Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 27, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 27, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ27 И1УН 19W-4M ИЯ. -♦-Hi J23 Азэрба]чан галиб кэлачэк... Марш сэслэндикчэ адамын урэ)инэ тэпэр, голларына гув-вэт, кезлэринэ ишыг, дизлэ-ринэ тагэт кэлнр. Эскэрлэ-римцзэ мубаризэ руЬу, ник-бинлик, рэшадэт, ^агы душ-мэнэ нифрэт ашыла)ыр. Марш сэслэнир. Милли Ордумузун эсмэрлэри ирэли, дв)ушэ атылырлар. Онлары дупгундурэн 1алныз гэлэоэ-дир. Маршын сэдалары ал-тында Вэтэнимизин днлбэр кушэлэри ермэнилэрдэн тэ-мизлэнир. Бу овгаты бизэ сон девр-лэрдэ ]аранмыш Ьэрби марш-ларымыз бэхш едир. Чохла-ры Ьэмин маршлары кекс долусу севинчлэ динлэ)ир, лакин бэ’зэн ифачыларын ким олдугуну билмнрлэр. 4— 5 Jaшындaн тутмуш ]ашлы адамлара кими Ьамынын рэг-бэтлэ гаршыладыгы, сезлэ-рини, мусигисини билдиклэ-ри эскэр маршларыны Азэр-ба4чан Телевиз^а вэ Радио Верилишлэри Ширкэтинин хору ифа едир. Хор коллективинэ респуб-лнканын халг артиста, бэстэ-кар Рамиз Мустафа^в рэЬ- бэрлик едир. СеЬбэт заманы о. даЬи бэстэкарымыз Узе)ир Ьачыбэ)ову анды. Коллектив тэхминэн 60 ил эввэл Узе^р бэ 1 тэрэфиндэн )ара-дылыо. Рамиз Мустафа]ев иса бир муддэт хорме]стер ишлэJнб. — 1957-чи илдэн бэдии рэЬбэрэм. Азэрба]чан бэстэ-карларынын хор учуй )азды-гы бутун мусиги эсерлэрини илк дэфэ бизим коллектив ифа едцр. Радио вэ телевизи-]анын фондунда ¿узлэрлэ лент )азымыз вардыр. Коллектив башга халгларын мусиги эсэрлэрини дэ сэслэн-дирир. лакин башлыча мэг-сэд Азэрба)чан бэстэкарла-рынын сэнэт нумунэлэринин вэ халг мусигисинин тэблиги-дир. Бу коллектив вокалистлэр учун дэ мэктэб олуб. Халг артистлэри Л. Иманов, 3. Ханларова, Ф. ЭЬмэдова, К. Мэммэдов, эмэкдар артист Ф. МеЪд^ев, 3. Гуляева. М. ЭЬмэдов, А. Мэликов, Ч. Гафаров. 3. Сэфэров илк дэфэ хор коллективиидэ чы-хыш етмишлэр. Опера теат- рына. мусигили комеди)а те-атрына. филармони1а)а joл бир сыра Ьалларда бурадан башланыб. ^ Инди коллектив даЬа чох вэтэнпэрвэрлик маЬнылары-на. эскэр маршларына Jep верир. Душмэнлэ елум-дирнм мубаризэсинэ галхдыгымыз бир шэраитдэ бизэ инсаны сэфэрбэр едэн, онда ез гув-вэсинэ инам о1адан эсэрлэр лазымдыр. Ьазырда репертуара A33p6aj4aH бэстэкар-ларынын маршлары вэ вэтэнпэрвэрлик маЬнылары дахил едилмншдир. С. Элэскэровун «Виз гарабагль^ыг» маЬны-сы. «Бирлик» маршы, В. Адыкезэловун «Одлар ]урду» оратори]асы, Е. Сабитоглу-нун «Азэрба)чан эскэри», h. Ханмэммэдовун «Ьучум душ-мэнэ», J. Иманованын «Эскэр маршы», С. Шэфанын «Милли Ордумуз», Н. Эли)е-вин «EJ Вэтэн», Б. Кэримо-вун «Вэтэн угрунда ирэли». Т. Ba6ajeBHH «Чагырты», А. Озанын «harr учун гошар», С. Фэрэчовун «Вэтэн дара душэндэ», А. Бэбировун «Сэн Jaшa, Гарабагым» маЬ- нылары рэгбэтлэ гаршыла-ныр. У. haчыбэjoвyн Э. Чава-дын сезлэринэ бэcтэлэдиjи Азэрба1чан Ьимни дэ коллек-тивин ифасында сэслэнди. Вэтэнпэрвэрлик маЬныла-ры, маршлар хорун бэдии рэЬбэри Рамиз Мустафа^-вин japaдычылыFындa да му-Ьум jep тутур. Онун журналист Салатын Эскэрова)а Ьэср олунмуш «Салатын» оратори)асы (Н. Хэзринин peквиjeми эсасында) гэлблэ-ри риггэтэ кэтирир. Бэстэка-рын А. Аслановун сезлэринэ jaздыFы «Гурбан олум» лирик маЬнысы, «Короглу нэс-линин мэрд огуллары», «Гарабагым э]цлмэз» маршлары хорун ифасында радио вэ те-левизи)ада сэслэнмиш вэ бе-)ук мувэффэгиБэт газанмыш-дыр. , «Азэрба]чан Ьимни» (сезлэри Р. Зэканындыр), «Анд ичирик» (сезлэри К. Зи^нындыр) маршлары ]а-хын заманларда сэнэтсевэр-лэрэ чатдырылачагдыр. Акнф АББАСОВ, педагожи елмлэр намизэди. ЛАЧЫН ДОЛГППГР Лачын торпагы икид ев-ладларыны имтаЬана чэкэн эсл flejym ме)данына чеврил-мишдир. Кулэбирдли Ваги-фин, сэфи]анлы Чинкизин, МэЬэммэдин, мурадханлы Чэлалын. кенуллулэр батал-JoHyHa башчылыг едэн Галибин адлары лачынлыларын дилиндэ эзбэр олмушдур. Де)ушлэр нэтичэсиндэ сон кунлэр нечэ-нечэ кэнд ермэ-ни гулдурларындан тэмиз-лэнмишдир. Ьэчэр reJpoTflH ана вэ ба-чыларымыз да бу дв)ушчу-лэрлэ 4hJhh-4hJhh9 вурушур-лар. СилаЬ тутмагда, сэр-раст атэш ачмагда онлар нишилэрдэн Ьеч дэ кери гал-мырлар. Евдэ уч евлад roJy6 Лачын дагларында душмэн- лэ вурушмага на Фирэнкизи, на дэ Бэневшани печ ким мэчбур етмэмишдир. Онлары бура]а кэтирэн Вэтэн мэЬэб-бэти. вэтэндашлыг ^рэтн- АН&]аир СэбаЬэддин Елоглу Лачынын чатин кунлари баш-ланандан бэри часур Ьэм)ер-лилари ила тез-тез кеоушур. Эсрин эввэллэриндэ бу тор* пагларда дашнаклара гаршы амансыз мубаризэ апармыш Султан бэ]ин ва онун икид-лэрннин гэЬрэманлыгындан данышыр. де/ушчулэри тор-пагларымызы тезликлэ душ* мэнлэрдан азад етмэ]э руп- ЛаШэкилда:    шайр СэбаЬад- дин Елоглу дв]ушчулар ара-сында.    