Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 27, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ27 И1УН 19W-4M ИЯ. -♦-Hi J23 Азэрба]чан галиб кэлачэк... Марш сэслэндикчэ адамын урэ)инэ тэпэр, голларына гув-вэт, кезлэринэ ишыг, дизлэ-ринэ тагэт кэлнр. Эскэрлэ-римцзэ мубаризэ руЬу, ник-бинлик, рэшадэт, ^агы душ-мэнэ нифрэт ашыла)ыр. Марш сэслэнир. Милли Ордумузун эсмэрлэри ирэли, дв)ушэ атылырлар. Онлары дупгундурэн 1алныз гэлэоэ-дир. Маршын сэдалары ал-тында Вэтэнимизин днлбэр кушэлэри ермэнилэрдэн тэ-мизлэнир. Бу овгаты бизэ сон девр-лэрдэ ]аранмыш Ьэрби марш-ларымыз бэхш едир. Чохла-ры Ьэмин маршлары кекс долусу севинчлэ динлэ)ир, лакин бэ’зэн ифачыларын ким олдугуну билмнрлэр. 4— 5 Jaшындaн тутмуш ]ашлы адамлара кими Ьамынын рэг-бэтлэ гаршыладыгы, сезлэ-рини, мусигисини билдиклэ-ри эскэр маршларыны Азэр-ба4чан Телевиз^а вэ Радио Верилишлэри Ширкэтинин хору ифа едир. Хор коллективинэ респуб-лнканын халг артиста, бэстэ-кар Рамиз Мустафа^в рэЬ- бэрлик едир. СеЬбэт заманы о. даЬи бэстэкарымыз Узе)ир Ьачыбэ)ову анды. Коллектив тэхминэн 60 ил эввэл Узе^р бэ 1 тэрэфиндэн )ара-дылыо. Рамиз Мустафа]ев иса бир муддэт хорме]стер ишлэJнб. — 1957-чи илдэн бэдии рэЬбэрэм. Азэрба]чан бэстэ-карларынын хор учуй )азды-гы бутун мусиги эсерлэрини илк дэфэ бизим коллектив ифа едцр. Радио вэ телевизи-]анын фондунда ¿узлэрлэ лент )азымыз вардыр. Коллектив башга халгларын мусиги эсэрлэрини дэ сэслэн-дирир. лакин башлыча мэг-сэд Азэрба)чан бэстэкарла-рынын сэнэт нумунэлэринин вэ халг мусигисинин тэблиги-дир. Бу коллектив вокалистлэр учун дэ мэктэб олуб. Халг артистлэри Л. Иманов, 3. Ханларова, Ф. ЭЬмэдова, К. Мэммэдов, эмэкдар артист Ф. МеЪд^ев, 3. Гуляева. М. ЭЬмэдов, А. Мэликов, Ч. Гафаров. 3. Сэфэров илк дэфэ хор коллективиидэ чы-хыш етмишлэр. Опера теат- рына. мусигили комеди)а те-атрына. филармони1а)а joл бир сыра Ьалларда бурадан башланыб. ^ Инди коллектив даЬа чох вэтэнпэрвэрлик маЬнылары-на. эскэр маршларына Jep верир. Душмэнлэ елум-дирнм мубаризэсинэ галхдыгымыз бир шэраитдэ бизэ инсаны сэфэрбэр едэн, онда ез гув-вэсинэ инам о1адан эсэрлэр лазымдыр. Ьазырда репертуара A33p6aj4aH бэстэкар-ларынын маршлары вэ вэтэнпэрвэрлик маЬнылары дахил едилмншдир. С. Элэскэровун «Виз гарабагль^ыг» маЬны-сы. «Бирлик» маршы, В. Адыкезэловун «Одлар ]урду» оратори]асы, Е. Сабитоглу-нун «Азэрба)чан эскэри», h. Ханмэммэдовун «Ьучум душ-мэнэ», J. Иманованын «Эскэр маршы», С. Шэфанын «Милли Ордумуз», Н. Эли)е-вин «EJ Вэтэн», Б. Кэримо-вун «Вэтэн угрунда ирэли». Т. Ba6ajeBHH «Чагырты», А. Озанын «harr учун гошар», С. Фэрэчовун «Вэтэн дара душэндэ», А. Бэбировун «Сэн Jaшa, Гарабагым» маЬ- нылары рэгбэтлэ гаршыла-ныр. У. haчыбэjoвyн Э. Чава-дын сезлэринэ бэcтэлэдиjи Азэрба1чан Ьимни дэ коллек-тивин ифасында сэслэнди. Вэтэнпэрвэрлик маЬныла-ры, маршлар хорун бэдии рэЬбэри Рамиз Мустафа^-вин japaдычылыFындa да му-Ьум jep тутур. Онун журналист Салатын Эскэрова)а Ьэср олунмуш «Салатын» оратори)асы (Н. Хэзринин peквиjeми эсасында) гэлблэ-ри риггэтэ кэтирир. Бэстэка-рын А. Аслановун сезлэринэ jaздыFы «Гурбан олум» лирик маЬнысы, «Короглу нэс-линин мэрд огуллары», «Гарабагым э]цлмэз» маршлары хорун ифасында радио вэ те-левизи)ада сэслэнмиш вэ бе-)ук мувэффэгиБэт газанмыш-дыр. , «Азэрба]чан Ьимни» (сезлэри Р. Зэканындыр), «Анд ичирик» (сезлэри К. Зи^нындыр) маршлары ]а-хын заманларда сэнэтсевэр-лэрэ чатдырылачагдыр. Акнф АББАСОВ, педагожи елмлэр намизэди. ЛАЧЫН ДОЛГППГР Лачын торпагы икид ев-ладларыны имтаЬана чэкэн эсл flejym ме)данына чеврил-мишдир. Кулэбирдли Ваги-фин, сэфи]анлы Чинкизин, МэЬэммэдин, мурадханлы Чэлалын. кенуллулэр батал-JoHyHa башчылыг едэн Галибин адлары лачынлыларын дилиндэ эзбэр олмушдур. Де)ушлэр нэтичэсиндэ сон кунлэр нечэ-нечэ кэнд ермэ-ни гулдурларындан тэмиз-лэнмишдир. Ьэчэр reJpoTflH ана вэ ба-чыларымыз да бу дв)ушчу-лэрлэ 4hJhh-4hJhh9 вурушур-лар. СилаЬ тутмагда, сэр-раст атэш ачмагда онлар нишилэрдэн Ьеч дэ кери гал-мырлар. Евдэ уч евлад roJy6 Лачын дагларында душмэн- лэ вурушмага на Фирэнкизи, на дэ Бэневшани печ ким мэчбур етмэмишдир. Онлары бура]а кэтирэн Вэтэн мэЬэб-бэти. вэтэндашлыг ^рэтн- АН&]аир СэбаЬэддин Елоглу Лачынын чатин кунлари баш-ланандан бэри часур Ьэм)ер-лилари ила тез-тез кеоушур. Эсрин эввэллэриндэ бу тор* пагларда дашнаклара гаршы амансыз мубаризэ апармыш Султан бэ]ин ва онун икид-лэрннин гэЬрэманлыгындан данышыр. де/ушчулэри тор-пагларымызы тезликлэ душ* мэнлэрдан азад етмэ]э руп- ЛаШэкилда:    шайр СэбаЬад- дин Елоглу дв]ушчулар ара-сында.    