Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 20, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ 20 им« ил-^н* по Деялат~Саяа|е AnxcnJaeuH) ЛаЬыч гэсэбасня-шдп олуб. 1937-11 нлда Амрб^^ та даре деми учун д»*ват олуяуб Г 19§7.ШЯЯШ (ннджкя АзарбаЗчан ^шетрш Ьэмяя —ежу-¡¡¡Я 1942-<^^^^^Н -и ид» днссер- ncHja мудафяэ едараж жеояоетЗа-ыняералоиба «“*£■ намаза да ««■”■ дарэчаса аяыб. Баш ал соара ала бадав асарв — «Jepaa сярри» романы чапдан «хыб. Иадв^адаа 130 чая варэга Ьачмнндэ бадан асарларвв на 20 чан вараш Ъачманда елма асарларвв муаялнфидар. . — У aya нллардвр от, Ja-радычылыгла машгулсувуа. Авчаг «Ешнтдиклэрим, еду-дугхарым, вердукларам» аса-ряннз охучу ларын хтсусж марагаяа сабаб одду. Снача, бунун башлыча сабабв аа-дир7 — Ге j ри-тэвазакарлыг о flea да AejHM ки, «Лерин сир-ри>- романындан бащл * маним бутун есэрлэрим мцдш марагла гаршыланыб. Ьамин роман чапдан чыхан-дан сонЬа Низами Кэнчэви-нин jyokflejH иле алагадар АзарбаЗчана кэлмиш А. А. ФадеЗев онун Ьаггында дэфэ-лерлэ хош сезлар сеЗладя. О вахт эсер Ьэлэ рус дилине тзрчуме олунмамышды ва А. А. ФадеЗев бу фикри мэс-лэЬатчилеринин pajHHa есас-ланараг демншди. Вир ил сонра роман Москвада китаб шаклинда чап олунду ва о, мэнимла керушунда аз фик-ринда галдыгыны билдирдн. «Ешитдиклернм, охудугла-рым, кердукларимь асарина калинче. hap шеЗдан аввал, онун гэламэ альгадыгы жан-рын взу твзвдир. Бу, на роман ними романды, на тарих кнми тарихди, на да хатирв ними хатирвди. Бу ела бир жанрды ки, Зазычы Ьадисэ-лэри, олмуш аЬвалатлары та-рихи ардычыллыгла карыз узэрина квчурур. Эслиндэ бу асэр 1850-чи илдэн 1920-чн ила гвдэр олан двврдэ АзарбаЗчан хал-гынын тарихидир. Ьэм да узун нллэр reJpH-o6j€KTHB тадгиг олунан ва чох матлаб-лэри халгдан кизладилан та-рихдир. Эсэр гисмэн да ол-са о деврун падиселари, шах-снЗЗэтлэри Ьаггында тасаввур Зарадыр, сосналист тэблига-тындан фэргли олараг ча-маата эсл Ьэгигэти чатды-рыр. Манчэ. эсэрин кениш охучу кутлэсинин рэрбэтини га зан мае ынын башлыча сэ-бэбн да ела будур. — ШаЬидн олдурунуз 30—40-чы ва 50-чи нллэр Ьадисэларинэ муивсибатиииз. Бу Ьадисэлэри галэиэ алмаг фнкрнннз Зохдур ни? — АзэрбаЗчанд* Совет Ьа-KHMHjjaTHHHH или аддымла-ры мутэрэгги иди. О вахт адамлар чох 83HjJaf чэкир-дилар. БэЗ ва хан ларын, ка-питалнетлэрин амансыз ис-тисмары. харнчи ишгалчы-ларын зулму, ерманиларин терэтдиклэри гыррынлар, да-хнли чэкишмалар адамлары лап алдэн салмышды. Канд-ли MyaJJaH бир маевфа кет-мэк учун уч-дерд Зердэ «тор-пагбасды» пулу вермалн иди. Мулкадардан ичазе алмамыш О да вар ки. халг Зека да истисмар олуиурду. Болше-виклар ЬакимиЗЗата калан-дан сонра Бакыда талан Ьэф-таси кечирилдц. Бир h афта адамлары кучалэра бурах-мадылар. Зырдан тутмуш Баг Зыла гадар керпуларда, ка-мяларда, дукан-базарда, ан-бДрларда, девлатлиларин ев-■    ларинда на вар идиса Зыгыб ajapar квндердилар PycHjaia. Се-ш .2“ ребровски 40 кунда АзарбаЗ-чандаи 5 mhaJoh тон нефт ва нефт меЬсулуну дашытдыр-ды. By хидматииа кера она хусуси орден вердилэр. Намин орденин ады Захшы Ja-дымда деЗил. Анчаг о орден-дан чами ики нафардэ вар иди. Бири БлЗухердэ, о