Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 27, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 27, 1992, Baku, Azerbaijan Oeacu 1919-ij roiywjnmyp. KYHAd/IMK MHTMMAM-CMJACM r93ET i mmm. A39PBAJMAH nPE3HAEHTH 3. EJIHHB3J TYPKHJ3HHH BAUI HA3HPH C. A9MHP3J1 HJI9 KOPYUIMYUIAYP HjvHVH 25rR9 HcxaHÓyjiAa AaopÓaJnaH ni^sHAeHTH 06yjic|)93 EjihhóbJ HJI0 TypwiJaHHH 6am A9MHP0AHH KepYUiY oJiMyuiAyp. ÁocTAyr H8H K0PYUIA9 Topadwiap 6yTYH Cah0A9pA9 HKHT0p0<|)JIH MY HaCH68TJI0pH HHKHUia(|) eTAHpM0K B0 KeHHmJI9HAHpM0K 6a-D0H0 pasbiJibiFa KaAMHoiAap. A30p6ajMaH lapa^H rejA eTMHUiAHp kh. pecny6jiHKaAa ACMOKpaTHK rYBBBJiapHH r0A86acHHA9H coHpa 6ejra anaKAam-jiwr Y'iYH h0p HYP uiapaHT JapaANJiMNuiAwp- cái60T rapa A9HH3 hesaacH e;iK8JiapHHHH Jy^ok ca- HcxaHÓyji KepYuiYHA9H coHpa TypkhJo pahóapHHra 6hp cepHja HKHxapacpJiH KepYUWiap»* rAPA A9HM3 heB39CM eJIKSAdPMHMH JYKCeK Ca8HJJ9A9 KePYUlY rapa A9HH3 heB30CH eji. npHHcmuiapM my9JJ9h ojy-nanmiHH aJiaraJ10PHHH M6h- Hyp, AT0M-HH B0 JCHH AB- KaAapHHHH 0Aar3Ji0pHHH Men-    Hyp K0MJI0HAHPM0K jOJiyHAa MY-    POl hYM aAAWM axbiJiMbraiAMp.    jac 11 AOBA0XHH p0h6epA0. pHHHH    HcxaHÓyjia K0JIM0CM oHAapbtH AMK0P 6ejH0JixaAr npoÓAeifJiBp Y3P9 A9 KepYui. A0P KeHHpM0CHH0 HMKaH BCp-MMiüAMp. PycHja, yKpajHa. MojiAOBa B0 PyMUHMja npe. 3HAeHXA0pMHHH AHeCXpJaHbl 30HaAa    B03HJJ0XH MY3aKHp0 6XM0K    Y^YH KeMHp8^0KJI8pH MO'HyMAT pHJIMHIUAHp. napHHBdicHHAa k6hh- A30pHH^pM. >na y^yh napHc xapxH- ________jaCblHbm npHHCHIin0pHH0 C0- HJyHYH Ü5-A9 HcrraHÓyjiAa    Aarax H^mAa cAHJiHp. BaJaH- KeHHpHJIMHUl B0 Tapa A9HH3    HaM0A9 heB30CH ejiKaJiapHHHH htxh-    A9HH3 «CYah, ca6HXJiHK bb .caAH aMaKAaiuJiuFbffla hacp    xaparrH a9HH3H» oamban- oJiyHMyui jYKcaK caBHjJeA9    ANp. KepYUiYH 3CV JeKyny 6yH- HcTaH(Sy;i KepYuiyHY «e-    »vcvciui» flaH HCapaTflHp.    qHpHSK Hflejacbi TypKHjo-    »Ycyciui» KepYiH HuixHpaKHMJiapw jg MaxcycAyp. O. haMHH Jisu    ®AHp. rapa A9HH3 h0B30CHHA9 HT- jHh0HH HKH HJI 6yHAaH 8BB0JI YKpajHa npeaHACHXH Jleo-xHcaAH BMaKAamANF harrHH-    HpaJiH cypmyihaYP- HaahipAa hha KpaBHVK Kypmyctbh JepJiH HMMaJiHbiJiap 6y Jia- üesjiax Ulyi jHhBHH «rapa A9HH3 ywyMH 6a3apbi> JapaxMar Y'iYH 30- MHH aA^aHAbipbipJiap. Aa    6aJaHHaM8 HM3a;iaMbim- Jiap. C8H8AA9 60JIK0    a®b- jiaxAapHHHH HFXHcaAH caha- A8    rapmwJiwFAM (paaAHjJaxH- HH    KeHHIUJiaHAHpMajHH 0cac Aeanax    UlypacbiHiiiH caApM EAyapA    UleaepAHaAae Kaa K0PYU1MYU1AYP- CHTA — P0TA. AsapOaJw Pecnydjnncacu npe3HAeR‘nmiH cap«miiu MJI0 AaxHJm Htn/iap Hasap-ANjHHAa HAapaexM«« tbk- MHJIA0UIAHpM0K. pohdapJIHjMH HmMMA9 xaKpapMhUiiiirbi Ba napaJiejmaioi apiAui ruiAMp-iiar    MarcBAü iwb Ha3«p«H 6HP    ÓHpHHaH MYaBmiH B8 HKM    MYBBHHH B03H<|»0JI0pR HXXHCap eAHJlMHUIAVp. B03H(|>8J10piÍHilH HXTHCap cahambch iW0'0AaraA»P o**-par.    