Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 03, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 3, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ3 МАП 1И2-М ИЛ -а- М» 44 КОРОРЛУ ^ 0 TYPKHJ9J9 «Чалчагыр бизим Ьара-Мыза )арашыр» е’тиразы. ны «бизэ мусиги лазым де-fiutp кими гэбул етмэк ол. маз. Дуздур. B93HjjöT агыр-дыр. Ьэр кун Гарабагдан rapa хэбарлэр кэлир, иквд огуллар итиририк. Амма бир дан (Мусиги дэ олмаса, а дам дэрд ичиндэ богулар. Лахшы мусиги тэмче то}да-баЗрамда, шад кунде Jox, елэ бед кундэ дэ лазьщдьгр. Сон илля|р mneJUMHöe тез-тез душэн матэмлэри дэ елэ мусиги илэ Jona верми-шик. каман налэси,    ту тек сэси илэ дэрдимизи даны, шыб, ypöjHMH3H бошалт-мышыг... Эсас мэсэлэ Jax-шы мусигини Ja майдан сеч-мэкдир. Теэссуф ки« 106410 бил мирик, она керэ да б»Р балача сэси олуб элииэ микрофон аланлар !ме)дан сула)ырлар.    # Лахшыны JaMaHflaH сеч-мэк мусигимиздэ бв>ук проб, лемдир. Амма елэ зэманэ-дир ки, кеЛф^}“0Т ]ад& душ-му р. Теки олсун, тапыл. сын. Ьэр uiej гэ11этэ чыхыб. Лека эн бол оланы мусиги. миз иди вэ нэдэн дэ oncaj. ды. керэк мусиги сарыдан нараЬатл ы гы м ыз onMaJaJflbi. Азарба)чан Бэстэкарлар Иттифагы идарэ hej’era-нин биринчи катиби Васиф Ддыкезалов мусигимизин ИНДИКИ B83Hj-JOTHHH «биз учу-рум гаршысында!ыг» кими ги)мэтлэядирди вэ диггэ-тимйзи бу вахтачан о гэ-дор Дэ }ада душмэ)эн, амма чох чидди бир мэселэДе чэлб елади: — Инди|эдэк бизим мусиги CHjaC9THMH3 дуз гу- EynMaJbiÖ. Хусусэн кадр азырлыгы. Азэрба)чанлы-лар ез ушагларыны адэтэн тар. каманча, фортепиано, гармон ше’бэлэриндэ оху-дублар. Лахшы тарзэнлэр, пиано чу лар вер. Симли алет. лэрдэ, хусусэн нэфэс алэт-лэриндэ чаланымыз исэ чох аэдыр. Симфаник. камера оркестрлэринин вэзиЦвгт арырдыр. • Ьэмин оркестр-лэрэ дахил олан алэтлэ-рин ифачылары эсасен баш. га мнллотлэрин нума)энд0-лэри иди. Онларык да чоху сон иллэр республикамыз-дан кечублар. Устэлик, сои вахтлар Jaxuibi ифачылар мугавилэ 6awiajbi6 харичи елкэлэре кедирлер. Оила-ры гынамаг олмаэ. Лахшы сэнэткар Jaxuibi да долан. малыдыр. Харичи елкелэр-дэ сзнэткара га^гы вар. Нэтичадэ биз ифачылары итиририк. Инди консерт вермэк учун ики-уч коллек-тиви бирлэшдирмек лазым кэлир. Такчэ бу де]ил. Ах-тарсаг, кеээл сэси олан нэ гэдер ушаг тапа билерик. Амма дэрд бурасындадыр ки, биз онларын гадриии билмирик, горумуруг вэ ис. те'дадларын чохуну итиририк. Оз сэсинэ архаланыб сэиетэ кэлэнлэрин эксериJiJeTH дэ сонрадан доланмаг хатиринэ öejy« сеиэтдэн уэаглашыр-лар (мэн сэси олма)а-ол. Maja òxyjy6 пул газананла-ры нэзердэ тутмурвм, онларын оанэтэ дэхли Jox-дур). Она керэ мугамлары. мызы, халг маЬныларымызы JepjHi-Jepmifle oxyja бил эн мугэннилэримиз дэ чох де-Jwi. Опера театрымыз дврд-беш Jaxiubi мугэннинин he. сабьша JamaJbip. Онлары евез еден )охдур. Лутф^ар Ими. нов мугавилэ багла)ыб Тур-khJoJp кедиб. Инди оцун JepHHH ким тутсун? Булбул-дэн сонра Короглуну Лут-(jjHjap