Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 23, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 23, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ » шт iwi«. ил. и» но А ктJoр омру Сан еме| де|илсан Маним нэзэримдэ calma Ьемише K6J узуне бензе1иб. 4* I казал аналардыр... Начнб-дирлар. хе{ирхаЬдырлар, • не-мат ли. намуслудурлар. «0Kej ана*дакы Дилара образы Начиба ханымын ан угурлу геЬреманыдыр. Се-каткарлыг сарыдак Дилара образы мидли киноиууун ан казал, ан мараглы нумуна-евдир. Начиба ханымын даЬа бир ана образы — «ЭЬмад hapa-дадыр?» филшшдаки шух Jepmiuni, гадд-гаматли, де-Jто-кулан, гуш ними гол-га-над ачыб сузан, pare еден, меЬрибад, куларуз Наркиз хала. Диггат един. Дилара за Иаркиз хала. Дипара канч-дир, Наркиз хала иса Jaiii-лыдыр. Дилара ушат икан jeTHM галмыш apKaJyH бир ^шагы Шв бв)утмалидир. [аркиз хала иса азиз-ха- Вилмнрам, балка сяйшЫе му-гаддас бир }ер ними оахды-рымдзн бела душунмушам. Валка да саЬна адамларыяы ге1ри-ади Ьесаб етди{имдэн онларын унваныны ка^ узу билмишам... Нар палда сапна мена сама ними елчатмаз керунуб... Инди да мена ела калнр ки, саЬне ила «Аллап еви» — ка! арасында бир влага вар. Ге^и-ади влага. Республикамызын халг ар-тисти Начиба Маликова да маним \«ке! узу* геЬрема-нымдыр, сама улдузумдур... Начиба ханымын образла-рыны ¿агин ки, сиз да севир-синиз. «0ие| ана* филмин-даки Дилара. «ЭНмед Ьара-дадыр?*да Наркиз хала, «А1кун» тамашасында А1-кун, «Вагиф»де Хураман, «Ьэ1ат» тамашасында Атлас, «Сэ]авуш*да Фиранкиз. «Гэ-рибэ оглан*да МэлаЬэт, «Ана урэ1и» тамашасында Инчэ. «Буллур сара1да»кы Гонча ннанмырам ки, тамашачыла-рын Jaдындaн чыхсын. Начиба Мэликованын сэ-нэт биoгpaфиJacындa гэрибэ. лакин хош бир тэсадуфдур ки. кино вэ театр режиссор-лары ону чох вахт ана ролу-на да'ват едиблэр. Актриса-нын ]аратдыры образлар арасында нечэ-неча ана вар. Нэ-чибэ ханымын «аналар*ы Ï Г чатдырЫб, она гыэ да сечиб, ‘ бу кун-сабаЪ TOJvHy едачак. Дилара филм oojy Ьамщпе нараЬатдыр, гамлидир. Виз ону ¿алныэ сонунчу кадрда рекдан севннан, раЬат надо алан карурук. Наркиз халанын иса гашларынын ду-¿унлаямасиии бела сеамирик. О бизи 65 1умору, мелаЬати ила о гадар чазб едир ва инандырыр ки, онун кино геЬраманы олдугуну унуду-руг.    '    *    • Начиба ханымын саЬна гэЬраманлары арасында да аналар чохдур. И. Эфенди Je-вин «Буллур capaj»fla nJecH-нин тамашасында Гонча гы-са емурлу бир образ дыр. Онун сапна Ьедеты 15—50 дагига давам едир. Лакин бу ана образы актрисаныя ифа-сында долгун ва кучлудур. Адама еле калнр ки, Гонча бутун тамаша 6oJy саЬнэдэ-дир. Бир дагига да саЬнани тарк eTMajHO. Bejyn haJaT вэ сенат тэчрубэси газанмыш, аз гала JapbiM вер сэ1шэдэ ол-муш Начиба Маликова Гонча ананын психоложи сарсын-тыларыны. нараИатлыг