Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 26, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 26, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 26 HJYH 1992-чи ИЛ. № 122 ' Экэр аглы башдан чыхаран, шууру ке. ]ядэн, бэдэни сустлэшдирэн маддэлэрян тэ’сир кучундэн таи истифадэ мумкун ол-саЗды, бутев халглары гула чевнрмак, мэЬв етмэк учун башга снл&Ьа ehTRjas галмаз. ды. Буну шкмалда jauiajau халгларын, Америка гитэснннн ]ерлн сакинлэринии агибэти субут етмишдир. Бу кун бэшэри]. Зэти «одлу су »дан да ha дэЬшэтли вэ аман-сыз бала излэмэкдэднр. Наркоманя ja ад-лаиан бу гэддар душмэнэ нечэ талиб кэл. мэк олар? ДунЗа тэчрубэси субут еднр ки, мухтэлиф гадагалар, чэза тэдбирлэри, нс-тэнилэн сэмэрэнн вермир БИР ГЭДЭР . НАРКОТИКЛЭРИН ТАРИХИНДЭН Елмэ мэ'лум олан Ьэлэлик будур ки, тэркибиндэ алка-лоидлэр (гэлэвилэр) олан илк биткилэрин эксэриЗЗэ-тинэ -1 тирЗэкэ, хаш-хаша, Ьинд чэтэнэсинэ, кокаин колуна даЬа чох исти игли-ми ” олан Зерлэрдэ — Чэну-би вэ Мэркэзи Америка-нын, Мэркэзи АсиЗанын тропиклэриндэ тэсадуф етмэк олар. Мэсэлэн. Ьэши-шнн вэтэни Ьиндистан са-Зылыр. ТирЗэкин хассэлэри-нин илк дэфэ Jaxын Шэрг халгларына батли    олдугу куман едилир. Ерамыздан эввэл XIV эсрдэ Зашамыш    балача шаЬзадэнин ГаЬирэ музе-Зиндэ сахланан мумиЗасынын тэдгигн заманы    Фир'онун бу терэмэсинин    агзында тирЗэк галыглары    ашкар едилмишдир. Чох куман ки, тифилэ нормадан артыг тирЗэк верилдиЗи учун тэлэф олубмуш. Ьэлэ эн гэдим деврлэр-дэ алкалоидлэрин муаличэ-ви хассэлэри тэбиб вэ ка-Ьинлэрэ мэ’лум иди. Бундан эсасэн ушагларда вэ беЗук-лэрдэ бир сыра хэстэлик-лэрйн. догурдугу    агрыны кэсмэк учун истифадэ едир-мишлэр. Гэдим Рома тэби-би Гален, беЗук    логман Ибн-Сина тэчрубэдэ дэ бу биткидэн кениш истифадэ аллыгы артырыр. ‘ Лакин алудэлик экс-тэ сирилэ нэ-тичэлэнир — сустлук, фэа-лиЗЗэтсизЛИк JapaHwp. Си-нир системини вэ бэдэни амансыз шэкилдэ сарсы-дыр. Анашанын тэ’сири бэ’зэн 8 — 9 саат давам едио. Бутун бунлар наркотик-лэр барэдэ Залныз умуми apaJbiiUÄbip. Онларын инсан организминэ дагыдычы тэ’сири вэ бэшэриЛэтэ кэтир. УмумдунЗа сэЬиЗЗэ тэшкилаты дерд ил. дир ки, иЗунун 26.ны «Наркомани]аЗа гаршы беЗнэлхалг мубаризэ куну* е’лаи ет-мншдир. ДунЗа ичтимаиЗЗэти бу бэланы арадан галдырмаг угрунда Ьэлледнчи му. баризеЗе башламышдыр. Амма нэдэясэ АзэрбаЗчанда Ьеч бир му-баризэ Ьисс олунмур. Бэлкэ бу проблемин бизэ дехли Зохдур? Фактлара диггэт един. Ьазырда    АзербаЗчанда 17 мнндэн чох наркоман    хэсте геЗднЗЗатдадыр. Бас rej. диЗЗата душмэЗэня нв гэдэрдир? Буну Ьеч кэс билмир. Амма Ьамы наркомашфнын кетдякчэ    мнлля мусябэтэ чеврилдиЗини е’тираф едэр. вэ ампула чыхарды. Эввэл взуну и]нэлэди, сонра узу-ну мэнэ тутуб д^ди: «Квру-рэм Захшы оглансан. кетур. сэн дэ дун]анын лэззэтини кер...» О вахтдан индиЗэ кими... — Морфинин сэнин учун нормал дозасы нэ гэдэр-ДИР? — Билирсиз, hap кэс езу-нэ керэдир. Экэр чох чан-фэшанлыг елэмэсэм hap дэфэдэ 10—15 hJh9, Зэ'- Г93ЕТ КОШК¥ ДАГОМЫС KOPYUIÏHVH ЗКС-СЭДАСЫ РусиЗа вэ УкраЗна прези- лер. Ьэмин мугавилэдэ Ру дентларииин дэфэлэрлэ та’- си ja илэ УкраЗнанын сезун хире салынан керушу ахыр эсл мэ’насында бэрабэрЬу-ки. баш тутду. Б. ¿едтсин вэ гуглу вэ гаршылыглы сурет-Л. Нравчукуи дэбдэбэлн «Да- до фаЗдалы олан муиасиоэт-гомыс» отелиндэки даны- лэри ез экскни тапмалыдыр. Лакин а. агрылы mem йчиашмип ^1аиышыглав ~ ГаР* Д“"3 дояятсыти МДБ-кин мухтэлиф бвлкэлэ-    ““«Гдэ    «ГХы* ÏTSLJSSSSSVT    2Ä äUSr- 0 Тале сеЬбэтн. Бакы шэЬэр нарколожн днспалсернннн баш Ьэинми Фаиг Ка. чэрлн вэ h эким .