ojHaJbipflbi. Бэс ha. ны саЬнэмизин тэзэ Порог, л усу? Хор капелл асында да везиЛэт Jaxnibi деЛил. — Васиф муэллкм, «Ван Гог» опедосында баш рола Дашкенд опера театрынын ascrjOffy Немет ОшЬэбнби де’вэгг олунмушду. Керу-Чур, бу Ьеч да Jaxnibi кун-дэн де)илмкш... — Башга шеЬэрларин опера в» балет театрларыцдан танынмыш ифачыларын дэ’вэт олунмасы бир эн*. энэдир. Бунунла белэ е’ти. раф етмэля|ик кя, чох вахт ейни)ач узундэн башгала-рына мурачиэт етмэк лазим кэлир. Бцэдэ балет сэ-нэтинэ, умумийетле, муна. сибэт Jaxinbt олма)ыб. Ьэтта балет кестерилендэ телевизору да сеидурмушук. Теессуф ки, биз балета ин-Чэсэнэт кими пфют вера билмемишик. Аээгрба)чанлы валиде)кЛэр ушагларыны ж>реографй)а мэктэбиидэ охутмагдан чэкиниблэр. Не. тичесини инди керурук. Ьал-буки бел» олачагыны 20— 25 ил эввэлчэден Ьисс едиб тэдбир кермэк лазым иди... — Инди биз Ьеч олмаса мусиги кодленфивлэринин тамамилэ дагылмасьша Jo^ вермэмели)ик. Ифаяыльг сэнэтиннн b93mJ)bth республика Али Совете Милли Шурасынын медэни»0т, тэЬ-сил вэ дин меселэлэри ко-миссиЛасында музакире олу. нуб. Мусигчмцэе. умум^. ]атлэ MeAMfflJJeTa девлэт raj. гысы олмалыдыр. Мусигини базар игтисади)]атынын Ьу-чумларына Ьэдэф етмэк ол. маз. Ьеч бир мусиги коллек-тиви езуну доландыра бил. мэз. Ьэм дэ тезликлэ чидди шэкилдэ Аээр6а|чаи мусиги сии ни тэессубуну чэкэи, ону инкишаф етдирэ бил эн ифачылар ЬазырламальОыг. Фанг НОВРУЗОВ, «Халг геаетя»шш мухбяри. / РИТА—СОТА Гарабагдан нэ версэ ичиндэн ермэян чыхыр. Оз агаларынын тапшырыгыиы чая-башла JepHHa ]етирэы бу гулдурлары дннкнлдэдэн бах бу силаЬлардыр. Нэ Гарабагда, яэ Ермэиистанда снлаЬ заводу )охдурса, бу ]араглар Ьараданды карэн? Варлыга нэ дарлыг, кен дэрэшш чаны саг олсун. Ьврмэтлн фотомухбир Г. Хамел-1аяян шэкнлдэкн башкэсэнлэрия Ьансы кялдэтдэя олду-гуяу кестэрмэ!н унудуб. Вярдэн Москва гэзетлэрвi оя-лары азэрба1чаялы кнмн гэлэмэ версэ, ермэян гочула-рыя хэтринэ дэ]мэзми? Бу «заваллылар» сыгыяачага icyja горхудан кирио лэр. Ияаяая дата денсун. Абыр-haja 1а1шы ше1дяр. Дуз де]нблэр, утаимасан о]намага яэ вар ки? Чэнаб Г. хамелJaHHH кнмяялэ oJmjHp, ону да бу шэкяллэрэ бахая Ьэивэтэилэря даЬа ]ахшы бялэр. Сумгаит: ]етлвклар ДУША СТАНДАГГЫНА У1ГУН «Нефтгазавтомат» Елм ИстеЬсал БярляЛнядэ нефт мэЬсулларыныя хусусн чэ-кисини тэ^ин едэн анализа-торлар Ьазырланыр. Леям чипаз ке^фниэти вэ паяя! диапазону илэ дуя)а стая-дартларындан пере галмыр. Илк сифаришлэр Газахыстая вэ Орта Ас^а республина-ларындан алынмышдыр. Ал-ма-Атадакы нефт е’малы му-эссисэсинэ 30 анализатор кеядэрилэчэя. Кэлэчэкдэ бу чнЬазлар ]инти сэна1есиядэ дэ яшлэ* дилэчэк. леледелендо . МЕНМАНХАНА «Синтезкаучук» ИстеЬсал БиpлиJиннн коллективи Чяя фнрмаларынын нвмэ]и я. 1-чи микрора}онда, Хэээр саЬилиндэки мэнзэрэли ку-шэдэ Лени меЬманхана ниша едэчэк. Бу, шэЬэрин са)ча учунЧ)’ меЬманханасы ола* чаг. i миллон ДОЛЛАРЛЫГ ДАВАДЭРМАН % CyмгaJытдa тибб препарат^ лары, иJнэ-дэpмaн гытлыгы-ны арадан галдырмагда харичи вaлJyтacы олан «Кям1а сэна1еси». «Узви синтез» вэ «Синтезкаучук» бирликлэря ез кемэкларини — 320 мни доллар тэклиф етмишлэр. 