Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 5, 1992, Baku, Azerbaijan МАРТ 1992-чи ИЛ. 4YM« АХШАМЫ. Mt М |21470| Осасм 1в1в-«у надв гоТулиувдар. A39PBAJ44H РЕСПУБЛИКАСЫНЫИ ИЧТИМАИСШСИ ГЭЗЕТИ Гм|м»1И 60 гмин. KYHYH ХЮПМЦЛ гэтилэт ка кестзрзк, мудриклик да АзэрВДчан дардадьф. фовгэл'адэ ceccHja тарихи-мизин    бэлкэ дэ эн агыр, эн Ьэлледичи магамында чагырылыб. Иллуз^алар у чуб кегди. Оэрт реаллыгла уз-узэ    галдыг: гулдур вэ хаин гоншуларла гаршы-дурма,    дунэнкн имперн)а илэ cojyr мунасибатлэр, ичимиздэ мэнэм-мэнэмлик иддиасы, стол давасы. Кэр. кинлик    пирамщасынын уча негтэсиндэн бу кун чох inej-лэр а}дын керунур:    белэ кетсэ, ~ b80hJiJ^thmk3 бкр аз да пис олачаг. Азадлыгын Jony душунду]умуз гэдэр дэ садэ деЗилмиш. Бу ¿олу бирнэфэсэ, ” халяс нэзэри схемлэрэ архаланыб кечмэк олмазмыш. Чылгынлыг фа. чнэ устундан фачиэ, дэрд устундэн дэрд кэтирэр. Инди — си]асэт кэлэфинин долашыг дущдуЗу бу магам-да бизим агыллы вэ cojyr башлара, ити нэзэрлэрэ eh. ти¿ачымыз даЬа чохдур. Эввэлдэн дэ бал ли иди: Гарабар дуЗукуну ачмадан дикар проблемлэрнмизи Ьэлл етмэк чэтин олачаг. Иткилэримиз 6eJyK, фа-чиамиз мудЬишдир. Лакин эн горхулусу мэглубиДОэт AyjFVcyHy jaxbTH бурахмаг, бэдбинлик ноту уста кек. лэнмэкдир. Эсл фачиэ бах онда баш вера билэр. Халг pyhy к эра к Ba J-шивэн узэ-риндэ Jox, «Чэнки» с ада лары уэариндэ кеклаисин. Ьэгигетин квзунэ — о но гэдэр ачы, нэ гэдэр сарт олса белэ — дик бахмагы бaчapмaлыjыг. Гарабагда мард огуллар вурушуб, ам-ма дэстэбазлыг да вар. Бел. ка ела бу дэстэбазлыг мане олур Гарабагы горумага? Бу кун халг депутат лары тарихде аз-аз тэсадуф еди. лэн фовгэл’адэ ceccHjaJa топлашыблар. Бурада душу-нуб-дашыныб ничат ¿олу да тапмаг олар, Президент дан тутмуш узуашагы Ьамы илэ Ьагг-Ьесаб чурутмэк дэ. Ьаисы сэрфэлидир. Ьансы даНа кэрэклидир? вэунуз му- аЛэнлэшдирин. Данмаг ол-•маз: Ьэр кэоин эз тэгсир па)ы вар. Президента бэлкэ дэ гэтиПэтсизликдэ тэг. сирлэндирмэк олар, мухали^ фэтин давакар ганадыны дезумсузлукдэ. Ьакими>3е_ тин Jyxapu даирэлэриндэки гаршыдурма ва чакишмэлэр дэ тэ'сирсиз галмыр. Халг адындан данышанлар roj халгын сэсинэ диггэт ¿етир-синлар: мэн ахы бела демэ-мкшдим. Маним а дым дан кстифадэ едиб ели_обаны бу кунэ гораага hen кэс вакил едилмэ^иб... ДаЬа бир сарт реаллыг вар: Ьэдсиз арха.|ынлыг кес-тардик. Эзумузу Бабак, Кор-оглу. Чаваяшир наели ад-ландырдыг. Эсл бабэклэрин, короглуларыи, чаванширлэ-рин гол-ганад атмасына иеэ шараит )аратмадыг. Зи^лы-лар сэнкарлардэн чыхма-дылар. Нэинки эн чэбЬадэ, Кеч сэрЬэд]аны мэнтэгэлэр-дэ бела сэнэт хадимларинин сэси ешидилмэди. Бэ’зилэ-ри куч верди гэлэмэ, гала-ны ону-буну лэкэлэмэкла, рэЬбэрли]ин унванына Ьэд. ]ан вэ cejyui ¿агдырмагла мешрул олду. Амбис^алар бутун Ьэдлэри ащды. Ду-нэики бэ]лэри, му лнэдар лары, з^алылары бир учдан, кор*коранэ мэшЬэр аЗагына чэкэн, аг саггалларына ту* пуран 20-чи илларин ком. сомолчулары вэ болшевик-лэри муасир «неокомсомол-чуларын», «необолшевиклэ-рин» ¿анында Toja кедэн олду. «Коммунист» ады 30. чу илларин «халг душмэни» дамгасындан да тэЬгирамиз сеээ чеврилди. Эн дэЬшэт. лиси одур ки, бэ'зэн комму, нист «суфрэсиндэ» nHj баг-лаЗанлар, вахталэ коммунист ады илэ о)уиэнлэр инди ej-ни фахарэтлэ она Ьэд Зон Загдырырлар. ИстИглалкПэтини тэнтэ. нэли шэкилдэ бутун дунЗа. Ja бэ]ан е тмиш республи. канын вэтандашлары мус-тагил haJaT гуручулугуна... олан-галаны да учуруб-да- гытмагдан, дунанки нуфуз саЬиблэрини кездэи салмаг-дан, вз Ьэмвэтанлэринин симасында душман образы |аратмагдан, Захын кечмнши-мизэ гылынч чалмагдан башладылар. Бу, haJaTbm сустлэшмэси,    иотеЬсал аЬэнкннин позулмасы, вах. тилэ Шэргэ нумунэ костэ. рилэн габагчыл мэдэни)Ja-тин иурунун олэзимэси, елм вэ тэЬсилэ марагын ааалмасы илэ муша>иэт олу-нур. Лени nejAa олмуш бир пара демократлар нэинки ]ад фикри, тэнгцди ]ахьгн бурахмыр, ону hap васитэ илэ богмага, балталамага чаЬд кестэрирлэр. 90-чы иллэрдэ «37-нин» диван. диванханасына бэнзэр Mah-кэмэлэр гурулур. Унутма-Jar: эсл «37» бе^ук бир мэм-лэкэтдэ, онларча халгын эн Jaxuibi овладларынын ба. шына империя миг]асында кэтирилэн мусибэт иди — русун да, курчунун дэ, aзэpбaJчaнлынын да фала. кэти иди. Инди «аЛрыча ке-турулмуш бир елкэда» тэт-биг едилэн «37» «а!рыча котурулмуш бир халгын» там ифласы, онун кен фонду-HVH мэЬви ила нэтичэлэна билэр. Тарих дэфэлэрлэ субут едиб: дагыдылан тифагын ахырынчы дашларыны да сага-сола тулла]араг хара-балыг этрафындд атылыб. душэнлэр, дунандан )алныз эоракылыгы ми рас кетуран-лэр ертэси кун гуру ]урдда галырлао. оз эоракылыгы. нын мнении гурбанына чев-рилирлэр. Дунэнииэ ал галдыран наслин ишыглы ca6ah арзу-суиа AymMaja Ьагты Jox. дур. KehHa мэзарлары газ-магла мэшрул олан кэслэ-рин гисматинэ Jaлныз бир овуч суму« вэ дишлэри ага-ран каллэл^э чыха билэр— корешэнларин наданлыгы-на вэ эхлагына хафифчэ KyjiyMcaJa« кэллэлаф... ЗАБИТИН Е’ТИРАФЫ Азэрба]чан Республякасыныи Презмдемтж А. Н. Му тэллибожук адыва атарыдакы мэзмуида мэктуб алытеыш-Дыр: Мэн, дахили гошунларын забита, полковник Волох Але меандр Иванович, Ьазыр-да Ленинград Али Дахили Гошунлар Мэктабиндэ хид-мэт едирэм. Бурада aзэp6aJ-чанлы кэнчлэр дэ тэЬсил алырлар. 1991-чи илин сен^бр — нoJaбp aJлapындa Фузули ра-Joнyнyн Ьэрби коменданты вэзифэсини Jepинэ ¿етирир-дим вэ «Гарабар проблеми» де]илэн проблемин пэллинин нечэ чэтин олдуруна дахилэн эмин ола билдим. Бу чэтин-лик бир чох чайатдан онун-ла элагэдардыр ки, ермэни, елэчэ дэ Руси]а с^асэтчилэ-ри Гарабар этрафында «ионии офен ojyн ojнaJыpлap. EJни заманда MYэJJэн даирэ-лэр белэ бир идeJaны сэ^лэ гызышдырырлар ки, Гарабарын дарлыг Ьиссэсинда aззpбaJчaнлы вэ ермэни эЬа-линин бирка Jaшaмacы мум-кун де]илдир. Мэтбуатын, радио вэ теле-виз^анын AзэpбaJчaнa гар-шы апардыры информаси]а муЬарибэси Рус^а халгла-рыны AзэpбaJчaн, онун рэ11-бэpлиJинин с^асзти