Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 25, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 25, 1992, Baku, Azerbaijan 1|14JULI992 ^ КУНУН Осип 1919-чу ялдэ roJymWP- КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СШАСИ ГС)ЗЕТ Ги|м»ти 1 манат. Я9Шяф*_Ш By кум Исммбуяда"Русф. Уира|м,'Ммдои •• Румынскими шипуми! им Дмяр|1И>| крмкл* ■•аиЦкти ни мм* сммага дайр мрдткрифМ мруш КвЦИРМЛ9Ч9ИДМР. Бу барэдо Дагомысда ¿уксэк cobhJJoab PycMja—Ук* pajna керушунде кштнрак едэн Борис JeATcmi журна* листлэрэ хэбэр вермишднр. Г»ра дэниз Ьёвэося елкелэ-рииин девлэт вэ пекумэт башчылары эмэкдашлыг паг-гында мугавилэ имзаламаг учун и]унун 25-да Истанбула кэлэчэклэр. Укрфииыи праэидлити Леонид Кравчук Даго-мысдан га|ытдыгдай дорвмл сонр* аоропортда до-мишдир: «Мои Руси|а проэмдоити Борис Jojitcmuio fefMmilVM БШТМвММММДМ OllkiilMVi ЛчРу# jI ЯМ у и ffw *    i'll    ip^    v    i    ii O, rejfl етмишдир кн. бу. Украла вэ PycHja муна-сибэтлэрнндэ донуш негтэсн олмушдур. Виза нлк дэфэ A39PBAJ4AH HYMAJ9HA0 кегэти typkhj9J9 ЛОЛА ДУШМУШДУР Азэоба1чан Республикасы- биринчи муавини 3HjaA Сэ-ныЖнда heJ’эти Гара -А— ™>ичи ишлэо на-дэниз певзэси елкэлэри девлэт вэ Ьекумэт башчылары-ныи и]унун 25-дэ Истанбул-да ачылачаг керушунд? иш-тирак етмэк учун и}унун 24-дэ TypKHjaJa 1ола душмуш-дур. A3ap6aj4aH президенти Эбулфэз Елчибэ}ин башчы-лыг етд^и нума]эндэ hej’-этинэ девлэт мушавири Вэ-фа Гулузадэ, баш назирин мэдзадэ, харичн ишлэр на зири Тофиг Гасымов, прези-дентин ишлэр мудири Orraj ШаЬбазов, президентин мэт-буат хидмэтинин рэЬбэри Ни-jaaH ИбраЬнмов дахилдир-лэр. Нума}эндэ heJ'aTH илэ бирликдэ бир сыра назир-ликлэрин мэс’ул ишчилэри, республика кутлэви инфор-MacHja васитэлэринин нума-)эндэлэри дэ JOAa душмуш-лэр.    Азэринформ. Милля Мэи ЛИСИИ ичлясыпдя Шэхси * миник машын. ларынын саЬиблэри бензи-нин баЬалашмасына керэ нараЬат олма]а билэрлэр. Республика Назирлэр ' Ка-бинети jaHasafa керэ ком-neHcacKja едэнилмэси ба-рэдэ гэрар гэбул етмишдир. ЭДунун 23-дэ A3ap6aj^ чан Милли Мэчлисинин нев-бэти ичласы бу гэрарын музакирэси ила башланды. Ичласы Али Советин сэдри Иса Гэмбэров апарырды. Назирлэр Кабинети сэд- ринин биринчи муавинлэри Зи]ад Сэмэдзадэ вэ ВаЬид ЭЬмэдов чыхыш едэрэк билдирдилэр ни, автомобил }аначагынын пОмэтинин артырылмасы республикада дахили базары горумаг зэ-рурэтиндэн ирэли кэлэн ад-дымдыр. Бунунла элагэдар Ьекумэт фэрди миник ма-шыны олан вэтэндашларын сосиал мудафиэси учуч тэд-бирлэр нэзэрдэ тутмушдур. Гэбул едилмиш гэрара эсасэн фэрди миник машын- ларынын саЬиблэринэ нэг-лиПат васитэлэринин мар- касындан асылы олараг Hjy-нун 15-дэн ок^абрын 1-дэк hap кварталда бир дэфэ 165 манат дан 1650 ма-на гадэк компенсасиJa еда-нилэнэкдир. Ланачагын