69 адда 1 милJoн доллар дэ-Jэpиндэ дава-дэрман алын-масы барэдэ харичи фнрма-ларын нYмaJэндэлэpи илэ мугавилэ имвалаимышдыр. Мутэхэссислэрт фикркнчэ, бу. шэЬэр эЬалисинин бир иллик еЬпОачыны едэУэчэи. Ахяф ЧАВВАРЛЫ, «Халг гээетя»яо шузбири. МэЬкэмэ давам едир... Гарабагын даглыг Ьиссэ-сиидэкн Галадэрэси, Ке1та-ла вэ дикэр 1ерлэрдэ гаи-лы чниа1этлэр терэтмнш ермэни гулдур дэстэсинин мэЬ-кэмэ просеси дунэн учунчу дэфэ башланмышдыр. Ич-ласдаи эввэл халг Ьакнми Ромелла АллаЬвердн}евадан мэ’лумат алдыг. О деди: — Просесэ чэлб олунмуш вэкиллэр Ьэр васитэ илэ мэЬ-кэмэнин вахтыны узатмага чалышырдылар. Февралын 25-дэ башланмалы олан про-сесдэ чэми 1 вэкил иштирак едирди. Галан Бэкиллэрин кэлмэси учун мэЬкэмэни мартын 2-дэк тэ’хирэ сал-дыг. Бу муддэтдэ Санкт-Пе-тербургдан даЬа уч вэкил кэлди. Дикэр муттэЬимлэрэ республикамыздан олан вэкиллэр тэЬким едилдилэр. Белэликлэ. инди просесдэ 11 муттэЬими мудафиэ едэн 7 вэкил иштирак едир. Фик-римчэ, мэЬкэмэ тэхминэн 2 Ьэфтэ давам едэчэк. Дунэн саат 11-дэ башла-нан мэЬкэмэ ичласыида халг Ьакими Р. Aллahвepдиjeвa иттиЬамнамэни охумушдур. Сонра иттиЬамчы вэ вэкиллэр просес барэдэ мулаЬи-зэлэрини билдирмишлэр. МуттэЬимлэрин диндирилмэ-синэ башланмышдыр. Гулдур дэстэнин эн фэал узвлэриндэв са]ылая А. Мкр-тч1анын вердн]н нфадэдэн: «1988-чи илэ гэдэр гоншу-лугда JaшaJaн азэрба!чанлы-ларла меЬрибан доланырдыг. Ьэмин илин пaJызьшдa кэн-димизэ Ермэнистандан Андраник Арут1ун1анын башчы-лыг етд^и 17—20 нэфэрдэн ибарэт дэстэ кэлди. Онлар билдирдилэр ки, бундан сонра ермэнилэр Гарабагын Ер-мэнистана бирлэшдирилмэси угрунда эллэриндэн кзлэни етмэлидирлэр. Бизэ силаЬ вэ сурсаты да биринчи дэфэ онлар верднлэр. Сонра тез-тез верт^отларла силаЬ кэ-тирирдилэр...» МэЬкэмэдэ диггэти чэлб едэн даЬа бир чэЬэти ге!д етмэк истэрдим. МуттэЬимлэрин сэси кучлэ ешидилир-ди. Санки Гарабаг торпагын-да мисли керунмэмиш вэЬ-шиликлэри терэдэн Ьеч бун-лар де!илмиш. Бу кун мэЬкэмэ ишиии давам етдирэчэк. Салар АСЛАНОВ, «Халг гэзетн»кнн иухбяри. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Кечмишимиз &ЗК9 зундя ФРАНС* C3JJAKHAPU A33PHJ4AH ЬАГГЫНДА A3ap6aj4aHa caJahaT едиб онун тарихи, дили, эдэби1)а-ты вэ адэт-эн’энэлэри Ьаггында эсэр 1азан франсыз сэЛаЬларындан бири дэ Щер Амеде /Кобердир (1779 — 1849). О. Шэрги Jaxiiibi би-лэн мутэхэссис вэ дипломат кими 1805-чи илдэ Ирана е’зам едилмишди. Жобер Турки1эдэн кечиб Азэрба)чана кэлмишди, Эр-дэбилдэ    ШаЬзадэ Аббас Мирзэ илэ, ТеЬранда Фэтэли шаЬ вэ дикэр девлэт хаДим-лэри илэ кэрушмуш, элкэ-нин мухтэлиф ¡ерлэриндэ * алимлэрин, зи1алыларын вэ гэлэм саЬиблэринин мэчлис-лэриндэ иштирак етмишди. Жобер Ираида дипломат кими фэалиЦэт кестэрэркэн зэнкин вэ мараглы материал толламыш, вэтэнэ Га1ыт-дыгдан сонра 1821-чи илдэ Парисдэ «1805—180фчы иллэрдэ    ЕрМэнистана вэ Ирана caJahdT» адлы ири-Ьэчмли бир китаб чал етдир-мишди. Франса cajjahi^ 45 фэсилдэн ибарэт олан Ьэмин эеэри MyaJJaH фасилэлэрлэ 14 илэ 1азыб гуртармышды. Китаб дэрЬал елми ичтимаи)-JaTHH диггэтини чэлб етмиш, онун Ьаггында онларча тэд. гигат иши вэ мэгалэ Ja3bui-мышды.    