Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 27, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 27, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ 27 и"«    т    ш Редаксцада керуш ЕНСИКЛОПЕДИJA М8‘Н8ВИ ПАСПОРТУМУЗДУР Академв]а, университет вэ енсиклопе-AHja мубалнгэснз олараг hap бнр халгын, девлэтин мадэни сэви]]эсннин кестэричн-сн cajbuia билэр. Хошбэхтликдэн мустэгил АзэрбаЗчан бу сэрвэтларяи hap учунэ са-Ьнбдир. Бас Аээрба]чаяыц езкунлуЗуну тэсдиг едэц енсиклопедиЗамыаын вэзиЛэ-тн нечэднр? Базар мунасибетларивдщ hap luejit алгы.сатгы об]ектннэ чевирдн]н вд-дики зам айда си]асн, нгтнсади, ичтнмад, елми вэ мэдэни ннкишафда алдэ етднЗиинз нанлиЦэтлэрнн бнр Jepa тодланыб кэлэчэк нэснллэрэ чатдырылмасы учун Ьансы нш-лэр карулур? Бу вэ днкэр суаллара чаваб тапмаг нстэ]в иЬэ «Азэрба1чан Енсиклопеди jacbi» НэшрнЗЗат.ПолиграфиЗа Бирли. Зинин баш директору вэ баш редактору Назии ИбраЬииову, бирли]ин -баш дирек. торуиун муавини Азар Батырову, универ* сал енсиклопедик нэшрлэр баш редаксн* ¿асынын баш редактору НаЬад ЭлиЗеви, тэбин]]ат вэ техника елмлари баш редак. си]асынын баш редактору ЗаЬид Муста» фа]евн, Ьуманитар елмлэр баш редаксн. ¿асынын баш редактору Имран Халилову, АзербаЗчая Дазычылар БирлнЗинян сэдри, «Азэрба1чан эдэбиЛаты вэ инчэсэнэти енсиклопеди! асы »нын редактору Анары ва Азарба]чав Бэстакарлар Вирджинии сэдри, «У. Ьачыба]ов енсиклопедк1асы»нын редактору Тофиг Гул^евн редакси1а]а< кв. руша дэ’ват етмншднк. — Билноик ки Азарба!- ни илдэ баша чатдырмаг ними нэфис бздии тэр™-,а„ енсиклопедн/.сы хам.- «ивд» тулуб Или «л батлы    ва «а- ьу, дии    1Л    «    гч------Г. рагла гаршыланачаг. Планларымыз чох ке-нишдир. Билмирэм тэкбашы-на бунун еЬдэсиндэн кэлэ билэчэ]икми? НараЬатлыг догуран будур ни, биз ар-тыг будчэ тэшкилаты де-¿илик. Ьалбуки енсиклопе-ди^а нэшри девлэтин Ьима-jэcи алтында олмалыдыр. Бунунла элагэдар бэ’зи му-лаЬизэлэримизи республика Ьекумэтинэ билдирмишик. EнcиклoпeдиJa нэшриндэ девлэт cиJacэтинэ вЬтфач вар. Бир факты Задыныза салым. АзэрбаЗчан да нэшр олунан китабларын чэми бир фаизй енсиклопедик вэ мэ’лумат-соргу нэшрлэри-дир. Кечмиш ССРИ-дэ бу кестэричи 6 фаиз иди. Ав-ропанын инкишаф етмиш елкэлэриндэ исэ 60 фаиз-дир. ГеГ    «и. Ьазырдыр- Эввэлки дэ]ншнклн]ннэ неча тэ’снр нэшрдэн фэргли °^аР^г ^У рядчик?    чилд тамамилэ А Ьэрфи- тхмгло а нин сезлуЗундэн ибарэтдир. Н. ИБРАЬИМОВ: — Эв- ¿из 0Ну умумхалг музаки-вэлчэ бела бир чэтин за- рэсинэ вермвк фикpиндэJик. манда АзэрбаЗчан Енсик- лопеди]асынын нэшри илэ Чохдандыр    ® элагэдар мэсэлэни Зада сал- чилдлик «АзэрбаЗчан Енсик-дыгына керэ редакс^а кол- лопедик лугэти»нин Ьэсрэ-лективинэ миннэтдарлыгы- тиндэ]ик. Мэн инанырам кн. мыаы биллиоиоик    о. Ьэр биримизин столусту Он чилдлик илк универ-    китабына 2еВЖ?«ан‘енси^ сал Азэрба]чан енсикло-    универсал «Азэрба]чан еисик- педи]асынын нэшри 1986-    лопедик лугэти» елмлэрин чы илдэ баша чатмышдыр. муасир сэвиИэси: Бу муддэт эрзиндэ башга    дирир. Бурада Азэрба]ча- енсиклопедик нэшрлэр, о    нын, Ьэмчинин дун|а ел_ Гумладан уччилдлйк «Ушаг    кэлэринин тарихи. тэбиэти. енсиклопеди]асы»нын ики    мэдэниЯэти, керкэмли ха- чилди. «Гыса игтисади лу-    димлэри Ьаггында гысамэ- гэт», «Ьугуг енсиклопедик лумат верилир. лугэти» чапдан чыхмыш-    — Мумкунсэ, тематик дыр. Лакин республикамы-    план ьаггында бир гэдэр эт- зын милли девлэт гуручу-    рафлы данышыи. лугуну бэрпа етмэк, мустэгил дун]а девлэтлэри бирл^инин бэрабэрЬугуглу узву олмаг joлyнa гэдэм го]дугу индики деврдэ 1ени универсал вэ саЬэ енсик-лопеди]аларына, дикэр со-раг-мэ’лумат эдэбиjJaтынa, лугэтлэрэ еЬти]ач даЬа да артмышдыр. Латын графи-калы элифба1а кечилмэси илэ элагэдар бу, хусусилэ муЬум эhэмиjJэт кэсб едир. Енсиклопеди]анын нэшри Ьэр бир халгын Ьэ]атында эламэтдар Ьадисэдир. Биз артыг илк мэрЬэлэни кеч-мишик. 