вэ изтирабларыны ела сэнэткар-лыгла ¿арадыр ки, тамаша-нын бутун Hfleja ва мэгсэди билаваситэ онун ифасы узэ-риндэ чэмланир. Хатира НЭЧЭФГУЛУГЫЗЫ, театрпгунас. ASWBAJ4AH ИСПУбЛИКАСЫ МФДМШИП т [\    НАЗИМИ1И AMNAMAH ДММТ АКАД1МИК -OIWPA И >АМТ TiATHl Аяврбфаи Рвспублиилсыиыи вмвкдф ГАНДА! ГУЛИЯВА гг ЯМ .V И|умум 17-АЯ «AIA МАНМУДОГЛУНУН иштмракы NQ3 Шофмго АХУНДОВА John тамаша «МАЛИН ГА1АСЫ» ) п«ад*лм опара Либреттосу — Сула)маи РоНимов во Носондор Чошгунуидур. Томоша соат 11-до бошлаиыр. Билотлор тоотрын иассасыида con 10-дан 11-док сатылыр. АЛРЫЛЫГЫН СОНУ ВАРМЫШ бтан иЛин па1ызында Гу* сарын Кчан канднна Америка Бярлешмиш Штатлары-ныи ТЭДу-Черси штатындан бир мэктуб кэлдн. Мэктуб бутун кэндда эл-эл кэзди. Инкилнсчэ билэнлэр оху]уб дедилэр ки, мэктуоу 1939-чу илдэ Кчаны тарк етмиш Бе1дуллаЬ РэНим оглу Баба-)ев Jазыб. ...Бе1дуллаЬ Баба1ев Гу сарын Кчан кандинда догулуб. 30-чу иллэрин кэнчлэрн ними о да бе]ук арзуларла 1а-ша1ырды. Тэоиэти сэрт олан, агач битирма]эн Кчан .кэн-диндэ агрономлуг етмак, '*ор-пагы чана кэтирмэк онун эн бв]ук . арзусу иди. Губада техникум, Кэнчэда институт битирэндэн сонра Ларкун кол-хозунда бир муддат агроном ншлэди. Сонра да муЬарибэ башланды... Тале ела кэтирди ки, ела муЬар^банин или кунларин-дэ аенр душду. Эсирликдан азад оландан сонра бир неча ил Итали]ада 1ашады. Сонра Америка кечду. Тарих елмлэри на ми зад и .^ла Jyнycoвa «Истиглал* гэзетинин етэн илкн 4-чу немрэсинда Jaзыp: «Еркан и]ун сэЬэрлэриндэн бнринда узаг Америкадан РаЬнм Ба-баоглу занк еламйщдн. (Аме-рикада БeJдyллah Баба]ев Ре» Ьим Бабаоглу кими таныныр — В. С.). Бу а дам бутун шуурлу Ьа]аты бо]у Азарба}-чанын истиглали]1ети уг-рунда мубариза апармыш-" “ Рас ' дыр. Meh3 о, М. Э. Расул- задэ н JaHbtHi зада ила бирлцкдэ Ьнтлерия * ында олмуш, Ал мани ja да Ä3apoaj4aH демократии Рес- публикасынын учранкли 6aJ* рагыны галдырмышдыр. Му-тарибэдэн сонра АБЦ1-да A3ap6aj4aH чамнЦати )арат-мыш, «Истиглал* газетинв бурахмышдыр. 75 1ашлы бу иисан jene Азерба1чан har-гында фикирлэшир, онун raj- JA ПОН ЖАДАН СУМГА1ЫТА ••• гылары ила JamaJup. Тара ]анварда о, бизим евнмизэ занк чалмыш, дардимиза шарик олмуш, тэсэлли вермиш-дир*. Бе1дуллаЪ Ba6aJeBHH вмур-кун ]олдашы черкез гызы-дыр. hep икиси Республика-чылар Парти1асынын фэал узвларидир. АБШ-ын кеч-миш президента PejraH вэ индики президеити Чорч Б у шла шахеи танышлыглары вар. hap ба1рамда поезиден-тин имзасы ила теории те-леграмы алырлар. РаЬим Бабаоглу 197СМ1И ил эдак АБШ-дакы АзербнЬ чая чэмиЦатинэ садрлнк еднб. О, чаванлырында Ьам бе]ук ся]асатла, haM да биэ-несла машрул олуб. Инди бир магазасы вар. На огланлары Кзримхан, РбЬимхан ва Сэ-лимханын, на да гызы Инчи-ханымын квма]инэ еЬти1ачы вар. Кефи как, дамары