Эсэр харичи дил- лэрэ. о чумлэдэн Шэрг вэ бэ зи Гафгаз халгларынын диллэринэ тэрчумэ едилэрэк чал олунмушду. Жобер ез эсэринин даЬа самбаллы чыхмасы учун мухтэлиф мэнбэлэрэ, о чумлэдэн, 1>р’ана.    Бнбли1а1а, гэдим JyHaH алимлэринин, орта эср-лэрин мухтэлиф деврлэрин-дэ Jamajuó-JapaAaH муэллиф- эс инэ, лэрин X vili эср сэЛаЪларыный «Сэ-фэрнамэ»лэринэ дэ мурачиэт етмишдир. Ьэмин китаб 4 сэбэбэ керэ диггэти чэлб едир. Биринчи, она керэ ки, муэл-лиф МэЬэммэд шаЬ Гачарын елдурулмэсиндэн аз сонра Азэрба)чанда олмуш, онун бурада вуруб дагытдыглары-ны, халга етди)и зулму бир-бир rejfl етмишдир. Икинчи. авропалы дипломатын Азэр-баТчанда бир алим кими Ьэр mejA9 марагланмасы, бунун нэтичэскндэ дэ чох Jepnepe caJahaT етмэси вэ }ерлн эЬа-ли илэ Ьэмишэ тэмасда ол-масыдыр. Жоберин эсэрн-нин учунчу эЬэмиЛэтя онун cHjacH, тарихи, сосиал, игти-сади, чографи, мэдэни, ет-нографик, Ьэрби характерли мэ’луматларла зэнKннлиJи-дир. Дердунчу, онун тэсвир етди1и ¿дисэлэрин билава-ситэ иштиракчысы олмасы-дыр. Авропалы cajjah Азэрба)-чана эн JaxmH мевсумдэ — аталар сезу ишлэдир: «Эдэб пул кими бир ше1дир, о, ону аланы Jox, верэни варланды-рыр». Эсэрдэ аталар сезлэ-риндэн вэ зэрб-мэселлэрдэн JepJiH-JepHHAa истифадэ едил-мэси, муэллифин Шэрг халгларынын фолклору вэ гэдим 9Aa6HjJaTH илэ танышлыгы-на дэлалэт едир. Франса caiJah&i ЭЬмэд-абад — Мэрэнд Jofly 6oJy кердуклэри барэдэ дэ тэсэв-вур JapaTMHmflHp. Онун Ja3-дыгына керэ бу Jepлэpдэ чохлу хурма агачы. cyjy бол булаглар, че}ран вэ марал сурулэри вардыр. Жобер Тэбриздэ зэлзэлэ-нин шаЬиди олмушдур. О ]азыр ки, 40-дан чох ев зэ-рэр чэкди. Чохлары шэЬэр-дэн чыхыб кетди. О вахт Тэбриз 6eJyicnyJYHa вэ тича-рэтдэ тутдугу Meereja керэ влкэнин икничи шэЬэри Ьесаб олунурду. Cajjah кестэрир ки. Тэбриз эЬалисинин cajbiübi элли мина гэдэр де-ju^ap. Орада кезэл базар вэ мэсчидлэр вардыр. Жобер Ага JVfahdMMeA шаЬ Гачарын Тэбризэ 6eJyK 3HjaH вурдугуну да хатырлатмыш-дыр. ШаЬ Тэбризи тутмаг истэдикдэ a3ap6aj4aHAHAap она чидди мугавимэт кес-тэрмишлэр. О да эвэзиндэ - эЬалини рэЬмсизчэсинэ чэ-залаидырмышдыр. Буна бах-Majapar Ага МэЬэммэд шаЬ-дан сонра Тэбризин эЬалиси Ьисс едилмэдэн JeHHAaH арт-ды. Франса caJjahH Тэбризи тэрк едэркэн Ja3MbmiAbip: «Мэн Тэориздэн кедирэм. Оранын адамларына гонаг-пэрвэрл^инэ керэ миннэт-дарам». Cajjah Эрдэбилэ вэ онун этрафындакы гэсэбэлэрэ дэ cajahaT етмишдир. mejx Сэ-финии, Ulejx hejAapHH, ШаЬ Исма1ылын Эрдэбилдэ дэфн олундугуну, чамаатын онла-рьш мэгбэрэлэринэ 6eJyK Ьер-мэтлэ JaHamAbirHHH, ораны мугэддэс jepa