Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 30, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 30, 1992, Baku, Azerbaijan ^2|JULI992 ir I 30 MJVH 1991.IM Mil. 4OMU0HM AXUJAMM, Mt 114 |lt74t| KYHÌTH Bemu 1919-^ B«iit roJjnTiDffTP* KYHA9Í1HK MHTMMAM-CMJACM r93ET riiÌM*iN 1 mmm. MtyMyM 10-A* MM» nmtftìmm •pn>m rapuMRy^ witn 6o|yiw> iwoow m MiaiamN uuammnP BeH;^pbiu 99mjj9f »h» uymm aamymffyp opMy rapapnaliMm oaepim RMOmKnaoi 14-ry M9'jiyManiai KM>9. opAyRyii taOapM «Aataas» ptN«TJ»pR mm traii» Ty-TyjmymAyit. Ay^occapuA» cy eJWKTpHx traaaijacu ipoia-iTtH aT9WHR8 Mt'pya nummnAkip. Ayhm craacajainiii mm AajaMAupiiMifuiiixup. TNpaciKMAa tcexa Mii€(toT9H caimt KeMMHtUAMp. AHAAOAy T0PÍ1AFWHAA K0PYUIA8P Mim TAHUUinur Oh luuiap (Sojy Typiwja KeMMHlU MTTIK^arijlH TYPK-AHJI/ih pecnyfiAHKaJiapw Y**Yfl napA»> apxacbiHAa ojiaH 6Hp eJiKe bah. Hhah Hca Ke3Ji8M8AHjHMH3 haJiAa xepYPYK KiA TYpKHja htth-CaAH M9haTA0H HHKHUiaip eiMBui. BY'i-nY AeMCKpaiHK ijaH' "■ 0H’9H8J19PH OAaH, AYHjaHblH AHK8P CHBH;iH3aCH)a/IbI AOB- fl8TJi8pH apacbiHAa harjiu oaapar AajHr«i Jep TyxaH B8 T9KH8 63 6eAK8CHHA6 AC-jHJI, ha6e/19 OHABH MOX-HOX y3ar;iapAa Jykc8K HY<J)y3 ra-aaHMblUI 6Hp 6JIK8AHp. Bhp I / Hox (5ejH8JixaJir npo6;ieM-TYPK * JI9pHH h8JIJIHHA6 TyPKHJb-HHH M6BrejR B8 (})HKpH HJI8 (JYTyh ^Ja OHpJiHjH hecaC-jiaiubip. T9caAY4>“ AejHJi ìm. H HKH HJI 6yHAaH 8BB8JI M8h3 T^pKHjB Pecny6JiBKacM Tapa A8HH3 h6B38CH eJIKBABpH. 0 xym;i8A6H AaapóaJxaH pah-ÓapJiapHHHH JYKC8K C8BHJ. J8A8 KepYUTYHY KeHHpM9K 0 AaapÒajiaH Pecny6JiHKac&iRbiH npeaBAeoni TamaÓfiycYHY    cYPMyni- a. Ejibs09J TtpbbJ» B6|tk Milix9t MaxjncxpA» wxHm cAip. (Poto Ì. XamuoayHAyp. AYP- HJyHyH 24.A9 AaapóaJ-MaH npe3HAeHTH 96y^i4>b3 Eji4h68J 6auiAa ojiMarjia pec-nyÒJiHKaftbiH HYMaJaHAO ìiej'. 8TH HcxaHÓyjia K8J1ab. Hy-Maj8HA9 heJ’aTHiéiH TapKH-6hh8 pecnyOjiHKa 6aui Ha- 3HPHHHH ÓHpHHBH MYaBHHB BahHA 8hM8A0B', 6am HaiaH. pHH 6HPHHMH MYaBHHB. JI9T HrTHcaAHjJaT b8 IlJiaH. JiauiAbipMa    K0MHT8CHHHH C8APH 3hJba CaM8A3aA9. AaapÓajMBH PecnyOjiHKacu. HbiH abb;i8T MYuiaBHpH Bacila FyJiyBaAB. xapHXH Hiiuiap HasHpH To4)Hr PacbniOB. npe* 3HA6HTHH M9T6yaT XHAM9TH. HHH pahÓapH HHja3H H6pa-hHMOB b8 AHKap pacMH luaxc-jiap, haGejia HaairpJiHKJiapHH HlUHHJiapH. KYTJI8BH HH(|MP-MacHja eacHTaJiepHHHH HYMa-JaHAaJiapH abxhji HAHJiap. HcxaHÓyjiyH    AxaxYpK aAMHa aeponopxyHAa roHar-jiapbi TYpKHja PecnyÓJiHKa-CblHblH XapHMH HUUiap Ha3HpH hHKMaX MaXHH, AHKap paCMH maxcjiap, 6y eJiKaAa (paaAHj-Jax KecxapaH Aaaj^ajxaH M8pK83;i8pHHKH poh6apjiapH rapuiBiAaAbi^ap. Pecny6jiHica npesHABHXH 9. EaHH6aJ lllapslq) cano. HyHAa TYPKHja B9 XapHHH eJiKd wypHaAHCTAapHHa hjik MYcahHÓa Bepapax abah: «M8H AHaAOAy xopnaPbma hjik A84^AHp KaJIHpaM. TYPKHjaHHH    M8A8HHjJaXH. aAoCHjJaxbi, AHJiH, xapHXH, KaMaJiHWJiapwH aaaAJiwr ha-paKaxbi HJia xaHHin OAAVr-AaH coHpa raJiÓHMAB 6y xop-naFbiH K638JI o6pa3bi japaH-MhiuiAbip. KaMaJiHbiJiapbiH rahpaMaHJibd' MY^apHaacHUHH cajiHaMacHHH, 6y caJiHaMaja fhaMHuiaJiHK AaxHJi oJiMyiu sa TYpK