Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 23, 1992, Baku, Azerbaijan OcMH 181«-n MW rojynymnrr. KYHA9/1MK MHTMMAM-CMJACM r®3ET rwlmifll Í MiMY. AsspdajNaHUH HCTHraajiHjjaTHHN dapaaigia ropyjar rycap paJOHy mTHMaHjJo- TH HYMajBHAWiepH jMfMH-HarUHUH HUlTKpaKHblAapbl AaapÒajMaH xajirbma 0e;ia 6Hp MarbipbiuiJia MvpaMHax eTMHiuJiap:    TapHxaH OHpJiHK- A8 JauiaJbiO JapaAAH xaJir. jiapbi OHp-($HpHHa rapuiu rojMapa MahA KacxapaH ryi* BdJiapHH ^MXHaKapJIblFUHa yjMaJar, AaapOajHaHAa 6ytyh xa/irjiapwH, o xyMJiaABH ;iaa-KH XaJirUHblH COCHaA-KTXMCa. AM npoÓAeMAapMHH Okpahk. Aa haAA 6AaK. pecnydnMita. HblH HCXMrAaAMjjaXMHM 88 apaaH CYxeBAYJYHY Ompahk-A9 ropyjar. IVlYpaMHaxAa abJhamp kh. 6h3 6y HaxHH kyhabprh arbipAUPUHbi ABPK eAMMK. TopnaPbiHAB    ha    e aah oAyNMaMbiui MYhapK6a koabh xaArbtH OauibiHa xaAaH mycm* OaxAap cHdMHAa 6apa6ap 6r-3H AB Hapahax CAHp. Aaap. OajMaHbiH uiHMaAbiHAa jauia-JaK rycap AaaxHAapHHKH xaAejHHH AaapÓajRBH xaArw-HUH xaAejHHABH ajbipMaT aruACbiaAbir oAapAbi. Ox. map aABXAapB, aii'aHaAapB B8 MaABHMj|axa mbahk. am-HH. 6kp oabh kkm xaAF apa-cbMAa HMCpar caAMara hen KHMHH Ma’HaBH , HXXMjapbl JoxAyp. By KYM Ob3 a3Bp6ajYaH<8 AbiAapa. 6y xopnarAa Jama. JaK OyXYH MMAABXAapHH B8 jcaAFAapbiH HYMajaRABAapKHa MYpaHRax eARpRK: TaA0R la HHjjaXR X8MR3 A83KRA8PAB A3ap0ajHaH xaArbwa rap- mbi KRR.KYAypBX B8 OaAxah. Awr JoxAyp aaoAa Aa 0ha-M83. Br3 xahRm carprk kr, A83KH xaArbmuH npoóAeM-AapHHMH OAMaAUrUHbl RAARa eA8H aAaMAapbi MYAatpRa ex-MajRH. CaJuRAaH acbiAu oa. Majapar, nap 0Rp xaArbiR,' MRAAaxRH xa’xRpacaAMHMaa npoOAeMAapM aap. JlaxRH 0H3 6y npoOAeMAapMH mh-XRHPAap B8 KYM8 HYMajRm. AapR JoAy RAB abJrh, Aaap-0ajRaH XaATbOililR K9MBJRHB apxaABRMaTAa. crJbcr Joaab, AaapfiaJxaH KoHCXRTycHja-CblHbIR 0R3B BepARjR ^YH^ AapABR RCXR^BAB eXMBKAB haAA oAyRMBCbma yctyhhyh BepRpRK. MYPBRRBTAB ab-JRARP KR, pecnyOAHMlAi AB-MOKpaXHK FYBBBAapRH ha. KHMRjJaxa K8AM8CR 0R3RM 6eAa 0Rp YHRARMR3H ' MBh. KBMAaXMRmARp KR, A3Bp0aj-MBH. XOpnaFblHAa A83KR xba-rblHblH K8A8RBJR BBp B8 OHyR hYryrAapbi xa mrr eARABRaic. AMp. Aaapn^pM. Ann CoB6TA9 ra6yii HJyRyH 22-A8 AaapOajRBH PecnyCAHKBCbi Aa« CoBeJ-THHMH caApH Hca TaMOapoB Hrop HHKyARH OamAa oa. Marna . PycRja napAaMeHXH MYAa4)H6 HmAapH komrxo-CHHHH HYMBjaHAa heJ’axMHR raCvA exMMmAMp. . CehCax' capnaA romyHAapwHWH cxa-xycy, opaAa xRAMax CAaR ac. Kap Ba aafiHXAapHH xa’MRRa-XM, OHAapblH XahAYKBCH3AH-JH MaCaAaAapHHABH KCXMRm-AHp. Mca raMOapoB 6y MacaAa HA3 aAaraAap AaaphaJ^aHUH Ba PycHjaHWH abbabx Ka. XHfiAapH. MYAacpHa HaaHpna-pH caBHjJacHHAa AaRumur. jiap anapbiAAUFbiHbi 6ha-AHpMHm, caphaA romyHAa-pbiHWH cxaxycyHyH MyaJjaH oAyHMacbiHAa haM AaapÒaJ. RBHb«, haM AB PycRja <Pe. ABpaCRjaCblHbtH paablAblFlilHblH BaMROARjRHH rejA exMRmARp. Aaapoaj^aK abba8x cap-haAMHR MYha4)R38 Komr. XaCHHHH C8APR HCKaRABp AAAahBepAHjBB MOBRyA aa-aRjjax Oap8A8 Ma’AyMax