Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 25, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТЙ is и,ун 1W"" ил. не «1 OHftFft БЯГЛЫЛЫГ Она бэ'зэн суал верирлэр:    кэнддэн,    дагдан, да- рэдэн, бир дэ лилпарлы бу-лаглардан нэ .гэдэр ja3Mar олар? Шайр чаваб верир: Де]ирсэн 1аздыгым кэнддэндн бутун, HeJflajHM вмрумун Ьанасы кэнддир. Онун кеолэри]лэ бахдырыи учун, Мани кез килэси санасы кэндднр. поетик фикриндэ галыб, ез свзуну    flejHÓ. ИлЬамыны, кучуну ата очагынын исти. синдэн алыб. Балка дэ ону JыxылмaFa rojMaJaH бу му-гэддэс очага    баглылыпя олуб.    j, 1978-чи илдэ ]азылан «Кэнддир» ше’риндэки бу сэмимилик, бу поетик душу**-чэ инандырыр ки, шайр нэдэн ja3bip-ja3CbiH, Ьарда олур-олсун pyhy óoja-баща чатдыгы Морул кэндиндэ, Азарбазчан торпагындадыр. Бир азча чэкмшпэм ел адамына, Ьэрдэи кеЬнэликдэн сэс enajHpaiR. CejK3HH6 AYHjaHbm rapa дамына, Кэлмиши, кетмиши вэсф ejAdjHpaM. Ду]рулары ила бу торпага, бу jypAa. бу очага баглы- дыр.    Ьучрэ ними тэмиз олан    евлэринин 6ejyp.6a- шындакы, дашлара, hajaT-дэки    ата бармагларынын излэри, ана' нэфэси jama-jaH алма, шафталы, энчир агачларына еалам верир. AyHjaja бурдан бахыр. 25 илдэн чохдур Caja-вуш Сэрханлыны тань^ырам. EjHH али мэктэбдэ охума. саг да мэ нэн бир-биримизэ багланмышдыг. Ону таны-дыгым кундэн билирдим ки, сез сэррафыдыр. Фузу-ли, Самэд Вуррун. Сабир вургунудур Чох Ьагсыз зэрбэлэр алыб. Амма вз Нечэ ил бувдан эввэл Шэмкирэ е’зами^этэ кет-мишдим. Билирдим ки, Сэ-jaeymyH атасы хэстэдир. Морул кэндиндэ дагларын арасына сыгынмыш. ез ке. зэллиjини, аб-Ьавасыны ичи-нэ сыхмыш балача бир евин haJaTHHa кэлдим. Тут арачынын алтында отур-мушду. Лахынлашыб салам вердим. — CaJaeyuiyH досту1ам, — дедим. Киши . севинчэк олду. — Cajaeyma да, . онун достларына да чаным гур-бан, — деди. , Сез сезу, свЬбэт сеЬбэти чэкди. Эли flajbi мани ба-рына апарды. Mejea агач-ларыны бир-бир кестэрди. — Бунун, аллаЬ rojca, hapacH бир огулду, — деди. Bejyjap, дадыны. тамы-ны билэрсиниз. Бир аздан га^дыб Ьэмин тут агачынын алтына кэл-дик. Эли да!ы узуну амур-кун ¿олдашы Сэдэт хала]а тутуб: — О сазы кэтир, — деди. Дузу мэн тээччублэя- дим: иагин Jaxшы саз ча-ланды». — Сазы ким чалыр, Эли да]ы? — дедим. — Гадан алым, Cэjaвyш чох данышыб сан дан. Бир <*Ланыг КэрэмИ» чаларсан, гулаг асарыг. ДаЬа Ьеч нэ демэдим. Мэн «Ланыг Кэрэми»ни чала-чала онун сифэтинэ ба-хырдым. Ьалдан-Ьала душ-ду. Ишырыны итирмиш кезлариндэн ]анагларына ики дамла ]аш сузулду. Ела бил бармагларым кв}нэ-ди. О дамлалар маним дрэ-Jимэ ахды. Cajaвyш ела бир очагдан ганадланыб ки, о торпагын Дашы да, су# да, агачлары да нэрмэди. РэЬмэтлйк Фэрман Кэримзадэнин сезу-ду:    «Сэ#вушун >ахшы ин. сан, ¿ахшы шайр, дэрин публисист олмамара Ьаг. гы )охдур. Онун бо]а-баша чатдыгы евдэ, кэнддэ та» биэтин кезэллкклэри маску нлашыб». Сэ]авушун мэтбуатда дэрч едилэн илк ше’рлэри она Ьермэт кэтирди. Нэби Хэзри «АзэрбаЛчан кэнч-лэри» гэзетиндэ она угур- лу ^л дилaJиб, хе]ир-дуа верди, бир-биринин далын-ча силсилэ ше’рлэр, «Бир кврушун чичэклэри», «Узу бэри бахан дарлар», «Атлант» кими поемалар }аз_ дЫ. Эслинэ галса Ьэмйн эсэрлэрдэ шаирин взу, вз дахили алэми ]аша1ыр. КаЬ учу б кедэн, каЬ никаран-лыгла кери# двнэн тале# дуру р. «Га#гг», «Ду^а се-вэнлэриндир», «Анамын сэси кэлир», «Лормаз бу #л-лар мани», «Маним нэр-кизли дун#м», «Jaxынf узаг еллэрдэ» вэ «Дуз-чврэк» кими китабларындан охучу. лар разы галыблар. CэJaвyш Сэрханлы Ьэм да ' чардаш публисистика-мызын ончуллэриндэндир. Самими очерклэри, #л ге#-лэри Ьэмишэ сечилиб. Бу кун да бейэдир. Вахтилэ «Улдуз» журналында «0лум севинмэсин го]» рубрикасы ила чап едилэн ]азыларын илк муэллифи CэJaвyш олуб. 30 иллик 1арадычылыг Joлy кечэн шаирин 50 jaшы та-мам олур. Сэнэткар емру китабларын, эсэрлэрин са-]ы, дузуму ила jox, онла-рын дэ]эри, мэзмуну ила елчулур. Сэ]авуш Сэрханлы нэ jaзыбca, урэклэ #зыб, нэ ]азыбса JaшaмaFa гадир-дир. Бир сазын теллэрин-дэ ]аша#н нэрмэ кими. Шэмшад РЗА. Сосиал    эдалэт «ЭждаЬа»нын гурбанлары 1АХУД НЕЧЭСИНИЗ «ЧЕРНОБЫЛЛЫЛАР»? Чернобыл гэзасынын арадан галдырылмасында Азэр-ба]чандан в миндэн чох адам иштнррк едиб. Бу кун он-лардан 2 мини элилдир, 38 нэфэри дун1асыны дэ1ишнб. МусаНибимнз Азэрба]чан Республикасы «Чернобыл» Иттифагынын витсе-презнденти ФэрЬад ГАФУРОВДУР. — ФэрЬад муэллнм, Чернобыл фэлакатиндэн 6 нл-дэн артыг вахт нечир. Лакни онун дэЬшэтлэрнни кет-дикчэ даЬа а]дын керурук. Гэзанын гаршысынын алын-масында нштирак едэнлэрнн чоху азаблы агрылара туту-луб. Бела аилэлэрдэ сон-сузлуг даЬа чохдур. Ушаглар анаданкэлмэ шикает, хэстэ догулур. Е’тнраф едэк ки, онларын даЬа чох га]гы]а еЬ-ти^чы олдугу Ьалда, буну етмэмишик.    » — О догрудур ки, Чернобыл гэзасынын дэЬшэтлэри иллэр кечдикчэ даЬа чох узэ чыхыр. О вахт мутэхэссис-лэр, девлэт рэИбэрлэри, бунун инсанлара кэтирэчэ]и фэ-лакэти халгдан кизлэтди-лэр. Гэзанын арадан галдырылмасында иштирак едэн-лэрин дэ га^ысына галан аз олду. Лалныз ичди-инди е’ти-раф едилир ки, Хиросима фэ-лакэтиндэн дэ дэИшатли олан бу гэзанын агры-ачысыны Ьэ* лэ узун иллэр чокэчэ,)ик. Бу таледир. Ондан г&ча билмэ-рик. «Чернобыллылар» да бунунла барышырдылар. Амма биканэлик, лаге]длик би-зи агрыдыр. ЧэмиJjэтимиз 1990-чы илин 26 аирелиндэ — Чернобыл гэзаеындан 4 ил сонра Ja-ранды. Мэгсэд республика-^иызда -Чернобыл иштирак-чыларынын сосиал мудафи-эсини горумаг олду. ИндиJэ гэдэр онларын сосиал муда-фиэси мэгсэди илэ назирлик cэвиjjэcиндэ уч гэрар гэбул едилди. Нэ1^эт, бу ил апре-лин 28-дэ Чернобыл гэзасынын •нэтичэсиндэн зэрэр чэк-миш вэтэндашларын сосиал мудафиэси Ьаггында республика ирезидентинин фэр-маны олду. — Бела киле^узарлар тез-тез ешидилир ки, бу га- рышыг заманда чох вахт ¿ер-лэрдэ Ьвкумэт гэрарыка, фэрманына да мэЬал го]ан олмур. Лахшы оларды Ьэмин фэрманда нэзэрдэ тутулан эсас кузэштлэри бир аз ачыг-ла]асыныз. — .Эввэла, фэрманда нэзэрдэ тутулуб ки, Чернобыл гэзасы нэтичэсиндэ элил ол-муш вэтэндашлара бирдэфэ-лик Japдым квстэрилсин: би-ринчи груп 15 мин, нкинчи груп 10 мин, учунчу груп 7 мин манат. Вэфат етмиш шэхелэрин аилэлэринэ 15 мин манат, экэр аилэси ]ох-дурса ата-анасына 7 мин манат бирдэфэлик }ардым кес-тэрилир. Элбэттэ, г^мэтлэ-рин тyFJaн етди]и индики вахтда бунлары да хырда ку-зэштлэр адландырмаг олар. Фэрманда даИа сонра кестэ-рилир ки, ичра башчылары иттифагымызын jepли тэш-килатларына бина aJыpмaFa, узвлэримизин эрзагла мун-тэзэм тэ’минатына борчлу-дур. Экэр онлар кичик му-эссисэлэр, истеЬсал саЬэлэри japaдыpлapca, истеЬсал би-налары, хаммал, материал вэ аваданлыгла тэ'мин олунма-сына кузэштли шэраит 1ара-дылмалыдыр. Устэлик «Чернобыл» иттифагынын муэс-сисэлэри вэ тэшкилатлары истеЬсал етдиклэри малла-рын ихрач вэ идхал верки-синдэн вэ бунларын ихра- чындан вaлJyтa илэ элдэ едилэн газанчын бир Ьиссэсинин республика BanJyTa фондуна мэчбури сатышындан * азад-дырлар. Фэрманда даЬа муЬум бир кузэшт дэ нэзэрдэ тутулуб: Чернобыл гэзасынын нэтичэсиндэн зэрэр чэкмиш шэхелэрин ^шадыглары девлэт мэнзиллэри пулсуз олараг онларын шэхеи мулки^этинэ верилир вэ девлэт русумун-дан азад едилир. — Бэ’зи республнкаларда Чернобыл гэзасынын нэтн-чэлэриндэн зэрэр чэкмнш вэтэндашларын сосиал муда-фнэси Ьаггында девлэт ■ га-нуну вар. Бэс биздэ белэ бнр ганун нэ вахт олачаг? — Тээссуф догуран одур ки, бурократларымыз езлэ-ринэ сэрф елэ^ндэ кечмиш ССРИ-нин ганунларыны эсас тутурлар. Сэрф