бири Серебровскида. Колхс созлашма деврунда Давуд НусеЗнов, Набиб Ча-би|ев ва башгалары да мнл-лэтчиликда хунаЬландырыр-дылар. Онлар Наримановдан МоскваЗа шикаЗатэ да кет-мщндилэр. Ленин дердлуЗуи узвларини динлаЗандан сонра деЗиб ки, «Дахшы, докто* рун Зерина ними гоЗмаг ис-твЗирсиниз? Р. Ахундову кес-тэрарак сору шуб: «Бу мал-чишкажымы? Не дин, доктора мандан Валам деЗин». Буиунла да сепбат гуртарыб. Намин болшевиклария бэд-бахтлцЗн иди ки. ондар На-рямановун беЗуклуЗуну га-бул еднб этрафына Зыгыша билмирдилар. Мэнэм-мэнэм* лик ва шахеи манафе онла-ры бирлашмэЗэ гоЗмурду. Дери кэлмишкэн, бир та-рихи Ьадисэни З&дыныза са- туруб. Ьэмин чамадднда бир даст костЗуму, бнр квЗнэЗи. бир дана дз галстуку олуб. Бундан башга. Курдустанда она багышланан ипэк халча-ны взу ила апарыб. Анчаг ннди вазифэдан чыханлар бнлмирлэр ки, Зыгдыглары милЗонлары. даш-гашы неча апарсынлар. Багыровун о чур гэддарлыгы ила Занашы бела тэмизлиЗв да вар иди. Мир Чэфэр олмасаЗды Ал-лаЬ билир, балка да инди Ьамымыз Газахыстанда, Си-бирдэЗдик. Ермэни мэ’дз-миэда Ьэзм одунан лохма-«ия! дартыб чыхарыр кн. бу мэнцмднр. Бас бизи сур-кун еднб, онлары АзэрбаЗ-чанда ЗерлэшдирсэЗдилэр на едэрдик? Икинчи дунЗа му-Ьарибэсиндэ ТуркиЗэннн Maj 1938-чи Ьа/атым аа ьагигатин бир узу вар МЗЫЧЫ МАНАФ CYJIEJMAHOBJIA МУХБИРИМИЗИН СвЬБвТИ экди]и саИэнин тахылыны Зы-га билмэздн. Совет haKH JaTHHHH нлк нллэринда оу гадагалар кетурулду, халг дндишмэлардан, муЬарибэ-дан чан ыны гуртара бнлди. Эн эсасы иеэ маданнЗЗат са-Ьэсинда АзарбаЗчан беЗук Зуксэлишэ наил олду. Кучлу техники зиЗалылар ордусу тэрбиЗэ олунду.    Индии нн езундэ Ьеч бир мусалман елкэсинда бу гадар техники зиЗалы Зохдур. адалэтсизлик ва истисмар хеЗ-ли артды. КунаЬсыз адамлар тутулду. Сталин 27-чи За 28-чи илдаки бир чыхышын-да деЗирди ки, ела елкалар вар биз онлардан 150 ил, ела елка да вар 80 ил керида-Зик. Экэр 10—15 ила Намин елкалара чатмасаг оилар бизи азцб маНв едачэклар. Нансы васиталарла олур-олсун чох гыса муддатда бу Золу кечмэлиЗик. Кечилди да. Керн галмыш РусиЗа атом си-лаНы истеНсал едан, космоса инсан кендэрэи гудрэтли бир девлата чеврилди. Маи о илларда баш верен Надисэлэрин чанлы шаЬиди-Зэм. Халг комиссарларынын бир нечэсини шахсэн таны-Зырдым. Саглыг олсун, 1920-чи илдэн та Сталин елана гадар шаЬиди олдугум Ьади-сэлари гэламэ алмаг фик-риндэЗвм. Неч Задымдан чыхмаз. Ис-маили^эни дагыдыб бунев-рэецндаки дафинани кетур-мэк истаЗирдилэр. Н. Нариманов ва Д. БунЗадзада бу вэИшилиЗин гаршысыны ал-дылар. Оилар Начы ЗеЗиал-абдинии маслаЬети ва феал кемаЗи ила АзарбаЗчан ме’-марлыгынын оу инчисиии, сонра да ТагыЗев театрыиы та*мир етдирдцлэр. — Манаф муаллям, сон вахтлар Нариман Нарижано-вуи уяваиыиа де]илаи танги-ди фнхирларэ неча бахырсы-яыа? — Нариман Нариманова истэр саглыгында, истэрсэ да елумундан сонра чох эда-латсизликлэр олуб. Таассуф ки, Ьамин гэразли иттиЪам- «ар бу кун да ешидилнр. Ада-[ын урэ.)