xaJirwHa hoxabh K63-jiaHKJiaH raJiaÓa raaaHAbip-MBiui CaKapJa Ba Yhyhy Ab-jYUMapHHHH xapHXHHH ojpa. H8PK8H 6y jepjiapa k8JIM9Jh. 63YMY B8T8HHH HCTHTJiaJIHj-JaxH yppyHAa MY6apH3Jia-pHH cbipaJiapbiHAa hncc ex-M8ji| apayjiajNpAMM. Bhp HOX KOpxaMJIH ABBJI8T B8 AHH xaAHMJiapHHHH, Mycxa-$a KaMaji AiaxYpKYH, Mom-M8A9MHH PaCyA3aA9HHH, 38. KH ToraHMH, Aabm Mhtc-KCBHHHH B8 asaA^WT yppyH-Aa AHKap MY<^PH3JI8pKH yJyAyry AaaAOJiy TopnaPN MyraAABCAHp,    Hcxanóyji asaAJifair HAeJaJiapfaiHfai 83H3 xyxaHJiapiiiH haMbicbiHbm Y3YH8 haMHuia anfaH* OJiMyui. Ayp. Hhah ab <^y TopnarAa OHJiapblH xaxHpacHH9 JiajHT ojiaH, BaxaHH b8 aaaAAurbi hap uiejASH hox cenaH xajir JaiuaJbip». AaaPBAMAH TAPA AdHM3 heB39CMHAO mitmcaam aMaKAAUJiiuFyH HUJTKPAKHblCblAyP HcxaH6yAAa Jykc9k ca. BHJJ8A9 KeHHpHJiaH KepYui Ta^ A6HH3 hoBsacHHAa jep-A8UI8H ejiKajiap apactiBAa (ApAU 2.1B caha^OA») 3. MVCTA0ABU; «MYCdJINAHblH C3AA3TH h3rNF3T3 lATMArflAAMP» Hexa KYH bah kh, AaapÓajHaB PaAUHJiap HaMHjJa-TUni AB’Ban BA9 HMBM XoMejHHBHS rU3bl, ^9JIC94>9 ejiM-xapa AoKTOpy Sahpa xamni MycTa4>aBH 6amAa oauarjia raAUHJilVUHbiH aYMajaiHAB heJ’axH pecnyOjuncaMuaAa Oxra D19H09 Hpan Hcjibm PecnyÓJiHicacia ca- rOHBT BAH- ^nqunijRRAa Hpan xasuBiJiapuKSiUi mapa^iHHa raOyjiAa xa-HUM Mycxa4»aBH myx6hphmh3Eh 6hp Rena. cyanuHa nasaG •epHfi. — hapiiaTjiH xaHUM, h6H8 kyBAYP bh» A38p6aJxa]iAa ro-Harcfconi3. BypaAa KopAYHHa-pMHH3, TaHum ojiAyiTBys aaa-mi pa^HrajiapHHHa 6apaA8 TaaccypamHua HeiaARp? — AjiJiahbtH aAbi HAa. Ta-6hh kh. AaapfiajHaHAa hox aa MYAA0T roHar raJiAUFBiM y^YH laoccYpaxfaiM Aa o raAap ne-HHui acJhji- JIbkhh rbica mya-AaxAd KopAYHnapHM M8H9 ACMaja acac aepHp kh. Aaap-6ajHaHAa caBaAnu b8 KeaYanbir xaHbiMAap hoxayp- OHAapbw haMbicbi 63 6JiKacMHKH a3aA~ AUFblHbl Ba HCTHTAaJlhlHbl HC- xajnp. Aaap6ajHaH raAUHxa- pbl HHKHUia(]>blH. HpaJIHAajH-liiMH xapa<})AapbiAi>ipJiap. EJia 6y Mahaxa K6pa A9 asapH 6a-HbiAapbiMAa HpaHjibi ÓanhiAa-pbiM apacbiHAa (|>3pr kbpmy- paM. XiHUM My^cxa^UH» A39p6ajHaB FaAUHJUipu MaHHj-JanraHH 6T8h miaat HptH ca-diapK» Hpafl SanaHjiap HanJ. Jan BYHaJaBAa liel'anRBH 6y A999KH Bau canapa mix xejuapaa 6apu ajiKajiapHMH-3HH 6ap-(tepaH8 Aaha Aa ja-xmLummacima sa kbmh i6M8K kecxapa Suap? TaGHH KH, caphdA ah-paKJiapR MHAxaxAapH 6hp^h-PHHA8H a^blpa 6HJIM83. HHcaH jiapfai roByiDAypaH e’xHraAhiH. HH jeKAHJI. M6CJI8KJI8PHH JeKAHJIJIHjHAHp. CaphaA rapAauiJiap. roHuiyjiap apacbiHa (papar cajiMar htth-AapbiHAa A9JHJI. Mhh UIYKp kh, 6h3hm MehpHÓaH myhhch-6aTJiapHMH3d, chix aJiarajiapH-MH39. eJIM-C8H8T aM9KAaUlJIbI-FbiMfaiaa Aaha MaHCHHJiHK Jox-Ayp- AYlHHaHJiapHMH3 AaHM apaMuaa HH<|)ar cajiMara b8 BMaM XoMejHHHHH 6BJUIAU XH-MH MYCTanui AaapOaJvamffl KajianajHmi Mena KepypcyHYa? — dBBaJia, oHy abJhm kh. haapaxH-HMaM XomcJhh Jian HaBaH HKaH aHJiaMbiuiAbi kh. nahjiaBH pewHMH xaJira xom-óaxTJiHK KaxHpa 6HJiMa3. O <5y JojiAa HOX asHjJax-jiap H8Kca a9 AaMM xajiru aJujiTMara najibiuibió. O 63 uiaKHpAJiapHHH 6auia cajiup, xaAFbiH HHHax JojiyHyH HaA9 ojiAyryHy 6jpaAHpAH. Maha OHyH