нарколог Арзу hycejHoea. Фото Ч. Ибадовундур. доваТк^7анлыЬагыр'гьш"ар:    «арэдэ    мухтэлиф    фикирлэр Мосиэада баш вермиш тог-    „^анма    ваЬи” гушмалар - бутун бунлар ««W*.    ÚS “. .£L.Ü¿) ики славЗан девлэтинин ба рышыг вэ Захынлашма диалогу кими нэзэрдэ тутулан 0 1 данышыглара шубЬэсиз ки. олмалы вэ МДБ елкэлэрияин мудафиэсннэ хидмэт етмэли* р. Бу кун исэ белэ бир my-лапйзэ свЗлэнилир ки. бу Ьагда саэиш ишлэниб Ьазыр* лананадэк донанмадан истифадэ вэ онун малиЗЗэлэшди-рилмэси илэ Ьэр ики девлэт ди ез тэ сирини кестэрмишдир. ВПУМ «EJ ХИРЭД РЭЬКУЗАРЫНЫН ТИК9НИ. ТАНРЫ ХАР Е1ЛЭСИН СЭНИ ЭКЭЙИ». ФУЗУЛИ. диЗи фолакэти тэсэввур етмэк учун кэлин респуб-ликамызын нумунэсиндэ проблема этрафлы диггэт Зетирэк. АЗЭРБАДЧАНДА НАРКОМАНША ВЭ ОНА ГАРШЫ МУБАРИЗЭ Бутунлуклэ Шэргдэ ол- 30 — 50 иЗнэ ни суткада бэс елэЗир. МусаЬибимдэн аЗрылыб Ьэкимин Занына кэлирэм. СвЬбэти она данышанда де-Зир: — Билирсизми 50 стан^ дарт ампула на гэдэрдирг ДАХИЛИ ИШЛЭР ОРГАНЛАРЫНДА HAPKOMAHHJA ИЛЭ — Сиз бу дэЬшэтли хэс-T9.ihJhh республикамызда ко-кунун кэсилмэси перспектив-лэринэ нечэ бахырсыныз? Ахы Ьэр Ьалда наркоманка нэ «хэрчэнкдир», ^э дэ «СПИД»... — ДедиЗиниз проблем Mah3 Ьугуг муЬафизэ органлары Дуз 0,5 грам. Лэ’ни экэр бу кечмиш Иттифагын респуб- и.шчилэринин ролу аз олма-доза нормал инсан организ- ликалары учун «хэрчэнк» вэ jbi6. Чибиндэ тапылан бир минэ бирдэфэлик вурулса «СПИД» кими Ьэлолунмаз- папирослуг анаша ja керэ дэр-дэрЬал елумлэ нэтичэлэнэр. дыр. Чунки бутун думала ha.i мэс’улиЗЗэтэ чэлб МУБАРИЗЭ Е’тираф сдэк ки. нарко-манлар барэдэ JaH.ibiui тэсэввур Заранмасында бэ’зи олу- nvFv кими    АзэрбаЗчанда    Амма керунур, сиз бу хэс-    ]алныз Совет Иттифагын да    нан, сонра «муэммалы* шэ да наркотик    маддвлвр_га;    тадан ___чох ше^ е^рана ^бил.    ГЗ^^^иГишчил^рин^    «Jmap-m    сахаватла    чяб етмишлэр. Мараглыдыр ки.    дим деврлэрдэн мэ’лум иди    мэмисиниз? Ибн-Сина тирЗэкин бэд хас-    вэ эсасэн тэбабэтдэ ишлэ-    тада ^ **" сэлэрини илк кестэрэн-    нирди. XV — XVI эсрлэр-    онун лэрдэн бири олмушдур. О    дЭН башлаЗараг хаш-хаш-    ПалатаЗа хэбэрдарлыг едирди ки.    дан аЛЫнан тирЗэк «еЗш-иш-    би, тэркибиндэ тирЗэк олан дэр-    рэт мэчлислэринин не -    Нэ Звнэлир манлардан истифадэ алу-    мэтинэ» чеврилир. Онун дэлиЗэ сэбэб олар вэ ин-    мэстедичи, е,3ни заманда. саны даЬа агыр хэстэлиЗэ    ИНсан мэ’нэвиЗЗатыны, саг. дучар едэр. Ьэр Ьалда тир-    ламлыгыны гэддарчасына Зэкин Ьэр ики хассэси (Ьэм    мэьв едэн хусуси]3этлэри тибби-муаличэви, Ьэм дэ Ьэмин девр вэ ондан сонракы наркотик) бир чох елкэлэр-    эдэби33атымызда дэфэлэрлэ дэ онун истеЬсалыны вэ ти-    эксини тапмышдыр. Бунун эн парлаг нумунэлэриндэн бири Фузулинин «Бэнку Бадэ» эсэридир. Лакин Зарандыгы деврдэ гаршысы алынмаЗан, гада. дыг. КэлдиЗимиз нэтичэ лэдир: наркоманларын Зал* i    данышыглар догрудан ныз 3 фаизнни гадынлар тэш- мы барышыгла нэтичэлэн- кил едир; awcapHjj9TH 17 25 J МИШдир? ЗаЬирн эламэтлэ-    .    „.«..ueu« Зашындадыр, орта вэ Ja ор- j ринэ кеоэ (тэфэрруат Ьаг- бэрабэр мэ1^л олмалы дыр. та ихтисас мэктэбини битир- I рЫНда журналистлэрэ Ьеч он|х* исэ t >cnja вэ 5 Kpaj-мишдир; 50 фаизиндэн чоху    .    . J ,И1 4YH;H даны на 0НУИ ^сында ез донан- . ишлэЛФ (всасэи coHBje «Y; I    со^    да^Г    м.