Азэрижформ. Журналистки ге}длэри Чэнуб Ьаерэти 70-чи иллэрин сеИбэтидир. ды, галанлары республика^. Тэлэбэ достум шайр 3. Mah- кечмиш елкэнин"Ьудудлары- мудовла Лерикэ кетмишдик Ону бура чэнуб Ьэсрэти чэ-киб кэтирмишди. Дагларын зирвэсннэ галхдыг. Агсачлы Саваланла «уз-узэ» дajaн-дыг. О. ШаЪ Исмаил Хэтаи-нин каИэр атынын налынын излэрини ахтарырмыш кими дат чыгырларындан кезлэри-ни чэкмирди. Гаршымызда-кы тиканлы мэфтиллэр елэ    пиши илэ кечмиш ССРИ- бил бу вахт низэ кими кек-. нин 60 ИЛЛИJИ мунасибэтилэ сумузэ санчылды. Достум №    даг КЭндлэримиздэн матери- ныглы^аныглы бир ше р де-    ^ ьазырламышдым. Мэтбу- ди. икимиз дэ кеврэлдик.    а д0ВЛЭт Сирлэринн Му- Сонра KeJдэpэ кэндиндэн    ЬафИЗЭ Едэн Идарэнин ну- ахан кэЬриздэ эл-узуну jyjyб • ма]эндэси Сэлим кишинин данышдыгы епизодун устун-дэн хэтт чэкмишди. Савалан дагынын адынын кетмэси дэ на сэпэлэндилэр. Дэфэлэр-лэ тэ’гибэ мэ’руз галмыш гочаман з^алы Ага Гули]ев узун иллэр Ьэмин кэндлэрин ]енидэн бэрпасы вэ онларын тэгрибэн 20 мин заваллы са-кининин тaлejиндэн Jana-Ja-на данышырды. Сэсинэ сэс верэн олмады. Гэзетлэрин биринин сифа- сэринлэди. Бумбуз cyJyHflaH flojyH4a ичиб деди: — M3H6ajH о TajflaHflbip,  ______ гардаш! ВаЬид ана торпагын. мэслэЬэт билинмэмишди этри. ган гардашларымызын Астарада мушаИидэ__®тди- нискили вар бу суда... Кэлвэз кэндиндэ СаЬил муэллим бизи евэ дэ’вэт елэ-ди. Ел агсаггалы Сэлим киши илэ керушдук. О. гэлби* мизи oxyJypмyш кими езу сеЬбэтэ башлады. — Огул, — деди — даг-ларымызы ашырсан, Эрдэбил шэЬэридир. Бурадан Лэнкэ-рана 80, Эрдэбилэ нсэ узаг-башы 20 километр олар, Ja олмаз. Ата-бабадан оутун алыш-веришнмиз Эрдэбил илэ олуо. Огул евлэндирэндэ, гыз кечурэндэ чер-чейнзини, совгатымызы орадан алардыг. Бир сезлэ. xeJиp-шэpимиз бир олуб. Чоху да бир-бири-нэ гоИуидур. Нечэ де]эрлэр, бир урэк ики]э белунуб. Ган чэкир... Дезэ билмирик... Гочанын сэси титрэди. Савалан дагына дикилмиш Ьэс-рэтли бахышларында кэдэр-дэн мунчугланмыш Jaш дам-чыларыны кизлэтмэ]э ча-лышды. Тэсэлли учун сез тапа. билмэдик. Кэлмэ кэс-сэ^ик. бэлкэ дэ ата-бала кими гол-бо^н олуб Ьенкур-Ьенкур аглардыг... Кулустан вэ Туркмэнча) мугавилэлэри илэ гэдим Aзэpбajчaн хэнчэрлэниб, ди-лим-дилим дограныб. Тиканлы мэфтиллэр гаршымыза сэдд чэкиб. О вахтдан огул атадан. ана баладан, гардаш бачыдан элини узуб. Амма Jhm бир епизод да узун муддэт мэни pahaT 6ypaxMaJbi6. О аны Ьэмишэ урэк агрысы илэ хатырла^рам. Истису тэрэфэ кедирдик. Тиканлы чэпэрин о та}ындан бири са-лам вериб бизимлэ Ьал-эЬ-вал тутмаг истэ]ирди. Бу тэ-рэфдэн кечэнлэр исэ нэинки чынгырыны чыхармыр, Иеч о тэрэфэ белэ бахмырдылар. Себэби илэ марагландым. Дедилэр ки, Иран Астара-сындан оланлар ча]да пал-палтар JyJyp. фурсэт душэндэ дэрдлэшмэк истэ]ирлэр. Бизэ исэ данышмаг нэдир, Иэтта бахмаг да гадагандыр. АллаЪ кестэрмэсин, сэрЬэд-чилэрин rapa cnjahbicbiHa ду-шэсэн. Дун]анын тэлатумэ кэлди-Jh бу агыр, мурэккэб тарихи шэраитдэ HKHj9 белунмуш миллэтлэр JaxbnwauiMara башладылар. Берлин Иасары секулду. ики алман девлэти бирлэшди. Ij)Jhh -талели ди-кэр елкэлэрдэ дэ е’тираз сэслэри учалды вэ онлар ез хе]ирлэринэ чох иш керду-лэр. Биздэ исэ кечмиш ССРИ Иран Ислам Респуб-ликасы илэ меморандум им-залады, Ъэр ики елкэнин вэ-тэндашлары илдэ 4 дэфэдэн аз oлмajapaг сэрЬэди кечиб 45 километр мэсафэнн гэг етмэк hyryry «газандылар». Бу, кезлэнилмэз тарихи па- оп    witinti    лт    d    дисэдэн    ушагтэк    севиндик 30-чу иллэрадэк формал да %мм*    k ф ки би мэЬэ. олса, бурада кечид вармыш.    ~ Ьэрдэн * элагэ caxлajыpлap-мыш. Ону да чох кердулэр. СэрЬэдлэр бэрк-бэрк баглан-ды. Нэ чох 6ahaH9... Лери-кин Иранла ЬэмсэрЬэд олан 34 кэндинин сакинлэрини бир нэфэр кими Муган ду-зунэ кечуртдулэр. Нетбэк HCTdMdjdHH Сибирэ суркун етдилэр. Белэликлэ, кэндлэр харабалыга чеврилди. Даг Ьавасы удан сап-саглам эЬа-линин чоху иглимэ yJymMa-ды, ел-оба нискилине таб кэтирмэди. Гырылан гырыл- ти а]ырд елэмэдик. Бундан сонра езумузу нечэ апарма-льОыг, тэлэбимиз вэ гаршы-мызда дуран вэзифэлэр нэ-дэн ибарэт олмалыдыр?! Бе-лэчэ, чэнуб Ъэсрэтли Ьисслэ-римизин мугэддэсл^ини, д>^гуларымызын улвили]и-ни ropyja билмэдик. Инди сэрЬэд кечидлэриндэки алве-ри керэндэ езун езунэ нифрэт едирсэн. СэрЬэдлэрин ачылмасы мэкэр бизэ бунун учун лазым иди?1 Исаг ЭМЭНУЛЛАДЕВ. ДУССЕЛДОРФА, AYHJA ЧЕМПИОНАТЫНА Cyмгajытын ики кэнч шаЬматчысы — кимнази]а-нын 10-чу синиф шакирди. усталыга намизэд Наилэ Ьэмидова вэ 25 немрэли орта мэктэбин 8-чи синиф шакирди, усталыга намизэд, гызлар арасында uiah-мат узрэ Â3ap6aj4aH чемпиону Сэбинэ hycejHOBa PejH саЪилинэ Jona душ-мушлэр. A3ap6aj4aH мэктэблилэри Чохдан кезлэнилэн кун кэлнб чатды. Дунэн ша-кирда олдаглары иэяэв» вурахылыш кечасим уяш jVh гуларла тэлэсирднлэр. Онлара елэ кэлирди кя, тез SejyMdK арзусу нлэ JamajaH ушаглар да, ез лэринн хатырла/ан 1ашлылар да бу сеаинчэ шэршадмэр... Мэктэб Ьэ]атыядая ширин бнр хатярэ. Иллэр чэ онларын Ьэр бирн хэ^лэн Ьэмнн кунлэрэ га)ыдачаг, о ширин хатнрэнн |енндэн ]аша]ачагдыр.    