елэмэ^ндэ д^ирлэр СОРИ дагылыб, онун ганунлары ишлэмнр. Она керэ дэ бизим иттифа-гын да мутлэг ез ганунлары олмалыдыр. PycHja, YKpajHa, 'Беларус республикаларында белэ девлэт ганунлары вар. Биздэ иеэ ганун ла]иЬэси тэзэ Ьазырланыб, бу кунлэр-дэ Назирлэр Кабинетинэ тэг-дим eflanajHK. Ону да flejHM ки, Ьэр уч республиканын бу саЬэдэки ганунларындан би-зимки даЬа мукэммэлдир. Экэр ганун олса биз дага-дэ-paja душмэрик. Ьэр бурок-ратын гапысы агзында бо-JyH букмэрик. Икинчиси иеэ, онларын Ьэр биринэ rajrbi кестэрмэк, JapflbiM етмэк Ьа-мынын борчудур. JEHH КИТАБ « СУ АЛТЫНДА ИЛЛЭР» Чернобыл фэлакэтинн Je ддибашлы эждаЬа]а бэнзэ. днрлэр. KepyHAyjy кими, онун гурбанлары республика-мызда да аз де]ил. Уз тутдугу идарэдэ Ьагсызлыгла уз-лэшэн, рэдд едилэн «чернобыллы» Ьэр дэфэ мэ’нэн сы-ныр, даЬа дэЬшэтли, гырхбашлы эждаЬа илэ растлаш-дырыны керур. Кэлин езумузэ, кекумузэ га]ыдаг. Ахы бу халгын хэмири Ьалаллыгла, хе]нрхаЬлыгла Jorpyny6. ВаЬид ИМАНОВ, «Ха л г гэзети»нин мухбири. ол- та- Экс-сада •» ЛЕРИКЭ НЕФТ КвНДЭРМИШДИР МеЬтэрэм peAaKCHja, ¿эгин ки, идарэ вэ тэшкилатлардан. эмэк коллективлэриндэн, aj-pu-ajpu шэхслэрдЭн белэ ра-зылыг мэктубу аз алмырсы-ныз. Гejpи-тэвaзeкapлыг кими гаршыланмасын fleja чо-хуну гэзетдэ вермирсиниз. Амма бу мэктубу дэрч един, pajoHyMy3yH 60 минлик эЬа-лисинин" хаЬишидир. Гэзетинизин бу ил 23 jaH- вар немрэсиндэ «Лерикдэ нефт чыхараг?» сэрлевЬэли мэктубумда республика Дей-лэт Ланачаг Комитэси Лэн-кэран зонасынын Порт-Илич шэЬэриндэ Jepлэшэн нефт базасынын директору А. Мустафа]евдэн килеГлэнмиш--дим ки, 6 ajдaн чохдур бизим ра^на нефт вермир. Ла-зынын те’сири олду. Директор тезликлэ Лерик Р^]он Ис- теЬлак MaMHjJaTHHa кифа]эт гэдэр нефт кендэрмишдир. Чох истэрдим ки, бутун идарэ вэ муэссисэ рэЬбэрлэ-ри тэнгиддэн белэ тез • вэ дузкун нэтичэ чыхарсынлар, Ьагсызлыглара jofl вермэсин-лэр. М. ЭЛ ИЛ ЕВ, Лерик PajoH ИстеЬлак Чз-мнДэтн тэфтиш KOMHCCHja-сынын сэдрн. «МАЬИРЛЭР» AYHJA МЕРИ ДИАН ЛАРЫНДА «МаЬирлэр» аилэ ансамблы дун]анын нечэ елкэсиндэ чы-хыш едиб. Лахынларда кол лектив Американын hjvcTOH шэЬэриндэ кечирилэн фолк- лор фестивалынын иштирак-чысы олмушдур. Ансамблын рэЬбэри Ьэсэнага Садыгов де1ир: — Бир Ьэфтэ эрзиндэ 10-дан чох консерт вердик. Аме-рикалылар A3ap6aj4aH муси-гисинй алгышларла гаршы-ла]ырдылар вэ бизи тэкрар cahHaja гajтapыpдылap. Саз-да, тутэкдэ, гоша нагарада. нэлбэкилэрдэ, удда чалгым онларын хошуна кэрди. % Бу кунлэрдэ бизи