хфн    маларыны )арадачаглар. эссисэлэриндэ вэ TH4apaw). I адарылыр) нэтичэЛэр Ьэтта    Президент л эр бирлик эл- ^ э з и J Jai и н эС к еру1 ^а м те’-1 севинднричидир. Президент- кэлэринйн мухтэлиф бел-мин олунанлар 95 фаиз тэш- лэр девлэтл эра расы мунаси- кэлэрнндэ давам етмэкдэ кил едир; мараг даирэсияэ бэтлэри инкишаф етднрмэк олан мунагишэлэрлэ баглы керэ 70 фаизи кино Ja дэвэс Ьаггында сазиш имзаламыш- мэсалэлэри дэ нэзэрдэн ке-кестэоио. аз гисми детектив I _    „    JT эдэбиПатла марагланыр. 1 лаР- ЬэР ики ©лкэнин лидеры чирмишлэр. Лакин «Правда» " Эз-взлуЗундэ бу фактлар    мэтбуат конфрансында    бил-    гээетинин мухбири    K. AkcJo- Залныз сэтЬн тэсэввур^рада    дирмишдир ки. инди нри си-    новун вердиЗи хэбэрэ кера билэр. Лакин Ьэмин^^ктла- рми тнсад|| мугавиЛ0 ^ журналистлэрэ бу барэдэ ишЬидэлэримизлэ тутушдур-1 ламаг учун Ьазырлыг керур- конкрет Ьеч нэ деЗилмэЗиб саг даЬа долгун мэнзэрэ алы-нар. Кермэдиклдри алэмэ чан МАРШЫНДА* БНРННЧН СКРИПКА КИИДИР7 Лакин арзу Ja чатмаг учун кэрэк имкан да олсун. Бэ’зи I «Комсомоле ка Ja правда» Knt Истанбул керушу Турки-Зашыдларындан наркотиклэ-    гээетинин мухбири А.    Ка    <ЭНИн белкэдэ Ьэм    игтнеади рин «адамы сеЬрли алэмэ*    верзневин Истанбулдан    кен    ^эм дэ cHjacw    бахымдан апардыгыны ешидэн бир сы-1 дэрдиЗи Зазы бу сэрлевЬэ ал- дкдер^тйЗини ганунилэшдяо-ра ЗениЗетмэлэр мэЬз вали- ТЫнда дэрч олунмушдур. малидир ДаЬа гудрэтли Мэ’лум олдуг^кимн. ду- PycHja вэ y^j„a ез дахили чарэтини сур’этлэндирирди. Инкилислэр Чина 1852-чи илдэ 1907 тон, 1870-чи ил. дэ 6000 тон тирЗэк идхал етмишдилэр. Гурбан олум. гардаш, билирэм, Ьэкимин достусан, сэн десэн разы олар. Ьеч олмаса бирчэ hJh9... — ДеЗэрэм, амма мэн си-зинлэ сепбэт елэмэЗэ кэл-мишэм.    Билмэк истэЗирэм езунузу нечэ Ьисс едир-синиз? — Мэн чэкдиЗими аллаЬ душмэнимэ дэ кестэрмэсин. Елэ бил бири сумуклэри-ми сындырыр. бири ба- дограЗыр, анлашыглы олсун Aeja, кон- органлары ишчилэринэ, Ьэм крет нумунэлар кестэрмэк дэ наркобизнесменлэрэ че истэЗирэм. Ьазырда Бакы Дахили Ишлэр Идарэсиндэ чэми 600-э гэдэр наркоман геЗдэ алынмышдыр. Эслин-дэ исэ онларын саЗы он мин-дэн дэ чохдур. Нэ учун белэ олмушдур?. Чунки Ьеч бир наркоман езуну кенуллу олараг «тэлэЗэ» салмаг истэмир. Бизэ зэнк вуруб муаличэ олунмаг истэдиклэрини бил-дирир, дэрЬал да белэ бир шэрт гоЗурлар: полиса хэбэр XIX эсрдэ наркотик мад- ган рдилмэЗэн наркоманиЗа парсаглары^ы Aorpajbip, вермэ|иц. Бизим исэ буг дэлдЦШ онла^ча Неву Ав- кетдикчэ шахэлэнир, муасир- башгасы    ^ "ин л и 'елэ" бил    ихти]ары!иЬУз Зохдур Дахи; рэк пулу газанмаг учун э ла шэраит ]арадыр. ЧинаЗэт мэ-чэллэсинин 226-чы маддэси-нин 1-чи бэндинэ керэ наркотик маддэлэрдэн истифадэ едэнлэр, 2-чи бэндинэ керэ исэ ону ганунсуз истеЬсал едиб сатанлар чинаЗэт мэс • улиЗЗэтинэ чэлб олунурлар. ШэЬэр дахили ишлэр идарэсиндэ вэзиЗЗэтлэ мараг-ландыгда мэ’лум олду ки. наркотик маддэлэрдэн истифадэ едэнлэрин ; мэс’улиЗЗэтэ рили.и вэ онлар чох    зэся    девлэтлэринин — тври-    ~~lt—«г— : г кетдиклэриндэн nepnja rajw- Хн кечмнши, елэ бу куну дэ е?уио ТупкиН na fiuiMuman    1    лра    BepM9jOH    МуНвГИШЭЛЭрЛЭ    Kp-    ‘YPKKJS    ТЭКЧЭ    06ЛКЭ- долу бир белка девлэтлэри- 5Уе!!1м1?'1?ВЛ'|КД9 ДУНЗвдв ИНН рэЬвэрлэри илк дэфэдир *ии ф*» буна , ..    .    . ли ;"чэлб ^олунмасы 90—КЮ фа- Бах инди елэ оил ишлэр органларына "хэбэр из олдугу Ьалда. «истеЬсал- манлары динлэмэк баи|Га бит дирмишдир ки керч мыхла]ырлар. ^мТсЭк”"'"^7анмал'ь,Уыг'; чыларын; вэ «атыкыларын.    ^^Гсуа^вердик'’    I кечирмакдан мэгсэд Вара да билмнрлэр. НАРКОМАНЫН АГИБЭТИ    I    к!!" квв7шуолэв’,’,Узу7Т^ «Унунла да взунто вашлыча ГеЗдлэримизин гэмли бир *    ^PC1|JP вэ ^уркиЗэ “эгсэДи»э — Умумавропа сонлугла битэчэЗи JarHH ки, дэнизд9 ез агалыгыны ^ярлиЗинэ дахил олмага ча-эввэлчэдэн haMbiJa    мэ л>м    бэргэрар етмэЗэ чалышмыш-    лышыр дур.    дыр. Авропа илэ АсиЗа. му^    Ьэлэлик    исэ Тара    дэнизи Зэм    Ляпам OHCV3    сэлман вэ христиан дуиЗасы    эЬатэ едэн влкэлэрде    тээс- Ман    Tac3BBVDYHY3 вар    арасында партлаЗыш гохулу    Суф ки. эмэкдашлыгдан чох Zv fiananJ китабтар *®тт Д® бурадан кечир.    душмэнчилик едирлвр. Кв- м^г гКм-1м ?апэ бахмаг Дунэн башланмыш квруш рушун бир ahoMHjJoTH дэ бун-°х и    V    ршитмэк бир    m'pHHJ3HHH тэшэббусу илэ    дадыр ки. мунагишэЗэ    чэлб шэхедэн еш • р    кечирилир. Ьэлэ ики ил эв    олунмуш дввлэтлэрин    баш- 1ин?эчэк башга вэл TypKHja рэсми олараг чылары Истанбулда . сеЬбэт ^гил    391,111    билдирмишдир ки. керушу    едэчэклэр.    Мэсэлэн.    кезлэ- Sb сакитл8Тд«Х васн.    чыхьГвэ MyS ичгамаи чи)эрлэрими мыхла^рлар.    чылаРыН; вэ «сатычыларын. “^тй)ГН Ми суа7ы ве"рдИк' кечирмэкдэн «агсэд ^ дэ- нилдаЦинэ керэ Молдова. Ру- КИМИ ачь1Г-ачыгьша ca-    SLaJa чеврилир Нарко-    Сэн    аллаЬ. Ьэкими тап. елу- Белэликлэ,    ejHH    сэбэбэ    ке-    ашкар    едилмэси    Ьеч    10    фа-    ^Мунтэзэм оларег    наркотик    «изи    ^луг    вэ    эмэадаш-тыг    cHja.    РумыниЗа    вэ    УкраЗна тылырды Онлар дан ушаг-    ^HHjaja гаршы эсл муЬа-    рэм...    пэ    Ьэм    хэстэ    Ьэм    лэ    Ьэким    изэ    чатмыр.    Бу    нечэ ин.    усу-    :.МЛ”гХп ртмэниэ    сэЬЬэ- I Ьввзэсинэ    чевнрмэкдир.    Он    Президентлэри    Днестр    боЗун- ларын арамсыз чыгыртысы-    рибэ Залныз эсримизин орта. ны кэсмэк учун кениш ис-    ларьгадан башланмышдыр вэ букунэдэк давам етди-рилнр. Бэс бу мубаризэ Ьансы васитэлэрлэ апары. тифадэ едилирди. Инкилтэ. рэдэ апарылан тэдгигат заманы мэ’лум олду ки. бу «тэ’сирли васитэ»дэн ушаг елуму Ьаллары 60 фаиз артыб. Ьэтта бу тукурпэ- рэм...    рэ haM хэстэ, Ьэм дэ Ьэким изэ чатмыр. ьу нечэ иш усу-    гэбул    етмэниз сэЬЬэ ,    игтигяпи    ■    ...... Ьэгигэтэн дэ ЬэмсеЬбэтим    аноним муаличэдлн имтина    л у дур ки, тэкчэ^Бакыда^ эн тинизэ нечэ тэ’сир едир?» |елкэнин лидер, эри  Д^ да давам етмэкдэ олая гар- анбаан инсан симасындан    етмэли олур. чыхырды. Бурнундан вэ ке- даЬа бир нумунэ. JeHHjeT-зундэн ахан су уст-башыны    мэлэр вэ кэнчлэр наркотик- ислатмышды. Озуну каЬ чар-    лэрэ flaha чох гуршанырлар. лыр. нечэ нэтичэлэнир? najbija атыб гурдаланыр, каЬ Буна керэ дэ кэрэк онларла онларын изинэ душа оил- азы Ьэр ики нэфэрдэн бири тин“^ «мизин эксинэ вэ тичарэт элагэлэринин ке- даш гыргынына сон гоЗмага .........-    ияаяЛчап    pìhh олма-    нишлэндирмэсн перспектив-    чалышачаглар.    JyHaHbiCTan олараг чава^ар    Л8рини    „узакирэ етмэли. дэб-    вэ TypkhJd. Азэрвв1«и вэ ртмип* 9 нэсЬэо    «де-    дэб»ли    Босфор отелиндэ ке-    Ермэнистан да    ез мэселелэ- етмир», у нэфэр    «ДС    Ля1аннямэ имза^танма-    Uv>upuno    рпо« наркотик маддэ «базасыны» Зерли-Затаглы таныдыгы Ьалда Ьугуг муЬафизэ органлары НаркоманиЗанын психолоки- ajara дуруб кеЗнэЗини чырыр- _г ____.    ...    jacbi нэдир? Ьэмин суал-    ды. дичи фактлар да девлэт лара чаваб алмаг учун бир    Елэ    бу вахт Ьэким вэ тибо башчыларыны. миллэт рэЬ- нечэ мутэхэссис вэ нарко- бачылары отага кирдилэр. ' ---------- *......— “*---- ,    J— ------- Ф.    