Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 30, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 30, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 30 HJYH 1992-чи ИЛ. Ж К ЯД О ДУГ (Халг ду]умлары, халг ¿вдимлэри) i. - Алл эрэнлэрнмнз учарларыя яппшн ке)дэ, гачарла-«я ■ммш ]ерда битнрднклври бнр заианда мон да оз сэвкарлмдэ)ам. Гадки га)наглары арашдырыб, улу баба-ларымызыв деЗямлэрняи тоилаЗыб кавалера тэгднм ет-в)а мэ]э тэлэсярам. Икид о деЗил кя, кимлэр-сэ она хидмэт етсин, икид одур кн. Ватанин дар ку-нунда варлыгыидан кечсин. Черэк версан Ьаииша чо-ракли оларсан. Кен дунЗа о вахт адамын башына дар олур кн. достлар ондан уз дендэрсин. Вэзир хан учун кенашчидир (мэслэЬэт ве-рэндир), аглы Зуксакднрсэ хан иле танэшчиднр (тандир, барабардир). Cahap ловгаланан ахша. ма чыхмаз, чох таласма, дарыхан магсада чатмаз. «Киши сез кизлэмэз» деЗиб аталар, амма бу. Ьэрби сир. ра шамил едилмаз. Сэркар-дэдэ кэракдир ширин дил. арыллы баш. кучлу ал ола, Виз архадакылар да. сиз ондэкилэр да бир кун кеч-мэлиЗик, лакин эмаллер эбади галачаг, амал ешгина ирэли! Бир нече тапмача. Га-чырам, чата бил мирам, го-вурам. тута билмирам (колка). Баханда Зункул чичак. галдыранда агыр чичак (халы). Хэзинадир долмаз, бирчэ кун дэ бош галмаз (арыз)). Биринин Kojy. би. ринин сарысы (xHjap. говун). 8зу гылдан топуз (назик), ичиндэ дун ja Ьифиз (hynejpa). Атасы гозбел хоча (тэнек). Анасы Засты Хатын (Зарпаг). Гызы JyMpy Вести (кила). Омлу дали Ьесеи (шэраб). Kah корунур, каЬ батыр, hapa душсэ Зандырыб-З&хыр (илдырым). Лазы да бир калин чилвалэнир (га-мыш). О надир кн. Замагы вар. тикиши Jox (ала-була ранк). И ки дешик, бир епшк, Кедар, калмаз бу ]ашыг. Су мисалы о дешик Ьахт веркисн о ешкк. (тапмачанын чавабы: коз ва агыз. Бурада ешик «га-пы» мэ’насындадыр. Лашыг иса «Jaui», «су» мэ’насын-дадыр). КеЗ эскиза барладым, ко-Ja салам Золладым (тусту). АЗы ними гышгырыр. аг-зындан од пускурур (flajHp-ман даты). Тахчамызда бир кул битиб, голсуз.будагсыз, Ону бнр гуш удиуш дялснз.дамагсыз (шам). Ал ты дари, усту дари, „ ичиндэ дадлы дари (анчир). Кечмишдэ мэчлисин башына тар, аЗагына ил деЗиб Ьермэтлилэри «тор»дэ, Зетим-Зесирлари «ил »да эЗ-лэшдириблэр. Дэдалар де-Зиблэр:    инсанын гиЗмэти онун «тер»дэ вэ ja «ил», дэ отурмасындан Jox, би-лик вэ звкасындан асылы-дыр. Агил «ил »да оту-рубса, opa да «тор» демэ-лиЗик. Миник аты тевлэдэ бэслэ-нар. Зук аты нлхыда сахла. нар. Кишиния заныиа ко. мак алмара каларлэр, зулм алмага Jox. Чэфа