ca'jH Ba uiaKHpAJiapH-HHH HHaMbI HaXMHaCHHAa HMa-MbiH T8pa(|)AapJiapbi rapuibi-JiauiAbirJiapbi h8THHJIHk B8 MahpyMHjJaxjiapa 6axMajapar AeHM8A9H MY^apHaa anapiii6. HHFHjiaóa pahOapJiHK cah6-Jiap. HHFHJiaChiH raJiaÓacHH-A9H COHpa OHJiapblH XaJIFblH K63YHY aHMar y**Yh KepAY«* JiapH HUI MHCHJlCH3AHp. dKap 6h3 haMbiMbi3 6hp aMajia ryji-jiyr eiMacaK xajir HpaJiHJiaJa 6HJIM83. By KYH MycxarHJ! A38p(5ajHaH xajiru ab rasan-AMFw óejYK raJiaÓaHH ropy-Jy6 caxJiaMaJibiAbip. O kh raji-Au 6h3hm MYHacH^axjiapHMH-38, A\iuM8Hjiap Jena A9 Bpa-MU3a HH(]}ar cajiMara najibi-uianarjiap. JlaxHH uiapa(|)aT-jiH A38];mjHaH xaJiFbi ayhi-M8H (}>HTBaCbIHa vjMaMajibiAup. - By KYH A3ap0ajHaH ra- AUBJiapUHUH 6HP K63V KYHYP» 6hp K63Y tPJiajfcip. HpaH ra- AUHJiapu h8M a9 0H3HM xajie 0awjiapb iwjiapuMfeiaAup. BaaaAapu BaxaH TopnaFBiHiiiH 6yt6HJiyÌY yrpyHAa maliRA OJUHym Aaap-6a]H8H anajiapbiBa xa Aej9pAH- mi3? OynyHJia Aa Hcxap 4fpan. hc-xapca A9 AsapfiaJxaH y39phh. — MaH Y3YMY T8KHa aHa-jiapa Jox, oyxYH AaapCajHaH A9 M8*H8BH h6KMpaHJIbIFa H8hA K6CTapH6jiap, Cyna rncMaH Ha-hx ojry0jiap Aa. Janra kh. 6y HYP HahAJiapa hhh9h Óéjia A6 T9CaAYl) eAHJ18H8K, JiaKHH 6JiKaaapHifH3 apaci>raAa ajia-rajiap xeHHiujiaHapKaH 0h3 haMHH MdHeaJiapH cab 6h-jiapHK. 3eM^Hpa xaHbiMbiH 6aiiiHbuifair exAHjH Aaap^ajaaH TaAbiHJiapbi MaMHjJaxH Hxa aMaKAaiojibir 6ap6Aa MyraBH-Jia 6aFJiaMaFfaiMbi3UH ca6a0H AO 6y MyhYM HmA8    xa- HblMJiapblH K6M8jHHAaH HCTH-^aA8 exMaKAMp. — HpaBUH acnOAHA hhh-aacuAaH ryprapufi aaaAu-va roaynniammAHH om mm-X«H BOX aeim). AsaptfaJaaH Pecaydmamana Jennm ym coBaxB ^xcBjnAra eoxpa JeBkAQir ■enrjaji 6aJaHBa«re-cm e'saa enfaenwaa Bea hea OB al Aa 9m9pÉ6, Bap raAüB ^MBOi Bxa xa mpIiyM xajiFbiHa xy^6 MYpanHax cah-paM. ;iYiHX9Ha. xapHHH MYAa> xHJiaJa rapuifai óyTyH xajir My-raBMMax KecxapMaJiHAHp. Hc-xap KHiuH ojicyH, HCxap raAMH. hynyMa Ma’pya rajian . xajir MYAac|)Ha oji^Marbi Aa 6aHap-MajibiAUp. wap Aaapóajnau xaHbiMjiapbi 63 ejiKaJiapHHHH HpaJiHJiajHiuHHH HcxajHpjiapca, xapdK 6jpaHMaKAaH. oxyMarAaH ycaHMacfaiHJiap. Hyhkh raAbiH Ba KHuiH apacbiHAa hen Ónp 4>apr JoxAyp. — Bac 9bjk>co9 Mycxa^a-BB 0B3XM yrypyMjaa uzax HaTBHXHKJiapHH coxyHy Beaa K^ITP? — ByxyH ejiMJiapHH auacbi 4)aJica(})aAHp. d>aJica(}>a harH-raxB 8KC exAi^H ejiMAMp. hap Koc caaA9TH (»iiira-6auira luej-JI8PA6 K6pca A8 6h3 MycaJiMaH-jiapbiH caaA8XH hararax Jojiyn-Aa raaaHbiJiaii HaHJiHjjaxAaAHp. MfcahaSaiix anapAM:  lAOBA, Kyjnahaa M9MM9J «Xaxr raaeTH»XHB ByxfixpB. M9B&9 XaTTHHfl» Gran xyHJiap AaapCajHaH — EpMdHHcxaH caphaAHHAa. rapaoauH AaFAbir hHcca. cHHAd Ba axF^ò paj0HJia¡2A9 Ba3Hjj8TA9 eJia onp A9Jhiuhk- JIHK 0J!MaMi41UAbIp B3 9BB9JI-KH KHMH Jena A9 MYP9KK8Ó-riHjHHA9 raJiMaTAaAbip- A3apHH(|xmMyH MyxCHpH. HHH pecnyojiHKa MYAac})Ha Ha3HpjIHjHHA9H aJlAUFbl M8‘-AyMaxà Kepa. A3ap6ajHaHUH raaax Ba 3aHKHJiaH pajoH-napbiHuu caphaAjaHbi Ja-uiajbiui MaHxaraJiapH epMaHH cHJiahjibi ryBBdJiapH xapa. ^HHA0H axauia xyxyjiMyiu-Ayp. A3ap6ajHaHi>iH caphaAA9H yaarAa jepJiamaH paJoHJia. pwHAa Aa óytyH 6y