Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, March 03, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - March 3, 1992, Baku, Azerbaijan ✓ ХАЛГ ГЭЗЕТИ 3 МАРТ 1992-чи ИЛ. На 44 МУНИР ГАЛИ: «АЗЭРБАШАН БМТ Y3BJIYJYH3 ЛМИГДИР» Экэр Мунир Гали БМТ Баш катиби Бутрос Галинин «анчаг» кичик гардашы ол-cajды бела, онун республи-камыза кэлишинин езу диг-гяти хе.)ли чэлб едэрди. Лакин Азэрба)чаяын гонагы Ъзм дэ Че)мс Бе}керэ )азды-гы вэ ]анварын 16-да гэзет-лэрдэ дэрч олунан гатиЦат-ли мэктубун муэллифидир. Мэктубда о чумлэдэн дeJи-лирди: «АБШ-дакы ермэни-пэрэст лоббинин кучу вэ та сири мэнэ мэ’лумдур. Амма инанмаг истэрдим ки, Америкада бу чур }ахшы тэшкил едилмиш азэрба}-чанпэрэст лоббинин олма-масы Иэмин ики республика барэдэ АБШ-ын си)асэ-хинэ мэифи тэ’сир кестэр-мэ)эчэкдир». АБШ дввлэт катибини Aзэpбajчaнa да Ермэнистан гэдэр 1ардым кестэрмэ)э беле тэ’кидлэ чагыран а дама илк суалымыз да, тэ-бии ки, танынмыш бизнес, мени. «Уорлд Рисорсиз Ин-корпоре)тед» ширкэтинин президентини онун * Лонг Бичдоки игамэткаЪындан бела узагда }ерлэшэн елкэнин мэнафелэринин мудафиэси-нэ галхмага севг едэн сэбэб-лэр барэдэ иди. Чэнаб Гали де}ир: — Aз0pбajчaнa биринчи кэли-шим мэни Ьэмишэлик бу республиканын досту ет-мишдир. О заман биз игтисади проблемлэри вэ эмэк-дашлыгы низама салмагы умуми шэкилдэ музакирэ етмишдик, чунки ССРИ-нин тэркибинэ дахил олан Азэр-ба]чан Ьэлэ мустэгил де)ил-ди. Сэфэр заманы мэн си. зин халгы тань^а, Гарабаг проблеминян Ьэгиги сэбэб. лэри вэ характеры, Ермэ-нистандан дидэркин салы-нанларын проблемлэри барэдэ даЬа этрафлы мэ’лу-мат ала билдим вэ догма ¿ерлэриндэн говулмуш адам-ларын эзаблары мэндэ си-линмэз тээосурат бурахды. Гачгынларын ушагларына Jap дым учун АБШ-да вэсаит топламаг иде)асы да белэ-чэ JapaHflw. Бурадакы ке-рушлэр вэ сеЬбэтлэр мэндэ BejKep9 мурачиэт    етмэк фикри ojaTflM. Иш бурасын-дадыр ки. бизим влкэмиздэ Азэрба]чаны мудафиэ едэн сэслэр аз дыр, лакин cHjacn демократ^ анын Америка системи эмин олмага имкан верир ки. девлэтин харичи cHjacaTHHHH формалашмасы 'зал!аны бизим сэслэримиз дэ ешидилэчэкдир. Мэним мэктубум да Ьекумвтэ ер-мэни — A39p6aj4aH мунаги-шэсинин эдалэтли hэллинин нуфузлу иштиракчысы ол-маг барэдэ бир нев чагы- рышдыр. Ьэм дэ а]дын шэкилдэ Ьисс етдирмишэм ки, АБШ-ын- Загафгази]а-дакы биртэрэфли мввгeJи .. .нэзакэтсизликдир. 40 1ашлы Мунир Ибра-Ъиу1 Гали Мисирэ xeJли си-)асэтчилэр верэн эрэб аи-лэсиндэн чыхмышдыр. О, ^ирми беш ил эввэл вэтэни-ни тэрк едэрэк узун иллэр д»ун)аны кззмиш, нечэ-нечэ пешэни сьшагдан чыхар-мыш, игтисади фэал^|этин мухтэлиф саЬэлэриндэ иш-лэмишдир. Ола билсин, бу-на керэ дэ онда ДYнJaJa. ичтимаи Ьадисэлэрэ кениш бахыш )аракмышдыр вэ о. бйртэрэфлили)«,    Ьадисэ лэ- рин ]алныз бир мевгедэн ги)мэтлэндирилмэсини гэбул етмир.    Загафгази)а Ьаггын- да информаси]анын Гэрбдэ нечэ эдалэтсиз вэ ]анлыш верилди1ют. ермэни тэрэ-финин сепаратизми вэ эрази цддиаларынын узэриндэн нечэ    сукутла кечилдк]*ши кердукдэ, Америка саНиб-кары    AзэpбaJчaны гэт^- 1этлэ мудафиэ етмишдир. О де)ир: — Элбэттэ, мэн илк. нев-бадэ бизнесменам. лакин сон нэтичэдэ биз дэ си)аси мэнафелэрэ хидмэт едирик. Буна керэ дэ мэн орта миг. Jacлы    Америка корпора. с^аларыны Бакы илэ эмэк* дашлыга чэлб еТмэклэ сизин девлэти игтисади чэ-11этдэн мудафиэ eтмэjэ башладым. Эминэм ки, биз нефт саИэсини стимул-лашдырмагла, нефтин даЬа дэрин е’малына кемэк ет-мэклэ республиканын ис-тиглaлиJJэтини вэ Aзэpбajчaн игтисади)]атынын мустэгил-лиjини меЬкэмлэндирэ би-лэрик. Сизин сэна)енизин Америка фирмалары илэ бело элагэлэри АБШ-да А-зерба^ана мунасибэтдэ с^аси иглими )ахшылаш-дыpмaJa билмэз. Тэсадуфи де]ил ки, биз елкэмиздэ «Азэри девелопмент групп» «Азэрба)чаны инкишаф фонду» сэЬмдар ширкэти )арат^1ышыг вэ Азэрба)чан игтисади структурларыны, Ьабелэ АБШ вэ Эрэб дун-}асы инвесторларыны буна чэлб едирик. Азэрнефт кон-сернини дэ сэЬмдар кими чэлб етмэк чпфэтиндэЗик, Азэрба)чанда езлэшдирмэ проееснне кемэк етмэк учун сэЬмлэрин бир писсэ-си сизин республиканын Ье. кумэтинэ верилэчэкдир, биз исэ вэсаити АБШ-да топла-)ачагыг. Биринчи софэри заманы башлаЗан элагэлэри инкишаф етдирмэклэ Мунир Гали гонагы олдугу Азэрба]. чан Ушаг Фоидунун Амертка ушаг xeJpиJ)э тэшкилатла-ры илэ элагэлэринин кениш-лэнмэсинэ кемэк едир. Бизнесмен республиканын игтисади инкишафына Japдым кестэрилмэси проблемини ушаглара гaJгыдaн а]ыр-мыр, кэнч вотэндашларын хошбехт кэлэчэJинин те’-мин олунмасыны эн хе]нр-хаЪ иш са}ыр. О, ушаг фоя-дунун сагламлыг мэркэзи-нэ кетмиш, Jeтвм ушаглар, онларын сосиал мудафиэси. учун Japaдылмыш щэраит-лэ таньпн олмушдур. Фон-дун сэдри академик Иcмajыл ИбраЬимовла, фондун нэз-дичдэ фэали)^ кестэрэн «Аванд» коммерс^а ассо-сиас^асынын , эмэкдашлары илэ агыр хэстэ ушагларын АБШ-да муаличэси, онла-ра мадди Japдым а^рылма. сы, Американын иштира-кы илэ мэркэзин эразисин-дэ ушаг госпиталь! тикнл. моей — бу, чэнаб Галинин 'арат^дыгы вэ игамэткаЪы Снетлдэ Jepлэlш0H ч^ер узундэ сулЬ» xeJpвJJэ фир-масы илэ эмэкдашлыг лajи. Ьэлэриндэн бнридир — план-лары музакидд едилмиш-дир. Онун фирмасы Ьэм дэ Азэрба]чан Ушаг Фонду илэ Американын «у шаг лары хилас един» фонду арасын-да бир нев нерпу олмалыдыр. Гонаг дeJиp: Бу кун биз Бакыда конкрет шэкилдэ нэJи бащла)а билэчэJимизи — истер мэркэзин бкнасы-нын бир Ьиссэсинин ]енидэн гурулмасы, Jaxyд бура}а эн муасир тибб аваданлыгы кэ-тирилмэси олсун — муэ] jэнлэшдиpиpик. Умид едк рэм ки, сизин тэроф бу xejнpxah ишдэ фэал ишти-рак едэчэк вэ биз элагэлэ-римизин низама салынма-сында езлэриня кестэрон иш адамларынызы «Аз^р ба]чаны инкишаф фонду» директорлар шурасынын уз-ву олмага дэ’вэт едирик. Мистер Гали, экэр биз ГАРАБАГ JADIAJblP, ГАРАБАР Д0 ЛШУР HJy^JopKfla Ист-Рнвердэ^ер-лэшен KeJflweHHH 38-чи мэртэбэсиндэ и шло J эн гар-дашынызы Jafla салмасаг. охучулар бизи багышламаз. Ахы о, hop iuejA9H элавэ, Ьэм дэ эрэб дун|асыны те-чэссум етдирэн Бутрос Гали ОДнэлхалг биpлиjэ башчы-лыг еден илк Африка нума-]эндэсиднр. — Умид едирем ки, БМТ-ннн JeHH Баш катиби она беле Jykcok ве фехри вэ-зифэ е’тибао едэн Jep ку-рэси адамларынын умидлэ-рини догрулдачагдыр. Онун MHCCHjacbi асан дeJил. лакин елэ буна керэ дэ бу. тун елкэлэрин сакинлэринин сулЬун ' мудафиэси саИэсин-дэ бу эн нуфузлу тэшкила-тын JeHH сэ^лэрина бел баг ла мага ихпфры вар. 70 JaiiKTbi Бутрос Гали аилэ-нин фэхридир, елэ бир аи. лэнин ки, бурада Ьэмншэ ушаглара э’ла тэЬсил, мум. кун гэдэр даЪа чох елкэнн кермэк вэ мухтэлиф халг-лаэын haJaTbfflH, адэтлэри-ни, тарихини билмэк имка-ны BepMdJe чалышмышлар. Бизим ганымыэда нэ исэ гарачы гарышыгы вар — биз caJaheTMHjHK. мэн взум исэ hem ypajHM3 чох Ja. тан Аээрба}чанда... евим олмасыны истэ|ирэм. , — Бу xejnpxah зарафат— комплимент республикамыз-да чидди гэбул едилэ би-лэр. — Биз достларымызын кэлшпннэ Ьэмишэ шадыг. .Экэр сеИбэтимизи БМТ узэринэ га^тарсаг, сиз онун астанасында flaJaHaH Азэр-6aj4aHa нэ apзyлaJapдыныз? — Мэн flYHja бирл^ннэ гэдэм roJaH девлэтинизи сэмим-гэлбдэн алгыпшиы-рам вэ эминэм ки. Азэрба). чан БМТ узву олмага ла-}итднр вэ орада езунэ му-насиб Jep тутачагдыр. Бу AHjepbiH инкишаф    етмиш елкэлэр сырасында олмасы учун hap mejH — чох 6ejy« тэбии сэрвэтлэри, кэнд тэ-сэрруфаты истеЬсалында x€Jли имканлары,    интел лектуал поте не налы вар вэ эЬали артыглыг етмир. Шуб-ho етмирэм ки, бурада хал-гын тэрэггиси тэ'мин еди-лэчэкдир. Н. БАРСКИ, Азэрияформун мухбнрн. Кечмиш Мардакерт ра-JoHyHyH CeJcyAaH, Лары мча кэндлэри Агдам вэ Тэртэр paJOHAapbUftjH кэндлэри илэ гоншулугда )ерлэшир. Сон вахтлар силаплы ермэни гулдурларьшын heMHH кэнд-лэрдэ чэмлэшмэси мушаЬи-дэ олунур. hep кун ку-наЬсыз адамлар елдурулур, ]араланыр, мал-гара талан едилиб апарылыр. Онлар jep. ли ерменилэре дэ кез ве-Р«б ишыг вермирлэр. BaaHjJoT белэ давам едэ билмэзди. вэ кэндлэринин мудафиэсииэ галхая )ерли сакиклер Се)суланы вэ Ja. рымчаны ермэни саггаллы-ларындан TOMHaroMaja баш. ладылар. Тэпэдэн дырнага-дэк силаЬланмыш гулдур* лар кучлу мугавимэт кес-тэрирдилэр.« Ьэмин кэндлэр элэ кечирилэркэн кизлн си-nah анбарлары, xejHH aejym сурсаты ашкар едилди. Гарабагын даглыг Ьнс. еэсиндэ во caphoAjaHH paJoH. ларда 803Hjj9T кэркнн ола-раг галыр. Кечмиш Эскеран paJoHy тэрэфдэн Агдам шоЬори топ вэ ракет атэ. шине тутулмушрур. ' Нэти-чэде ики нэфэр елмушдур. ааралананлар вар. Бир сыра JaшaJыш евлэри вэ ичтимаи биналар дагыдыл-мышдыр. Шуша шэЬэрико Ханкэн. ди тэрэфдэн naвaJa галхан ики Ьэрои вертрл]отдан атэш ачылмышдыр. Ларалаиаилар вар. Оядая чох ев дагыдыл. мыш вэ Jaндыpылмьшlдыp*. Охучулара Хочалы фачи-эсиндэн, ермэнилэрии динч эЬали]э амансызлыгла диван тутмасындВн кеч дэ олса хэбор верилиб. Бу тук-урлэдэн хэборлэрэ ону эла-вэ етмэк иcтэjнpик ки, Ьер кун давам едэн кучлу кул-лэ Jaгышы ал тын да мeJитлэ* рн тамамилэ чыхармаг Ьэ-лелик мумкуи дeJил. Киров кетурулэн Jyзлopлэ хо-чалылынын сонракы тале-)и дэ белли де1ил. Онларын арасьшда чохлу гадын вэ ушаг вар. Сон кунлор Агдам шэЬэ-ринин вэ этраф кэндлэрин кечмэсн барэдэ шaJиэлэp кэзир. Бу Ц^иэлэр Агдам топ вэ ракет атэшинэ тутулдугдан сонра Jajыл-мышдыр. Там мэc'yлиJJэт-лэ демэи олар ки, буи лар есассыз шaJнэлэpдиp. Аг-дамдан -вэ этраф кэндлэрдэн бир нефэр нилэ дэ башга Je. ро кэчмэмишдир. СеЬбэт садочэ олараг кэрулэн тэЬ-лукэсизлик тэдбирлориндэн кеднр. Мартын 2-дэ Агдамда Азэрба]чан Ел мл эр Акаде-м^асыньш мухбир узву Рв-фиг Эл^евлэ, Гарабагын Ни-чат чэми^этинин сэдри Фа-мил МеЬдн. шдир Рамиз Мэммэдзадэ илэ керушдук. Онлар Гарабагын бу агыр кунлэриндэ адамлар ара-сындадырлар. чамааты тор-пагымыза кез дикэи JaFы душмэнлэ MYбapизэJэ руЬ-ландырыр, де}уш хэттинэ кедирлэр. Гарабаг JaшaJыp. Гарабаг вурушур! З^эддян СУЛТАНОВ, «Халг гэзетя*ннн мухбмри. ХОЧАЛЫ ФАЧИ9СИ: ГАТНЛЛЭР КНМЛ8РДНР? (Эмэлн 1-чи сэЬяфэдэ) Бир халгын башга халга нэ гэдэр нифрэти ола билор ки, онун гачыб гуртармаг иcтэJэнинэ, аман дилэ>энинэ. архасында Japaлы апараны. на, гучагыкерпэлисинэ, эли-чэликлиеннэ, кезлэриндэ hэJaт сенэн Japaлыcынa, Ьэтта ме}идинэ диван тут-магдан чэкинмэсин!? Тарихдэ башымыза чох мусиоэтлер кэтирилеэ дэ биз Ьеч вахт шивэн гопарыб мискинлэшмэмншик. Белэ Ьэрэкэт «Сум^ыт* дeJиб Ja^acыны Jыpтaнлapa 1ара-шыр. Белэ мусибэтин галлы касасына черак догра. Jыб гарнынь» дoJíyздypaнлap ермэнилэрдир. Лакин биз Хочалы фачиесинин