сэфадан чох. душман достдан. Эсл нэрмэ танрыны да Зериидэи оЗнадар. О кэсэ деЗин ки, улу — халгын устунда ол-сун эли. Созун дузу — ан-дырыр бизи (биз кими да-, лио кечир). Кечалин JaHbiH-да габаг демазлар. Кэпа, накда камик (сумук) ахтар. маэлар. Таза калмиш ка-линеен, гаЗнананын гулусан. Халга гылынч костармэ, гылыг костар. Инсанын би-ринчи вазифэси озундаки ногсанла мубариза апармаг-дыр. Истэсэн ки, оласан ' улу. буховда сахла агызда дили. ДунЗаны Залныз Зарадан дарыда билэр. ЭЗин кеЗим истэр, богазса JejHM. Доста Захынлашмаг душмэндэн узаглашмаг демэкдир. Та. ласэнин иши узанар. блум. дэн гачмаг учун Ьэлэ ке-чид тапан олмаЗыб. Башы-нын кэсилмасини истэмир-сансэ. дилини кэс. КунаЬсыз башы гылынч кэсмэз. Ар-зу зирвэдир, агыл пиллакэн. Кетди канчлик. отду Ja-шым, гар олду rapa башым. МэслэЬэти о адамдан ал ки. сандэн азы бир кеЗнек боЗук олсун. (сан догулаиа гэдэр о бир KojHdK дарыт. мыш олсун). Халгы Батана мэЬэббэт бирлэшдирир. Арыл гэлбин зиЗасыдыр. Козумдэн ираг-сан кенлумэ Захын. БилиЗин joxflypca элини кунаЬландырма. Корун эли козуну дэ эвэз едир. Верен танрым вермэз олду, керэр кезум кермэз олду. О; корукла сондурмазлэр. Ja-нан очага тикан атмазлар. Ширин дил бал кэтирэр, ачы дил бала. Алчагын ‘учалмабы учанын аЛчал-масы демэкдир. ГоЗунун гуЗруру гурда гисмат олур. Танры гашгабагыны текду, торпага су чокду. Инсанда уз, узда иса коз. Кора коз олмаг истэрэм, чолага гол. Кесэмэии (суру-нун габагында кедэн гоч) Захшы олан сурунун чоба. ны танбэл олар. СоЗлаЗэ. сеЗлаЗа шешан (натиг^ оларсан, кора-коре касэм (баш-чы. лидер). Узуну кормак учун кузкуЗэ бах, езуну кормак учун езкаЗо. ДеЗэр дил им донмэз ол-ду, вурар голум вурмаз олду. Кунч дашы кунчдэ ко. зэлдир. Арсаггал вачибдир, хусусэн дэ довлэтдэ. Кв. пэЗин дуасы гэбул олунса кеЗдан сумук Загар. Кврпу-ну кечэн АллаЬы унудур. Замана Ьамыны сучлар гу-Зусуна квмуб. Шэкэрлэ ширникдирир, зэЬэрлэ вл-дурур. КебэЗим Ьарда кэ-силибсэ вэтэним орадыр. Гэлби хаин оларса бири, алунчэ арымаз (тэмизлэн. маз) онун кири. Дэрди хош созлэ ЗуЗарлар, кири су ила. Ана суду ила бадана кечэн габирэ гэдэр галар. Ева га-пыдан кирэрлэр, кознакдан (пан чара дэн) )ох. Дотру Зол такчэ Алла-Ьын Золудур, бутун инсан-лар онун гулудур. Кирэндэ нечэ чыхачагыны* да ду-шун. Калинин гурсары кен олар. Килим алтында дэф чалмазлар. Низа Заралар, гылынч паралар. Киши малы ила Зох, долу (овлады) иле севияар. Оз еЗбиии кермэз, елин еЗбини соЗлар. Аты чидар сахлар, ихяди агыл. Арыл агадыр. Ьнсслар