B¿p-MMmAKp. BaaHjJaxAa jepHiu AB xaHbim oAMar y^YH bmb. AH rpynAap JapaAUAMachi, AaHbimbirAap anapuAMacu, caphaA romyHAapbiHbiH cxa-xycyHy MYajJaH exMaK Mar. caAH HAa 6hpk8 canaA haaup- AaHMacbi paabiAamAupbiA-MbimAbip. ♦ • ♦ HJyHyn 22.Aa AaapÓajRaH Pecny6AHKacbi Aar Coboxh C0APHRRR 6HPHRHH MYaBHHH TaMepAaR TapajeB pecny6. KejpYuia «neRH- ARKBMuaa aMaAR K8AMRm ABUl-blR aOjA» He(t)X mHpKaXHHHH bri. ce-npeaHABHXH Porao «Pca-6eprH Ba ORy MYmaJiiax cabr mexcAapH ra6yA exMHmARp. Xa3apABHH3He4>xraa Bnp. arJh HAa paabiAbiFa acacan 6y mHpKax 6hp hab jaxbiR. Awp kh, <Kyhbiiiah> ABHH3 JaxaFbiHAa He(hx hacHAa* XbiHbi apxbipMar MarcaAR HA3 MyacHp XeXRHKaABR HC-xH4)aAaja acacAanaH AajRha haawpAaJbip. Cor haabp 6y jaxarAa hacHAax aaaAca Aa, ORyR RecpT ehxHjaxbi haAa HOXAyp. Porao OeAÓepr AajRha ÓapaAB Ma’AyMax bc-Ph6 ÓRAAHpMRmARp KR, ja-xarAa abphrahk eayAAapR rypamAbipu0 or nAa^opMa japaxMar, 120 jeHR ryjy raa. Mar HaaapAa x^yAyp. Hbxr. MBAa jaxbiH KaÀaROKAa By-paAa Re4)x hacRAaxbiRu xej-AR apxwpMar mymkyh OAa-HarAbip. ^ CehOax aaMaRbt rejA eARAMRmARp kr, jaxa-FMH HCXRCMap OAyRMacbi. RbtR 3H aa Macp8<|) ■ xaAO0 eABH BapRaHXbl CeRRAMRm. AHp. TaMepAaR TapajeB rejA exMHmAHp KH, pecny0AHKa-HbiR jeRH pahÓapAHjH ABIII HAa hap HKH xapa4) y^y« (pajAaAbi aMBKAamAbiFbiH xe. RHmAaHMacHRa CejyK ahaMHj-jaX BepHp. CH3HR mHpKaxRH Aaap6ajRaHAa caMapaAH ^aa-AHjjax KecxapMBCH y*iYR bar. MH3AaR KaABRH eABMBjHK. AaapxH^opM. ooHy/fypaty9 AAIMIMP *T«N NMHfMM AM rypnpMM t>P< w oms tap hvm ttp nm* ^•T M NCypHM IMpilip. I«'M MIWMA» MfM* AM IMI    nya itipuMWp. Amm 8il|f|iMM>n HUH A* IWMN OIMIIMAWP. lUfMMNS, htp ÌM|ÌN* MHt coNyiMy 6mi mmhm rMpf» |M,    m^ PNK. ' r*MT M mypiniiiiip un «ttiftì npiiMpii m KWknMH rN|M»TH ipTAMm yaiyn atPmmm Mmm-ump. KyriMM Mi4ÌBp*iMN|a mmwmpwmi mmf Mmiu» SypymMMAi «ii-rM «mpi. CwMMUcrfiMi •IIMinpMH iMMtKMNA*    MfM|MA»'    MSlOyaT« lapAUM «AMMP, AoncMi« Mpiiwp. Insa* nm am-MT c«|pM MMr* lyryC, rM«r m i«ypiiMMpMi 6«t-MaCMM CMMTIM TAMMU MNP* Mwp UrtWCTAWMWMM WMNA ■■PMTWIA» A—-iwTNN ampm MM^ar tamMAi lycym moncmcnìwh OIUMIMAMP. MmCym    Mari^nwA»* nrp- TipMar yMVH aaImi Immcm «mam i*a6hpmp' Mpy«-MCMANpI. * cehM«a 3. HYMAJaHAa hmiMBd H. r3MB3P0B BAUIHblJlbir EAHP jioimoH, aa «jy» (phta — C0TA). AaapoajRBH npe-3HAeHTH 96ya4>b3 EahrobJ rapa AaRH3 heaaacH eAKa-AapH AOBAax b3 heKyMBX 6amRbiAapbiRbiH RjyRyR 25. fla HcxaRÓyAAa aRbiAanar Ke-PYmyRAa RmxHpaK exMajBRaK-AHp. O, CypaAa EpMBRRCxaR npeaRACRTH JleaoH Tep-riexpocjaRAa KepymMaAR mah. AaapóajRaR AHAepR Óyny Óaaap KyHy ARaAOAy AKeHx-AHjHHd 6HAAHpMHm B3 KOC. xapMHmAHp KH, pecnyÓAHKa-AaKbi B83Hjjax oHa kopyuiab HmxHpaK exMaja hmkbh sep-MHp. OCyACpaa EarhObJ ha. 6eA3 ACMHRiAHp Kk, eayRYH rapapbi 6apaAa TYpKRjaHRH 6am Haai^R CyAejMaH Ab-MHpBAa xaoap sepMRmAHp. Pejxep AxeHXAHjH Arka-pBAaH xa6ap aepHp kr. 0y 6ap8A8 BaKbiAB hen 0Hp pac. MR ÓajaHax e’Aan