элeJhи-нэ Jвнэлтмэ« магсади кудур. Бутун бунлар Азарба1чаи элeJhинэ эhвaл-pyhиJJвнин гызышдырылмасына вэ балка да конкрет арзуедилмэз Ьэрэкэтлэрэ кэтириб чыхара билэр. Бу мэгсэд элдэ олу-на билэр, чунки рус халгы A3ap6aj4aH халгынын мэдэ-HHjJara, маишати вэ xacnjja* ти Ьаггында, Гарабар фачиэ-синин эсл куиаЬкарлары har-гында чох аэ mej билир. Мэн белэ cHjacara гэбул еда бил-мирэм,    халгынью    вэ сизин си^асэтиииз Наггыцда об)ек-тив вэ мусбэт тэсаввгур JaptT-маг учуй элимдэн калэни ет-мишэм вэ едэчаЛэм. Сон вахтлар Ермэнистан pah6apAHjHBHH атдыгы ад-дымлар сепаратчыларын мэг-сэдлэри барэдэ чыхардыгым Иэтичэлерин дузкун олдуруна мани игнандырмышдыр: се-паратчылар Ьэр васитэ илэ, Ьэтта 6oJyk нисан тал эфа ты баЬасына AyHja бирл^инин «рэрбэтини» газанмара, Japa-•ларындан гаи ахан бу елкэ-цэ мевчуд B83HjJaTH индики ними сахламаг магсади ила Гарабара acajHum ropyJaH белкэлэрарасы. JaxyA 6eJ-гэлхалг гуввэлэрин }ерндил-мэсинэ наил олмаг иста]ир-лэр. Бу мэсэлэда сизин елчу-луб-бичилмиш M0BrejHHH3a 6eJyK Ьермэтлэ JaHamyptM вэ хаЬиш едирэм ки, мухтэ-лиф тэрафлардэн сиза кес-тэрилан тэз)игэ yjMaJacH-ныз. Маним фикримчэ, Jax-шы тэ'лим кормуш ермэии ¿араглыларына гаршы кор-тэоии, пис тэшкил олунмуш aMennJJaTnap Ьазырда сама* рэ вермэ1эчэкдир, 6oJyk нисан тэлэфаты иеэ A3ap6aJ-чан барэсинда мэнфи ичти- маи фикир Japaнмacынa сэ-бэб олачагдыр. Душмэнин такпжасыны да нэзэрэ ал-марын 9hэмиJJэти в*рдыр. О, кэркннли]и даим арты-рыр. сакннлэрдэ ваЬимэ 1а-радараг оилары вз JaшaJыш маитэгэлэрини тэрк ета^э мэчбур едир. азарба1чаилы-ларын евларини ]андырыр на дагыдыр. Тур, Маль^ля, Мешали кэндлариндэ. Хоча-лы шаЬариндэ бела олмуш-дур... Лакии инди Га раба? да «ей ран пфлмуш торпаг» тактикасы татбиг едэнлЬр J&ддa едхлаемалыдырлар ки, онларын чинaJэткap эмэлла-ри езлэрннэ гаршы чеврнлэ-чэкдир. Маним ишим сиздэ мараг догурурса, бэ’зи вариантлар тэклиф етмэк истэрдим: Санкт-Петербургда ]а)маг <чун мэним унваныма ни-ормас^а материаллары кен-дэрин, бу фэы^этин им канларыны кенишландирмэк учуй иеэ муваггэти дэ олса мэнэ AзэpбaJчaнын рэсми нума]эндэси статусу верин. Зэннимчэ, мэн республикала-рымызын халглары арасын-да мухтэлиф элагэлэрин моЬ-кэмлэндирклмэси, онларын гаршылыглы анлашмасы вэ достлуру ишинэ фaJдa вера бил эрам. Бу. тэклифлэрим AзэpбaJчaн халгына вэ шах сэн сиза бэолэдн)им сватами рэгбэт Ьиссиндэн ирали кэ-лир. Ьермэтлэ. нолиовиик А. И. ВОЛОХ. Алманщалы гонагларын габулу Мартын 4-дэ Aэ9pбaJчa-нын баш иазири Ь. Э. Ьэ-сэнов AлмaниJa Буядеста. гынын нYмaJэвдэ heJ,этини габул етмишдир. Нума)эн_ дэ heJ,этинэ БунДестагын депутаты, Сосиалист Ин-тернасионалыньгн витсе.