чар jamajHp. Ьэла Гафгаздан, Азарба)чандан Америка1а кедэн ронагларын ¿анында да борчлу галмыр. Онлара элинден калан Ьврмати едир. Узаг Америка торпагында бар лазки jaunjHp. Кефи на гэдэр как олса да ypaj» догма Аэврба)чанла да1унур. Илдврдан бери она говушма-ра чан атыр. Амма тэраддуд едир. Нала антисовет табли-раты апардыры учуй ону «а-тан хаиня адлаидырдыглары-ны уиутма]ыб. Ваган устунда JamaAbirbra, баш ajAHjim, еланда баш roj-дурун торпагдыр. Батан «коммунизм», «сосиализм», «Сов.ИКП* де)ил. О ва онун кимилар маЪз бела фнкирлэ-шиблэр. РаЬвм Бабаоглу бу JaJ Батана денмак, догмалары ила керушмэк арвусуядадыр. Видади СВВЗНХАНОВ, «Дост JaM&H кунда таны, нар* аталар сазу Janoraja-ньгИ    аз памкарларына — сумгв^ытдакы « Синтез каучук* ИстеЬсал Бирли]и-нин нефт-кнм]ачыларына xej-ли Иуманитар ]ардым кастар-миш «Ничимен KopnopeJmH» вэ Иокогава фирмаларынын тямсалыида езуну бир даЪа догрултмушдур. Харичи бизнесменлар чаря илии февралында бир* ли)ин заводларындан би-риндэки Е П-300 истеЬСала- тыяда баш вермиш 6ejyn газа натячасинда зарар че-каиларии ва з1далан№ларин муаличася учун 10 мин доллар маблагннда дава. давмаи катярмишлар. Бу куиларде муасснсада JanoHHja фирмалары нума-]аидалари тарафиндан Памии Ьуманитар ]ардымыи Сум* nJbiT «Синтезкаучук» Ис-теЬсал Внрл^инин коллек-тивина тагдим едилмэси ма-расими олмушдур. Азаривформ. . * Халг газети * . редакси]асында реклан-ком-Mepenja хиднати фаали^ат кестарир. Газет истаиилав реклам ва е'лавы дарч еда билар. Бувув гчув бирбаша редакси]а]а нурачиат етмак j лазымдыр. :[ Гввавымыз: BaKS,EejyK давиз кучаси 18, III мартаба,отаг 1. Азаривформув бивасы. На' л у мат телефову: 93-79-81. il II II II HII It II11111111111111 u1 11 и и и и и if » » и и и и и и пи »» " •• ЩППППППГ leiÊiÊieiÊiiiiiiiMiÊiËieitiÊiiiÊiÊieiiieieiÊitiiieieitjumajjinjmnj СУМГА1ЫТ Ш0НЭР ФАРС ДИЛИ Î0MAJYJIIIY ОРТА ИНТЕРНАТ мактми 1W2—1Ш-чу Д«рс или учуй тядрмси Ахярбфм дмлммдя I—11-мм смицфляря, тядрмси рус дмлиидя ел ян 1, 6, 7, Ir 10-му смиифляря ШАКИРД Г0БУЛУ Е'ЛАН ЕДИР Мяктябя дахил олмаг умун ашагыдакы сяняд-ляр тяляб олунур: — директору« адына яриая; — сдрламлыг Наггыида apajbtiu (форма 26); — ата ая амамыи орта а|лыг емок Ьаггымы кос-тярмек шорти ило мш {оримдои ара)ыш; — аиле теркиби Наггыида ара{ыш; — доаум Ьяггыида шоНадетиаме; —- мектебде oxyjan шакирдлерии шехсм иши (2—10-му сиимфлер). Мектебде фарс дили икиичм емнифден тедрис олуиачаг. Интернат мектебде шакирдлер палтар, |емек ве jarar иле те'мим олуиурлар. Тек еиалар уэвлук Наггындяй азад едилирлер. Сеиедлер 1992-ми ил и|уиуи 1-ден е'тмберои беаар кунуидеи бешга hep кум cohep сеет 9-даи ахшам сват 18-дек гебул олунур. Мектебии уиваиы: Сумга{ыт шеЬери, бмрлош-миш моЬолло, МеЬди hycejn кучеси, 6. - Телефонлар: 5-37-14; 5-19-59; 5-18-11. мудитмт. АЭ0Р1АМАН РЕСЛУ1ЛИКАСЫ К0НД ТОСОРРУФАТЫ 80 0РЗАГ НАЗИРЛШИ 0. Ч Р0И01ЛИ АДЫНА ЗАГЙТМЙ КЭНД ТЭСЭРРУФАТЫ ТЕПМШ 1И2 — 1И1-«у д«рс мш учуп «|m шЬом мшым« ашмымшм ипмеммр уарп т*лм* гмулу глан адм. • 60АНИ Шб'БШе Каид тасарру«пы маЫумары астаБсаяыиыи ташкмм ва мгиалаииЦш — .