Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 23, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 23 ШУИ 1992-чм ИЛ. АШКАРЛЫГЫН СОНУДУРМУ? Республика Дмл»т Метбуат Комитаси Даври Матбуат Идарасинин раиси Симран НОСЭНОВЛА мухбиримизин саНбати. — Газет вэ журнал кешк-ларннэ баханларын урэЗи ачылыр. Анчаг бу мэтбэха <!элэд оланлар бнлнрлэр ки, вазв]]ат Ьеч дэ кврунэн ними де]нл... — Бэли. илк бахышда газет вэ журнал базарында боллуг охучуну севиндирир. Сон ики-уч илдэ деври шрлэрин саЗы гат-гат ар-тыб. ИндиЗэдэк Девлэт Матбуат Комитэсиндэ 335 газет, 105 журнал вэ 5 ин-формаси]а aкeнтлиJи геЗ-диДатдан кечиб. Буну аш-карлыгын вэ демократ^а-нын бэЬрэси кими гиЗмэт-лэндирмэли^ик. Амма сиз дejэн ними, бу, мэсэлэнин мэ'лум вэ Ja аЗсбергин кврунэн тэрэфи. дир. Базар игтисадиЗЗатына кечид шэраитиндэ кутлэви информасиЗэ васитэлэри чох бе^к мaлиjjэ чэтинликлэ-ри илэ узлэшиб. Кагыз, мэтбээ хэрчлэри бир нечэ дэфэ .артыб. Мэсэлэн, газет чапында истифадэ олунан бир офсет тэбэгэнин пОмэ-ти 25 манатдан 1000 маната чатыб. .Вахтилэ тону 270 манат олан гэзет кагы-зы инди биржаларда 20 мин маната сатылыр. Jaxшы ки, кечэн ил «АзэрбаЗчвн» нэш-рнДатыныи pэhбэpлиJи эсл са!шбкар ними Ьэрэкэт едэ-рэк учуз г^мэтэ xeJли иа-гыз алмышды. Экэр Ьэмин кагь!з алынмасаЗды инди деври нэшрлэрин де. мэк олар ки, Ьамысы ифла-са уграмышды. Бир дэ. мэтбуатын бу-кунку вазиДэтинэ гануна-yJFyн вэ тэбии просес кими бахмалыЗыг. Бутун ичти-мaи-cиJacи дэЗишиклнклер деврун дэ эн эввэл мэдэни]-¿эт вэ онун апарычы саЬэ-си олан мэтбуат мухтэлиф мэЬрумиЗЗэтлэрлэ узлэшмэ-ли олуб. Бэ’зилэри иддиа едир ки, мэтбуатын бу вэ-зииэтэ душйэсиндэ муэ^эн .данрэлэр кунаЬкардыр. Ку-ja онлар езлэри гэсдэн белэ вэзиЛэт 1арадырлар. Эс-линдэ исэ мэтбуата Ьеч бир тбз1иг кестэрилмир> Онун узлэшди1и мали^э чэтин. ли]и базар игтисадиЗЗаты-на кечидин догурдугу проб-лемлэрлэ элагэдардыр. Лакин бу да Ьэгигэтдир ки, -»„республиканын истэр кечмиш, истэрсэ дэ индики рэ^бэрлфи мэтбуата гаЗ-гы илэ ]анашмыр. ДаЬа дог. русу. дердунчу ЬакимиДэт адландырдыгымыз мэтбуаты лазымынча гиJмэтлэндиpэ билмир. Кечид мэрЬэлосин-дэ девлэтин деври мэтбуат Ьаггында хусуси консёпс^а-сы олмалыдыр. Ьэмин кон-сепс^ада гэзет вэ журнал-лара малиЗЗэ ¿ардымы вэ дoтacиja верилмэсинин ва-чибли]и    илэ Jaнaшы кечид деврундэ мэтбуатын узлэш-диЗи бутун проблемлэрин Ьэлли joллapы муэДэнлэш-дирилмэлидир. — Ра|он гэзетлэриндэ ча. * лышан Ьэмкарларымызын вэзнДэти лап агардыр. Он* ларын редакснЗамыза кта-дэрднклэрн мэктублары Ьэ. Зэчансыз охумаг олмур... — Кечэн илин ЗаЗында республика Назирлэр Каби-нети ра^н гэзетлэри Ьаг-гында гэрар гэбул етди. Ьэмин гэрара эсасэн онлар раЗон будчэсиндэн чыха-рылды. Эслиндэ базар иг. тисадиЛатына кечид шэраи-тиндэ бу кутлэви нэшрлэр вэ орада чалышан 700 нэ-фэрдэн чох журналист та-лeJин умидинэ бурахылды. Инди раЗон гэзетлэриндэ двзулмэз вэзиjj9т 1аран. мышдыр. Девлэт Ьэмин гэ-зетлэрэ тэ’чили мадди Зар-дым кестэрмэлидир. Ьэм дэ Назирлэр Кабинетинин Ьаггында данышдыгымыз сэЬв гэрары лэгв едилмэли-дир. РаЗон гэзетлэрини 1а-шатмаг учун дикэр Зол кер-мурэм. — Экэр вэзиДэт белэ давам едэрсэ тэхмннэн нэ гэдэр мэтбуат ишчиснни ишсизлнк кезлэ!