0з деврунун мэИ-сулу олан «Азэрба}чан Совет EнcиклoпeдиJacы» бу-тун негсанларына вэ гусур-ларына бaxмaJapaг бизим учун бejYK бир мэктэб ол-мушдур. Инди девр дэ^-шиб, Иэр шej 1ени дэJэp-лэр бахымындан гиJмэтлэн-дирилир. Бу мэ’йада биз дэ 1ени нэшрлэрдэ идеоложи _____ — тэ'Сирдэн, тэчрубэсизлик-    сы»нын    1992 — 1997-чи дэн ирэли кэлэн негсанла-    иллэр учун чари вэ    перс- ры дузэлтмэли, тарихими-    пектив    планы тэсдиг    олун- енсиклопеди1а нэшр етмэк имканы элдэ етмиш респуб-ликаларын ез милли тари-хини вэ мэдэниЛэтини ис-ТЭНИЛЭН C9BHjj0fl9 ишыглан-дырмасыны хе]ли дэрэчэ-дэ    мэЬду длаш дырмыш ды. Бундан башга, енсиклопе-ди^лара термин вэ мэга-лэлэрин дахил едилмэ прин-сиплэри дэ елэ муэЛэнлэш-дирилмишди ки, бу да ис-тэр-истэмэз милли мэсэлэ-лэрин ишыгландырылмасы имканларыны азалдырды. Мэсэлэн, Иттифаг узрэ бу-тун napTHja вэ девлэт ха-димлэри, мэшЪур ингилаб-чылар, сэркэрдэлэр, акаде-миклэр, титуллу MaflBHHjjBT хадимлэри вэ эмэк гэЬрэ-манлары, бутун космонавт-лар паггында мэгалэлэр вермэк зэрури шэртлэрдэн са1ыльфды. — Бэс инди мухтэлиф шэхсиЛэтлэр енсиклопедн-ja]a Ьансы принсиплэрэ эсасэн дахил цдилэчэк? Н. ЭЛШЕВ: — Енсикло-neflHjaJa кимин дахил едил-мэси мэсэлэси Ьэмишэ олду-гу кими инди дэ мубаЬисэ-лидир. Мэсэлэн, эввэлки нэшрлэрдэ биз анчаг гадын елмлэр докторларыны вер-дик. Элбэттэ. бутун елмлэр докторларыны ен-сиклопеди7а]а дахил етмэк чэтиндир. Ачьиы, буна печ лузум да [охдур. Н. ИБРАЬИМОВ: — Ен-cH^oneAHjaja Елмлэр Ака-деми]асынын ¿кадемиклэри, бэ’зи мухбир узвлэри, дэ-рэ(чэсиндэн асылы оДма-Japar ез елми мэктэби олан japaAbi4bi адамлар, эмэкдар елм хадимлэри, халг ар- селтсев фамил^алы бир та-рихчи дэ бизим 9fleJhHMH33 чох кучлу иш апарырды. Ер-МЭНИЛЭр ИНДИ HyjKHHHH эли илэ елэдиклэрини о вахт онун эли илэ едирдилэр. АНАР: — Елэ билирэм бу суал билаваситэ мэнэ дэ аиддир. Атамы, онун хидмэт-лэрини jafla салдыгыныза керэ Ьамыныза миннэтдарлы-гымы билдирирэм. Енсиклопеди]а Лэгигэтэн ]аралы ]еримиздир. Аилэми-зин фачиэси дэ онунла баг-лыдыр. Чунки атамын хэс-T33hJhhh шиддэтлэндирэн мэЬз eнcнклoпeдиJa иле баг-лы мэсэлэлэр, онун догур-дугу hэjэчaнлap иди. Элбэттэ. енсиклопед^амыза hy-чумларда ермэнилэрин дэ. онлара 3yJ тутанларын да «хидмэтлэри* олуб. Амма эн 6ejyK тэхрибаты, эн бе-jyK x9jaH9TH бизим ез ичи-миздэки мангуртлар елэди-лэр. Онларын арасында алим дэ вар иди, ]азычы да. Баш лады л ар ja3Mara. взу дэ эн хырда ше)лэрдэн JanH-шырдылар: кимин ады ду-шуб, киминки душмэ1иб, ки-мэ чох Jep верилиб. кимэ £13. Енсиклопедн)ада A3ap6aJ-чан тарихинэ бахыш бела иди ки, Азэрба1чан тарихи бир турк девлэтинин . тари-хидир, онун дили турк дн-лидир. Á39p6aj4aH гэдим турк мэншэли бир елкэдир вэ азэри турклэри эскидэн бурада JaiuaMbiiiuiap. Эн чох мэпз бу KOHcencHja е’тираз дорурурду. Лазанларын 6aj-раг елэдиклэрн бу иди. Атам чалышырды ки, Азэрба]чан енснклопеди1асы BeJyK Совет Енсиклопеди]асынын тэк- ифачылар Ьаггында матери- иалынын редактору, мухтэ- лиф уинверситетлэрин профессору олмуш сэнэтшунас Mehoi аллар олачаг Енсиклопеди)а халгын мэ -нави варлыгыны тэсдиг еден паспортдур. Довдэтимиз дэ, 3HjaAbinapHMH3 ja бу ише чан-башла ки<жшмелнднр- Лв- Инда haaaaajjax д»|а-шиО, эслицде ичтимма гуру-душ дэ]ншир. Бутун бундары нэзэрэ алараг тэ’мииат вермэк олармы ки, еисиклоие-ди!а си1аси китаб ояма|аш? АНАР: — Мен онун те-рэфдары!