таЬсил муматм 1 ИЛДТгП**Ун татоаамм|асы таЬеил муддатм 2 tOi 6 а)дыр. Эеобфаряыг — тоЬсмл муддяти 2 ил 10 «|дыр. ▲рымылыг — тяНсмл муддоти 2 мл 6 а|дыр. ГЮАБИ Ш0'Б010 Кяид тясярруфящ моЬсуливры мстяЬсяяыиыи тяшммлм яя тяхмояоюфкы — тяЬсил муддяти 3 илдир. Зоотякммиа — тяЬсил муддяти У ил 6 я|дыр. Г0БУЛ Г AJ ДАЛ АРЫ Тяхиикумя орта умумтоЬсмл моктобляри Няч-миидя тяЬсили олаи Ааврба)чеи Ряспубликасы ая-тяидашлары, Ьабяля Мустягил Дяялятляр Бирли)и ■ятяидашлары вя Мустягил Дявлятляр Бирли|и яраяисиидя jauiajan харичи вятяидашдцр гябул одилирляр. Тяхникумда дярсляр Азярба|чаи дмлиидя кя-мирилир. Тяхиикумя дахил ялмяг умун яшшыдакы сяияд-ляри тяг дим ятмяк лааымдыр: ВаЬид формада дирякторуи адыиа (азылмыш яризя. ТяЬсил Наггыида сяияд (ясли). 086/У иямряли форма узро тмбби ара)ыш. 3X4 см. олчудо башачыг чокилмиш 4 одод фо-тошокил. Иш стажы олаи шехслор яризоии аордикдо муессисе во ja идаро реЬбярляри терефмиден тос-диг едилмиш емок китабчасыидаи, колхозчулар исо идаро Налети««« тосдиг отди|м колхоз омек ки-табчасыидаи чыхарыш тег дим едирлер. Колхоз, совхоз, муессисе ее тешкмдатлер тере-фиидеи коидерилонлер, ejann iue'6eje дахил олмаг учуй 4 иемреяи, ги1аби ше'бе|е дахил олмаг учуй нее 5 иемрели форма узре кендериш. Паспорт, Ьерби билет (еЬти|атде олан Нербм ■еэифели шехслер), ¡«худ чагырыш шеЬадетиамеси (чагырыш ¡ашлы шехслер) шехсен тег дим едилир. 9jaHM ш#'бе)е дахил олаилар иш стажыиы тес-диг аден сеиедлерин еслиии дере илийин башлеи-рычында тегдим етмелидирлер. Эриэелер ejann uie'Òeje и|улун 31-док, ги|еби ue'6eje исо ио)абрыи 1-ден 31-док гебул одилир. ГЭБУЛ ИМТАНАИЛАРЫ Тутуиуи технолоки|асы, коид тясярруфяты мяЬ-суллары истоНсалыиыи тяшкилм вя тяхнолоии|ясЫг Ьабяля зооба|тарлыг ихтисасы узре дахил олаилар Азорба)чаи дилкндеи {азылы (имла), ким]адаи шифаЬи, «рымылыг яя хоетяхииия ихтисасы узря дахил олаилар исо Ааорба{чаи дилиидеи {азылы (имла), биолоки)адан шифаЬи гебул имтаЬеиы еор-мелидирлер. ТеЬсил сеиедииде |алиыз «4» ее «5» ги|метлери ^ олаи шехслор «Тутуиуи тяхмоле*и|есыв ихтисасы узро мусаЬибоиии иотичолориио осасои имтаНаи-сыз гебул едилирлер. Мусабигодои кечмо|яилер умуми rajAa есасыида гебул имтаЬаиы аормолидир-лер. Гобул имтаЬаилары о]аии ше'беде и|улуи 15-деи августуи 15-док, гм)аби шо'бодо докабрыи 1-деи 22-док кочирилир. Т0Л0Б0 КЕГ0ТИН0 Г0БУЛ Гобул имтаЬаиларыиы муаоффогиЦотло вором шехслор техникума