гул. Кишяяи ]ер агырла-маз, киши Зери агырлар (Ьермэтли едэр). Имкан варса барыш, баш тутмаса вуруш. Ики ше) дэрмандыр:    кулер    уз,    ши рин соэ. АтаЗа кулан кулунч пэдэфи олар. Кусяак (гыэ-рыи) гысраг (мадЗая) аЗгыр-дан гачмаз. Аз даныш, сез даныш. АЗ гаЗытсын, тез гаЗыт-сын, балама даЗан коз гаЗытсын. Катябден муфти олмаз. Гариб гушун ¿увасы. ны АллаЬ оэу тикир. Диггатсиз баш душмани хошпал едар. ДоЗушчудан гылынчы оорч истемазлар. Калин кедэн гыэ евдэки-лара деди:    «Сиз аглашын, май эр евина тэлесирем». Зэнкнн габарар. Зохсул ка. бэрар. Чэна ишлэмеса ела бил ар ки. ЗиЗаси олуб. Кеми#! кэмибашы хилас едар. КоЗда ахтарды, Зерда бул-ду. АллаЬ оз гулуна Зема-Зи гурсагы котуран гадар верир. Кун догунча чох шеЗ догар (аз вахтда чох Ьа-диеэ баш вера билар). Кун-дуз кулаЬлыдыр (папаг), кеча силаЬлы (кундуз езуну киши Иесаб едир, кеча иса орурлугла машгул олур). взундэн кучлу ила кулаш-ма. Ким доступа к алее калек. эвэзини чыхар фэлэк. ^рамаз адам Зарытмаз олар. Хырман сору (галыг) дервиша душар. Башир ЭЬМЭДОВ, профессор. Кшсию гадыяьш в«мф Ьаияфа Исрафкдоаа Гу. ба раЗомунун Багбанлы кэи-дяида ЗашаЗыр. Janoi Jet-мяшя ЬаглаЗыб. Бутун емру амакло батлы олуб. Ииди-нин озунда да ишлаЗир. Башга чаресн Зохдур. Так ва кямсасиздир. Аила гуран или муЬарКба башла-Зыб, ари Сирач чабЬаЗа кедиб sa бир даЬа кем га. ЗытмаЗыб. Бутун меЬркнк гардашлары. му ha ряба элнл-ларя Дола да ва ЭлншаЪа салыб. Лакин чабЬада ал-дыглары Заралар яшияи коруб. онлар да дуиЗала-рьгаы вахтсыз дэ]ищцб. Лер. Онунла Зардаби адыиа совхозун 4 немрели меЗва габулу мантагасиидв кв-рушдум. Нурани чаЬра. сина гэмкинлнк чизкилари гонмушду. Квзунуи Зашы-ны к учла сахлаЗырды. Башына rapa ЗмЗлыг багла-мышды. rapa палтарда иди. Хочалы гыррыныидан сонра rapa кеЗинмишвм, — деди. — Огулларымыз Га. рабагы гаJ тарана гадар чы-хармаЗачагам бу пал тары аЗиимдан. Ьаияфа халанын пеней. Засы ва амак barra езуну доландырмага к учла ча-тыр. Буна бахмаЗараг республика Милли Мудафио фоидуиа мни манат пул ке-чириб. — Дар кун учун Зыгыб сахламышдым, — утана.ута-на дилланди. — Инди бутун халгымыз дара душуб, ha-мы еляидан колени етмэ-лидир ки. галиб калек. О куну керачаЗик нншааллаЪ. harr бизнмледир. Варна 9СЭД0В, «Халг гааетя»пв мухбкрн. ГЭЗЕТ KOIIIKY ГАРАБАГЫН ИЛНАГЫ В9 «B0JYK ЕРМаНИСТАН» XYIUACbl «KeJhaHe heeaK» Teh. ранда чыхан Ьэфтэлик гэзет-дир, фарс, АзэрбаЗчан вэ инкилис диллэриндэ 32 сэЬифэдэ чап едилир. «КеЗ-Ьане Ьэваи»да Ермэниста-нын АзэрбаЗчана гаршы