тэфэр-руатыны бутун ДYнJaJa чат-дырмасаг ге)рэтсизликлэ гол^ун оларыг. Хочалы гыргыныны алэмэ билдир-мэсэк, мэнЬус cиJac8тлэpини hэJaтa кечирэнлэри ифша етмесэк бизэ нэ деЗэрлэр? Екранларда тэбэссуму ада-мы ушудэн маршал Шапошников бутун ду^анын ке-зунун ичинэ ачыгча деди: «366-чы aлaJ бизэ нэ гэ-^дэр лазымдьгрса. Ханкэн. диндэ о гэдэр дэ галачаг». Инди бу тэбэссумлу 6oJa-натын HHjijaTH мэ’лум олду. Ьэмин aflaj Хочалыны га-нына гэлтан етмэк, азэр-^чанлыларын дэренни вер. мак учун сахланырмыш. Биз кимлэриеэ Ьалымыэа ачыдыб кез |ашы текдур-Maje дeJил. бу Ьэгигэти чат-дырмага чaлышмaлыJыг. Сои дамла гаяымызадэк Гарабаг ду)унуну ачмаг, душ-мэиин дарении вермак уг-рунда мубарнзэ апармалы. Jur. Гарабаг бу кун Ьэм дэ harr гылынчы кими мил. лэтяя эксяяэ кедэвлэри кэ-енб.дограмалыдыр. Баш верен л эр, фачиэлэр бизи умцдсизлащдирмир ки? Дуз Jc^yMyaflaH узаг салмыр    ки? Саркэрда вэ та- рихчи    Фукидидин 2400 ил эввэл    Луианыстанда кэшф eTflHjH    Ьэгигэти хатырлат- малы олуруг: Инсан тэбиэ-ткннн    AojHuuMoonHjH даим тарихи тэкрарланмага мэч-бур едир. Антик мудрик бу гэнаэтлэ дэ ]азыб: чБелэчэ. парт^аларын мубаризеси Елладада hap чур eJ694ap-ли]ин вэ нaтэмизлиJин те-рэмэсинэ сэбэб олду. Эв- вэллэр онлара хас олан са. дэлик, xejwpxahnur. аличэ-наблыг итиб кетди вэ ис-теЬза Ьэдэфинэ дечд\’. hop Jepfl9 вэ Ьамыда бир-биринэ гаршы urv'öha вэ душмэн. чилик эмэлэ кэлди. Ьамыда белэ бир фикир меЬкэмлэн. ди ки, Ьамы тэЬлукэ алтын-дадыр вэ буна керэ JaAHbi3 ез тэЬлукэсизл^инин гaJгы-сына галыб hen кимэ е'ти-бар етмэмэлидир*. АллаЬ бизи о Jepa кэтириб чыхар-масын. Ахыдылмыш наЬаг ганла-рымызын    интигамы алын- малыдыр. Лахшы билирик ки, Гарабагын пыртлашыг душмуш кэлэфинин бир учу ез элимиздэ, бир учу душмэ-нин архасында да)ананла-рын элиндздир. Буну унут-мага Ьаггымыз Joxflyp. Та. рих тэнрарланырса, демэли нэ вахтдан бэри давам едэн кечэнин хош сэЬэри дэ Ja-хынлашыр. ШэЬид Хочалы, итнрдн)нмиз нэидлэр паг-га тэкан вериб гэлэбэмиздэ дикэлзчэк. Гарабагын кул олан обаларьжда heJaT Je-нидэн ке}эрэчэк. ; ТаЬяр АДДЫНОГЛУ. A38PBAJ4AH ВЭТ8НДАШЛАРЫНА1 AзэpбaJчанда JaшaJaн слав-Jaнлapын мэдэниJJэт мэркэзи-нин вэ «Содружество» Азэр-бaJчaн халгларынын республика кенуллу Ьэмрэ^лик чэ-миJJэтинин биркэ ичласында Азэр^^чан вэтэндашларына лгурачиэт гэбул едилмишдир. Мурачиэтдэ дeJилиp: Биз, чохмиллэтли AзэpбaJчaн халгыньш русдилли эЬалиси-нин нYмaJэнд9Лэpи бешинчи илдир ки, сон дэрэчэ 1^а-сыз вэ мисилсиз тэчавузэ мэ’руз галан догма респуб-ликамызын агрысыны бутун гэлбимизлэ Ьисс едирик. Га-¡рабагын даглыг Ьиссэсиндэ дejyш 8MэлиJJaтлapы paJoн-ларьгнда бу кун вэзиЛэт да-Иа да кэскинлэшмишдир вэ инди бизим Ьамымыз учун чэтин мэгам, сынаг мэгамы башланмышдыр. Мурачиэтдэ даЬа сонра гeJд едилир ки, невбэти, не-чэнчи дэфэдир ки, республи-када онсуз да кэркин олан вэзиjJэти кэскинлэшдирэн мухтэлиф мэзмунлу чохлу гeJpи-caглaм шaJиэлэp Ja-Jылыp. 