P. X. M0MM0AOB ab- xHJiM HiuJiap HaaapaHRH 6i-pHHHM MYaBHHH. H. M. TB-AfcióOB B0 B. o. dmjeB ab-XHAH HHUiap Hasapamni Hya-BHHH B03BC|)0CMI|AaH i3tA onyHuyuuiap.    ' V HJyHyH 25-A9 A30p6aJ-MaH MHJIJIH MaMJIHCHHHH HOB-6axH HMJiacbi «CHjacH nap-xHjaJiap harrNHAa» Aaap-ÓajHaH Pecny6JiHKacbi rany-Hyna 6ejia 6Hp aY39JIHiiihh raóyji eAHJiMacH HJia ÓauiJiaH-MbHUAup*. A3ap6ajMaHAa hap haHCbi cHjacH napxHjaJa aob-JI0X xapa<t)HHA9H    MYBa4>HT 6HHa BepHJiaHaK. OHyH jih- AepjiapHHHH xahJiYKacH3JwjH Hca xa’MHH ojiyHaMarAMp. HMJiacbi PecnyÓJiHKa Ajih CoBexH caAPHHHH B3 A3PHHHH óauiHbiAapbi Y*«YH    JioMaxHK AapaHBJiapHH Aa^9Ji9pHH B0 AHHJiOMaxHK    pYx6ajiapHH CaCJI9HMaCHHA9 HaXHH exMaJa BaxxbiHAa OHa k0M8K HaFbipbip. MY3aKH-coHpa MaxHH xaK- rf^aiaDHH MYajjaiH eAHJi-    6a’3H    rapHóaJiHKJiap , OJiAy-    PBABh coMpa    ~ainn mIch h^FbiHaa» A3ap6ajMaH    FyHy    xacxapMHUi Ba óyHJia-    mhjui0UIAHpm9K    b9 ony P^SvóS^cw    pL    Hcxap MYacHp Aaapóaj-    ah MaMAHCim    JaxbiH hmjw^ HbiH AajHhaAapHHH Ha3apA9H    nan    aA90H ahahhhh HopMa-    <«apwHAaH 6iipHHa xar^ EHCHKJIOnEJlIJA N0’H3BH nAcnopTUNysiiyp K6HHPM0AH HAHABp. TarAHM eAHAan haMHH Aa-jHhaAapA9H 6hphhmhchha9 B0xaHAauiAapbiH    enepatH luyaAaHAbipaH HHhaa Ba ar-peraXAapa MaAHK oAMaAapw-Hbi raAaFaH 6A9H    MaAA9 9AÍ . jiapbi,    Hcxapca    A9 6ejH8A- xaAr    AHHAOMaxHK    cxaHAapx- AapwH xaAaÓAapH ha8 yj-FyHAauiAwpMarw xaKAH(p ex-MHlUAap. /^enyxaxAap hap hkh ra-HyH    jiajHhacHHH    óhphhmh ra6yA    exMHÚi aa exM9K rapapa aAbiHMbitu-ANp. By Huia ÓauiHbiAbir ex-M8K Acnyxax Caónp PyC' xaMxaHAbija xanuibipbiAMbiui-ANO. AHCKyCCHjaHfalH kcahuihh-A8 AcnyxaxAap AajHhaHHH MaxHHHa ABHp 6hp cbipa xaK- «nvnv MvfíflhHCa IIOFVDAV. OXyHyUIAa raOyA CIMHUI Ba mwinnn« ^    2i.s,rS: MyaBHHH TaMepaaH Tapajea fHKpmwa.    Y,y„    Mnaan anapMbiiuAbip Kyha9AhJ0 acacaH Acny-xaxAap «^0BAax xahAyKa-CH3J1HJH Ba HMXHMaH xaH-JIYK8CH3AHK MYAahH30AapHH0 B3 óejHaAxaAF 0hA0AHKAapa K0pa BaxaHAama Maxcyc OAa ÓHAMajaH aMAaK H0BAapH harrbiHAa» aa «A3ap6ajMaH PecnyÓAHKacuHbiH xapH^Aa-KH AHHAOMaXHK HYMaj8HA9- komhc- raAapHHHH KArranH^MaMHiuflHP B9 8Kap MaMAHCHH MyaaípHr    _ jiaiHhana xaKAHd) oAyHaH    Ba-    cHjaAapwHa    KBHAapMHuiAap.    MacHHa    k0m^ MarcaAHAa SSÍhx raóví^ 0AH^    KH- HmaSchh    axbipwHAa caAP-    BaKMAa    aaapCajMaHAbiAapwH SSf peHxfeH anaS^    ahk 6A9H    AaapóaJ^aH Pee-    óeJnaAxaAr KonrpecifflH na. ha    nvfíjiHKaCM    MhjiJIH MaHAHCH-    FfaipMar.    X0AeK0pnYA3p Ba XaUlKHA BHMO B8 haxxa    . aAH yty ha-    nyÓAHKacw Mhaah MaHAHCH-    rbipnar.    