та. чавузкарлыры барэдэ тез-тез материаллар верилир. HJy. нун 10-да МаИэммад Нури имзасы ила фарс дилиндэ дарч едилмнш «Гарабагын илпагы вэ «БоЗук Ермэнис-тан» хулЗасы» адлы мэгалэ. дэ Лачын шэЬэринин ишгал едилмэси вэ Гарабаг — Ер-мэнистан дэЬлнзи ачылма-сындан бэЬс едилир. Му-эллиф Зазыр ки, Гарабагын Ермэнистанла бирлэшди-рилмэси вэ Нахчыван Мухтар Республикасына гаршы йэрби эмэлиЗЗат апарылма-сы ила БоЗук Ермэнистан хулЗасы барэдэ коЪнэ ар-зуларыны ЬэЗата кечирмэк учун Ермэнистан оз фэа-лиЗЗэт зэнчиринин илк Ъэл. гэсини тэкмиллэшдирмиш-днр. Мэгалэда деЗилир ки, бу Ьадисэ Гафгазда кар. кинлиЗэ ва сэбатсызлыга сэбэб олмуш, мустэгиллик-лэрини Зеничэ е'лан ет-миш республикаларда урур-лу CHjaCH муЬитин форма. лашмасыны чидди чэтнн-ликлэрлэ узлэшдирмишдир. Муэллиф Гарабаг муна-гишэсинин кеклэрини араш-дырараг Зазыр ки. РусиЗа тэрэфиндан Зеридилэн «му-сэлман халгларынын асси-милЗасиЗасы» сиЗасэти ила баглы Гарабаг эЗалэтиндэ эЬалинин милли тэркибини дэЗишднрмэк мэгсэдилэ вах. ты илэ бураЗа хеЗли ер-мэни кочурулмушдур. 8ha. лисиннн милли таркиби бе-лэчэ дэЗишдирилмиш Дар. лыг Гарабагда ермэнилэрин саЗча устунлук тэшкил етмэсинэ бахмаЗараг бу aJaxaT чографи вэ тарихн чаИатдан сеэсуз. АзэрбаЗчан эразнси олараг галыр. Ермэнистан парламент тэрэфиндан Даглыг Гарабагын Ермэннстана илЬа-гынын тэсдиг едилмэси кос. тэрир ки. мунагишэнин кеклэрини етник-дини амил-лэрдэ деЗил. Ермэнистан довлат башчыларынын оз эразилэрини тэчавузкарлыг вэ гэсокарлыг Ьесабына ке. нишлэндирмэк магсадлэ-риндэ ахтармаг лазымдыр. Мэсэлэ бу рас ын да дыр ки. ^азырда зораКылыг песа. АБШ НАРАЗЫДЫР ЬинднстаНыя космик тэд. гигатлар тэшкилаты илэ РусиЗаиыя Баш Космос Идарэси арасыида Ьинднс-тана крнокен муЬэрриклэр ва дикар ракет техноло-кяЗасыиын верилмасини иэзэрда тутан бутун мугави-лэлэр чэдвэл узра Зеринэ Зетирилэчэк. ЛунаЗтед Hjyc интернешнл Акентли]и хабар верир кн. бу барэдэ Ьинднстан космик тэдгигат-лар тЬшкилатынын садри бына сиЗаси сэрЬэдлэрин дэЗишдирилмэси беЗнэлхалг Ьугуг нормалары бахы-мындан    мэг<5ул    саЗылмыр. Буна бахмаЗараг Москва-нын ЬимаЗаси вэ дашнаксут-)ун партиЗасынын сэ’Зи нэтичэсиндэ ермэнилэр гэсб. карлыг    ниЗЗэти    илэ азэр- ба*чанлылары    ата-баба Зурдларындан говмушлар. Ермэнилэри ЬимаЗэ едэн Гэрб девлэтлэринин мевге вэ ролу да адамы душун-мэЗэ вадар едир. Ермэнис-танын    Франса    вэ Руси За кими боЗук довлэтлэр тэрэфиндэн сиЗаси вэ Ъэр-би чэЬэтдэн 1шмаЗэ едилмэ-сини, елэчэ дэ бэ'зи дай-рэлэрин ермэнилэрэ меЗл кестэрмэсини