0зу дэ елэ бир вахт-да ки, мэкрли умуми душ-мэн. тэчавуз тэ!1лукэси гар-шысында бизэ тэмкин, гар-шылыглы анлашма, гаршы-лыглы кемэк, xeJиpxahлыr вэ бир-биримизэ дезумлулук Ьэмишэкиндэн даЬа чох тэ- лэб олунур. Мурачиэтдэ rejfl олунур ки, hen бир душмэн, фитнэ-кар вэ бэдниЛэт бизи ajbipa, дYшмэнчмлиJин, бэдхаЬлы-гын вэ шубЬэнин ачы тохум-ларыны jaja билмэJэчэк, ахы республика дахилиндэ Ьэр Ьансы гаршыдурма мэЬз бе-лэлэри учун сэрфэлидир. Эсрлэр 6oJy бу торпагда сулЬ вэ достлуг, бир-бири-нин адэтлэрини, эн’энэлэрини вэ динлэрини баша душмэк вэ бунлара еЬтнрам етмэк шэраитиндэ Jaшajaн чохмил- i лэтли A30p6aj4aH халгы ез бирл^ини, мэтинл^ини, тэк-раролунмаз бeJнэлмилэл ру-пуну эбэди сахламалыдыр вэ caxлaJaчaгдыp. «Содружество» 49MhJJ9TH-нин вэ cAaBjawiapbiH мэдэ- HHJJ9T МЭрКЭЗИНИН HyMaj9H-дэлэри ез мурачиэтлэриндэ чагырырлар ки, бу чэтин мэ-гамда республиканын бутун халглары сакитлик, агыл, камал, тэмкин HyMajHiu ет-дирмэли, бутун гуввэлэри бир мэгсэдэ наил олмаг — тэчавузу дэф етмэк вэ Азэр-6aj4aHbiH эрази тохунулмаз-лыгыны тэ'мин етмэк учун чэмлэшдирмэли вэ бирлэш-дирмэлидирлэр. Ладда caxлaJын, бу кун Республиканын'TaAejH бизим амымыздан асылыдыр! (Азэринформ). Гэбэлэ Х9б9рлэри ЩЭРЭДЭН ТЕЛЕГРАФ Нечэ илдир ки, азгынлаш-мыш ермэни гулдур'дэстэлэ-ри Joллapы нэсиб бэнди-бэрэ-ни 6awajH6flap. Лакин нэ атэш сэслэри вэ хаин Ьу-чумлар, нэ дэ вэЬшиликлэр догмаларын керушлэринэ мане ола билир. BejyK Гаф-газ дагларынын этэклэриндэ jep.iamaH Гэбэлэ pajOHy илэ fleJyiii9H Гарабаг арасында «керпу» салынмышдыр. Аг-дэрэ paJoHyHyH Лени Гара-лар кэндиндэн кэлэн теле-грам буну. кестэрир. Теле-грамда деДилир:    «...Кемэк эли узатдыгыныз учун эмэк-чилэримиз адындан сизэ мин-нэтдарлыгымызы билдирн-рик». Сон aj JapbiMAa paJoHflaH Гарабага 149 мин манатлыг эрзаг мэЬсуллары, 4 мин ма- натлыг дава-дэрман. Jaнaчaг, «ГАЗ-53» маркалы ]ук ма-шьшы кендэрилмиш, 235 мин манат Japдым кестэрилмиш-дир. AJpы-ajpы вэтэндашла-рын теЬфэси даЬа санбаллы-дыр. Мэсэлэн, миллиjJэтчэ уди олан Нич кэндинин са-кини Роман Каспари Ьэмин Ьесаба тэкбашына 15 мин манат вэсаит кечирмишдир. — Гарабага }ардым куч-лэнир. — дeJэ ичра Ьаки-миjJэти апаратынын ше’бэ мудири ЗаЬид ЭфэндиJeв билдирди. — М. Ахундов, Ариф hYcejнзaдэ, Тофиг Ие-ма!ылов адына колхозлар, «Халглар достлугу» колхозу, идарэ вэ муэссисэлэр, бир сезлэ, yшaглы-бeJYKЛY Ьамы xejиpxah ишдэ фэал иштирак едир. марьамэт фонду haJaT пислэшдикчэ xejRHj-Jb тэшкилатларынын caju артыр. Гытлыг, баЬалыг биринчи невбэдэ чохушаглы, азтэ’минатлы аилэлэрин, пен-си]а умидинэ галан тэнЬа го-чал арын, элиллэрин башына мусибдт ачыр. Дар мэгамда онлара ел тутмаг мугэддэе ише чеврилир. Гэбэлэ Ра|он Ичра haKHMHjjBTH башчысы-нын сэрэнчамы илэ ]арадыл-мыш будчэдэнкэнар «Мэр-Ьэмэт» фонду ез гаршысына белэ нэчиб мэгсэд rojMym-дур. Фонда вэсаит топла-нышында paJoH тэсэрруфат-ларьшын, идарэ вэ муэсси-сэлэринин эмэк коллективлэ-ри. aJpы-ajpы вэтэндашлар фэал иштирак едирлэр. Элбэттэ, вэсаитии олмасы Ьэлэ п|юблемин Ьэлли nejHaflHp. Эн башлычасы эрзаг мэЬсул-лары тапыб алмаг вэ kombJb ehTHja4H оланлара чатдыр- МаГЛЫР'Эпп»ф ЬАЧЫ«В.ГУБА JAPflWMA К9ЛИР Гэзетимизин етэн немрэ-синдэ Губа да фэaлиJJэт кестэрэн халг JapaflbMbLJibiFbi мэктэбинин иши барэдэ Jaзы вермишдик. Дунэн Ьэмин мэктэбин муэллими, ел сэ-нэткары Гэриб Султанов ре-дакси^амыза кэлмишди. Бил-дирдн ки, мартын 1-дэ «Губа» агрофирмасы Гарабаг угрунда дeJYШЛэpдэ Japaлa-ныб Бакыда муаличэ олунан икид евладларымыза 5 ма-шын эрзаг вэ совгат кэтир-мишдир. Агрофирманын ну-MajBHfla heJ*9THH9 халг депутаты Гэдир nauiajee pahöap-лик едир. Онлар шэЬэрин 591 немрэли 11эрби госпита-лына, фapмaкoлoкиJa инсти-тутуна, реопублика хэстэха-насына, тэ’чили JapflbiM клиник хэстэханасына кетмиш, 200 japaлыJa баш чэкмиш-лэр. Агрофирма Губа pajoHy-нун KapaJ кэндинин Гара-багда Ьэлак олмуш сакини Елхан Кэримовун 3 a3jaui-лы ушагыны haмилиJэ кв-турмушдур., Онлара 