Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 24, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 24, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИи ит< im-т ил.-»- м* «о СУДАН ВЭ АЗЭРБАЛАН АЗЭРБАМАН РЕСПУ БЛИКА СЫНЫН СУДАНДАКЫ ДИПЛОМАТИИ НУМАЮНДЭСИНИН ФЭАЛИиатИ, НАБЕЛО ДИКОР МОСОЛОЛОР ЬАГГЫНДА Кенералын мурачиети — Исма]ыл 6oJ, jam жи, артыг дун}анын hap ¿ернндэ олдугу кявсн, ан oejys му* салман девлэтлэряндэн бири олан Судаяда да Ааарба)ча-на 6eJyK мараг вар ва яна-яырыг ки, оу марапля арт-масыяда сязяя да ама|яяяз аз олма)ыб. — Дотру де}ирсиниз ни. инди бе}налхалг аламда Азэр* 6аJчана мараг 6eJyKflyp. Бу-араб шэргинин ва Аф* ну .    _ риканын аз гала бутун му* салман девлатларинин рес-публикамызла дипломатии мунасибетлар JapaTMar арзу* сунда олдугларыны ресман билдирмэлари да ajAbiim су-бут едир. 0зу да бу мараг АзэрОДчанын тэкчэ зЪнкин тэбии сэрвэтлэрэ малнк олан ва узун иллэр фа]далы-игти-сади элагэлэр сахламаг ба-хымындан алвершцли парт-Hjop са]ылмасындан ирэли кэлмир. Вэлли олдугу кнми, A3ap6ajnaH кечмиш совет нмпери]асында азадлыг 6aj-рагыны ил кин галдыран ва бу ¿олда caJcM3-neca6cbi3 гурбанлар версэ да, ачыг ха-ричи мудахилэ}э мэ’руз галса да. он минларлэ евлады догма ¿ерлэриндэн дидаркин душсэ да ез инамындан ден-MaJaH бир халгын ¿ашадыгы ди]ардыр. Бела 6ejyK бэлала-ра дучар олмасына 6axMaJa-раг иргиндан,    мил ли J J этин* дан. мэзЬэбиндэн асылы ол- Majapar бутун вэтэндашлары-бэр пугугларыны тэ’- на бэрабэр мин едэн бир девлэтдир ин-ди A3ap6aj4aH. Харичдэ, о чумлэдэн' Африка гнт’асиндэ ]урдумуза марагын артмасы-нын эсас сэбаблариндэн бири да Mah3 будур. О ки галды бу саЬэдэ маним фэaлиjjэтимэ, бу да тэ-биидир. Зэннимчэ, тэкчэ дип* ломатлар Jox, ан адц пеша саИнблэри да харичдэ олар-кэн керушуб сеЬбэт етди]и адамлара Вэтэнимиз Ьаггын-да эсл Ьэгигэти чатдырмагы езунэ борч билир. Мэн Судана ajar басдыгым илк кундэн республикамыэ-да баш верэн Ьадисалэр, илк невбэдэ да Jухары Гарабаг Ьадисэлари барэдэ эсл Ьэги-гэтн елка H4THMaHjjanaia чатдырмага чалышмышам. Догрудур, бу, кечмиш ССРИ-нин бу ва Ja дикэр «rajnap негтэлэриндэ» Ьадисэлэрин инкишафына уздэнираг би- Исма1ыл Эли оглу Àrajee Бакыда вивдви олмушдур. Бекы Дивлэт Университетинин •рвб фмлоломи|асы шя'бвсини битирмишдмр. И|мрми илв (ахындыр дипломатии ишда-дир. Бу илии аввалиидои Азарба|иаи Распублика-сыиын Судаида дипломатии иума|андасидир. Фал-сафа алмлари иамизадидир. члдэ eanoja Asap6aj4aH нефт-чилэряиин ва кеологларынын 6eJyK бир дастаснни да ват eTMaJa. оу мэгсэдлэ яки му-гавилэ багламага Ьазыр ол-дугуну билдирмишдир. Судана raJUAaa ними Хартумда haMHH мугавялалария шэрт-лэринин Ьазырланмасы ила мэшгул олмага 63maaja4a-гам. MaAdHHjJaT ва Ииформа-cHja Назирли}инин баш ка-тиби (назир муавяни) маням 1993-чу илда A3ap6aj4aH рэггаслары ва ифачыларынын бир дэстасниин Судана гас-трол ' сэфарлариии тэшкил етмак. Ьабелэ онларын hap илии Ja3biHAa кечирилэн бе|-нэлхалг инчасэнэт фестнва-лында иштирак етмаси барэдэ тэклифнми бэ1анмишдир. Белкэда эн яря ислам тэд-гигатлары марказлариндэн биринин рэЬбэри X. Макки мэнэ таклиф етди ки, артыг бу ил A3dp6aj4aH Елмлар Академ^асы ва Бакы Дев-лэт Университета ила елми эмэкдашлыг барэдэ икитэ-рэфли сазнш багламага ha- ""■W- м. суда. бе]нэлхалг аламда Asap6aj-чаяа кем эк кестара бнлэрмн аэ бу елка араб ислам дун-¿асында, Африка гятасяндэ реал ciijacH яуфуза малнк- ДНрМН? — PycHjaHbm бэ’зи cnja-си аналитнклари ними Суда-нын CHjacaT саЬэсиндэки им- СИЗ ЬАГЛЫСЫНЫЗМЫ, ВЕТЕРАНЛАР? «Тэгам ¿амымм» чатдыгы учуй бяш юпдеа чижа* рыблар. Хааяи адврял, ■ммиа кестэржб бязя ¿ерями- канларыны дузкун п^мэтлэн-дирмэмэк, она бир нов уст-дэн ашагы бахмаг олмаз. Мэ- эрэб девлатларинин Ьэмин мае ала ила баглы бэ!