neBHpAHjHHH |дукден сонра ашатыда-^ юестэрмишдир. «Бу шэ-reJwepH етмишдир: «Ьу- {¡э тиф^ис, Дэрбэнд. Бад- .......... кубэ, ТеЬран, ИсфаЬандан кэлэн карванлар учун JyK анбары Ьесаб олуиур. Эрдэ-билин базарларына )ахшы ба. хылыр. Орада диггэти чэлб едэн евлэр нох аздыр». CaJ-jah Эрдэбилдэ чохлу ишсиз кердуЛуну дэ хатырладыр. «Ишсизлэр Ьэмишэ мэни дев-peje алырДылар. Онлар башга елкэлерэ нисбетэн, Иран, да адамы даЬа чох нараЬат едирлэр». Зэнчан reJanapH дэ мараг лыдыр. О вахт шэЬэрдэ ики мина гэдэр ев cajMar олар-ды. Cajjah Зэнчан да бэ зи биналара jaxunt бэзэк-дузэк вурулдугуну, орада кезэл базар олдугуну, чамаатын халча- кечэ. чохунма Jyn mej- баЬарда кэлмишди. О заман Азэрба1чанын зэнкин тэби-эти. урэачан хош мэнзэрэлэ-ри Франса cэJJaЬьшa бeJYк тэ’сир багышламышды. Буну Жоберин ашагыдакы сэ-ткрлэри да тэсдиг едир: «AзэpбaJчaндa... Ьава кул-лэрин этринэ гэрг олмуш-ду. Адам бурада JYKCэк тэр-б^э ВЭ M9ДЭHИjJЭTЭ малик бир eлкэj9 к9ЛдиJини дэрЬал Ьисс едирди». Жобер Aзэp6ajчaн халгынын мэ’нэ-ви алэми вэ мэдэниjjэти Ьаггында Ьэмишэ jYкcэк фи-кирдэ олмушдур. «Мэн орада <Азэрб^чанда — А. Г.) даЬа сакит, даЬа меЬрибан, даЬа Ьунэрлн бир халгла уз-узэ кэлдим». Cэjjah Joл бо-Jy бeJyк гaJгы вэ сэлигэ илэ бечэрилэн барлы-бэЬэрли тар-лалара тамаша етдикчэ Азэр-бaJчaн халгынын ]уксэк экин-чилик мэд9ниjjeтинэ Ьejpaн олмушдур. О, Азэрба]чан кэндлилернни «бачарыглы, гуввэтли, тэмиз, саг лам ин. санлар» адландырмышдыр. Лери кэлмишкэн, Жоберин Jyxapыдa нэзэрдэн кечири-лэн фикирлэри экинчилик тарихимизи, халгын экинэ-бнчинэ баглылыгыны, бу иш-дэ хусусн cэpиштэJэ малик олдугуну eJp9HMэк учун бе-]ук эhэмнJJэтэ маликдир. XIX эсрин эввэллэриндэ Ьеч бир Авропа cэjjaЬы Азэр-ба]чанын экинчилик мэдэниJ-jэтиндэн вэ мин чур наз-не -мэт jeтишдиpэн зэЬмэткеш кенд чамаатындан Жобер гэдэр белэ урэк долусу да-нышмамышдыр. Жобер Азэр-бajчaны кэзэ-кэзэ, онун эмэк-север ннсанлары илэ таныш ола-ола Jaзыp: «Орада Ьэр шeJ инсанын узунэ кулур-ДУ»- Жобер Азэрба}чанын joл бо]у Jepлэшэн гэсэбэ вэ кэнд-лэрине тамаша едэ-едэ Xoj шэЬэринэ чатмышдыр. Бурада шэЬэрин Ьакими вэ аг-саггалы hYceJн ханла ке-рушдукден кы ^длэр ceJн хан мэни эдэблэ гэбул етди вэ ¿анында отуртдугдан сонра деди: Бурава керду-jyнYЗ шэхслэрин Ьамысы сизин гардашларыныздыр. Сиз езунузу ез ветэниниздэ Ьесаб един. Бурада нэ керурсу-нуз сизиндир. Ypэjиниз нэ нс^ир, ону да един. Сиздэ нэ адэтдир, белэ дэ един, бу бизэ хошдур». Жоберин олдугу икинчи Aзэpбajчaн Jaшajыш мэнтэ-гэси ЭЬмэдабад кэндидир. CэjJah Ьэмин кэнддэ керду-jY эдэб-эркандан, Ьермэтдэн разылыг Ьиссилэ бэЬс едир. «Кичик бир кэнддэ корду-1ум бу чур 1уксэк T9pбиJэJЭ, Ьермэт вэ нэзакэтэ Ье1ран олдум». Муэллиф бурада бир ач- ТуриЦвммн аПСТ-НОЛДИНГ» mnpiwii Амы им* h>piii>M мартам lapmpiinpan вам* вит мир фа* мам м 1а алмаг магсари ми шаисм т»и »«р» мVP манат мир- лэр сатдыгыны, эвэзиндэ ма-Ьуд, силаЬ, барыт, гырма алдыгыны