xynjiap ap3HHAa TOH axauiJiapHHMH CaCH KdCHJIMaMHIUAHp. My-Aa())H8 Ha3HpjiHjHHHH Ma’jiy. MaxbiHa K6pa. epMaHH xapa-({)H JlaHUH A9hjIH3H RJI8 Fa. paÓaFbiH AaFJibir hHccacH-HHH AFA9Pa paJOHyna ÓejyK MHFAapAa napOH ryBsa sa xexHHKa KaxHpapaK AaapCaj. HaH cHJiahJibi FYBBdJiapH 6eji- MdJiapHHHH aaaA exAHKJiapH i¡hi Jauiajum MaHiarajiapHHH kyh-JiY^xauia xyryp. AaapÒaJ-naìì^bi AeJyuiHY^ap epMaHH Tap8(|)HH HTHpHJIMHUl M6Bre. jiapH KepH rajiapMar yhyh exaH KYHJiap A9(})aJi0pJia KecxapAHjH nahAJiapHH rap- uifaicbiubi aJiMbiuiJiap. hap HKH T3po4>A9H T8JI8(t>aT Bap. EpM8HHCXaHbIH CHXahJIbl FYBsajiapH FapaOarbiH Aar. ibir hHccacHHA6Ku    MarJiy- ÓHjjaiHH 8B83HHH peCHyGJIH. KaHbiH 6y 6ejiK8CHHa 6h-TMUIHK paJOHJiapAa    €HbIX. Mara» najibiiuapar opaAa JepjiauiaH AaapéajHaH Jauia-jbiui MaHiaraJiapHHH kyh- jiy axauia xyxypJiAp. HjynyH 29-Aa kyhyh Óhphhhh Japu. cbiHAa MaÒpaJbiJi paJOHyHyu MapK33HH3 «FpaA»    rypry- .lapbiHAaH B8 TonjiapAaH axaui aHbiAMbiujAbip. UJa. hapA9 AaFbiHXbi sap. AsapxB^xipM. H9UJPMJJAT KOnilEKTMBMHHH r9PAPbl PecnyfiAHKa JlfiBnBT Max-    MaHHacbma BypyiuaH CHAah-    Myui    Karbi3    hecaÓbiKa    nan    ei- 6yax KoMHxacH «AaapÓaJ^    jiu rvBBaJiapHMHaa K6MaK    ^ajR    b8    nan    xapHHHH    Maxfia- ,aH. HampHjJaTUHhra k<wu    „ecrapMaK mstcoah h;i8 «Xiuir jieKTHBH Hiuraj! ojiyHMym    ^    rapapa aAMwuiAwp. TopnarjiapbiMbi3bi AYiHxaHAan    opAycy» raaexHHH MyhapHóa aaaA exMaK yrpynÀa rahpa- rypxapaHa raA9p ranaai oJiyH-    AaapaxqwpM. hpeshaehthh (MPMAHAAPbl UlaXCH M8PAAMK. HXHAAHK Ba uiYHaax KacxapAMKJiapKHa. (})eBraJi’aA8 BasRjjax pajoxyMAA HYMyH8BH XHAM8X eXAHKJiapHH8 Kopa AsapOajHBH PecnyOjiHica* obi npesHAeHTM 9. EjrmOajHH ^apMaHbi HJia AaapóaJxaH Pec-nyojiHKBCbi IlaxHJiH HniJiap nyojiHKBCbi ¡¡àXHJm HniJiap Ha3HpJlHjBHHH AaXMJlH FOUiyH- jiapbi hap6H ryjiJiyrHyjiapbiHbiH 6hp rpyny — cbipaBH acxap- jiap hadHJi ArabyceiMOB, Eji U18H Axvhaob, Paj)Hr 9jiHMaM-, T M3A0B. to<})Hr 9(|)aHAMjeB. Ha-THF HMaHOB, A(|)Hr M8MM8A0B. EjBaa Ca(}}8paJiHjeB. MaMaJi TajibidoB, JieJxeHaHT OrxaJ EjHyjiAaJeB Ba 0aui AeJxeHaHt CaHJi M8MM8A0B A3ap6ajHaH Pecny6;iHKacbiHbiH (|)8xpR (|>ap-MdHbl HJia T8JITH(}) eAHJlMRUI-.xap. AaapdajHaH PecnyfiJiHKacu npe3MAeHTHHHH AapMaHbi Rjia A3ap6ajHaH PecnyOjiHKacbi Ajih MahKaMacH caApxBHH my-aBHHH —- AsapóaJnaH Pecnyo-jiMKacbi Ajih MahKaMacH hap- aBHHH —- AsaptejHaik Pec MahK) 6h KOOiJieKMjacbiHhiH caAPX aAJIHjja nOJIKOBHHKH Ha3HM H6pahMM OFJiy H6pahHMOBa aA<nHjJa Kenepaji-Majopy acxa-pH pyxOacH BepHAMMuiAMp; 9. Ejihh08Jmh AHKap (}>apMaHbi Hjia A3ap0ajHaH PecnyfijiHxa-cbi AFHa68AH paJoHyHyn apa-3HCMHA8 AsapOainaH Pecn^ jiHKacbi npe3HAeHTMHHH 1992-HH HJI 15 HjyH xapHXJiH ())ap-MaHhi HJia e’JiaH eAHJiMKoi (|)6Braji'aAa BasMjJaxHH mya-AaxH ajiBBa ojiapar 20 kyhjiy-Ja yaaAUJiMbiuiAiiip. NanMBiMiiMpa JipNUM CophoA OejiKdxapHRAa BaaxJ-jaXHH KOpKRHJiaUlMQCM. A3«p-OaJnHJia HaxHbiBBH apxcbiHAa HarjrajJax aJiaraxapHHHH no-ayjiMacbi HJia aJiaraAap Hax-HUBBR Myxxap PecnyÓjiHxa-cbiHAa ahajiHHHH'apaar sa