анатла рындан фэрглэнир. Бэ|анат да Ермэнистанын Гарабагда-кы Ьэрэкэтлари «суверен девлэтэ гаршы бирбаша му-ijMai дахилэ» ними пцмэтлэнди- рилир. Шунун 4-дэ Суда-эн бе]ук ичтимаи тэш- нын килаты олан БeJнэлxaлг Достлуг Шурасы да бела бир 6aJaHaroa чыхыш етмиш-дир. Шуранын бэ}анатында де.)илир ки, Ермэнистан ез силаЬлы гуввэлэрини дарЬал рачатчысыдыр. Бу кун Су--ан Лив^а, Элчэзаир, Чад ва дикэр елкэлэрэ xejли миг-дарда эт, шэкэр, дары ва башга кэнд тэсэрруфаты мэЬ-суллары нхрач едир. (Ирана кэнд тэсэрруфаты мэЬсул-лары ихрачаты даЬа сур’эт-ла артыр. Иран елка эпали-синин шэкэра тэлэбатынын 15 фаизини Судандан ихра-песабына eдэjиp). Судан чат A3ap6aj4aH торпагындан чы-ое1нэлхалг ич- тэрэфлик MeerejHHAaH    JaHam-    хармалыдыр магы    устун тутан    совет,    thmbhJJot иса бу ишэ,    Ja’HH сонра    иса PycHja cэфиpлиJи    ермэни гошунларынын    Азэр- рэЬбарл^цнин хошуна кад-,, ба]чан эраансимдеи ' ДарЬал мир.    наразылыгыйа    сабэб    ЧЫхарылмасы учу»^мэс’ул^- олурду. Ьэлэ Азэрба]чанын дипломатии нYмaJaидэcи тэ’-]ин рлунмаздан габаг чалы* шырдым ки, Иэр чур имкан-дан истифадэ едиб Суданын haкимиJJэт органларынын, зиJaлылapынын, иш ада мл а-рынын журналист даирала-риннн нYмaJэндэлэpи ила бирбаша элагэлар ]арадым. Мэгсэдим да бу иди ки, Je-ри душэндэ Ьэмин элагэлар-дан мустэгил Азэрба^анын мэнaфeJи намина истифада етмак мумкун олсун. Бу илии Jaнвapындaн иса бутун фэaлиJJэтимц бу исти-гамэтдэ гурмушам. Судан Харичи Ишлэр Назирл^и эмэкдашлары ила, о чумлэдэн )уксэк сэви.иэдэ кечир-д^им самими керушлар за-маны суданлы Ъэмкарлары-ма Гарабаг мунагишэсинин тарихи кеклэри,    Ермэнистанын 1^ата    кечир- мэк учуй узун    иллэр- дэн бэри эн мурдар ва-ситэлэрэ ал атдыгы аннексионист планлары. бу ишда ермэнилэрэ Ьавадарлыг ела-Jэн гуввэлэр Ьаггында эт-рафлы сеЬбэт ачмышам. Бу ил мaJын сонунда JYKC8K сэ-виjJэдэ Судан рэпбэрл^и Ермэнистанын Азэрба]чана мудахилэси мэсэласиндэ Суданын мев^нни музакирэ етди (маним мэ’луматларыма керэ елкэнин лидери, инти-лаби команданлыг шура-сынын сэдри бмэр Башир Гарабаг мунагишэси мэсэлэ-сини хусуси олараг eJpэн-мишди). Музакирэнин нэти-чэси олараг Судан Харичи Ишлэр HaзиpлиJи Гарабаг мунагишэси ила элагэдар ба-jaнaт вермишдир. Бу бэJa-нат мYдaxилэJэ мэ’руз гал-мыш Азэрба]чаны мудафиэ етмак бахымындан aJдынлы-гы ва дэгиглиJк ила дикар JaT дашымага чагырылыр. ФэaлиJJэтиндэ Судан зиJaлы-ларыиын JaxHHAaH иштирак eTflHjH шура Иамин 6aJaHa-тында динч a3ap6aj4aHAMAa-рын ермэнилар тэрэфнндэн ишкэнчэ ила елдурулмэсини, гадим ва дэрин тарихэ малик бир халгын мугэддэе JepflapHHHH тэИгир едилмэси-ни raTHjJa^a пиcлэJиp. Бу 6aJanaTAapbm гэбул олунмасы учуй зэмин ва ов-гат 1аратмагдан етру нечэ бе]ук иш апармаг, керуш ва дискусс^алар кечирмэк ла-зым кэлд^ини icejAdMaK, Ja-гин ки, артыгдыр. 0зу да унутмаг олмаз ки, Судаида бир неча мутэхэссисдэн са-ва]ы aзэpбaJчaнлы олмадыгы ha л да, кичик да олса ермэни ичмасы JauiaJbip. блкэнин cHjacH даирэлэ-ринин MOBrejHHH экс етдирэи «Инказ Ватани» адлы Судан гэзетинда Гарабага ермэни мудахилаенни ачыгча пислэ-JdH имзалы мэгалэ дэрч едил-мишдир. — Азарба|чан Республн-касы 6ejHdAxaar CHjacaT вэ aJpu-aJpH девлатлэрла яки* тарафля (CHjacH-дгтисадн эиакдашлыгын /арадылмасы-яа ¿ензлдидэн дипломата к фaaлнJJэт саЬэсяндэ артыг езунун нлк угурлу аддымла-рыяы атмагдадыр. Бу caha-да Суданла мунаенбэтлэрн-мязян перспектнвлэря да Jaran кя, умидвернчи вэ hap яки тэрэф учуй фа]далы-дыр... — Элбэтта.