ини агрыдан о дур ки. н. Нариманову мико- ГС Занлар, нашы, ЭлиЬеЗдар саркисЗанларла За* нашы, РуЬулла Ахундов, ГараЗев, Мирза лым... Набс олунан дан сонра Р. Ахундов хаЪиш едир ки, Багыров ону гэбул еднб динласин. Гэбулда де]ир ки, ахы биз Золдаш олмушуг, манн HHje инчидирсиниз? Бары ров чаваб верир ки, вах-тила сан Н. Нариманову мил-лэтчиликда кунаЬланды-рырдын. Инди езун о батаг-лыга Зуварланмысан. Р. Ахундов деЗир ки, каш Нариман cap олаЗды. мен онун аЗагларына душэрдим, аЗары-ны Зох, аЗаггабысынын алтыны епэрдим ки, онун де-диклэринин Ьамысы дуз имиш. H. Нариманов беЗук шэх-сиЗЗэт иди. 20-чн илларда АзарбаЗчан халгынын тале-JH, АзарбаЗчан девлэтчилиЗи чидди таЬлукэ гаршысында иди. Mah3 Н. Наримановун ЗеритднЗи мудрик сиЗасэт нэ-тичесиндэ бу тэплукэдэн узаглаша билдик. АзэрбаЗ-чан Республикасы онун hy-нари ила Japaдылды. Тарихн Иагигэти уяудуб ону сахта-лашдырмаг эн азы нанкор-лугдур. — Бу Захывдарда телевн-зиЗа ила чыхыпмиыадв М. Ч. Вагарова рэрбэтиниз ачыг-чв Ьясс олуиурду... — Билирсиниз, тарих амансыздыр. Эсл Ьэгигэти бнр неча ил ерт-басдыр jeT-мэк олар, анчаг ону пэми-шэлнк кизлэтмэк олмаз. Батыров гэддар иди, чэллад иди — эсасэн иатамиз адамлар учун. Бир да Багыровун ва Сталинин гырдыгдары эсасэн ез Золдашлары — бол-шевиклэр иди. Инди биз бол-шевиклэрин келкаенни гы-лынчламырыг? Он да кэрэк биз Сталина да. Батырова да ЬеЗкэл гоЗаг ки... 1953-чу илдэ Батыров Ба-кыдан КуЗбышева хедэндэ езу ила бирчэ чамадан ке- Й ССРИ-Зэ Ьучум горхусу ила бутун сэрЛэд раЗонларындан турк халгларынын кечурул-мэси Ъаггында гэрар чыха-рылмышды. 1942-чи илдэ бутун азарбаЗчанлылар да дэдэ-баба торпагларындан ке-чурулмэли иди. Мир Чэфэр Сталинин Занына кедиб Tah-лукани совушдурду. 1948-чи илдэ ТуркиЗэ сэрЬэдинэ 60 дивизиЗа совет гошунунун ырылмасы ва ТуркиЗэннн АТО-За кирмэси МикоЗана имкан верди ки, азэрбаЗчан-лылары кечурмэк Ьаггында Зенидэн гэрар чыхарылмасы-на наил олсун. Багыровун тэшэббусу ипэ Ьэмик гэрар да дондурулду. Бутун оун-лар аз иш деЗнл. М. Ч. Батыров аилэсинэ, ушагларына гаршы да тэлэб-кар иди. О, орлу ЧаЬанкири пис охудуруна, дэчэллик ет-диЗинэ керэ эскэрлиЗэ кен-дэрмишди. СалЗан казарма-сында онун учун хусуси шэ-раит Зарадырлар. Бундан хэ-бэр тутан ними, Багыров Ъэр-би ЬиссэЗэ кэлир, командир-лэри чэзаландырыр вэ оглу-ну УкраЗнаЗа, тэЗЗарэчилик мэктэбинэ охумага кендэрир ки, орада Багырову таны-мырлар. ЧаИанкир БеЗук Вэ-тэн мупарибэсиндэ алман тэЗ-Зарэсини таран едир вэ езу дэ Ьэлак. олур. Инди бела кишилэр Наны? ТелевизиЗада чыхышымда да демишэм, бизим бармаг-ла саЗылесы девлэт хадим-лэримиз олуб. Лахын кечми-шэ нэзэр салсаг Нэриман На. римановун, Мир Чэфэр Багыровун, бир дэ ЬеЗдэр Эли-Зевин адыны чэкэ билэрик. Девлэт хадимк кеЗфиЗЗэтлэри дэ шаирлик ними анаданкэл-мэ илапи веркидир. ЬеЗдэр ЭлиЗевдэ дэ халгы идарэ елэ-мэк исте’дады вар. Ьэгигэти демэк лазымдыр, о, ИакимиЗ- Зэтдэ олан да АзарбаЗчан учун аз иш кермэЗиб. Аи-чаг ону «мэ'нэви атаМыз*. «деврумуэун чэнкавэри» ад-ландыран Зазычы вэ шаирлэр арадан бир муддэт кечэндан сонра дедиклэрини Заддан чыхартдылар. ЬеЗдэр ЭлиЗе-вин мэнэ бир гырыг да Зах-шылыгы дэЗмэЗиб. Анчаг адам Ьаггына данышар. — 1985-чн ил дан бари баш верэн Ьаднсэлари иеча гиЗмэтлэндирирсин»з7 Дени> дэигурманыи халглара кэтир* днЗи фэлакэт бе]укдур, Jox-са хошбэхтлик? — Бир эИвалат данышым. MyhapH6a башланана Захын бир китини дагэтэЗи ра]он-да ЬеЗвандарлыг тэсэрруфа-тына рэЬбэр гоЗурлар. Ела Зердэ ки, нэ арана душман лазым кэлир, нэ дэ галхмаг. Бу малдарлыг тэ-сэрруфатында Ьамин киши хеЗли муддэт ишлэЗир. Кез габагында олмадыгы учун итириб ахтаран да олмур. 