нр? — Ьазырда республика-мызда деври мэтбуат сис-теминдэ 3 мин нэфэрдэн чох адам чалышыр. дев-лэт сэвиЛбсиндэ конкрет вэ тэ’чили тэдбирлэр ке- Булмэсэ гэлэминдэн башга еч бир мулкиДэти олма-jaн бутев журналистлэр ор-дусу ишсиз галачаг. Онла-рын газанчына 4' — 5 нэ-фэр аилэ узвунун кез дик-диЗини дэ нэзэрэ алсаг 12 — 15 мин Ьэмвэтэнимизин нечэ аилр вэзиДэтэ душэ-чэЗини тэсэввур етмэк чэ-тин дejил... — Гэзет вэ журналларын элавэ кэлнр веркисиндэн, 28 фам дедн]нмнз веркн* дэн шд олунмасы Ьаггын-да Милля Мэчлнс гэрар верэндэ бир аз раЬатландыг. Тээссуф кн, Ьэмин гэрарьш ичрасы Ьаггында Ьэлэ дэ республика президеятнннн фэрманы вернлмэ|нб... — Эввелчэ ону деЗим ки, мэтбуаты душдуй беЬран вэ. зиДэтиндэн чыхармаг учун ону 28 фаиз кэлир веркисиндэн азад етмэк чох чуз'и кемэкдир.    Ьэмин фэрма- нын имзаланмасы илэ нэсэ бир JYHKYЛЛYK олачагына шэхсэн мэн инанмырам. О ки, галды бу гэрарын ичрасы Ьаггында президент {эрманына,    мэнчэ, бурада икир аЗрылыгы олмама-лыдыр. Бу кунлэрдэ чуз’и редактэ илэ Ьэмин фэрман мэтбуатда дэрч едилэчэк. Анчаг JeHa дэ тэкрар еди-рэм ки. мэтбуаты кэлир ДАЯЛМРЫН ги]мэти, мэтбээ хэрчлэри Ьэндэси силсилэ-илэ артыр. Бу баЬалыгын гаршысында Ьеч бир метбуат органы дуруш кэтире билмир. Дун эн кэлирлэ иш-лэЗэн бир коллектив бу кун ифлас тэЬлукэси гаршысында галыр. — Снзчэ, республика мэт. буатыны Звраншлр хэркнн вэзяЛэтдэя чыхармаг учун Ьансы конкрет тэдбирлэр керулмэлидир? — Мэн сепбетимин эввэ-линдэ дедим: кечид мэр-Ьэлэсиндэ девлэтин кутлэви информаоЦа васитэле-ри Ьаггында хусуси кон-сенеи^асы олмалыдыр. Сон* ра. гэзет вэ журналларын ишинэ нэзарэт еден, онла. рын фэали]/этини истигамэт-лэндирэн бир меркээ Japa-дыл малы дыр. Азерба^ан Республикасы тэк-тэк дев- Актуал муеаЬибэ веркисиндэн азад етмеклэ ону беЬрандан чыхармаг гeJpи-MYMKY.ндYp. Бунун учун девлэт сэвиЛэсиндэ конкрет эмэли тэдбирлэр керулмэлидир. — Кечмиш Иттифагын бир - сыра республикаларын. да мэтбуаты базар нгтнса-днЦатына кечидин догур-дугу чэтинликлердэн гору-мат учун сиз де]эн реал аддымлар атылыб>.. — Елэдир, Рус^а мет-буатына 9 милJapд манат Japдым кестэрилиб. Ьэм дэ истэр рэсми, истэрсэ дэ му-халифэт гэзетлэринэ дота-cиJaлap бэрабэр шэкилдэ а]рылыб. Тэкчэ «Демократическая PoccиJa» гэзети-нэ 300 милЯн манат дота-сиЯ верилиб. Ьэмин мэблэг Азэрба1чанын бутун кутлэви информасиЯ васитэлэри-ни чари илдэ. бэлкэ кэлэн ил дэ беЬрандан чыхармага бэс едэрди. Лелтсинин мэтбуаты хи-ласетмэ фэрманында эсас бэндлэрдэн бири дэ будур ки, бутун мэтбуат органла-рына кагызын тону 5 мин манатдан баЬа сатылмасын. Ьэмин фэрманы сезсуз 1е-ринэ ]етирэн кагыз комби-натлары ез инЬисарчы мев-гелэриндэн истифадэ едэрэк Руси1ада удуздугларыны дикэр республикалардан, о чумлэдэн, биздэн чыхармаг истэЯрлэр. Она керэ дэ кагызын вэ техники ава- лэтлйрдэн биридир ки, езу. нун мэтбуат вэ информаси-ja назирли]и Яхдур. Она керэ дэ кутлэви информасиЯ васитэлэри об]ектив вэ суб-]ектив гесдлэрден горунмаг учун тэкбашына мубаризэ апарырлар. Чох вахт деЯрлэр ки, биздэ белэ бир назирли]э еЬ-ти]ач Joxдyp, чунки ону эвэз едэн Журналистлэр Иттифагы вар. Журналистлэр Иттифагы пешэкарла-рын тэшкилатыдыр вэ эса-сен журналистлери бир-лэшдирир. Гэзет вэ журнал редакс^аларында иш-лэJэнлэp исэ мухтэлйф са-Ьэлэрин адамларыдырлар. Ьугуги шэхс кими редакси-jaлapын езлэрини бирлэш-дирэн бир тешкилат олмалыдыр.    ‘ Вахтилэ Мэркэзи Коми-тэнин идeoлoкиJa ше’бэси бу назирл^ин инди кер-мэли олдугу ишлэри ¿еринэ jeтиpиpди. Парти]а девлэтин муэ^эн функси]алары-ны ез узэринэ кетурмушду вэ о лэгв олунандан сонра Ьэмин функс^алар    Ьавада галды. Она керэ дэ мэн гэзет вэ журналларын белэ агыр вэзиЛэтэ душмэсинин башлыча сэбэбини    Ьэмин назирли1ин олмамасында ке-рурэм. Нэ гэдэр ки, девлэт мэтбуатын ишинин    идарэ олунмасына 1ахшы мэ’нада мудахилэ етмир, са]дыгы-мыз проблемлэрин    Ьэлли чох четки, эслиндэ rejpn-мумкундур. в . Мэтбуат Комитэсм бу 6а-рэдэ дэфелэрлэ ез теклн-фини веркб. Кечмиш peh-оерлик приисмячэ тэклифи. мизлэ рааылашмышды. Анчаг нэдмса онун AejaTK кечнрилмэси лаиккдиляр-ди. JeHH рэЬбэрлнхле до бу барада сепбэт олуб. Онлар да беле бир нааирлн-]ин JapaAUKMacuHa е'тираа етмирлэр. Эминик ки. Назирлэр Кабинетинин JeHH структуру тэшкил едилондо орада мутлэг мэтбуат вэ ннформаси1а иазирлн]и дэ олачаг. Мэтбуаты беЬрандан чыхармаг учун девлэтин феал кемэЯ зэруриднр. Ьэр ше]дэи эввэл бутун кутлэви няформаск1а ввейте, лэри учун оеребэр имкан-лар ¿арадылмалыдыр. Ка. гыГэы Азэрба]%ан девлати езу алмалыдыр вэ ону са-бит. вэ сэрфэли rajметле бутун мэтбуат органлары-на сатмалыдыр. Редакси-ja дэгиг билмэлидир ки, клин ахырына гэдэр о, кагыза нэ гэдэр вэсант верэчэк. Ьэмин мэблэгэ yJpyH олараг да абунэ rnj мет лэри му. э)]энлэшдирилмэлндир. Инди гн1мэтлер тез-тез дэ-jHmflHjH учун реданся]1лар Ma.iHjJo планларыны гура билмирлэр. Девлэт «Азэр-6aj4aH» HoinpHjJaTbiHbi дев-ри мэтбуата вид олан вер-килэрдэн до азад етмзлн. дир. Бу, хиласетмэ консеп. си]асынын тэркиб Ьиссэ-лэриндэн бнрн олмалыдыр. Инди да AoracHja барэ- дэ. Тэхмннэн сои 6-7 а1да Мэтбуат Комнтэсинин рэЬбэрли1н бу барэдэ республика pah6apAHjHHa 5 — 6 дэфэ мурачиет едиб бил-дирмишдир ки. базар иг-THcaAHjJaTMHa кечид шэраи. тиндэ мэтбуат дотаси]асыз Jamaja бндмез. Тэессуф их, Ьэлэ мурачиетлоримизэ Ьеч бир чаваб алмамышыг. Чох вахт бу мэсэлэнин мушкул. Ayjy сэрЬед белкэлориядэ B93HjJdTA9 вэ мечбури чэлб олундугумуз муЬарибэ илэ елагэлэндирилир. Буиларыя Ьамысы ajAMHAMp. Анчаг узун нллэр Ьэсретиидэ олдугу муз ашкарлыгын вэ де-MOKpaTHjanbm богулмагы-ны истэмвриксэ гэзет вэ журналларын да b93hJJoth нэзэрэ ал ын малы дыр. — Мэтбуат Ьаггында га-кунуя гэбул едшшэеявп бу гэдэр лэккядшшэеянэ меча бахырсыиыа? — А^ырынчы варяантда JY3 ДЭРДДЭН БИРИ 0з JypA’jyBacbiHU тэрк етммш минлэрлэ гачгын сэ-яэдлэрв кшгал зонасында галдырывдан пенена вэ му-авннэт ала билмир. Буну ила элагэдар Сосиал Тэ'мннат Назирли]нндэ оператив груп ¿арадылмышдыр. Пенена вэ муавхнэт алмаг не Taj эн гачгын кимэ, Ьара мурачиэт ет-мэли, Ьансы сэиэдлэри Ьазырламалыдыр? Мухбиримиз бу суаллара чаваб алмаг учун групун рэЬбэри Ингнлаб ГАСЫМОВЛА сеЬбэт етмишднр: — Групунуз нэ вахтдан фэалнНэтэ башламышдыр? — 1988-чи илдэн бэри гачгынларын шли узрэ на-зирлиЗимиздэ бир нечэ комиссия Ярадылмышдыр. Jc-ни japaдылaн груп исэ Шу- адан, Лачындан олан гач-ынлары neHCHja вэ муави-нэтлэ тэ’мин етмэк мэгсэди-лэ тэшкил олунмушдур. — Уч-дерд нэфэрлэ бу чэ-тик ишяи еЬдэсиндэи нечэ кэлнреиниз? ч — Биз эсасэн Бакыда ja-iiiaJaH гачгынларын бу сапэ-дэки чэтинликлэрини ара-дан галдырыр вэ онларын сэ-нэд топламасы учун. мэслэ-Ьэт веририк. Бакынын пионер душэркэлэриндэ, пан- сионатларда ^ерлэшдирилэн гачгынларын