Ja-HanarAa. xYcycaH a» yHAa xa’-MHHaTblHAa HdTHHAHKJiap jt-paHMblUJAbl 0X8H ha(^ apsHHAa Aaap-» H 0ajHaHAaH HpaH BtCHxacHJia HaxHbiBaua 153 MauibiH yn Ba MyxTaj:H(|} apaar Mahcyjuiapbi. ha6eA9 35 MauibiH JaHanir KeHAapHAMHLUAKp. HaxHUBaH Myxxap Pecnyó-AHKachiHfaiH BaKbiAaKbi Aa HMH HVMaJaHAacH hacaH 3eJ HaJiOB hyMaHHxap JapAMM xap-saHAapbiHbiH T81UKHJ1H 5tpaA6* KH Ma’AyMaxbÍHAa 6mjiahp- MHuiAHp KM. 6y MuiHH hajaxa KeHHpHAM3CHHA8 Asap^lHlH PecnyÓAHKacbiRbiH 6Hp cupa raujKH.iaTJUipfai aa MyaccHcajia-PHHKH. o HYMJ18A8H BBTOHar-AHjJaX KOHCepHHHHH. AsapMT- TH^aruH. CoBaBTOxpaHCbiH aa HaxHUBaH Myxxap PecnydAM-Kacbi aBTOMoóHji HarAHjJaihi MYdCCHCdAapHHMH KOJIAeKTHB-AOPH JaXblHAaH HUJTHpaK ex-.MHUJAap. AaapHB^pM Mowìioopnmm cm caliNii pi|oiMip>ognicM msmI-|«tM Tumm ORMor ynyM p«cii^iiww|i mmm SMT HyMa|«NA* lwr**N PVINN HlWCTplMIM «paiNi* l<MW AY<iu4Y«g(yp. HYMtJoHA» heJ'axH BeHAepuAt. TMpxcnoAAa. Ay^occa-pbiAa oxanar, 06jik8hhh xxAepJiapx luia K6pyiu9H8KAXp. ICTOIMlailMI HHN MOIICTIiryPlllOWiOI Rlll*«»«!* pe*«peWMa nmom |MqfM C8CBepM8A8 xmxHpaK eABMJiapHH 92    2 raAapx jeHH KOHciinycHjaHiiiH jiaJxhacHHH ÒaJaHMXiii^p. Pe^pe» AyMyH raxH jeKyHJiapu xJyjiyH 3-A9 e’aaH cAXJiaxaKAXp. ÌMT-nnn Acn|9 •• Cmcny ommn HrmcMN M COCNMI KomnccnImmnmn |ICKAT0| Yiay «mi m-NMBpiM €BIM|9 M T9llieilOlttl|a NAlNpMpMINN TbH-plHAa NMNKyNJlYM WiPYU>Y aMMAMUIIIAMp. HpaH HcnaM PecnyOJiHKachiMiiiH npeaHAeHXH 9ah axòap haiiiHMH-PaikaHHaHH M8XJimchh aHbiJibHObniAa HhiXbiui éAa* pax (myn HmrHpaKHWAapbrabi 66jik8Hhh 6jik8J18PMHA8 canale sa xexHOJioHCH xapamiHHH Aaha Aa CYP’eTxaHAkpHJiMacHHa j6H8AAHJiMRm (paaAHjjax np(M'paMbi haabipflaMara HarbipMbuu-ANp. Miatnp90m mvtmmm hnMpMMMMMW «wp Oy> CNla ••MapaaijacH im» T«tìp»ktìm PaciiySitMCicw ■packMiia M|yMyN aiwptaiAa KaMiw •Msapp» TyryiMR hhmmmtripmm |«m m«pIimkn Hy- imi    mrwrpty. HyBaJaHAe heJ’axxHXH ÓHp cwpa Y3by kchmhui Hxth-d»an>oi <0Axy BarxajiapHHa» KexAXjMHA9H PycHja (^cAepacH-JacuRiiiM ABnyxaxAapM TaxapMCxaH naJxaxxuHa xajia OHXMa-Mimuiap. COIMT MfTN0mCNMN 6ttp BOI AMJWTBBPO M^BB-mNMKM Ol^lWIIIMW UhnMpMM Mocimumim M0N- PMNNH ptpll/MO»WM*» f ” w«wpw8 ‘•“"P* BypaAa MejAaxa HbixaH dejia MyAahxaaJiapiOf MaHGajH AnepmcaxuH xafXcoiiJiM c^x HBMaAHiojiapu PoyjieHA Eiwc I^px HoaaKAup. ABIU mh patMa AaMpwapx xjia Jax- •8 uni axaróJiapx oJiax èy HcypmuuicTAap dejia hec*6 cAxpJiap MOCKBXAaU HYMaJaHABAXjXXXH HHAXKX km. AMepMKaHUM (teuiHUCbi Pofiyyr Cxpayc JaxuH    Baxm Mar HcxapAX. OHJiapb« ^KpxxBa. (Séia njiaHJiagh» HOX caAOAiro: con aaxxJiap <myn AxiwoMaTXK iaoxcpacHMMM xcjaH cxaxycy ainarb^ AYixBYmAYP* Imp MyiiT |«pwp«»M opOwM» «siHMMicyc Oy-M» AtupiRTo W4pyiy oMnyiMyp. AMepwmm* A*-»MipwR Iicm»w ernptm. mm mmm iipocpRM y»-p« r*m «ÑoiiyMONiu «eeMWB rmmkm Pya^MkM «Mnp» epOwTM cwicHiciwim IwnwwmwRiii — MyaMyP* AitepMKa €lHaTTA» komiich hcJ’amiUQi yaaJiapMMAeH Ox^ PN harta *Xkm KOCinK auapax xarpxOdN 130 'iduioafeit) B8 100 KMAOMexp maryjiM MycTaaxJiapAa oxax Maca<^JaA9X jaxiMJiauiAUFu aaxr cxaHCxjaxbiM yaxpxiiAa