1945-чи илдэ ону чагырыр-лар paJoHa ки, бас кал. тэдбир вар. Киши кэлир pajona. Ке. рур ки, чамаат элиндэ баЗраг. плакат меЗдандан кечир, шу-арлар гышгырыр. Киши сору шур ки, бу нэ эЬвалатдыр. кэ олуб ахы? ДеЗирлэр ки, бэс, билмиреэн, Ьитлер Зы-хылыб.* Киши сорушур ки, Ьитлер кимдир, онлардан-дыр, ja бизимкилэрдэн? ДеЗирлэр АллаЬ евинн Зыхма-сын, беш илдир Ьитлери се-Зурлэр, карикатурасыиы ве-рирлэр, сэи дэ сорушурсан ки, о кимдир? Киши деЗир ки, валлаЬ, мэн Ьеч елэ эв-вэлиндэн Ьекумэт ишинэ га-рышмамышам. Инди Ьэмин кишинии се-зу олмасын, мэним дэ CHja-сэтлэ Ьеч эввэлдэн арам Jo*-дур. Амма бир иш вар ки. 70 илдэ на Заратмышдыгса Ьамысыны Зыхыб датытдыг. Бунун да бутуи кунаЬы Гор-Ф- Кврунур аввалдэн АБш-а сатылыб- бачовдадыр. о лап мыш. Милли мунагяшаиии, миллэтлэрарасы гыргынын да баискары о дур. Лахшы-пис чамаат доланырды. * Совет девлэти 16 мин километр масафэдан — Куба дан гаНд катириб кнлосуну бир маната сатырды. Инди 1б0 мана-. та тапа бил мирик. Канада-дан ун кэтирирди, 3 кило че. paja 1 манат пул верирдяк. Монголустандан эт катириб 1 манатла 3 манат арасын-да сатырды. Инди чамаат беЗук сыхынты ичэрисиндэ ЗашаЗыр. ВаллаЬ. бир аадан ела хастэликлэр opTaja чы-хачаг ки. ону печ бир дар-манла муаличэ етмэк мум-кун олмаЗачаг. Анчаг бу ислаЬатлар му-лаЗим релслэ апарылсаЗды бир неча ила арзу олунан мэгсэдэ чатмаг оларды. Ьэм дэ гансыз-гадасыз. агрысыз-ачмсыз. О ки галды республикала-рын мустэгиллиЗинэ ва суве-ренлиЗинэ, бунлар Ьвмысы чох Захшыдыр. Анчаг бир шэртлэ ки, мустэгиллиЗн вэ суверенлиЗи ropyJy6 сахлаЗа билэсэн. Амма вазифэЗа. пула Ьэрислик )еяэ да асас мэгсэдэ мане олачаг. Бутун бу дедикларимэ бахмаЗараг je-нэ эввэлки фикримдэ галы-рам ки. сиЗасэтлэ ишим jox-ДУР- — АзарбаЗчаида бае ве-м сом Ьадисалэр Ьаггыида бидмав да иараг- хармаг учуй бирка фаалиЗЗдт кестарсинлар. Чох вахт теле визи ja    вормлншлэряидэ аЗдын Ьясс олуиур ки. бир груп башга бир група гаршы эоракылыг едир. Буну кучада, меЗданда еламэк олар. 7 милЗонун козу гар-шысыида jox. Май Захшы Шки. деднкларимин фаЗдасы олмаЗачаг. He4Bjn, гозу атырсан дива-1>а. да]ир. душур jepa. Анчаг hep Ьалда, халгын бу атыр кунунда атсаггал с взу ешиднлмалндир. — Си юдо» я* 1*радн- ш 11ШШШ1, иш }«ра-на оагзЗдыиыз мужу за Ьаясы су алы верордпвз? — Бела суад верердям ки, элиндэ имканы оланлар бу •л канн jejKó дагыдыблар, сэи HHja Ьеч на еламэмиеэн? Инди 30 квадратметрлнк ки-ЧНК М8НЗИЛД8 2 — 3 jYK Ml-шыны элЗазманы, китаблары, раем асэрлэрини Зырмага jep тапмырам. Маним Зерима башгасы олсаЗды 4 отаглы мэнзкл аларды. Анчаг ала бурократ вар ки. адам еЬти-Зач нчиндэ богулса да она арыз ачмаг нстамир. Уч ил-днр мэним сечялмнш асэрлэ- иыттп Гарабаг paJacBT яла i Ни. hej*. атсаггал Заэычыларыи да эсэрлэринии чап ыны ланки-дир. мин чур баЬаиа кэтн-рирлар. бсюакистанда базар муиасиботлэринэ кечи-дин дотурдуру чэтинлкклар-ла алагадар Зазычыларын, журнал истлэрин. алимлэрин асэрлэрини Зыгыб чап еламэк учун 100 милЗон манат вэсаит аЗрылыб. Бела бир вддым биздэ ияЗа атылма-сын? — «bajan« ва муЬтн» гэзетимязия ]ш рубриквсы-дыр. Бу рубрика алтыида ja- Бурда мэним анчаг ар-зум ола билэр. Арзу едар-дим ки. CHjacH партиЗаларын, чэмиЗЗатлэрин. h эрэ кат ларын лидерлэри умуми дил талыб АзэрбаЗчаны беЬрандан чы- нстардяжнз? — Гулам Маммэдли, Элиш Лэмбарански, Аббас Зама-нов. пснхиатор-Ьэким ЭЬмэд АббасгудиЗев, ИсмаЗыл Шых-лы. чаванлардан Чумшуд НуриЗев ва башгалары ила сеЬбэт етеэниз так мэним jox, бутун охучуларыяызын урэЗничэ олар. Мусакибамя аларды: BAJPAMOB. Республика 4omjjon гарары 6oj4BB торпаглврыяын е мыш гулдур дасталариндан „удафтешю »Ргямпдт даЗушчулара во командира ларе — Аснф МаЬаррбмовв. АллаЬверда Батырова (алу. ssu-blSs дуллаЗева, ШвЬияТагыЗева, ФэрЬад Эскарова, Талиб Ьэ. сэнова (елумундан сонра), Эля ХаикяшяЗев* М чабпа. нин тачЬизатыида ватанпар* варлик кастарашш шахе, ларе чамиЗЗапш «Кенерал МэЬаммад Эсадов адыиа му- Шты» верилмишдяр, му. тыя пулуну едвмази АзарбаЗчан /авычылар Вир-ляЗи ез вЬдасина котурнуШ-ДУР- АРТИСТДОР С0РМД1А1Ш Бваквлврда АзарбаЗчан инчаевнвт устал а рынын бир групу твча-■уэкарларла шиддэтлн де- »кедан бвлкэлэра -шкамыаын Ермаиис-танла сарЬэд ра]окларыиа ¡оля душмтшд№ Артисмар билаваситэ чэбЬэ хатткндэ догма торпарын мудафиачи-лари гаршысында чыхыш едачэклар. Оилар вурушма-лар сэнкиЗаидэ доЗушчулэри-мизэ инчэсэнат л а тэмасда олмаг севинчи бахш едэчак- ЛЭ Мутам ва тэеннф ифачысы Суле/ман АбдуллаЗев башда олмагла АзарбаЗчан Девлэт Консерт БирлиЗинин бнр груду Занкнлан роЗонуна Зола душмушдур. АзарбаЗчан Дев-лат Опера вэ Балет Театры-нын солистлэри, республнна-нын эмакдар артистн Гэндаб ГулиЗовв ва АзарбаЗчанын халг артисте Баба МнрзэЗев КоранбоЗа кетмишлар. Азар-боЗчан Девлэт ФнлармоннЗа-сынын маЬны ва роге ансамбль* КэдабаЗ раЗонуна кетмаЗв Ьазырлашыр Вокалчылар-дан, бэдин сез усталарындан ва дикар сенат адаяйшрындан ибарат олан «Короглу» кэнч-лэр ансамблы езунун шоу-програмы яла Тартар pajo-нунда Милли Ордунум ва езу-нумудафиэ гуввэлэринин де-Зушчулерн гаршысында чыхыш едэчэкдир. Азармяформ. ИДМАН ШАЬМАТ.    Филип пни нн паJтахты Манклада кечярн. лая умумдуиЗа олимпиада-сы сона Захьтлашыр. Или. ha Гадямова. Фируза Ва. ляханлы ва Фэнарэ БабаЗева. дан ибарат АзарбаЗчанын мнлли командасы 9 о|ун-дая 17 хвлла 4.чу Зерн ту. ?ФУТВОЛ. Исичд» Да. Счемпионатынын груп шларына Зекун вурул-муШдур. Исвеч. Данимарка. ЬолландиЗа ва АлманнЗ« футбол чулары Зарымфинала в ас ига газаимышлар. Hjy. нун 21-да Исвеч — Алма. ниЗв, бир кун сонра Ьоллая-диЗа — Данимарка матчла. ры кечярялачэк. Финал ojy-• ну иЗунуи 28.