-Эразисинэ ке- кэси олан Судан (аЬалнси-нин дердда уч Ьиссэси арэб-лэрдир) нэинки белкэда му-hyM KeocHjacH Meereja ма-ликдир, Ьэм да кучлу канд тэсэрруфаты маЬсуллары их- Ьекумэтинин JepитдиJи ачыг базар с^асэти нэтичэсиндэ елка игтиcaдиJjaтынa Ьэм Гэрб, Нам да нефт cэнaJecи-нин инкишафы cajacиндэ бе-]ук сэрвэт топламыш араб девлатларинин инвестис^а-лары дурмадан артыр. Бу иса Судан штиcaдиJJaтынын инкишафына вэ ме)1кэмлэ№ мэемвэ кемэк едир. блкэда зэнкин вэ перспективли мис, синк, гaлaj, гызыл вэ дикэр гиJмэтли метал вэ минерал мэнбэлэри вардыр. втэн ил-лэрдэ Гэрбин, 1990-чы ил-дэн иса Иран ширкэтлэринии квмэJилэ Судаида кениш кэшфиjjaт ишлэри апарыл-мыш вэ кифaJэт гэдэр зэнкин нефт ehтиJaтлapы ашкар едилмишдир. Бу иса амин олмага умид верир ки, артыг 1995-чи илдэн Судан нэинки езунун нефт мэЬсулла- Еына ehтиJaчыны eдэJэчэк, этта харичи елкэлэрэ нефт ихрач eтмэJэ башла!ачаг. AзэpбaJчaнлa Судан ара-сында и.китэрэфли игтисади эмэкдашлыгын конкрет перс-лективлэриндэн данышанда гeJд етмэл^эм ки, республи-камызын рэсми дипломатии HYмaJэндэcи ними май артыг бу эмэкдашлыг учуй зэмин Japaтмaг саЬэсиндэ xeJли иш кермушэм. Суданын ишку^ зар даирэлэринья HYмaJэн-дэлэри ила, елэчэ да бир сыра Ьекумэт идарэлэринин рэИбэрлэри ила, о чумлэдэн игтисадиjJaт вэ тичарэт на-зиринин муавини ила апар-дыгым данышыглар заманы AзэpбaJчaнa xeJли шэкэр, чaJ, мejвэ (ситрус, банан вэ с.) кендэрмэк барэдэ ил-кин разылыг элдэ едилиб. 0зу да идхал eдэчэJимиз Ьэ-мин мэЬсулларын г^мэти ду^а базарындакы г^мэт-лэрдэн 20—35 фаиз ашагы. кejфиJJэти иса д^а стан-дартлары cэвиJJэcиндэ ола-чаг. Судан тэрэфи, даЬа дэгиг десэм ,нефт кэшфиJJaты вэ истеЪсалы ила мэшгул олан ан бeJYK девлэт фирмасы-нын рэЬбэри артыг 1993-чу сала бурасындадыр ки, Ьа-зырда Судан рэЬбарл^и езу-нутэчрид вэ Jaлныз ез кучу-нэ архаланмаг с^асэтиндэк фаал сурэтдэ узаглашмагда-дыр. Хартумун гоншу дев-лэтлэрлэ, елэчэ да Мэркэзи вэ Шэрги Африка елкэлари ила мунасиоатлэри Jaxшы-лашмага дотру кедир. Бела бир шэраитдэ гитэнин бу он бе]ук елкэсн ила Ьэртароф-ли мунасибетлар Japaтмaг мустэгил Азарба]чан Респуб-ликасынын анчаг xeJpинa ола билэр. Кэлэчэкдэ Африка нын зэнкин канд тэсэрруфаты елкэлари ила икитэ ли игтисади алагэлэр ]ара-дылмасы ишиндэ Суданла ишкузар мунасиботларин бе-JYк Кемэк кестара билэчэJи да шубЬасиздир. — Иш Jepинн89 — Хартума на вахт га]ыдачагсыэ ва |&хыи кэлэчэкдэ якя ел ка арасында ишкузар алага-лэряя тезлнкла нязама са-лынмасы накадила Нансы ншлари херэчаксняяз? — Мэ’зуш^этим баша чат-магдадыр, калан а]ын эввз-линдэ Хартума га^ыдырам. Илк невбада Судан телеви-зиJacы вэ радиосу учуй рес-публикамызда баш верэн Ьа диеэлэр, о чумлэдэн Гарабага ермэни мудахиласи, Хо-чады фачиаси, Азэрба]чан да демократии просеслэрин инкишафы Ьагда ве haзыpлaJaчaFaм. Бу барэдэ телерадионун рэИбэрл^и ила габагчадан данышыб разылыг алмышам. Ьэмин масэ-лэлэрлэ баглы мэтбуатда да мунтэзам чыхыш едачэ}эм. Игтисади алагэлвримизин меЬкэмлэнмэсинэ Jeнэлдилэн бир сыра разылашмаларын Ьазырланмасы вэ hэJaтa ке-чирилмэсн саЬэсиндэ да xeJ-ли иш кepмэлиJэм. У ми два- £ам ки, Ьэмин сазишлэрин эJaтa кечирилмэси AзэpбaJ-чана xeJли вaлJyтa дахил ол масына имкан верачэк. Ди кал бутун бу ишлэрэ тэкчэ республика Харичи Ишлэр Назирл^и ¿ох, харичи елка-лэрлэ тичарэт-игтисади ва мэдэни элагэлэр ¿аратмалы олан дикар идарэлэр да Ьэр-тэрэфли мараг кестэрмэли дирлар. 