xeAeK0pn MHH CHjahbiJa    aY#u9 6ha8p.    hhh MYpaMHaxHHHH AajHha-    6aiura    xaAÓH^ap n    CHHH aehvxaxAapbiH HaaapH-    exMaK    x8KAH<}) Hkhhhh raHyH AajHhacH. H93apA9H KeHHpHA8HA9 A9 rejAAap oAMyuiAYP. MacaAaH. Mbixbiui 6A9H AcnyxaxAap ahíi- cHHH AcnyxaxAapbiH naaapH. H8 MaXAWpMblUlAbip.    JlajH- ha xapHMA9 JamaJaH haM-B8X3HAapH BaxaHHH    6eAa OAyHMym- flyp- A30pmi4>opii. EhcmiuioimanI« •••P **<P a«***. 6yT«««tM» ••• ui»phU*ti« HNAMi* rM«P «W «*«4« «"»W rhmAA ruc* táB'KfUMf ioiT*6*iAwp. Ai>p6*|'MH A**-IIOTMNIINiM TapMMHA* WKMKIMIIMH« HP«I«T«P«N W*-t«6imp hoi wiy«, fmm mvimmmm yiypca» «kmk- noiWAMiaMM* coH njiiwpa* lip«»». MiW» OMyii |«HN H*UipHH* 6«|VN •í'Yt*}»*! Ayiy"VP- PAUiyOlW** hMcyMaTNWM rapapM mw howmaa»« ywwepcw «AMpe^wi EMewaiooMK|««M»"Mii na haawpnaHMp. Ey imiipAa aa Aiwap eopar-Many-Mar RNiaEnapaaiAa lanruMMaMM MamnalN, TapoN, napnaMiiM iaa*eñ||aTnapn, MynanMp ama cahanapn HHH MyacHp caangacH «a a«eHHH Tananar. Ehch^ iMAH|anap Haaa JapaHup, OHyH MyanHH»HapH m liar-Aa Ayi“yiiyP"*P* PaAanenlaAa na>Hipiuiaii uapyaiAa cahEar Mah* EyHAaH RarMHMANp. ♦ C8hM<t>a 3. PYCMJAHblH UiaOOA^ CdPhdAHaPM A0 OJIAHAF, AMMA h0P JEPA9 JOX MvcxarHA AeBAaxAap Bnp-    raaexH Maxóyax KOH(j)paHCbiH- JIHJHHHH Y3BA9PH apacbiHAB    Aa KexMHui C0h6axa acacAana- HaaapAB xyxyaaH. Aaha AOFpy-    par Jaaup kh. c9phaAA9pHH b8 cy ooJyk naJ"KYjA3 e’Aan cah-    OHAapwH pewHMHHHH raHyHBe- jiaii cYAh Ba AocxAyr MynacH-    phhhahk joAy Hna MyaJJaH- óaxAapHHHH 6aprapap oAana-    AauiAHpHAMacH caphaAHHAa- Fw 6apaA9 Ba’AAapHH harnra-    phh caAahHjJaxHHa abxha oa- xa HeapHAMacH y^YH bcahh-    MaAwrbiHAaH. pecnyóAHKaHWH Aa hen ÓHp aaMHHHH oAMaAbi* FM aiuKapa HWXAwrAaH coHpa 6y AOBAaxAapHH raprnuAbir-jiw npoÓAeMjiapHHHH cwpa-cwHa OHpH a9 aAaBa oAyHAy— caphaAAap npoÓACMH. Ba 6y np^AeMHH h0AAH joAyHAa hak aAAWMw PycHja <l>eAepacHja-cbi axAw. MocKBa PycHjaHbiH apxbir 03 caphaAAapHHH bo A0BA8X X0hAYKaCH3AHjH CHC- on; xeMHHA0 c0ph0A rouiyHAapbi-Hbi JapaxMara óauiAaAUFbiHbi e’AaH exMHiuAHp. 52 JauiAbi KeHepaA-AejxenaHx BAaAHMHp UJjijaxxHH PycHja xahAYKa-CH3AHK Ha3HpHHHH MyaBHHH Ba caphaA rouiyHAapbiHUH ko-MaHAaHbl Xa’jHH eAHAMHIUAHp. MocKBa raaexAapH xa6ap BepHDJiap KH, HjynyH 25-A9 B. llJAjaXXHH 03YHYM HAK M8X-6yax KOHcppaHCbiHfai KeHHp-MHiHAMp. raaexAap PycHja caphaA romyHAapbiHUH Jchh pahÓapHHHH Maxóyax 03 caphaAAapHHH MyajJaHAaiiJ-AHpMaCH K0PYHYP Pj^HjaHblH MAB Y3P9 romyHAapwHAa Ja-paHMblUl B33HjJaXA9H aCWAbl-AblFblHbl A©BAaXAapapaCbI ca-BHjJaA9 haAA exMaK aapypHjJa-XHHA9H HpajIH KaAMHlUAHp. r03ex 6y npoÓABMAap cbipa-CbiHAa «rajHap narxaAapAaH» PycHjaja ranruH axbiHbiHw, 3ara4)ra3HjaAaH MHHaJaxKap-AblFblH «HXpaM» eAHAMaCHHH,. PycHjaAaH reJpH-ranyHH Joa-Aa xaMMaA Ba haaup MahcyA YblXapblAMaCbIHbl K0cxapHp. Maxóyax KOH(ppaHCbiHAa ab- jHAMHUlAHp KH, KeHMHUI CO- Bex caphaA romyHAapbi aca-cbiHAa 6eui caphaA AaHpacH b3 aAahHAA9 BópKyxa    caphaA A0CX0CH JapaAbiAanar. A^b-AaxAapapacbi AaHMuibirAapAaH coHpa caphaAHHAap BaAXHK 0AK9AapHHA9H B9 A3ap6ajHaH-ABh HbixapbiAaMar. OAa ÓHAap KH, ÓHpAHjHH 6Hp Cbipa AH- ....    