raj- МЭТ фэрГИ ИШЛЭ}ЭН ВЭТЭН. дашлара эсас иш ¿ерлэри. пенси}ачылара сосиал тэ’-минат    орган лары» тэлэбэ- лэрэ онларын охудугу тэЬ-сил очаглары, ишсиз статусу олан вэтэндашлара исэ мэшгуллуг хидмэти орган-лары тэрэфиндэн верила, чэкдир. Милли Мечлис Азэрба]. чан Республикасынын девлэт керби Ьаггында да мэ-сэлэ музакирэ еУмишднр. Депутатлар 1ени кербин му-сабигэ1э тэгдим олунмуш ескизлэрини диггэтлэ нэзэр-дэн кечирмиш. сечдиклэ-ри керб нумунэлэрннин муэллифлэринэ мэслэЬэтлэр вермишлэр. Азэринформ. олараг елкэлэримиз арасындакы мунасибэтлэри девлэт-»рарасы ceBHjjaJa галдырмаг Myjaccap олмушдур. гыса бир керуш эрзиндэ эслиндэ бутун игтисади ЧэбЬэ    Х9 flffl3P3J3 AOfPV ДОРД КИЛОМЕТР ...Бу сэмтдэн атэш ачы» лачагыны Ъеч биримиз кез-лэмирдик: нэ бригада коман. дирн полковник Нэчмэддин Садыгов, нэ батален коман-диринин муавйни Елман *Ьусе1нов, нэ дэ мэн. Одур ки, эмрэ сезсуз табе ол-дум: — Сэнкэрэ ]атын. л Атышма бир саата }ахын давам етди. Ьэрдэн гырыг-гырыг сэслэнэн Ьава телефону илэ вэзи11этин нэ )ер-дэ олдугуну тэхминэн му-эjjэнлэшдиpмэк мумкун иди. Амма гаршы тэрэф даг, мешэ илэ ертулду]ун-дэн де]ушчулэримиз душ-мэнин мевге^ни дэгиглэш-дирмэ]э чэтинлик чэкирди-лэр:    Саг чинаЬда Ьэрэкэт едэн Тэртэр батал]ону де-JYшчYЛэpи Ъэр еЪтимала гаршы мешэли дагын де-шундэки нэЬэнк гaJaнын Ьэндэвэрини нэзарэтэ ке-турду. — «Град» бурадан атылырды. Де^ш мejдaнынa кендэ-рилэн элавэ гуввэлэр дэ вахтында кэлиб чатды. Бир гэдэр сонра атышма сэнки-ди. Де1эсэн бизимкилэр душмэнин атэш негтэлэри-ни дэгиг муэиэнлэшдирмиш-дилэр. Сон кунлэрин . мушаЬи-дэсидир:    де^ш    мeJдaнын- да, сэнкэрдэ гэлэбэ севин. Азэринформдан ИJyнyн 23-дэн и]унун 24-дэ сэЬэрэдэк Агдам шэЬэ-риИин ермэни силаЬлы дэс-тэлэри тэрэфиндэн атэшэ тутулмасы нэтичэсиндэ ики нэфэр Ъэлак олмуш, тэгри-бэн он беш нэфэр ^ралан-мышдыр. Агдэрэ paJoнyндa. ра]он мэркэзиндэн тэхминэн бир километрлик мэсафэдэ шид- чиндэн пОмэтли Иеч нэ ола билмэзди. ДeJYШЧYЛэpи-мизин уст-башы тоз-тор-пага    булашса да, уз-кез- лэриндэн ]оргунлуг текул-сэ дэ бир-бирлэрини бат. рына    басыр, зарафатлашыр- дылар. Фурсэтдэн истифа-дэ едиб Тэртэр батал]о-нунун нкид дejYШЧYЛэpинин бир нечэсинин адыны ]аз-дым:    Фэган, ПэнаЬ, Вагиф, Мирэли, Елшад, Ислам. Душман мэИз онларын икидл^и саЗэсиндэ кери отурдулмушду. Тэртэр ра1ону истигамэ-тиндэ башланмыш угурлу эмэлиJJaт гыса фасилэдэн сонра давам етдирилиб. Ар-тыг    ермэни гулдурларын ]ува салдыглары Гырмызы-кэнд бизим элимиздэдир. Де-^шчулэримиз • и]унун 23-дэ Агдэрэ (кечмиш Мар-дакерт) истигамэтиндэ дерд километр ирэлилэ^ бил-миш, бир сыра элверишли мевгелэри элэ кечирмишлэр. Бригада командири полковник    Нэчмэддин Садыгов- дан эм9лиJJaтьш кедиши барэдэ мэ'лумат алдыг. Де. 1уш    ме^анында башлыча чэЬэт ajpы-aJpы Ьиссэлэр арасында элагэ, планлы Иу-чумдур. 