пре-зидента Ьанс-ЗоЬен Фокел башчылыг едир. Гонаглар Вилли Брандтын ТЭШЭббусу ИЛЭ бирЛИК 0Л- К9лэрина таиышлыг еэфа-ринэ кэлмишлэр вэ тэкчэ Сосиалист Интернасионалы-нын дeJил, Ьэм дэ Алмани-Сосиал-Демократ Пар-тиJacынын мэнафе^ини тэм. сил едирлэр. Баш назир Ь. Э. Ьэсэнов гонаглары caлaмлajapaг, Aзэpбajчaн довлэтинин вэ онун игтиcaднJJaтынъш ин. АТ9Ш К9СИЛМИР Мартын 4-да кунун икин-чи JapHCHHfla ермэни силаЬ-лы дэсталэри зиреЬли тех-ннканын KOMajH ила Гараба-рык дарлыг Ьиссэсинда азэр-бaJчaнлылapын jamaflbirfla-ры Сырхавэнд кэндинн атэ-шэ тутмушлар. Республика Дахили Ишлэр Назирли]и-нин Гарабар зонасы узра да-*или ишлэр идарасиндэн алынмыш мэ’лумата керэ, шиддэтли атэшдэн санра кэн.-ди ала Ke4HpMaJa чэЬд кос тэрилмишдир. Ьучум дэф едилмишдир. Илкин мэ’лумата кора, кэндин JeflflH му-дафиэчиси Ьэлак олмуш. он нафэрдан чох адам JapanaH- мышдыр. * * * • * Aaap6aj4aH Республикасы Дахили Ишлэр Назирл^иннн мэтбуат хидмэти хэбэр вер-мишдяр ки, мартын 3-дэ ах-шам ермэни JaparnunapH Ко-pan6oj ра|оиунун Тодан кэндинн атэшэ тутмушлар. За-рар чэкэн )охдур. Ьэмин кун Шуша paJopyHAa фачиэ баш вермишдир: сэЬэр Шуша — Лачын JoayHyn 1в-чи кило-метрлн|индэ милис эмэкдаш-ларыяы Aaundjan автобус аш-мыщдыр. Нэтичэдэ дерд нэ-фэр Нэлак олмуш, 25 нэфэр бадан хэсарэтн ал мышдыр. (Азэрииформ). кишаф ]оллары    harr ын да Алманза нума>эндэ hej’a-тинин суалларына чаваб вер. мишдир. О Ьэмчинин Гара. багын даглыг Ьиссасиндэ силаЬлы мунагиша илэ элагэдар республикада Ja. рИнмыш екстремал cwjacn Ba3HjJaT Ьаггында гонагла-ра мэ’лумат вермншдир. Чэнаб Ьанс-JoheH Фокел тэклиф етмишдир ки, Га. рабага Сосиалист Интер-насионалы адындан бир груп мустагил мушаЬндэчи кендэрилсин. Эмали руНда ва гаршылыглы анлашма шэраитинда кечэн соЬбатдэ дикэр мэ-сэлаларэ дэ тохунулмушдур. Корушда Аээрба)чан Республикасы Али Сове танин бе|нолхалг мунасибэтлэр шо’бэсияин мудири Н. Э. Ахундов, Назир л эр Кабине, танин ше*бэ мудири X. Г. Салим ханов ишткрак етмиш-лэр. * * * Ьамии кун A3ap6aj4aH Республикасы Али Совета сэдринин бирннчи муавини 3. Э. Сэмэдзадэ алмашфлы гонаглары гэбул етмишдир. СеЬбэт заманы гонаглара республикада >аранмыш ич. TKMOHwCHjacH шараит, Гарабарын дарлыг Ьиссэсиндэ B93HjJaT Ьаггында мэ’лумат верилмишдир. Азэрба)чан Республикасы Али Совете Милли Шура. сынын ганунверичилин фэа-ли]}эти мэсэлэлэринэ тохунулмушдур. (Азэрииформ). 8ДШТЛИ ИУБАРИЗеде БИЗИ ИУДАФИ8 ЕДИН! «Азерба]чан — Исраил»-Чэмя] Зэтинив и дара эти, Бакы Jэhyди дини ичмасы Ватэнимизин бу агыр чагын-да оз Ьэмватэнлэринэ — Ьа-зырда Исраилин вэтэндашла-ры олан бакылылара мура-чиэт етмишлэр. Бу мурачиэтдэ дeJилиp: Бешинчи илдир ки, ермэии екстремистларинин кунаЬы узундэн гардаш вэ бачыла-рымызын ганы ахыдылыр. Ермэни диаспору тэрэфиндэн тапэдэн дырнагадэк силаЬ-ландырылмыш мэкрли ва амансыз душман Ьучум едир. оз Joлyндa од-алов пускурур. гыррын тородир. Динч, хе-]ирхаЬ AзэpбaJчaн халгы инди даЬшатли фашизм илла-риндэ Jэhyдил9pин башына кат*филан фaчиэJэ дучар ол-мушдур. Ермэнистандан го-вулмуш 200 мин aзэpбaJчaн-лы дидэркин душмушдур. 