jaзмышдыp. Жобер зэнчанлыларын тохудуг-лары кезэл нахышлы халча-лары, чораблары, чурбэчур парча, aJaггaoы, элчэк вэ башга ц^лэри |уксэк пф мэтлэндирмишдир. Франсыз сэ11апынын Азэр-бajчaн дили Ьаггында фикирлэри дэ мараглыдыр. Жобер Иран вш^этлэриннн бир нечэсиндэ чамаатын туркчэ |(азэр<^чанча — А. Г.) даиышдыгыны, савад-лыларын бу дилэ даЬа чох мejл етд^ини »Jaзмышдыp. О, Шэргдэ Jeкaнэ cиJacи дил-дир ки, эн учгар Jepлэpдэ бу дилдэ даяышырлар. Та-чирлэр бу ДИЛИ билмэклэ Турки^эдэ, Авропанын бир сыра шэЬэрлэриндэ, Ирацын гэрбиндэ, Хэзэр дэнизи са-Ьиллэриндэ алвер едэ билэр-лэр. Жобер хусусн олараг гeJд едир ки, Иран capaJын-да шаЬдан тутмуш девлэт мэ’мурларына гэдэр анчаг турк дилнндэ данышырлар. Франсыз cэJJahы даЬа сонра aзэpбaJчaнлылapдaи ис-те’дадлы шайр вэ Jaзычылap чыхдыгыны, онларын тари-хэ, чографиJaJa, динэ аид эсэрлэр ]аздыгыны гeJд етмишдир. AзэpбaJчaн дилинэ хусусн рэгбэт бэслэмиш Жобер- 1822-чи илдэ AзэpбaJчaн дилинин грамматикасыны да jaзмышдыp. О, AзэpбaJчaн дили Ьаггында фикирлэрини белэ Jeкyнлaшдыpыp ки, «Элчэзаирдэн тутБуш Гэндэ-Ьара вэ Ьиндистан сэрЬэдлэ-ринэ гэдэр бу дил васитэси-лэ Ьэр и^и вJpэнмэк вэ билмэк олар». Башга бир франсыз cэJ-Jahы, алим вэ дикл0|^ты Жузеф де Гобино (1816 — 1882) да Ираида ишлэ]эркэн азэрба)чанлыларла 1ахьш-дан марагланмыш, «Уч ил Иранда* адлы эсэриндэ онлар Ьаггында п^мэтли мэ -лумат вермишдир. Гобино 1855-чи илдэ Франса сэфир-л^инин биринчи катиби кими Ирана кен дэрил миш ди. Анчаг о, нечэ де)эрлэр. фур-сэти февтэ вермэ)иб, Ьэмин елкэдэ елми ишлэ дэ мэш-гул олмушдур- Г°бин?А^Р' бaJчaнын Зэнчан. Мн1анэ. Тэбриз, Се) и даба д. Ьачы-абад, Шэбустэр, Хо1. дикэр шэЬэр вэ гэсэбэлэринэ сэ)а-Ьэт етмишдир. Ьэр ше)дэи эввэл кестэрмэк лазым дыр ки, о. АзэрмОчан )аша)ыш мэнтэгэлэрнннн Ьамысында Ьермэт.    гонагпэрвэрлик. мэрдлик, е’тнбар. №<*<    ___г_ ...--- ----- эдэб-еркан кермуш вэ бунла.    кер0    дэ    Чд9а    алыб    куи- ры олдугу кими ез ^эрин    1юбсхяялдл кечщряр- дэ ге)д етмишдир. Гобино Азэрба)чан халгынын    .    гулшев сэк инсанн ке^иЛатларини.    КВ, бир нов тэблиг етмишдир. тарах елмлэри доктору. Камы mahфм. «mimmmio» imeataw, 6ум|мт *v тем; 11 Тщумици 25-12-71, 25-14-27, 25-71-40. Д Я Г Г 0 И Аамвфм Катям Муассяерлар и Ияктмртр Ит- гы фДиЦтт» амииа)ыр.    ___________ ИттяФаг кячяк муассмсокэряя. ассосяася)аларын, моимрнмрми, тамялиларя* тмшаиатларын фаядя)- Бу эсэрмн бизим учун га}-мэти. орижиналлыгы вэ ак-туаллыгы да бундадыр. Гобино Тэбризин ири шэЬэр олдугуну, Ьэтта ТеЬран дан бэ)уклу}уну, тичаретдэ тут-дугу мевге)э керэ па)тахтдан устунлу)уну кветэрмишдир. Тэбризин тичарэт мэркэзи олмасынын сэбэби онун Ру-си)а. Турки)э вэ башга Шэрг елкэлэринин )олу устуидэ олмасыдыр. Гобино Тэбризин зэлзэлэли шэЬэр олдугу барэдэ Жоберин фикрннн дэ-фэлэрлэ тэсдиг етмишдир. О, бабялэр Ьэрэкатыядан. онларын )ерли Ьакими))эт органларына кестэрди клэри мугавимэтдэн, девлэтин