18 Janibi-надэк мадди JapflHM кветэ-рилэчэк.9М8КЧИЛ9Р Ч9БН9 УЧУН Гарабагын даглыг 1шссэ-синдэн hep кун 1^эчанлы хэбэрлэр кэлир. Б\”гун халг мэкрли душмэнлэ мубаризэ-Ja галхмышдыр. Ьэрэ 'Чэб-haja элиндэн кэлэн kombJh кестэрир. Республика Лун-кул CaHaJe HaзиpлиJинин Евлэрдэ ЗэЬмэт Бирл^инин коллективи дэ Гарабага Jap-дым Ьэрэкатында JaxbiHflaH иштирак * едир. Бирли}ин Гарабагда 6eJyK зэЬмэт Ьесабына Japaдылмыш нечэ-нечэ филиалы, кичик муэс-сисэси Jepna JeKcaH едилмишдир. Буна 6axMajapar, эмэк коллективи инаныр ки, harr ишимиз галиб кэлэчэк. БиpлиJин баш директору Кулмэммэд Султанов Азэр-информун мухбнрн илэ ceh-бэтиндэ демишдир: — Инди hap биримиз рес-публикамыз учун агыр олан бу кунлэрдэ Гарабага истэр мэ’нэви. истэрсэ дэ мадди чэ!1этдэн кемэк KecTapMaJa 6op4ayjyr. МуЬасирэ b93hJ-JaTHHfla jaшajaн шэЬэр вэ кэндлэримизин э1тлиси биз дэн кемэк кeзлэJиp. Бу кун лэрдэ ÖHpiiHjHH коллективи Гарабага 15 мин манатлыг исти пал-палтар вэ JyH чораб кендэрмишдир. AeJymaH эс-кэрлэрэ JapflbiM учун 500 JacTHr Ьазырланыр, мухтэлиф эрзаг мэЬсуллары вэ ке-Jhm тэдарук едилир. Бирлик дагыдылмыш фи-лиалларын ишчилэринэ орта эмэк Ьаггы верилмэсини давам етдирир. Инанырыг ки, вахт кэлэчэк Чэмиллидэ. КэркичаЬанда, Эмралларда, Тугда биpлиjин филиаллары JeHHflaH фэaлиJJэт кестэрэчэк-дир. (Азэринформ). БИЗ Д8НИЗ ДвВЛЭТИ ОЛУРУГ МУСАНИБИМИЗ НАГГЫНДА:    Тофмг    Миммид оглу Ашуров или тоНсмлини Руси|ади, Нижни Новгород шоНориндо алыб. ДарНал Азарба)чана га|ыт-маг арзусуну На|ата качмра. бмлма|мб. 20 мл су му-Нандиси кими чалышыб. Уралда ири хусусм та>-натлы гапалы муа4.сиса)а • раЬбарлик адиб. 80-чм илларин сонунда Бакы|а калиб. Хазар Каммчили|и Идарасинда ише ади муНаидисликдан башла|ыб. Гыса муддатда идара раисинин муааиии ааэифаси-надак ¡уксалиб. «Бу ваэифадэ, илк азарба)чаилы-¡ам» — де|ир. — «Мандан эввэл бу кабииатда Марказин нума|андаси отуруб». тарихи лт\*ддима. Инки лис кенералы Денстер-вилян хатнрэлэриндэ мараг-лы бир епизод вар. Кенерал Бакы)а десант чыхармаг мэг-сэдилэ «Кр1укер» кэмнеини ичарэ]э кетурур вэ ачыг дэ-низдэ Ьэрэкэтэ башла]ая ними дор агачыяда далгалаяая гырмызы болшевнк ба1рагы-нын эвэзинэ кеЬяэ рус — Андре]ев баЛрагыны гал-дырмагы эир едир. Бундан ге!злэнэя ингилабчы мат. рослар мугавимэт нёс. тэрирлэр. Денстервнл дэ гэ-тн})этиндэи денмур вэ бил-дирир ки, ннкилис ескадро ну ингилаб ба)рагы алтында узэ билмэз. Узун чэк-чевир-дэя сонра тэрэфлэр компро миеэ кэлирлэр: Андре 1 ев ба{-рагы галдырылачаг, амма... башыашагы. Денстервнл бу ге1длэринэ тарих дэ го)уб:    10 август 1918-чи ил. Аз сонра Азэрба)чан Де-мократик Ресиубликасы дэ-ннз доианмасыны ез элииэ " : алыб. Бу мустэгил донанма-нын емру исэ республиканын Ц ез емрундэи чох олма]ыб. Апрел чеврилишиндэи сонра Хэзэр донанмасынын та-ле!и Бакыны ншгал етмиш XI Гызыл Ордунун гэрарка-Ьында музакирэ о луну б. Ьэ-лэ демократии республнкада Ьэрбя дэниз нвзирн олмуш Чинкиз Илдырым шямаллы гардашлары 1ахшы танымыр-мыш. Тэклиф ирэля суруб ки, донанма Азэрба|чан Шура Ьекумэтииии табелн)индэ гал-сын. Руслар онун взуну на-зир кими сахламагы мэслэ-Ьэт билмэ]иблэр. Ч. Илдыры-мын ]еринэ тэ^нн олуниуш ЭлиЬе]дэр Гара)ев XI Гызыл Орду команданлыгыяын невбэти ичласында Азэрба)чан донанмасынын элнндэ галан вур-тут икичэ кэмнннн — «ЭрдэЬан» вэ «Або»яун нн* гнлабя Русн1а ордусуна ве-рнлмэсн барэдэ сэиэдн им-зала]ыб. И. Нэримановун «Сэн нэ учун мэнимлэ мэс-лэЬэтлэшмэдэн кэмнлэрн вер дни» суалынын чавабын-да де]нб кн, «нэ кэмн, мэн . елэ бялирдим бунлар ади ко-зэтчи га/ыгларыдыр...» — Белэликлэ, догма Хэзэр 70 нл муддэтнндэ бнзнм олма]ыб. Хэзэрдэ Азэрба]ча-на табе олан ¿еканэ об!