да олачаг. Унудулмуш хастэликлэр гфдыр чунки эн ади пе)вондн унутмушуг Бу Захынларда Москва га-зетлэриндэ тэбкбларнн haja-чанлы мэ’луматы дарч едил-мишдир: Инфексион хаста-лнклэрин саЗы дурмадан ар-тыр. Бу ил днфтериЗаЗа 904 адам Золухмушдур. Онлардан 227-си ва елан 16 нафэрден 6-сы ушаглардыр. Ьалбукн Ьэлэ бир неча ил аввал бу хэстэлиЗин аз гала Jox олду-гундан данышырдылар. Ьа-кнмлэр вэздЗЗвтин бела ачы-н а наглы Ьал алма сыны nej-вэндлэмэнин Зарытмазлыгы ила нзаЬ едирдилэр... ЭЬалинин сагламлыгынын горуимасы ва она тиббк jap-дым мэсалаларнндэ, Золуху-чу хэстэликлара гаршы му-барнзада профилактнк тэд-бирлэр муЬум Jep тутур. Ьа-лэ гадим деволэрда hap 5 — 10 илдан табци чичак, ваба, таун, гызылча. дифтериЗа, полиомиелит, верам хастэ-ликлари епидеми]а ва Ьаттв пандемиЗа шаклинда ЗаЗылыб минлэрлэ инсанын елумуна сабаб олурду. Лакин профи-лактик пеЗвандларин тэтоиг олунмага башладыгы вахт-дан Золухучу хэстэликларин бир гясми тамамнлэ лота еди-либ, дикэрлэри сон дарача азалыб. Лолухучу хэстэликлара гаршы профклактнк тадбир-лэрин апэмиЗЗэти, хусусен ушаглар учун аваэсиздяр. ИнфексиЗалар — полиомиелит, дифтериЗа, гызылчв ва дикэр хастэликлэр у шаг елу-мунун фаизинин артмасыиа, даимн шикэстлцЗе. reJpH-нор-мал ин киша фа катириб чыхарыр. ДифтериЗа агар Золухучу хестэлик олуб чох вахт елум-ла нэтичэланир. ЕЗнн заман-да, Золухмуш хоста няфокси-За манбаЗи ними узун муддэт атрафа микроб jajapar бу хасталяЗин кеиишлоима-сина сабаб олур. ДифтериЗа у шаг иифексиЗасы Ьесаб олунса да соя нллар Зашлы-ларда да бу хесталикдан елум Ьал лары геЗда алыныб. — блкамизда Золухучу хэстэликлара гаршы щ>офм-лактик пеЗвандлар олаялы шакНлда апарылыр. — даЗа республика КикиЗена вэ Епи-демиолокиЗа Марказинии епи-демиоложи ше’бэсинин муди-рн Емин БабаЗев ма'лумат верди. — МаЬз бунун нати-чэсиндэ Золухучу ушаг хэе-тэликлэри — полиомиелит, дифтериЗа, гызылча демэк олар ки, геЗда алынмырды. Полиомнелитин соя вахтлар артмасыны назарэ алараг ушаглар арасында пеЗвэид тур шаклинда аларылды ва мусбет нэтичэсинн верди. Лакин сон илларда респуб-ликамыза гаршы апарылан муЬарибэ ила алагадар aha-линин * бёЗук групларла даимн Заша)ыш Зерларини тэрк еднб кечмэлэри профилак-тик тэдбирларин нормал аЬанкини позмуш, хеЗли уша-рын пеЗвэид тадбирлэриндэн канарда галмасына сабаб ол-мушдур. Дикар сабаб ба’зи валидеЗнлэрин ез ушаглары-нын пеЗвэид олунмасына rej-рн-чидди мунасибэтадир. Бунун нэтичэсинда 1990 — 1991-чи илларда республи-канын бир иеча раЗонунда полиомнелитин вэ дифтериЗа-ныи бирдан-бира артыб ja-Зылмасы мушапида олунмуш-ДУР- Емин муэллимин дедиЗн проблемин Заранмасында мат-буатын да «хидмати» аз деЗил. Лолухучу хэстэликлара гаршы истифадэ олунан вак-син препаратларын кеЗфиЗ-ЗатсизлиЗиидан, тэркнбин дани зарарли маддэдардэн ва бунларын агыр реаксиЗалар вэ фасадлар терэтмасиндан чох Зазылыб. Дикар тараф-дан, тибб ишчаларинии ва-лидеЗнлара те’сир етмак учуй Ьеч бир гануни эсасы Зохдур. Ьалбуки кечмиш Итти-фагыи республикаларынын бир чохунда беда гаиуя вар-дыр. Авропада полиомиелита ва днфтериЗаЗа гаршы ушагла-рыи 90—95 фаязи пеЗванд-ланир. Ьаттв Авропвиын 26 елиосяидэ бу хэсталик ар-тыг чохдандыр геЗда алын-маЗыб. Ьалбуки наднкн МДБ-да бу Зояухма^арын фаязи чох Зуксакдяр. Дуздур, Ьэкимлэр е'тираф едирлэр ки. профилактик nej-вэиддэн сонра ушагларда му-аЗЗэн агырлашма Ьаллары олур. Амма матбуатын ши-шнртднЗн гадар jox. УмумдЗ-Зэтлэ, тэмиз, зн]ансыз вай-синлэр Зохдур. Биздэки вак-синлар иеэ дунЗа стандартла-рына уЗгундур. 