Исраилэ дэ'-вэт етмишлэр. Лэтиф ЗЭРБЭЛИЛЕВ. ЭЬмэд Мирзэчэфэрлинин «Су алтында иллэр» романы Минкэчевир flapjanacbiHbiH догурдуру еколожи проблем-лэрдэн бэЬс едир, тэбиэтэ мудахилэнин    фачиэсини ачыр. Бутов бир pajoH Самух pajoHy су алтында галыб, чамаат ата-баба jypflyH-дан дидэркин душуб. Биз инди Гарабаг ]урдундан, Ирэван ханлыгындан дидэркин душэнлэрин сэбэбкарла-рыны билирик. Бэс бутев бир зонадан дидэркин душэнлэрин тале^ нечэ сун? Э. Мирзэчэфэрли бу лелэрлэ марагланыр вэ он-лары бэдии эсэринин мевзу-суна чевирир. A3ap6aj4aH халгынын Ja-хын кечмишиндэн, Ja’HH Бе-]ук Вэтэн муЬарибэси иллэ-риндэн, арха чэбЬэдэки вэ-3HjJaTflaH, Минкэчевир ки-.ми-бир.ш^й!^ JapaHMagyH-дан бэЬс едэн «Су алтында иллэр» романында гэдэр ббраз вар вэ онлар oxynyja о деврун haJàTbi, шэраити илэ таныш олмага имкан верир. Эн умдэси одур ни. охучулар Минкэчевир дэнизинин алтында гал-мыш эразидэ • 40—50 ил бундан эввэлки haJaTbi ej-рэнэ билирлэр. Бэли, кечмишдэ A3ap6aj-чанда Самух pajoHy олуб. 1954-чу илдэ бу pajoHyn эра-зисиндэ Минкэчевир. дэнизи ^радылыб. Ел-оба мухтэ-лиф эразилэрэ кечурулуб. Азэрба]чан Енсиклопеди)а-сынын 8-чи чилдиндэ бу ра-Joh Ьаггында чэми уч сэтир мэ’лумат верилир: «1930-чу ил августун 8-дэ тэшкил олунмуш вэ 1954-чу ил JaH-варын 28-дэ Сэфэрэл^ев ра-JoHy илэ бирлэшдирилмиш-дир». Бурун-товаг, Лусифли, Кебэр, Гарачачы, Гарасаггал вэ башга кэндлэр Ьэм су алтында галыб Jep узундэн си-линиб, Ьэм дэ jaддaшымы3' дан. Биз нэинки узаг кечми-шимизи, Ьеч 40 — 50 ил эввэлки тарихимизи дэ дуз-эмэлли билмирик. Мэ'лумат учун flej9K ки, Кэнчэ чajы-нын Курлэ говушдугу jep Гарасаггал кэндидир. Бу рада нечэ эср эввэл тикилмиш абидэ излэри вардыр. «Шэ. Ьэр бурну» адланан Зердэки гэбиристанла таныш олмаг дедиклэримизи тэсдиг учун KHcbaj9TflHp. Догрудур, романда Ьадисэ-лэр эсасэн Мансырлы кэнди илэ барлыдыр. амма эслин-дэ Самухун кечмишини эЬа-тэ едир. МуЬарибэ иллэриндэ Мансырлы кэндинин варыны-jo-хуну, гадынларын, гоча ки-шилэрин, чаван гызларын, кэлинлэрин газанчыны тала-jaH. кэнди ачлыг кирдабына салан Нагдалы ахырда иф-ша олунур. Тэсэрруфатда пухтэлэшмиш, Ьесабат ишин-дэ MyaJJaH сэриштэси олан Рэ’на онун эвэзинэ сэдр ее-чилир. Бундан сонра онларын арасындакы мубаризэ даЬа да кэскинлэшир. Бу мубаризэ просесинэ муэллиф Ьеч дэ сэтЬи JaHamMup. Ьэр бир сурэтин дахили алэмини, Hueja вэ мубаризэ Золуну ачмага наил олур. Романдакы бутун Ьадисэ-лэри- муфэссэл данышмаг истэмирик. Инанырыг