Азэрижформ. Журналистки ге}длэри Чэнуб Ьаерэти 70-чи иллэрин сеИбэтидир. ды, галанлары республика^. Тэлэбэ достум шайр 3. Mah- кечмиш елкэнин"Ьудудлары- мудовла Лерикэ кетмишдик Ону бура чэнуб Ьэсрэти чэ-киб кэтирмишди. Дагларын зирвэсннэ галхдыг. Агсачлы Саваланла «уз-узэ» дajaн-дыг. О. ШаЪ Исмаил Хэтаи-нин каИэр атынын налынын излэрини ахтарырмыш кими дат чыгырларындан кезлэри-ни чэкмирди. Гаршымызда-кы тиканлы мэфтиллэр елэ    пиши илэ кечмиш ССРИ- бил бу вахт низэ кими кек-. нин 60 ИЛЛИJИ мунасибэтилэ сумузэ санчылды. Достум №    даг КЭндлэримиздэн матери- ныглы^аныглы бир ше р де-    ^ ьазырламышдым. Мэтбу- ди. икимиз дэ кеврэлдик.    а д0ВЛЭт Сирлэринн Му- Сонра KeJдэpэ кэндиндэн    ЬафИЗЭ Едэн Идарэнин ну- ахан кэЬриздэ эл-узуну jyjyб • ма]эндэси Сэлим кишинин данышдыгы епизодун устун-дэн хэтт чэкмишди. Савалан дагынын адынын кетмэси дэ на сэпэлэндилэр. Дэфэлэр-лэ тэ’гибэ мэ’руз галмыш гочаман з^алы Ага Гули]ев узун иллэр Ьэмин кэндлэрин ]енидэн бэрпасы вэ онларын тэгрибэн 20 мин заваллы са-кининин тaлejиндэн Jana-Ja-на данышырды. Сэсинэ сэс верэн олмады. Гэзетлэрин биринин сифа- сэринлэди. Бумбуз cyJyHflaH flojyH4a ичиб деди: — M3H6ajH о TajflaHflbip,  ______ гардаш! ВаЬид ана торпагын. мэслэЬэт билинмэмишди этри. ган гардашларымызын Астарада мушаИидэ__®тди- нискили вар бу суда... Кэлвэз кэндиндэ СаЬил муэллим бизи евэ дэ’вэт елэ-ди. Ел агсаггалы Сэлим киши илэ керушдук. О. гэлби* мизи oxyJypмyш кими езу сеЬбэтэ башлады. — Огул, — деди — даг-ларымызы ашырсан, Эрдэбил шэЬэридир. Бурадан Лэнкэ-рана 80, Эрдэбилэ нсэ узаг-башы 20 километр олар, Ja олмаз. Ата-бабадан оутун алыш-веришнмиз Эрдэбил илэ олуо. Огул евлэндирэндэ, гыз кечурэндэ чер-чейнзини, совгатымызы орадан алардыг. Бир сезлэ. xeJиp-шэpимиз бир олуб. Чоху да бир-бири-нэ гоИуидур. Нечэ де]эрлэр, бир урэк ики]э белунуб. Ган чэкир... Дезэ билмирик... Гочанын сэси титрэди. Савалан дагына дикилмиш Ьэс-рэтли бахышларында кэдэр-дэн мунчугланмыш Jaш дам-чыларыны кизлэтмэ]э ча-лышды. Тэсэлли учун сез тапа. билмэдик. Кэлмэ кэс-сэ^ик. бэлкэ дэ ата-бала кими гол-бо^н олуб Ьенкур-Ьенкур аглардыг... Кулустан вэ Туркмэнча) мугавилэлэри илэ гэдим Aзэpбajчaн хэнчэрлэниб, ди-лим-дилим дограныб. Тиканлы мэфтиллэр гаршымыза сэдд чэкиб. О вахтдан огул атадан. ана баладан, гардаш бачыдан элини узуб. Амма Jhm бир епизод да узун муддэт мэни pahaT 6ypaxMaJbi6. О аны Ьэмишэ урэк агрысы илэ хатырла^рам. Истису тэрэфэ кедирдик. Тиканлы чэпэрин о та}ындан бири са-лам вериб бизимлэ Ьал-эЬ-вал тутмаг истэ]ирди. Бу тэ-рэфдэн кечэнлэр исэ нэинки чынгырыны чыхармыр, Иеч о тэрэфэ белэ бахмырдылар. Себэби илэ марагландым. Дедилэр ки, Иран Астара-сындан оланлар ча]да пал-палтар JyJyp. фурсэт душэндэ дэрдлэшмэк истэ]ирлэр. Бизэ исэ данышмаг нэдир, Иэтта бахмаг да гадагандыр. АллаЪ кестэрмэсин, сэрЬэд-чилэрин rapa cnjahbicbiHa ду-шэсэн. Дун]анын тэлатумэ кэлди-Jh бу агыр, мурэккэб тарихи шэраитдэ HKHj9 белунмуш миллэтлэр JaxbnwauiMara башладылар. Берлин Иасары секулду. ики алман девлэти бирлэшди. Ij)Jhh -талели ди-кэр елкэлэрдэ дэ е’тираз сэслэри учалды вэ онлар ез хе]ирлэринэ чох иш керду-лэр. Биздэ исэ кечмиш ССРИ Иран Ислам Респуб-ликасы илэ меморандум им-залады, Ъэр ики елкэнин вэ-тэндашлары илдэ 4 дэфэдэн аз oлмajapaг сэрЬэди кечиб 45 километр мэсафэнн гэг етмэк hyryry «газандылар». Бу, кезлэнилмэз тарихи па- оп    witinti    лт    d    дисэдэн    ушагтэк    севиндик 30-чу иллэрадэк формал да %мм*    k ф ки би мэЬэ. олса, бурада кечид вармыш.    ~ Ьэрдэн * элагэ caxлajыpлap-мыш. Ону да чох кердулэр. СэрЬэдлэр бэрк-бэрк баглан-ды. Нэ чох 6ahaH9... Лери-кин Иранла ЬэмсэрЬэд олан 34 кэндинин сакинлэрини бир нэфэр кими Муган ду-зунэ кечуртдулэр. Нетбэк HCTdMdjdHH Сибирэ суркун етдилэр. Белэликлэ, кэндлэр харабалыга чеврилди. Даг Ьавасы удан сап-саглам эЬа-линин чоху иглимэ yJymMa-ды, ел-оба нискилине таб кэтирмэди. Гырылан гырыл- ти а]ырд елэмэдик. Бундан сонра езумузу нечэ апарма-льОыг, тэлэбимиз вэ гаршы-мызда дуран вэзифэлэр нэ-дэн ибарэт олмалыдыр?! Бе-лэчэ, чэнуб Ъэсрэтли Ьисслэ-римизин мугэддэсл^ини, д>^гуларымызын улвили]и-ни ropyja билмэдик. Инди сэрЬэд кечидлэриндэки алве-ри керэндэ езун езунэ нифрэт едирсэн. СэрЬэдлэрин ачылмасы мэкэр бизэ бунун учун лазым иди?1 Исаг ЭМЭНУЛЛАДЕВ. ДУССЕЛДОРФА, AYHJA ЧЕМПИОНАТЫНА Cyмгajытын ики кэнч шаЬматчысы — кимнази]а-нын 10-чу синиф шакирди. усталыга намизэд Наилэ Ьэмидова вэ 25 немрэли орта мэктэбин 8-чи синиф шакирди, усталыга намизэд, гызлар арасында uiah-мат узрэ Â3ap6aj4aH чемпиону Сэбинэ hycejHOBa PejH саЪилинэ Jona душ-мушлэр. A3ap6aj4aH мэктэблилэри Чохдан кезлэнилэн кун кэлнб чатды. Дунэн ша-кирда олдаглары иэяэв» вурахылыш кечасим уяш jVh гуларла тэлэсирднлэр. Онлара елэ кэлирди кя, тез SejyMdK арзусу нлэ JamajaH ушаглар да, ез лэринн хатырла/ан 1ашлылар да бу сеаинчэ шэршадмэр... Мэктэб Ьэ]атыядая ширин бнр хатярэ. Иллэр чэ онларын Ьэр бирн хэ^лэн Ьэмнн кунлэрэ га)ыдачаг, о ширин хатнрэнн |енндэн ]аша]ачагдыр.    