мусабмго |олу ило гебул олуиурлар« Орта умумтоЬсил моктоблориии гызыл ■e ja кумуш мядалла, орта тяхиики паше мектебинм ферглеиме диплому ило битмрон шехслор, техникума ммтдЬаиеыз гобул едилирлер. Гобул кмтаЬанларыидаи мувяффот    ги|мот алам )отим ушаглар, яялйдф Ьима|осиидои мЯЬрум олаилар, гобул замены кузяштли Ьугугу Ьаггында Ьерби комиссарлырыи шеЬадетиамеси олаи еЬти-)ата бураиылмыш Ьерби хидмотчицор, Азерба(чаи Роспуб ли касыиыи а ли фехри адларыма ля|иг кору лмуш аетеидашлар, шоЬмд аилесиндеи олаилар, Гарабатыи jyхары Ьиссеси ве сорЬод ря|оиларыидаи олеи гачгыилар техникума мусабигядоииоиар гобул едилирлер.    •_ Сечди]и ихтисяс узро ишяо|енлор, оЬти)ата бу-рахылдыгдаи сонра ум ил муддятииодяк Ьерби хмдмотчилор, Ьерби хидмотчилория араадлары, )ахыи ихтисаса дахил олаи техники ияшя мяитяб лярииим мя'зуиларч 3 ¡ашынадок ушаты олаи иш-лямя|яи гады ил ар, Ьабяля идяря, муессисе яя тяш-килятлярдяи кеидеришле кялямляр мстяЬсялятдам «{рылмядям тяЬеиля или ияябядя гябул ядилирляр. Тех нику мун «|яим ую'бясиия гябул о луней лер умуми га|да узря тягаудля вя |«тЯгх«ия идя тя'.мии едилирляр.    л    _ Сеиедлер бязяр кунлеринден бешга bop кун сват 9-даи 17-дек гябул олунур. 0лавв мя'лумят алмаг учуй техникума муремиет ятмяк олар. Такимкумум упаяны: 374550, Загатяла шяЬяри, Низами кучяр!, Л Тяляфяилар: 5-21-91; 5-24-28. МУДИРММ0Т. АЗФРБАтН «СПУБЛИКАОЫ ХАЛГ Т0НСЙЛИ НАЗИЕЛиИНИИ . , - хамим днлта tomajyimy кимнаэшАсы 1992—1993-му дярс или учуй 1-мм вииифляря Азярбя|чаи яя рус бялмяляри узря шаю#д гмулу глан аДиа KmaumimJm« шакирАлара умуми «рта тамил •ярмякля ¡аиашы 2-ми симифдяи 6ашАа|араг араб •я иикилис диллярм дярииляшдирилмиш протрём узря кячмрилмр. Мяктябя есасяи Аз6рба|чаиыи кяид ря|оилярымдаи кяляи, Ьямчииим Бякы шяЬя-риидя JeuiajeN, бу дилляря маратмФляи, 7 |ашы сямт)абрадяк темам олаи ивта'дадлы ушаглар гябул олуиурлар. Сяиядлярии гябулу Иуфуи 1-дяи 25-ия гядердир. Мусабигяляр валидя|нляря билдирилмиш чяд-аял узря август а)ымын 1-дяи гядяр anaрылечат дыр. Кимнааи|а|а рациа влмаг унуи гавуя ивмивви|а-сыиа аиигыдаиы саиадлари тегдим атмаи лмым* дыр)     , 1. Валида^нии, ]ахуд аиу аам адаи шахейи дираиторуи адыиа |яадыгы арила. 2. До. ум Ьлггыидл шаЬадатиама <асли). S. Ушатый еагламлыгыиа аид 26-У формалы тиббм ара|ыш. А Ушатый |ашадыты |ардаи ара|ыш (2 иусяа). 5. Аила тармиби Ьаггынд. ара|ыш (2 иусяа). А !«лида|илврии орта а|лыг амаи Мггыиыи миг дары барада ара|ыш (2 иусяа) 19»1-ии ил уиуи I—XII фар уара. 7. 