ам ки, умумк^этлэ, енсиклопеди1а идеоложи нэшр олмасын. <Бе1ук Совет Енсиклопеди1асы»нын да мусбэт чэЬэтлэри вар, Jya-сэк пешекарлыгла Иазырла-ныб. Амма орада да идеоложи тэ’сир чох кучлу иди. Биркнчи Совет Енсиклопе-AHjacuHHH баш _ редактору Бухаринин вахтЫнда бура-хылан нэшрдэ Тротски ингн-лабчы кими тегднм едилирди, сонракы чилдлэрдэ элаве едилирди ки, о, фашист ча-сусудур. Je’HH 10 чилд гурта рана гедэр HfleoflOKHja бир нечэ дэфэ дэ^ширди. Бри-TaHHja енснклопеди]асы исэ, сэЬв етмирэмсэ, 200 илдир вар вэ opa анчаг теза uiejAop элавэ олунур. Й*сиклопеди-Ja идeoлoкиjaJa * Jox, елмэ хидмэт етмэлидир. Еисик-лопед^а гыса мэ’лумат ки-табы олмалыдыр. тэ’риф. Ja rnjMaT китабы jox. — Jem нэшрлэрдэ тари-хнмнз нечэ экс етдиридэчек, Ьансы прннснп вэ Me'Japaap эсас кетурулэчэк? И. ХЭЛИЛОВ: — Тарихэ бахыш да дэ1ишмэлндир. Тэ-эссуф кн. индиЛэдэк Азэрба]. чанын мукэммэл, об]ектив «nEHH3OJJ0»EMKO» AJfJAHCH ФЭАЛИЛЭТЭ БАШЛА1ЫР И1унун 25 дэ НГЧИ му-AHpHjJeTHHHH JepnauuHjH Жило! адасында «Кунэшли» Ja тагынын ишлэнилмэсинин вэ нефт Ьасилатыны артырма-гын сэмэрэлил^ини Jykcmt-мэ]ин техники-игтнсади эсас-ландырылмасы ла1иЬэсинин Бу дэфе харичдэ )аша}ан ¡ тэгдим еднлмэси мэрасими arssssarr ssasusr еЬеммед Агаоглу Ьаггында мегалени бяринчи нэшрдэ билмэдик. Онун Азэр-. чан дан кетмэск зслиндэ Ьеч бнр cHjacH мотивлэ баг-лы олма]ыб. лу1унэ дахил еднлмишдир «Aaep6aj4aH эдэбиJJaты вэ инчэсэнэти eHCHicnoneAHja-сы»нда муЬачир эдэби1^аты Ьаггыида Ьэм ичмал мэгалэлэр. Иэм дэ онун нума]эндэ-лери барэдэ а/рыча мэгалэлэр олачаг. Харичи муэллиф^ лэрин, хусусэн керкэмлн азэрба)чаншунас алимлэрин мэгалэлэриндэн дэ истифадэ едилэчэк. АНАР: — Вахтилэ мэн Франсада оларкэн Э. hycejH-задэнин оглу Сэлим Туран ла таныш олдум. Ону анчаг рэссам кими тэгдим едэ бил-дцк. Э. hycejHaaAd кими адамлары flejan ки, душман caJbipAbUiap, амма елэлэри , се-президенти Рондо Фелбер- Америка — BpHTaHHja ал-Jaнcынын мутэхессислэри аг-ласыгмаз дэрэчэдэ гыса муд-дэтдэ HuuiajH6 Иазырламыш-лар. JlájHhaHHH муэллифлэри онун нече г^мэтлэндирилэ-чэ/ини Ьэлэ бизим нефтчилэр-дэн ешитмэли олачаглар. Нефтчилэр исэ. а1дын ол-дугу кими. нэтимэлэр чыхар-магда тэлэсмирлэр вэ Ьэлэ-лик ]алныз игтисади1]атымы-зын эчнэбилэр учун эн «Jar-лы* саИэсинэ — нефт чыха-рылмасына езунун «мудахи-лэчили]и* барэсиндэ тама милэ баша душулэн горху-уркуну дагытмага чалышан «Пеннзо1л* ал]ансынын вит- дэ вар ки. нэ душмэн де]ил. нэ дэ адыны ешитмишик. Мэсэлэн, ИбраЬим Сафи кими. О. 1898-чи илдэ Нахчы-ванда догулуб. PycиJaдa рэс-самлыг мэктэб кии битириб, сонра TYpкиJэjэ кечуб. Тур-к^энин классик рэссамла-рындан са^лырды. Бир нечэ ил эввэл вэфат едиб. Анчаг адыны ешитмишдик. Сэлим Туранын езуну дэ сон вахтлар танымага башламы-шыг. Пикассо. Шагал кими дYнja шеЬрэтли рэссамларын муасирн вэ досту олмуш бе- кундур. лэ бир мэшЪур адам Ьаггында демэк олар ки. Ъеч нэ бил- ' ги вэ ла]иЬэ узрэ ндплэрин эр! кэлэчэк рэЪбэри Чорч Нел- | сону диггэтла динлэмишлэр. Лакин .мэ дэнчилэрин чох | Jaxujbi баша душдуклэри ки- 1 ми. бунсуз да кечинмэк ол- 1 маз: «Кунэшли» ]атагында -hai-илатын «caBHjjocH кэскин з сурэтдэ ашагы душа билэр вэ экэр бу кун ла]дахилн тэз-jHrHH сахланмасы учун тэ-чили тэдбирлэр керулмэсэ, бу чох зэнкин тэбии анбар-дан чыхарылан кефтдэн Нэ мишэлик мэИрум олмаг мум- Н. ИБРАЬИМОВ. - «A3ap6aj4aH Енсиклопед^а- Енсиклопед^а нэшриндэ тистлэрихалг )азычыларьг aha бир jeнилик Ьаггында фэхри адлар верилмэ^эн мэ’лумат вермэк HCTajnpaM. деврлэрдэ 1ашамыш кер- ы олмасын. да- EjHCntWIUIlCMnja    “''-“Г”*-    *_____ naha бир    jeнилик Ьаггында    фэхри адлар тэ]ирэм. деврлэрдэ jai ТуркиJafla    оларкэн «Ислам    кэмли    08H8Tn^^iapbRVHVH енсиклопеди1асы*нын баш    хил    едилмэлидир. Бунун рш Miep-mn0,,..,     —    псп i по    .и»*—    —^    ¿    прпактооу    доктор Tajjap    учун хусуси    cHjahbi туту- зин    аг    лэкэлэринн    силмэ-    мушдур.    Ьэмин план баш    редактору,    « 1квруШму.    луб вэ    Ьэр саЬэнин квр- ли.    Ьакимииэтин    дэ)ишмэ.    редакси]аларын    вэ елми са-    Ч0ХЧ„Лдлик    кэмли    адамлары илэ разы- дэ!