ус-¿аны )атыртмаг хатиринэ шэЬэрин чох Ьиссэсини ха-рабалыглара чевирди)индэн, де)ушлэр заманы сэрбазла-рыи эЬ0ли)э зулм етдяклэ-риндэн, буна керэ дэ чамаатын режима нифрэт етмэ-синдэн этрафлы сеЬбэт мышдыр. Гобино )азыр ки, «бяр кун танымадыгым вэ адыны белэ ешитмэди)им Ьэмэ-данлы турк тачмрн мэнэ чар-ва дар дан гэбз алмадви дэ-¿эри беш мин Франса фрая-кы олан Иран енккэлэри кендэрмишдИ. Тачирнн белэ аличэнаб Ьэрэкэтя кестэрир* ди ки, о, мэнэ вэ чарвадара е’тнбар етмишдир. Адам езу е’тибарлы олан да, башгала-рыны да е’тибарлы бил эр». Гобинонун эсэриндэ ге)д олунмага ла)нг икинчи мэсэлэ Азэрба)чан гадынлары-нын дадлы хэрэк биширмэ-дэри, суфрэни хусусн зевг вэ сэлигэ илэ бэзэмэлэря. гона г ы )уксэк сэви))эдэ гар-шыла)ыб )ола салмаларыДыр. СэЛаЬ )азыр ки, А)румлу гэсэбэснндэ Хэлифэгулу хаи мэни гоиаг етди. Аз сонра бил дик ки. онун арвады тэб-ри зли дир. Леди)имиэ херек-лэр субут етди ки, бу гадын херэк биширмэк ишиндэ бе* )ук мэЬарэтэ маликдир. Гобинонун диггэтини Ираида чэлб едэн мэсэлэлэрдэн бири дэ касыбларын огурлуг етмэмэлэридир. О,. Франса )охсулларыны «ранлыларЛа муга)исэ едир вэ )азыр кя, Шил бундан эввэл ТеЬранда 1эб адлы чох )охсул бяр тэбрнзли )аша)ырды. О, огур* лугун нэ олдугуну билмир-ди. Ираида бир нэфэр )ох-сул тапылмаз кя. огурлуг ет* сии. Огурлуг етмэк Иран )охсуллары учуй эя бэ)ук • е)кбдир. Ьалбуки Франса )охсуллары огурлуг едир. мм» ]ap«nur и ом г» омиг амфя- »р    MTP*T.nT*frw- Тммфомар: ¿вЙ^ГбвюПГ’ Амрбфм Кятя Мтмоммц» МПММ ЕДИН- 'АТ ora */■ вявпцвяы боя Japitpn тушат ГЛТ» МУСАЕИГ9 РЛАН ЕДИР; Тибби ентомолокн1а лабораторн)асы мудяря (бколокя)а елмлэри доктору вэ J Jep; бвв алмк яшчя (бяолок»1а елмлэрв ABÓoptTopHja ja намяээдя) —1 jep; бвв влмя яшчя (околокиja елмлэри доктору вэ Ja намнэаян) - 1 Jep; кичик елми ишчи (бколокн)а елмлэри намязацк вэ Ja 3 илдэн чох хш стажы олан мутэхэе-сяс) — 1 Jep. uro  jiafloo«Fot)Hja мудяря гатлаоы лабораторн]асы — кячяк елми яшчя (тибб елм-35« ^шшпм)!з илдэя чох иш стажы олан мутэхэе* скг\ — 3 Jep.    _ Багырсаг якфекся)алары лабораторя!асы — кячяк елми яшчГ(^ ёлмлеря «швэдиЬэ Ja 3 ялдэн чо? яш стажы олан мутэхэссис) — 2 Jep.    д Атмосфер Ьавасывыя кякв]сяасы лаборатори^асы — мгап мтмгю (*явв ним ■«««» *•    3    ***” чох яш стажы окон мутэхэссис) — 1 Jep.    _ Вмотехнолохн]» лаборатори)асы -- баш елми ишчи (тибби елмлэри доктору вэ Ja яамкаэдн) — 1 Jep. ^^Вагырсаг пржжоозлары лабораториЛсы - кячюс елми ишчи (тяббя елмлэри яамязедя ве ja 3 илдэн чох яш стажы олан мутэхэссис) -~1 Jep. риккетсяозлар ве хламидвоз лабораторвЛсы — кичик fffff яшчя (тибб елмлэри намяээдя вэ Ja 3 яядан чох иш стажы олан мутэхэссис) — 1 Jep. Вксперямеитал KMMjeaa Tepamja лаборатори^асы — кичик еш» яшчя (тибб елмлэря иамкэедм ве Ja 3 илдэя чох яш стажы олан мутэхэссис) — Мал)ери)ыти врофмлактшясы______ кячяк елми мщчк (тибб елмдэрк иамиэедк чох иш стажы олан мутехэссяс) — 1 Jep. Ушаг бактэркал вэ вирус инфемси)алары лаборатори* ]исы — кячяк елми ишчи (тпбб елмлэри намкээди вэ Ja 3 илдэн чох иш стажы олан мутэхэ^с) --- ! Имму1ЮЛОки)а вэ радякяои микробиолокк)а бел-мася — кячяк алии ишчи (тибб елмлэря намяээдя вэ Ja TZam иГият    шутшнеж)    - 1 *Р- ■    д    И Г Г в И Pajou меркавлвря, тмяб».