8кэр танк вэ ЗТР-лэри пи]адалар мYшaJиэт ет-мирсэ, о де1ушдэ чэтин ки, гэлэбэ газаныла. ^худ дэтли де]ушлэр кетмишдир. Ермэни тэрэфи 6ypaja xej-ли чанлы гуввэ вэ зиреЬ-ли техника кендэрмишдир. HJyHyH 24-дэ paJOH мэркэзи-нин Захынлырында дeJYШЛэp давам етмишдир. Респуб-ликанын силаНлы белмэлэ- рИ ДУШМЭНИН T33jHrHHH дэф едэрэк ермэни силаЪлы гув- эксинэ. Ьэр ше] ваЬид ко-манданлыгдан, меЬкэм Ъэр-би интизамдан асылыдыр. Сон де]ушлэр садэ ермо-ни халгына азадлыг вэ’д едэн муздлуларын даИа бир намэрдли}ини узэ : чыхар-мышдыр. Онлар кэнд вэ гэ-сэбэлэри тэрк едэркэн гоча валиде]нлэрини, керпэ ушаг-ларыны белэ гojyб гачы{4-лар. Садэ адамлары баш. дан чыхарыб дага-даша са-ланлар    чэтин ки. халгын гэзэбиндэн гача билсинлэр. ЭДунун 23-у кундуз саат 5-дир. «Н» до]уш хэттиндэ невбэти эмэлиJjaт угурла баша чатдырЬтлыб. Эскэр-лэримиз арасында ]уксэк эЬвал.руЬи]]э, гэлэбэ эзми Ьекм сурур. Сырави де]уш-чу дэ. командир дэ меИкэм инаныр ки, догма торпаг-ларымызын ермэни гулдур-ларындан тэмизлэнмэсинэ аз галыр. Кун    э.)илиб. Дагларын галын келкэси Гарзбаг чел. лэри узэринэ сэрилиб. Ьа-вадан барыт гохусу кэлир. Бирчэ ан душундум ки. ахшам душуб. дejYшлэp бир аз сэнки]эр... Анчаг гэфил. Д^н ,.о .тадэфм, дагларын дешундэ атышма башлан- З^эддин СУЛТАНОВ* . «Халг гэзети»нин мухбири. ТЭРТЭР РАЛОНУ. вэлэринин Мадакиз кэнди. нэ Ьучумуна ¿ол вермэ. мишлэр. Ьэрби идарэ хэбэр верир ки, hap ики тэрэф-дэн тэлэфат вар. 4a6paJbUi paJoHyHyH бир сыра кэндлэринин сакин-лэри дэ ермэни силаЬлы дэс. тэлэринин атэшинэ мэ’руз галмышлар. мэсэлалэри, о чумладэн дунТа базары пОмэтлэринэ эсасэн гаршылыглы Ьагг-Ьесаблар мэсэлэсинн Ьэлл етмэк мумкун олмушдур. Ьэмчинин Укра1нанын ез вал1утасы-на кечмэк принсипи разылашдырылмышдыр. И)умуи 24-но кочом мочо иочммш допутат Воя-тор Шургф бошда олмагла Замад Гамсахурдиа та-рафдарларыиым бир групу тал#аиам|а мармааинм аа толовиэи|а гулласини тутмушдур* Курчустан Милли Гаарди|асы силаН ишладарок и|уиуи 24-да саат 13.30 радалариида талоаиаи|а гул-ласиии ги|амчылардаи ааад атмишдир. ТелевизиМ гуллэси азад едилдикдэн сонра Курчус-тан Девлэт Шурасынын сэдри Эдуард Шеварнадзе Девлэт шурасынын бинасындан чыхмыш вэ ораГа топлашан чамаата демншдир: «С^ун гуртарды». О, пабелэ билднр-мншдир ки. телевизи]а мэркэзинин азад олунмасына дайр эмэлиЯат угурла кедяр. Бун дан сонра о, Дагомыса — Руси1а президенти Борис аелтсинлэ кврушэ кетмэк учун аеропорта )олланмышдыр. © НАХЧЫВАНИК. Де]ушчулэримиз душмэн танкыны элэ кечирмишлэр. -    Азэрннформун    фотохроникасы. ТУРКИЩВ НОШР ЕДИЛМИШДНР I М. Э. Рэсулзадэ адына Йккьг чДевлэт Университети-. кин профессору Камил Вэ^и-]евин (Камил Вэли