эрини    ----- TypKMjdAd Даглы ад тарихи )азылма1ыб. Лакин i тарих ]азыл би'латыка. Азэрба^аи адла-    ^h    ^T    w Jama адлы бир Ьаг- си илэ ез елми a9J9phhh    Ьэ редакс^аларынын узун итирмэ1эн мукэммэл енсик-    иллэр 6ojy топланмыш зэн- лoпeдиja japaтмaлыjыг. Иг-    Кин енсиклопедик матери- тиса ди беЬран шэраитин-    аллардан сэмэрэли исти- дэ бу ишин еЬдэСиндэн кэл-    фадэ етмэсинэ имкан верир. мэк олдугча чэтиндир. Ла- v„„M^ftn енсиклопедик шэм. кезэл нэшр Онлар чохчилдлик бир енсиклопеди]а едирлэр. Инд^эдэк лашдырылачаг. МубаЬисэ-лэр JapaHMacbiH fleja мето- “Р* J“1-’ беш^ нилГи1" чЕ,хыб7 БизТиу ди? » „э ^азырланыр. сы» JapatMar A33p6aj4aH материаллары Н. ЭЛШЬ». ьэ зэн    ^ нлэ зэнКинлэшдирибо Азэ^ рушурлар ^ввэлки нэшр- „ рына даЬа кеммш )ер верил син. — Или увшерсал < лопеди|амыэыя бляяся, дэ яоряэляя Ааэр6а)чаи ше-ири кими, онун хатмраешю ^    скиклопедн]« |дс)«сым не- 6aj4aH дилиндэ Бир шэх- кин енсиклопеди,аны„ кол.    «аиГик ЯИ=«    н^э^овдрТв^вахх мум. лективи jeHH нэшрэ баш a-    nuua Ьйкумэтинин гэрары    прпиЗасы» бурахмаг истэ- кун дejилди. п.    уАы    ли Ьэм дэ агыр ишдир. Jax- — Г ЙшГчоЖ. J„epAH¿ By. Hc^aM AYHjacbi-    X-    ™ тэклифди^. КэлРэчэкдэ лик «Азэрба]чан енсикло- на> ислам дини вэ елминэ.    ^шмэлик?    Ахырда    J9rHH нэзэрэ алыначаг. Ьэ- педи]асы*нын JeHH нэшрини    ислам елкэлэринин тари-    ^эралэнКивр^Ил^ вердик.    лэли« исэ rein    етдик. Бир даЬа тэкрар    хинэ мэдэн^]этинэ даЬа ja-    мэгалэни шэкилс а н«    ми фузули    вэ    YaejHp    Ьачы- лазЫм билирэм ки,    ™„дан бэлзд олмагымыза    Лахуд М._ Э. ^Рэсулмдэ^пэт    6aj0B Ьаггында енсиклопеди- химиэин мэизэрэснни ja-ратмалаОыг. Тарихэ аид ма териаллар индики деврун те-лэблэрниэ yJryH олмалыдыр. Лзэр6а1чаиын эорла Руси-jaja бирлэшдмрвЛИесм. хал-гымызын етиик MeHmajMKKH муэ]]энлэшдирилмэси. АДР им <Ьаяли11аТ KeCTODAHjH Д®В- маг фикриндэн Ьеч вахт эл чэкмэмиш, езуну бу чэтин    имтаЬана    Ьазырла]а билмишдир. Эввэла енсиклопед^анын кэмли эднбднр чылы, TejMyp Атэш, Эли Вулкан... гурбэтдэ JamaJaH сэнэткарларымыз ^элэрлэ-дир. МэшЬуру да вар. аз танынаны да. Амма бутун Ьалларда онлар эдэб^)атын фактыдыр. адлары енсикло-neAHjaJa душмэлидир. JarHH душэчэк дэ. 9a96hJJbt енсм клопе ди]а-мыэ MyoJJoH KOHcencHja узэ-рнндэ гурулмалыдыр. Лг ап eTMajH милли елми KOHcencHja JeHH структуру JapaHMum- бахымында„ Ьазырланан бу дыр. «Азэрба]чан Енсик- .игиклопепи|а республика- лопеди]асы* НэшриЛат-По-лиграфи!а Бирл^и уч баш редакси]аДан, он бир саЬэ елми редакси]асындан ибарэтдир. Турюфнин «Anja-нэт» Вэгфи илэ бирликдэ мэтбээ гурулур. Мэтбээ енсиклопед^анын бинасын-да jepлэшиp. Бу илин сону-на кими ишэ душэчэкдир енсиклопеди]а мызда универсал енсикло-педи1а нэшринин JeHH мэр-Ьэлэси, A3ap6aj4an хал-гынын милли, сосиал, си-JacH вэ мэдэни инкишаф тарихинин Ьэр чур cnjacn KOHjyHKTypaflaH азад, елми чэЬэтдэн там об]ектив ишыгландырылмасында му-Ьум аддым олачаг. Енсик хындан имкан Japaflanar. — Кечмиш ССРИ-дэ мил-лн еисиклопедя]алар «Бе* ]ук Совет EHCHiuioneAHja* сы*нын тэкрары олмаса да, бир нов онун вариантыны г ын да. Белэ бир шэрт rojAy- Г^ао^ырыг лар ки, онун Совет Ьекумэти    Ppyj^jj¿B:    — эле]Ьинэ фэали]]эт кестэрди- ин фэал^1эт KecrapAHjH д| рун 1енидэн кшлэнмэси ec»t BÜ шфэлэрдэи биридир Совет дев о у тарихимизэ дэ Je-       ,г#____ нидэн бахылмалыдыр Азэр- ГЭднм деврдэн бэри эдэби] 6aj4aH— Ермэнистан — Кур-    jaTa бахышымыз дэ|ишмэли- чустан мунасмбэШэри дэгиг    XX    эсрии    эдэби^атына е]рзнил.мэлидир. 