0тэн ил кечмиш ССРИ эразисинда 446 агырлашдырычы Ьал геЗда алыныб. блум Ьаллары ол-маЗыб. Буну епндемиоложи урур Ьесаб етмэк олар. Тэ- садуфи деЗнл ки, УмумдунЗа СаЬи]Зэ Тэшкилаты имму-низасиЗа узрэ беЗук програм гэбул еднб. Истэр валядеЗнлэр, истэрсэ да девлэт саглам нэслин беЗумэси гаЗгысына галмалы-дыр, — деЗэ Е. БабаЗев сеЬ-бэтннэ да вам едир. — Буна керэ дэ яэзэрда тутулмуш профилактик пеЗвандлэр вах-тында вэ дэгиг едилмэлидир. Бутун валидеЗнлэр Золухучу хэстэликларин профилактика ганунларыны, пеЗвэид тэг-виминн аз да олса билмэли-дирлэр. Биринчн пеЗвэид ушагын догулдугу 4—7 кун муддэ-тнндэ вэрэмэ гаршы апарылыр. Сонра бу пеЗванд 7; 11 — 12; 16—17; 22—23 вэ 27—30 Зашларында тэкрар олунур. Ушаг уч аЗлыгында полиомиелита гаршы биринчи дэ- Ш, сонра тэкраран 2—3; -8;    15—16 Зашларында иммунлашдырылыр. Гызыл. чаЗа гаршы пеЗванд ушагын 12 аЗлыгында вэ мэктабэ га. бул олуиаркэн, паротита гаршы иеэ 15—18 аЗлыгында апа рыл малы дыр. Ушата 3 аЗлыгындая кеЗ-ескурак, дифтериЗа вэ тетануса гаршы гарышыг вак-синлэ 1,5 а) фаенлэлерла 3 пеЗванд едшшешцрф. Тб-2 илдан сонра тэкрар иммун-лашдырылма апарылмалы-дыр. ДифтериЗа элеЗЬинэ сонракы пеЗвандлэр 9—16 вэ даЬа беЗук Зашларда Ьэр он илдан бир апарылыр. ВакКД ЭЗИЗОВ, чХвяг газете»! J А Н Г Ь1 Н ИЗунуя 19^а cahan сват lap Натэвая ктчэсиндэкн 4 «НовбаЬар» 9 гмшэлаонидэ . немрэли бшд| Заягаи баш вер-мжшдир, «новбавар» рестораны ва она битешяк бириеча бяиа, о чумлэдан, эсаслы тикинте ядвраси ва en зарар чаяшпидир. Тотяоя мин квадратметр сакмя акжтэ едай lamra саат 12.34 дэпмэда епдуртлмуядур. Ииеая тэлэфаты Зохдур.    _____ Зшнвв тафэрруаты Ьаггында мэ’луматы иухбири-мвзэ АзарбаЗчан Республикасы Дахжли Иллар H«?«-)и Занумидм» муЬафиза ядвраси ранен— муамши 9. ну* рц|еи вершпндяр. ^ Pm^ САЛМАНОВУНДУР. гэзет кошку ТАТАРЛАР ДА ЛАТЫН ДЛИМАСУНА МЖЧ9ЧЧЮ9 Ики куидур ки. Симферополда Крым татарларыяыи Зазысыны кярял графика-сын дан латын графякасына кечирмэк проб, леми узрэ беЗналхалг ел ми конфранс мши. ни давам етдирнр. Конфрансы Крым татар, лары вэ УкраЗяа Шэргшунаслыг Институту тэшкил етмишдир. Ма’лумат учун деЗак ки. Крым татар, лары да бутун мусалман халг лары кямм узун муддэт араб гоафикасындан истифа. да етмяшлар. 1928-чн илдэ оилар учуй расми олараг латын эляфбасы татбиг еднлмяшдир.    1938-чм илдэ Крым татар, ла рынын та’гиби деврунда онлары кярнл графнкасындан не тифа дэ ja мачбур ет-мишлар ки. бу алифба да араб элнфбасы ними бнр чох татар кэлмалэриияи Зазы, лышыны хеЗли таЬриф едир. КАЛИФ09НМ1АНУ ВФЛМФК КИМИИ ХКФИИФДИУГ Бу Ьэфтэнян эввэляндэ КаляфоряиJаяык ганунвернчилик Зыгыячагында Вирлашмиш Штатлар учун дедикча козланилмаз олан бнр Ьадиса баш вермишдяр: Шималя Ка. лифорниЗаныи Чануби КалифорниЗадан aj-рылмасы мэсэлэси барэда ганун лаЗиЬэсн. на бахылмышдыр. Экер КалифорннЗа га. иунверичнларн бу лаЗиЬанм таг дир етсалар. ону АБШ конгресянда музакярэ едэчак. лар. Вела чыхыр ки, тезликлэ Американын 51 штаты олачагына кумам вар. Г09КАЧ09 ШАНИДЛФ9И АРАДАН K#TYPYPI Ригада Степан Палоракын тэмтарагсыз дэфя мэрасими олмушдур. Лахын кечмиш. да о. ЛатвиЗа Коммунист ПартаЗасы Мар-казн