KOH    .    -    .    -    , (hpancbiHAa BepAMjH ÓeAa ÓHp    Kap ABBAaxAapH A9 03 caphaA- daJaHaxbi xycycHAa naaapa    AapHHH Mycxarm ropyMar hc- HapnAbipbipAap kh, oHyn xa-    xacHHAap Ba 6eAa oAAyrAa Py- 6eAHjHH3 BepHnMHUI UiaXCH hej’ax npeaHACHx JeAxcHHHH PycHjaHWH caphaA rouiyHAa-pbiHbi japaxMar ÓapaAa 4>9p-MaHbiHbi 60JYK pyh jYKcaKAHjH HAa rapuifaiAaMbiuiAap cHja caphaA rouiyHAapbi Ja-FHH KH. haMHH 0AK9AapA9H A9 HbixapbiAanarAbip- raaexAap KyMan kh, Maxóy-ax K0H4>paHCbiHAa cacAaHMHui (JmKXAapa acacAanap^ ja- KeHMHui CCPH-hhh ahaAH- awpAap kh. haawpAa Bkaxhk CH hap A9<J)a 6eA3 «pyh Jyk- 0AKaAapHHAa Ba 3ara<J>ra3Hja- C3KahJhha9H» coHpa H0A0P    HhiH 6a’3H peciiyÓAHKaAapbiH- 6aui BepAHjHHH jaxuifai ÓHAHp:    Aa caphaAHHAapmt BaaHjJaxH AaphaA K0hH8 cxepeoxHHAap    AeayAMaaAHp Ba 6ym na saxx AarbiAbiAaMar, xaaa KOHcencH- Ja MejABHa KaAanaK, kbkay KaAp A9jHUJHKAHKAapR ana-pbiAaMar. PycHja caph0AHHA0pHHHH JeHH uie4>H Maxóyax KOH(ppaH-CbiHAa AeMHuiAHp kh. caphaA rouiyHAapbiHbiH JapaAbiAiia- coH FOJyAa^aFbi Ma'AyM acJha. KeHepaA-AeJxenaHx B. UIa-JaXXHH KOHCpl^HCAa ÓHAAHp-MHHlAHp KH. «0CA> C0phaAA0p X0APHM0H BaAXHK 0AK0A0PH B0 A30p6aJxaHAa JapaA^iAanar. ^CHjaHbiH VKpajHa. BeAapyc, raaaxbicxan b0 Opxa Acnja JEHH AEPonoPTyMy3 By. HAHH axbipbiHAa OAa-MarAbip. AoFpyAYP* hoA0AHK aeponopxyH jaAHbia 6hphh-MH H0B6aCH — CapHHIlIHHA0- pa XHAM0X Kopnycy hcxh-4)aA9j9 BepHA0H0KAHp. By K038A B8 MYaCHp K0PYHYUIY oAaH óHHaAa 6030K HiiiAapH anapbiAbip,    aBaAaHAwrwH rypyAMacbiHa haawpAbir Ke-AHp. HkHHMH H0B68HHH hcxh-(|)aA9j9 BepHAM0 MYAA9XH HC8 h8A8AHK M0’AyM ACJHA-AHp. AeponopxyH xexHHKH XHAM8XA8pHHHH X0HhH3H YHYH XapHHH aBaAaHAblT aAblHMa. Cbl M8C8A0A0PH. ÓHp Cbipa 6auira npoÓACMAop hhahJo-A3K h0AA OAyHMaMblUlANp. HjyHyH    26-Aa aeponopxyH XHKHHXH MejAaHHacbiHa K0-JI0H A30p6ajMaH PecnyÓAH-KacbiHbiH 6am Ha3HpH Pa-hHM hycejHOBAa HHuiaaxHbi-jiapbiH    ceh60XHHA0 haMHH MacaA0AapA9H    AanunibiA- MblUlAbip. rejA    eAHAMHUlAHp KH. A30pÍ6aJwaH haBa JoAAapbi Aoba0X    KoHcepHHHHH. ae- ponopxyH XHKHHXHCHHA0 HUI-XHpaK eA9H HaanpAHKAapHH B0 6aui HAapaAapHH X0H3HM-JI0HMHUI. 