Ьечэрли; — Инди сизэ дезэчэкла-Ьэкими римлэ кердуклэринизи ту-тушдурсаныз. наркоманиЗа барэдэ нисбэтэн тэсэввур ja бэрлэрини Зухудан аЗылт. мыр, шэЬэрлэрдэ тирЗэк салонларынын саЗы дур-мадан артырды. Индисэ кэлин бир нечэ наркотик «паспорту»на диггэт Зетирэк. THPJ9K Хаш-хаш биткисиндэн алынан наркотик маддэ-дир. Дезулмэз агры зама- манла сеЬбэт етдик. Бакы шэЬэр нарколожи мэркэзинин баш Фаиг Кечэрли; — Адамларын эксэриЗЗэ. тиндэ белэ бир тэсэввур вар ки. экэр наркомандыр-са. демэли чинаЗэткардыр, элиндэн Ьэр чур Зарамаз эмэл кэлэр, ондан кэнар кэзмэк Захшыдыр. Бу чур вахтында иш апарасан. Ла кин Зенэ «энкэллэр» меЗда-на чыхыр. Мэктэб вэ муэс-сисэлэр профилактик тэд-бирлэр кермэк учун бизи Захына бурахмаг истэмирлэр: «Нэ данышырсыныз, биздэ наркоман ола бнлмэз, кедин ajpbi Зердэ ахтарын*.. мир?! Бир вахтлар наркоманлар учун эн сэрфэли «мал* мэн-бэЗи тибб муэссисэлэри иди. Ьэм учуз, Ьэм дэ ке]фи33эт-ли. Сон вахтлар Ьэмин г^пы онларын узунэ тамамилэ баг-ландыгындан Зеканэ умид «rapa базар»адыр. Бунун исэ тэсир с i л*и, i?    -м-    dvuiy    бэЗаннамэ имза^танма- ¿.‘ПК чавай вермэк- 1сы илэ баш. чатдырмалыдыр- дэн тамамилэ имтина етди Janww3 бири эввэлчэ Ьенку-руб аглады. сонра ез «тарих-чэсини* данышды: «ЬеЗкэл-тэрашам. икЬ ’ ушагым вар. Аилэмэ бутун варлыгымла баглыЗам. Елэ буна керэ муаличэЗэ кенуллу кэлми- лар. Ьэр шеЗдэн аЗдын керунур рини музакирэ едэчэклэр. « КомсомолскаЗа правда* гэзетяндэн барэдэ нисоэтэн тэсэввурj*-    Бу захынларда Ласамал вэ нэ гэдэр тэЬлукэли олдугуну ш^м* Je ^ эввэл беЗрэк- £янаЛпГ‘бут^н îanaDia уч Сэбаил раЗонларындакы али. Ьэкимлэрдэн еЗрэндик. К^н- лэри’мдэ чэрраЬиЗЗэ эМэлиЗ* манлар б\тун палларда У    ихтисас мэктэблэриндэ дэлик нормасыны гэбул ет- . вахты мэнэ наркоз аур* , -    nnvn-    орта ихтисас мэктэблэриндэ мэрЬалэдэн кечмэлиi олур-    ^ бир тэдбцр Ke4HpMaja лар'It lu йгтинрнги(а наил 0ЛДУГ* Эн ачыначаглы- B93i?ti t nanlu fJïiu бяш    СЫ бУ °*W КИ- ИШИМИЗИН НЭ- ЕЗфориЗа эсасэн Зени баш-    тичаЛаои Кеч био мэк- лаЗан наркоманлара хасдыр    тичэлэри илэ печ оир мэк ГьГ S ке]итмэклэ фикирлэшвнлэр гисмэн har. ^ ввэиГвГГиГнечэ саат ^ин WJbth ма^глан-  ------------ лыдырлар. Элбэттэ. нар- nQJnaM р^п мэгамла 0D- мады- Ьелэ шэраитдэ naph0 команларын арасында чи Занашы инсанда мувэггэти pyh ЗуксэклнЗи, шэн эЬ-вал-руЬиЗЗэ Зарадыр. МОРФИ ТирЗэкин инсанлара му. аличэдэн даЬа чох бэдбэхт- Элбэттэ.    нар-    давам еднр ву мэгамда ор- огчог-итм    -    ганизМдЭН асылы олараг бэ’- зилэри бутунлуклэ езунэ га-паныр, бэ’зилэри, эксинэ, reJpH-ади pyh ЗуксэклиЗи Ьисс HaJaTKap вэ Зарамазлар аз де]ил. Лакин эслиндэ наркоманиЗа зэманэмизин эн дэЬшэтли хэстэлиЗи, наркоман исэ кемэЗэ еЬтиЗачы лик кэтирдиЗини баша ду- 0J]aH ХЭСтэдир вэ тэбии ки, шэн алим вэ тэбиблэр аг- ону Муаличэ етмэк учун едир, сон дэрэчэ фэаллашыр. Толерант вэзиЗЗэт организ-мин тэдричэн наркотиклэрэ алышмасыдыр. Эслиндэ бун- рыны кэсмэк \ 1ун башга илк невбэдэ хэстэлиЗин За- дан СОнра дэрЬал абстинен-васитэлэр ахтарышына а - ранма сэбэблэрини, психоло- CHja башлаЗыр. Ja’HH нарко- MaHHjaja гаршы там гуввэ нлэ мубаризэ апармаг олар-мы? Мубаризэнин перспек-тивлэринэ кэлинчэ raTHjJaîna деЗэ билэрэм ки, белэ перспектив вар. Илк невбэдэ га-Загчыл елкэлэрдэ олдугу кими биздэ дэ аноним муаличэ тэтбиг едилмэлидир. Икин-чиси, наркоманларла иш Заты вахты мэнэ наркоз вур* мэк учун хэстэ кустар мор- . МуШДулар. Хэстэханадан чы-фи нстеЬсалчысына мурачи- * ^    * езумдэ нарко- эт едир. ВэзиЗЗэти пислэ-    тик тэлэбат Ьисс едирдим. шэндэ езу езунэ «тэ чили    Ачыгыны де.