кмд ]мп)ыш миявгм»-риняи рЫфрмр» м иикуэм М»*«£ни«»Р*ив' —ЧНар ев oh,ли ни дадлы и к*М*и»тличарвк-мэнэ мэ’иулатлары ялэ тэ’мян етмэк ecwJipciMJrace ЕИВ-ин Ваиы АВГАЗ-да нстеЬсал олунаи «Мини чара* ашдярма» мадаялуларшм ммага и«»ьттыи Мини черви «шири» авадаилыгларыяыя ueh- суЛИ£Г*угашГ ЗТОбМ^ Вакы-ЗЗ. Даярадан хлрич ку- Ч*С1,,ТМЕФОНЛАР: 67-83.13, 6603-92. 67-55-63. ииэедм j» о лабораторя)асы — ияээдя аэ Ja 3 илдэн АЛЛАЬ РОЬМОТ ВЛ9СЯЯ ^ìkSsy&srsiirJaiiauni Гааах шаЬаршща вааоеыа аафатыядая иадарлаянр аа иар-Ьуиуя аяласяи даряя Ьуаяла башеотлыгы мряр. 9. Шыхшяба^ля. Ф. Э*шщ|б»1ля, P. BjKjalea. А Па. иаЬоа, Г вмквароа. А. влигули)«^ Д Шалаердя]еаа, ». Исрафмм. В. ИвраЬямоа, Т. Км, И. Эеявров, А. ¡Мшаном, А. Маляиоаа. С. Мустафа)». О. Ширин», В. У мчи Jeu, А. Эли] и, С. hawju. ÍT Мамедов, В. Пвна-Ьи, 3. ВуяМВзада, Т. haw-Jau. h. МаЬмудоа. А. Дадашра. Эли Jeu, Ш. АялаЬирдя]ев, И. BMaJu, h. Мустафа-tee, В. ШаМааом. С. Сулеваяои. А. Аввасов, Э. OeJ. аулла)ев, С. Эли Jes, А. Вабмада. яш 1олдашмры Mycajwa, гардашы    ^ ■афаты мукасиватял» даряя hyasm вашеаглыгы яарярлвр. В. Валяф, 3. Hflajea. Н. Каэымоа. О. ЭЬммоа. М Абадов, И. daijea, Р. Оручоа, 3 Вагыроа. В. Оточов, И. aras: с ига-..'.fflsrt вкхтсыз вэфеты муивсябвтилэ дэряя Ьузклэ бешеаглыты верярлэр.. «Азэряендтикнити» истеЬ<»лт äphhJmimh ишчилэ- М'ИЖМИВКВ. ВТАСЫ ш. ™-гг . ЬУСЕЛШН аафатыядая кадарландякларюш бялдярир и даряя hya« дэ беосвглыгы верярлэр. АэИМИ-яяи ме’мврлыг ^жкултвеинин «ЛинЬэияи ввтомвтлкшдырылмлсы ве муЬещфс гркфякв- «ы.    НАМАЭОВТН ихтсыа аафаты ила алагадар иадарлаяди)ики бялдярир м марЬумуш аялаеим даряя Ьузма башеаглыгы яеряр. М. Насироя. . В. byeaJiMi. C MnwjaJea. С. Саля моя. Н. Ноадр». Ч. Ьасаиоа. 9. Вадпы)еа, Н, Гасымо; Азэрбе]чви хдлгыиыи керкэмли серкэрдвлеряядэя бири К***Р**’“%ШМ ЭЛИ ОРЛУ АВВАСОВУН —— ,-ssrsssb-ts» “м,‘" АаврбаКая Cuaje Уяяирсятетмяин UMja-кшмо-KBja феимтасяиня 379-чу грувуяун толабодарн груя loa-даширы Сарыф фачяаля ифатыядм^^дарлйдаядармяя бмлдяряр и да-ряя Ьувялэ бешевглыгы верярлэр. Та’смсчмлар: Амрбфаи Распувлмиасы Праамдантм А параты аа аХмг гяаатм» ими журиаямст иоппаитмаи. Учрадитали:    Аппарат    Прааидамта Ааарбайджам- ской Распубяммм и журиаяметеямй твтятт аХтг го-ВЯТМ». Редвксм|виын уияяиы: 370156, БАКЫ ШОЬОЖ, i#IYK ДБНИЗ ЮГЧФСН» II» Телефоиллр: мэ'лумат учуя — М-44-М, ннформа см|л — 03-62-37» муЬясмблмк — 03-34-23» яоррккторяяр — 32-12-74. Р. САВА^АНГ^ Ф 0К4И1 Яцек 06814 Ч I 2 3 4 5 О 7 8 9 10 И 13 13 I Бекы, «АээрОДчея» яэвряЛатыяыя яэтбээся Веку» Тирежы 17Э064. Л ;