ивЛ © 160 неирэлн орта мэктэОин шакирдлэрннэ камал аттестатлаРы тэгднм еднлнР О Вурахылыш кечэснндэ. Фото И. ЧЭФЭРОВУНДУР. Азэрннформ. ез исте’дад вэ усталыгла-ры caJacHHfla 1976 — 78-чи ил тэвэллудлу гызлар арасында дун ja чемпиона-тында иштирак етмэк hy-гугу газанмышлар. Ларыш-лар HjyHyH 28-дэн и]улун 13-дэк Дусселдорфда ке-чирилэчэкдир. ШэЬэр Совета гызларын бе]нэлхалг шаЬмат чемпионатына кетмэлэри учун 100 мин манат ajbip-мышдыр. тепвВэявтвФВЗЖГШВ 29 МУН БАЗАР ЕРТ9СИ 9.05 Чихш фмямн. 9.20 Уимгмр учу». Адмчм!-ушанымыз. 9.50 XX аср*ж мусмгксм. Мессиан — «УнудупмУ1" ГУР-банлар». 10.15    «215 кл» ctyAHjacwHWH программ. КунДУ» ярограмммызыи сонунда: «ЧабЬэ балка-лариида». 18.00 Хабарлар. 18.05 МуптнплииасЦа фижмн. 18.15    «1ол». Елми-лублшснс-тнк програм. 19.05 Реклам. 19.15 Телефакс. Информасн]а программ (рус дилиндэ). 19.25 Етуддан тамашазадак... 20.05 Панчарамэ aj гонуб. 20.20 KYH. 21.00 СЭН. Канчпик программ. 22.30 АзарбаНан телеанэи^а-смнмн дубл^аж радакси-jacM тагднм едир: Бедии филм «МаЫр аакиллар» (АБШ). СЭ.20 Идман мчмалм. 00.50 Хаберлер. 30 HJYH ЧЭРШ8НБ8 АХШАМЫ 9.05 Хаберлер. 9.20 Чиэки фнлмн. 9.40 Инструментал мусиги. 10.10 Бадай филм «Гобсек». Кундуз программммзми сонунда: «ЧабЬа белка-леринда». 18.00 Хаберлер. 18.05 Мултилликеснда филми. 18.15 Ушаглар учун. Душар-хада харуш. 18.45 Реклам. 1830 ИслаЬат: аахт хеэламир. 19.20 Телефакс. Информвси]а программ (рус дилии-да). 19.30 «Бу «еруше урекден шадам». Ьамбург Опера ве Балет Театр мн»ж со-листи Китти ФереН Хос-роем гонагмммздмр. 20.05 Ленчареме aj гоиуб. 2а20 KYH. 21XЮ Реклам. 21.10 «Очаг». Фолилор топ-луоу. 21.50 Jaj етудлери. 22.00 Сакит а лум. Габеле ре-диолокаси)а станоча-сыидан аерилиш. 22.30 Ьа)атын бир анм. Киио-програм. 23-50 Хаберлер. 1 ЖУЯ ЧЭРШЭНБЭ 9.05 Хабэрлар. 9.20 Чизки филми. 9.40 Чалмр Сейран Гаин^еа (скрипка). 10.05 ШаЬмат мешгчилеринин телееизиуа ллактабн. 10.35 Ье^атмн бнр анм. Кино-програм. Кундуз программммзми сонунда: «ЧэбЬе балка-лэринда». 18.00 Хаберлер. 18.05 Мултипликас*4а филми. 18.25 Мектаблилер учун. Та-биатн севанлар. 18.55 Реклам. 19.05 Аднл Бабирое — Фортепиано мусигнсм. Ча-лыр Ислам Манафое. 19.20 (Телефакс. Информлси^а программ (рус дилин-да). 17.30 Демократии Нугуг дее-латмна дотру... IV аерн-лиш. 20.00 Реклам. 20.05 Ланчарама ау гонуб. 20.20 КУН. 21.00 «Маним енам». Мусиги программ. 