ки, Э. Мирзэчэфэрлинин «Су алтында иллэр» романыны эли-нэ кетурэн охучу ону JapbiM-чыг jepa rojMa3. Рустэм ЭЗИЗОВ, филолога елмдэрн намн-зэдн. ЖЭвМАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ МвД«НИЛ«Т НАЭИРЛШИ АЭвРБЖ1ЧАН ДвВЛвТ АКАДЕМИК ОПЕРА N БАЛЕТ ТЕАТРЫ Аэ»рба|чм Расяувлмкаеынын амаидар артмстпври Г9НДАБ ГУЛИ1ЕВА БАБА МАНМУДОГЛУНУН И|уиун 27*д# иштмракы ила Шафмга АХУНДОВА |«ии тамаша «КОЛИН ГAJАСЫ» 3 пардалм опара Либреттосу — Сула|маи РаЬммов ва Искамдар Чошгунундур. Тамаша саат 18-да башланыр. Билетлар таатрын кавсасыида саат Ю-даа 18- дак сатылыр. A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ мэдэнилэт НАЗИРЛЖИ Ш. Г УРБАНОВ АД ЫНА АЗвРБАМАН девлэт мусигили КОМЕДМА ТЕАТРЫ «Республика сара|ы»нат бмиасыида 27 и|уи    Т*м,ш* Аэарба|чаи Распубяикаеажыи амакдар артист« АФАГ БОШИРГЫЗЫНЫН иштмракы иле а. эзимов    в.    самедотлу Л О Т E Р E 1 А (Ики Ьиссели мусигили траиикомеди|а| Тамаша саат 19-да1 башланыр. -    «    .    '.    i" Билетлар саат 11*даи 1Р«а гад ар сара|ыи кае-саларыида сатылыр. «АРЗУ-М» ЕЛМ-ИСТЕЬСАЛАТ ФИРМАСЫ ашагыдакы мал лары таклиф адмр: © миник ва |ун аатомобнллариг мотоемклатлар, трактор пар, вкскаваторлар, булдозарлар, онлар учун мухталиф гошгулар, еНти|ат Ннссаларн; © rapa ва алаан маталлар; © тнкинти материал лары; © су насос лары, халг талабаты маллары, мам- шат авадаилыты. «АРЗУ-М» фнрмасы Украина, Ууси|а давлатла-рннин ншкузар даираларн ила алага сахла|ыр. Сизо лазым олан маллары бнздаи алсаиыз удузма|ачагсыиыэ. Ma'лу мат телефон лары:    82-76-28;    75-86-51. (саат 20-дан сонра). Унван: Бакы, Дариакул, 3105-чи маЬалла. БИЛДИРИШ «Аэерба|чан Раслублииасыида пул даармЦаси-ни (ахшылашдырмаг ишиида а пава тадбмрлар ка-рулмаси Ьаггында» республика Нааирлар Кабина-тинин 1992-ми ил 9 и|уи тар«х ли 320 «амрели гвра-рыиа асасаи Аэарба|чаи Милли Баииыиыи Аграр Сэна|е Баикы пул чатышматлыгы ила в лага дар (patina аэ гуллугчуларыи рааылыгы асасыида вмак Наг-гы узра аахты квчмиш бор чуй муассиса ва ташки-латлар тарафиидаи республиканын баикларында аманата качирилмиш маб латник два лат баиклары-ныи аэсаити Ьасабыиа он фаиз артырмышдыр. ХаЬиш едирик ки, Ьемии мстариши вахтыида ичра атма|ам ше'белар барада 33-92-72 ка 31-92-73 намрали телафоиларла биза ма'лумат аарасиниз. АЗЭРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТвИСИЛИ НАЗИРЛИ1И АЗЭРБА1КАН девлет ИГТИСАД ИНСТИТУТУ ашагыдакы кафедраларын профассор-муаллим Ьш'атинин аааз