ивЛ © 160 неирэлн орта мэктэОин шакирдлэрннэ камал аттестатлаРы тэгднм еднлнР О Вурахылыш кечэснндэ. Фото И. ЧЭФЭРОВУНДУР. Азэрннформ. ез исте’дад вэ усталыгла-ры caJacHHfla 1976 — 78-чи ил тэвэллудлу гызлар арасында дун ja чемпиона-тында иштирак етмэк hy-гугу газанмышлар. Ларыш-лар HjyHyH 28-дэн и]улун 13-дэк Дусселдорфда ке-чирилэчэкдир. ШэЬэр Совета гызларын бе]нэлхалг шаЬмат чемпионатына кетмэлэри учун 100 мин манат ajbip-мышдыр. тепвВэявтвФВЗЖГШВ 29 МУН БАЗАР ЕРТ9СИ 9.05 Чихш фмямн. 9.20 Уимгмр учу». Адмчм!-ушанымыз. 9.50 XX аср*ж мусмгксм. Мессиан — «УнудупмУ1" ГУР-банлар». 10.15    «215 кл» ctyAHjacwHWH программ. КунДУ» ярограмммызыи сонунда: «ЧабЬэ балка-лариида». 18.00 Хабарлар. 18.05 МуптнплииасЦа фижмн. 18.15    «1ол». Елми-лублшснс-тнк програм. 19.05 Реклам. 19.15 Телефакс. Информасн]а программ (рус дилиндэ). 19.25 Етуддан тамашазадак... 20.05 Панчарамэ aj гонуб. 20.20 KYH. 21.00 СЭН. Канчпик программ. 22.30 АзарбаНан телеанэи^а-смнмн дубл^аж радакси-jacM тагднм едир: Бедии филм «МаЫр аакиллар» (АБШ). СЭ.20 Идман мчмалм. 00.50 Хаберлер. 30 HJYH ЧЭРШ8НБ8 АХШАМЫ 9.05 Хаберлер. 9.20 Чиэки фнлмн. 9.40 Инструментал мусиги. 10.10 Бадай филм «Гобсек». Кундуз программммзми сонунда: «ЧабЬа белка-леринда». 18.00 Хаберлер. 18.05 Мултилликеснда филми. 18.15 Ушаглар учун. Душар-хада харуш. 18.45 Реклам. 1830 ИслаЬат: аахт хеэламир. 19.20 Телефакс. Информвси]а программ (рус дилии-да). 19.30 «Бу «еруше урекден шадам». Ьамбург Опера ве Балет Театр мн»ж со-листи Китти ФереН Хос-роем гонагмммздмр. 20.05 Ленчареме aj гоиуб. 2а20 KYH. 21XЮ Реклам. 21.10 «Очаг». Фолилор топ-луоу. 21.50 Jaj етудлери. 22.00 Сакит а лум. Габеле ре-диолокаси)а станоча-сыидан аерилиш. 22.30 Ьа)атын бир анм. Киио-програм. 23-50 Хаберлер. 1 ЖУЯ ЧЭРШЭНБЭ 9.05 Хабэрлар. 9.20 Чизки филми. 9.40 Чалмр Сейран Гаин^еа (скрипка). 10.05 ШаЬмат мешгчилеринин телееизиуа ллактабн. 10.35 Ье^атмн бнр анм. Кино-програм. Кундуз программммзми сонунда: «ЧэбЬе балка-лэринда». 18.00 Хаберлер. 18.05 Мултипликас*4а филми. 18.25 Мектаблилер учун. Та-биатн севанлар. 18.55 Реклам. 19.05 Аднл Бабирое — Фортепиано мусигнсм. Ча-лыр Ислам Манафое. 19.20 (Телефакс. Информлси^а программ (рус дилин-да). 17.30 Демократии Нугуг дее-латмна дотру... IV аерн-лиш. 20.00 Реклам. 20.05 Ланчарама ау гонуб. 20.20 КУН. 21.00 «Маним енам». Мусиги программ. 