Комитаснидэ иуфузлу шахслардэн иди Сон вахтлар нса Куба да ишлаЗирдя. Ела орада да автомобил газасыиа душду. Экэр бир чаЬат олмасаЗды. Загин ки. мэрЬумун дог мала рына башеаглыгы вер. макла кифаЗатлаяардяк. Степан Палора ЛатвиЗа Коммунист :ПартеЗасьшьш сабиг биринчи катиби. сонра лар иса ССРИ да. хнли ишлар назярн олмуш Борис Пуго. нун эн Захын достдарыядан иди. Таныш- ларын дедиЗииа кора, достларын сирри. с езу бир имиш. Экэр Б. Пугомуи интнЬа. ры барэда форзнЗЗаЗа чидди Занашсаг елэдэ С. Палоранын Ьалак олдугу аатога. заяын тэсадуфилнЗннэ кнанмаг чэтинднр. Онун елуму этан клин август Ьадисала-ри. бу Ьадисаларда кечмиш президент за баш катеб Михаил Горбачоаун рояу Ьаг. гында сирли ва фачиэла Ьаднсэлар зан. чирнндэ пагигати езу ила габра а парам невбате Ьалга деЗилмн? «Незааме—Ja ВалтеЗеиаЗа газета»даа. A39MAJ4AH ОРДУСУНДА ПС ВАУ. УУСН1А AOJYUWYCY JOX тариш алмамышлар ва тэбии ки. алма-дыглары кестэриши Зерннэ Зетермамяшлар. Буиуила Занашы, РусиЗа силаЬлы гувва. лэринин раЬбарлнЗиндэ АзарбаЗчан орду, су балмаларюпш таркябиядэ Даглыг Га. раба? деЗушлариида русла рын иштаракы-иы такзиб етмкрлар. Ma*лум ш Ермэнястакын кутлавя информасяЗа ситэларнндэ Кэнчеда Зерлашдярялмиш 23 чу мотоатычы дивизиЗасынын аскер вэ забитлариня АзарбаЗчан тарофяяда Дат. лыг Гарабагда кедэн деЗуш эмэляЗЗатла. рында иштерак етднкларннэ. нкитэрэфлн муиагишэЗэ гарышдыгларына коре Ру-сиЗаяыи уиванына иттепамлар ешидилнр. Оилар АзарбаЗчан гуввэлэринин сон куи-лар га зан дыглары угуру маЬз буиунла иоаЬ еднрлар. РусиЗа Мудафна НазнрлнЗн матбуат мар. кэзинил рэиси подполковник НяколвЗ Мед. ведев бу хэбарлэри гвгаЗЗатла родд етдн. Деди кн. PycHja ордусунун бирчэ яэфэр эскар ва забита Даглыг Гарабагдакы да. Зуш эмэляЗЗатларында Ьеч касте тара-фнндэ кштерак етмир. Биз 23-чу мотоатычы дявнзиЗанын ко. мандЯри кенерах^каЗор JypM Лахомоала телефон ла ал ага сахладыг. О, матбуат мэркэзи ронешпш сазларинн тэсдиг еда рак деди ки. дивизиЗа Гарабаг мунагишэ. синдэ там бнтэрефлиЗияи сахлаЗыр, онун бутун деЗуш техникасы, силаЬы. даЗуш сурсаты. елача да шахся hej’ara даямя ЗерлашдиЗи мевгедадир. На о. нэ да онун муавиилэри дайре комаядаялыгыядая. ja-худ Москавадакы деЗуш техинкасыяыя АзарбаЗчан ордусуиа вермак Ьаггыида нас- Г I I Г иы такзиб етмкрлар. Ма'лум олдугу теми. АзарбаЗчан да 450 мим руеднлли эЬалн ЗашаЗыр. Бундан башга. оарбчялармя да. дикларина кора. 7-чи Бакы ордусунун 300 яафордая чох забмтя    АзарбаЗчан да галмагы уступ тутмушдур. Онларын акса. риЗЗэти АзарбаЗчанын силаЬлы гуввэлартеа дахял олмушдур. Ьарбя експертлар бела Ьесаб еднрлар кн. ез девлаттеин тарофяяда деЗушда кштерак едиб-етмамак Ьар касте суверен ЬугугуДУР- Буиунла Занашы. «ИзаестаЗааныя мух. барина бялднрмишлэр ки, ермаяя силаЬлы гувваларняда да слмЗаи мяллатларяюи ну. маЗэндаларн вар. * Даглыг Гарабагдакы д#3уш амвляЗЗЯт. ла рында 23-чу мотоатычы дявязяЗаяыи кечмиш Э66.ЧЫ Степанакерт полкундаи ермаяя забитлории ала кечирдяЗи даЗуш техникасы ва сялаЬы иштерак едир. РусиЗа Ьокуматларарасы раэылашмаЗа терэ Ермаиястаяа ва АвармЗчаяа в Jot мягдар-да сялаЬ ва да|7» сурсаты ворияяияр I ;