сэнэдлэрини Ьэмин ра]онларын сосиал тэ’-минат органларынын эмэк-дашлары ¿ыгырлар. Pajoнлapдa гоЬум-эгрэба-сынын, таныш-билишинин евиндэ вэ ja ичра haKHMHj-JaTHHHH вердиJи сыгыначаг-ларда ЯшаЯнлар исэ Ьэмии ра]онларын сосиал тэ’мннат ше’бэлэринэ мурачиэт ет-мэлидирлэр. — Гачгынлар сиза Ьансы нов neHCHja, муавннэт вэ jap-дым учун мурачиэт едэ би-лэрлэр? — Биз гачгынларын Jama, элилл^э. аилэ башчысыны нтирди]инэ керэ neHCHja вэ a3jaiiLJibi ушаглар учун му- авинэт алмасына кемэк еди- §ик. Бэ’зэн Янымыза эмэк аггы вэ Ja иш JepHHAdH ушаглары учун муавинэт ал-мaJaнлap да кэлирлэр. Ьэмин адамлар иш ¿ерлэринин мэркэзи тэшкилатына мурачиэт етмэлидирлэр. Биз он-лара ]алныз ишлэмэдиклэри муддэт учун муавинэт верэ билирик. — Гачгынларын арасында ел а л эр н дэ вар ки, онлар Дании jainajbzni ¿ерлэрини бир нечэ aj эввэл тэрк етмшплэр. Онлар Ьансы а{дан пенся}а вэ муавннэт алачаглар7 — Апрелдэн. Шуша вэ Лачын раЯнунун сосиал тэ’-минат ше’бэеннин мудирлэри мэ’лумат вериблэр ки, эНа-линцн dKcapnjjaTH neHCHja вэ муавинэтлэрини апрел ajbi-надэк алыблар. Амма онларын арасында елэлэри дэ вар ки, сиз де}эн кими, Ja -majum Jepлэpини уч-дерд aj эввэл тэрк едиблэр. Виз бу-ну нэзэрэ алырыг. — Сиза мурачиэт едэжлэр езлэри нлэ Ьансы сэнэдлэрк кэтнрмэлнднр7 — Jama дыры евин саЬиби-нин изаЬатыны. О изаЬатда Jaзылмaлыдыp ки, мен Ьансы унванда JamajupaM. Ьансы paJoHAaH, Ьансы шэЬэрдэн кэлэнлэр (ады, атасыяын ады, фамил^асы, тэвэллуду кестэрилмэлидир) бизим ев-дэ галырлар. ИзаЬаты ев са-Ьиби нмзaлaJыp, мэнзил-нс-тисмар идарэсиндэ вэ Ja гэ-сэбэ, кэнд Советиндэ тэсдиг етдирир. Бундан башга, пен-cHja вэ Ja муавинэт алмаг иcтэjэнлэpин Ьэр бири иза-Ьат jaзыб эввэллэр ha рада JamaAUFH. neucHja вэ ja му-авинэтн Ьарадаи, нэ гэдэр вэ нэ вахтадэк алдыгыны кестэрмэлидир. Пенсия вэ муавинэт ала 6itiMaj9H бутун гачгыялар-дан хаЬиш едирик ки, сэнэдлэрини Toraiajbtó jyóaHMiflaH бизэ мурачиэт етсинлэр. СеЬбэтн 1азды: Ариф ГУЛШКВ. КОЛЛЕКТИВ НАРАЗЫ ГАЛЫР Aaap6aj4aH Тнбб Уннвер-ситетинин алкмлориидэн 58 нэфэркник нмзасы нлэ мухтэлиф гэзетлории peAaxcHja-ларына мэктуб да хил ол-мушдур. Материал да тнбб университетннин кафедра му-дирн Паша МусаЯвлэ елаге-дар баш вермкш Ьадисонин шиширдилмесн чэЬдлэри. бэ -зи мэтбуат органларыяда Jep-сиз haj-xyj галдырылмасы пислэнмишдяр. Уннверситетин профессор-муэллнм heJ’oTK коллективин рэЬбэрини мудафнэ едэрек бялдирнр кн, эсл Ьэгягэтк JaAB»3 мэЬкэмэ узе чыхарз билэр. Камал Элцев: вэтэшши rOPyjyPAM Га]нар нeгтэJэ невбэти e’зaмиJJэ.. вахты Агдамдакы Ьэрби госпиталда баш Ьэким Гурбан Гурбановдан чэбЬэдэ Ёэрглэнэн тибб ишчилэри 1рэдэ сорушдугда белэ чаваб верди: — Инд^эдэк ду^анын бир нечэ Ьэрби мунагишэ зонасында бир Ьэккм кими бор-чуму Jepинэ jeтиpмишэм. Ьеч jepдэ ермэнилэр кими разил, шэрзфеиз мэхлуг кер-мэмишэм. Бу намэрдлэрдэн башга Ьеч кэс тибб ишчнлэ-рини, устундэ cэhиJJэ ни-шанлары олан машынлары атэшэ тyтмaJыб. Тэсэввур един ки, бизим сэЬ^Я ишчилэри бах белэчэ — пэр ан ез hэjaтлapыны тэЬлукэ гаршысында ^араг Japaлы эс-кэрлэри дeJYш мeJдaнындaн • чыхарыр. овлара тэ'чили ^ардым кестэрирлэр. Бизим [ЭКИМЛЭр дэ истэр-истэмэз ^ушчулэрэ чеврилмишлэр. Онларын арасында Ьеч кэси фэрглэндирмэк истэмэздим. Ьамысы чэсур, ишиии му-кэммэл билэн мутэхэссислэр-дир. Сиза мэслэпэт керэрдим ки, ШeллиJэ кедэсиниз. Орада тибб идарэеннин тыртыл-лы нэглиjJaтынын команди-ри Камал ЭлиЯвн тапын. Чэбhэ^9 кенуллу кэлиб, алим-дир, биолокиЯ елмлэри на-мизэдидир, физиолоки]а инс-титутунун кнчик ел ми иш- чисидир, ики ушат атасыдыр. Ларалылара тибби JapAHM кестэрэндэ ермони гулдурла-ры илэ дэфэл9Jpл9 Aejymd кирмэли олуб. Кэтта Japar-лыларын бир ГШМ-ини дэ сыра дан чыхарыо. Галанла-рыньгезундэн, дв]уш Ялдаш-ларындан вЗрэнэ онлэрсиниз. ...