MYtuabMAanap anapMtra Maaaji TanMwaiAup. By sanaH onoap AcppMKaHbiK uiapr cahHJixapH ya^PHRAa ojiMyuuiap. InMAnOtMHN rmt AmMITIR»! X*6«P MpMp MM. lUpw-llMimiii ■! hMHyMMt roMiyNRapM miiicHmim. h»pOM AMMM» ryMMMMpMIIMM, «MpM»MM WMIIMWIIMI M ■ptMMMÌpil|WIMil NMM«|M MM TMMMR «HCfpMMNCTMapN-NNN^MrMWpNNM HMMw hymfmy mmm wMMpiipMMp. OpAynyM Gauuibnu BaaxtppcH 6Jik8hxh mxMaJi aa uiapr paJoHJiapbmAa Mycxanw TaMiui AxaJiaTH JipaxMar yrpyuAa cHJiahjiiii My6apN3a anapaH eKCxpeMiicTAapHH 0xp hox xjinap 8P3HRA8 acac Aajarfci ojiih apaamiM aia iceHHpifaKAXp. MmyOM KmmpopMiiiMM «pmiupmmam r< «mt «a-CNN* ONM mmm Myrnv SMMm 6mm —pMMMipwp. COH 40 MI 8P3BHAS 8H KY«Y 38JI3M» — PMTep 18»-B8A1I IUI8 7,4 Sui ky^y<W omh tapmrui Jepuni tskm Jep-AH aazTJia cahap caax 5-A9 rejAa iaiiìhmmuiaup- Hakxh Ma'AyMaxa Kopa. 6Hp Ha<t>8p hajiaK oAMyui. oHAapxa aAaM iapaAaHMuuiAup. mk hAKHMHJJ8THHHH BOilKa HYMAJ8HA0CH: 0 H8J8 TAAHPAHP? BH3A9 haxHMHjjaxHH 06-AYHM8CHHA9H HOX AaHfalUIbip. Aap. ^Y^YH CHBHAHSaCHjaAbl eAKaAapAa oAAyry khmh ra. HyHBepHHHAHK. MHpa, MahKd-Ma haKHMHjjaXHHHH ^pypH- ahJh a9 Te3-Te3 rejA eAHAHp. dCAHHAa HCa OHAapbl XaMCHA 6A9H napAaMeHTHMH3 A9-npe3HAeHTAHK    HHCTHTyxy- My3 Aa. aAAaha uiyKYp. M8hKaM3AapHMH3 A9 Bdp. Bap. aHHar Hena? AojHpAap KH, napjiaMeHT aY3kyh ce-HHAM8JH0, .XaAFbl XaMCHA CA9 0HAM33. napAaMCHT A8HK HuiAdjHp, Aenyxa'^apbiH ca. BHjJacH, AajaHaxH naibiuiMbip. FaHyHAap huia8Hh6 ha3bip-AHHMbip. Hahajai, Jchh npe-SHACHT CeHHAMHUIAMp. JeH3 A8 CeHKHAapHH ACMOKpaXHK-amJhhhh HoayAMacbiHAaH C63-ceh03T KeAHp. Mhaah e’iH. MaA napAaMeHTH. mhaah e'xHMBA npeaHACHTH JiyayMy opxaja axbiAbip. Maxap yryp. cysAyrAapbiH ca0a0H xama ÓyHAapAupMbi? Axbi haxH-MHjjai 0e) MHjJaT ÓehpaHAapbi yayH AeMOKpaxHja joAy xeHMHui 6AKaA8pA9 A9 0aUl B€pHp. napAaMeHXAap,    OHAapbiH raÓyA exAHKAapH raHyn aa rapapAap K8Ckhh e'xKpasAapa. T8HrHAA3p8 Ma’py3 raAbip. Ha3HpA3p Ka0HHexAapH 0a’-38H HAAa 0Hp Hena a9<Í>9 AajHiuHJiHp b8 ja hexyMaxHH XapKHÓH T838A3HHP. ByHyH. Aa 0eA8. 6AKa ÓaoicbiS oa-Myp, H8MHÍJaXHH HOpMBA Ja. uiaMacu b8 hopmba ipaaAHj. JaXH yhyh T8A0Hp KOPYAYP. Jyxapfai euiaAOHAapAaxbi a8Jh- UIHKAHK B8 CapCblHTblAapfalH xa*CHpH auiaFbi HHJiAaAapAB 0Hp o raAap A9 ce3HAMRp. Myiikh ranyHAapa apAAJiaHa-par hap mejH HH3a^AaJbi0 JoAyHa roJaB. cáhMiuiJiaH. Mbiui JepAH aayHYHAapa. óamra cesAa. HHpa anapa- Thl. MexaHRSM MOBHyAAyp-0A0axTa, xaArbm 0ytyh cocHaA rpyn se xaóaraAapH. HHH MaHa^jMHH XaMCHA eAOH MYMaj8HA9A8pA8H H0a. pax AaHM HUiAajaH napAa-MCHT Aaha JaxuibiAwp. Hap- AaMCHT Y3BA8PHHHH CHjaCH T8HPY09CH, hyryrH haabipAbi-Fbi Ba capHuixacH raHyHBepH-hhahk ^aaAHjJaxHHH AOAryH-AauiAbipbip. MahK8M8HHH Myc. xarHJiAHjM. raHyHyH aAKAM-JHH0 acacAÍaHbip. hyryrH aob-A8T JapaAUAMaCblHblH , MY-hyM axpHÓyxy khmh ¿aHHÓ-AHp. JlaKHH HHAH AYHIAYJY-MY3 AepHH 0ehpaHAaH. xa. Ha33YAA9H 0H3H HHpa haKH-MHjJaxH Hbixapa ÓHAep. Pec-uy0AHKaAa rajAa-raHyHyH, HHTH3aMHH • MehK8MA0HAH-pHAMacH. (papMaHAapbiH. ra. HyH Ba rapapAapbiH hajaxa KeHHpHAMaCH HHpa CaBHjJa. CHHAaH. HHpa MeXaHH3MHHHH