Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 20, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 20, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ +миятпп~чт. АЗвРБАШИ РЕСЛУБЛИКАСЫ мгденииет НАЗИРЛИ1И азорбашан девлет академик ОПЕРА за БАЛЕТ ТЕАТРЫ И|уиун 20-де    Гв «лдди казал» Э Ниссали балет А|ише — Медине Эли]евв БеНрам — Зеур Зе]налов (или дефе) Тамаша сват 18-де башлаиыр. Билетлер таатрын нассасыида сает 10-дан 19-дак еатылыр. Мектеб |ашына гедер ушаглар ахшам тамаша-ларына бурвжылмыр. _С    ______——щ^шшш РЕСПУБЛИКА НУЛКИЛЭТ ВЭ ЕИЕРЖИ ЕЬТИЛАТЛАРЫ БИРЖАСЫ «э ееНмдарларына билдирир ни, брокер (ерлермиин ге|ди||аты башлаиыр. 300 сеЬмии свНмби брокер (армии лулву! алмаг Нугугуна маликдир. 100 сеНммн саНиби брокер ]ерини номинал ги|-мете алмаг Нугугуна маликдир. Брокер (еринин номинал ги|мети 70000 манат-дыр. СеНмдарларын (Нугуги шехслерии) иума)енде-пери брокер конторунун ге|ди||аты Наггында шеНа-детиаме алмаг учун аекалетиаме тегдим етмели-дирлер. Ге|ди||ат бу унванда кечирилир: Бакыг Ь. 3. Та-гы|ев кучеси, 10. Телефон: 93-95-91. Е’ТИБАРСЫЗ САШЛЫР 79 нвмрэли. техники пешэ мэктэби тэрэфиндэн 1988-чи илдэ Е'тибар Фэрэчулла)евэ верилмиш 093023 нвмрэли диплом итд^и учун е’тибарсыз cajылыp. A30PBAJ4AH РЁСПУБЛНКАСЫ НАЗИРЛ9Р НАБННЕТН ШЩЩ A38PEAJ4AK ХАЛГ ТЭСЭРРУФАТЫЛЫ идАРеЕТМв институту ила туго дунмсыны АРАШДЫГОА ВАКФЫНЫН ТОШ ЕТДИЛ1 тт? назырлыгы факултэси * илк дефе олараг 1992—1993 чу даре или учун ТОЛЭБЭ Г0БУЛУ ГЛАН ЕДИР факулте^'е [ашындан асылы onMAjapar орта ве орта ихтисас теНсмлли, Немчинин вли таЬсилли шехслер гебул олунурлар. Фекултеде теНсил муддети 4 млдир. Бу факулте Туриное, Америка ве Авролв мене-чер факултелеринин лрогра^лары есасында Наэыр-ланмыш хусуси теНсил программна маликдир. Про-фессор-муеллим Налети Турки]акин мухтелиф уни-аерситетлеринден де'вет олуначагдыр. Туркмении менечер ва иг тис ад факултелери севинесинде фа* елЦ)ет кестерен бу факултении ма'зунлармна 4 иллик а ли теЬсил Наггында «Тесерруфатьж мгтиса-дицаты ве кдаре олунмасы» ихтисасы узре менечер диплому верилечекдир. ч Институту« елми шурасынын герары иле Нер ил IV курса кечмиш ве ]уксек теЬсил кестерйчилери олан 10 телебемим Туркиje университетлерииин му-вафиг факултелеринде теНсилини давам атдирмаси та'мин адилачекдир. Сеиедлерин габулу Факулте]е гебул олмаг исте]енлер ашагыдакы сенед л ери тегдим етмелидирлер: — ректорун адына ваЬид формада ер изо; — орта, орта ихтисас, jaxyA али теНсил Наггыи-да сен един если (ги]мет китабчасы); — 086/У немрели формада тибби apajbtuj; — 6 адед фотошекил (3X4 см. елчуде). Паспорт шехсен тегдим олунур. Сенедлер «¡унун 25-ден «¡улун 25-дек (базар кунлеринден башга) саат 9*дан 17-je (шенбе кунле-ри саат 13-д**) кими ииститутун бинасында гебул едипир. Костермлен тарихден сонра тегдим олунан сенедлер гебул вдилме]ечекдир. ИмтаНан га|далары Факулте]е сенед веренлере имтаНан ¡ери ве rejA немреси кестерилмиш имтаНан вереги вери леч екдир. ИмтаНан аарогини тогдим адан Нор иос е} ни кум ао фи саат да аарогоде га|д олунан {орда [аэылы имтаЬан ворочок. ИмтаЬанлара иезарет ТуркЦаден калан муоллммлор терефинден Начата ыгы л намшм аврала ИвЧИрИЛаЕРС^р« ИмтаЬан Азерба]чанын орта моктоблормнин тадрмс программ есасында ашагыдакы фанлердам олачагдмр: — Азербд]чан дили ве едеби]]вты Цааылы); «# — рЦааиЦат (]азылы). Ьер ими фендем имтаНан фт бир куида ао аахтда тест усулу иле кечирилечекдир. Тест л ере нумуне: Суал: «Фуэули «Лерти ао Мечиун»    есерини Нансы дилде )взмышдыр?». Дуэкуи Несаб едилен чаааб ашагыдакы вари-антлар арасындан сачилерек енуиде вургу ишаре-си (X) го]улмалыдыр: в) фарсча; б) еребче; в) азерба]ивнча; г) бир нече дилде; д) иикмлисче. Габул имтаНанларм республикаимн дикар али мектеблерине гебул имтаНанларм ила е|ни аахтда кечирилечек. ИмтаНамын дети г вахты а'лаи о луна-чат. Габул га]далары ИмтаНанын нетичелери Истанбул шеНериида електрон Ьеоабла)ычы машынларла (ЕЬМ-де) муе]-¡он едилечекдир. ИмтаНан иотичелерина каре ей ¡уксам бал тепла]ан 100 нефер шехс Тал обе лер сы-расыиа гебул едилечек. Факултеде дере л ер Аэерба]чан ве ТуркЦе туркчелеринде тадрмс олумачаг. Телебелер тури дили идеи Ьазырлыг курсу кечечеклар. Факултеда теЬсил пуллудур. ТеЬсил херчи а)-ры-а)ры шехслер, елече де абитури]ентлери кенде* реи муессиселер ве тешмилетлар терефинден нагд ае {а Нес аба кечурме )олу ила абитуриент институт телебелери сырасыиа да хил олдугдан сонра еде-нилир. Ме'лумат учун талафонлар: 96-50-96; 96-01-97; 96-60-88. Ииститутун уиааиы: 370007, Бакы шеЬери, Аэад-лыг проспекти, 66. Ракторлуг. ж ИСТЭДИЛ1НИЗ Е’ЛАН, ИСТЭДИЭИНИЗ KYH, HCT0flliJHHM3 Г03ЕТЭ 38-53-63 38-42-23 факс 38-52-79 АЗЭРБ)ОЧАН РЕСПУБЛНКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛ1<иИ ФАСИЛЭСИЗ ТЭЬСИЛ К0МПЛЕКСИ 1992—1993-чу даре млн телебе гебуяу Е'ЛАН ЕДИР. Фасилесиз теНсил комплекси кимнази]а, лисе], коллеч ве макистратура пиллелерини эЬате еден бутев теНсил системидир. АЛИ ЬУМАНИТАР КОЛЛЕЧ фасилесиз теЬсил комллексинмн бакалавр деречеси верен али теЬсил пиллеси олмагла ашагыдакы факулте ве ихтисаслар узре кадрлар Назырла]ыр: Э | а н и ш е' 6 е: Бе]нэлхалг мунасибетлер факултеси уф: — бе]нелхалг Нугуг ае спасет; — бе]нелхалг игтисади елагелер; — кемрук Нугугу ве кемрук си]асети; — еколожи Ьугуг ве еколожи си]асет. Менечмент факултеси узре: — тесерруфатын тешкили ве идаре олунмасы; — кредит ве банк ишинин тешкили; — верки Нугугу ве верки ишинин тешкили; — нашриЦат ве полиграфи]анын тешкили, игти-садиЛаты ве идаре олунмасы; — елм ве теЬсилин тешкили, игтисадинаты ве идаре олунмасы; — туризм ве меНманхана идаречили|и. ЧемиЦетшунаслыг факултеси узре: — девлет идаречили]и ве девлет Ьугугу; — сосиал-си]аси фенн муеллимли]и ве мектеб психолоки]асы; — теополитика (илаНиЛатчы-си|асетшунвс). Г и ] а б и ше'бе: Бе]нелхалг мунасибетлер факултоенме — кемрук Нугугу ва кемрук с^асети. Менечмент факултеси узре: — тесерруфатын тешкили ве идаре олунмасы; — кредит ве банк ишинин тешкили; — верки Нугугу ве верки ишинин тешкили. Коллече там орта теНсилли Азер6а]чан ве ха- ричи елке ветендашлары гебул олуиа