ект эфсанэвя рус гэЬрэманынын адыны дашы]ан «Садко» ва-феси иди. Тарихи мевзуда башлады-гымыз бу сеЬбэти мусаЬнбн-миз давам етдярдн: — Хэзэр танрынын Азэр-ÖaJnaHa бэхш eTAHjH эн бе-Jyn сэрвэтднр. Бакы лиманы истэр чографи MeerejHH9, истэрсэ дэ игтисади гудрэти-нэ керэ тэкрарсыздыр. Гапалы aKBBTopHjaAa белэ кэ-мичилик, белэ донанма hap халга гисмэт олмур. ннн тарихи тэхминэн 1858-чи нлдэн Ьесабланыр. Ьэ-мня нлнн декабрында «Гаф-газ вэ Меркури» 43MHjjaTH ]арадылиышды. Илк бухар кэмнлэрн думала бнрннчи олараг Хэзэрдэ узмэ!э баш-ламышды. 1889-чу илдэ Ьа-»мдя илк тэрсанэ не тифа дэ. J9 вернлмншдя. 1902-чн илдэ Хэзэр тичарэт дона нм асы тэшкил едилмншди. Бу до-ряимаяын нрнли-хырдалы 788 кэмнеи варды. БакыДа ири кэмячилни чэмиЛэтлэри фэали^эт кестэрир ди. «Но-бел», «Мазут» кими 6eJyK нефт ннЬисарлары ез донаи-маларыяа малик иди. 1901-чи илдэ Хэзэр кэмнлэриняя 44,4 фанзн Азэрба]чая иа-питалистлэрннэ мэхсус иди». (АСЕ-дэи). — 1920-чи ил HjyHyH 6-да Хэзэр KaMHHHflHjH «мил-лилэшдирилэндэн» сонра идарэ тэдричэн A3ap6aj4aHbiH элиндэн алынмага 6auwajN6. миси оланлары вар. донанма лары исэ Joxflyp. Чунки кеми h9p ше]дэн эввэл hej -эт демэкдир. Хэзэр К9мичили;и исэ истэр пешэкаряыг, истэрсэ дэ мэ’нэви кeJфиJJ9TЛэp бахы-мындан кучлу коллектива маликдир. Башга кэмичилик ширкэт-лэриндэ умуми бала олан сэрхошлуг вэ гачагмалчылыг кими Иаллар бизим идарэдэ rejfla aлынмaJыб. Бэлкэ елэ буна керэдир ки, гаты мэр-кэзлэшдирмэ иллэриндэ дэ формал мYCTэгиллиJимизи ropvJy6 caxлaJa билмишик. Харичдэ «Каспиан Шипинг Компани» ширкэти кими та-ныяан идарэмиз бе}нэлхалг hyryryH об]ектидир. Бунда бир вахтлар идарэ-мизин рэиси вэзифэсиндэ чалышмыш мэрЬум Мапмуд РэЬимовун мустэсна 1юлу олуб. О. Москвадакы рэЪбэр- Бу башга сеЬбэтдир ки. Хэзэр, Хэзэр кэмичил^и нэ дэрэчэ дэ бизим иди. Бу кэмичилик ез тэшэк-кул, инкишаф тарихинэ керэ башга бир сэрвэтимизэ— нефтэ минйэтдар олмалыдыр. —„ Хэзэр биздэн башга даЬа уч кечмиш совет рес-публикасыиын саЬнллэрнии jyjyp. Эввэллэр бутун дэниз-дэ игамэткаЬы Бакыда 1ерлэ-шэн бир кэмичилик идарэси варды. Бэс инди, кечмиш peh-публикалар мустэгил дввлэт олдугдан сонра b93hJJ9T Иан сы истигамэтдэ дэ]жшэчэк? — Эввэллэр Русланин. Газахыстанын, Туркмэнис-танын ли май лары Бакы1а — Хэзэр Кэмичил^и Идарэси-нэ табе иди. Инди бутун бу лиманлар эразилэриндэ ол-дуглары девлэтлэрин JypHC-дикс^асына кечмишлэр. Лакин «Каспиан Шипинг Компани» Хэзэрдэ инЬисарчы олараг галыр вэ галачаг. Бу уч дввлэт Хэзэр дэнизиндэ ез ширкэтлэрини ]аратмаг истэсэ белэ (буна Туркмэ-нистан даЬа чох чан атыр) бу иш учун он иллэр лазым кэлэрди. Бакы бу мэ нада та-лели шэЬэрдир. • ТАРИХИ ЬАДПИЭ. Хэзэр Кмшчшш|в Идэрэея- Тэсэввур един ки. сон ил-лэрэдэк Хэзэр Кэмичил^и Идарэсиндэ чалышанларын 85 фаизи ге]ри-азэрба]чан-лы олуб. Гыса муддэтдэ бу рэгэмлэрн ез хе]римизэ дэ-Jишдиpэ билмишик. Кэмилэрин адларындан башламышыг. Тэсэввур един ки. тэхминэн 20 кэмимиз 1геч бир дэнизлэ тэмасы oлмaJaн гоншу Ермэнистан нYмaJэн-дэлэринии ады илэ узурду. . ДэJишилэн тэкчэ адлар дejил. Инди идарэдэ чалышанларын 90 фаизи aзэpбaJ-чанлылардыр. 3—4 кэмини чыхмаг шэрти илэ галанла-рына азэрба!чанлы капитан-лар рэЬбэрлик едирлэр. 