1    тамам башга чур 1анашмалы- Тарихимизэ аид олан ма-    Jbir. Инди идеолоКи1а aoJh- те риал лар хусуси «A3op6aj-    шиб flejo совет девру эдэ- чан» чилдиндэ, «A3op6aj4BH    б»Шатына Д» бутовлундэ пис демэк олмаэ. Ахы сэнэтин есхртик тэрэфи дэ вар. Кэ-лин керэк ортабаб бир ша- ирин М. Э. Рэсулзадэ/э Ja3-дыгы ше’р JaiuaJa4ar. Joxca лэнмэсинэдэк бутун ишлэр билаваситэ бурада керулэ-чэк. Кэлэчэкдэ бирл^ин езунун тичарэт тэшкилаты-ны да japaTMar фикpиндэjик. — Латын элифбасына ке Кечмиш л ССРИ-дэ чэми ики шэxcиJJэт тарихи» енсиклопедик лугэт-¿и барэдэ бир чумлэ элавэ    _ лермонтов вэ Шевченко    дэ. Нахчыван. Бакы. Кэнчэ. олунмалыдыр. Биз бу кузэш-    Ьаггында енсиклопеди]а бу-    Губа. Шэки. Шуша Ьаггыи- тэ кетмэ]э мэчбур оядуг. раХылыб.    да    енснклопед^аларда,   —,___._____ А. БАТЫРОВ: — Башга    Н. ИБРАЬИМОВ: —«Низа-    «Азэрба)чанын мадди-мэдэ-    :....., _    _    _ хатырладырды. Дэ’га о Ьэр    республикаларда,    кер-    ми енсикЛ0Педи]асы* Japaт.    ниJJэт абидэлэри енсиклопе-    С. Вургунун Сталине Ьэср ше!дэ эсас котурулурд    кэмли шэxcиjJэтлэpимизин    маг свЬбэти ^элэ 1982-чи ил-    ди}асы»нда ез эксини тапа-    етд^и ше р? Фирдовсинин Бэс инди нечэ, Ьансы енсик.    дэ ады енсиклопед^аза ДУШ"    _э орта1а атылмышды. Низа-    чаг. Ьермэтли 1азычымыз    «ШаЬнамэ*сй она керэ ]а- лопедн]алардан истифадэ    мэди. Биз ифрат дэрэчэдэ    ми (¡аггында бутун ду^ада    Анарын тэшэббусу вэ редак-    шамыр кн. о. шаЬлара Ьэср олуначаг?    бejнэлмилэлчилиjи кезлэсэк    бурахылан материаллары бир    торлугу илэ Japaдылaн «Ки-    олунуб, она керэ ]аша]ыр „    дв    дэ гоншуларымыз буна эмэл    ^гмаг 0 гэдэр дэ асан    табн-Дэдэ Торгуд енсиклопе-    ки. сэнэт эсэридир. И. ИБРАЬИМОВ.    Эв-<    етмэдилэр. Ьутун гэЬрэман-    де«ил    ди1асы*нын эhэмиJJэтини ху- Илеоюжи мэсэлэлэр дэ лиисдпп ПошГ..г    вэллэр милли енсиклопеди- ларымызы си]аЬыдан чыхар- ^ ГУЛИJEB:—Лери кэл- суси гeJд етмэк иcтэJиpэм.    онлао    да    нэзэрэ алын- ДЭ    икичилдлнк    «Азэрб^-    ^лар нэинки «адук Со-    дылар. Устэлик. бэзи эра-    мишкэн, ГеЗд едим ки. Узе-    Aзэp6ajчaн. елэчэ дэ турк    ^¿ыдыр^ экэр сэнэт ме- чан    эдэбиJJaты    вэ    инчэсэ-    Вет Ейсиклопеди^сы*нын    зилэрин дэ куЛа онлара аид    . Ьачыбэ1ов Ьаггында    халгларынын, хусусилэ огуэ-    -    -----— ----- нэти    „ енсиклопеди]асы»,    бир нов тэкрары, бэлкэ дэ    олдугуну кестэрмэди]имизэ    ¿Нсиклопеди]а japaтмaг ди-    ларын етнокенезини. тарихи «Нахчыван енсиклопеди]а- 0нун    бир голу иди. Ьэр    керэ бизэ ирад тутдулар.    шэхсиИэтлэрлэ MYгajи-    сивилизас^асыны езундэ экс сы», «Тибб енсиклопеди а- шeJи онларла разылашды- _ Мэ’лум дур ки, или сэ£э даЬа реалдыр. Ни]э? етдирэн эдэби-тарихи абидэ-сы»,    «Узумчулук енсикло-    рырдылар. Инди исэ    биз    енсиклопе^амызы мэрЬум    ^уНки онун Ьаггында тэдги-    Jэ Ьэср олунмуш бу енсиклопе д^асы*. чохчилдли «Ис-    мустэгил олараг милли    ей-    р^ул рза Ьазырла]ырды. АН-    гатларЬш эксэри]]эти рес-    пед^а эслиндэ aзэpбaJчaн чид енсиклопед^аларын лам eнcиклoпeдиJacы», je- сиклопеди]амызы japafla би-НЭШрИИИ A3HKHTM3jd49K ки? нидэн ишлэнмиш «Ушаг енсиклопе AHjacH» диггэти Н. ИБРАЬИМОВ: — Латын элифбасына кечмэк мэсэлэсини компутер васи-тэсилэ даЬа асан Ьэлл етмэк олар. Турк^эдэн «Ма-кинтож» маркалы чохпрог- чэлб едир. Азэрба1чан мэдэни JJoth-нин    корифе J лэриндэн М. Фузули вэ Y. ЬaчыбэJoв Ьаггында eнcиклoпeдиjaлap лэрик. «BejyK    Совет ЕЗйсикло- neAHjacbi»    бутевлукдэ сан- баллы елми нэшрдир, чох г^мэтли материалларла зэн-киндир, анчаг он дан истифадэ едэркэн материаллар ]арлары, естетик ме^арлар эсас кетурулурсэ, бутун эдиблэримизин 1арадычылы-гы анчаг бу бахымдан ejpa-нилмэлидир. Бэ’зэн AejHpAap ки. Назим Ьикмэт коммунист олуб, Вэ-тэни атыб кедиб. XX эсрдэ Назим Ьикмэт кими 6eJyK чаг она майе олдулар. О вахт    публикамыздадыр. Узага кет-    шуиаслыг енсиклопеди jacú «Bejyx Совет Енсиклопеди^-    мэк лазым KanM3j949K. Yaejnp    кими душунулмушдур. сы» баш редакторунун му-    6aj Иэртэрафли, универ-    3. МУСТАФА1ЕВ: — Мэн авини Houiaj0H JI. Шаум^а-    сал ujgxcnjjaT олуб. UIoxchJ-    гысача да олса, TaÓHHjJaT во нын бу ишдэ эли олдугу ба-    jaT har;ia енсцклопеди]а Ja- рэдэ нэ демэк олар?    