им ки. алмага Зардым* кестэрир. Белэ хэс-    jox иди ejpeHHÖ езум тэлэрдэн бири 27 Зашында    ЬазырлаЗырдым. Нэтичэси нэ «гэфлэтэн» кечиниб. Тибби    01ДУК7 ил эввэл чэким 75 муаЗинэ онун нормадан xej-    ‘    ------- ли артыг дозада морфк гэбул етди]ини аЗдынлашдырыб. Тэбии ки, чинаЗэтин эсл баней «инкогнито* олараг га-лыб. НАРКОМАНЫН СОСИАЛ ПОРТРЕТИ килограм иди. инди 45 кило-грам. Нэ кунэ душдуЗуму езунуз керурсунуз... reJpH-HXTHjapH бу мусибэ-тэ душен ЬеЗкэлтэрашын сез-лэринэ даЬа чох инандыг. Дикэр 24 хэстэни дэ баша душмэк чэтин деЗил. Ел сэлидир: «СэЬв елэмэк ejHO Ла)ЫрЛаРятмаХн1Х кичТачысы    - ^,ны билмэк    вачиб-    ман%ГР=альшдыгчаРЭв-    »ры^эТимТэ б^    ил^мРэГуТол“н мутэх«сис ЗептурнерТуху кэти^н'е-    ДИР    валкидоза ило ииф.Оэтлэн-    ÏÏa“fj“T “"«"«Г ча'лТшма-    лэр белэ бир «ара?лы факт-    Sup ичадедир. 9з    i!?haTÄ„„KeL8pf ’IS*S    лыдыр. АзэрбаЗчанда исэ    ла растлашмышлар:    нарко-    PJh^P„„    баша душмэ1иб.    Ja чэ бир нечэ наркоманла тырмагы тэлэб едир. Сизин кэшфинин тамамилэ зэрэр- даньццасаныз. Сонра ceh- сеЬбэт етдиЗиниз наркоман-сиз олдугуна шубЬэ етмэ-, 5ЭТИМИЗИ давам етдирэрик. лардан биринчиси толерант Зук Залныз тибб ишчилэринин вэ инзибати органларын узэ-ринэ душур. Нэзэрэ алмаг вачибдир ки, JaH Зертурнер ону jyxy Догрудан да хэстэлэрлэ вэзиЗЗэтдэ иди. Икинчиси исэ аллаЬы МорфеЗин шэрэ-    се^бэт асан олмады. Да-    артыг узун муддэтдир ки, финэ морфиум адландырыр.    нышмага разылыг верэн нар-    абстиненсиЗаЗа душмушдур. Узун муддэт морфидэн команлар дэрЬал шэртлэ- — Бу нэ вахта гэдэр да-тэкчэ тирЗэкин эвэзедичи-    рини билдирдилэр:    «Дик-    вам едэчэк? Сагалмага умид си кими Jox, Ьэм дэ тир-    тофонсуз сеЬбэт едэчэЗик»,    вармы? jaft хэстэлиЗинэ тутулан-    «адымыз гэзетдэ чэкилмэ-    # — взлэринин «ломка» ад-#    гоЬумларынын    да ичтимаиЗ-    зифэли    шэхелэрин евладла лары муаличэ учун дэ исти-    зЭчэк». Шэртлэри гэбул    ландырдыглары вэзиЗЗэт ор-    jaT¿H да HHjj9TH 'ону Сагал-    рыдыр.    Онларын бир гисми- фадэ едилирди. J€hh дэр-    едиб сеЬбэтэ башладыг. Эв-    ганизмдэн асылы олараг беш,    дыб Чэми33этэ    гаЗтармагдыр.    нин анкетлэринэ нэзэр сал- кеЗфиЗЗэтлэринн ез    вэлчэдэн деЗэк ки, Ьэр    Зедди, бэ’зэн исэ 10—12 кун да буну е’тираф елемэЗе ира дэлэри чатмыр. Тибб ишчи л эри нин дедиЗине керэ наркоманларын c34HjJeBK сима тиклэрин бу вэ Ja дикэр не-вунэ алудэ олан ларын тэх-мннэн 90 фаизи мадди чэ- Ьэтдэн имканлы аилэлэрдэн _________ наркоман илк невбэдэ агыр    олан ЗениЗетмэ вэ кэнчлэр-    ларындан    бири    мэЬз    ирадэ- хэстэдир вэ rajfbija меЬтач-    дир. Елэ республикамызда    Сизликдир.    Онларын бир    40- дыр. Башга сезлэ. Ьэр бир геЗдэ алынан вэ Ja алынма-    •    ---- наркоман Ьисс етмэлидир    JaH наркоманларын öejyn эк- ки. Ьэкимин дэ, полисин дэ,    C3pHjJaTH танынмыш вэ вэ- хуна то’сир кестэрмэЗин муя кун олмамасынын сэоэблэ-риидэн бири дэ елэ будур Садар АСЛАНОВ, «Халг газета*шш мухбнрв. РИТА-С0ТА БОНН ШО’БЭСИНИН МУХБИРЛЭРИ ТЭТИЛ ЕДИРЛЭР РИТА—СОТА Бонн ше- карларымызын ексэряЗЗети бэсинин хусуси хидмэт эмэк- кими биз дэ инаНырдыг ки, дашлары олмаЗан мухбирлэ- акентликдэ гэти денуш Зара-ри тэ’тил е'лан едиблэр. начаг. Анчаг бизим фикри-Журяалистлэр кечмиш ССРИ мизчэ, Ьеч дэ белэ олмады ДТК-нын Зуксэк рутбэли Бонн ше’бэси буну ачыг-аЬ эмэкдашы, сон иллэр СИТА- дын субут едир. нын баш директорунун му-    ГиЗамын гаршысы алынан- авини вэзифэсиндэ чалыш- дан дэрЬал сонра кеЬнэ эла-мыш, Ьазырда АлманиЗа вэ гэлэри саЗэсиндэ езу учун АвстриЗада рекионал мэркэ- АФР вэ АвстриЗа рекионал зин мудири олан ВЗачеслав мэркэзинин мудири кями Зе-Кеворковун исте'фасыны тэ- ни вэзифэ элдэ еден 69 Заш-лэб етмишлэр.    