0Aar0A0HAHpHAMHUl (|)aaAHjj0XHHA0H Hox uiej acbi- AblAbip. h0KyM0x ÓauiHbicidHbi 6aui HaaHpHH MyaBHHH Pay$ KyA-M3MM3A0B MYlUajH0X eXMHUI-AHp. * • * cbiHAaH Marc0A pecnyÓAHKa-    HAa    caphaAAapH Hca «11104)- HMH apa3H 6yxobayJy**Y** ro-    OAa^ar (aMMa xaMMaA pyHMacbi. xeppopH3MA0, Hap- B0 MahcyAAap    Jox). Ko6H3HecA0. ranaTMbiAbirAa Max6yax KOHcppaHCbiHAa oe-MY6apH30. hadcAa xapH^H Kaui-    A0 ÓHp 4>bkhp a9 cejAaHMHiu- (bHjjax HAapaAapHHHH caphaA-    AHp    kh, Óhpahk A®BAaxAapHH- A3 añapa ÓHAaMajH hap myp    A9H    xanpiiA oaj^m^ JoAynp <|}aaAHjJaxHH rapuibicbiHbi aA-    hak    aAABiMbi PycHja axMaJa- MarABip-    Mar. «KoMcoMOACKaJa npaBAa»    P*    CABAJIAH. HPAH EAAWHJIAPbl rOHAFbIMM3AblP AaapóajHaH raAUHAapw Ma- MaBY3y ^laxHHacHHAa JeraM MHjJaxHHHH A9'b3XH HA0 raAMbiHi yuiaTAapbiH H0$H-HMaM XoMejHHHHH rhi3bi AOK- Ha BepHA0H xejpHjJa KOH-xop 3ahpa xanuM Mycxa4>aBH cepxHHAB HuixHpaK exMHiu-6auiAa OAMarAa Hpan ra- Aap. AbiHAapbiHbtH HYnaJaHAO hej’- BaKbau>iH raAHH HMXHMaHj-axH pecnyÓAHKaMbiaa k0A- JaxH HAa 6hp ctipa KopYiu-MROIAHD.    Aap KeqHpHAMHinAHp. Hpan roHarAap UI^HAAap xh- raAHHAapM najxaxxbm Ba Ja6aHbiHa xeAapaK Aaapfiaj- OHyH axpa^ JepAapHHHH xa-MaHbiH aaaAAbmi sa hctht- phxh aáHAOAapHHa oojyk AaAHjJaxH yrpyHAa 'MaHJia- MaparAa xaiiama exMHin. pbiHAaH KenaHAapRH xaxH. A3ap6ajMaH xapHXH Ba xaA-pacHHa ehxHpaM aAaiiaTH na MyaejAapiiHAa oAMym-oAapar OHAapfaiH raÓHpAapH Aap. HjyHyH 25-A9 rwiar-Y3apHH0 KYA rojuyiD. Aaap- Aap hkh kyhayJb KaHMaja 6ajMBHa rapuibi epM8HH xa- jojia AYtí*Mym49p. haMHH kyh KYHopxaAaH coHpa P. hycejHOB «Va;^3> EAM-HcxehcaA BnpAHjHHa KexMHuiAHp. BhpahJhh (|)ahAa-jiapH HA3 ceh6ax oAMyuiAyp. Baui Ha3Hp oHAapbiH cochea npoÓACMAapH HAa MaparAan-Mbiui. 6y jaxbiHAapAa 6ypa-Aa xauiKHJi eAHAaH xeAec^H anapaxAapbi aa k8Ha ATC. AapH HcxehcaAbi HAa xaHbim oAMyuiAyp. ruPMUSbl XAH K6M3K EAHP A3apHH4)opMa Max6yax ca-H8AH — BejHaAxaAF rbipMW-3bl XaM KOMHXaCHHHH M9X-óyax y'íY« P9CMH Ma’AyMaxbi AaxHA OAMyuiAyp. Ma’AyMax. •Aa A9pH eAHAMHUl «HaXHbl-Ban; hyMaHHxap japABiM K03A3HHAHp> HH(J)OpMaCH-jacbiHAa AcjHAHp KH. 6y had>-xa HaxHHBana, Aaa^ajMa-HbiH xapKHÓHHAa OAaH Myx-xap pecnyÓAHKaJa PbipMbiabi XaM xaxxH HAa hkh raxap hyMaHHxap JapAUM KaxHpH. A^MaKAHp. JapAUM Myxxap pecnyÓAHKaHbiH CaAopaK pa-JOHyHAaH OAaH 30 mhh raq-rbiH Y’Y** H33apA9 xyxyA-MyniAyp. Ma’AyM oAAyry KHMH. haMHH paJoHa EpMa-HHcxaH xapa(})A9H xoMaBya OAMyuiAyp. Aaapni^opH. Mox 6«jY> ehnjaM hace ejiaxauaiMi. AaBAbmai bak ABcni ua Taaiim ejpq>. X9¡9f^ MiyiiyM tH» AaapE^WM EKiiy6fM«acMNMi km Co—mw Mmmm Mnnncwi nhoui, mm. amm m m». AMJWt rmrv"m noMWCcwlMtiHnitni Am CoMiMi cocw WA—II ■■iiiiwn»    m»    - 6mm nm EnpM NnmcM imwpiwMiiiiiAwp. HMAacAa «AaaptejMaMUH Mhaah TahpaiiaHbi» bau har-ruRAB» acacHmaHHH AtjHhacH aa «AaapCaJaaHbiH Mhaah rahpaiiaBU» xycycH ({»atfABHMa RHuiaHbiHbiH xacHc caha-MacH 6apBA9» raHyH AajMhaai MyaaKHpa oAyHMyujAyp. Hmabca» haüMHHHM ayhJb aaapfiajMaHAhiAapbiHbiH 1 ry- pyATajURUH KeMRpHAMaCHMRH 38pypHAHjH rejA eAHAMHUl