мусэлман алэ-ми элеЗЬинэ бир нов гар-шыдурманын тэзаЬуру кими дэ баша душмэк олар. «КеЗЬане Ъэваи» гэзети-нин 10 иЗун номрэсиндэ АзэрбаЗчан дилиндэ дэрч едилмиш «ГарабагДВ ермэнилэрин чинаЗэтлэри» адлы башга бир мэгалэдэ ермэнилэрин АзэрбаЗчан кэнд-лэриндэ вэИшнликлэриндэн данышылыр. Мэгалэдэ ермэнилэрин • гэсбкарлыг си. Засэтинин агибэти барэдэ де]илир:    Ирэванын    тэчру- бэсиз рэЬбэрлэри билмэ-лидирлэр ки, онсуз да агыр игтисади-ичтимаи бир беЪ-ран мэнкэнэсиндэ сыхы-лан Ермэнистан, АзэрбаЗчан вэ 3«ничэ мустэгил олмуш башга чумЬуриЗЗэтлэ-рин Ьеч бириндэ Ьэлэлик сабитлэшмиш ва!шд сиЗаси дурум Зохдур. Мустэгиллик Золуна гэдэм гоЗмуш Гаф-газ республикаларында фа-чиэли вэзиЗЗэт ¿араныб. Игтисади вэ сиЗаси беИран. дан Заха гуртармаг учун меЬкэм сулЪ вэ эмниЗЗэт муЬнти Заратмаг мэсэлэси Ьэмин олкэлэрдан отру елум-дирим аИэмиЗЗати кэсб едир. Буна кора дэ сиЗаси сэрЬэдлари дэЗишдирмэк мэгсэдилэ ермэнилэр тэрэ-финдэн Ьэрбн мунагишэни давам етдирмэк    чэИди ре. киону кениш муЬарибэЗэ чэлб едэ билэр. Бу иеэ да-Иа кениш мигЗасда гачгын-лар кутлэсиннн Заранмасы илэ нэтичэлэнэр ва Зеничэ мустэгил олмуш чумИу-риЗЗэтлэрдэ милли тэИлуко. сизлиЗи вэ зрази бутовлуЗу-ну горху алтына алар. У. Р. Pao мэ’лумат вер-мишдир. Мэ’лум олдугу кими. АБШ Русина илэ Ьинднстан арасыида бу саЬэдэ эмэкдаш-лыгла разылашмыр вэ Ру-сиЗанын Ьиндистана ракет техникасы вермэсинин да. Зандырылмасыны тэлэб едир. АБШ-ын фикрннчэ. Ьинднстан Ьэмин технолокиЗа-дан Ьэрбн саЬэдэ истифадэ едэ билэр. «Комсомолскж]а ' правда» гэзетнндаи. A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛК1И БАКЫ JYHKYJI C9HAJE ТЕХНИКУМУ 1992 — 1»92-чу даре или учуй ашашдакы ижтисаслар yapa ТЭЛЭБЭ ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР Техникума натамам во орта умУмт®Ьсил мек-теблери Нечминде теНсили олан Азерба^ан Рес-публикасы вотэндашлары, Набело Мустегил Дев-летлер Бирли]и ветендашлары ве Мустегил Дев-летлер Бирли)и еразисинде ¡аша]ан харичм ветен-дашлар гебул едилир. Бутун гебул олунанлар е|ни Нугуглара малик-дирлер. МаЬдудиЛете Азерб^чан Республикасы СеИиЛе Назирлизинин муе^еилешдирди)и тИбби кестеричилер олдугу Налда |ол верилир. Э1АНИ Шв'БЭЗЭ: Натамам орта теИсил баэасы есасында — теН-сил муддети 3 ил 7 а^дыр; 0 Э{ирме истеНсалы (Азерба]чан белмеси); 0 Кенден Назырланан ме'мулатларын истеНсалы (рус белмеси). Орта теЬсил базасы есасында — теНсил муддети 2 ил 7 а[дыр; О Тикиш истеНсалы (Азерба)чаи белмеси); © Безедилме истеНсалыиын ким|еви