21.25 Кунуи сеэу. 21.45 Ел-ел. 22.15    какумуз,    адыммз, талеуиАлиэ. 22.45 Бэдии филм «КеЬна ав-томобидда седаЬет». 23.55 Хабэрлар. 2 ЖУЯ ЧУМа АХШАМЫ 9.05 Хабарлар. 9.20 Чизки филми. 9.40 Орган мусигиси. Чалмр Рэ'на ИсАлаумлова. 10.05 Бэдии филм «КеЬна авто моби яда сауаЬат». Кундуз программммзми сонунда: «ЧабЬе белха-лериндэ». 18.00 Хаберлер. 18.05 Мутиплнкаси|а филми. 18.15 Кар кенулуи аз негмеси. Чмхмш едир «Банааша» ушаг хору. 13.45 Бнчми—92. Торпегми 6а-ракати. Шахи ра^оиундан верилиш. 19.15 Телефакс. ' Информасиуа программ (рус дилии-Дв). 19.25 Бакынын су тачЬизатм. 19.55 Реклам. 20.05 Ланчарамв а} гоиуб. 20.20 КУН. 21.00 Ьаггын дариеЬы. 21.15 А. Эли зада — «Бауатм- лар». Ифа едир Азар-ба)чан Дав лат хор ка-палласм. 21.30 Гарсиа Лорка — «Гадмм фачнеси». Азарбадчан Милли Дее лет Дрем Театр ын ми тамашасм. 23.50 Хабарлар. 3 ЖУЯ ЧУМЭ 9.05 Хебарпер. 9.20 Чизки филми. 9.40 Ушаглар учун. бачармг-лм аллар. 10.10 фраисмз дилм. 10.40 Бедии филм «Даииэ гул-дурунуи гмзм — Арабелла». Кундуз программммзми сонунда: «ЧебЬа бепка-леринда». 18.00 Хаберлер. 18.05 Мултипликео^а филми. 18.25 О саЬилдан бу саЬила. Чмкмш едир Бурса ше-Ьариими фолилор кош-лектнам (Турине). 13.45 5-чи микрофон. 19.20 Телефакс. Информасида программ (рус дилии- да). 1930 Гериб алларде. 20.00 Реклам. 20.05 ГЪичереме а; гонуб. 20.20 КУК 21.00 Реклам. 21.10 СеНнами зин Семемдери. 21.45 «Душуичалар». Мусигили програм. 22.10 «Бакм» с ту дач ас м таг-дим едир. 23.40 Футбол. Азербадчанмм аанллм чемпионаты. «Хезер» (Сумга|ыт>—«Нефтям» (Бакы). 00.25 Хаберлер. 4 ЖУЯ Ш9НБЭ 9.05 Хеберлер. 9.20 Чизки филмлэрн. 9.50 Т. Бекмханое — Скрипка ае фортепиано учун Иран халг мусигиси есе-смнда 4 немрели соната. Солист Бедаэит Ахуи-доедур. 10.20 «Бакы» студидесм тег дим едир. Кундуз прогреААЫммзмн сонунда: «ЧебЬе белке-ларинда»- 13.00 Хаберлер. 1805 МултипликесиЦ филми. 18.15 Мектеблмиии ктабхаиа-сы. Грили* гердешларм. 18.45 Ьу торпагми hap гары-шы (Загатала рфоиунун тарихиндаи, гвдим аби- ч делариндаи бвЬс ояуиа-чаг). 19.15 Тедафаис Ииформасида программ (рус дилин- д»>* 19.25 В. Адыиазелоа — Фортепиано ае халг чалгы алетларн ориестри учун консерт. Ифа едир Т. ШемсЦеа. Дирижор Н. ЭэиААоадур. 19.45 Ел-обддан кален с ас лер. 20.05 Пшииереме щ гоиуб. 20.20 КУН. 71 ÛÛ Рампам. 2М0 СабаЬа умидле бехы-рам. Верилишда Аэер-ба)чан    Республик асм Даелет Беден Тер6*4е<и ее Идмеи Комитесимии седрм МеЦаддрк! Ал-леНеердидео иштирак едир. 21.40 Тамбур негмелери. 