Шеллидэ тыртыллы тибб машыныны чох ахтармалы олмадыг. Кэнд сакинлэрН бизи дэрЬал мудафиэ посту-на кэтирдилэр. Камал Эли-Зевлэ, екипажын узвлери — фелдшер Мирзэ Экбэров-ла, суручулэр МэЬбуб Ьару- нов вэ Руслан АгакишиЯвлэ таныш олдуг. — Камал, бу кун эля си-даЬ тутан шшддэрнмнзга бурада — ен чэбЬэдэ олиасы вачнбднр. Амма разыдашын ки, арха чэбЬэдэ елм адам-ларынын ншн дэ ен хэтт учун аз кэрэкди деЗил. Буна 6axMaJapar сиз инди чэо-Ьэ хэгпшдаенннз... — Намизэдлнк диссерта-сиЗамы мудафиэ едиб алнм-лик дэрэчэси аландан бир нечэ кун сонра Хочалы фа-чиэси Ьэр бир азэрбаЗчаялы кими мэни дэ сарсытды. Нэ ишлеЗэ, не де Зата билнрднм. Bypaja — ен 4a6haja кэлмэ-Зэ чан атырдым. Ьэрби ко-миссарлыга мурачиет етдим. Ьэрби госпиталда керэкли олачагымы нэзэрэ алыб Аг-дама Золладылар. Ону да де-jhm ки, кечЧиш Совет Орду-су сыраларында муэЗЗэн де-Зуш тэчрубоси кечмишдим. Инди бу да карыма кэлир. — Бир Ьэким, тнбб ншчн-сн кими фэалкЗЗэтшшз барэдэ ешитиэх нстэрдкх. — Мэн Ьэким деЗилэм, биологам. Амма бу ихтисас тэбабэтэ ЯД flejHA. Биолог-лары Ьэтта «Зарыв1Ьэкнм> де адландырырлар. Ьэр Ьалда бачардыгымы ееяркемярэм. Фелдшеримиз Мирзэ Эк-бэровла бирликдэ Заралыла-ра лазыми Зардым кестэри-рик. Мэни эн чох нарапат едэи де|ушчулэримнзин Jama дыглары чэтин шераит-дир. Узун муддэт сэнкэрлэр-дэ галмага мэчбур олан эс-кэрлэрнмиз рутубетдэн чох эзиЗЗет чэкирлэр. Лахшы оларды кн, Ьэм мудафиэ, Ьэм дэ СэЬиЗЗэ НазнрлиЗн бу са-Ьэдэ бирка тэдбирлэр ЬэЯта кечирэЗдилэр. Мэсэлэн, илин фэсиллэрияе мувафиг деЗуш-чулэрин кеЗимлэрини, Je-moJhhh Захшылашдырмаг. сэнкэрдэкилэри тез-Тез баш-галары илэ эвэз етмэк оларды. Камал вэ онун деЗуш дост-лары чэбЬэ ЬеЗатынын билди-Зимиз вэ бнлмэдиЗкмнз хусу-сяЗЗэтлэрннден хеЗлн сеЬбэт етднлэр. Мэсэлэн, атэш ал-тында олан бяр сыра кеид-лэримиэдэн динч вЬалнннн Ьэлэ дэ кечурулмемэсшпш деЗушчулерэ xejaa мэнфн тэ’енр кестердяЗння геЗд етднлэр. Деднлер кн, атышма заманы душман мэрмилэря-нкн ЗашаЗыш Зерларннэ душ-мэси хеЗли дагынтыЗа сеоеб олур. Буна керэ дэ биз чох вахт там гуваэ нлэ деЗуш-чекяямэли олуруг. Яри келендэ гул-_ лазяглн чаваб вере —1эрик. Истердик кн, республика реЬберлнЗи ве Мудафиэ НазярлнЗн бу чеЬетк де мазере алаЗдылар. Сееле-рнии анунла гуртардылар ки, Залныз Гараб» торпагла-рыны гуддурлардан темнз-лэЗэндон, ишлэриня ра евле рына га тесэрруфат фата тегдям едриишндкр. Салар АСЛАНОВ, «Хват ninni — бу гаиунун ады бпанм тэ -кядямвалэ деЗишдприлиб кутлэви информасиЯ васитэлэри Ьаггында гаяун ол. ду. Бу гаиунун чох ачы тале]я вар. .    _ ант да о. кечмиш И1 ганунунун тэрчумэ олун-муш охшары иди. Илк оху-вушда — качен илин мар-тында Ьэмии лаЗяЬэ гэбул едялди. Этой бнр илдэ ча. мнЗЗетда чох деЗишикляк-лэр олуб ве шубпэснз. Ьэмин деЗншнклнклер ганун. ез экскнн тапмалыдыр. этбуат Комитэсиннн сэдри нле бирликдэ биз Али Совете алтернатив вариант тэг-днм етдик. Ики-уч aj бундан габаг медвниЗЗэт комиссиЗа-сы ону бмрмнчи охунушда гэбул олунмуш рэсми лаЗиЬэ иле бярлэшднрдн. Мэним фикримчэ, Ьэмин ганун да олан маддэлэрии 96 фамзи гусурдудур. Бутун мэтбуат ишчнларнн-дэн бир хаЬншим вар:,га. нун лаЗиЬэсЕяин музакяре-синдэ феал иштирак етсинлэр. Чункя Ьэр бнр гаиунун ебэдялнк иддиасы олмалыдыр. ЧалышмалыЗыг кн. метбуат ишчилэрииин фэа. лнЗЗетнни, ЬэЗати мэяафе-Зини тензммлэЗечэк кутлэви информасиЗа васитэлэри Ьаггында ганун да му. кеммэл ишлэнилсин вэ онун маддалерини тез-тез дэЗиш. мэЗэ еЬтиЗач галмасын. — Ачыгыяы деЗак кн, бу кук мэТбуат яшчяларяяяк мэ’кэан кемэЗэ да беЗук еЬ-тяЗачы кар... — Сиэннлэ там шарикам. Журналистлорин эк-серяЗЗэтянин вэзиЗЗэти чох агырдыр. Иллэрлэ невбэдэ даЗанан вэ мэнзил ала бил. мэЗэи Ьэмкарларымызын саЗы чохдур. Бундан баш. га, журналистлэрэ Ьэр кун Ьедэ-горху кэлир. онларын фэализ/этияэ мане олур-лар. Мэтбуат ишчилэринин мудафиэси учуй исэ бяр норматив акт белэ Jox. дур. Журналиста тэ’гиб едэнлэр, она Ьэдэ-горху кэлэнлэр Ьаггында мутлэг 4RHaj9T вэ Захуд инзнбати гаЗдада мэс’улиЗЗэт актлары тэртиб олунмалыдыр. Аш-карлыгы, демократаЗаны гору маг истэЗириксэ илк невбэдэ журналистлэрн гору. малыЗыг. Базар nrracaAKj. Затына кечид девруиде онла ры чохсаЗлы мадди вэ мэ нэвн чэтинликлэрлэ уз. уээ гоЗмага Ьаггымыэ JoxAyp. МуеаЬнбэкн апарды: BAJPAMOB. Угурлар, кировлар ва НАТО барэенндэ (Эввэля 1-чн сэЬкфэдэ) азэрбаЗчанлылара гаршы ву-рушмаЗыб. О, кендлэриндэ Франсадан кэлмнш бир нечэ гулдурун олдугуну сеЗлэ- ди. Журналмстлэрин азор-баЗчанлы эскэрлэрин \ Зерли эЬалиЗе яшкэнчэ вермеси. ушаглары куллэлемэлэри барэдэ суалларына ЕврасиЗа АнтанЗан чаваб верди ки. о, белэ бир Ьадисэ кермэЗиб. Е. АнтанЗан оку да • элаар етди ки. 1988-чи илэ гэдэр Нафталанда ЗашаЗыб. Орада Ьеч вахт аЗрычлчкиликлэ гаршылашмаЗыб. О, ики халг арасына ннфаг тохуму сэ-пэнлери лэ’нэтлэди. Л. J у ну сова 21 ермэнинин кэлэчэк талеЗи барэдэ мэсэ-лэЗэ тохунаркэн деди ки, бу кунэ гэдэр ХЬчалыда эсир ал ын мы ш    азэрбаЗчанлыла- рын 1003 нэфэри дэЗншдн-рилиб. Ьэлэ нэ гэдэр Киров галыб, ону бил мирик. Мэгсэ-димиз бу ермэнилэри азэр-баЗчанлы эсирлэрлэ дэЗиш-мэкдир. Экэр бу баш тут-маса пэмин 31 нэфэр BeJ-н элхалг Гырмызы Хач Чэ* MHjJoraHa тэЬвнл верилэчэк. КоранбоЗдакы Ьадисэлэри еЗрэнмэк учун кэлмиш Мос-кванын «Мемориал» 49MHjJa-тинэ исэ Ьэр чур шэраит Ja-радылмышдыр. Мэтбуат конфрансында МДБ-нин АзэрбаЗчанда Jep-лэшэн 4-чу ордусуна муна-сибэт барэдэ кениш сеЬбэт кетмншдир. Апарылан даны шыглара керэ MaJbiH 17-дэ республика эразисиндэки силаЬлар Ьиссэ-Ьиссэ Милли OpAyJa верилмэли иди. Лакин иЗунун 2-дэ бу разылыг позулмушдур. Бунунла элагэдар мудафиэ назирн Р. Га-зыЯв 4-чу ордунун комакда-ны Н. Поповдан мэсэлэнн aj-дынлашдырмагы хаЬнш едиб. О да чаваб вериб ки. бу эм-ри ЗагафгазиЗа Ьэрби Даирэ-си гошунларынын рэЬбэрлэ-ри НатрнкеЯв вэ БеппаЗев-дэн алыб. Мэ’лумдур кн. рус ордусу СумгаЗыт Захынлыгындакы СиталчаЗда вэ Курдэмирдэ Зерлэшэн Ьэрби Ьиссэлэри тэрк едэркэн имканлары чат-дыглары силаЬлары, технн-каны дашымыш, ЯРДэ галан-ларыны исэ дагыдыб Зан-дырмышлар. Журналистлэрэ билдирилмишдир ки, Азэр-баЗчан эразисинин 11 фаизи МДБ гошунларынын hxthJb- еее рындадыр. Ьэмии эразилэр-дэ сурсат анбарлары, техника