адилмасина мусабига Е'ЛАН ЕДИР «МаЬсулдар гувваларин |ерлаи1дирилмеси аа табиатдан истифаданмн игтисадиЦаты» — досант, чографи)а алмлари намиэади —* 1 jap. «Cnjacn игтисад» (идараатма-игтисад факулта-лари) — досант, игтисад алмлари намизади — 2 jap; досант — 1 jap; профессор — 1 jap. «pMja3wjjaT» — профессор, физика-ри|ази]]ат алмлари доктору — 1 jap; досант, физика-ри|ази|-jar алмлари намизади — 1 \рр. «АДуНасибат учоту ва назарат» — профессор — 1 jop. «Asep6aj4an дили» — досант, падагожи алм- лар намизади — 1 jap. «Рус дили» — баш муеллим, филолоки]а алм- лари намизади — 1 jap. «CnjacH игтисад» (малина ва учот-игтисад фа-култалари) — досант, игтисад алмлари намизади— 1 jap; муаллим, игтисад алмлари намиэади — 1 jap. «Аэерба)чаи тарихи» — баш муаллим, тарих алмлари намизади — 1 jap. «XX асрии cnjacn тарихи» — баш муаллим, тарих алмлари намизади — 1 jap. Саиадлер а'лаи дерч адилаи кундаи бир aj муддатинда габул едилир. Саиадлер ракторуи адыиа ашагыдакы уиааиа тагдим едилир: Бакы шаЬари 370001, Истиглали)(а.т кучаси 6. Кадрлар ша'баси, телефон 92-87-64. АЗЭРБАЗЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТвЬСИЛИ НАЗИРЛМИ АЗвРБАЗЧАН девлет ИГТИСАД ИНСТИТУТУ ашагыдакы кафадраларын -мудири аазифасииин аааз адилмаси учуй мусабига Е'ЛАН ЕДИР «Маркетинг ва харичи игтисади реклам» — игтисад алмлари доктору, игтисад алмлари намизади —1 jap. Саиадлер а'лаи дерч адилаи куидаи бир а; муддатинда габул едилир. Саиадлер ракторуи адыиа ашагыдакы уиааиа тагдим едилир: Бакы шеНери 370001, ИстиглалиЦат кучаси 6, кадрлар ша'баси, телефон 92-87-64. 1 ■ Г Г 9 Т Тесерруфет формасыидаи асылы олма]араг бутун муассиса, ташкилат, идарвлерин мазарииа. Азарба{чаи Республикасы Али Советмнин 3 njyn 1992-чи ил генунуне асасаи сосиал сыгорта Наггы njyл ^ыиыи 1-даи амак аданиши фоидуиуи 40 фаиз Ьачмиида Myejjen олуимушдур ки, буиун да 85 фаи-зи nancMja фоидуиа, 15 фамзм сосиал сыгорта фои-дуиа кочурулмелидир. Азарба|чаи Республика nanenja фонду Бакы ию* Нар ндараси бир даЬа хатырладыр ки, пенсов фоидуиуи харчлари узра 4-ПФ фррмалы песабатым тагдим адилма вахты руб баша чатдыгдаи соира 1 иааббЛ а1ый**2(^на гадардир. Гаиуи позучулутуиа гарииы мали|]а-чаза тадбирлари hajara качирилмр. Бакы шаЬар идарасиний pajon зла'6аларииии коордииатларыиы ашагыда кастаририк: 03Hs6ajoB ша’баси — Шуаалаи гасабаси, 26 Бакы комиссары адыиа куча (каНиа ичра комитесинин бинасы), тел.: 54-24*92.    ___ Бинагади ша'баси — Азадлыг проспакти 161, «Тулпаи» маНмаихаиасы._ _ __ Нариманов ша'баси — Начаф Нариманов ку-часи 909, «Тебриз» меЬманханасы, 29-чу отаг, тел.: 62-88-89; 62-584)3.__ Насими ша'баси — С. Вургун кучвеи 112 (ичра Ьакими)|атииин бинасы) 80-чи отаг, тел.: 95-55-30. Низами ша'баси — МаЬеети кучаси 5 (ичра ко-митаси бинасынын ¡аиында), 18-ии отаг, тел.: 23-78-29; 23-77-98. Гарадаг ша'баси — Лакбатаи гасабаси (ичра Советники бинасы), тел.; 45-25-09. Саба)ал ша'баси - Н. Наримано. кучас., 909, «Табриз» маНмаихаиасы, 21-чи отаг, тел.: 62-64-27. г_ ___ _ Сабуичу ша’баси — Сабуичу гасабаси, Красна-ja кучаси 18 (Сабуичу pajon мадани))ат сара)Ы), тел.: 24-21-76. Сураханы ша'баси - Эмирчаи гасабаси, Фаб-рична)а кучаси, аа 1/83, тел.; 20-31-60. Хатаи ша'баси — НЗС гасабаси, Сосиалист кучвеи, 40 (2 намрали МИС каЬив бинасы). тел.: 67-73-61; 67-75-32. )асамал ша'баси—Ландау куч^и 16, (Азарсута-еарруфатла)иЬв институту), тел.: 38-43-53; 38-//-    . 436 _ 438-чи отаг. Элааа ма'лумат учун Азврбв)чан Республика Пенсов фонду Бакы швНвр идврасинв мурачивт *Д* Умаан^ Ландау кучвеи 16, (Азврсутвсврруфаг-najHha институту), 4-чу мвртвбв, 446-чы отаг. Тел.. 38-43-53; 38-72-74; 38-93-21. АЛЛАЬ РЭЬМвТ КЛ8СИН А Расулов, h. Аббасов. И. Mycajeea. Е. Бахышов. Э KocaJee/K. Мирз»1ев. И. Мэммэдов. Р.. Топчубашева, Н Бадалбэ]ли. Е. Баба)ев. И. Бун1атова, Ш. Софи)евч «ш Юлдашлары Э. а™1‘«;рзамда1„н вахтсыз вэфаты мунасибэтилэ дэрин Ь^знлэ башеаглыгы верирлэр М А Топчубашоа адына ЕТКЕЧИ*нин эмэкдашлары У. Ьэмишэ^. OaiLpoBa. К Кэрнмова. Е Салманова. М. Хэлилова. Н. Эфэнди]€ва, О. haKMj«, Т. садыхова. Э. ryjHjeea. Э. Багырова, С. Paajeea^C. Аббасов. Б. Бэ широва иш ]олдашлары 0знзэ Amypoaaja, rap дашы Ва)рам Нн]ази ofxy Нэб«1евмн вахтсыз вэфаты мунасибэтнлэ дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верирлэр Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Та'сисчи: «Халг газативнин журналист коллак- тиау. Учредитель: Журналистский коллектив «Халг гааети». РедаксЦанын уиеаны: 270158, БАКЫ ШОЬЭРИ, S0JYK ДЭНИЗ КУЧЭСИ. 18. Телефонлар: ма'лумат учун — 93-64-92, ниформа см)а — 92-62-37, реклам хидмати муЬасиблик — 93-34-23, корректорлар — 32-12-74. Невбэтчв ^дактор: Т. hEJA01 — 93-79-81, Чапа нмзалая малыдыр: 33.00 Имзалаямышдыр: 33.00. Индекс 06814 Ч 1 3 3 4 5 в 7 8 9 10 И \i 13 14. М. 1 3 3 4 5 в 7 8    *    Бакы,    «АзэрбаНав*    НэафцНатышя    мэтбээсн. Тиражы 260Зв Сифариш 4108. л ;