oAyRMaMbim-Awp. AaapHH^rapHABH:    XapRMR CHjacax MBCBAaAapH Y3pa pecnyóAHKaHbiR abbabi my-maBHpH B. ryAyaaAa Oha-AHpMHmAHp KH, HjyHyR 25-ab HciaRCyAAa aRbiAanar Ke. PYuiAB ÀaapóajHaRbi pec-ny0AHKa Aah CoBexHHHH caApH H. raM6apoByH fiam. HMAbir • eXAHjH RYMajBHAB hej’aXH X0MCHA eA3R8KAHp. HcxanOyAAa AaapóajRan npeaHAeHXHHHH EpMBHRCxa-HbiH, jaxyA 6amra abbabx-AapHH pahOapAHjH hab ko. pymy 0apaAa neR ÓRp rakhh paabiAamMa OAMaMbimAup. A38p6ajuH PecnydjiMKacM npesHAeHTH MOTdyaT XHAM9TMHNH 68jaMaTU EpMBHHCXBH paCMH ABHpB. AapH HYMajaHABAapHHHH B3 HH(|>OpMaCHja XRAMaXAapRHHR PycHjaHbi AaapÒajRaHa ne. M9K K6CXapM8KA3 HXXHhaM eiMaAapHHHH heR 0Hp acacbi joxAyp. PycHja MyAa4)Ha HaaHpAHjHRHR M8X0yax Map-KaaHHHH • OajanaxbmAa oy 6apdA3 KH(|}aj8X r8Aap hhbh-AbipblRbl m8KHAA8 ABJHA-MHmAHp. EpM8HHCXaHbIH 6eAK8A8 CHAah xapaaAbiFbiHbi 6apna eXM8K X8A8(5A8PK H9^9Hìi KepYHYP- TaaaAAbi ab oa. CB, 6y X8A80A8PH PyCHjB HA8 HKHX8p84>AH h8p0K HXXH(|}arB HAK rOA R8K8H B8 OyRyHAB AB MAB.HRH KOAABKXRB CB3HU1A8PHHH n03BH B8 CyR. ABR XejAR 8BB8A rBpB0BF My- RBrHmacRHAB MyaAAB xyiyA-Mym ryBBBAopABH b8 xbphrk OAK8A8PHR CRABhblRABH RCTR-4>BAa exMoja OamAajBH abb. JI8T HP8AH CypYp. KeRMHm CCPH opAycy 0eAM8A8pH. RHH hap0H TeXHRKBHblR OHp hHCcacHHH AaapÓajRBHB Beyv M8CHH8 KBAARKAa RC8, 6y, AaapÒBjRBH B8 PyCHjBHblR HKRX8p0(|)AH ABBnaXAdpBpBCbl cB3RmA8pH HA8 MyajjaRAam-AHpHAMHmAHp. By mbcbab-A8PA8 EpMaHHCXBRJia ORB Kopa xapaaAbir oab 0mam83-AK KR, ÉpMBHHCXaHABR (|)Bpr. AH OABpar, AaapOajRBH MAB.HRH 6em ABBAaXHHRR hapóR-CRjacH OAOKyHa ab-XMA OAMBMbimAUP- AaapdBjRBR PecnyOAHRBCbi 6e;iK8A8 6Hxapa(|)AHK mpR-cRnAapHHH bpaurua orapar Ke3A8jRp, hap hBRCbl (Saokb ABXHA ACjHAARp, hapÓH TOT-rymMBABpbiH R0Fpa4>Rjacbi. HblH KeRRmABRMaCRRa jOA BepM0Maja bb roRoiy abba8x. AapRR 0y xorryiiiMBAapa rba6 eARAMacHBHH rapmbicbiRfai ba-MBFB ca’j KOCXapRp. MoTÓyaT KOHippaHCbi yrypjiap, KNposjiap n HATO dapwHHAS... exaH manOa MYAa4iHa HaaHpABjRRHH ORHaciiHAB Aaap-dajRBH Mhjmh OpAyjcyHyH coh xyHJiap Kopaii6ojAa sa Jy-xapbi rapafiarAB anapAuru yiyPAy hap0R aKajmJjiTJup sa ------------------ TiiyH M8T- >pascBimi ,       HH^pHBCHja    MapRdBRr P8RCR JleJjia JyeycoBB sa oRyR mybbhhh Asia HcaaaAa anapupAU. xapbi rapafiarAB anapAuw yryPAy hapoR anajnijJaTJui AHKap BaRH6 MacBJiaaapAa GaFJibi »ypBajiHCTAap vryh 6yax ROR^paHcu ReRHpBAMRmAHp. MarOyax KOR^pasc MyAa^’RB IlaaHpAHjRHRH aHajiHTHK HH^pMacHja Map] Jl. JyRycoBa rejA exAR kr, Mhjijih OpAyRyR éaBA hap6H dMajiHjjaTAapa oamAaMacbi-RUR Chd cupa ca6a0jiapH Bap-Au. Ma’AyMAyp kr, epMaRR opAycy exaR h;irr najuauR-AAR 6y RJi MajuR opxaAapuRa-A3K KeRRpARjH hYRYMJiap rb- THRacHRAB Jyxapu rapaoaruR OyxyR apasRCHRH, ,JlaRUR pa-joRyHy 3B0X eAapaK EpMaHifc-xaRB AahAHS BRMumAup. Cor BBXXABp BAA8 eXARjHMH3 MB’-JiyMBXAapABH, epM8HH OpAy-cynyn hapoKaxAapMHAaH aj-AUR ony^jiy kh, aprar Aaap-oajRaHUR OHp cupa pajoHAa-pu — <I>Y3yAH, Afabh, Tap-xap, SaHKHjiaH. KaAÒaRap y^Y« a;i xah;iYKa japaHMumAHp. y apasHAap a&hm axauuiapa, OacruHAapa Ma’pys raAupAU* Hahajax, RjyHyH 12-ab Mhjiah OpAyMyayH fioAMBAa-pH ÓHp Rena HcxHraMaxABH BKC-hyRyMa KeRH6, yrypny hapÓH aMBAHjjaxAap anapMum-jiap. HjyHyR 18-abk KopaR- BB 27 % 6oj, KeRMHm MapABKepx OcKapan pajoHAapuRUH KaRAH epMaHH ryAAypAapABR . asBA eAHAMRuiAHp. MaTÓyax xhambxhrhh pah* óapH mypHaAHCXAapHH Raaa-PHHH ObAHBM «ABTAUT PBM-6ar PecnyOAHKacu» Aah Co-BexHfHHR HjynyH 18-Aa BepAH-,H 6aJaHaxa'‘RaA0 exMRmAHp. SajaHaxAa CyxyH    ra- paGaFAa ca<|>apoapAHK Ba nap-xH3aH MYhapHÓacHHRH 0am* ABHMaCU ÓRAARpHARp. By HCa acAHRAB epMaHHAapHH xeppop* HyAyra xeRMacH ACMaxARp. heR xacBAYtH acJha kh, Py-cHjaHUH €BecXH» nporpBMu epMBHH MaH6aAapHHa hcxrhb* ABR KeRMHm MapAaKepx pa* joHy apa3HCHHA3KR CapcaHK cy BROapuRUR epMaHH napOR ÓHpAamMaAapH xap8<|>RHABH napxAaAbuiBRBFu OapoAa Ma'* jiyMBx jajMumAMp. Br«P Oe-jia oAapca, ÓyxyH apa« ao-Hacu cy aAXUHAa raaa Otuiap. 0AAa eTAHjHM«3 RH(})OpMaCRjar ja Kopa EpMaHHCxaHUH Epe-6yHH xajjapo AHMaauiWH Jyk xajjapaAapH RAa rapaoara a«-canx xBHKAapu AauuiiHUp. KoH^ipaHCAa epMaHH opAy* ‘cynyn KHMjdBH cHAahJiapABH. sahapAajHRR MaAAOJiapAaH RC-xH<|)aAa exAHjHHa Aaxp ROXJiy <paKT xacxapiuiw* Oiuiap 6y cHAahAapABH UlymaHUH, Ar-ABMblH, COR AB<hB HCa HjyHyH 8-Aa OyayAR pajoHyHyH axa* ma xyxyAMacu saMaHu hcth* (pBAa exMwiiAap,. HjyHVR 18*Aa KaRRBAa jep* AamaR nap6H haia ABcaHx ah-BH3RjaCbIHUR 3a0RTABpHH0 EpMaHHCXBHAaicu haMicapàapu 0eAa 0mp xoBCHja exMRiiuiap KH. e3A0pH B8 aHABAOpM YRYH 8AejhrB3Aap tAcuRJiap. Hy«* KH EpMaHHCTBRAB jepJitmaR 7* RH opAyRyH KRMjBBH cwiah* Aapu epM8HR opAycyna Be* pHAMHmAHp. Coh xyHAap Mockbb mot* ajiaraABD Maxoyax KOHq>paR* CURAi OHJIAMpHAMHmAHp KH. AaapóajRaH OpAycy ryxAyry jaHAMpiiiAMacu. KORMaJa Ma-RaA xanMBjaH 3 mhh jepan atlBABja RQOCBHRa BepRAMaCH. AHBaH xyxyaMacu OapaAa 6ah-xaHJiap jajupaap. ByRyiuia Maxoyax K0R4»paH-nAMjWi kH OpA3 KtHAAapRH. ptjOH MapKaSHHHH HRXHMa« ORRanapuRU. esAa-miHR    AtrUAuO    jaHAUpMup. By 4»kx RcypRaARCxAape kor* MRm    lUayMjaH    paJoRyHAaH AORta    aAiiiRMum    icaAPAapuR HYMajRniR HAa cyOyx cahaar. O KR nUlAU 3 mhh epMORR ahaARCRRHH KRpOB KOXypYM’ MacRRa. BH aBNA epMaHH ca* KRHAapHRRH RUXMBCM Y^Y" AahARB BRMAMUlBAlilp. JaA-HUS    K«Ra OHAMaJaH 21 H8^p raAMfemiAHp. Or* AapAaR lOCRCR HAa Hcyp-'HBAHCXAapH xaRum ex* MRioAap. ByRAap raptRRRap KaRAHRHH CaKRRH. 1037*RH HA TtBaAAYAAY HeRpRx Abak* JBR aa xeRMHm UlayMjtR 6yaxu sa'xeAèBR3Rjaciii Aatp-0PA3 6ajRBR Mraar asaA exAHjH cyc8H KeRMHm jOHyHAB eBAapHH ^AycyHyH jORyRAB j« xanjaR hai heHpMK jamaJaH EapacRja AaaKjaH 0haahpah KH. xacxt aHHcu oAAyry yryh KaH^apA». XY- hami ha# 0npiia RMa torn luayMjaH pa- MajH0. 