лы В* Кеворков АлманиЗеж кэлди. Бу, Ьэм дэ мэркэзи Онлар Ьэмчинин акентлик- мэтбуат («КомсомолскаЗа дэ РИТА—СОТА мухбири правда, август 1991) артыг вэсигэси илэ пэрдэлэнэн ху- гиЗам кунлэриндэ онун хоша-суси хидмэт ишчилэри учун кэлмэз ролу Ьаггында Зазая-нэзэрдэ тутулмуш постларын дан. сонра баш вердя. лэгв едилмэсини тэлэб едир-    Боннда езунэ «исти Зер* лэр.    дузэлдэн В. Кеворков Ьэм РИТА-СЭТА мухбирлэр Рв^кетинТ’р8Ьбэрн “ими! коллеии)асынын ачыг макту- ш» »»синвд I» Р£ жур-буида де1илир ки, нечэ ил- Ьэм до хусусилэ ситачы^у^ лэр акентликдэ чалышаи биз «я**« "У Кэлмэдн|ини мухбирлэрэ тэ’тил Иаггында ^«ами_1а    АФР    дэ ол- гэрар гэ($л етмэк Ьеч дэ    Рк^кин    ^]ута    гытлы- манын    кeJфИJJэтлэpини    вэлчэдэн    ____ узэриндэ сынагдан чыхаран    Икиси наркоманиЗанын    агыр    давам едир. Сонра бэрпа дев- Зертурнер    Залныз елуму-    формасына    дучар    олуб.    ру башланыр. Сизин сеЬбэт не аз галмыш баша душур    hap    икиси    морфинистдир.    етдиЗиниз наркоманларын ки.    езуну    тирЗэкдэн    . даЬа _    Догруданмы тутдугу- Ьэр икиеини    тамамилэ нор- дэЬшэтли    наркотикин эси-    нуз    hajaT    Золу бу гэдэр ча-    мал вэзиЗЗэтэ кэтирмэк уми- ринэ чевирмишдир. 1874-    зйбэдар,    шириндир?    диндэЗик. Амма    онларын    качу илдэн наркоманиЗа алэ-    _ Мани вэ достларымы    лэчэк талеЗинэ    зэманэт    ве- миндэ «морфинизм» адла-    анламаг    уЧуН кэрэк Ьеч    Р® билмэрик.    Чунки    елэ нан Зени термин Зараныр    олмаса    бир дэфэ морфинин    хэстэлэр олур    ки, м^ али- fee даоЬаЛ    öba гаршы му-    •    ^эдэн сонра 10    —    15 ил наркотиклэрэ Захын дурмур, бонра Зенидэн гур-шаныр. Сэбэб? НаркоманиЗанын вэ наркоманын пси-холоки]асы. Белэлэриндэн бири езу мэнэ е’тираф ет-мишди ки, «бирчэ    дэфэ мор- фини дадан    бэдэн    бутун Ьэ- Заты (ÎoJy онун эсири олараг галачаг*. гэрар гэоул асан олмады. Лакин кезлэри-миз енундэ баш верэнлэр башга чыхыш ¿олу го|мур. 1991-чи ил август Ьадисэлэ-риндэн сонра сятачы Ьэм- Вэ дарЬаЛ оНа гаршы му. баризэ кампаниЗасы башланыр. АНАША Чэтэнэ биткисиндэн алы. ныр. • Мухтэлиф халгларда мухтэлиф чур адланыр — Ьэшиш, марихуана, ос... Бир сыра Ьалларда инсанда фэ- лэззэтини керэсэн. — Сэн езун биринчи дэфэ нечэ олду ки, ону дад-дын? — Лерин мэ’лум, Захшы бир мэчлиедэ идик... Ички, анаша, чанан... Ьэр uiej варды. Эмэлли-башлы кеф. лэнэндэн сонра гырлардан бири чантасындан шприс РЕДАКСИДАДАН:    «НаркоманиЗаЗа    гар шы беЗнэлхалг мубаризэ куну*иэ Ьэср олуная бу Зазыда проблемлэрэ етэри дэ олса тохунулду. Лакин JeHa чохлу чавабсыз суал галыр, Мэсэлэн, АзэрбаЗчанда наркотик маддэлэр Ьазырланмасында хаммал ролуну ojHaJaH нэ гэдэр бахымсыз битки саЬэлэри вар? НаркоманиЗа нлэ агыр чи-на]этлэр арасында нэ дэрэчэдэ баглылыг мевчуддур? Республикамызда наркомафи-jaja гаршы нечэ мубаризэ апарылыр? Муа* сир шэраитдэ республнкамыза Ьуманитар Зардымлар ахыны деврундэ тэркибиндэ алкалоидлэр олан дэрманларын Ьамы-сымы Ьуманитар мэгсэдлэрэ хидмэт еднр. Бутун бу мэсэлэ л эра она керэ тохуяма-дыг ки, бязи мараг ландыран су а лл ар а ча. ааб ала билмэдик. Кечмиш Иттифагын га- нуиларына уЗгунлашдырылмыш Ьугуг му. Ьафнзэ органларымызыв езу наряомажя-ja гаршысыядв ачиз галыб. Инда девран дэЗнпшр, баз Ьугугя дм. лэт гурмаг арзусу илэ ЗашаЗырыг. Бу Золда керулэчэм ишлэр аз де]1Д. Лакин займ Задда сахламалыЗыг ки, кечмишдэн ми рас галан наркоманиЗа да халгыя, мил-лэтин тэрэггнен Золунда эн беЗук энкэллэр дэн дир Ону арадан галдырмаг учун Ьамы фэал .