20 мин нэфардан чох ¿урддашы-мыз ермани гулдурлары тэ-рэфиндэн Гарабагын дарлыг Ьиссэсиндэн говулмуш-дур. AзэpбaJчaн торпагыны Jaн-рын бурумушдур. Бир чох шэЬарлэр вэ кэндлар виран ^улуб. Душман гадим Шу-ша1а ва Агдама чан атыр, Азэрба)чанын Ермэнистан-ла ЬэмсарЬад олан гэсэбэлэ-рини топлардан атэшэ ту-тур. Динч сакинлэр арасын-да талафат артыр. Мурачиэтдэ даЬа сонра де]илир: Руси1а парламентин-дэ иуфузлу лобби, Ливаядан к ал миш муздлулар, пешэкар гатиллэр ермэни силаЬлы гулдур дэстэл эринии тэрэ-финдэдир. Азэрба)чан бу ган-лы чарпышмада .так галыб. 1990-чы илин Jaивap фачиэ-сини кэрмуш бу халгын дэЬ-шэтли мусибэти да вам едир. Мунагишэни, эслиндэ иеэ муЬарибэни динч )олла ара-дан галдырмаг чагырышла-ры Ермэнистанын индики ли-дерлэри тэрэфиндэн мугави-мэтлэ гаршыланыр, рэдд еди-лир. Душмэнин азгынлыг ет-ди)и, AзэpбaJчaнын динч са-кинлэринин ганы ахыдылды-ры бир заманда сиз, Ьазыр-да Исраилдэ JaшaJaн Ьэмвэ-тэнлэримиз кэнар мушаЬи-дэчи ними галмамалысыныэ. буна мэ’нэви Ьапыныз Jox-дур. Бу кун Aзэp6aJчaн. са-баЬса Орта Шэрг. ермэни миллэтчилэринин гэсбкар-лыг мэгсэди белэдир. Вэтэ-нимизин бу нараЬат чагында биз сиза — Jypддaшлapымы-за мурачиэт едирик: Торпа-рымызда ермэни ишгалчыла-рынын торэтдиклэри эоракы-лыга, вандализма вэ вэЬши-лиJэ гаршы е’тираз сэсинизи учалдын. «AзэpбaJчaн — Исраил» ЧэмиJJэтинин и дара heJ’эти, Бакы 1эЬуди дини ичмасы се* внмлн вэ догма шаЬэрлэ влага caxAaJaH Ьэмвэтэнлэрнн-дэн — Леонид Голдште]н. Лев ЛJyбapcки, Еммануил Л Ja бизон, Натан Зорин, Ja ков PejTMaH. Марк Ворошиловски, Лев ByJaHOBCKH, Мон-Jy Пе]саченко. Борис Эзи-мов. Jypa 9co«^aJeB вэ бир чох башгаларындан, рес-публикамызын шэрэфини вэ мугэддэратыны, онуи эрази бутовлу1уну, адамларын ра-Ьат вэ динч эмэ1ини эзиз ту-танларын Ьамысындан Азэр-6aj4iHbi мудафиэ едэн мил-ли чэбЬэ ]аратмагы хаЬиш едирлэр. Мурачиэтдэ flejH-лир: Ахы агыр сынаг иллэ-риндэ A3ap6aj4aH халгы би-зимлэ дуэ-черэк кэсмишдир. Ьамымыз бирбиримизин дэр-динэ шэрик чыхмышыг. Биз Ьэмчинин бутун саг-лам душуичэли иераиллилэ-рэ мурачиэт едирик: Ермэии тэчавуэкарларына гаршы бу эдалэтли муоаризэдэ бизэ комэк един, онларын hHMaJa-дарларынын вэ элалтылары-нын Ьэр бир Jaлaн тэблига-тыны, миллэтлэрарасы душ мэнчилик аловуну гызышды ранларын hop бирини- дэф един. ToJ бизим тале*нмнз сизи душундурсун вэ гэлбинизи дилэ кэтирсин. К ЬЭСЭНОВУН ВЭ С. ДЭМИРЭЛИН ' ТЕЛЕФОН ДАНЫШЫРЫ АмрОДюн Риспублмквсынын баш иаамрм Пасам Насамоа ила Туркм|а Раслублмкасы Накуматм-имм башчысы €ула|мам Даммрал арасында телефон дамышыгы олмушдур. Ь. Ьэсэнов Даглыг Гарабагда вэ A3ap6aj43HUH она * битишик ра)онларьжда ¿аранмыш сон дэрэчэ кэркин вэ-3kJJbt, ермэни силаЬлы бнрлэшмэлэринин Jenn вэЬши-лнклэри, онларын муасир Ьэрби техникадан истифадэ едарэк Хочалы шэЬэринин динч эЬалисини — гадынла-ры. ушаглары вэ гочалары кутлэви сурэтдэ гырмасы. бутов Jam^Jum мэнтэгэлэриинн Jep узундэн силинмэси. бу болкэнин динч шэЬэр вэ кэндлэриннн арамсыз атэшэ ту-тулмасы Ьаггында Оуле]ман Дэмирэлэ мэ’лумат