техноло-ки|асы (Азерба]чан белмеси); © Парча ве трикотаж технолоии|асы (Азерба)- чаи белмеси); © Халг телебатыиы еде)ен ме'мулатларын мо-деллешдирилмеси ве конструкси|асы (рус белмеси); © Зункул сена]е ме'мулатларынын бедии тер-тибаты ве реимленмаси (рус белмеси). ГШАБИ Шв'БЭ19: Орта теЬсил базасы есасында — теНсил муддети 2 ил 7 а^дыр. Азерба|чан белмесине: © Тикиш истеНсалы; © Кенден Назырланан ме'мулатларын истаН-еалы; © Безедилме истеНсалыиын кнм)еви техноло-ки|асы; © Парча ве трикотаж техиолоки|асы; © 9{ирме истеНсалы. Техникума дахил олмаг исте(енлер ашагыдакы феилерден гебул имтаНенлары вермелмдирлер: — Натамам орта теНсил базесы есасында: Ри{аэиЦатдан (шифаНи), ана дилииден (имла). — Там орта тНсил базасы есасында: а) «Безедилме истеНсалыиын ким)еаи техно-локи]асы» ихтисасына гебул олмаг исте|енлер ана дили ве едебмЦатдаи (имла), ким|адан (шифЛи). б) «Халг телебатыиы еде{еи ме'мулатларын моделлешдирилмеси ае конструксн^сы», «Зункул сена)е ме'мулатларынын бедии тертибаты ве ренкленмеси» ихтисасларына гебул олмаг мсте1енлер ри|аэииатдан (шифаНи), ана дили ае едебиМатдаи (имла), реемден. в) Галан ихтнсасларда нее ана дили ае едеби)-]атдаи (имла), ри)азн{|атдан (шифаНм) имтаНан вер- мелидирлер. Бутун гебул имтаНаилары (ихтнсас ммтаНаила-рыидан башга) орта умумтеЬснл мектеблериннн тедрис програмларына у^гун тертиб едилмиш прог-рамлар узре апарылыр. Орта ихтнсас ’теНсили мектеби терефниден муеЦен едмлен ихтисасдаи (меденн)|ет ве инчесенет, маариф, ме'марлыг ве тикинтн, тнбб ае с.) гебул имтаЬаиы тедрис-методика сенедлери Назырла-|ан идаренин тееднг етди]м програм есасында апарылыр. Ашагыдакы шехслер гебул имтаНемы аермедем (ихтнсас узра имтаНаилардак башга) гебул едилир: — вс ас умумтеЬсил мектеблерини ферглеиме иле битиренлер; — орта умумтеЬсил мектеблерини гызыл ае кумуш медалла битиренлер; — орта техники леше мектеблерини ферглен-ме диплому иле битиренлер. Бу шехслер арасыида мусабиге олдугда гебул комисси{асына Немнн шехслер учун бир гебул имтаНаны кечнрмек Нугугу верилир. Техники леше мектеблерини кундуз теНсили формасынде битиреи шехслере билавасите меии ft ” Халг газети * peßSKCHjacHHßa реклам-ком-nepcHja хидмати фаалhjjjt кветарир. Газет истанилан реклам ва е’лавы дарч еда билар. Бунун Y4YB бирбзша peBaKCBjaja мурачиат етнак лазымдыр. Уввзвымыз: EaKH,EejYK давиз пчаси 18, III мартаба,отаг I. Азаривформув бивасы. На’лумат телефову: 93-79-81.' шшшжтшшммшт БИЛДИРИШ Азерба|чан Реслубликасыныи Милли Баикы, Arpap