0лкаларимиз арасында си-¿аси эмэкдашлыг имканла ры да кенишдир. Ики елка арасында дипломатик муна-сибэтлэр ¿аратмаг Ьаггыида мугавилэ имзаланандан сонра ола билэр ки, AзэpбaJ-чанын харичи ишлар назири Хартума рэсми еэфэрэ колени вэ бу сафэрин кедишин-дэ икитэрэфли мунасибэтлэ-рин принсиплэри Ьаггында протокол вэ бир сыра дикэр сэнэдлэр имзалансын. МусаЬябэян Ьазырдады: САВАЛАН. Рафнг CABi A3dp6aj4aH Республикасы-нын халг депутаты, республика Милли Мэчлнси-нин узву. кенерал-MaJop В. ТимошенКонун Азэрба)-чанда ¿ерлэшэн МДБ го-шунлары Ьиссэлэрнннн за-битлэрииэ вэ прапоршик-лэринэ мурачиэтн А зарин-форма дахил олмушдур. Кенералы бу мурачиэтн вер-Maja сон вахтлар Ьэмин Ьарби Ьиссэлэрда баш вер-миш Ьадисалэр мэчбур ет-мишдир. Бу Ьадисалэр har-гында HjynyH 12-дэ республика TeneBH3HjacbfflHH верил ишлариндэн бириндэ сепбэт кетмишдир. Мура-чиатда дeJилиp:    Тале    елэ кэтирмишдир ки. мухтэлиф вахтларда Ьэр бириниз Азэр-6aj4aH торпагында Aojym вэзифэсини ¿еринэ ¿етир-мэли олмушдур. Узун иллэр 6oJy биз A33p6aj4aH эмэкчилэринии    эллэри ила биширилмиш 4epajH JejH-рик, ejHH мэнбэдэн су ичи-рик. Эминам кя, бу сезлэ-ри AeJ аркан Ьамынын фик-рини ифадэ едирам:    Си зин, аила узвлэрикизин эк-capHjJara A3ap6aj4aH халгын ын эсл гонагпэрвэрли-¿ини, xeJиpxahлыrыны, меЬ-ибанлыгыны, самими ма-•бэтинн Ьисс етмишдир Бутун бунлар ¿алныз о шэхе-лэро мэ'лум AeJiuiAHp ки, онлар езу адамлары сев-мир, инсан дэрди онларын гэлбини Ьеч вахт агрытма мышдыр. Эдалэт намина демэк ла. зымдыр ки, сон aJaapAa Ьэр-би офектлэрэ Ьучум, ав-томобил j нэгл^¿атынын вэ силаЬын элэ кечирилмэси шэхеи heJ'этин тэЬгир едил. мэси фактлары олмушдур Республиканын рэЬбэрли]и бутун бу фактлара . прин-сипиал пОмэт вермнш, ан башлычасы иса бу Ьэра кэтлэр Ь*еч вахт рэсми шэхелэр тэрэфиндэн терэ. дилмэмиш вэ онлар буну Ьеч заман Ьэвэслэндирмэ-мишлэр. Мэктубда AejH-лир: Ьеч бир инчиклик рес. публиканын халгына мэхсус олан Aajapaap барэсиндэ вэЬшилик Ьэрэкэтлэринэ Ьагг газандыра билмэз. Ьазырда кечмиш Итти< фаг гошунлары Гэрби Ая pona нын бир сыра елкэлэ-риндэн чыхарылыр. Ьэм дэ бу тэдбир Ьэмин девлэтлэр* дэ JauiaJaH халглар барэсиндэ нэзакэтлэ керулур Индинин езундэ дэ бутун севинчлэримЦзи вэ га]гы-ларымызы 6eAymAYJyMY3 A3ap6aj4aH халгы мэкэр белэ нэзакэтли мунасибэтэ лaJиг AeJiuiAHpMH? Кене рал ¿азыр:    Сиз    али- низдэн кэлэни етмэлисиняэ ки, бутун русдилли эЬали нин раЬатлыгыны, инамьи ны тэ'мин едэсиниз. Бу AHjapbi тэрк едэркэн бура-да xejMpxahAbn* вэ Ч^ДЬ тохумлары сэпиб кетмэк лазымдыр ки. Ьэр бириниз. евладларымыз вэ нэвэлэри миз бу торпага ¿енидэн годам басмаг Ьугугуна малик олсун. Кенерал меЬкэм амин ол дугуну билдирир ки, Ьаггында данышылан манфи Ьаллар орду муЬитиндэ, Ьарби гуллугчуларын аилэ-лэриндэ писланмиш вэ Ьеч вахт, Ьеч ¿ердэ тэкрар едил- мэ]эчэкдир. Кенерал забитлэрэ вэ прапорши клэра мурачиэтлэ ¿азыр: 0з пэрби тале1нни ¿олуна roja билмэJэн Ьэр-би гуллугчуларын нэзэри. на чатдырырам ки, Азэр 6aj4aH Республикасынын Мудафиэ Наэирли1и Милли СилаЬлы Гуввэлэрин сыра ларында хидмэти давам ет-дирмэ]э разы олан бутун Ьэрби гуллугчулары гэбул etM9j9 Ьазырдыр. Сиз вэ аилэлэриннз лазым олан Ьэр mejA9 тэ’мин едилэ-чэксиниз. Азэрииформ зэ rajTipvinMB-    _ у ._ ___ Нафталан Курорт лар ^h^jhJhhhh бир груя дэ бу кабииетлария ачылма-сы курорта нэинки эярш ву-рур, эксинэ элдэ олунан вэ* лирик 60 фаязи öHpJiHjHH Ье-саоына кечярилир. roj ветераялар мэндэя ни-чямэсиялэр.    газетами зин Кэнчэдэкя мухбир мэитэгэ* сниэ дахил олмуш бу теле-грамын мэзмуяу илэ таиыш ол дуг дай сонра белэ гоиаэтэ кал дим кя, курорт лар бир-ля1инин рэЬбэршОн елэ бир гэбаЬэт иш KepMeJaô. давала, Ьэлэ кя мевчуд эмэк га* нуявернчил^и вар. Она му-эссисэ рэЬбэри дэ. ади ншчи дэ эмэл етмэлядир. Дикэр тэрафдэи. сои вахтлар Нафталан caaaTopHjaaapbiHji* Ja-ранмыш ачыначаглы aaaaJJar-дэн аз-чох хэбэрдар яднм. Билир дим ки, 3 мин 300 4tpnajbi Jepa олан бу сана-TopHjaaapAi Ьеч ¿уз нэфэр до муаличэ олуимур. Бир вахтлар кечмиш Иттифагын Ьэр ¿ериндэн 6ypaja ахышыб каланлэрин cajM гат-гат аза-лыб вэ демэк олар ки. Jox-дур. Сэбэби иса Ьамымыза ма лумдур: Нафталан кечмиш UUyMjaH paJOHynyH эЬатэ* спида ¿ерлэшир. Ьэтта сои вахтлар шэЬэрня езунэ топ вэ ракетлордэи атэш . ачы- хастэмиэ. 