билерлер. Менше]индеи, чинсинден, ¡ашындан, милли, ирги, дини ве парти]а менсуби]]етииден, ¡аша]ыш ]ерин- ден асылы олма]араг бутун абитури]ентлер е]ни Нугуга маликдирлер. ЕНти]ачы оланлар ¡атагхана иле те*мин едилир- лер. Ашегыдакы фенлерден гебул имтаНаны ве- рилир:    i    *    . — тарих (суаллар — умуми тарих, Азерба|чаи тарихи ве «Инсан ве чеми]]ет» фенлериндендир); — харичи дил. ИмтаЬанларын нетичелери беш баллы системле ги]метлендирилир. Телебе Не]’етине гебул ашагыдакы ардычыл- лыгла Не]ата кечирилир: орта мектеби гызыл (кумуш) медалла, орта ихтисас мектеблерини фергленме диплому иле би-тиреи ве «тарих» имтаНаныидан «беш» ги]мет алан-лар илк невбеде гебул олунурлар. Сифаришчи муессиселерин ве спонсоряарын кеидериши ве ja тегдиматы иле келенлер мусаби- геденкенар гебул олунурлар. Коллечин Незырлыг курсуиу ела ги;метлерле битиренлер бурехылыш комисси]асынын герары иле имтаНансыз гебул едиле билерлор. Харичи телебелерин гебул г^далары елаве контрактла дегиглешдирилир. Галан ¡ерлере имтаНанларм мувеффеги;;етле верммш шехслер мусебиге ¡олу иле гебул едилир-лар. Ги]аби ше'беде мусебиге замены игтисади ае Нугуги профилде ели теНсили олан ве ja урун са-Ьелерде иш стажыне малик шехслере устунлук верилир. Коллечи фергленме иле битиренлер макистра-турада сахланырлар. Али Нумаиитар коллеч иездинде С0Н9Т Л И С Е J И Орта ве али теНсили ваЬид структурда бирлеш-дирен фасилесиз теЬсил комллексинмн кеч ид пиллеси олмагла ашагыдакы саНелер узре орта ихтисас теНсили верир: — муреттиблик; — компутер-метбее учун макетчилик; — сенетшунаслыг; — каркуэарлыг; — сефирликлер, харичи фирма ве бирке муессиселер учун референтлик; — сефирликлер, харичи фирма ве бирке муессиселер учун катибе-макиначылыг. Лисе] и мувеффеги]]етле битиренлер Али Ку-манйтар Коллечин у]#ун ихтисасларына имтаНансыз гебул олунурлар. Сенат лисе]ине гебул мусабиге ]олу иле Ье]ата кечирилир. ТеНсил муддети натамам орта теНсмллилер учун 3 ил, там орта теНсили оланлар учуй 2 илдир. Али Нумаиитар коллеч иездинде ЬУМАНИТАР ЛИСЕ] коллеч учуй абитури]еитлер ¡етмшдирмлмеси-не, Набело орта дмпломатмк персонал Назырланма-сына хидмет едир. Лисе] Нумаиитар тема;уллу орта теНсил шермек-ле ¡анашы ашагыдакы ихтисаслар узре кадрлар Ьазырла]ыр: — сефирликлер, харичи фирма ве бирке муес-смс.л.р учун Р«|)*р«ит, иаркуэлр, катмб^маки-начы. Нумаиитар тема]ул икм белуме а|рылыр: Шерг тема]улу белумуиде турк ае рус дилле-риндеи башга: а) мнкилмс, елаае ереб; б) имкмлмс, елаве фарс ше'белери. Герб тема|улу белумуиде турк ве рус дилле-рини де билмекле а) инкилмс, елаае алман; б) кн-кил ис, елаае фраисыз ше'белери феали]]ет кес-терир. Белмелерде диллерден башга, тема]уле у ¡тун олараг Шерг ае Герб медени]]етм, тарихи, душумче терзи, эерури етикетлер ае с. е]редилечекдир. ТеЬсил муддети 9-чу сиифи битиренлер учуй 3 ил, 10-чу сиифи битиренлер учуй 2 ил, там орта теНсили оланлар учун 1 илдир. Фасилесиз теЬсил комллексинмн бутум лилле-лери там ве ja гисмен тесерруфат Ьесабы есасында феалиЦет кестернр. Бутун ихтисаслар узре Азерба^чаи