Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 04, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 4, 1992, Baku, Azerbaijan /ХАЛГ Г83ЕТИ « maw ия. - м СОНУНЧУ «ИМТАЬАН» Малыбо]лидэ балета Нем- едуну }ерлкларинэ «сулЬ» дили АзэрбаНан Педаи саЗдыгымыз рус далияи ei- Дили ре Эдэби^аты рэдэн ги]а)бичи тэлебэ Шал- тутунун коллективи верди Сафаров буилки гыш седая бу кунлардэ хабар ИмтаЬан ceccRjacbraa кала тутмушдур. Тал аба |олдаш. билмэмишди. О. ем руну н дары ва муадлимлар Maphÿ сонунчу ceccHj ас ынын rej. рэт имтаЬаныны киши ки-мн вермжидир. ШаЬверди бир нечэ гулдуру иэЬв ет-миш, сонунчу гумбара ила партлатмыгпдыр. Педагожя Рус Тиств-Ьадя- мун Агчабе; 'выгыначаг ии, онун дарда|лыг карпа ]адяхарыны haaaunija * ка-турмэ]н гэрара аямышлаф. И0РАНБ0.1УН Ч8ТИН ИТНЛ8РИ ра]онларынын верил мишдир. KoMTfccHja ...Зе]вэ—Шафэг ]одунун hap гарышы таЬлуиалидир. Чункн ермаяилар Леникэнд, Гарачивар, Манасиаиддан бу ]ерлеря теэ-тез too, mhhomJot атэшияа тутурлар. Амма эн таЬлукади пясса Шафагин хирэчэ]инда, узум баглары-ныя каиарындадыр. Вурада }олуи 100—160 метри Jara-ча галхдыгьшдан Манаскэвд-даки тападая ачыг-ашкар ке-рунур. Ьэр аи аташ квзлэ-нилир. Икя куя аввел ha-мин тепэдэн атылмыш мар-мшпга галпалэри машыныи беш-он аддымлырына ду-шуб. Лалныз суручуяун чэлд-jihJh, са1ыглыгы хилас едиб онлары. By дафа да paJoayH та*-чили )ардым хэстэханасы-яын суручусу Ариф Сала-hoB биэи саг-саламат Шафэг «видена катириб чыхарыр. Ерманилэр. евлэрин чоху ну }аядырыб кулэ деядариб. лер. Канддаки сукут ада-мы ва1шмэ)а салыр. Л ал су-куту ]алныз аташ сэслари ncteyp. Сакинлор кэнди НУМАНИТАР 1АРДЫМ ММ КЕД»? Бу суал бакылылары, рес.    Ичра Ьакимийатшин, Гы- публиканын сакинлэрини зыл А^пара чами^аткнин кетдикча тез*<гез нараЬат нyшlaJвндaлapи васитасилв едир. Сэбвби лев, мв’лум ол. суд тозуяун бир Ьпссеси дуру кими. бу ]ахынларда Гарабагын даглыг пяосаси Ьум^нитар Мрдым хатти ила йамсврЬвд олан Агда*. ила республика^ калан Агчабвди, Барда, ¿евлах. суд тозуяун меЬтэкирлэрда Калбэчар, Тартар, Коранбо] керунмэсн ила баглыдыр.    paJoнлapынын сакинларина Адамларын Ьвддэтланмэ-]э она кара эсасы вар ки,    Ко1*исси1а    узвларинин, }ардымын хусуси респуб. Гызыл А^ара чами.Цэти-лнка комитэсинин ва пэмин |ШН ичтимаи ташкилатла-]ардымы республика^ ка-    руЬаннларин    кума- тиран харичи фирмаларын    Ышаларинин кема1и ила нума}ендалэринин чидди к^лдрщ, )аЛныз aJpылмa. , дерд-беш а1дыр ки. тэрк нэзарати а л тын да белуш- сына д^ил, Ьэм да тэ’]инат едиблэр. дурулэчэ1и барадэ дэфэлэр-    ьринэ чатдырылмасына на ла вэ’длэр верилмишдир. зардх едилир. Лакин сиз Бу назарат Ъэ^та кечи- в3уНу3 баша душурсуяуз ки. рилир, }а >ох?    