4 «дед 3X4 см. алчуда фотошаиил. Мусабигаларда гебул комисси)асыиыи улллари ушатый талаффуя га|длллрыил риа|ат атмасини, иитгинии а|дыилытыны, ардычыллытыиы. сая япти|я. тына малик олуб-олм»масыиы, чумла гурмЯг бача-рытыиы, муаЦаи аш|а аа Ьадиса Ьагтыида тасяааур-ларини, Насаблама вардишлариии ва риЦяи тафак-. курлариии |охла|ырлар. Даре машталалариидан сои р. шаиирдларии ааа бурвхыямасыил мустасиа Ьалларда ичаяа аарилир. Кимнаяи)ада (I—VIII сиииф шакирдлври «ва |ал-иыз •алидя)илярии ая ja оилары еаез еден шехс % лерин муша|ияти иля бурахылырлар) шакирдлерии сахленмасы учуй залиде|нлер муаафмг repapa есв-сеи Myejjen едилмиш меблегде е)лыг Ьагг вермели-дирлер. Тек еиалар, о чумледеи еилеиии а|лыг орте умуми келмри адам бешына аз олаи аалнда|нлер Ьагг аермекден азад олуиурлар.    • Элаае мо'лумат учуй 25-40-79, 7^59-36 немре-ли телефонларла зеик етмек олар: YHBAM: Бакы-48 Гара-Чухур гесебоси. КимиазиГ^а метроиуи Тара Tapajea стаиси{асыидан 138 иемрели автобус* ла, Нефтчилер стеиси}аеыидеи исе 231, 37 иемрели аатобусларла, 209, 266 иемрели маршрут таксилер- ла «алмаи олар.    МУДИНШФТ. дяорбКиаи Распувлииаеы СаШф НляиряЦи 1992—1993-чу даре или учуй г^тии М ма! 1992-чи ил ивмрвсиидв Сумга|ыт тибб мактовииа гебул учуй вврилмиш в'лаиа ДУЗФЛИШ    ,_ Рус болмасииа дахил олмаг иств|вн j ант лер габул имтаЬаиларыиы рус дилиндв ввра- «аилар. Бала ки,    i рус дили ев адвбиивты — ммш«1 биолоки|а — шифаЬи.      Mvoê- Элаав мв'лумат влмаг учун бу уиванв мурв-иивт етмак лааымдыр: Сумга)ыт швЬври, Достлуг кучаси 7. Таяафшк «9-14.      ,    — " Е ТИВАРСЫЗ СА2ЫЛЫ? 1985-чя W. Азарб.|«н Х«г ^Пуи Ттнбшр- сыз сз1ылыр. АЛЛА!* РОЬМЯТ *ЛЯСИН Иис- Маи- AÖ- юе, о.    j—— • *» *“    Химбоауа    , мфаты ял» алагадар кадарлаадакларияк вклдяряр » [даркя Ьузила Аашсатлыты аарирлар. .    _ м расохблпясы Дахши Ншяар Наз*^м: ^-7|и1^крля|яг ясяитат идарвеняян рвася — аяасы .    РэЬила    ШИХМ1 аахтсыа явфаты яла    .    кадардаидлЦик    бялди«Р. j дэрии Ьузнла башеаглыры веряр. I Ш. Ьвсанош И.    “^^р^суяжда11*0®. В hTcaJnoa. К. Гуля)*». 3. ЭлЮ«». .    д s:    “â'Tmî.â юлаашлары Ciato г    Савад    хаяшм ввфвтыидан «садврландиклвртш бнддирир ва дарии Бузн-I ла башеаглыгы верирлар. И. Ал—мяееа, аизсы Гвшар уатеимя ¡мфаты иунасибатяла дерни Ьузиле башамФУЦвераряер. «Азербмеша» ИВ коллеятшм ве рефублшка цело* ! чялврм их Млвмааадаиея яр, марЬуиув вахтсыз  ---  - j рев ^увяле башеаглыгы «ерирлар В Аббасов Е. Гуля)ев. А. Маимедов, А. Шадляисив, дашларыВ. Хфуидша« вахтсыз аафаты итяасибетиля кадарландя)««* вилдярир \ а» дарах Ьтаяля башеаглыгы аарарлар. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Та'сисчи: «Халг гаяатшиош I# Viinaimiiii - ЖумшлмсккмА коллектив «Хааг Уояяфяиазр: aw*ayawT муЬасибаик т- 93-34-23, STM SA BAKU IIMhWN, И1ТК ДММ — 1М4-И. шярлбмя ml« — IMMIt — 12-12-74. тидашти — 92-70-61. Наабатчиаажктор; Е. Г9ДИТОВ Ийоалажиышдыр: 23.00. 68814 Ф 1 а 3 4 8 9 Г В • М II 13 16 li М.12 3 4 8 8 7 8    ВлиА « $ \ - ;