ве рус бел мелери вардыр. Коллече ае лисе]лере гебул олмаг исте;еилер мувафиг олараг ректорун ве лисе] дмреиторлары-нын адына ааЬид формада еризе ]азыр ае ашагыдакы сенедлери елаве едирлер: — теЬсил Наггында сенед; — 086/У формада тибби ара|ыш; — 3X4 елчуде 6 едед фотошекил. Паспорт (догум Наггында шеЬадетмаме) ае Нер- би билет (чагырыш аерегеси) шехсен тегдим еди-лир Коллечин ejaHM ше'бесиие сенедлер м|улуи 15-е гедер, ги]аби ш#'6е]е ве Нер ики anceje и]улум 30-а гедер Нер кун саат 10-дам 18-дек ашагыдакы унванда гебул едилир: Бакы, Y. Иачыбе^оа кучеси, 49. Фасилесиз теЬсил комплексными гебул комисси]асы. Телефонлар: 98-61-52; 93-27-60.    ______ Ректор луг A30PEAJMAH РЕСЛУБЛИКАСЫ Кейд тасвмуФАТЫ ва эрзаг нжзирлши газах иаид тасатФАШ техникуму ■1991—1991^*9 трс или ГТ* мчшИФ» И| нииш Мим каемми) 4 талам    ---- Г»«УЛУ ГЛАН адИР: аини шв'м Иаид тасарртфатыиыи мааа*мта*адирмймасм— таЬсмл муддатм 2 мл 10 а)дыв. Камд тасарруфаты маЬсуялдрм метаОсаммам ташммлм аа ташаяв*м|а<ы — таЬсмк муддатл 3 ил- ДИр. Тешкияатчы-эоОба|тар техники — теНсил муддети 2 ил 10 а|дыр. ГИ1АБИ ШО'10 Кейд тесерруфаты меНсуллары истаНсалыиыи тешкили ее техмоло«и]асы — теЬсил муддети 3 ил 2 а|дыр. Кейд тесерруфатыиын мехамикяешдирнлмеси— теНсил муддети 3 илдир. Зоотехнии — теЬсил муддети 2 ил 7 а|дыр. Бутун ше'белерде дерслер Азербв]чан дилин-де кечирилир. Техникумун е]ани ше'бесиие истеН-салатдам а|рылмвгла 30 ¡ашыиадек, ги]аби ше'бе]е нее ¡ашындан есылы елма]араг орта мектеб Неч-мимде теНсили олан АзерВДчам Реслубликасы ве-теидашлары, Кемчмнии Мустегил Деалетлер Бирли-{и ветендашлары ве онун ерависинде ]аша]аи харичи Илке ветендашлары гебул едилмрлер. ИстеЬсалатдан а]рылмадан теНсил алмага 6м-ринчи иеабеда сечдм]и ихтисас профили узре иш-ле]енлер| сои уч илде еНти]ата бурахылан Ьерби гуллугчулар, онларын арв ад л ары, I ае II груп ели/ь лери гебул олунурлар. СОИ0ДЛ9РИН ГМУЛУ Техникума дахил олмаг исте]енлер сачдиклери ихтисасы костермекле директоруи адына ааНид формада ]азылмыш еризе]е ашагыдакы сенедлери елаве етмелидирлер: — теНсил Наггында сенед (если); — 086/У немрели форма уЗрб тибби ара]ыш; — мудири]]ет терефинден тесдиг едилмиш емок кмтабчасындан ае ]а колхозчуиуи емок китабчасыи-даи чыхармш (иш стажы оланлар, Набело ги]аби ше'бе)е дахил оланлар терефинден тегдим едилир); — 3X4 см. елчуде 4 едед фотошекил; — паспорт, Ьерби билет ае ге]де алынма ворог оси шехсен тегдим едилмелидир. Эризелер е]вии ше'беде и|унуи 1-деи и]улуи 31-дек, гм]аби ше'бе]е нее но]абрыи 1-деи 30-дек гебул едилир. Г9БУЛ ИМТАНАНЛАРМ. Камд тесерруфатыиын мехаиикиешдирилмеси ихтисасы узре техникума дахил олмаг иста]еилер ама дили ае едеби]]атдан {азылы (инша), ри)а6и]]ат-дан шифаНм; Кейд тесерруфаты меНсуллары не-теНсалымым тешкили ее техиело«и|асы, тешиилбтчы зообфер техники ее зоотехнии ше'балермне вне дили ве едебиЦатдам ]азылы (ииша), км аа] адан (ши-фаНи) гебул имтаНаилары вермелидирлер. ИмтаНлилар е]анм ше'белерде и;улуи 1-деи аа-густум 20-дек, гм]аби ше'беде декабрыи 3-деи 20-дек мухтелиф