Нэриман-, оглу) «A30pбajчaн турклэри-нин азадлыг елчиси Эбулфэз Эли Елчибэ}» китабы Тур-ки]эдэ чапдан чыхмышдыр. Азэрба]чан вэ TYpкиjэ турк-чэлэрини бирлэшдирэн орта эдэби дилдэ ]азылмыш бу эсэри Турк Дун1асы Араш-дырмалары Вагфы нэшр етмишдир. Адындан керунд\^у кими. китаб Aзэpбajчaн Халг Чэб-Ьэсинин сэдри, республика . президенти сечилмиш Э. Ел-^чибэJин Ьэ]атына вэ си]аси фэалиЗ]этинэ Ьэср олунмуш* дур. Эсэр «Илк мучадилэ-лэр», «Ьэбс», «Азэрба]чан Халг ЧэбЬэси», «Мубаризэ бу кун дэ вар, 1арын да...» белмэлэриндэн ибарэтдир. A3ap6ajwaH алиминин Je-ни китабыны Турк»0эдэ Ja3-масы- тэсадуфи де1илдир. К. Вэл^ев узун муддэт Измир Enej Университетиндэ дэрс демиш, ejHH заманда Азэр-6aj4aH Халг ЧэбЬэсинин Тур-KHjafla тэмсилчиси олмушдур. Бу муддэтдэ о, Азэрба^чана дайр 1уздэн артыг мэ'рузэ вэ чыхыш етмиш, турк али-ми Ф. Туркмэнлэ бирликдэ газах шаири О. Суле}мено-вун «Аз и Ja» эсэрини нэш- рэ Ьазырламыш. Лунус Емре Наггында «Турк дилинин бэс. тэчцси. рэссамы вэ ме'мары» адлы монографи1асыны чапа тэгдим етмишдир. Бу ]ахынларда АБШ-да кечи-рилмиш Турк дун^сы гурул-тaJындa алим хидмэтлэринэ керэ Турк Америка Мэчлисинин фэхри узву сечилмиш-дир (мараглыдыр ки, Азэр-6aJnaH президенти дэ Ьэмин rypynTaJfla бу JyiccaK ада najnr керулмушдур). Инди К. Вэли^в Анкара Университетиндэ дэрс демэк учун узунмуддэтли e’3aMHj-jaTd Ьазырлашыр. Азэринформ. Отам мача Курчустан смлаКлы бмрлошмаларм Гори ра|омумум каидлорм тарафдаи Схмиаалы ра-кот-тол аташмиа тутмушлар. Дмич саасмилордан ва шаНормн мудафиочилариидам 5 иофар олмуш, 13 адам агыр (аралаимышдыр. КэшфиЦат мэ’луматы. радио данышыглары тэсдиг едир ки. С хин вал ын чэнуб истигамэтиндэ зиреЬли техни канын. агыр топларын чэмлэшмэси давам едир. Кечэ 6ypaja сэккиз эдэд «Град» гургусу кэтирилмишдир. Чоршаиба ахшамы куну Турки ja да гадагаи олунмуш Курдустаи Ишчи Партм|асыиыи (араглылары Турки|амии чамуб-шаргмида (орлошан аналоглариида ики каида басгыи отмиш аа 12 диич самими олдур-wiii пап «ЬурриЛэт» гэзетинин верди1и хэбэрэ керэ. даЬа 10 нэфэр ]араланмышдыр. Курдустаи Ишчи Парти]асынын невбэти пэрби амэлиЦатынын гурбанлары гочалар. га-дынлар вэ ушаглар олмушлар. Бу (ахыиларда качирилмиш сачкиларда сачи-чиларии а'тимадыиы гаааммыш далутатлар Словака Милли Шурасыида о» (арлариии тутмушлар. Мни Ьа|#атда рослублика парламаитииин или сас- си)асы ачылмышдыр. Мэтбуат Ja3up ки, Словаки^ Милли Шурасы бир чох мураккэб мэсэлалэри Ъэлл етмэлидир. ЧСФР-ин вэ СловаKHjaHbiH кэлэчэ1и. игтисадииатын тpaнcфopмacиJacы проблемлэри диггэт мэркэзиндэ дурачат дыр. Баш иааир ИсКак Шамир баш да олмагла Каким «Никуда блоку чоршаиба ахшамы куну киос-сата (парламанта) кочирилаи сачкиларда маглуби|- |ата уграмышдыр. Сечичилэрин сэслэринин 85 фаизинэ эсасланан мэ -лумата керэ. эсас мухалифатчи партита олан Авод пар-ламентдэки 120 ¿ердан 48-ны, «Ликуд» иса чами 32 Jep ала билэр. . Бакыиын Фимрот Омироа кг»«нид. |^л.