вермиш-дир. С. Дэмнрэл Дарлыг Гарабагда вэ онун этрафында Ьадисэлэрин инкишафы, динч эЬали арасында чохлу гур-баклара сэбэб олмасы илэ элагэдар тэшвиш вэ нараЬат-лыг Ьисси кечирд^ини билднрмишдир. * «4yMhypHjj9T» гэзетннин HÜW-чи ид 2 март тарах» яомрэсиидэ дэрч олунмуш «Typanja фэвли|-)этсиз гала бжлмэз» с эр лев ha л н мэгалэса 3-чу сэ-Ьвфэдэ дэрч одуяур. Мэгалэдэ Суле]мав Дамярэлии Фэ|аиаты шэрЬ олунур. МУДАФИЭ HA3MPJ1HJHHMH ТЭКЗИБИ Аэарба|мам Республякасыныи Мудафме Назкр* лм|м Хочалы шаЬермнмн мудафиачмлармидан «Град» гуртусуиун ала кечмрмлмесм Наггыида ерменм мен-балармна асаслакараг |а)ылан ма'луматлары тек- эмб атммшдмр. Бу ¿алан мэ’луматдан Ьамнн шэЬэрин динч эЬалиси-нин ермэни силаЬлы бирлэшмэлэри тэрэфиндэн кутлэви сурэтдэ гырылмасына harr газандырмаг учун истифадэ олунур. Тэкзибдэ дeJилиp ки, Азэрба>чан Республикасы миллн озунумудафиэ гуввэлэринин вертол]отунун мэЬв едилмэси Ьаггында Ьэмин мэибэлэрин мэ’луматы да yj-дурмадыр. АЗЭРБАЛЧАНЫН C9J1AhnjJ9TJ1H НYMAJ9HA9ЛИJИНДЭ МЭТБУАТ КОНФРАНСЫ Дунам Ааарба)чанын Москвадакы салаНи)|етлн * нума|анделн|ннда бу |ахынларда Хочалы шаНермн-да (Даглыг Гарабар) баш вермнш Ьаднсалера Неср олунан матбуат конфрансы качирнлммшдмр. Мэтбуат конфрансында Хочалынын мулки эЬалиси-нин гэтлэ ¿етирилмэси Ьаггында видеоматериаллар кос-тэрилмишдир. Журналистлэр олдурулмуш гадынлары вэ ушаглары кормушлэр. A3ap6aj4aH Республикасы Президента мэтбуат хидмэтинин рэЬбэри Расим AraJeB демиш-дир ки, Ьэлак оланларын дэгиг cajH Ьалэлик мэ’лум де-¿илдир, лакин тахминэн мин нэфэрдир. Расим Arajee демишдир ки, МДБ бирлэшмиш силаЬлы гуввэлэринин 366-чы мотоатычы ала]ын Ьэрби ( гуллугчулары XoчaлыJa басгында ермэнилэр тэрэфиндэ иштирак етмишлэр. ЕДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ ТБИЛИСЖЭ КЭЛЭЧЭКДИР Курчустаиын муааггатм Некуматнннн башчысы ; Тонких Сигуа дунам матбуат конфрансында бмл-дмрммшднр км, Едуард Шеварднадзе «Курчуста-иыи днрчалмшмв нчтмман фоидуиу |аратмаг учун бу Нефтемин ахырларымда Тбилисм|е келечекднр. Сигуа Шеварднадзенин Ьокумэтдэ MyaJJaH бир pah бэр вэзифэJ9 to’Jhh олундуру барэдэ ша]иэлэрн тэкзиб етмиш, лакин демишдир ки, ола билсин, Курчустаиын кечмиш лидери гаршыдакы парламент сечкилэриндэ республика демократик пapтиJacынын фэхри сэдри кими иштирак едэчэкдир. А ЛАЗ КЕТМЭК ИСТЭ1ИР, OhAHJAH TOJMyP Москаадам варилеи ма'лумата мера, Ханкеи-дммм терм етмиш Эб4-чч мотоатычы ала|ым бея-малерм аааелкн ними (оно до Даглыг Гарвбвгын ииаибатн маркезн (ахынлытындакы еНти|ат ра|онун-дадыр. МДБ бирлэшмиш силаЬлы гуввэлэрикин мэтбуат мэркэзиндэ РИТА—сетА-нын мухбиринэ хэбэр вермиш-лер ки, силаЬлы дэстэлэр вэ ¿ерли эЬали болмэлэрин рэ-1ондан чыхмасына имкан вермир. Батал)онлардан оири нин командири шушалы Majop CeJ{»H ОНан)ан, Ь.