Ьамкн суддан )ерлардв не. Алмани]адан Aзвpбajчaнa чэ истифада олунмасына едилэн Гуманитар 1арды- назарат етмэ]э бизим сада, мьга дахил олмасы ва бе. ча имканымыз ^хдур. Бу лушдурулмэсина нэзаретин мэсаладэ пэр ше] 1ардьгмын тапшырылдыгы. Алмаяи]а- верилди]и коллективлардэ-нын «Весотра» фирмасынын ки адамларын вичданын-нума^ндэси вэ вэкили Мам. дан асылыдыр. мэдага МирваЬабЬвун Азар-    Мэн Иеч кими е’тимад- информун мухбири ила сел- сызлыгла тэгсирландирмэк бэти бу барадэдир. Лери фИкриндэ Де]ияэм ва даЬа калмишкан. кизли базарда чох и нанята г истэрдим ки, коммерси]а магазаларында сатылан суд тичарат ама-лиЛатлары нэтичэсиндэ кэ-тирилмишдир. Лери кэл-мишкэн, буиун взу да мум-кундур. Бунунла бела, мэнэ мэ’ кврунан    вэ чурбачур ceh. бэтлэрэ    сэбэб олан Ьэмин суд тозунун бвлущдурул-мэсина да о назарат едир. — Бали, май 1укларин ка. тирилмэсинэ вэ балушдурул мэсинэ республика Назир-лэр Кабиаети 1анында japa. дылмыш Ьуманитар ]ардым лум олдугу кими, Иазырда мэсэлэлэрина дайр хусуси (Ьуманитар ^рдым комис. комисси]а ила бирликда си}асьша камак учуй >е»р-нэзарэт едирэм. Республи- лэрдэ Ьэмин ]ардымда. Kaja а!рылан 2 мин тон суд истифадзни )ox.iaja4ar труп-тозундан артыг Бакы}а тэг- лар Japaдылыp. пэмин груп-рибэн 1.5 мин тону кати- ларын тэркибинэ Халг Чэб-рилмишдир. Онун 601 тону Ьасиянн, мухтэлиф парти. тэЧинатына кара — Бакы- 1аларын вэ Ьэрэкатларын, нын вэ республикакын у шаг т*чтимаи тэшкилатларьш евлэринэ вэ хэстэханала. узвлэри дахил олачаглар. Ле-рыяа. интернат мактэблэ- ри калмишкан rejfl едим ки. ринэ. гочалар евлэринэ, JaH- }ахын вахтларда «Весотра» вар Ьадйсалэриндэ, Тара- фирмасы Банька мин тон-багын даглыг Ьиссэсиндэ дай чох эт консерви кен-Ьэлак оланларьш аилалэри- AapMaJa башла1ачагдыр. Умид на вэ с. балушдурулмушдур. етмэк истэрдим ки, групла. Буну она кара эминликла рын иши фа)далы олачаг де]ирэм ки, суду Иэмин вэ республикада пуманитар ушаг евлэрини«, хэстэхана- JapflbiMHH белушдурулмаси ларын. мэктаблэрин, сосиал ила элагадар hap чур суи-тэ’минат идаралэринин ва с. истифада Ъалларынын гар. Евлардан биринин haja. тина кечирик. Лампа ишы-гында беш-алты канч ceh-бэт едир. Каиди душмандан ndpyjaw „а™?    емармндви    *4». ГэраркаЬда; ♦ Коранбо] ра)оа дахклш мшлар шабэскнжн эмеддашлары ______„.»иннйцйтлап    дуолары    даЬа да    фэаллаш-    Лап бу к\ нлэрдэ Маяаш оласыдыр сахламава    чалыиш^аглар.    дд    Ывсыз-    ва Еркэч кандларн угрук- Саг олсунлар. дв|ушчула- дь*лар- овлар» ии    ал ле^уш лэрдэ гаЬраовая» *гарарк к Орта ah бурада башындан JeHa дэ аташ билмэсэлэр на ^рлвпшр. орта 60J*y.j£P: ачырдылар." - Ел^ки. ки...------ ^    «сынГ мни. РаКжун баш ha- Ьатта аээроагделылар j».    «    |ПвЛ-,    р Уунлутдан ва кэркинлтден тнлыг душду, ачаиб сэслар    Ja дыма ики-уч саат к»    р&кунун кезлари чухура душмуш чыхарыр, кандэ кучлу ишыг вал ра]он мэрказиндэ У кими Муээффэр    _ чаваи ог ланезуну тагдим    багырышырлар.    Фи.    