Зерлэшднрилиб. Экэр вахтилэ Ьэмин обЯктлэр РУС эскэрлэри тэрэфнядэн чнддн горунурдуса, инди онлар нэ-инки ез борчларыны Зеринэ Зетармир, устеляк,    Ьэрби техника алвери нлэ мэшгул олурлар. Ермэнилэр террорчулуг фэалиЗЗэтанэ башладыгла-рыны артыг билдириблэр. Чох кумая кн, рус ордусу-нун ез вэзифэсинэ биканэли-Jh республика Мудафиэ На-зирли|ини бу саЬэдэ чядди аддымлар атмага    мэчбур едэчэкдир. Мухбиримиз Л. JyHycoaaJa ики суалла мурачиэт етмиш-днр. — Вахтилэ мухаляфэтдэ, яндя нее ЬакнмиЗЗэтдэ олан гуваэлэр или мудафнэ назн-рн кеиерал ВалеЬ Бэршад-лыяыя ясте’фасыны тэлэб ет* миш иэ буна наил олмушду-лар. Амма инди Зеян рэЬбэр-ли)ии илк фэрманларыядан илэ В. Бэршадлы му* »1 » муавиии тэ’Зии олунмушдур. Бу о демэкдирии ки, демократии гуваэлэр ез сэЬвлэря-ни баша душмушлэр? — Сизин cHjacK суалыны-за чаваб вермэкдэн ямтина едирэм. ГоЗ о рэЬбэрлэр езлэри чаваб версинлэр. Мэн исэ Ьеч вахт кеиерал ВалеЬ Бэршадлынын исте’фасы илэ баглы бэЗанатлар. тэлэблэр вермэмишэм. — АзэрбаЗчая Ресиублн-касы Мудафиэ Назирлв|ижин НАТО Ьэрби блокува мука-сибэти вэ ока гошулмасы барэдэ иэ Aeja бялэрсиикэ? — ИЗунун эввэллэриндэ республика Мудафиэ Назир* лиЗинин мэс’ул ишчилэри Харичи Ишлэр НазирлиЗи-нин рэЬбэрлэри илэ бирликдэ Ослода вэ Брусселдэ НАТО-нун мушавирэлэрин-дэ иштирак едиблэр. Бу Ьэр-би блок дунЗада сулЬун та’* минатчысы Ьесаб едилир. Онун бизим рекионда да хош мэрамлы миссиЗасына тэрэфдарам. О ки галды HATO-Ja гошулмага, мэяим фикримчэ. эн эввэл бизим мукэммэл ордумуз Зарадыл-малыдыр. HATO-Ja гошулма-гымыз исэ Захшы оларды. ВаЬид ЭЗИЗОВ, «Халг гээетв»ввя мухбири. ЛАРЫМЧЫГ ТИКИНТИЛЗР, ЧАВАБСЫЗ ТЕЛЕГРАМЛАР Хызы раЗону бэрпа еди-л та дэн онун сосиал-игтисади инкишафына дайр чохлу гэрар чыхарылыб, саранчам верилиб. Ьэмин сэнэд-лэрдэ тикинти вэ абадлыг ишлэринэ хусуси ДИГГЭТ Зетирилмиш, мувафиг на-зирликлэр, баш идарелэр ва иншаат тэшкилатлары гаршысында конкрет вэзи-фэлэр гоЗулмушдур. Бэс етта муддэтдэ онлар нэ едиблэр. раЗонда Ьансы Je-ияликлэр олуб? Хызы муасир гэсэбэЗе чеврилиб. Лени Ешмэ кэн. дн салыныб, Рэнчбэр, Турк-оба кэндлэринин вэ Ситал-чаЗ гэсэбэсинин эсасы го. Зулуб. Фындыган, Хэлэнч. Гасымкэнд кэидлэриндэ таза евлэр. мэдени-меишэт вэ мэктэо бнналары учалды-лыб. Республика эЬемиЗ-Зэтли Кнлэзн — Алтыагач Золунун асфалтлашдырыл-масына башланылыб. Pajona газ кэмэри чэкилиб. артыг бяр сыра ктадлэрдэ мавн Заначагдан истифадэ едилир. Лакин ишин чоху дурур. Эксэр обЗектая Ьеч бунев-рэСм де гааылмаЗыб, бэ’зи такянталэр Ярымчыгдыр. Hije? By суалла pajoH ичра ЬакямиЗЗэта башчысы-ньш муавиии Агабала Хан. кишяЯм мурачиэт етдик. — hep niejH баша душу-рук. — деди. — Республи. када ичтимаи-сиЗаси вэзиЗ-Ят кэркиндир, муЬарибэ шэрантиндэЗик, игтасади ис-лаЬатлар кедир, тикинти материаллары гытдыр, ба-Ьадыр. Дикэр сэбэблэр дэ вар. Буна бахмаЗараг чэЬд кестэрнлсэЗди индиЗэ гэдэр ишин Зарысы керулмуш оларды. Эфсус ки, вэ’длэр унудулду, бизи Заддан чы-хартдылар. Кэтта мэктуб. ларымыза, телег рамл ары-мыза да чаваб вермнр. ха-Ьишлэрммизэ. тэлэолэримизэ мэЬэл белэ гоЗмурлар. А. ХанкишнЗев бир дэстэ кагызы — езунун нмзасы илэ Зухары тэшкилатлара кен дэрил миш телеграмлары кестэрир. Онларын Ьамысы чавабсыз галыб вэ еле бу фактын езу Хызы та-кинтилэрннэ мунасибэти ачыглаЗыр. Дерд телегра-мын мэтнини ихтисарла нэ-зэрикизэ чатдырырыг. АзэрбаЗчая Республикасы Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг НазирлиЗияэ:    Алтыагач гэ. сэбэсиндэ мэктэб, у шаг баг-часы, ha.