марНблелНрде кечирилир. Телебе евюаларыиа гебул е|аии ше'беде^ аа-густуи 20-деи 25-дек, ги]абм ше^вце декабрыи 30-деи 25-дек кечирилечекдир. ТОЛ9Б0 ЬЕ/вТИИ0 Г ОБУЛ Ашагыдакы шехслер тЬнобе Не]'етмне имтаНансыз гебул едилмрлер: — орта умумтеНсил мекТебиии гызыл ве кумуш медалла битиренлер; — орта техники пешб мектебиии фергленме диплому иле битиренлер; — гебул имтаНамларымдан муаеффег ги]мет алаи ¡етим ушаглар; — валиде]нлери терефинден Нима]есиэ бурахылан ушаглар; — I ае II грул елиллер; —• гебул замены кузешт Нугугуна дайр Ьерби комиссарлыгдан шеНадатиамеси олан еЬти|ата 6у-рахылмыш Ьерби гуллугчулар; — Даглыг Гарабаг ве серНад рв]онларындви олан гачгынлар техникума мусабигеден кенар гебул олунурлар. Технику мун кумдуэ ше'бесиие гебул олуиаила-ра а]да 430—530 манат тегауд верилир. Сенедлер истираНет кунлеринден башга Ьер кум саат 9-дам 18-дек гебул едилир. Техиикумуи кундуз ше'бесиим битиреи телебе лере елаае олараг у ¡тун ихтисаслар узре чилимкер, III деречели тракторчу-машинист ве автомобил уз-ре суручулук весигесм верилир. Техиикумуи уиааиы: Газах июЬерИг Вагиф ку-чосм 22. Телефонлар: 2-10-17, 2-18-70. ДИБСКТОМУГ АЛЛАЬ РЭЬМВТ ЕЛ ОСИН A. h. Ибншов. А. М. МаИмудов. К. Ш. Моммэдов. А. А. Аббасов. J. X Атакиш^ев. С. М. Багырова, Н. Д. raBXjesa. Е. Г. Гасымов. Ч. С. Гасымов. Ф. h. P3aJeB. К. h. ФэрЬадов. А. С. Хэлилов Аиилржх, Нофм во Элкрза Каркковлвра, эзнзлэри Pahua uAmui вахтсыз вэфаты ила элагэдар кадэрлэнднклэркнк билдн-рир, дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верирлэр. М. К. Ba6ajee. М. Э. Чэфаргулш;ев. В. И. Назаров. А. Ф. Кечарли. Ф. К. Вэкилов. И. В. Валуев. Ч. А. TaHKjeB. И. h. Дадашов, И. Г. 0с к аров, Э. Ш. Элэкба-ров. X. И. Усубов Агвкарим, Нофал ва Элкрза Кариме, дара, эзнзлэри РаКмла тжемныв вахтсыз вэфаты ила элагэдар кэдарлаидиклариии билди-рир, дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верирлэр. Бакы ШаЬэр Прокурорлугунун коллективн иш ]ол-дашлары Э. А. Каршоеа, анасынын вэфаты ила элагэдар дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верир ва уракдэи кадэрлэнди. Jhhh билдирир.    _ A3.p6aJiaH РеслублЯкаси ДИН Паспорт иши. Виза ва reJflHjJaT идараенкин коллективи Нофэл Каримова, анасы    _________ РаЬвла цповв| вэфаты мунаенбатила дэрин Ьузила башеаглыгы верир ва дар дин а шарик олур. Азарба]чан Нагли)JaiAa ДНИ нии еоллективи Паршивев, анасы РэЫжда хамышыи вэфаты ила элагэдар дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верир ва ка даря на щарик олур. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Та'смсчи: «Халг гчт»ан»Л€ журналист тмвм. Уараднталп; Журналистский каллаитиа т «Халг Бадмсофмци рамаг. 370118» БАМУ Ш8Н89М, БФ1УК Д8ИИЗ Талафонлар: ме'лумат унум — 9М6Ц ифврваоф — 93-62-37, муНасиблим — 93-34-23» иорралторлар — 32-13-74. Наабатчм редактор: Ч ЗДШЛЕВ. р аилам хидметм — 93-79-81. Индекс .вв8М Я1Б84БвУ8830 11 13 13 14. М. 345878 9штл, « япБввси. Веку, inirpip» «штммш «АаирввАяывл . Чапа яизалан малы дыр: 23.00 И у залай мыш дыр: 23.00. Тиражы 2.W36 Сефврнш 4028 ;
RealCheck