шм< кмтаб ..инд. Турим|* имтабы »отмен «чыямым-Дыр. Бир неча белмэдэн ибарат олан мага зада турк алнм-лэринин, JaaMHM ва шаирлэринии эсарлэри, мэданиЛэтэ ва инчэсэната дайр китаблар сатылыр. h9J949H сигналы НЭ JAJJIAfbl ВАР, НЭ ГЫШЛАГЫ ЧАРЭ ТЭВЗШЛЭДИР, БИР ДЗ НАЗИРЛШЭ — Сон ики ИЛДЭ TOjyH-кечинин са1ы 2700 баш азал. мышдыр, — fleja Балакэн paJOH агрокомбинатынын баш директору Мэммэд Ба]рамов тээссуфлэ бил-дирди. — Сэбэбини респуО-лика мш\)асында roJyH4y-луга мунасибэтин Д9]иш-мэсиндэ. Ьэмин cahaja диг-гэтсизликдэ вэ бахымсыз-лыгда керурэм. Экэр вэзи]-jaT белэ давам едэреэ, тэ-сэрруфатларымыз чарэсиз-ликдэн, имкансызлыгдан го. 1унчулугдан тамамилэ им-тина едэ билэрлэр. — Диггэтсизлик вэ ба-хымсызлыг дедикдэ hbJh нэзэрдэ тутурсунуз? — тээччубуму кизлэтмэдим. — Бунлар чохдур. анчаг Ьазырда бизи нарапат едэ-ни эсасэн икисидир. Би-ринчиси вэ эн башлычасы гышлагларымызын олмама-сыдыр. Балакэн торпагы ме!1дуд олан paJoнлapын сы-расында кедир. Нэ гышла-гымыз вар. нэ дэ ^лагы-мыз. Беш-он ил эввэл бу сарыдан елэ бир киле1-ку-зарымыз олмазды, чунки rajfla-raHyH. девлэт интиза. мы вар иди. Ьамы бир-би-рини баша душурду. Инди hap mej алт-уст олуб. ha-мынын башы гарышыб си-jacaTa. тэсэрруфат, roJyH. гузу ¿аддан чыхыб, интизам унудулуб. Елэ кетурэк гыш отлагларыны. 1982-чи илдэ республика Ьекумэти езу-нун 254 немрэли гэрары илэ Саатлы ра]онунун эра-зисиндэ тэсэрруфатлары-мыза 2953 Ьектар гыш от-лаг са!1эси тэйким ет-мишди. 0зу дэ бу торпаг-ларын бизим сэрэнчамымыз-да ики мининчи илэдэк гал-масы нэзэрдэ тутулмушду. Ра1онумузун Ь. Нэсибов вэ Мусабэ1ов адына колхоз- . ларынын сурулэри Ьэмин эразидэ 1ерлэшдирилди. Бу, ра]онун бутун еЬти1ачла-рыны едэмирдиеэ дэ би-лирдик ки, Ьеч олмаса ики тэсэрруфатымыз та’мин олунуб. Инишилэдэк Ьэмин гыш от лаг ла рында 4200 баш н^ун-кечи сахланы-лырды. Анчаг кечэн илдэн вэзи^эт дэJишди, тэсэрру-фатларымызын хэбэри ол-мадан республика Назирлэр Кабинети 1990-чы ил тарихли 582 немрэли гэрары илэ Ьэмин отлаглары ]е-нидэн Саатлы ра1онуна га]. тарды. Инди галмышыг пис вэзиМэтдэ. Кечэн ил гышла-манын чэтин кечмэси узун-дэн нэ гэдэр Ье]ванымыз тэлэф олду, Jaxyд мэчбу-ри кэсилди. Ора-бура ]аз-магдан. jyxapылapын гаршы- сында мэсэлэ галдырмагдан JopyaMj^yr. Дэрдимизэ чаре гылан, бизи ешидэн та-пылмыр ки тапылмыр. PaJOHyH дэрди тэкчэ гыш отлагларындан ибарэт ол. cajAbi нэ варды ки. Ла]лаг сарыдан b93hJJ8T бундан да агырдыр. Го1ун caxлaJaн тэ-сэрруфатларын Ьесабында олан 12229 Ьектар jaj от-лаг са11эсиндэн вур-тут 32 фаизи japapлыдыp. Онун да xeJaH Ьиссэси Дагыстан эра-зисиндэдир. Балакэнлилэр мугавилэ    эсасында    исти- фадэ едирлэр, 670 Ьектар исэ загаталалыларын сэрэн. чамындадыр. Белэликлэ, барэсиндэ сеЬбэт кедэн ра-joHyH ^унчулуг тэсэрру-фатларынын сэрэнчамында 16,5 фанз    jaj отлаглары гала ja raaMaJa. HopMaja керэ бир Ьектар jaj отлагын-да дерд-беш rojyH отла-малыдыр.    