aa oyiiyHAa aAtroAap kohkpcx xaKAHi^ap HpaAH cypyamyuiayP- rap« liMsaoMA« nttncmm yip« «VM* niMMH nyNY McraiiEyiiAa Iv«««« 9NHMIMI MpfW )WpnMMCNNA« EpMMMKTW np»»igniitw JtoMN Tap^torpoclm ww NWiTnpMpnN Aunwrnurn- TypmÉwwN Eam imsnpm Cvimím«n HAMWpAA AEMMMAWP ■«. AMp6i<«MNMN lUyUM M Jla-mm ■■IwpMpnwAH «P*inii rewyNMpkWMN nkoa-ptniMnm rapwwAa cyñh npeeeeww ncMuiaiiiAMpap. TYvnJ» Oun msapmioi MwiOytT y^P» myiwbhdm Hji-Hyp Heanc 6haahpmhiiiahp: TypKHja hoKyMaxHHHH obuimu-cu R«pYinAa A^monARp kh. oHyn eAxacH EpMaHHcxaH HAa AaapóijHaH apHCbfflAt cyAh japaHMacu ymyh eAHHAaH Ka-A0HH eAOHaKABP- H8MRH HYMaj0HA9HHH ABAHjHHa K0pa. Ep-MamKrraH npesMABHTH AHicapaHbi EpaanHcxaH—AaapfiajMaH MVHarHioacHHAa A¿mi 6hx8|^ Meare xyxMara MarbipMbiui-AMp. H. Hcbhk abmhuiahp kh, TypkhJb b8 EpMaHHCxaH Pa-paoara Aanp Mhmck KOH<|>paHciii 6auiAaHaHaA9K 6apbiuibir YMYH aapypH ca’jaap HocxapMaK AyayMy harrbiHAa pasHAbir aAA» eTMHOJAap. fycwla wpaawjtaMYw iopwc Mhtcmii NjyNyN IS-A» KHMMNIM MCTaM6yJlAaM MO€KH«i« f«* aeDonopxyHAB HcypHaAHcxAapMH cyaA.iapbi-HB Jiaó íSpi¿5 wjA exÍHuiAHp HH. AHecxpJaH« óeAKa HAa ^AaraABP HcxaHfiyAAB KeMHpHAMHui A0pATapa4>AH nvmvH HiiiTHpaKMbUiapu 6y pcKHOHAt axaiuHH abJbhawpua- KÍnímuiap. np*“**"" “tí’'«-aepMHlUAHP W* TC3AHKA0 6y M9C0Aa 6apaCHHA9 paCMH Ma fe)."C!wS.5! SEJÍT »IES. •% 3^mHMM0.    MiCAahaTAauiMaAapH    AasaM exAHpnaK Aa SblMJpHp. MAS •iMMvpN N^icyMHT ÓeiHNMnapyNHHi AY**®** MnNCM» ummm jw ipiafiiitii éwpmlMM OM Snp    haMai amT MYMi|eiiMeiiepii    omaipa*« ■OfTVlVNVN THM CSIIllw||STII ItpAM* ^MoAAoaaHbm MAB-hkh aMaAH rpynyHAaKW fl^MMii hy* Mal8MA8CH AwrrpH MyHxjBHyJa jaAHwa MyuiahHAOHH caAa* hHjjaTH aépHAMHBIAHp. AaapMjMaH HYHBJ9HA9A9PH    * Sa cwy“ mbahj^^^ Hahijat. yhyhmy MyuiahHAaMH 6hp- í!íS¡S¿J*ÍÍS?U3^f^c»i”!'1SS»pyc «a TaMHKHcraH «h-PHMMH maxcAapAa xaMCHA oAyHMyuiAap. AHKap KS^AapHHa £¡UI HB3HPA8PHH 6HpHHMH «YaBHHAapH p3^ 6aL«K CAMP^BP* OHAapWH H83apA9H KeHHpHAaH M/MvaaidiDQ exMaK aa KMaaAaMar caAahHjJaxM BapAWl^ ScviuaAHjo Aaxmi eAHAMHui MacaAaAap 6apaA9 AHCKyccHja ojiM'^mi iaicyH canaftAaM HMsaAaHMhiuiAwp- iSiaftaTH KepYoi Fbiprbi3bicxaH najxaxxw BHUineKaa ne- MHpHA9M8K. jyrocMMlMMMT«n|yr AnwniiNliiKini mmam    »«P*» ktmpwM hwcyMnw Cnp^. nnnnnopTyii nawnairM ynyn mmdmhh liMTMNmi fppap r#Syn htmnimahP* TiHjyr «wMWb« ÓHAAHpMaJaH BpHxaHHja pacMH luaxc-jiaitfiMa BcacAiHii^*' xaóap acpHp kh. AAMBHHjaAa a£ÍS?ic?1S^S^^    <5hph    ha(^Aa AMeMKaHUM ApaAMT A9HH3HHA9KH 6-Mhl AOHaHMlCbl JYK raSf flaJvm    B83Hjj8XHHa KaXHpHAMHUlAHp. flo- HBHMa AApwffHK a®h*3H cahHAA0pHH8 AOFpy hapaKaxa 6auj- '"““SíoSlMIlJ» WeHMHjH JíHa .BpHTaHMjMblH Jiu ju*pMW«Ha* acaoiaHapar reja eanp kh. ABW-^ BaJYK BpirraHHj«. ho.iaaHaH)a aa Htmh- Ja A* aeponopryH Haaapat aATUHa    ^ A8P KeMHpHAMaCMHa haSbipABUlMlfa 6aUIAlMMUlAap. PycMia npMMWwninni 0«pM»ian« **»••♦»» cy-BMnn hIm«n1.