиатларда де)нл»р »рш^ \^7рлар^БешТун бун- ни. куJa бир кун эввэл Азэр- да.    ’^Ьава дан эввэл онлар Кэлбэчэр- ба>чан сэрЬэда )ахынлыгьж- лар    30    ^ поза. дэ радиоЗа)ым рвбитэсини Д» МИ-26 Ьэрби вертол)оту ^Ьэдлэрнин ЗОдэфэ по». »ра^2»ра.ы5лГр» з|с Хочалы фачиэси мы Заралаиандара хэстэхаиа-да шаоп rajni иостэриляр.% Фото О. Мэммамоиувдр par paJOHyH эразиси рш лар ja >maaf,p:    l'Z    уиы    ”^вдур”ё5;    ¿¿¡.¿¿ЛЭЙИЮЙ. поэулмасы ба- Ьеч дэ hy. рада етирэзларыиым вэ вурулуб салыниышдыр. ..... ^яэн Счмушдур Бу учуш- СаЬнб Экбэров демишдир: С. Экбэров Азэрииформун риидэнh к„я „аша тутулмагы. мухбиринэ _ теле фоила де-    ^^^^эбэб    мыз    вэ    республиканын Ьава ]араимасына Ьисси илэ де^    у/ПГ.—ж'Ьеч'юь».    рэдэ е’тиразларымыза вэ ада чэкнлэн Се)идлор|гаи-    Д    АЙрба]чан    Харнчя    Ишлэр *L.    5^' «SSSSTSmn»    н»*р»агг нот*лжё SS2T    Гарабагын    даглыг Ьиссэсв.    иеэ Ермэмистанда мэНэл. .    кэ^кДаЬ    » Ьэрби сурАт    roj-урлар. ;