аоелэ ермэни миллэтиндэн олан дикэр беш забит a.iajbm uiax-си heJ'aTHHHH. Ьэрби техникасынын вэ эмлакынын пэрои вepтoлJoтлapлa кочурулмэсинэ мане олмага чэЬд кэстар-мишлэр. * 366-чы АЛАШН ЭСКЭРЛЭРИНДЭН БИР ТРУПУ. ОНЛАР ШАЬИДЛИК ЕДИР.... * СЭНИФЭ 2. AHAJA ТУШЛАНМЫШ KYJIJI9 Хочалы бизим дардимиздир Сэккиз ¿ашлы Хочалы са. кини Хатирэ Оручованын кениш ачылмьпи козларинин дэринли]индэ Ьэм арры, Ьэм горху, Ьэм дэ валиде]н Ьэс-рэти, а на Ьэсрата сезилир.. Эзаб чэкэн балача ypajH вар гуввэси иле аиасыны кезлэ- Jwp, амма эфсуслар олсун тире бир там галыб. Гызьш hhJhh, ки... Xai 5ир андача Je. дош гэфэен одлу силаЬла ¿араланыб, аг ч^эри зэдэ-лэниб, плевра бошлуруна гаи сызыб, куллэлэр га-быргаларыны сындырыб. Онун гэшэнк rapa коз. л эринии ушаглара хас ол-MaJaH чидди бахышындан охунан бир суая узун муд. дет ¿аддан чыхмыр: ахы не-*чэ олду ки. est беЗуклэр буна ]ол    вердиниз?    Биз ушагларын, куиаЬы надир? Биз сизэ инаиырыг. Биз би. Алирик ки, cm кучлусунуз, агыллысыныз, Ьэр meja ку. чунуз чатер! Хатаоэши муаличэ олундуру &акы шэЬэр тэ’чнли тибби >ардым хэстэхаиасы-иын бирннчи чэрроЬиПэ шо'басиннн    мудири,    тибб елмлэре намиээди Заур Мэм-мэдли деди: — Иваныя. биз, тэ’чшш ¿ардым Ьэкимлэри Ьэр чур вэз»3>этлэ гаршылашмага адат етмишик, бизим тибб саЬэсинин • xycycHjJoTH бе-ледир. Амма одлу силаЬла ¿араланмыш ушаглары кор. мэк бизим учун чапиндир. Папиросу тэркитмиш Ьэ-«имлэримиэин чоху ¿ени. дан сигарета ал атыб. ...Хочалыдан кэтарилмищ отуз хэстэ арасьшда ал ты ушаг вар. Зэрэр чэкэнлэр арасындакы дойму ш киши-лэрин, гадынларын, JenwJeT-мэлэрин бэ'знлэриндэ ней. роз башлацдырына кора эт-рафларын амдутасиЗасы уз. рэ амэлиЗЗатлар апарыла-чаг. Бу адамларын Ьамысы о мудпиш феврал кечэсинин гурбанларыдыр. СоЬбэт ет. диклэримизин чоху эзяз. ларинин олумуну козлэри ила кордуклэрини дедилэр, бир чохлары иеэ аилэ уэв-лэринии саламат галыб-гал-мадыгыны билмирлор. Мэсэлэн, чанаг сумуЗун. дэн куллэ ¿арасы алмуш вэ ajar лары 2 — З-чу дэрэ-чэдэ донмуш механизатор XaQaJ Халилов аилэеннин Ьа-рада олду руну бялмир. О, мешэдэ кордуклэрини ]ыг. чам, заЬирэн чох еЬтирассыз данышды. Зерли сакинлэр говулуб-олдурулэн ними гулдурлар ири машьгаларлс кэлиб азарба)чаялыларын евлэриндэн талан олунан эмлажы бу машыилара )ух-naMdJa, таланчылыга вэ coj. рунчулуга башламышлар. 43 ¿ашлы ¿аралы механизатор Хаса>а эзаб верви ей. лэсиндэн хэбэриния олма. масыдыр, амма Jena умиди-ни итирмир. (Арды 3-чу сэЬифэдэ) •Н Х9ТД9Н КПОГТАЖ ОДЛУ УФУГЛЭР Артыг беш ИЛДИР «И, Га|»6»» муЬчтбо веджр. Гвнлы Ьврбии шпошм ивпрднЗи бэдбэхтлфш фачиэ-, л эр двагееы Гарвбагыи двгшг киесэсшли дан чохдаи ашыб. Куну ив)в соерудви, ¿УРДУ вирея га- бел- лая обаларымызы одлу агушуиа чвиви бу далгалар Ьид, дидэркин талели миилврлэ соЗдашымызы аграф кэлэрэ атыб.    .____ Гтршы даглардая сяиэсяиэ дм чвиялэи Агдам -цшЪимш Т«* 'орю . .. тципяшым вмт»- мэзлх]. jrpJW И» гурвижры ха • ошнт верп хрипи жлваш емпвеваг ошв, ов-ларын агыр JyKy*y мэрд-мэрдаяэ чэваи дэ одур. Бу куя Агдама Joiy ду™Ьлар кар аддымда бииэсиб адвмларла, коз ¿ашларыДла, ерш заманда. ¿е1ШП1эзлиж РУ^уЗла гар-пшиимм!