H6H8 HUIA8MaCHHA9H aCbI-AbiAfaip- 03y A9 xaha auiaFU 6ejrKaAapA8. Apxbir JaptíM HAAHp KH, npe3HA6HX (pap-MaHbi HA0 paJoH. mahap HHpa haKHMHjJaxH anapax-Aapbi 4>8aJiHjj8xa 0amAa-BffaiuiAbip. PaJOH b8 mahap. A8PA9 haAaAHK xaAr Acny-xaxAapbi coBexAapH raAbip. K8HA^apA8 b8 rac86aAapA9 HAapaHHAHK (pyHKCHjaAapbl HHpa haKHMHjJaxH óamHWAa- -puHbiH xa’jHH eXAHjH HYMa-j3HA9Aapa xanmbipbiAMiiimAbip. OhaJiH HA8 ÓHAaBacHxa xa- Mac b8 YHCHjJaxA9 OAaH hy-MaJaHAaAap nena cpaaAHjJax # K6CT8I»ipA8p. OHAaphlH HMKaH. Aapbi, caAahHjJax Ba hyryr-Aapbl H8A9H HÓapaXAHp. By M8C8Aa 0apgA9 Yxy* MHAamAHpHAMHm MYAahH38. A8p cejAaMawia A9 KHípajaT-jiaHMaK ojiapAM. JlaKHH haMHH cahaAB MYaJJaH Joa xeHMHm aAaMjmpa — KejHaJ paJoH HHpa haiauKjJaTM 6am. HbICbIHliIH K0HA 06AliaAapH yapa HyMaJaHAaAapHHa eos oepMaK Aaha MYHaCH0ARp. OHAap JeHH rypVMyH yctyh-AYJYHY B9 Ja H8TMHAMKA8PH-HH XaHpY09A8 CblHaJblÓAap. Ca0Hp A0AyppahMaHOB aBBaAAap FapaMapJaM k3Ha CoBexH MHpaHjJa HOMHta. CHHHH CaApH OAyÓ, HHAH HyMa-j8HA9AHp. BHHa ^ajHmMajHÓ, Ka0HMexAapHH ranbiAapbiu. Aa «C3AP». «KaxHÓ» AOBha. AapH haAa Aypyp- Bac HmHH-xapaKxepH Hena? pH    MyaJaHAaiiiAHpRJiMa- MHmAMp. hap mej HYxa. JaHAdHHH Hacapax-xanapKH. A9H acbiAbiAup. AAnoyx — BajAOByA K8HA 06AMacH Y3pa HyMaJaHAa Ara KapHMOB: — B6AKaMM3 paJoHyH ryp-xapaHaFbiHAa JepAamHp. ir-acah. — Á9pA-capHMH3 aa AejHA. Hena ha 8BB8A k8HA-Aap raaAamAUpwiMbimAiii. K9JMH fíYUJYH9K CyaAa naBa0 BepMaxAa na- THHAHK H9KHP B9 HdhaJaT AHAAaHHp: — Ba’3H BaxaHAamAbir aKTAapbi 0ypaAa JepHHa Je-). Coc THpHAMHp. COCHaA MaC8Aa. AapHH haAAH 0H3HM Y38pH-MH3a aYUiYP- XHAxax xam. KMAaXAapfalHblH, CahHjJaHHH. MaHmaxHH, xHHapax ma0a. K8CHHHH HIUH * HA8 MapaTAaH-MaAfaiJbiT. 9pH38 b8 mHKaJax-Aapa 0axMaAbiJbir. Hjihh asBaAHHAaH h8mhch 8 apH38 AaxRA oJiy0. CoBer-t Aap A^PYHAa MypaHHaxAap HHAHKHHA8H HOX HMHm. 9ca-C8H xacappyipaTbi aJupMar b8 haJaxJaHbi xopnar aAMar yhyh. AYP- 9CAHHA8    0y xopnar coB^oaa MaxcycAyp Ba Maca. A8HHH haJIAHHAa COR C63 A9 oHyHAyp. Ma'AyM ojiyp kh. HYxajaHAaHRH capaHHaMbiHAB capÓacT BacaMT JoxAyp. co-CHaA ehxHjaxAap yhyh P. Paa aAbiHa coBxtíhAan BacaHX HCxaMaJa. Aaha Aorpycy. hap A9(pa MHHHaxHH AYUixaJa Md^pAyp. CocMaA HTXHca-AM MHKRmatpa.    ajpu-ajpbi uporpaMAapfaiH JepHHa Je-THpHAMaCHHa C8'J K6CTapM8K Ba3H(|>dA8pHHRH hajaxt He. HHpiuiMacH Y^YH oiuiapbni KDHKpei hYryr-cdAahHjJaxAa- JlajHhaHHAapKH cahBioiAaHMH. JaxyA Hm KeJ4>Mjj8XCH3 k6-PYAAYÍYXA9HMH heH ha Ja. pbiM rbi3bmMaAi)ir. BopyAip hypyJY^ cupaAaH huxaiií. Hhah 63 KYHYMY36 raa ko-MapH HdKMHuiHK. Bopy^uip. xexHHKa T8C3ppY<tx^n>ni he-caóbiHa aAbiHfaió, rxAaH hiuh MMaHHAHKAa KepMymYK. Ma. BaHAapi>IMH3 H3H-0ÍaUlAa Hm. AajHÓAap. 504 JepAMK xaaa MaKxaÓ 0MHaciii thkhamp. 