6n Hca to aaxx >PHH. toaaapuR (Apxii 9^ eiha^iAi) KYHYH 0IIM 80 M0||8lll^0Hnr AI0C0fl0ll0pN T0HNOIIM* IjyNKI^ VW r«0yii    iy    myim* mUQM TaSpHHAB AejBHHp: «BaonaM kh. AaaptejRBH jyHECKO* RyR RapRHaecHRAa wjRaoiaAr aMaKAamAuru KeHRmAaiiAHp* MBRAt. cYAhY aa rapmuAMrAu aiiAamMaRu xa’MMH exMax-A8 MYhYM pQA ojHaJawAup». Hhfiiyii 2I-A8 Tfpw^mm Hcraii6yii r«M AMiNa toaicti tjumnpii iip0ma«ìtimpnnnn «• MicyMM gaiMMyaipiitHi MtpyHiy MMarAhip. K^mAa rapa Aaaaa HrnicaAH aMaKAamAur aoHacu hamoiAa 0ejaaaaMa (0y eaaoA 19^rh hahh (heapaA ajam-«a H^pfYjB HmTHpaKRaieii oaaa MxaAapHH xapKRM KiuAep HaaHpaapa TtpMhaaAiH BapAftAaaMumAatp) RMaaABHaRar, RtHHm naaayAa MahaÀAH •• MjHaAxaAr npodaeMAap Mtaa-.Rapa aAHAiMaKm- Mmahchr ammAa AaopOajRBHUK. Ep-MiHHCxaaatH. KYpiY«fiHiiH, MoAAoaaHbiH. ^HjaHUH, Yk* pajaaHMH. BompueTaaani. PykaiMMjaHUM, TYPKHjaHMH amxapaK eAtiijH KeaAtHHAap. 0M1N Mmiiin rMp## «IWpiaMHI fpypMM/IB AN0€TP)«NM MpM NM MOMOM nOJINCNMNN B0 OMVto <wpii08lM0iitpti tocaiMAi ryifMN «MNP- THpieiioa MarOyax MtpKaaaMRH Ma'AyicaxbiHa xepa. napAHjaRBUiap mahapHM MapKaaHaa xyxMyojAap^ xarpHOoR Oap Kya nyhacapaAa rvu« mahap HRpaKjja KOMMxacMRRM toacMHAaa JaparAaiAapu RhixapupAap. • MoAAOia pahÓapnajKHKM ymbbruhb KacKRH 6ajaHaxAa rfm BAaR i4*ry epAy MYRarKmaja romyAMBMumAbip. RMxum TMMNCTMMN €N|aCN MyMJIIf0«TN È9ym NMMiTM rapaPMiliM lapcriBkMMIMp* ^Tepepaani« caApR. xaaaK AeMOKpaxAapuHUH ARAepK UlOAMoa Jycyn toap ryhy mhaar xeAesasHja ra8 ruxu* mMHAa ABMamAMp xa. MYxaAa^axH Oy kaammu axMBra pec* nyOAHiiaAa aa xycycaAa KyAjaO aa KypraH-TyOa BXABjax-AapaaAa cajaca aaaajjaxaH KYRAaR'-KYRa KacKHRAamMacM. haoBAa pacnyOAHxa RpaaaABaxM PahMax HaOKjeBHM rapAam riipTiimxa RaapRAaa MYhBpaOaaH AajaHABipa OfuiMaMocK MaaOyp axMamAap. haMxa MyhapROa HaxMRacKHAa HHAHja-A8K JY3AapAa Aaaa cbkxm haABK OAMyiuAyp. H^mnm «Mpapa ream Xaiap if/mmmmm lUiip-wafiHiww ANpHfopy toNpsa XympaM nctnma PM lilMtWi^iyp Mr NpMMN X010P ANNNaN CahNIIA»- pNNAMfi MMMiiapM 60|NMiaiir RNMaHJiapM RMPN- Oi^ ABARjRHa xepa. HpaHhni mkm Jyk kbmhch 9h-SaAR ARMBHU HAa BBKU Bd KpaCHOBOACK AHMBHAapU apB-cbiHAa ca4>ap0 OamAajaaarAUp. dARpaa Xympas Ohaahp-MRmARp KR. mHMaAABKU roHmy.tapABH paauAur aAUHAur-ABH CQHpa Hpax KaiotAapa BoAra—/|oh KanaAUHAaH Kena-pax UlHMBAH Aapona Ba ApaAur AaHMaa AHMBHAapuHa ab KeAa ORABRaKAap. MpM TMÁNT «TMIMANp M. O. Hf«» CNIialiMM MMNK MMW HMpmMM NNÌi*TMNM MMMP- Hpul Atom EHemcaca TomiouaTUMMi eaaap kymy eORCRCL ____ .    .    - OajaHaxanfia AejHARp kr. HcpaMA hap-   , ROMBRABRU Xapa4)HHA9H Hdah Hcabm PecnyOARKacuR» rapniu RpaAR CYpYAMym RXTRnaMAap Ha- ipmiAi JWMJWwn hBBB rYlB8ABpH iffiKH harnraxa yJryR    haM    a» Hpaa RrxHcaARjja- tuhuh Oapna oAyRMacu yap® xMcxapRAaH ca’jAapRH noayA* MBCURB BB eAK8RRH BXOM CAeKTpHK CTBHCRjaAapU XHKMaK RMKBHAapbiHAiR MahpyM eAHAMacHHa jeHaAARAMHmAMp- Ayi^MHN lai^epMacH« mmtiimiu«pmhmm Hy|a 6m«p' «W    Nmw    AycryMyN    m    taSpM    Ky MMNN Imimmu c«6«6 MMyM mmmH« r»Mcw 6a-papa iip<pauiapii «a6ap hanrara *|ryii