21.25 Кунуи сеэу. 21.45 Ел-ел. 22.15    какумуз,    адыммз, талеуиАлиэ. 22.45 Бэдии филм «КеЬна ав-томобидда седаЬет». 23.55 Хабэрлар. 2 ЖУЯ ЧУМа АХШАМЫ 9.05 Хабарлар. 9.20 Чизки филми. 9.40 Орган мусигиси. Чалмр Рэ'на ИсАлаумлова. 10.05 Бэдии филм «КеЬна авто моби яда сауаЬат». Кундуз программммзми сонунда: «ЧабЬе белха-лериндэ». 18.00 Хаберлер. 18.05 Мутиплнкаси|а филми. 18.15 Кар кенулуи аз негмеси. Чмхмш едир «Банааша» ушаг хору. 13.45 Бнчми—92. Торпегми 6а-ракати. Шахи ра^оиундан верилиш. 19.15 Телефакс. ' Информасиуа программ (рус дилии-Дв). 19.25 Бакынын су тачЬизатм. 19.55 Реклам. 20.05 Ланчарамв а} гоиуб. 20.20 КУН. 21.00 Ьаггын дариеЬы. 21.15 А. Эли зада — «Бауатм- лар». Ифа едир Азар-ба)чан Дав лат хор ка-палласм. 21.30 Гарсиа Лорка — «Гадмм фачнеси». Азарбадчан Милли Дее лет Дрем Театр ын ми тамашасм. 23.50 Хабарлар. 3 ЖУЯ ЧУМЭ 9.05 Хебарпер. 9.20 Чизки филми. 9.40 Ушаглар учун. бачармг-лм аллар. 10.10 фраисмз дилм. 10.40 Бедии филм «Даииэ гул-дурунуи гмзм — Арабелла». Кундуз программммзми сонунда: «ЧебЬа бепка-леринда». 18.00 Хаберлер. 18.05 Мултипликео^а филми. 18.25 О саЬилдан бу саЬила. Чмкмш едир Бурса ше-Ьариими фолилор кош-лектнам (Турине). 13.45 5-чи микрофон. 19.20 Телефакс. Информасида программ (рус дилии- да). 1930 Гериб алларде. 20.00 Реклам. 20.05 ГЪичереме а; гонуб. 20.20 КУК 21.00 Реклам. 21.10 СеНнами зин Семемдери. 21.45 «Душуичалар». Мусигили програм. 22.10 «Бакм» с ту дач ас м таг-дим едир. 23.40 Футбол. Азербадчанмм аанллм чемпионаты. «Хезер» (Сумга|ыт>—«Нефтям» (Бакы). 00.25 Хаберлер. 4 ЖУЯ Ш9НБЭ 9.05 Хеберлер. 9.20 Чизки филмлэрн. 9.50 Т. Бекмханое — Скрипка ае фортепиано учун Иран халг мусигиси есе-смнда 4 немрели соната. Солист Бедаэит Ахуи-доедур. 10.20 «Бакы» студидесм тег дим едир. Кундуз прогреААЫммзмн сонунда: «ЧебЬе белке-ларинда»- 13.00 Хаберлер. 1805 МултипликесиЦ филми. 18.15 Мектеблмиии ктабхаиа-сы. Грили* гердешларм. 18.45 Ьу торпагми hap гары-шы (Загатала рфоиунун тарихиндаи, гвдим аби- ч делариндаи бвЬс ояуиа-чаг). 19.15 Тедафаис Ииформасида программ (рус дилин- д»>* 19.25 В. Адыиазелоа — Фортепиано ае халг чалгы алетларн ориестри учун консерт. Ифа едир Т. ШемсЦеа. Дирижор Н. ЭэиААоадур. 19.45 Ел-обддан кален с ас лер. 20.05 Пшииереме щ гоиуб. 20.20 КУН. 71 ÛÛ Рампам. 2М0 СабаЬа умидле бехы-рам. Верилишда Аэер-ба)чан    Республик асм Даелет Беден Тер6*4е<и ее Идмеи Комитесимии седрм МеЦаддрк! Ал-леНеердидео иштирак едир. 21.40 Тамбур негмелери. 