Инди 16    мин баш rojyHy о аз саЬэдэ не-чэ jepaamflHpMOK олар? Не-чэ илдир ки, Дагыстан ез Jajлaглapынa Балакэнин су-рулэрини    бурахмыр,    Ьал- буки гоншу республиканын Азэрба]чанын эразисиндэ 50 мин Ьектар^дэк гыш от-лаг саЬэлэри вар. Jaj вэ гыш отлагларынын мahдуд-лугу узундэн ^унчулугда MYBэффэгиjjэт газанылмыр. БАРАША ТЭЛЭФ ОЛУР Ордубад ипэк комбннаты-дн коллективи мевсумэ адди Ьазырлашыб. Барама-рутма собалары вахтында ьЬмана салыяыб, сехлэр тэ’-яр олунуб. Бир нечэ кун-FP ки, комбинат барама га-/л едир. Лакни елэ или унлэрдэн дэ чидди чэтин-яклэр ]араныб. Бутун мев-{м эрзиндэ гэбул еднлэчэк Э—60 тон мэЬсулун Ъамы-янын 3aj олмасы тэЬлукэ- си вар. — Нахчыванын ермэнилэр тэрэфиндэн блокада ja алын-масы бизи jaHanania тэчЬи-зат саИэсиндэ дэ чэтин вэ-, 3HjjaTa салыб, — fleja ком-бииатын директору Mnpjy-сиф MnpaTaJee нараЬатлы-гыны кизлэтмир. — JaHa-чдг oAMaJaHAa тэзэ барама- ны богмаг мумкун де}ил. Бо-гулмамыш барама исэ, эслиндэ, 3aj мэпсулдур. Чэми бирчэ 1»эфтэлик ehтиjaтbIMыз галыб. Директорун нараЬатлыгы-ны баша душурук. Баша ду-шурук ки, бир нечэ кун эрзиндэ комбинат jaнaчaглa тэ’-мин олунмаса минлэрлэ ада-мын зэпмэти Ьэдэр кедэчэк, бejYк бир коллектив пулсуз-парасыз галачаг. Онсуз да игтисади беЬран кечирэн Aзэpбajчaн, елэчэ дэ Нахчыван бир аз лэнк тэрпэн^и- Баш с^ынын иткиси бир jaнa, Ьэр ил 40 — 45 фанз нормадан аз jyн гырхы-лыр. тэлэб олунан чэки ар-тымы алынмыр. Бала арты-мы да онун кими. — Бэс чыхыш Joлy нэдэ-дир? — суалына баш директор белэ чаваб верди: — Биринчи невбэдэ Саат-лыдакы торпаглар езумузэ га]тарылмалыдыр. Экэр бу мумкун олмазса онда Ачы-ноЬур гышлагларындан азы беш мин Ьектар отлаг саЬэ-си а^рылмалыдыр. Буна имкан да вар. О ки, галды jaj отлагларына, Загатала-нын сэрэнчамындакы тор-пагларымыз мутлэг бизэ гajтapылмaлыдыp. Дэдэ-баба jajлaглapымыз Ьэми-шэ Дагыстанын эразисиндэ олуб. орада 1861 Ьектар jaj отлагларымыз вар. Чара Ьэмин саЬэлэрэдир. Экс тэгдирдэ Балакэн pajoнyнyн агрокомбинаты кэрэк ^унчулуг тэсэрру-фатларындан бусбутун эл чэкэ. Демэли, мэсэлэ 1енэ республика Кэнд Тэсэрру-фаты вэ Эрзаг Назирли1и cэвиjjэcиндэ Ьэлл олунма-лыдыр. Назирлик диггэти-ни кэндэ вэ онун проблем-лэринин Ьэллинэ jвнэлтcин. Пири МЭММЭДОВ. «Халг гэзети»нин мухбири, миз нэтичэсиндэ лап jaxын кунлэрдэ милjoнлapлa манат зи]ана душэ билэр. Бу-расы jэгин ки, Aзэpбajчaн Ьекумэтинэ дэ мэ’лумдур. Bэзиjjэтдэн чыхыш joлy вар. Бэрк ajaгдa гоншу Иран Ислам Республикасындан jaнa-чаг кечирмэк вэ \а кэтирмэк мумкундур. Елэ исэ нэ!