кэндин    гачгынлары ила    "чакяр.    басгынлар    едирлар.    шэфвг    вэ    газ«* еда“    j*    *£ÿ£L    ÎSS^r* «Saw    еМир*мл* Вал и je в аиа>аи кандларэ тез-тез Йсма]ылов, Шуба] ЭЬмадоа Шэфаг вэ Разим Абдулла]еви ко- -"SiTSSÆ »-*&    ^    „р. kjrsbr-TBK    issss1’    ssr    ss^rsr    ssrz ^та^аг-    .    ли^ишлар    ше’б^и    ^экдаш-    Эо^мур“    куллэ    алтында    ^рзаллар^    ^    Тапга^уялу    JeHK30H    ермани    гулдурла. арн зар едэн чав^н    ¿“‘“Wiavhin    Тэкча да.    Вишгышлыг. Баллы raja    дофн ку. • созлэри душду. О да гона- илаэрзаг ва каидлари тамамила бошал- дМма адалмарымьщьк га ттмиляпя    гонгулуб ва дэрман flej    , рзаг    далыв. Тодан кэндиндэ ев    ганы    баЬасына га}тарылая ларындан    тэшкил олунмуш    ры тэмин олунмуруг. _ ^    кэнпэ кэлио постлара адам    кандларн таЬлукэ алтында.    *ын Мина1эт 1увасына чев- — Ьусе1иага муэллиим,    достлардан    бнрина кали-    Гэрибэ    ■¿ЗДД|0    пашы1ыр Лухарыда адыны    ДЬф. Умуми))атла. гыса    рилир Манэш вэ Еркэч вэдансэ бу кун ]аманча    ^    Ларыгаранлыг    отагда    Лрпагыны    ^экякйм    стфучуАрнф Са-    муддат    арзинда азарба]чан.    кэндлэри    уч дафа элдая. фааллашыблар, — де)ир.—    20 ~ 22 ]ашларында бир    ]емэк давасы    дв)ан к®1^1    я**    мудафиачи.    лылар    ]аша]ан кандлардэн    элэ кечиб.    Лена дэ. ермани Ба]агдан аташ ачырлар. Саг-    картоф со1ур.    Башга    вэ онун башга^    1^эвд5®”    *    париник    аи ]ахын кемак-    5 мин    нэфэра ]ахын га41*1*1”    силаЬлы    бирлэшмалэринии лыгыныза биз да борчлу гал-    бири ба]ырда одун    догра.    либ Ьеч кимД®н У    чжчвднр    Лери душэкдэ    ра|он    мэрказина. с»РЬэДД^”    элиндадир. мыоыг. Канд арасына    чы-    ,ьт.    олма1ан ¿ашыды. Го1 охучу    чиевдчр.    «в^шэ    узаг кандлэра. Нафталана ханд» еЬти1атлы олун.    Ду-    - Алчаглар башымызы о    езу напяа чыхартсын.    элтз    трмаиаи-    панаЬ кэтармишдир.    иаД1™аН    Ии^лэкао    олс! да НжТриа^°-С=ГН    Га!    дааГТ^ГкГн? бир    и^Т?ушч^|д»А^у    ялия^инд^ дакй. 50У £»"».■’ггрг    Ь№зг*ьг=:гзгьа    вггглг Лера нечэ зарбла да1мишди-    — Ьеч олмаса эрзагынызы    санов вэ башгаларындан да    Кеч ^ знси> коранбо]а    чох адам ]араланмышдыр.    кэн    бир    даЬа    Ьисс е    д    . са. галханда кардук узка, вахтлы-вахтында чатдырыр- Ьеч бир кн^-кузар «шит-    рмис*    ^    {сонра    Онларьж • арасында    Ьамлет    ГАСЫМОВ, зу гандыр...    лашны?    — де}э сорушурам.    мэдик.    Лекаиэ 1ястаклэр    гмин.аманлыгын    »Нали ила ]анашы. Ьуг>г-    рафИГ САЛМАНОВ (фото), И Ввля1ев бу евзларя , твзччублэ узумэ бахыр будур ки, тезликла адамл р . '    олчначагьжа    умид муЬафиза оргииарынын иш-    гааети.нин    иухбир- €лэ деда ки    санки дотру- вэ тез да алава едир:    догма    ачмлврыиа га?ыт.    ^¡Гбела о“ чмэда. милли мудафиа ор-    ч^лг газешаиин «ухоч»- дая да^унадаар о иди. Ку- - МуЬарибэ кеднр, тар- сьтлаР^ Нв1ин бабасвша ввсп}шрм^    ^    дусуиун аскарлэри дэ вар. лари, найнаолао нса тэпанин о дат. вахтында чатдыра олур-олсун канди гор>)>о мади.    к—    _ F О нума]андэлэринэ албэал шахе эн    азум вермишам. шьюыны алачагдыр. (Азаринформ). .    .*    ?V|.0 НбДфьС Кунун с вИбэги ЭЛАВЭ ДЭ19Р ВЕРКИСИ: 28 ФАИЗ НЭ ДЕМЭКДИР? Мэ’лумдур ки, бу илдан тинин усту«э 25 фмю алаэа «Элавэ да Jap верхней har- адяр. 60 манатьи 25 фаизи гында» Азарба)чан Респуб- enajnp 15 мадат. Чв]данын ликасы гануну ryeeaja ми. паракэнда сатьпи ги>мэти ниб. v О вахтдан бари тича- олур 75 манат. Maraw Да аз рэтдэ, умумиЦатла, алгы. ноабосивдэ Ьашш 15 мана-сатгы ила баглы олан hap тын 28 фаизини девлета ве-]ердэ алам гарышыб бир- рир. бнрина. Maja AajapH ejHH Белаликлэ. 28 фаизлик олан конкрет маЬсулу hapa ^39 дэ)ар веркисянин ас. бир ги)мэтэ сатыр. Кару. ЛШД9 чамаата Ъеч бир дэх-нур, бу Ba3HjJoT бэ’зи тэш- ди ioxnyp. килатлара ал верир, она кара да мэсэлвни а]дынлаш. Y М ИД (ЕРИ АВШЕРОН (мухбирнмиз- Гарабага 500 мин манат дай). Мешали кэндинин аран хнагд пул да кендарилмиш-Га рабатда мэсцунлашмыш дчр.^ эЬалисинин нума]андэлари    PajoH ичра haiajMHjjaTH- бу кунлардэ Абшерон ра. ниц башчысы Исрафил ]онунда олмушлар. Онлар Исрафилов flejHp: фэлакэт© душмуш чаМаа-    — Мешали кэндини па- тын эн зарури еЬти]ачлары. мили^э кетурмушдук. ма. нын еданилмаси ила ала- маата hap чур кемак кес-гадар тэдбнрларкн кврул- тэрирдик. Ев тикднретларэ, мэсиндэ иштнрак етмиш- hyapy душенлэрэ, хе]нр иш лар. Нами paJoHyH эмэк тутанлара ал узадырдыг. коллективлэринин, ajpu-aj- Лол нэкилишиндэ, инзибатн ры имванлы адамларынын биналарын учалдылмасын-топладыгы арзаг, дава-дэр. да. дк абшеронлулар jaxtJH-ман, пал-палтар мешалилэ. дан иштнрак едирдилэр. Ам-рин езларинин иштиракы ма инди ермани гулдурлар яла зарм>ча«анл9рин ара* кэнди виран го]ублар. Ча-сында бвлущдурулэчак. медт^да башыны квтуруб Агдама, BapwJa, Тартара гачыб. Бу кунлардэ чохдан бари исинишдн]им, увсиЛат-дв олдугум адамларын кв-рушуна кетмищдим. Дарин сарсынты кечирсалер да умидла ]аша]ырл«р. Тезлик-лэ догма JypAB га]ытмаг Ьэсрэтиндэдирлэр. Абшеронлулар hap ишдэ онлара арха дурачаглар. Хырдалан Ье)вандарла-ры гарабаглы ушаглара Ьэр кун 40 литр таза суд кен-дэрирлэр. МеЬдиабад гаса-бэсиндэ    Ермэнистаидан калан гачгын аилалэри учун 46 ]аша]ыш еви но]абрадэк тэЬвил верилмалидир. Пирэ- кушкул ва Масазыр канд-лериндаки гачгын аилола. ринин проблвмларв hap вахт диггэт мэркэзиндэдир. Лакин тоассуфла демали]ам ки, гачгынларла иш «парам комитэ бизимла элбир ча* лышмагдан бо]ун гачырыр, лазыми кемак кестармир. Оз ра)онумузун имкаи. сыэ адамларыкы да уяут-муруг. Хырдаландакы Je. макханаларын бириндэ hap кун 200-дэк касыб а дама пулсуз