AaiyiMp. Paji«p AmiimJiDiia Myxaapa Kaeanasa x«6ap aep-MHiuARp kr, flycxyM paAR0xeAe4»H BacMxacHAa Masapn-IIlapH^AaH («AKaRRM mRMBAMHAaKu BaAx ajaAaxH) 8(t>ra* HUCXBHUH najxaxTU rab ABRumMMm Ba MaxOyax hym*J3H-ABAapMRH oRyH haABK OAMBCU OapaAB xaOapHH JaABH oa-Ayryxa HHaMMBAapu yryr «uiapu ea jaHUHa ab bbt eiMHm-AHp. O Hcxehaa rab acmhuiarp: «KepyRYP. m»h haaa ab caraM». Ùycryu haMRRMHH «aaHacHja rBaacuHUK kkmhrh ^pOBHbiHbiH» — KapMBARH hapBAB OAMBCU OapoAa heR XaCtBBYPY OAMBAhirURU AeMRUlAHP- nrpO OHp N CehNge HHiMpmi|wiiwii toa^fiiMUiipM-BMT TahnvmcNMNM UlypacMMH tarAM« rapw iaT6Nr arAH|N nttncsan 6iiemAa HanMacNNA* laMwa MPM NUNN AapA •!« «piMjia 41 MHaa ragap apariM auMyaMivp. «dA-ehpBM» n»exR jaaMumAwp w*. ARRR caicRHAapMH •aymyryR ec*c caOeOAtpM eAKaHRR OyxyH OoAKaAapiuiAa apoar Mohcy^PU"^ {eAaKaxAM AapaRBAa RaxumMaMa-CBiHABR* He aepyfNi xmOOh japAfciMUH xacxapRAMaMacHHAaH nOtpexAHp.    .    . AjPbinAH. BMPnaujaH jonnap MaSba XOTTHHAa Coh 'KYHABpAB AsapOaj. RBH — EpMBHHCXaH CBldlB-Ahhab. PapaOaFUH abbabit hMCCaCHHAB BB 0H8 OHXHUIHK pajOHAapAB Ba3Hjjax kbpkhh oAapar raAMUiiiAi>ip. HjyHyH 22-Aa KyHyR OHpHH. RH japucuHAa AaapRRktoM MyxOHpHHHH pecnyOAHxa My-Aa(})Ha HasH’pARjRHRR aHa-AHXHK HH4>0pMaCHja MdpKB-3HRABH aAAblFbl MB'AyMaxa Kepa. HjyHyH 21gta Oytyr axmaM apsRRAa bb exaR xe-Ra EpMBRRCXaH apasRCRH. ABH AsapOajRaHbiH 38HKh-AaH pajoRyHyn caphaAjaRu KaHAAapH axama xyxyAMymAyp. CaphaAHH AHKap oUibab. pHHAB HHCOaXaB CakHXAMX OA-MyuiAyp. ByxyBAa Omparkab MYAa^Hd HAapaCRHHH M8*Ay. MBxuHa xepa, caphaAjBRi>i epM8HH jamajum MBRxaraAa. pKHABH BABMABp KORYPYAYp. haMHH MaRTaraJiapB Rpx hap-Oh ryBBBAap. ^olury MRTAap. Aa Aejym Texiiaxacu K8th-PRAiro. haM At EpMaHRCxaH xapa^ JlaRUH xeRHAR rab OcxapaH BB XoRBAu mahap. AapRHB jeHR romyH Ooamb-AapH B8 SHpehAH teXHRKB KeHABpHp. rapaOaPAa mRAAexAH a®-jyrnAap abbbm cARp. HjynyH 21.a® xarpROaH caax 16-abr RjyH^‘ 22.A® cahap caax 4-abk epMBRR cRAahAu Onp. AamMaABpH xape(S>RHA8H «rpaA» rypFyAapuHABH bb xoqjiapABH Afabm axama xy-xyAMymAyp- Bh3Hm Obarb HYxORpHMito MB*AyMaxbiHa xepa. mwapa xarpROaR 60 MBPMH jaPAiKpwiMfiim BB Oy-Hyn RaxHRacHHAB ROXAy mht-AapAB jamajbim cbh. RRSROa. TH THKHAH ABBUAMBIIIIAbtP-BRpxyM 8BB8A epM8HH CHAah. AU rYBB0A8})HHRH OOAMBAdpH llleAAH. HaXRbOàHRK BB ArOyABT aaapOajRBBAU jama, jum MeRxaraAapHini aaa KeRRpMdja RBhA exMRm, ab> khh mHAA®XAR MYTBBHMaxa pacx Keaapax xepR ReRRAMaja MBROyp OAMymAip. 'AeapmfiopM. TapXapABH RUXBH KHMH joAAap haRBABHUp:    Rajaa- FUH jaxacu Oojy yaanax ac. (paax joa MemaHHH hrh rab ABFAapa raAxup. Joa Joaab. muM xaaccY^a Oambmu Oy-Aajup:    <ryAAypAap    Oax OypaA&H 6h3h axama xyxypAy-Aap> — AejHp. hHcc oAyHyp KM, ysyH myaabx iceAMm.K0AMm OAMajuO, hap jaMu ox-babc}) OacuO. Hham Hca joAAap apHm.apxaRAup. Aabmu ra. pHOa AyjryAap Oypyjyp: cab Ora aHB xopnar HCRa haab-pHH ajpUAUFblHABH COHpB acA