мам, рабитэ ше’бэси, Хызы гэсэбэсиндэ ha. мам. мэишэт хидмэти еви. Сафбулаг кэн дин дэ мэишэт хидмэти еви. амбулаториЗа. Бахышлы кэндиндэ мэктэб, ушаг багчасы. Ьамам. амбулаториЗа, Хэлэнч кэн-днндэ амбулаториЗа. Гыхлы кэндиндэ мэктэб. Ьамам. Фындыган кэндиндэ мэи. шэт хидмэти евн. амбулаториЗа биналарынын тикни-тисини сур’этлэндирмэк ла-зымдыр... АзэрбаЗчая Республикасы Девлэт Jamar Комжтэсжиэ: Сафбулаг, Гарабулаг, Ди-зэвэр. Гасымкэнд кэндлэ-ринэ чэкилэн газ хэтлэ. риндэ бору гурашдырыл-масы даЗандырылмышдыр. Бу иши баша чатдырмагы-нызы хаЬиш едирик... АзэрбаЗчая Коммтнад Тэсэрруфаты Назярля]кнэ: Сафбулаг. Хэлэнч. Фындыган, Гарабулаг. Дизэвэр вэ Гасымкэнд кэидлэриндэ Ьамам бнналары тэпвил верилмэли иди. Тэкчэ Гасымкэнд ha мамы тикилмиш, ди-кэрлэринин шшшсына Ьеч башланмамышдЫр. Тэ’чили тэдбир кермэЗнниз вачиб-дир... «Азэрсутихинти» Консер. иянэ:    Гасымкэнд кэндиндэ мэишэт хидмэти евинин вэ амбулатори]аныи, Гарабу. лаг кэндиндэ мэишэт хидмэти евиннн тикннтиси сах. ланылмышдыр. Ьэр учундэ ишин давам етди рил мэсинэ кемэк кестэрмэЗнниз хаЬиш олунур.. Кемэк надир, Ьеч чаваб да Зохдур. Хызы исэ кезлэ-Знр. Барнз ЭСЭДОВ, «Халг г мети» нив мухбири Икинти Екатерина: С8РХ0Ш ХАЛГЫ ИДАРЭ ЕТМЭК АСАНДЫР j Алкоголлу ичхнлер сатышына девлэт дуЬшаримым дети едвлмэся барэдэ Руси* Я Ьекуметяяии гэрары нлэ еЗян вахтда Али Совет» мурачиэт едэн 1700 Ьэким ал-коголу рэсми олараг наркотика Ьесаб. етмэк тэкляфяня вермяшдир. JepH кэлмиш. кая. бутун сивяляэасяЗалы дунЗада ал ко голла наркотика арасында Ьеч бяр фэрг гоЗулмур. Амма Ьэкнмлэрин е’тираз му-рачиэта бнрчэ гээетдэ белэ дэрч олунма. дыгы Ьалда Ьекумэтян гэрары эксэр кут. лааа пформаса» вмятмаряадв . pyh jYKceiuiHja us msph олунурду. Сосиал нарколокяЯ сапэсянда керкэм-ля мутэхэсснс саЗылаи академик Ф. Углов елкэдэ алкоголдаи истифадэннн фачнэли нэтнчэдэрянн дэфелэрлэ тэЬлил етмишднр^ Ьалэ 1984-чу илдэ кечмяш Иттифагын 20 вакяомунда адамбашына ячилэн спирт ли ячкйяня миг дары 31 литра чатмышды. (Чар РуснЗасыяда та Зуисэк кестэричи нее 4.7 литр олуб). Нуфузлу мутахэссислэрнн дедяЗяиэ керо. экэр елкэдэ адамбашына ячилэн спирт ли ичкя 25 лмтрднреэ. бу вамая мяллэт мэЬвэ дотру кедир. ел эм- ì лерин саЗы догулаяларын саЗындан чох “Tspsou» (угла мубаризэнин гызгын дев. рунде. 1985 — 87-чи иллэрдэ    эввэл ки иллэрдэккнден 600 мин чох ушаг догул-мушдур. Бувдан башга. елэнлэрин саЗы да 200 ммн нэфэр азалмышды. О заман орта емур хусусилэ кяшилэрдэ 2 ил Зарым артмышды. Зэиф догулмуш ушагларын саЗы да азалмышды. 1988-чы илдэ бэд. бохт Ьадисэлэр вэ сэрхош суручулэрин учбатындан Золларда баш верен гэзалар нэтачэсиидэ елэнлэрин cajhi 30 фаиз РусиЗа Ьекумэти унудур ки, халг чох ичдикчэ пис ишлэЗир. Пне ншлэдикчэ даЬа чох ичир. Ьвкумэтнн бел багладыгы «сэрхош» маиатлар вээиЗЗета хилас етмэЗэчэк. Алкоголлу ичкялэрин сэрбест сатышындан хэзинэ дола бнлмэз. Сэрхош одг пне ja. шаЗыр вэ даЬа пне ишлеЗнр. ДеЗэсэи, 200 нл эввэл нюшча ;екатери. явным агзыидан чыхан «Сэрхош халгы идарэ етмэк асан дыр» аформэмн индики рэЬбэрлиЗни хошуна кэлир. «РабечаЗа трибуна» гметаждэя. \ ;