1330 ишчимиз вар. Ииди эзунуз heca6najMH. ке-руи Ьэр xacToJa нечэ ншчи --------тг душур7 М. ЭЬмэдовуи BepAHjH су-алый чавабыны тапмаг чатни ^¿илди. Демэли, hop хэстэ-Jo 50 нэфэрдэи артыг ншчи гуллуг етмэли вэ буна керэ мааш алмалыдыр. — Ьэлэ ¿ахшы ки. Азэр-6aj4âH Ьэмкарлар Иттифаг-лары Шурасы вэ Баш Ку-рортлар Идароси бизэ кемэк-лик кестарир, MyaJJoH пул вэсаита верир. Joxca эн азы 800 нэфэр адам ишеиз гал-— AeJ а М. ЭЬма- ipnp. Элбэттэ. тагаудчулдрин » кабинет* малыдыр, дов бИЛДИ! AJpu-ajpH санатори]ала-рын рэЬберл^и ветеранла- рын езлэри илэ сеЬботлэрдэн мэ’лум олду ки. бирлнк уэ-ро 137 тэгаудчуяуи ишдэн азад еднлмэси ¿аранмыш ча тни игтисади вэзн^этлэ ала* гэдардыр. 0зу дэ ишдэн ¿ал- лырды. Тдб! иидир кя. хэстэси ол-MaJaH санатори}аларда тибб ишчилэринэ, дикэр пешэ са-Ьиблэринэ ennj«4 да Jox-дур. Онларын oKcapHjJoTH Ьазырда ¿ашындан, ихтиса* сындан асылы oAMaJapar езунэ ¿ени иш ¿ери ахтармаг M946ypHjj9TKHA9 галыб. О ки гала тэгауд ¿ашы чатмыш ныз о ветеран лар кетмншлэр кя. онларла багланмыш мугавилэ муддэтй чохдан баша чатмышдыр. Ьесабланмышдыр кн. тэ-гаудчулэрин ишдэн азад олунмасы курорт лар бирли-¿кндэ Ьэр а] 190 мин маната ¿ахын эМэк Ьаггына гэна-ата имкан ¿арадачагдыр ки. бу да уму ми эмак Ьаггинын ншчилэр. Ьэр палда телеграмыны чаваосыз roj-маг олмазды. Нафталан Курорт лар Бирли1ннэ кет дик. Баш Ьэким М. ЭЬмэдов кэ-лишямизин мэгсэдини билон кими «тэкчэ сиза AeJnn. республиканын дикэр ¿ухары тэшкилатларына да бу мээ-мунда телеграмлар кендэ-риблэр», — деди. — Ьазырда вур-тут 26 фаизини тэшкил едир. Элбэттэ. ганаэт ез JepnH-дэ. hop Ьалда узун иллэр бурада ншлэJэн, уз-кезу коллектива eJpaiuoH адамларын. тэчрубэлн ишчилэрин бир-дон-оирэ ишдэн азад едил-мэси чохларына чэтин кэ-лир. Лакин курортлар бйр-ли]индэ бу мае элэ дэ диг-гэтдэн JajHHMaJbi6. Ишдэн азад едилмиш тэгаудчулэрин с ос нал мудафиэси мэгсэдилэ тэчрубэлн мутэхэссислара ичазэ верилиб ки, санатори-¿аларда тасэрруфатЬесаблы кабинетлэр ачсынлар. Ьэм Ьамысынын бу чур . лар ачмага имканы ¿охдур. Бнрли]ии поликлннмкасын-да 30 илэ ¿ахыя ванна ха-димэси hihhoJoh Acja CyaeJ-манова илэ сеЬбэт заманы Ьисс етдям КН. тэгаудэ Ьых-магыны 6eJyK бир фачяэ ними гэбул етеэ дэ. <Ьэр Ьалда ишламэк пне ол мазды» — Aejap. Лакин мугавилэ муд-д от лари баша чатдыгдая сое-ра ншдэн азад едилэн тога- , удчулорин мухтэлиф тэшки-латлара uuncajar етмэсинэ harr газандырмыр. Елэ бир-ли]ин кадрлар* ше’бэеннин рэисн. 70 ¿ашлы Таирывер-ди 3ejHBßOBaa сеЬбэт »маны бир даЬа эмин олдум кя, caHBTopMjaaapbm boshJJoth-ии, ¿узлэрлэ адамыи ишеиз галдыгыны душуиэн Ьеч бир ветеран кнле]-кузар етмомз-лидир. — HJyayH 1-дэ маним дэ мугавилэ муддетим гурта- рыр вэ ТэбИИД1ф КИ. МШДЭН чыхачагам. Г эта J Jan Ьаггым * ¿охдур ки, бундан сонра бурада на ¿олласа галмаг фик-ркнэ душам. hojBT ¿олдашым елэ вэзииэтдэдир кя. Ьэтта чаршОысына да кемэк олма-дан г ал ха бил мир. Амма га-нун ганундур вэ о Ьамы учун е!ниднр. SHpAHjHH поликлиника-сыиын баш Ьэкямя ДаЬид bycejHOB, «Чинар» санатори- Е,сыиып баш Ьэкими Казбек эшимов вэ башгалары да деднлар ки, ¿аранмыш агыр игтисади чэтинлик онлары белэ бир аддым атмага мэчбур едиб. JaanM3 чохушаг-лылар, хостэлэр вэ дикэр ку-зэштли тэгаудчулэр Ьэлэлик ишла)ирлэр. Башга Ьеч бир aJpbi-ceHMLinJa ¿ол верилмэ- Ьамлет ГАСЫМОВ, «Халг гэзети»ияи мухбири. НАФТАЛАН. ШУША: СУГУТДАН 40 KYH СОНРА »д?