cahHOHHH xepyO ccbh-HMp... By AB HajAu. hacaflraja. TaAum. JleHRHBBaH... Aa ra. Aa hap aAAMMAa exaR Kyn-ABpMH A®hmaXAR R3ABpR HA8 pacxAamupfair:    jaaAupuA. Mum, ABrMAMAMum esAap. ABpHR XBHAOKAap, MyAB^B HcxehxaMABpu. cRAah anOap* Aapu... AYmMaH Oy a®4>® ^e-pH RaxHAapxaH esAapa oa By-pyO jaRAiKpMbrai. MBA-rapaHu rupMbim. najaxABpa. joAAapa MHHB OaCAbipMUmAUP- JleBOHapx kbharhab bbbba-Aap A® Rox OAMymaM. haxxa ORepx A® JaaMumaM — Oy-pBAB JamajBH aaapOajRaHAu. AHpuft. pycAapuH, epMBRR. AapMH OHpka jamajbim xap-hajax B8 rajpbuia-Hbah Rca.. JleBOH- Tepxapa. BB Oámra pajORAa- )3AaARKABpH acxapAapRHH jpra-RpmiiUiaABiAap. na. bhahh pyc anaAHCB 3HHA0R PNRABR. anx cyjy coBpyAiwm aoJhp- M|8H MIMMAMP» 1988.RH HA- ABH MIMMAH» coHpB kbhaa® jamajBH aaapOajRaHAbiAap BapAaja bb Oan . , pa KORyO xexMHmABp. By HA HjyHyH 14-ab epMaHRAap AaapOajRaH opAycynyH xy«-AY nyRyMy HaxHRacHHAa Map-Aaxepx B0 Axepx wcxRPaMa* iHHAa raRMara ManOyp oa-Myuuiap. PycABp Rca hcrb haabpaoh 6apH joAyHy hac-paxAa xe3A8ARKA8pfl Asap. OajRBH RepaxAa raj aupAa xaHARH pyc MYBarraxM oAapar Tapxap pajoHyHyH MapReBRRa kory** PYAmyqiayp- MacaAB Oypa-CURABABip KR. epMBHR tJJU AypAap k4bar xapx eAapxdR oRAapuH JamaAiiirAapu es-AapH A® OA BypyO jaRAMp-Mum- 63 H8^apA®H ROapsx 23 aHAB aCARRA® BRbir C0MB aATURAB raAMumAbtp. /^Bf^iBA onepaxHB xeA^htp-Aap xepYAMym. pycAap me-hapAdRR 3 ROMpaAR ymar OaFRBcuHAa jepAamARpBA:. MHrn. apaar bb naA-naAxap-AB xa’MBH.eARAMRmAap. Bxp HeRacR HAB RepYmyO cehOax exAHK. Hxxxjap roRa RB. BAR KBAHH A®. AOABPU X»- OaccyMAY ymar ab ejRH cea* AapH acaR- «£^® ^RB ®cap-ARHAOR rypxapAlaHua Or3H». JeBKeHHja lileAPRRa; Bnp acpa jaxuHAbip RR, Aa®!^ OajRBBAa. Oy yRrap abf kbrahhao jamajupbiT. AYBY. BBBaAAap 6A0 RHAAH RB-paauAbiFiliMua jox rar< Ok-CHHa, aXRHRHAHKAd. . hejBBH-' ABpmiirjia MemfyA oxfp, cb-XHX ®MYP cypYPAY*-CoH Oem RAA® "oe - HJy-ByH 14-a® AaepOajRBR ®c* K®pAapH K®HA® KHp®pm ®p. MdHHAap 0H3H a® •9M9pM HA® ampliar iicxajRpAHAap. r»TH cypaxA» Ooj^ riRupAur. 9bB®ARBA9R fOpBpB KOAMHm. AHK‘ kh. «AAYpCHAep A® OH-ABpAB RexMBj9R®Jn(. By KYH BRUT YP®KAO A®]® to ABp®M KH. OmmM 0Rp H8^p A® oHAapt romyAMaJuo, aaap-OajRaBAuiapH kyaaì tTMa. jbiO. MapHja PuOkhbb:    Com Oem RAm ceaTH acA ne*Ha. cuRAB haOcziHa hejaxu ne. RRpMRmxK. ryxAypaap (km RcxehKBMAap rypuniyp» A®KAap rtaAupMPffiimp. KRa3eCR»4HUIÌHCU3 eiA»-pRMHaa coxyAyp. MaAJtpB. Hbi anapiq>, AsmramiHae vou xynypAyAap. B’xHpta emm Hce BABMAapuR Rear nwcMHAt .A®lYP* omaaMH HmK8RR8Aep iepMpAU®P-heR jBAMMAHH RMOna. BmRM k8haa®R MocRaam JIJyAMHAt ajuu Orp ma JH-majbtpAiiL toRjjax Rapnoi-AamaRAB KaJMHmAR x*. roRa axa.aH>cMHM anapauni. EpMaHBAap aaiaARe paaai. Aur aepARAep. CoRpa Hca HaMapARacHRa apiama kya-A8ja xyxAyAip... Mhxbha THxapeaxo:    Cor aaixAtp epMiHHAep RoifeirAa-puMuau recABR RacxpxHAap. MarcBA A® o MAH kr.