ратмаг учун бу да эсас шэрт- Н. &JIHJEB: — Рэсул Рза-    лэрдэн биридир. «Y. Ьачы-    **ю•-«* ‘»•г-*'.*    ----гг~,—    •    _а    катнпиб    b>v нын Ьазырладыгы енсиклопе-    69Job енсиклопеди1асы* Азэр-    Бизим бурахдыгымыз нэш^    janejH^    оелэ    кэтнр*    .    ^ ди]аыын ишыг узу.кермэмэ- 6aj4aH дилиндэ керкэмли —тп.г.ыа. онларын сэнэт A3japji«^ Белэ ки. Жило] адасын. да кечирилмиш тэдбир 1ал-ныз данышыгларын }ени мэрЬэлэсинин башлангычы. дыр. демэк олар, бундан бир кун эввэл Ьэмнн тэдбирин кечирилмэсинэ Азэрба]чан j Ьеку.мэтиндэн ичазэ алын-мышдыр. Нэзэрдэ тутулан мугавилэнин мугэддэратыны исэ мэ'дэнчилэр взлэри он- j лара тэгдим едилмиш тех- 1 ники-игтисади эсасландыр-ма .lajHhacHHH этрафлы ej. ; рэндикдэи вэ ону «Кунэшли» I )атагыны нечэ хнлас етмэк Ьаггында езлэринин тама-милэ конкрет тэсэввуру • илэ тутушдурдугдан сонра ! Ьэлл едэчэклэр. Мэ’лум олдугу кими. нефтчилэри-мизин билик вэ тэчрубэси кифа]эт гэдэрдир — онларын анчаг бу билик вэ тэчрубэни реаллашдырмаг учун вэсанти чатышмыр. Эчнэбилэр дэ мэЬз буну вэ’д едирлэр. Ьэм дэ онлар бизим тэрэфимиздэн ирэли сурулэн кифа]эт гэдэр сэрт шэртлэрлэ разы. | лашырлар:    А л Ja не пул вэ j аваданлыг верир вэ нефт I Ьасилатынын сэвнJJoch Jyk-c^MaJa 6am.iajaHa гэдэр Ьеч бнр сэмэрэ кетурмур. кетуреэ дэ, ]алныз план-лашдырылмыш сэви]]эдэн элавэ элдэ едилэн мэЬсул Ьесабына кетурур. Хатырладаг ки. нефт ha. склатынын артырылмасы илэ бэрабэр эчнэбилэр бизэ «Кунэшли* нефти илэ бирликдэ чыхан 1.5 мил)ард кубметр газын истифадэ]а верилмэсиндэ ]арды.м кес. тэрэчэклэрини тгд едир-л^р. Инди бу газ Ьэдэр Jepa атмосфера кедир. Жи-.toJ адасында Ьеч бир нч-МЭЛИ су M9H6djHHHH ол.ма. дыгыны ej рэндикдэи сонра эчнэбилэр бу ии)дэ дэ ке-мэк KecTop.MojH вэ’д ет. мишлэр. Ьэлэлик исэ «Фирмачы. лар» ез T3jJápacHHA3 bjyc-Тона Joлa душмушлэр. Ьэ^ дэ. aJдын олд>-гу кими, узун муддэтэ кетмэмишлэр: на-вигаси]анын баглананадэк Волга-Дон каналы илэ аваданлыгы кендэрмэ]э вэ сонра ишэ башламага мачал тапмаг учун мугавилэ баг-ланмасыны баша чатдырмаг бИЗИМ ДЭ XeJpHMH39AHp. он. ларын да. Азэрннформун мухбнрн. техника елмлэри баш р«дак турк шанри. Jox«yp. Ma„ 6y; си]асынын план лары барэдэ    '    0Hi¡d¿ih мэ’лумат иермэк истэрдим. Р»“-    Bv Бизим бурахдыгымыз нэш1>-    »<этириб:    у. лэрин aKcapHjJoTH сораг-мэ’- онларын „лГла! ^нИИЬаТдисТ:Ро^^да*Ф? ^„Гд^мукэмГл"ГГкХ Жанн» Л. ш!у-)анла ала- -xcHjJa=hacp олунмуш лумат кн™«ларыдыр_ Он- данм.та асас аермир. шыг. Онун квмэJи илэ ла- бejYK Ьадисэ тын, кирил, эрэб графика- зули енсиклопеди1асы*нын сы илэ мэтнлэр ]ыгмаг мум. редактору, халг шаири кундур. Програмлардан би- Бахт^ар ВаЬабзадэ, «т. ри дэ кечурмэ учундур. Ьачыбэ)ов енсиклопедоца-Нот ]азыларынын узуну Сы»нын редактору исэ оэс-кечурмэкдэ ахырынчы прог- тэкар Тофиг Гули1евдир. рам эвэзеиздир. Эввэллэр перспектив планда елми-биз нотлары мин бир эзи]. кутлэви вэ бэдии эдэбиjJaт 1этлэ Москвада «Музыка» н*шри дэ    ]ер    тутур. пели 1а 1аоатмаг учун эли-    гэлэндирмэк Ьэгигэтэ yjryn    илк енсиклопедик нэшрлэр-    Лар бир нечэ илэ сатылмаг миз чатан бутун мэнбэлэр-    олмазды. Онун бизэ писли-    дэн биридир. ДаЬи бэстэка-    учун нэзэрдэ тутулуб. Буна лэн сЬа1даланмаг анчаг    Jh ондан ибарэт олуб ки, «Бе-    рын haJaTbi вэ JapaAHMbiflH-    керэ дэ девлэтин белэ нэшр-    j’Y ишин xelDHHa оларды    1ук Совет Енсиклопед^а-    гы A3ap6aj4aH moa3HhJJ3TH-    Лэрэ кемэк кестэрмэси вачиб-    зэрд« ишин xejp    рд«.    ¿ы»нда Азэрба1чан Ьаггында    нин 6ejyK, Ьэм дэ чох зэн-    ДИр. Кэлэчэкдэ T36HHjJaT- У шаг лар вэ кэнчлэр Ьансы Jem нэшрлэр нэзэрдэ тутулур. 3. МУСТАФ A J ЕВ: — Y4- Н. ЭЛИ ДЕВ: — Мэсэлэ-    тэьРифлэрэ 1ол вериб вэ    бир    кин бир девруну эЬатэ едир;    техника елмлэримэ аид бир    ЧИЛДЛик «Ушаг енсиклопеди- нин    бу чур    го]улушу эсас-    чох    ШЭХси]]этлэримизии    Ьэ-    о Ьэм бэстэкар. Ьэм мусиги-    Сыра eнcиклoпeДllJaлapымыз    1асы>нын ахырынчы чилди лы керунсэ    дэ там об]ек-    мин    нэшрэ душмэсинэ    им-    шунас, алим, драматург, пуб-    олачаг. «Тибб енсиклопеди-    бурахыландан сонра, латын тив    де]ил.    Универсал ей.    кан    вермэ]иб. Анчаг Азэр-    лисист. Ьэм дэ ичтнмаи ха-    ]асы*. «Узумчулук енсикло-    графИкасы илэ икичитдлик сиклопеди1ада бир сыра    енсиклопеди]асынын    Дим олуб. Она керэ дэ би- педн]асы». «Нефт енсиклопе- ^ни ушаг енсиклопеди]асы I ки     т____ ...    Аипооагита    они гошнииыап^ та пгиим*    .    иАгпа^Ьи    (а    »иг    и    К-      л    1нзии    <+»И- ]этлэ Москвада «Музыка    ^    ____ г ^    ^    ______________ ^    ______________ _    _    _       ^____ _    _ нэшри]]атында    чап    етди-    Онларын    арасында    «Кор-    материаллар    тэбиидир    ки,    нэшрдэ    онун    билаваситэ    зим    гаршымыздД    халгымы-    динасы», «Чограф^а енсик-    ^‘¿¡р едилэчэк. «Кэнч фи рирдик. Мэнчэ, инди чап    *    епосунун мукэммэл тэкрар олунур. Олкэлэр,    тэ’сири олма]ыб.    ’зын бу бе]ук оглуна    лaJиг    ЛoпeдиJacы»,    «Кэнд    тэсэрру-    ЗИкин eнcиклoпeдиJacы* вэ ишиндэ елэ бир чэтинлик    улу Турк шаири шэЬэрлэр Ьаггында мэгалэ- А бАГЫРОВ — Бу куп бир китаб Ьазырламаг вэзи- фаты енсиклопедик лугэги», «Ме’чузэлэр енсиклопед»да- олма]ачаг.    Лакин    енсикло-    .    £    '    эмрэнин    «Эввэл    мэ-    Лэри,    хусусэн    чографи    ма-    Мэн^м дэ <адЫма    ачы хати-    фэси    дурур.    «Информатика вэ Ьесаблама    сы> ^ кэнчлэр учун нээар- педик нэшрлэрин мэтбээ *    мэнэм»,    М. Фузу- териаллары тэзэдэн ]азма-    _    1966-чы    илдэ    AзэpбaJчaнын    инчэсэнэт    технихасы eнcиклoпeдиJacы» дэ тутулуб. ичрасы Ьэгигэтэн чох, 5е- линии, Сэмэд ' Вургунун га еЬти]ач 1охдур. Буна    ¿¡ц    уч ил эрзиндэ тарихи дэ чохшахэлиднр. бу гэвилдэндир. л    н    ИВРАЬИМОВ:    -    Фур- чох сур'этлэ кетди. Инди «Азэроа1чан эдэои])аты^вэ _ ЕмсиклоаввЦада «арн    „    ИСтнфадэ    едиб    рес- «1ашыл    китаб»    деди^имиз    э™    и» муэллжрлэрД магвлм^    пувляКа Ьвкумэтинэ. халгын. биоинчи    чилд вэ    Aзэpбajчa-    сы»нда инчэсэнэтимизин    ин    риив ва мтЬачжрэтдэ о дли    _Дпплгын тээссубуиу чэкэн- иа Ьэср олунмуш хусуси чилд    кишаф ^ун\^эзэР    Л0Р^?^в,иэт етмэк истэ]и- Ьазыр иди. пэр ики чилди    на»яг шгеиги таоихи.    халг    —' .»—.--—и-    4л* Со: ■у%п ЛИНИН,    1    “     *    <»—- 8"а" лирика топлулары, М. ШэЬ- керэ дэ истэр-истэмэз Ьэ-р ри[арын ше’р вэ поемала- мин материаллардан исти- Ьэгигэтэн чох бе_ ]ук 93HjjaT вэ хэрч баЬа сына баша кэлир.    ^ ^ ^    __ ______ ____ чилддэ тэгрибэн 5 мил]он    ибарэт    «Лалан    дун-    фадэ    етмэ]э    мэчбуруг. 200 мин ишарэ вар Тэсэв- }* китабы. керкэмли турк _ СвЬбэт ИНЛли руЬлу вур едирсинизми бу нэ де- 1азычысы Камал ТаЬирин    ___ мэклио? Ьэр uiej дэгиг he- <д0влэт ана* тарихи рома- енсиклопеди J ал ар дан кедир. ьш иди.    пэр ики    чп^тдх»    начат, мусиги тарихи,    халг мэкдир? Ьэр ше] дэгиг    Ье-    ^д^л^    ана* тарихи рома,    еисикдопедаалардан кедир.    Азэрба]чанда    Совет    Ьаки-    сэнэмэрнмиз. ^маддн    мэдэ- сабланмалыдыр. Рэнкли ы    вардыр.    Бирли]ин    И.    ХЭЛИЛОВ:    —    Милли    ми^эти гурулмасынын 50 ил- ни]]эт вэ мемарл^ сла]длар    чох баЬадыр,    ка-    планьшда кениш    охучу еЬ-    руЬун олмамасы    муттэфиг    л^инэ гэдэр    чап едэ    билэр-    Ра?