ÍIPN •CIWMJI* •nN»|* mTNpNIMN By. ^^MMwp yMPNNjm Hwapyn pycy^v    *"»* "^*ByBJUpMM aKcapHjJaTH vmyh kompyk »JaWHHH 5^a-MBfiAamAa a»P®h® hY®JJ®**    6apaA9    ryc" S3»n«IACBtHChl KaMPYK KOMHXaCH CaAPHHHH MYBBHHH H3H ------- ■ tj- «p»**!?™«!»» fl^’árittViípwñiiui ¥?T«SyaT KOH<t.paHChiH-oa Ma'ayMaT aepMHuiAHp. AyiMN 3aypa*|* naMiiiHphiHMH nyat^MiA* M‘- «HopA» Baii-HcielicaaaT BnpjnJnom wmcnn SJ’'JSKJLJr^SSSSÍ! auH nYAataacH rajnuapu tua JamaJaip. Bnpaita #am mu xaar Aenxnw *<>♦"' 3a«ao» (««*•) BiM-TeAiew ToocAiUa HHCTMTytynyH Anpenopy OrttJ HcmluMy xepHBAAapu. THflÓ BAaxAapH anapwp. KypraH h9Mj^iH ttwiuriaMbni axBMaHbi Bbacph nonoa flHecxpJaHW aaicAlD HMMaCMHMH IXBMaHbl tSBACpH liono» d6AK8HHH MYAa<|)HaMHAapHHa japAMM KaCXapHAMaCHHH 6y tym PycHja icaaaitAapHHkiH uiajM^ huih cajwp. KdLUOMlJATCblS fl0BJ19T OJ1MA3... AxmaMAaH xejAH KeMMHUi napxAaAwCAap. KYMAY JaFbiiii 6aiuAaAW- Baxx HXHpMaABH 12151 OaaaABpu. JapaAbi MoaaycyAyp- M»h hBMUCu noAKoaHHKHH cyaAbiHhi Maaao- Kej KypyAxycy KacBAMOK    HOMpaAH hapÓH hHcc^a wx- óhamhpah. TaóHaxHH mbiA-    ahm. Kcmm^ CCTO-Aa xarAbiFbiHa Ha AewaK OAap-    6eui Kaui(¿Hjj^ iS wSIi? Abi? rapHÓa 6y hah kh.    6hph oahh rupAU hMCC^H- yMcy3-6yMarcbi3 MeJpaHMOA    hhh haHAaBapHHA» aoabh- FbiuiAaFbi KCMaHHH KyHopxa-    Mar 6hp aaxx    ___ cbiHAB MaBH uiHMuiaK Huibi-    HAH- Khm xyxyACB yayH-ysB^ FbiHa 6YPYHMYUIAY- haMHH    copryAan coHpa oypaxapAW- O T^nJm. \axMHH0H 100    Aap. AHMar hhah na Mwa. — 120 KHAOMexpAHK 6hP    H8 A9 ATCTB.^ MaCa<t>8A9 KCMHHIH CCPH-    eaCHHHH ®M®“^«^^ HHH aATbi hap6H hHCcacHHa    hhahk xepamaAHAap. grpa- 03 xopnarbiHAaH «naj ajwp-    xbiAbiui MbiuiAWF. KeMMHui aaMaHAB    cHmaAAbi Aa*«P AapaaaaAtH AaHbioiMarbiM cH3a rapHóa    hm^h ÓypaxAfcuiap. KaAMacHH. hyhkh hapóH hHC-    «nvií5ÍÍSSí caHHH óeuiH xaAaH 0ah- xmabr aAanax KepyHMYPAJ^ jih6 (M3H 6y harAa JaaMbi- hen 6h3 A9 ®    cea uiaM). Kenan ha hapÓHHAap caAMaAur. hapOMHAapHH po-xapa<})HHA9H CaAOFAy CHAah AaHMacbi. CH^h aflOa^mw óaaacfaiHbiH kyayhyh neja BapAbiPbi. caphaA naAücaAa-coBivAMacbi Arcxa^ — rá- pHHa acKapaapHH MyHMfr 3ax MaMaaxbiHbiH JaAiHHAaH Canina MaparnaHAur. MbixMaJbiC: o KYHA3PA9 Ha ra- papKah paHCH hoaiioakohhhk n A3P BFbip capcbiHXbiAap Ke- AAeKcaHAP rioAOHHHiani cy. HHpAHK?!    ajuiapa he-i ■» «HAaH BypaH aAa Maxbi- MaBaÓ eepRpAH. harta oh3H oo-abh ropxap». — AeJiiCAap. JeKXAapH Kaanaja A®»«r ej-MeJpaHMOA rhiHUiarbi y39PHH- ah. Aatm KaaapMBAiBH jaA-A8 KCMa BaXXM KaCHAM0K Hbl3 ÓMpHHAa T8K-TYK a^ap-ÓHAMaJaH MaBH HUibiTAhi Aap K030 A®JnpAit TWP; KeJ KypyKiycy na «naaTH py*aT    ^ uhMMaJa caJiMbiiiinu: Kepa. ruiJiujiJiu, cannocna^^ C3H hhah haHCbi xanaHHH MbimAbi. rapaatnap oomaJi-aAThmAa. hancH abpbhhh ah- MbimAM. haJatAe chhmt. 