CeHaje баикы ае Сеиа^е-Инвестиоча Баикы бирликлерии, муессисе ае тешкилатларын реНбер-лариие билдирир ки, Назирлер Кабииетииии 1992-чи ил и^унуи 9-да гебул етди{и 320 немрели герара мере, нард пулуи олмамасы узуидеи емек Натты саЬесинде емеле келен, муессисе ве тешкилатлар тэрефиндеи емаиет баикы идарелерииде еа ишчи-лерииин емаиетлериие кечирилеи борчуи меб л армии банк идарелери ез келирлери Ьесабына 10 фаиз артырачаглар. Меселеи, бу емек Неггы 1 мин манат дырса ве 0мамет Бенкыиыи идарелерииде еме-нетлере кечирилирсе, дерНел 100 манат артырыла-чаг, je'HH ишчииии еманетиие 1100 манат )азылачаг-дыр. Буидаи елаае, емек Наггы емаиетде галса, hep ил даЬа 10 фаиз, муддетиидеи асылы олараг нее ил да максимум 25 фаиз артачагдыр. Гаршы) в чыхан бутун меселелер баресииде arpap-cenaje банкыиыи ае ceHaje-HHeecTHCMja бан-кынын ше'белериие мурачиет етмек лазымдыр. Немин ше'белере лазыми кестеришлер аерил-мишдир. АзэрбаЗчан Республикасы Прокурорлугунун коллек-тиви иш Золдашлары Закир ЗеЗкмоеа, атасы вэфаты ила алагадар дерня Ьузнлэ башсяклыгы верир. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Те'смсчи: «Ханг гезетиямии журналист коллек-Уиредктела: Журналистский коллектив «Халг РедаксЦаиыи унааиы: 370951, БАКЫ MI0li9Hl MIYN Д9НМЗ Телефонлар: ме'лумат учуй — 93-44-92, ¡жформа сЦа — 93-42-37, му Нас иб лик — 93-34-23, корректор лар — 32-12-74. СудеЗмая гуж дялянш быяршпо. Гум дкдякя бал-■aja ка вар. Ьуяаркх варса, дав днаядая аагкф ал. Бу е'чаэкар еэяатя аса Ваяыяык гадш вучмарардая барвл-да Зердавэя О. Эзшаада адыка Даалат Рэссаилыг Tasa-тавр. Такча м тежжякужу |уаа 3«хыя тадаба батярнр. Кая бкдяр, бу дивлен пвдарл ajar ячыб ■аЬаряя каясы сантикда гарар тута чаг. * Ь«]кадтаравдыг фахудтасика ма’ауяу Вдчп Вил. яоауя «Насини» ображяы авс етдярэя асарк д вел at ян-тжЬвя KOHHccKjacH тарафжядэя Jtbcbx гяЗматдавдкрнвб. sfe «Каячдхк» — MeJàyH TajHjpoa. з)с «Xajaa» — Тогрул Hcajea. Фото р: САЛМАНОЙУНДУР. теби гуртардыгдаи сонра орта ихтнсас мектабЛарине дахил олмаг Нугугу верилир. Гебул имтаНаиларыиы мувеффегмЦетле вер-миш шехслер техникуме мусабиге |олу иле гебул олуиурл ар. Ашагыдакы шарслар мусабигед ей кенар гебул едилнрлер: — ¡етим у шаг лар; — валиде)и Ьмма]есиндеи меНрум оланлар; —• бириичи ае икиичи груп елиллер; — гебул замены кузештли Нугугу Наггыида Керби комиссарлыгдан шеНадетиамеси олан eHTnjara бу* рахылмыш Нерби хидметчилер; — Азерба]чаи Реслубликасыныи али фехри адларыиа ла)иг керулмуш ветеидашлар; — шеНид