р лил-субут ола билэр. Бу Ьэмин вахт лэрдэ шэЬэр ичра ha киминин Г эдринибипмэдиклэримиз ДЭЛ1РМАНЛАР JAflA ДУШУР ■ ее Эввэллэр демэк олар ки, hap кэндимиздэ су AOjHp-манлары HmaajHpwi. Ьеч кэс бир овуч    дан учун гон- шусуна    агыз    ачмыр, ез унуну    ез ‘    дa¿ирманында у] уд УРДУ- Агдашда да белэ дэ]ирманлар чох иди. РэЬ-мэтлик Эли кишинин paJoH мэркэзиидэки ¿еканэ елек-трик AajHpMaHbi да Ьэми-шэ cacnn-KyJfly оларды. О вахтдан    чох    иллэр кечиб, чох mejxap тарихдэн енли-ниб, AajHpMaHflap да. Инди Агдашдакы елекгрик flajHp-манынын ¿ериндэ 6eJyK-Óe. ¿ук тикилилэр учалыб. Кэнд-лэр ирилэшиб, керунушуну AajHmHÖ. бу керунушдо су дэ]ирманлары итиб вэ тэос-суф кн. xejHp-бэрэкатамиз да дэ J ирманла рл а кедиб. Бу да бир heJaTAMp, та-рнхдир, доланыб кечнр. ЕЬ-TH¿a4 бизи ¿енэ эввэлки иллэрэ . rajHTMara, ¿енэ ¿ах-шыларын бэрпасына мэчбур едир. Агдашда да су /pjHp-манлары керуимэ1э башла. ¿ыб. Гошаговаг кэндиндэ ¿ерй-¿УРДУ итэн годим су äoJhp-маныны бэрпа етмэк arcar, галларын, агбирчэклэрин ¿а-дына душуб. Саг олсун. лар.    ' хе¿ирхаЬлыгларына, ¿аддашларына керэ. Бу барэдэ сепбэт душэндэ ¿ашы 70-и Ьагламыш BahjaAAHH ЬачьОев деди: — Дэ]ирманчы олмушам. МуЬарибэ иллэриндэ кэндимиздэ naJbiMbi3a душэн та. хылын бир грамыны да кенара апармаздыг. Ьамысы. ны езум yjYAapAHM. СоН вахтлар кердум ки, чамаат чох 83H¿¿8T чакир, колхоз. чуларын najbma душэн та-хылын аз гала ¿арысы ¿оллар-да нтир, бир Ьиссэси да дэ-¿ирман Ьаггы кими вери-лир. Биздэн чыхан тахылын чох азы бизэ rajbwp. Бу барэдэ колхозун сэдри Надир ЕЦубовла данышдым. Су дэ1нрманыныи бэрпасы барэдэ фикрям онун да хо_ шуяа кэлди. Элбнр олуб кэядин кэнарындакы трактор паркынын гаршысын- да узанан ¿олун ¿ухары Ьис-сэсиндэ дэJиpмaн учун ¿ер Ьазырладыг. Техниканын ке-ма]и илэ газынты ишлэри апардыг. пуштэ дузэлтдик. Амма. Ьамыны бир мэсэлэ чох никаран салмышды, фикирлэширдилэр ки, индики вахтда дэ¿иpмaн дашыны Ьарадан тапачагыг? Чарэ-сини билеэм дэ данышмыр-дым. Ахыры кн. иш мэгама чатанда Ьэр шeJи ачыб де-дим. О вахт дэJиpмaным да-гыдыланда дашлары апар-масынлар, чаванлар парча-ламасынлар дeJэ, газыб торпага басдырмышдым. Би-лирдим ки, бу дашлар на вахтса карымыза кэлэчэк. ...Бир дэ¿иpмaн да ишэ душэчэк, бир черэк тэкнэ-синдэн xe¿иp-бэpэкэт Гоща-говаг кэндини бypY¿эчэк. ^е-нэ чамаат ез. ладони ез дэ¿иpмaяындa Y¿YДЭЧЭK, к эн. дин мэЬсулу чдмаата xe¿яp веречэк.    **__ Шукур МЭММЭДОВ, Агдашда чыхаи «Эмэк* гэзетииии эмэидапш. БАЛЛАДА JAHFbIH... Срагакуи кече Bajku вэ 20-чи саЬэвш Цтыилыгыя-дакы нефт мэ'дэилэриядэ ¿ажгыи олмушдур. Ьадреаиия тэфеилатыиы 17-чн Ьэрбилэшдирядмив ¿ангымсэндурмэ Ьиссэсяяии I яемрэли мустэгил иостуяуи ройся MBjop Мирза Гафаровдаи е|рэидик. ат М22-дэ кечэ са-гигэдэ BHÖHheJ-бэт Нефт Газчыхарма Ида-рэсинин 4-чу сехиндэ ¿ангын баш aepAHjM барэдэ мэ’лумат алдыг. Ьадисэ ¿еринэ 10 ¿ан-гынсендурэн машын ¿оллан-ды. 200 квадратметр эрази-¿э дагылмыш нефт вэ мазут ¿анырды. Эмэкдашларымы-зын 6eJyK ca’jH нэтичэсиндэ тэхмииэн 2 саат эрзяндэ ало-вун гаршысыны ал маг мумкун олду. Эразидэки елек-трик дирэклэри ¿анмышдыр. Ьэлэлик ¿ашъшыи башвермэ сэбэби KOMHCCHja тэрэфиндэн еЛрэяилир. Бир нечэ eh-ткмал вар. Сои вахтлар аэ’дэнлэрдэ истифадэсиз галмыш кабеллэри хусуси ишбазлар топла1ыб ¿андырыр. нчэри-синдэки мне мэфтиллэри иеэ ¿ыгыб кооперативлэрэ са-тырлар. Ону flejHM ки. Ьэмин кооперативлэр мне мэфтиллэри эпалидэн баЬа пц-мэтэ алырлар. Дикэр сэбэб иеэ електрик кабеллэринин гыса гапанма-сы ола билэр. Лери кэлмишкэн rejA етмэк HCTajHDOM ки, BHÓHheJ-бэт Нефт Газчыхарма Ида- Вэ ¿ангын еЬтямалынын олмасына 6axMiJapar, идарэнин раЬбэрл^и бизим-лэ мугавилэ багламаЛиб. Сэ-бэбини вэсаитин олмамасы НЛВ H3ah едаРЛв8Р93И30В- Шушанын алынмасы Аээр-6aj4AH халгыныя тарнхяндэ эн сагалмаз    Ja рал ар дан биридир. Инди Ьемкн вахт-дан 40 кундэн чох кечир. Элбэттэ ки. муЬарибодэ Ьэр *Ьаисы бир шэЬэрин, кэндин, мэнтэгэнин алынмасы вэ Ja-худ душмана вернлмася ади ha л дыр. Ди кал, Шушанын элдэн кетмэся Ьеч чур ади-лэшэ билмэз. Буну биз бу кунлэр A3ap6aj4aH Милли Ордусунун бутун чэбЬэ бо-¿у угурлу aMoAHjJaTAapMHMH башландыгы анларда даЬа чох у рак агрысы илэ Ьисс едирик. Ахы алынмаз гала-да гала 6hac9Jahk, ииди год-дар душмана даЬа сарсыды-чы зэрбэлэр ендирэ билор-дик. Нэ иса. бунлар кечмиш ола. Факт будур кя. Ьазырда гадим M9A9HHjj8T мэркэ-зимиз душман тапдагы ал-тыидадыр. Ьэр дэфо moJmh 8-нэ гэдэр Шуша да олан AeJymHyaapAaH, сакиилэрдэн, шэЬэр рэЬбэрли1индэн кими-сэ кердукдэ истэр-истэмэз суал долу назэрлэримиз она дикилнр. Ахы нечэ олду? Хэ-¿анэтин кеклэри Ьардадыр? Онларын Ьэр бирнндон ешит-диклэримнз. душунурук кя. кэлэчэкдэ бу xaJaHanm ачыл-масында myoJJoh гэдэр дэ- UZ муавини вэзифэсиидэ чалыш-мыш Новруз Ьэсэнов редак-cHjaMM3a кэлди. Онун дедик-лэрини олдугу кими охучу-ларымыза тэг дим едирик. «Март »¿ында Шуша paJoH рабитэ говша гында Азэр-6ej4aH Республикасы . Али Советники сэдри J. Мэммэ-довун caApAHjH илэ селектор мушавирэсн кечирилди. Мушавирэдэ Шуша paJoH ичра haKHMHjJaTHHHH баш-чысы Мэясур Мэммэдое, ре-¿он прокурору Назир Гули-¿ев, paJoH дахяли ишлэр ше'-бэсиннн ройся ВаЬнд Bajpe-мов, Эли BaJptMAbi шэЬэрн-нин о вахт Шуша да олан прокурору Ел дар Султанов вэ башгалары иштирак еднр-дялэр. J. Мэммэдов Шуша-дакы B93Hjj9T барэдэ соруш-ду. Ичра haKHMHjJoTHHHH башчысы М. Мэммэдоа вэ ДИШ-ин ранен В. BaJpaMoa деднлар ки, BanJJaT соя дэ-э агырдыр. ¿еканэ умид ри олан Лачьш —. Шуша Зарыслы истигамэтяя-дэн чидди тэЬлукэ алтын да дыр. Бу ¿ол Нэбялэр кэндя-янн эн уча зирвэсиндэи интенсив атэшэ тутулур. Тэ’-кядлэ хаЬяш етди к кя, тэ’-чяля шэкклдэ чаялы гуваэ (тэхмииэн мин нэфэр) вэ якя Ьэрби вертол|от кендэрял-син. J. Мэммэдов «JaniH ки, элагэдар назнрликлэр. мэс -уд шэхелэр дэ си» ешндир-лэр вэ те дон р керэчэклэр» — деди. Биз шубЬэ презндентин Ьэ]ата кечиреяии дедиклэри илк иевбэдэ дахяли ишлэр нашрииэ вэ мудафиэ на»-рннэ аидднр. Ьадисэлэрин сонракы инкишафы кестерди ки, Ьэмин элагэдар тэшкклат-лар Шушаяын сэсиян ja ешитмнр. ja да ешитмек не-тэмирдилер. Ьэр Ьалда, кез-лэдиЗимкз кем он кэляб чых* мады. Эвэзиндэ Шушанын езундэ сон дарэчэ «мараглы Ьадисалэр» баш верди. Апрелю 3-до мумкун ола би-лэн KOMajH алмаг учун Ба-fUalJa к эл эн Мэясур Мэммэдов бир* муддэт сонра еши-дир ки. ону paJOH ичра ha-KHMHJJ9TH башчысы вэзифэ-енндэн муэммалы шэкилдэ кэнар етмишлэр. Бунунла элагэдар Али Совета, Президент Апаратына мурачиэт ртеэ дэ нэ ишдэн азад едил-мэсиннн сэбэбини eJpaHa. нэ дэ гануни вэзнфэсинэ »¿ыда билир. MyajJaH гуввэлэр Шу-шада ичра ЬакимиЛэтини Низами БэЬмэнова пэвалэ едирлэр. Бу ¿ахынларда мэн Хан-кэнди. Шуша истигамэтин-дэн ¿олун миналанмасынын (¿ахуд миналанмамасынын) тэфэрруатыны да eJpaHa бил-дим. Миналама эмэли]1аты-на Ислам Ьэсрэтов рэпбэр-лик едирмиш. Мартын эв-вэлиндэ ермэнилэрин Ледди-гат адланан мэнтэгэдэн Шу-uiaja Ьучума Ьазырлашдыг-лары барэдэ мэ’лумат алын-мышды. Буна керэ дэ кечэ икэн тэхмииэн саат 22.30-да Мэнсур Мэммэдовун ота-гында февгэл адэ мушавирэ кечирилди. М. Мэммэдов билдирди ки, Дашалтыдан Шyшa¿a вэ Ханкэндидэн Шуша] а гал хан ¿оллар тэ’чц-ли миналанмалыдыр. Елэ кечэ икэн Ьэмин ¿оллар ми-наланды (Ьэр Ьалда Ислам Ьэсрэтов белэ мэ’лумат верди вэ ону да элавэ етди ки. о тэрэфлэрдэн гуш да сэкэ билмэз). Апрелин нкинчи ¿арысын-да Хан кэнди — Шуша ¿олу илэ БеЛналхалг Гырмызы Хач Комитэсинин машыны крэлил9)ирди. Машынын ми-наланмыш саЬэ илэ нечэ иро-лилэди)и чох шубЬэли иди. Элбэттэ, мухтэлиф вариант-лар ола билэр. Jo’hh экэр комитэнин эмэкдашлары Шу-oiaja кэлди клэри барэдэ мэ’лумат вермишдилэреэ. мн- Эждэр MehAHjeB, Арзуман Кэлбалы)ев вэ б#шгалары. аи Кире дагыядакы де)уш ба-^ рада ма’луматы да мэнэ Эрэстун Эсэдов билдирди: «Гэфлэтэн ермэни Ьучумуиа мэ’руз галан aacajAM де)уш-чулэримиз ики еаата гэдэр - атышманы давам етдирдилэр Хе)ли итки вердях. Бундан сонра гардашым Елшэн ча-дыры парчала)ыб мэнэ эмр етди ки, кедиб кемэк чагы-рым (чунки paTCHja сыра дан чыхмышды). Мэн flejym • Me¿- даныны тэрк едэркэн Елшад, Камил вэ Шакир агыр ¿ара- ланмышдылар. Галанлары атышманы давам етдирмрди-лэр. Онларын сонракы тале-¿R Ьаггында бнлди]им будур кн. саг галаиларын ha мысы эенр душмушдур. Ииди сагдырлар,- ¿a Jox — flejo билмэрэм. Мэи Кире дагын-дан бирбаша Typmcyja кол-дим, Bd3H¿aT барэдэ мэ’лумат вердим, кемэк исто дим Дедилэр ки, нэ лазымдыр-са биз eA04ojHK. Сон иеэ то чили госпитали кетмэлн- сэн...» Ьадисэлэрин сонра нечэ 4opaJaH etAHjH барэдэ мэтбу атда w«|>aJoT гэдэр мэ лумат вар. Лакин мэн Шуша гач- гынларына сон дарэчэ 6ejyn rajry илэ ¿анашан, лазыми кемэклн к кестэрэн республика Рабитэ Назирл^инян ишчилэринэ — Надир ЭЬмэ-дова, 0мэр hycejHOia, Абдулла ЭЬмадова во башгала-рына сонсуз миннотдарлы-гымызы билдирмэк истэр-дим. Назнрл^нн ишчилэрн Фaтмa¿ы кэндиядэки пансн-онатда 29 гачгын аил оси ¿ер-лэшдярмиш вэ онлары ишло тэ’мин етмишлэр. Гачгынла-рын Ьэр бярииэ мин манат бнрдэфэлик ¿ардым кестэрил-миш. еЬт^ачлары учуй «Нива» машыны а)рылмышдыр. Шуша фачиэсинин дндэркнн-лэринин бир гнеми дэ Эзнэ-бэ]ов адына Нефт вэ Газчыхарма Идаресинин санатори- налар мувэггэти зэрэренз-    »риа пдарж-ппип лэшдирилэ билэрди.    Лакин    ¿а-профилактор^асында    jep- гонаглар кетдикдэн    сонра    лэшдирилиб. Мэрдэкан rece* Ьэмин саЬэ ¿енндэн    де!уш iHj; аа«|Ц Ш| кэтирилмалн^ди. факт будур кя. Ьэр MaJbiH 7-дэн 8-нэ кечэн кечэ ермэнилэрин техникасы Ьеч бир MaHeaJa раст калмэдэн «миналанмыш» (эслинда ке-мяиаланмамыш) са- ВЬ рунур, Ьодэн i lyoiaja »дэя раЬатча кечиб дахил олмушду. О дэЬшэтли кечэдэ эи амансыз ^¿ушлэрдэн бири Шуша ¿ахынлыгыида. Кире дагыядакы постда олду. Да-гын ашагы Ьиссэсяндэ бизим. ¿ухары Ьиссэсяндэ иеэ ^мэнилэрив посту дурурду. ¿ушчулэрнмиз ермэнилэ- ерм) ДвЛ зрямиз рэ бе)ук Кире дагыиа кеч-мэ)э имкан вермэмэли иди-лэр. Лакин мa¿ын 8-дэ сэ-Ьэр саат 7-дэ кучлу техника ва чаялы гуваэ илэ Ьучума кеч» гулдурлар бe¿Yк Кнр-си дэ элэ кечирдилэр. Посту-музда ЭО-а гэдэр »¿ушчу вар иди. М» оилардая бир чохунуя адыны чэкмэк ис-тарднм:    Камил    длэкбэ! аелмар Мэммэдов. ЭЬмэдзадэ. Шакир для)ев( ТаЬир Эсэдов. AJдын Мэммэдов. Елшэн Эсэдов. Меч* нун Эсэдое. Эрэстун Эсэдов. (сборов, Шапин бэенндэки Ьэмин caHtTOpHja-да 35 аил» раЬатлыг тап-мышдыр. Мэни мутээссир едэн даЬа бир Ьадисэд» данышмаг истэрдим. Тэхмииэн 4—5 ил эввэл Шушада BHaaJoT Иб-раЬимов адлы бир нэфорлэ таиыш олмушдум. Аялэси илэ динч эл Majo кэлмншдн. О вахт дуэ-черок кэемншдик. Лакнн Гарабагда баш вер» мэ’лум Ьадвсэдэр мэнэ чох белэ таяышлыглары унутдур-мушду. Амма barar от» дэ дуэ-черок уяудулмазмыш. Вила ¿эт ИбраЬнмоа Шушаяын сугутуидая сонра гачгыилар комитэсяиэ кэляб ммим тал-дыгым ¿еря еЬэииб, ах тарыб тапыб.. Имканы да-хяпнядэ кемэкляк кестэ-риб. Ьэр куя бя» ¿о-лухур. Бир сезлэ. бу чэтин кундэ сонсуз дигготян вэ »¿гыяыя mahHAHjHK. Лакни биз шушалылар годим шэ-Ьэрим^зян элдэн кетмэся илэ Ьеч вахт барышма]ачаг. Je няд» догма очагымыза га-¿ьггмаг учуй мубарнзэнм давам етдир8«э]ик. Пиру ЬЭСЭНОВ. ;
RealCheck