70 нэп^ат вэ )укдашы-1ан кэмимиз вар. Тэкрар еди- ^м, бу, гапалы акватори)а ун надир Ьалдыр. Биз бу сэрвэти пэр вэчЬлэ гору малы. сахламалъОыг. — Разы лапши ки, сеЬбэт тэкчэ гору)уб сахдамагдая )ох, Ьэм дэ инкишаф етдир мэкдэя кеднр. Буиуя учун реал имванларымыз варю? — Устун чэЬэтимиз чан* лы адамлар. кэмилэрин НеЛ'-этлэридир. Сизэ гэрибэ кэл-мэсин, бу башлыча амилдир. Тэсэввур един ки, эрэб дев-лэтлэриндэн минурлэ КЭ- лэримизи инандыра билмиш-ди ки, идарэмизин бeJнэл-халг алэмдэ мустэгил таиын-. масы совет гурулушунун де-мократикли]инин тэблиги учун кезэл ваентэдир. Индинин взундэ 40-дэк кэмимиз Гара дэниз, Аралыг дэннзи Ъевзэлэриндэ, Итали-Ja, Франса, Исраил, Шимали Африка — эрэб елкэлэри-нин лиманлары арасында узур/ харичи ширкэтлэрин сифаришлэрини ]еринэ ]ети-рир. Кэмилэримнз Балтик дэнизиндэ. Сакит океанда да бир сыра ¿укдашыма сифаришлэрини 1еринэ 1етириб-лэр. Ьэрчэнд океанлара чыхмаг имканларымыз бир гэдэр мэЬдуддур. Лакин 3000—6000 тон ту ту му олан кичик кэмилэримнз ]алныз орта бизнес учун элвериш-лидир. а— Зэииимчэ, чох ириася-ияал бир мэгами ]ахыил4ш-дыг. Хэзэр КэмячшвЦи Идарэси бу мэЬдуд имканлары кепшлэиджрэ. ]ени кэмжлэр МДЭ еда бмлэчвими? — 1989-чу ил дэн бэри кэмн алмамышыг. Кэмнлэ-римизин эксэря])эти кеЬнэ-'либ. Бе|нвлхалг нормалара керэ исэ Jaiiaj 15-и кечмиш кэмиви лиманлара бурах-мырлар <еколожи вэ техники тэИлунэсизлик мулаЬизэ-лэри илэ). 1991-чи илэдэк Ьэр ил орта Ьесабла 50 мил Jон доллара )ахын кэлир элдэ едир-дик. Бунун 99 фаизи Мэр-кээнн кисэсинэ кедирди. Дог. рудур, бу пулдан бизим учун JeHH кэмилэр дузэлтмэк дэ Мэркэзин га)гысы иди. 1991- ЧИ ИЛДЭН B93Hjj9T ДЭ1ИШДИ. Вал)утанын чэми 20 фаизи-нэ гэдэри езумузэ галырды. 0твн ил кэлирин 10 MWlJOH долларыны Мэркэзин heca-бына кечурдук, езумузэ чэ' ми 500 мин доллар гал-ды. Лахшы кн. етэн нлин H0ja6p—декабр    а)ларынын газанчыны республнкада сах-ламаг мумкун олду. — Бэс инди, Азэрба]чаи мустэгил деилэт олаидан сонра Ьагг-Ьесабыныз Ьансы приясиплэ апарылачаг? — Гэрибэ парадокс Japa-ныб. MyaJJaH едилмиш raj-далара керэ иннэн белэ га-заначагымыз вал1утанын 40 фаизи бизэ, 60 фаизи исэ республиканын Назирлэр Ка-бинетинин сэрэнчамына ке-чэчэк. Устэлик Ьэддэн 3Hja-дэ агыр верки системи нэ; зэрдэ тутулуб. Газанчын 35 фаизц веркилэрэ* 37 фаизи сыгорта1а. 12 фаизи исэ иг-тисадиЛатын сабитлэшдирил-мэси. мэшгуллуг вэ с. фонд-лара кечурулмэлидир. Бу минвалла езумузункулэр Мэркэздэкилэрдэн кери гал-мырлар. Экэр ССРИ тэрки-бнндэ hap доллардан 19 сент газанырдыгса. инди бу рэгэм 25 сент олачаг. Устэ-лнк, тэзэ кэмнлэрн дэ ®3Y* муз дузэлтмэл^ик. Белэ верки системи республика)а эн чох вал1ута кэтирэн бир тэшкилаты богмагла девлэти-мизин езуну дэ икигат зи-)ана салачаг. .  Тофиг муэллим, нэ тэзэ кэмилэримнз, нэ бу кэмнлэрн дузэлдэчэк тэрсанэлэ-рямнз вар. Луксэк нхтисаслы дэнизчялэр Ьазырла]ачаг а ли иэктэбимиз дэ ]охдур... • — фу мэсэлэ артыг Ьэлл олунуб. Гафур Мэммадов адына Орта дэнизчилик Мэк-тэбиндэ ики JeHH груп ачыла-чаг. Мэктэби мувэффэгиЛэт-лэ битиренлэр тэИсиллэрини учунчу курс да давам етдирэ-чэклэр. Белэликлэ, икиил-лик орта мэктэбин базасын-да али дэнизчилик мэктэби )араначаг. Зэннимчэ. Ьэлэлик эн б* Jyn угурларымыздан бири елэ будур. Мэн Хэзэр кэми-чили1инин кэлэчэ]ини ]етнш-мэкдэ олан кэнч Азэрба)чан дэнизчилэриндэ керурэм. Биз мутлэг гудрэтли ДЭНИЗ Д0ВЛ9-ти олачагыг. СвЬбэтн ]азды: Зулфугар РУФ’ЭТОГЛУ, «Халг гээети»ияв>мтхбяри. ;
RealCheck