JeMBK вермак назэр-дэ тутулур. Бир сезлэ. ун-ванымызы умид JepH би-лэнлэрн элибош га)тармы-рыГ. Диггэт; Т939 хаб ФЕРМЕР ОЛМАГ ИСТ9МИРЛЭР... — Ким фермер олмаг ис. дым ки. бунлар кечмиш KyJ-у    (бышев колхфундан ajpbi. лыб чмустагиллик алде одзн»    тэс эрруфат ларды р. Ьэрэсинин ^бир-ики тракто* ру ола ja олма]а. Гынамалы де}ил. Ахы. фермерлар top- дырмага тэласмирлэр. Ре-flaKCHjaJa зэнк вуран, мэк-туб кендэран охучулары. мыз беле бир суала этраф-лы чаваб алмаг hctbJhp-лэр:    Алычы    мэЬсулун дэ- гиг ги}мэтини, даЬа догру-су. дузкун томата сатылыб-сатылмадыгыны нечэ MyaJ — Калин е'тнраф едэк ия, тичаратчилар арасында Ъэла до асаи joxaa варлан. маг Ьэрнслэрн вар. Белэла-рн гануну бнлмаден ва ja гэсдэн позур, мэЬсулун соя ги]маткинн узэрннэ ¿еиядея 28 фанз элавэ да]ар верки, каляб, ону хе)лн б ah* гн]мотэ сатырлар. Бу чур ]энлащдирсин? Индн алычы. Ьаллара гаршы щч9 муба. лар арасында бела бир фи- риза аварырсыяыз? кир ¿араныб ки, ги^мэтлэ- — Дедиклэрииизлэ разы-рин 6aha олмасынын баш- лашыоам Лазымынча тэ*. лыча сэбэби Лени татбиг ^т^дыр^шдш тнча-едилэн алава Aajap верки- ишчилэри арасында бе-сидир. Бу, на дэрэчэдэ дог- лэлари да вар. Элиа]рнлэр, РУДУР'    шубЬэсиз ки, даЬа сарт га- Ьамин суалларла Азар- нунлар гаршысында чаваб 6aj4aH Республикасы Баш вермали олурлар. Онлара Девлат Верки HHcnexcHja- гаршы мубариэадэ алычы- сы рэисинин муавинн Ел. хан Мэммэдова мурачиат етдик. О деди: — Ги>мэтлэрин бела JyK-сак олмасынын сэбэбинн ларын да кема]инэ ehTHja-чымыз вар. Экэр сатыщда олан hap haHCbi мэЬсулуй ги)мэти алычылара да]а-риндан баЬа керунэреэ, он-да виза — A3ap6aj4aH Рес- влавэ flajep веркнен ила    публикасы Баш Девлат Вер- элагэлэндирмэк дузкун де.    ^ иЬ<спемси]есьша вэ )а ]ил> Эслиндэ бунуи башлыча    Инспекси>амызыя >рлардэки сэбэби ги)матлэрин сэр-    муфаттишларнна мурачиат бэстлэшдирилмэсидир.    етсинлар. Каэырки чэтин Э в вал а, калин керак ала.    шаре итда биэим эсас вэзи_ вэ да]ар надир? Aejax ки,    фэмяз Ьаглы алычы тэлэби- муэЬсисадэ бир мэЬсул ha.    гм чавабсыз гоЗ»«а)ыб кес- зырланыр, мэсалан, ча]дан.    тарилэн унванларда лазыми ИГтисадчыдар Ье(оаблп]ы6    га]да-ганун JapoTMar, экер муэ]>энлэшдирирлер ки. ча]-    Ьегнгетан дэ ганун позул- данын ма]а дэ]ери 50 ма-    мушеа, вахтында вмели твд- мэЬсул    бяр кврмакдир >]ери {натдыр, ]аГни «бу завода 50 маната баша ка-лир. Калнрлэ ишлэмэк учун онун гиЛматянин устунэ ту-таг ки, 20 фанз алава едир. лар. Ча]данью ги)мэти олур 60 манат, Бах, алава да-]ар верхней Ьэмин 20 фанз, дан, 10 манагдан тутулур. Лэ'ни завод Кем»! 10 ‘ манаты« 28 фаяэинн, ]е‘ни 2 манат 80 гвпи]иня элавэ да. Ь верхней «ими девлэтин бына кечирмваддир. Ча>дая матаза]а 60 маната кэлир. Магаза мудирн ез ишчиларииэ амак Ьаггы вермак, бинаньш кира]эсиш, ишыг. су Ьаггыны ве с. еде* мак учуй ча]данын ги]мэ- — Денали, республика-шп доплат будчасява алава xajap веркисивдэн хе}-лн кадяр тонланачаг. 1902. чн яд учун бу налярян моб-лаги тэхмяяая да одел му. э]]энлэщдярнлнбмш? — Баля, бу маблаг ар Пыг муа]]эняонзднршшб Аэарба)чая Ресйубликасы МалиЦо Наяирли]и тарафин. дая чаря илнн Дйвлат буд-часянин мадахил Ьвосасин да элавэ дэ]ар веркнен 9 мнл]ард манат Ьочмнцда планлашдьфылмыгадыр. СоЬбатя ]аады: Аида ГУ ЛИ ЛЕВА. ИгтисадиЦвт: бвНрвндвн чыхыш jony СУАЛА ЛАМАН ЧАВАБ ВЕРЭЧЭК ■уэсска м ташшшдо ОД*™    Jar кими вадаб арзаг маЬсул- угурлу аддымдыр. -Иранын ¡jo heniap caha ajupuô вер- ,hi“ ™»»п3т’игтаса. тарына олан еЬти1ачымыаы «Тотау» фирмасы ила бир-1 сэииз фермер оларам тэ]ир?    л Ичласа садрлик едан бу-ну <де]иб салона кез каз-дирди.    Сас вера9 блмады. Суалы    такрар едэндэ га- ?эраКмрадщла алини* гал. пагы ^ансы^^нииа пырлы*    бына экиб-бечэрэчэклар. Мэн иста]ирам... Ам- .кубрэни, тохуму ^Ьарадан ма бир шартнм вар. Керак алачаглар. Бир комба]н кол-мэва «л!лчалыг> ]ерини ве- хоза 320 мин маната баша росиняз. * Салоида чанланма эвяэла калди, Ьа]-ку] галхды: — Ордан пен коса торпаг верила билмаз. — О ]ер кэндин ]екана су манбэЖдир, мал-гарамызы орада суварырыг. кэлир. Тэсарруфатын ил-лик халис кэлири Ьеч бу гадар де]ил. Фермер твеор-р\хЬатынын иеэ aJрыча мм-ди вэ техники базасы од. м алы дыр. Бир дэ ки, чамаат аз гала так хэс^РУУФчтчм-лыгы ]адырга]ыб. Вахт, истигаматлэндирнр, нхрач вэ базарында суверен Азарба] ди, Ьабелэ вал[ута ва пфмт рялмэсина назарат едир. Myx6i »РАЬИМОВДАН шея Расим ИБ1 ФаалиНэтяяизии Jera емэти барадэг мумкуяса этрафлы мэ’лумат верян. — Азэрба]чан Ррспубликасы тэбии-игтисади имканлары-на керэ дуи]анын эн варлы рекионлары сырасындадыр. Биз игтисади ва мадди чэ- J1М1ИИИ™ha^ara^”™" бу*"^'w¿m»J9 мачбуруг. и» ]аратдыгымыз муассисэ-1 Салон угулдады: баш идарэннн ра- Иттифаг Ьекумати /саЬнбэ алмышдыр. заманы дэ харичи базарлара чыхары- — Фындыглыг тохунул зырлыг лазымдыр. Гаршц. дан )аз кэлир. Чох. ряс« елэмэ]а горхур. олая-гааа-ны да дагытмагдаи чакнияр. Бнр вахтлар . Оренбург М. ла]этнндэ мал-гараяы ба'зи хам мал еЬти]атларынын лачаг алма консентраты не- ^здыр^ орада Ьамынын па-    п«]ламышдылар.    На- мэЬдуд лисензи]аларындан теЬсал еднлэчэк.    jU вар.    тичэси    бу    олду ки, гыса кэнара чыхмага нмкан ве- Бу ялин биринчя japat* J — Йста]ир ки, кеча ]атыб |ЛЛ1Я!УТПЭ нал гмм тм»чшл а^лда    SSSLSrSb¿3Sr    ñjpl    тай%и-^т*' зирли]ин хатти ила респуб- публика эЬалисинин мини- бадшшея ^®^*чэсннда    j    дыг    багындаи    деда    xejpatH    плш. муддетдэ мал-гара чэтга во. ЗГ^данГолГаЛзр^- ^•м’тэл^тайы вдвмак уиун ^I roj "nWW -    д.^    “ ha чох арзаг мэЬсулу кати- мухтэлиф вариантлара ал    pMJ*.    ?турсун...    шар aaoHjJaT амала калдя. рил Мишдир.