и кез- ЛЭ)ИРИК? С. ЭЛШЕВ. «Халг гэзетн*нин мухбири. ПРЕЗИДЕНТИН ФЭРНАНЛАРЫ A3ap6aj4aH Республикасы президенти Эбулфэз Елчи-CajHH фэрманы илэ A3ap6aJ-чан Республикасынын стра-тежи програмлар узрэ девлэт мушавири вэзифэси тэ’-сис олунмуш, Сабит А1дын оглу Багыров стратежи програмлар узрэ девлэт мушавири тэ’Jhh едилмишдир. Республика президентиннн фэрманы илэ A3ap6aj4aH Республикасынын Девлэт Эмлак Комитэси 1арадыл-мышдыр. Гудрэт Jary6 оглу Эб-дулеэлимзадэ - A3ap6aJnaH Республикасы Девлэт Эмлак Комитэсинин сэдри Ta'jHH едилмиш, бу фэрман Азэр-6ajwaH Республикасы Милли Мачлисинин музакирэ-синэ верил мишдир. Президентин дикэр фэрманы илэ Азэрба1чан Республикасынын суверенли1и-нин вэ эрази бYтeвлYJYHYH горунмасында. динч эЬалн-нин тэhлYKэcизлиJинин тэ'-мин едилмэсиндэ кестэр-диклэри шэхси икидлик вэ шучаэтэ керэ республика СилаЬлы Гуввэлэринин бир груп Ьэрби гуллугчусуна— лejтeнaнт МашаллаЬ Абдул-лajeйэ. капитан Расим Эк-бэрова, баш ле!тенант Ка-зымага Каримова (елумундэн сонра), капитан Ша1шн Та-Fыjeвэ, сырави эскэр Е’ти-бар haчыjeвэ (елумундэн сонра), баш ле]тенант Мэ-1юммэд‘ Ьэсэнова. подпол ковник Шикар Шикарова (елумундэн сонра) чАзэр-ба)чанын *милли гэЬрэманы» ады верил мишдир. A39PBAJ4AH НГТНСАДНШТЫНЫ ДУША МЕРИДИАНЫНА A39p6aj4AH Республикасы Ьазырда flYHja ичтимаи))эти-нин днггэтини чэлб едэн эн эсас рекионлардан биридир. Бу да тэсадуфи де]нл. Эв-вэла. Азэрба]чанда Ьазырда чох кучлу демократиклэшмэ просеем кедир вэ республи-камыз flyHja тарихинэ )ени демократии бир елкэ . кими дахил олур. ичтимаи-игти-сади гурулуш JeHH мазмун алыр вэ cHjacH устгурум ке-кундэн дэ)ишир. Икинчи тэрэф дэн. Азэрба1чаи ермэни тэчавузунэ мэ’руз галмыш-дыр вэ онун эразисиндэ му-Ьарибэ кедир. Учунчу тэрэф-дэн исэ рус импери!асыиыи кеЬнэ тэркиб Ьиссэси кими Азэрба]чан Ьэм дэ сон дэ-рэчэ агыр игтисади беЬран кечирир. Бу да тэбиидир. Чунки Азэрба)чан ез мустэ-гил аддымларыны тэзэ-тэзэ атмага башл«1ыр вэ кечмиш имиеря1анын ча]нагындан head там азад ола билмэмиш-дир. Лакин flyHja ичтнмаи]]ати билмэлидир ки, АзэрбаЗчан 6eJyK кэлэчэ)э малик бир ел-кэдир вэ теэликлэ бутун са-Ьэлэрдэ AYHja сивилизаси)а-сында езунэ ла)иг Jep тута-чагдыр. Бу бахымдан мэн мэсэлэнии игтисади тэрэфи узэриндэ да)акмаг истэрдим. Элбэттэ. Азэрба)чан сон дэ-рэчэ кениш игтисади потен-с нала малик республикадыр вэ бу бахымдан де]эрдим ки. бэлкэ дэ о, дун]ада бирин-чилэр си)аЬысындадыр. Рес-публикамызын игтисади по-тёнсиалы Ьэм дэ сон дара-чэ рэнкаранк ва чохсаЬэли-дир. Б у рада истар агыр. ис-тэреэ дэ 1ункул ceHaJe са-h эл эринии, кэнд тэсэрруфа-тынын, игтисади ва сосиал инкишаф инфраструктурла-рынын инкишафы учуй чох кучлу игтисади, тэбми