22.20 «РетрФ» тапотизида кинозалы. 00.20 Хебарлер. 5 ЖУЯ БАЗАР 9.05 Хабарлар. 9.20 Чизки фипмлери. 9.50 «Куид-дыи»* Cehep программ. 10.50 Дереден-тепедеи. 11.35 Реклам. 11.45 «Каре «и». 12.45 «Ретро» те левизна кинозалы. 14.45 Ишгел:    Шуша    музерш- ринин тапа$и. 15.50 Эдаби есерлерии ран емру. «Элулар» ба — — - фу п мы|ш|1 (БОАДЫ* ДМИ фЧГкМЛIЩЩI I ¿ерирдет я мл ары иле иеруш. 14.50 Реклам. 17.00 МултипликасЦа фиЛАли. 17.20 МаЬны да бир аскер-дир. Мусигили програм. 17.45 Манила зиреалвре )ол ачыр. Идман программ. 13.15 Канул сеЬбетлери. 18.25 Куиумуз-куэаранвшыз. 18.55 Санадли филм «Азар- бфчаныи даниз гапмсы» 19.25 «Саиеге Ьеср олунмуш амур». Рашид БеНбудое 20.20 КУН. 21.00 Незин бир хатире. С hy-се)н. 22.00 Футбол. Азербармиыи мнлли чемпионаты. «Хезер» (Сумгд|ыт) — «Ин-шаатчы» (Бакы). 22.45 «215 кл» студидасынын программ. БИЛДИРИШ As*p6ajoM Республик асынын Милли Банкы. Arpap-Canaj* Банкы •• С*нЧ*-Инл*стиеи|а Банны бирликларии. муассиса «а ташкилатяарын P*h°*P-Ларина билдирир ки, Нааирлар Кабинатиним 1992-чи ил »чуиуи 9-да габул атд^и 320 намрали г»Р»Р* кара, нагд пулун олмамасы уауидам амак лаггы саЬасинда амала калан, муассиеа аа ташкилатлар тарафиндаи аманат баикы идаралариида аа ишчи-ларинии аманатларииа качирилан борчуи мвблати-ии байк идвраларм аа калирлари Ьвсабына 10 фана артырачаглар. Мвсалви, бу амак Ьаггы 1 мин ма-натдырса аа Эмаиат Баикынын идаралариида ама-иатлара квчирилирса, дарЬал 100 манат артырыла ч!г Г^ни ишчинии амвнатина 1100 манат дыр. Буидан алааа, амак Наггы вмаивтдв галса, ар мл даЬа 10 фай», муддвтиидвн асылы олараг иев илда максимум 25 фаиэ артачагдыр. Гаршьуа чыхан бутун мвсалвлвр барвси,нд® arpap-canaja баикынын аа c,”a|^‘*CT^blMflbip. кыныи шв’бвлвриив мурачивт втмак лазымдыр.. Намин ша’балара лазыми кастаришлвр авр мишдир. Е'ТИБАРСЫЗ САШЛЫР. Аз»рба]чан Дввллт    ^ 2^841592 Н^мр^тзлзва Рбнлети итдн)и учун е’тибэрсыз с*)ылыр. * Халг гэзети * редзкси]зсында реклзн-ком-HepcMja хидмзти ^ззлиJJЗт квстзрир. Гззет истзнилзн реклам вз е'ланы дзрч еда билзр. Бунун HYH бнрбаша penaKCHjaja нурачизт етмзк лазымдыр. Гнванымыз: Бакы,Бе^к даниз кучаси 18, III мартаба,отаг 1. Азаринформун бинасы. На'л у мат тиефону:. 93-79-81. аллаь рэьмэт елэсин .