22.20 «РетрФ» тапотизида кинозалы. 00.20 Хебарлер. 5 ЖУЯ БАЗАР 9.05 Хабарлар. 9.20 Чизки фипмлери. 9.50 «Куид-дыи»* Cehep программ. 10.50 Дереден-тепедеи. 11.35 Реклам. 11.45 «Каре «и». 12.45 «Ретро» те левизна кинозалы. 14.45 Ишгел:    Шуша    музерш- ринин тапа$и. 15.50 Эдаби есерлерии ран емру. «Элулар» ба — — - фу п мы|ш|1 (БОАДЫ* ДМИ фЧГкМЛIЩЩI I ¿ерирдет я мл ары иле иеруш. 14.50 Реклам. 17.00 МултипликасЦа фиЛАли. 17.20 МаЬны да бир аскер-дир. Мусигили програм. 17.45 Манила зиреалвре )ол ачыр. Идман программ. 13.15 Канул сеЬбетлери. 18.25 Куиумуз-куэаранвшыз. 18.55 Санадли филм «Азар- бфчаныи даниз гапмсы» 19.25 «Саиеге Ьеср олунмуш амур». Рашид БеНбудое 20.20 КУН. 21.00 Незин бир хатире. С hy-се)н. 22.00 Футбол. Азербармиыи мнлли чемпионаты. «Хезер» (Сумгд|ыт) — «Ин-шаатчы» (Бакы). 22.45 «215 кл» студидасынын программ. БИЛДИРИШ As*p6ajoM Республик асынын Милли Банкы. Arpap-Canaj* Банкы •• С*нЧ*-Инл*стиеи|а Банны бирликларии. муассиса «а ташкилатяарын P*h°*P-Ларина билдирир ки, Нааирлар Кабинатиним 1992-чи ил »чуиуи 9-да габул атд^и 320 намрали г»Р»Р* кара, нагд пулун олмамасы уауидам амак лаггы саЬасинда амала калан, муассиеа аа ташкилатлар тарафиндаи аманат баикы идаралариида аа ишчи-ларинии аманатларииа качирилан борчуи мвблати-ии байк идвраларм аа калирлари Ьвсабына 10 фана артырачаглар. Мвсалви, бу амак Ьаггы 1 мин ма-натдырса аа Эмаиат Баикынын идаралариида ама-иатлара квчирилирса, дарЬал 100 манат артырыла ч!г Г^ни ишчинии амвнатина 1100 манат дыр. Буидан алааа, амак Наггы вмаивтдв галса, ар мл даЬа 10 фай», муддвтиидвн асылы олараг иев илда максимум 25 фаиэ артачагдыр. Гаршьуа чыхан бутун мвсалвлвр барвси,нд® arpap-canaja баикынын аа c,”a|^‘*CT^blMflbip. кыныи шв’бвлвриив мурачивт втмак лазымдыр.. Намин ша’балара лазыми кастаришлвр авр мишдир. Е'ТИБАРСЫЗ САШЛЫР. Аз»рба]чан Дввллт    ^ 2^841592 Н^мр^тзлзва Рбнлети итдн)и учун е’тибэрсыз с*)ылыр. * Халг гэзети * редзкси]зсында реклзн-ком-HepcMja хидмзти ^ззлиJJЗт квстзрир. Гззет истзнилзн реклам вз е'ланы дзрч еда билзр. Бунун HYH бнрбаша penaKCHjaja нурачизт етмзк лазымдыр. Гнванымыз: Бакы,Бе^к даниз кучаси 18, III мартаба,отаг 1. Азаринформун бинасы. На'л у мат тиефону:. 93-79-81. аллаь рэьмэт елэсин .