оы а¡пы    сэнэт гыз исэ    бутун мэтбуат иш-    х^ачы    ду]улан    мухтэлиф    республикаларда    енсикло-    дик гисмэт    олмады.    О вахт    тэблэримиз. а]ры а]ры    сэнэт мура« Мэд икяфлэрт магвлалэ- вэ эмвэтэидэрнмиз мэ’лумвтлврв Jep шяряяшчяя- — Мэдэни]JarHMHSH, ез-ми?    кунлу]умузу тэсдиг едэн А.    БАГЫРОВ: — Эввэлки    еисиклоледи]анын    нэшринэ сэнэт    нэшрлэрдэ бу саЬэдэ Ьэр    кемэк лазымдыр. Енсикло* Г DIO    nvo    V I i    I I*    ---- ТИ1ЯЧЫ    ДУjyjltttl  у--------------------- дпЛ.   nn.Mlr.n,t    harPIJMna    лолгун    Ьансы бир угурумузла eJyHB    педи]а]а ]ардым кестэрэн^пэр* чилэринин ]аралы ]еридир. лугэтЛэрин. о чумлэдэн. Азэр- педи]а нэшринэ дайр бела бир гэрар вар иди ки    ,а^н мэгалэл^р    билмэрик. Нэ харичдэ ]аша-    дэн верки тутулма]ачаг.    ал- тону    40    мин    манатдыр. Ьа- ба1чан    дилинин    орфографи- Сов.ИКП МК-нын 1965-чи белкэ]э аид мэгалэлэр гоншу тасаввур    JapaAdH    мэгалэлэр    ^    азэрба]чвишлар Ьаг-    дыгымыз борчлары    да га>- икичилдлик ил тарихли гэрарындан ирэ- республикаларда    В' и?™    ппапяг    «Мусиги    гында,    нэ    дэ    хВричн    муэл-    тарачагыг. Устэлик. бизэ эл мэгалэлэриндэн ис*    тутанларын ады тарихэ    ду- етмишик. Амма Рэ-    *    " тону зырда бир чилдин нэшри 12 мил]он маната баша кэлир. Анчаг бу, бизи гор-хутмур. Ьэр чилддэн 60 мин нусхэ сатылса, хэрчи едэмэк мумкундур. Универсал енсиклопеди]а-нын биринчи чилди 1994-чу илдэ 1 бурахылачаг. Ахырынчы 15-чи чилди 2001- ]а лугэтинин, ИКИЧИЛДЛНК ИЛ TdP*»Avm    «К-    ресиуилпполан«« м« -д —    -    оЛаОЭГ    «МУСИГИ    ГЫНДв, V «Азэрба)чаи дилинин изаЪ- ли кэлирди. Ьэмин гэрар- рэ едилмэли нди Азэ^хан Илк дэфэ ола^г «Мус лнфлэрЮ1 лы лугэт*»нин нэшри дэ да милли-универсал енсик. мэгалэсн барэдэ Ермэнистан . енсиклопедик лупи ур* тифаде ет ^xrtxrnwvninvn    лопеди]аларда материалларын дан чох кэскин рэ] алый- маг нэзэрдэ т>^>л> *    Сул Рзанын Ьазырладыгы - тэнасубу гэсдэн позулмуш, мышда.^    I    пкшын ЧИЛДД8 бу чур мвлуматлар нэзэрдэ тутулмушдур. «Азэрба]чан Республи «ьакы», «КвЬнэ материалларын ]алныз 40    ,    .    . Азэрба1чан хал. фаизинин милли мевзула-    Бизэ эсас зэрбэ Ермэнистан- ‘ ра Ьэср олунмасы Myaj-    дан вурулмушду. Бу    ишдэ ]энлэшдирилмишди. Бу да    Л. Шаум]анын да эли    олма-    бэстэкарлар    вэ тэбии олараг илк дэфэ    мыш де]илди. О вахт    Ново- сигичилэр, оэстэкарлар касы». Бакы». часы*. «Низами эсэрлэри-нэ миниатурлэр». «Азэр-ба]чан элЗагзма нумунэлэри* дэ бутун дун Ja халгларынын мусигиси, мусигинин aJpH-аЗры нов вэ жанрлары. мусиги алэтлэри, керкэмли му- вар иди. АБШ-да бурахылан чох нуфузлу «Apr Исламнка» («Ислам кячэсв^н») жур- шэчэк, xejHpxah месенатлар-ла бир сыра да ^экилэчэк. Керушдэя сеЬбэти гэле- Гэээ^ГЭРИ БОВ, НОВРУЭОВ БЭСЛЭСЭН... ПУЛ КЭТИРЭР K0J4AJ (мухбирнмиздэн). Ьэр ил ]азда pajonyH 7 мин кумчусу эсас и шин дэн элавэ даЬа бир зэЬмэтэ гатла-шыр — ил эк гурду бэслэ-]ир. Бу иш хусуси сэриштэ тэлэб едир. Кумчулэр эн’-энэлэринэ садиг галараг бу ]азын элверишли кечэн Ьа-ва шэраитиндэ дэ бол мэЬсул ]етишдирмишлэр. Ьэр кун ертэдэн гэбул мэнтэгэ-лэриндэ. тэрэзи гаршысында онларча кумчу H©B6aja дурур. Артыг 120 тон JyncaK ке]фи]]этли барама тэЬвил верилмишдир. УмумиЛэтлэ, paJoH узрэ 364 тон барама тэдарук еднлмэси нэзэрдэ тутулуб. Jep» кэлмишкэн ге]д едэк ки. етэн ил девлэтэ 360 тон эвэзинэ 402 тон барама са-тылмыш. 16 mh.iJoh манат элдэ еднлмишдир. Бу ил бара май ын Ьэр кнлограмынын пОмэти икигат артырылараг 80 манат олмуш дур. Маддн мараг кумчулэри чэкиллик- лэрин саЬэсини кенишлэн-дирмэЗэ Ьэвэслэнднриб. Кечэн илин па1ызында вэ бу клин ¿азында 22 мин тут тинКи экилмиш. баглара гул-луг xejAH Захшылашмышдыр. ;
RealCheck