-    атырдыг. Ела индниин вз\н-    Дл^а    Ьеч    нас    фермер    ол-    yy,pn^ap    па J ланды,    jera a -rjilu гвоомыляя мл- до да мугабил тарэф ними pona алкалариндаи бартер    учуй    соз    истамади.    Са-    rbpnxçn тэсарруфатлары ^ пагтт^йлнкпмызл ка- бизим учун элверишеиз ол- усулу ила гуру суд ва лонда сакнтлик ]аранан «арадылды ва аз сонра вэ- тниликлэрвмизи ез имкаяла-    “ч^иилор иса чохдур. I Í^LDT4Yc^c^T^p^ Д ♦f'SZwïÎ ^ рымыз Ьесабьша, ез сорвет- янрднлор. Инда бс)««х^    м25^ру?    Е’мал заводаарьшд» авлдад-    7с    (^.лЖаГ-^О лэримизн ла]иг олдугу nijMa- бажкыиыз да вар. Сизча, оу- «jw м«« « jkj    лыгын 70 (Ьаизиндэн чоху I    оиолэши»    ^ та дун ja базарына чыхармаг- вуя^арнчи игтисади элагала-    Австри]аяын    < ла дэф етмэк мэгсэдини гар- рэ тэ’енрн олачагмы?    Турки]энин    «Саки    *    «г*—мир. евтиеят писсэлэри та-1    лашына    кетур-    —    ir,, ~~ñVermin кяиira cea. шымыза rojMymyr. Фмли]- _ Буну анчаг алгышла- -фирмалары Азэрба]чанпам; щ^мыр. Эввэлки иллэрин я^садр таклиф етди:    atajara кенишлэндирмэк, буку- магла3ымдыр. Куядэлик фа- быгындан алынан маЬлычын СЭ1И^9син9 чатмаг/ хаммал    ¡^ям    колхадун    тарэф-    '    колхоз да    ---- сэс-сасэ вердилэр _л    urirv    ,    колхозда    гал маг ис- уенидэн бирлэшиб лыгын 70 фанзиндан ^чоху | TahIOIIK> Ьунун ардынча >сп д р ---- Австри]аяын ОВЕГ ва -    тэлГлэрэ    ч^б    вер-    !    Т0№нк>    кэндлидэн    ибарат    коллек- ypKHjGHHH «Саки Горхмаэ* шт“Ю*т hHC.SíípH’lí I    иСо^    bÍS,™T“cS! иун мочрасына душмок. рес-    алиНотимиздэ она чалышы-    е|рилмоси учуй он муасир    ro33HHa Ьазыр моИсул    ихрач    "    . галдырсын. публиканын игтисади 6eh-    яхра,    олунан    мал-    толаблоро чаваб верен ф«о е1Мвк ^уя ЫНл)онларла до*    бив-бирмиа    начал рандан чыхарылмасына но-    5аи1ан вэ харичи хидмэт    рикларии иншасыны <а ра-    лар лазымдыр.    „„¿у!;    „‘белаликлэ,    Гах мак етмак башлыча вазифа- ф?У^}|ЗТиипан- даЪа артыг рина юатурмушдур. Шубпэ- _ jen щэраит Job вроб- “5онуНДакы “    ------ Гарабалдыр зяндэ таза дан «микроноя-хоз»лар тэшкил едялдя. Болкэнин дикар ра)он* ларында да вазиДОэт тах-минан Гахда олдугу -- ™--    a&gyas as    MSrs    mjtssss, *ss ="asír“ssas    js-jsj-ais    ж    H2F етк-s лар апармышыг. Бу даны- ЧЫЛЫГЛа ишлэдэ билак. Ахы Ьесабына баш.тутмушдур.    д9р^ меяечерлар, оз тз’бирм-    a    №чэн    тэсарруфат    ^ÏÏi uimîi oBca да шыгларын чоху фа]далы сев-    заманы    техноложи    са-    Узум    е’малы саЬасинда    ^Гзса    тачяргар    1 паг^асьде* ‘ далашма, гаршылыглы разы- ;■ю Ке]фи]]атэ нечэ ншимнз    тааоб    одяр.    1    japa-    т^даГж^.    - лапша, ишкуэар сазишлэ на-    ьдссаслыгла    ]анашылдыгыны    батан ганаэтбохшдир. Анчаг __ Kv «-„--и «еонмиэ- ™    коллектявяи    Ï vann «J    <'Ja ИДИ ЯВИ PIJfAmj    дир. ¿илирСЕШиз, тичарат ¡ ^¡SilSSSmí.    