270 jepAHK 0Mp MaKT80 Aa oAaHa caAi>rabi0. Tacap. PY<}>aTfaiH heca0biHa thkh-A8H8K. AABÍM1iI3 HHpa haKH-MHjJaxH HYMaJoHAacM OAca Aa, JeHa acuAu BasMjJaTAd. JMK. 9caCHaM8A8 06AK8 HY-MaJa«A9CHHa hkr-yh a03xc A8JH0. reJpX-XXTXjXpX Jt-xbiH KeHMHma raJuAUpxir. ^ejMp KM. coBexAap AeiiOK. paxMK oprtH XAX. AXxyrxT-AapuM haMbiCbi oAMaca At 0Hp hXCCaCH HUlAajRpAX. Jox-juMEAip anapup. ceccHja-AapAa. RHptMOM HHAaCAXptlR-Al T8cappY(|>aTi>iM. ahiAHja XHAM8TMH Myhyx MacoAa-Aapx MYaxKXpe eAXJixpAH. Bxp HOB haMipi M9C0A8A8P 8Tpa(t>i>»Aa MY6JJ6H HHTRUaM pe J JapaAMJiupAH. Aaaaai KOAAXKAe aJpM-aJpM xarcH]^ Hap maxcAap 0hpocxha8 xa'- cHpAM xaAóinpJiBP xepiiaK MYMIYX XAX. HHAX 6A8 AejKA. 8K8P HOX H8hA. C8*J KecTopcax. apa. 3HMH3A8KK MY8CCXC8. KAipO B8 xamxHJiaTAapfciK 4)oíakJ-J8XHH8 MYAXXXAa «AH 0KA8. pnc. aHHar hraax. capx, hh-aaOaxH TOA0KpA8po iryHYitYa HaTiOiip. MaH haAa xaOe. HHAHjRBH AeMHpOM. rapiIlU-cuHAa heca0ax aepMaAxjR haKHMHjj8TA8H HXM H8KMH9p71 9r jaxmbi haAoa •asHjJM 0apeA8 paJoH HHpa hannaij. Jan 0amHiicuHa no'JiyMax YMyMH C63 aJpiiiAilW. O Al Aan coHAa. Hana laAapa 0axna. AhiAup. Raja rajru Rocrap-MaAHAMp? Taaccyi]) m. Hm-AapHH H6H8. IuÍHCU BOCaRT Ba Ja *x:aAahMjj8TA9 xepyAa-H8jH AeJXAMHp.    flY3Y. XH. pa haxHMHjJaTH    harrbiXAa acacHaMa Aan TaAaM-xaAacm ha3bipAaHU0. Ara MY8AAHM AYHja Kop. Mym, T8HpY0aAM aiaMAup. VayH HAA8P MORfoO AxpeK-Topy, K8HA c JíCTH XHpMj-Ja KOMHTacHMm    caApx xv. KOHAapMaR mymxybayP' Oayp kx. lAaiuiap mascH raJmoApu 0apeA8 acacax jyxapuja MypaHHax eAxpAap... PaJOH HHpa hWHMHjjBTR 5amHfaiCfaiHfaiM Ulahanax Ka«A 06AK8CH. MapoKB xo Hapoao KaHAAapx yapo ayMaJaHAe- Aapx RA8 KopyuiapKafi Aa caAahxJJaxcxaAHK . npo0jieMa HAB YsxamxpxK. ujabaAar K8iÍA 06AK8CH Y3p6 XYXa. j8MAa nama MaMNaAOB Oy xm-Aa xaaa oAAyryxAaH KHxejAa-HH0: — HauaiMpair HOAXOsa K6M8K    eA6X. — ABAX. ~ C^aApHa 0MpJDmA9 kíma to-c^iPY4«tu MamHXAapai yHyx ehnijiT haccaJiap ampioi. tour. By.    Koiixa xacTBXXXAiip. aBBouiop 0xp hqi cobbt caApaepx A6 xoazoa. cobxoo paboepAapxHXH 0yjpyry xAa oxypyo AypypAy<Mp. Ca0B0 ajAUH MAX. Kmmhb MaAlPi MMKaHJiapu óejYKAYp. o kyhjiyayp- HaswpAa haKH- MMjJaxHH (|>opMacu Aejxmca A8 M^3MyHAa 6A9 0Xp A9jX. mmuiMK joxAyp. Hapaxa aa Hapaaa KaHAnapx yapa xy- Maj8HA8HHH MyaBKHH HKHKH3 9arJ€b A6AX: — 9BB8AA8P X8KA COBeXX HHpaHjJa K0MBT8CHKXR KaXM. 0H KBMH 0YTYH KBpKYBapAUr HOm M8HHM 0OjHyMa AY* mYPIY- Apxur MYaxHH oa-MymaM. Jena Kapxyaapu. 9CAMHA8 KapaK 0H3 Aah Co-BexHM raóyA exARjR rBHyH. BepHHHAMK aKTAapUHUH. OpC-3HAeHT (papMBHJiapUHfciH. pa. joH HHpa haKHMRjJaxH 0am-HUCU CapaHHBMAapURUB RH. pacuRa HaaapoT 6A9K. Ma-C8A8H. MYflHXjJax harruH. Aa raHyH raOyx oAyRy0, mo-Kap oHyB RHpaeuHa RaMpor YHYH HMKaHUMMa. hyrynf. Mya aap? Baaa OypacuRAa-Aup KH. HHpa haiñniRjJaTH 636AA8II|M8j8. CahxOKapAU. ra MCTRraiiaTJiaxARiNund MYXKHjjOT HCa HHTHiiaRAXp. KOAxoaAapuR. eoaxoaAapuH aAHHA6Axp. Hnpa    haRRUj- jaxH cTpyKTypyHyR tbkipia. AamAxpxjniacR RYxyx aaHR0 M8C8A0CRAXp. 9RC TSTAXpAa o aa ao3i4«xRR Jepxxa Ja-TRPO 0XAV8a. HMHRH3 9iHjea HHpa ha. KHMHjJaxa harruRAa acacRa-M8ja A6 xpai xyxAy aa Jep^ AapAaKM HHpa RYMaJaiiAa' AHjM (popnacuHUB hajaxa yj. ryR RaAMtAMjKHH    cajAaAk- haidiMHjJaT daiRYqrxAa Map-Koax Jepx HHpa ryryp. hap •acRTt HAa HHpaxuH campa. jiMAHjHHRH )TxcaJi*Ramcx aaHM0xxp. 9^pa# áAMUna, <Xmr raiiwi i ■iiMiii ;