мубарнзэЗэ гошулмалыдыр. Эзу дэ кеЬнэ усулларла Jox, дуиЗаныи га. багчыл елкэлэряндэ твтбяг олу нан муасир. тэ’сирли васитэлэрлэ. Ьермэтля охучулар, буну ила баглы cob-бэтлэримизя кэлэчэкдэ дэ давам етдирэ-чэк, мунтэзэм Зазылар верэчэЗмк. Сиаш рэ’З аэ тэЕлмфяэряяжз, ароблемв мужаса, бэтвняэ бизэ чох иывэк еда бялэр. Республиканын или лолитологлары Бу кунлэрдэ Бакы Соси- Мэ’зунлар адындан чы-ал Идарэетмэ вэ Политоло- хыш едэн Лэтифэ Мэммэ-киЗа Институту мэ’зунла- дова онларын сиЗаси hoJaTa рынын невбэти бурахылышы Ьазырланмасында билик вэ олмушдур. Ияститутун рек- бачарыгыны эсиркэмэЗэн тору, профессор Рафиг 3ej- муэллим коллективинэ мин- поХоло?ЛаПры^ГаНЬ'«тИ“с нэтдарлыгыны бмлдирмиш-днплсшларьгаы тэгдим ет. днр. ^ Чаф№<>,, КОЛЛЕКТИВ ВО ЕДЭ БИЛЭР? Инди елэ бир истеЬсал муэссисэси тапылмаз ки, игтясади элагэлэрин позул-масындан зэрэр чэкмэсин. Бэс чыхыш Золу нэдир? Сабнрабад консерв заво-дунун коллективи бу чэ-тинлиЗи гаршылыглы мэЬ-cyyi мубадилэси саЗэсиндэ арадан галдырыр. Сов кун-лэр бу Золла 400 тона ja. хын шэкэр алыныб. Ьэмин мэЬсулун бир гисми коллек-тивнн, бир гисми исэ pajoH эЬалисинин еЬтиЗачларына сэрф олунуб. Тэсадуфи деЗил ки. чэтин-ликлэрэ бахмаЗараг завод кэлирлэ ишлэЗир. Элэба-хымлыг- психолокиЗасына сон гоЗулуб. Муэссисэдэ орта аЗлыг эмэк Ьаггы 2000 — 3000 маната чат-дырылыб. Устэлик. Зардым- чы тэсэрруфатдан учуз гиЗ-мэтэ суд дэ алмаг олар. — ГаЗгыларымыз башдан ашеа да тэкчэ езумуз Ьаггында душунмэклэ кифаЗэт-лэнмирик, — деЗэ заводун директору Элаббас Шыхэ-лиЗев торпагларымызын мудафиэсинэ. гачгынлара кол-лективин Зардымы Ьаггында мэ'лумат верир. — Му-дафиэ фондуна 2ÇO мни ма ната Захын пул кечурму шук. ДеЗушчулэрэ мухтэлиф эрзагла. башга малларла кемэк едирнк. Коллективин тэшэббусу илэ раЗонда 11 гачгын аилэси ЬамилиЗэ ке-турулмушдур. Онлар заводун евиндэ Зерлэшдирил. мишднр. Бутун Jaiuajbiui хэрчиии езумуз чэкнрик. Азэринформ. гы кечирэн акеитлн|э артыг 100 мин алмаи маркасына баша кэлиб. «ИзвестиJa* гээетнндэш. T8JJAP94H ДУДА1ЕВ ТАРТУДД ШШ ГЫЗЫКНЛЭ К9ЛМИШДИР «ИзвестиЗа» гээетинин лы aenacuja дивизиЗасына Таллнншдаки мухбири Ja- команданлыг зыр ки. Чеченистанын пре- туда OBJg зиденти кенерал Ду^евин Вэ xyja Че«» Ре„ ПрибалтикаЗа нэ мэгсэдлэ сынын президеити кэлдиЗини рэсми каяаллар- гызы илэ |^р^М9^Ьил ва ла еЗрэнмэк учун кестэрди- мишдир. Белэ гэфил вэ Зимиз чеЬдлэр баш тутмады. тэлэсик с®Фарнн cc¿L^laH¿4 Бетонка Ьекумэтинин мэт- HjynyH 1-дэн ЕстониЗанын 6var хидмэти билдирди кн. виза ре^^_** _TfJ6Hrикинми элиндэ белэ бир мэлумат си илэ    И«ин,<и Зохдур. Лакин геЗри-рэсми вариант исэ будур ки. ке- мэнбэлэр. о чумлэдэн Ес. нерал    па^маг учун тоииЗа радиосу ме тэбэр данышыглар    nY    X" мэ’луматлара эсаслаиараг неЗтрал эрази ахтарыр. билдарирлвр ки. Дудаев билмак олар. fern » hm TaJJapa илэ 6ypaja кэлмиш- тутду. Ахы Ьелэ 1920.чи дир. Радио билдирмишдир илдэ Естон^^фотсуОЛ. ки. TaJJapWHH суканы ар- муш хасында ДудаЗев езу отур- с®РФ^ о аи имЕыш. муш вэ машыны Тарту шэ- мэЬз Тартуда имзаламыш Ьэринин аеропортунда Jepa дыр.    „««„а ендирмишдир.    Президент    . Хатырладаг ки. бу Jbxuh- шаЗиэлэр исэ Ьэлэ дэ jajbuu ларадэк ДудаЗев ЕстониЗв- магдадыр.    гам_™ да Зерлэшэн у-заг тэ ]*нат-    «ИзаестяЗа»    гэветншдая. ;