« Гаребапш дагдыг киесэсиия aaapóajnaa-лмдаммм вэкшнчэсииэ тэмизлэ)эи ермэии гаиичэилв|Ш‘ да т»-Т*»    И&юхшгияр у*»** возтдуб Онуи екаиидараыгыиы итирмиш тЗатыиыи чжзюшэри, iva leva ¿озулай тэзадлары cbhbhmbJoh кэ|9чаиларм, кала Т^э^ет» }мырыг Дазырыг вэ кеч да битиии, муфеесал тээесурет (вредвчагымызе Ж Г ДАМ, 92-чи ИЛИМ Д ФКНРАЛЫ. Шэкэ- рин мэркэзи MejABHbi дуз дерд ил бундам эввэл олдуру кими ¿еяэ издикам-лыдыр. Лакии о вахтыи чош* рун, емосионал мятянглэрн. нитглэри. чагырышлары инди таршйш ¿аддашына ¿азы-лыб. Бу кун ме)дая дэрдло-рин вэ дэрдлилэрннднр. Сои нллэр бура Ja ¿олу душэнлэр учун ади бир мэязэрэ: тнкин-тиси ¿арымчыг галмыш Агдам театрашын бинасы гар- шысында не ¿да илэ уэбэуз учалаи гуллэли краяын ири дэмир релслэри узэриндэн нечэ-нечэ а)рылыг вэ Ьузн нарваны кечиб. Чэмиллянин. Мешэлннян. Гарадаглыиын, Гушчуларын, МалыбеЗляння догма ¿урдундан дидэркин ганлы hop кт- реопувликаиызш! гыргындан гурту л куш бввэ- мухтэлиф ^рлэриидэи Гара- sain.”5K"sìì чир бурдан... Нэ вахтса га-¿ыдачагына умидини и тир-мир. Она керэ итирмир ки. Ьэлэ душмэи козунэ ох ними санчылан Шуша вар, Агдам вар, шэЬидлэри артдыг-ча мугэддэслэшэн ана торпаг вар, геЗрэтли вэтэн огуллары вар... ГАРАБАТ мунагишэ-си дэринлэшдикчэ. Агдамын гаЗгы ¿уку дэ артыр. Бураны езуяэ умид ¿ери. истинадкаЬ бил эн Зуз-лэрлэ дидэркин соЗдашымызы JepÒaJep етмэк, онларын ¿ашаЗышы учун MyaJJaH шэ-раит ¿аратмаг, кузэранлары-на кемэклик костэрмэк ла-зымдыр Тэкчэ бу илин ики a J ын да Гарадаглыдан 23, Гушчулардан 71, МалыбэЗли-дэн 179. Шушадан 32 гач-гын аилэси Агдам paJoHyH-да ¿ерлэшдирилиб. Хочалынын мудЬиш фачиэдэн чых-мыш сакинлэринэ дэ или сы~ гыначаг верилир. Умуми31эт-лэ. раЗонда 3 миндэн чох дидэркин дай ми сыгыначаг талиб. АБУНЭ—62 рин узэриндэ саатларла оту-раи керэрсяииз. Бир сезлэ. еллэркмизш кеч гагары ке- (Арды 2-чи сэкяфоиз) МАРТ ТНРАЖЫМЫЗ -Ш МИН 7891 Экэр феврал ын 1лэ гэ-эетимизин умуми тиражы 173 мин 64 нусхэ идиеэ, ©тэн а) эрзиндэ бу рэгэм 174 мин 789 нусхэЗэ чат-мышдыр. Абунэчилэрими-зин са1ы 1710 нэфэр артыб. Элбэттэ, бу бизи севиндир-мэ]э билмэз. Лакин бизи мэ’Зус еда« чэтинликлэр, манеэлэр дэ чохалыб. Хусусилэ Азэрба)-чанын узаг ра1он вэ кэнд-лэриндэ ¿аша]ан абунэчи. лэримиздэн, охучуларымыз-дан Ьаглы киле]лэр ешиди. рик. Гэзетимиз абунэчилэ-рэ. газет кошклэринэ вахты н да чатдырылмыр. Нэтичэдэ м»шлэрлэ иуехэ оз охучусуну тапмадан кери гаЗыдьгр. ГеЗд едэк ки, гэ-зетин вахтыи да охучулара чагтдырылмамасынын сэбэ. би тэкчэ бу де1ил. Гэоет кошку сатычыларынын бэ’-зилэринин сэриштэс«зли)и, елэчэ дэ гэзетлэрнн кешк. лэрэ мэгсадэуЗгун шэкилдэ па)ланмамасы нэтичэенндэ бэ’зи ¿ерлэрдэ гээетлзр то. кулуб галдыгы Ьалда, дикэр кешклэрдэ охучулар чХалг гэзети»ни ала билмнрлэр. Кэро« элагэдар тэшкнлет лар бунуила баглы ишлэ. рнндэ лазымн денуш ¿арат-сынлар. С АСЛАНОВ. ;