*' paAHo BaiaAeaiaHla na'AyiiaTAapti-■H anoRMajaR. Tea.xea (ku aHM R8HA8 JepaaaaAiR rahm. A®p. jasuRMAap. «ypRaARCT-Aep R®ARPAR. ORAtp OhIH RHaHAupMara wunatpw Atp RR. ajK® paiìOapARjR rapaOaffwa abfamt haccaca-RH SmnaactaHAa Oapiam. ARpMtia TRM panpmp. M®-ctAa Oy RTH-caOah arcOex haAA oAyaaiar. harta Oyay AH RRkirRa OuAHpMpRRAap: «Ktp RalURa reAhp OMaaM EpMaRR- iep aRa®j|-9RaeA Oeps rop* xypAyAtp. Ammr aaxx atATX«® Raaaeaia raAAUTAapaiRbi aau pyO hajaciisàam*iiAap, ros. ly caiah audhJuO Jur AM-Aap. 0aA^ OahraiapaiRa aAMpAMRap:    «XoRaniRii. lUysflum. JlaRURu alap6a^ RiRAiaRap ONaa* «haARiJa» •epARAap». ItoOata ryp-Oaa KaaOaitp oAmJia xar. Jaxmai rr, Oam tyxMaAM. Bap Rato rok inparju-MMp:    omjmp pacayOiRRaAa Oam aapaR nacaiaaapaaM Jaziiai xaOwBpXMPBBp. e'xaOapau m'Mfìun Aapv atp. Cr3 afetpaaRBH hap aMMaJJaxABR Aephai xaoap ryrym^ Ha raaap x«r AejHA. OtTYR OyRAap OaptA® rraar AYUYUMAX. xaJaRafiHH Hcxap-ac he^ roAap ®bmmi Aap Ai oBAapa. oaaa a®xai tapeto to laacM he^ aphiA xaoap Mam. hap lYP ®eeO a® t^ rapaapa M®'pya raAMum Oy ajiiiAapa ryAar acAHraa :taMea AYnnfRYPC««: aMaAHjjatAapa Oap jbrba OamAaMBr oa. ¿3)^001? aHCRR®. ORAI Pi-joH pahOepAapH to® oap YaA»RHpar RampumAa iaìm. AapM caRRtAimAitoJ® ^ AbUDMpAUAapr «ilapAaxapT pajonyaya pahOapiapR xaì ptauAyra aamaniaR. oa-Oaae toxyRMaJaRar, to Bamra japAaoaa Atoa JoRAyp». BeAa «caJacetHH» aatRROca m raflemHAaAVp. Maiwp Myha-pR0a paj0B4Mjoa. mMA-xami ampuAup? /iMK..NaOlia xettnAMi r«mh 4/à - 500 Metp apaAii oami Tdptepni RTRtAap« RAa ajgimiaajHpaM. nepte miipmh-Atp cyp'atAe o T®p®<My tipe^ mmrJYP- 0« «»«>-HitAU acaepAip mipar tA-AMMAipAi hapaca tamcap-Aip. Hax OaiMmAi Oap aa IiaJeRaBAM. Oap aa Aa rap. MarapumMr aepTRaa mmaapmn apsacuRAi Tep. tapRH aAR-Amn hajatu Haa iaammimtab MyhapMOa xetMacRHa. mahapaa ha cephai aaMAaapaaaa taa-tea paaat. atamaa® tytya-iiaciiaa OaxMtJapar sAtMAip as ayHAaAaa rajruAapai aat MamryAAypaap. aideiiANi cyjiTAHOB, «Xaar riunii—i MiiOapa. TYPINJI BNSNECIIENII re6» EXMMNUNP HJynyB ao-fl. A»p««Jw« pecaxyOAHKacu Oam maaga. RRR (hipXHRR afYBBHHH BB-hHA    ahHBAOB TYPK^BHHH €TyaRcy mapKaTH^HRH BaKU. jB KaAMMm npcaHAeHTH TyR-R0p A®AaOaAxaHW raOyA et-MamARP- diMAAap A® pecnyOAHxa-Muaa xaA0H typx Ok3hcc-Meaa AaapOajRaR tapa^xHa xrtHcaARjjBTAa b® camjeA® rapmuAfairAu cypatA® (ptjAa-AU cux BAaraABp japaxMa. ra RMKaH Bcp®a Oxp cupa AtjaheAPp xaKAR<|) exMRm-AHp. ByHABpuH apacuRAi AaepOilRaiia rtOarRUA xex-ROAOKRjaAapUH rbaO . cara-MBca. pacnàrOARKaRUR caRaJe uyaccRCBAepaRA® MYXxaARcp ctopeo^ip”" jepAamAR-pmiiiCH aa heMRR MahcyA-AipUR coapaAtH xapRRB ca-tUAMieu, ÀaepOajRaHAa cu. ropxa OaaRUHMH bruambcu RHMR AajahtAap Bap. ‘ BahRA éhMBAoa xamaOOyca Rape roHara ttmaKXYP et. mmi 18 raXABlh OAyHBH Oy-tya ABjahaAap yaapRHA® aht. ratA8 RmAaMaja haaup oaa zuMNi «rmcawi «Jiarwiep aaaapH hadiaa BaOajea. pec-itytoKa JaauMUAap BapaM-jxRRR KamOa BahaA Me«}»* poa amtapax etMamAap. ;