ва со-скал замни вардыр. Бу, рее-публика мы за гыса бир вахт* да AYHja стандартына yjryn калан мутэрагги ва иунлу ис-теЬсал структуру 1аратмаг имканы верир. Анчаг таассуфлар олсун ки, бу потенсиал бир асра ]ахын рус импери)асына хид-мат етмиш. халгымызын cap* вэтлэри сорулуб апарылмыш вэ Ьэтта HMnepHjaja ла-зым олан да бу сарвэтлардэн халгымыэы мэЬв етмак учун истифадэ олунмушдур. Ела индинин езундэ да пала бу бола дан азад ола билмэми-шик. Республикамыз импе- Ватиб масала ри)анын 1аначаг. еиержи. метал, нефт машын^ырма-сы ва ким)а сана)еси. пам-быг, узум. фараш тараааз. барама. ча) вэ тутун истеЬ-салы базасы олмуш аэ Ьат-та бир сыра республикала-рын. о чумладэн, тэчавузкар Ермэнистанын    игтисади структурунун    тэшкнлнндэ база ролунда чыхыш етмишдир. Инди республикамыз нг-тисади вэ си1аси мустэгил-лик элдэ етмишдир вэ баш-га саЬэлэрдэ олдугу кими ез игтисади си1асатиш ва струк-туруну тамамилэ ]енидэн гурмалы ва азад. демокра-тик бир елка кими дуи)а игтисади смвилизаоОасыяда езунэ ла)иг )ер тутмалыдыр. Азэрба1чан бирючи невбэдэ агыр сэиа)е вэ онун апары-чы саЬэлэри олан нефт-газ сэна]еси. нефт машынга)ыр-масы ва ким]асы. металлур-ки]а, машынга]ырма вэ ава-данлыг, енеркетмка саЬалэ-ринин инкишафына хусуси диггэт 1етярмэли. бе)нэл-халг эмэк оелкусундэ кениш иштирак етмэ)э чалыш-. малыдыр. Ьазырда республикада орта Ьесабла 13—14 мил)он тон нефт истеЬсал едилир Й зи илларда Ьэтта 22 мил-тон) ва бу асасдв чох кучлу нефт caHBjecH Japa-дылмышдыр. Ьэтта узун муддэт Азэрба1чан нефт сэна)е-си кечмиш ССРИ-иин нефт-газ санаjecинин езэ)ини тэш-кил етмиш. елка агыр сэна-)еннн формалашмасында вэ инкишафында сои дэрачэ бе-1ук рол о)намышдыр, Вах-тиле республикамыз нмпери-]ада истёЬсал олунан неф тин ва нефт маЬсулларынын 80 фаизиндэн чоху ну. икинчи дуи)а муЬарнбэси дев-рундэ иса BBiiacHja бензини-нин Ьамысьшы вермишднр. Иидиннн езундэ дэ A3ap6aJ-чаи нефт сэна1есниян мэП-сулларындан Русв]а вэ дикэр МДБ девлатлэря кениш нс-тифадэ едир. Хусусилэ aBKBCHja беызияи. JyKcaK KeJ- »или диэел ]аначагы. машынгв]ырмасы саЬэ-синдэ . A3ap6aj4aHHH ролу эвээедилмэзднр. 1991-чи илдэ, Азарба)ч»н. учун сон дэ-рача агыр (hip шэрантдэ бела республикамыздан кэнара 2.278.953 той )уксэк ке}- аэтли диэел JaHa4aru, 388 той диэел Jarai. 53.368 тон ааиаси1а бензи-* ни, 218.157 тон автомобил бензкни ала рыл мышдыр. взу да су rajManma. Масвлэи. 1 литр amcHja бензянин са-тыш пОмэтя чами 0,238 манат, 1 литр диэел. 1аначагы-ныикы иса 0.18 манат олмушдур. Элавэ ШарНэ*еЬти-]ач joxAyp. Ьэтта бу азмыш кими Ьэр цл 4 мвл]он тон-дан чох Азарба]чан нефти HMnepaja адындан харичн вал1ута]а сатылмыш во алы* . нан кэлирдэн Азарба1чаиа бир доллар бела верилмамиш-днр. (Аржы 3.« сэЬифада). ’ ;
RealCheck