фгари да«»-    ^{4. ^ФэЬлэ^кмщш^ир^ сади магаларимиз канд то- еда-яэр харичи базарда га- ¿ивлн тыхачларын гытлыгы    .    и    С,    б»^ксак |    Oommrv    мэсалэ-    ZZT¿Z    пынъш    умумш сарруфатыиыя демак    Тмнч ал да    eTMojHH ие демак    дун]» бамрыида мввге]ш«и-    W'-= л^и» колхозларыдаш уму» ”* ОТТГ1Г^”“ Му™    ' ^ядатупу    JaxniH билирлэр.    за ва чябимиза халал катя*    S^a^'SSiuSi^ _ шараоы, Вя^дунДанын Ьар Ьансы бяр рир.        лих    бачарыгы    толаб    олунуР-1 лыгы олду. horra ки . . - едир. Памбыг ляде муш JyH. шампан барама, томат-паста, сезун асл мэ'касында тачнр-    ^баЬжалда.    фккир -. ^MV    -    гак бачарыгы талаб олунур. ] ЛЫгы олду, Натта «парток- ялши алкэсинин фирмасы ила му- _ Катая шжжретлэшдя- Эфсус га, бела мутахэссяс-    маяе    одур*    кита vmÍSÍhS™' 15^- ьбадиа]а кираркан саришта- м^стижмга аиово га* лэримиз гага мдыр. Лаяю ^налар да ешвдиядя. лак« ширеси, 7яумн]]этлэ    15    ад    j ли    вмутахассислэрин вэ    екс-    pHJ? Чэтшинклэршяз    на-    уедц yaMaJa дэ]мэз. Шора*    ]    хе1лн котур-гоЦая    сонра 1991 чн    иш    *первлэр групунун расми    ра J-    двя шбаретдир?    ят озу тачяри ]еткшдирир.    кояхоэчудар    сас    чохлугу нэтичэсиндэ 1991 чн нлдэ    ^агяаяипыг.    шТ.~—Дм«™ «г. Мутэхэссяслэр Ьазырла]ан j    щщ    |екдял repapa кэлдилар менечер-бизнес    мэктаблэри,    m    таласмасяялар.    «саба- Hjjara баш-    ьыя фериеплерп> I 1*хш кеда-    мустапи фэа.1н]М Joxca Ьазыр    Mah*    пвдамяг апггтагил    на    OODâ-    май йОУ fiv чаЛГН суала ча-    I    m Вши мумяДОэтлэ, бу нин муздаярисиидв MyaJJa« ¡urbBVunjH» фермер л. фаты «танларын кетурублэр. Боля, бяр сэрру Taja ¡ натичэсяндо мил]онларла манатлыг Ларина эсаслаяырыг.    " _ Мустэгяллнк бяза яг- -L Игтнсадя беЬрая шара- тисадн элагэларяя кеяишлаи- меяече] да- «TBttT’SuT wwrt* дадаЗГмаси "mí^ алверитда кодаечхар фавлнИатв 6№|ta¿i Леомввдиш* Ьаяа ки ,Xsr.ïïS,*'ïï4.    S'SCTIÍ    sr. KOCTOw даЬа чох мараг догурдугу тэбнндир. Бартер aMarajja- ^ су. ты ила эсасая JejHHTH мэЬ-суллары — уи. Jar, вт, кар- ратмаг. мустэгил барИутуглу ОР гопарагы* ны кетургублэр. вахтлар хаед. дилер колхоза кврмэк ис-тэмярдялар. вади нсэ аишь не.    колхоз дан чыхмаг вс- тэмирлер. Ояда чамааты эорла, нечэ де>эрлор. колхоз сладил ар. Бас инди. тичарат имканы ^ вервчак. га- вериб. Мэсалан. 1 нвмредн Bf    Вакы шораб ааводунун, ha- ЭЬалинин агыр куза- бела Бакы шампая шарабла- т«Ь ва башга маЬсуллар алы- v    ЭЬалинин агыр рь». Лери калмишкан reja f раф истэр-истэмэз даЬа че- ры ааводунун бнрбаша.харя- СоЬбатя Jnirr ЭаЬяд КАЗЫМОВ, «Хааг гааетя» Инд» горхумуз ела бу зор. Рауояуя ; За)эм ва Тасма. даддар, Зор олмаса вэ )свв лы иолхоаларынью узяши тзлэсмосак замая озу hap . .tSSSTJ^rtSi ядам, i    ^ »т.™ Пири МЭММЭДОВ. ? ;