ишыг. иэшриЦатынын коллекткви Элзкбзр Arac евэ, анасы . ТэЬмВнэ ханымын вахТсыз вэфаты илэ элагэдар дэрин Ьузнлэ башсаглыгы Азэрба1чан дэмир )олУ санитара^ си]асыиын коллективи иш ]олдашлары Тофиг вфэкд ] бачысы    Кэбнрэ    ханымын вэфаты ила элагадар кэдэрлэнди]ини билдирир вэ дэ-рин Ьузнлэ башсаглыгы вернр. м. Э. Рэсулзадэ адыиа БДУ'ИУ“    Аббасова. 3. Элизадэ. Э.    »______ и    \л*гм. К. Эли)ев, h. пэсэнич». о.. .л    w    эЬмэдов,    М. Вэли- мэдов, Ха*™л^в А маКаррэмова Ф- Элизадэ, М. Нов-ева, Э. Гули)ева, A. Mahapi»Mo*a. ЭЬмэдова А Ача- DV30B. Ч. Ьусе)нзадэ, X- Вэли>ева. •    в    Ба0худа- J. Mah м удов, ö ЙеА веГ Ч )Ь^ли,ев А^ Рм)ев; ' Т. ЭЛмэдо8; И. Вэли]ев М^ Садь1гов Wy»™ ЧМилом. эзизи Азадын вэфзты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. м я Рэсулзадэ адына БДУ-нун эмэкддшлары К- Г?1е\ ^«эноГ^Аслано^ТьэсэиоваТмэ«: к Эли1ДВ уЬалнЬЛов Т' ШаМазова И. Эбмэдов. М. Вэли-^0ВТЭЬа“и. Эли,ева. И. Вэли^ Э Щева. Гйякп.мгн Ма^эдл^М.' Садыгов А. Аслвни. Б. Бархударов а Агакиши]п. Н. Ьачы]ева, С. Исквндврова Севда Каэы- иова]а. анасы    pyx*jjB    хаиымын вафаты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ » башсаглыгы верирлэр. 7 нем 1>эли бирлэшмиш шэЬэр хэстэханасынын иш* чилэри к. Мэммэдова, С. Абдулла]ев. В. Ч. Шдири. Б. hawJeB, 3. Нэби)ева. P. BaJpaMoea. Т. Нэ-чэфова, И. Агададашона. С. Хэлилова, Е. Нэби}ева, X. Штырова, h. Муртуза)ева. В. Мэммэдова, П. Мэммэдов. С. Чэбра]ылбе1ли иш К>лдашлары Ьккмэт Садыхом, эзизн Ил ahi вахтсыз вэфаты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. _ Бакы шэЬэр нарколожи диспансеринин коллектнви нш Юлдашлаоы П. Мэммэдова, эзиз гардашы Суржа) Нэс>б оглу Мэммэдовун Газах ра]онунда де)ушлэр заманы Ьэлак олмасындан кэ-дэрлэндЯ)инн билдирир вэ мэрНумуи аилэсинэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верир. » Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Тв'сисчм: «Халг газативнми журналист коллак- тиаи. Учредитель: Журналистский коллектив «Халг газети». Редакси)анын унааны: 3701 Si, БАКЫ Ш0Н0РИ, WJYK ДЭНИЗ КУЧЭСИ. 11- Телефон лар: мэ'лумат учун — 93-64-92, информа си|а — 93-62-37, реклам хидмоти — 93-79-61* муНасиблик — 93-34-23, кор ректор пар — 32-12-74. Невбэтчи редактор: Э. BAJPAMOB. Чапа имэаланмалыдыр: 23.00 Иизалаимышдыр: 23.00. кекс 66814 б 6 7 8 9 10 il 19 13 14. 3 4 5 6 7 8 Бакы «АяяюбвНаК» мдшрмИатыкын мэтбээсв. « Азер^ЬЛйЯМва • Тиражы 25036. Сифариш 4169 ^ ;