ишыг. иэшриЦатынын коллекткви Элзкбзр Arac евэ, анасы . ТэЬмВнэ ханымын вахТсыз вэфаты илэ элагэдар дэрин Ьузнлэ башсаглыгы Азэрба1чан дэмир )олУ санитара^ си]асыиын коллективи иш ]олдашлары Тофиг вфэкд ] бачысы    Кэбнрэ    ханымын вэфаты ила элагадар кэдэрлэнди]ини билдирир вэ дэ-рин Ьузнлэ башсаглыгы вернр. м. Э. Рэсулзадэ адыиа БДУ'ИУ“    Аббасова. 3. Элизадэ. Э.    »______ и    \л*гм. К. Эли)ев, h. пэсэнич». о.. .л    w    эЬмэдов,    М. Вэли- мэдов, Ха*™л^в А маКаррэмова Ф- Элизадэ, М. Нов-ева, Э. Гули)ева, A. Mahapi»Mo*a. ЭЬмэдова А Ача- DV30B. Ч. Ьусе)нзадэ, X- Вэли>ева. •    в    Ба0худа- J. Mah м удов, ö ЙеА веГ Ч )Ь^ли,ев А^ Рм)ев; ' Т. ЭЛмэдо8; И. Вэли]ев М^ Садь1гов Wy»™ ЧМилом. эзизи Азадын вэфзты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. м я Рэсулзадэ адына БДУ-нун эмэкддшлары К- Г?1е\ ^«эноГ^Аслано^ТьэсэиоваТмэ«: к Эли1ДВ уЬалнЬЛов Т' ШаМазова И. Эбмэдов. М. Вэли-^0ВТЭЬа“и. Эли,ева. И. Вэли^ Э Щева. Гйякп.мгн Ма^эдл^М.' Садыгов А. Аслвни. Б. Бархударов а Агакиши]п. Н. Ьачы]ева, С. Исквндврова Севда Каэы- иова]а. анасы    pyx*jjB    хаиымын вафаты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ » башсаглыгы верирлэр. 7 нем 1>эли бирлэшмиш шэЬэр хэстэханасынын иш* чилэри к. Мэммэдова, С. Абдулла]ев. В. Ч. Шдири. Б. hawJeB, 3. Нэби)ева. P. BaJpaMoea. Т. Нэ-чэфова, И. Агададашона. С. Хэлилова, Е. Нэби}ева, X. Штырова, h. Муртуза)ева. В. Мэммэдова, П. Мэммэдов. С. Чэбра]ылбе1ли иш К>лдашлары Ьккмэт Садыхом, эзизн Ил ahi вахтсыз вэфаты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. _ Бакы шэЬэр нарколожи диспансеринин коллектнви нш Юлдашлаоы П. Мэммэдова, эзиз гардашы Суржа) Нэс>б оглу Мэммэдовун Газах ра]онунда де)ушлэр заманы Ьэлак олмасындан кэ-дэрлэндЯ)инн билдирир вэ мэрНумуи аилэсинэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верир. » Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Тв'сисчм: «Халг газативнми журналист коллак- тиаи. Учредитель: Журналистский коллектив «Халг газети». Редакси)анын унааны: 3701 Si, БАКЫ Ш0Н0РИ, WJYK ДЭНИЗ КУЧЭСИ. 11- Телефон лар: мэ'лумат учун — 93-64-92, информа си|а — 93-62-37, реклам хидмоти — 93-79-61* муНасиблик — 93-34-23, кор ректор пар — 32-12-74. Невбэтчи редактор: Э. BAJPAMOB. Чапа имэаланмалыдыр: 23.00 Иизалаимышдыр: 23.00. кекс 66814 б 6 7 8 9 10 il 19 13 14. 3 4 5 6 7 8 Бакы «АяяюбвНаК» мдшрмИатыкын мэтбээсв. « Азер^ЬЛйЯМва • Тиражы 25036. Сифариш 4169 ^ ;
RealCheck