6hha9 raAMbim cHAah aHCa- caAxar hkh-ym Manara AY-DfaiHfai napxABAHPAHAap? ha- pypAy. Bac ranaHU li^7 MU HCxap-iicTaM33 6eA0 AY- CaóaÓHiiH paHCAW cepínii-iüyhypay. Khmhh KYMaHU mbamm. 03-63YM0 oeH» lY-hapa K0AHPAHC3 33HK Ma- niYHAYi«. Ony AyJyr caniiar-nupAH. Ba cahap xe3A9H AaH m8khhahm. Anjar ohí xa<Sp JaJuAAH KH, hapóMH- CHppH 03Y eW'- "CW® Aap oxaH KCMa rHpAUAa- M3mh 59 pcKap m aaOHt xha-xanaH eAHAH®MHm Je. Max eAHpAH.. ranaBU Het- KeA®HAap A®    hapflltoT* cjntiíraepH naMucu n<wiKOBi*ii""n vj iSSUS"«... rg. •» aH HH3BMH. 0« ropxyHM (6y- AU OfiJeiCTHHHH «OlMy» MMHH '    A® HAP* MuJOH «KiOAY» rypry- ABPUH CyCMl C8606HMH hHC. ‘ NOMaHAHpH DOAMDH-AjWKcej JleiMeHKOAaH Hy COHpBAap ÓHAAHH) Aycy KOp Ha kyh8 rankio? haJiCyKH nan * JaiuHAapa xahAYKaAH raA^ CyptA® 600 HW^p hai& ^PYlOW« “YT®K^C HHH Bac CH3 raAuC HuiAaja 6KAM83CHHH37 haM A9 6H33 6y anapaxAapUH ahahhh ej-paxapcHHHa... — By MacaAaHH 6m3 haAA etMHpMK. Ch3 MYCxaniA a®*- PycHja HAa my- 0.PUW «np Ha«.p -tjop    """ 6H30 hmb- MY39 ew- MyJ®    rff XatfsfiiaapÁMr CMTnwi »P»w «Hep«»»ep. rupnunaH rajuñan n*-mpm (Hw «íyw» «••>»"» ¡X?, AluvTVHv eptecH KYH eJpaH* TYShahch MaKHcxptA — íiS^nJSíSK^p    T««HHaH H.^ cajjiann:    ««rp Kypyh cahniiHHa ñor- jpui) HahiiMhiafci» AB TOpAapUH hCH CHpH a38M0- raOtnraa hmah: xhha9h raAMBMuuiAM. Jla-twl.^ Bel® CYOyr eA»H:    MamuH-    hkh caCah o aaaMax Ha k^ -CT«» ,anaii Jynapu oaanna cmiaJi^    lepan    »w    SíÍiu6"'to»:a'~ííí¿.    TnpewiwiT 0nY«. Jo*“ «»• MYpa«»tf    nrP»»»5>.    *22    j,hot7Xhci- iaapaej-u.^ *SÜSS¡S5:    ^¿*ep    «Menflna.    aan>    ¡SU-aa KH. AOKlTOpAap lid. up ^    £S:K,S‘*<i:SnS'’““CT OTarnap».    taSSSS"    fl.SS'líínyn.t    «t- npTHaAupur? Ites KercMc aCUAMbOllAM. OHyH YCTYH. A0H oejiuapHH «jojuapii» KeMHpXH H® Jep® iepHA®H cHrHaA HerroJWi iraptirrP- m» o6|®KT cBi® r®A®iar. Arw hu»®A® OBJMiapcHHH®. jfciwfcipflfci. Hhah eHepacHHH 0®hiH® eA®jH6 •» ®AWH caxHajfciO. KdAiiH JaxinU'i®x* mu dnnaipA®ui8K: 6en» hcxc» HU n®p6H hHCCtCH A® *Y. rupmi hapín    ^      har-    amSwiu Sww. ew m- na JmJ*«« •«*“    wnrnTañM» cyjy rypjrnyui «k®pypiy®* YCTYMT g- “    laiHPMaHi oxuiajup. myct». KU KaHa hapCH hHccaHH a9 6eA®M8 Xínimm sí SS^SS&^hnSS SÍ“‘’;SSfaT «u. «unJuJJaT. pn    «eyeyne«    «aia le,» JauiaJa 6iuap7  pnajar e<n6 un. anana cm    Mana en» Kannn ». cy«y* Anmr^flnp yj«nMeJn6 aiw». nogn.. W    ,o-    e*Y «ip npnap ene *"*“e»e    Sn'-Pl-    ■•*••• ^Tum yAAy»»yp^^ ronnu MHmAH. harta ua’ayHHjjeta AaraaHjH MacnaHAsp flynje opnynipe»    nS"«y    ArCTA<PA    PAJOHV. ;
RealCheck