аилесиидеи оланлар; — Даглыг Гарабаг ае серЬед pa jo ил арыидаи олан гачгыилар. Ги)абк теНсил формасы тара шт иаабада гебул едилир: — ихтнсас узре ишле|емлер; — еНти{ата бурахылдыгдам сонра уч ил муд-детинедек Нерби хидметчилер; — Нерби хидметчилерин арвадлары; — I ве II груп елиллер; — jaxbiH ихтисаса дахил олан техники леша мектеблеринин ме'зунлары; — 3 ¡ашынадек ушаты олан, ишлеме]аи гадын- лар; —- идаре, муессисе ае тешкилатлар дам кемде-ришле келенлер. Техникума дахил олмаг иста|еилер ашагыдакы сенедлери. тегдим отмели дирлер: — сечдиклери ихтисасы кестермекле директору н адыиа ваНид форма да еризе; — Аттестат (шеЬадетиаме); — 3X4 см. елчуде 4 едед фототеки л; — 086/У немрели формада тиббм ара{ыш. — емек ае колхозчу китабчасындан идаре реН-бери терефниден тесдиг едилмиш чыхарыш (иш-Aejen/iep учуй). — Нерби билет ае ¡ахуд ге)де алма аерегеси; |аш аерегеси ае ja паспорт гебул комисси|есыие шехсеи тегдим одунур. Эризалар е]аии ее ги)«6и ше'белере и|улуи 25-дек гебул едилир. Гебул имтаНенлары е|аии ве ги|еби ше'белер-да — и|улуи 1-дам 31-дек кечкрилечекдир. Телебелер ЬеГетиие гебул еегустум 1-даи 5-дек олечагдыр. Гебул комисси^асыиа мчазе верилир ки, имтаНаилары мувеффеги|{етле вереи бутун шехслер гебул едилдикдеи сонра бош галаи jepnepe Myej-jen едилмиш формада ара^ыш тегдим еден башга орта ихтисас ае али мекТеблерде мусабигеден кечме{еилери гебул етсинлер. П1Д: Такникумун кундуз ше'бесине дахил олаилара умуми га]да есасында тегауд верилир. Кундуз ше'бесиие дахил о лен лер дан ей чох еНти-¡ачы олаилара {атагхаиада jep верилир. Сенедлер безер куилериидеи башга hep кун свет 9-даи 17-дек гебул едилир. Тахиикумуи унааиы: Бакы шеЬери, Р. Луксем* бург кучеси, 12. Телефоилар: 93-31-52; 93-45-21. ' MYAHPHU9T. АЛ Л Ab РОЬМбТ КЛ9СИВ Азэрдоал атЬя дромет коду н кол лентяи Ьемкарлары Ь. ГуляЗеяа. »инея    _ Ычы Ьачыгуху Ьачага огяуяум яяхтсыа вэфаты яла алагадар кадарландякларвия оклян-рнр, дарим Ьузилэ башеаглыгы верир. Фнэяка инстнтутувун эмэкдашлвры Ь. Абдуллаев, Е. Чафарова. Ш. Оляхаиова. Ф. В1чстафа|ев. Ш. Манна-Г. МеЬдшК». Г. ЭЬм.до., С. Б«гыро*», И. Гасынов яш Золдашлары дов С. ля!ея. Г. МеЬдиЗеа. Г. Peajes. Е. Каримова, ивн Манналвеа. атасы TfjMypy«    _ аафаты яда алагадар дара Ьузялэ башеаглыгы аернрдар. иммжяшв мт KYhOCii. il. Ноабетчн редактор: Р. САВАЛАМ. 93-79-81, Имаалашшшдыр: 23.00. Индекс 60814 Ч 1 3 3 4 5 в 7 8 О 10 11 13 13 14. М. 1 2 3 4 5 6 7 8 вяны, «АаарО^чан» Тнраясы 35036. Сифаряш 4306. ;