Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 20, 1992, Baku, Azerbaijan KYHYH S#Mi^yc PtcuyCiiNiiÉCftì Aan Comtnnnm csnpli iUyiMMMiii t^pKfiÈ li^ JUiatcim mm-pmmm i*«f0yaf mmppmtkwim iKypMmwcr—pt Mi-iifwury- «fui MiiiciMi Ammt fapifoi Miitp 0i|- iiiiWiT    Miiiipiiiiiiiaigiiii iiRf MfM- #MT ipnif |ap«rMar ynyii tiMwiMiii mmm MPi* 08yv mmtm ma^ptic ilynyH 25-ao t<ifcua- mpu BYnajMiAs hij’ WA^. Bejupyqra btiQrim cTpynTypMpM P- . moptar JapaAi>i^Ma« aTJi^ini raiyj émaja haaMPjàniHpjiap. KapYm niinipÉK-«iHJiapii    MaaanfyM    TOBayKacxa    i eeaati 1910-ay mm roJyJoqmiiQrp. KYHAd/IMK MNTMMAM-CMJACM f93ET ralMiiN 1 Manar. nPESHAEHT A0P-A3H K8JiaH BH3HECMEHII8PH r86YJI ETMHIU/|HP HJyHyH 19-Aa AaapÓaJ-HaH PecnyCjiHKacuHbiH npe-SHAeHTH    96YA(j)93 EjihhObJ AJiMaHHja OeAcpaTHB Pec-ny6jiHKacbiHbiH BaKbiJa kbji-MHIU TYPK 6H3HeCMeHJiapH rpynyny oHJiapbm xahHum HJI9 re(5yji ctmhuiahp. HYMajoHAo hej’9THH9 6am- Hbijibir 6A9H TypkhJb Pec-ny6j!HKacuHbiH aYCCp^pp4>-AaKW 6am KOHcyjiy Boarypi Apan AjiMaHHjaAa JamaJaH T9rpHÓ9H HKH MKJtiOB TYP- ryh 9. EJiHHÓBja xom apay-jiapbraw JeiHpMHm b9 Aaep-6ajMaH npeaHACHTH bbsr. (|)9Chha9 yrypJiap ahji9mìuu. AHd. Pecny6;iHKa npeaHACHTH roHarJiapa nHHuaTAapJibiPM-Hbi 6HJiAHp9pBK rejA eiMHrn-AHp KH. A3ap6aiaaH es hh. KHma(|}biHAa 1918.^h hjiab A39p6aJ^aH a®bjibth 6aHH- jiaptiHHH e’aaH eTAMKJiapH YH 9CaC npHHCiUIH — TYpK-HYJIYK. AeM0KpaTMKJ19mM9 B9 HCJiaM npHHCmUIBpiIHH K03. Jiaj9Y9KARp. KepYm 6ama naTAbiTAa roHar-iapiiUi xahmiiH lua 9; EJIHH69J xaTMp9 OJiapar oh. maioia jiapjia AHD. raÓyjiAa AOBHBT KaraÓH rioMh hyct)-HOB, npeSHAeHTHH AiMOT MYmaBHpH    fyayaaAa. AXM Arjr Mbhhrch caApntMH MYaBHHH CaÓRT Bapfcipoa. TypkhJb PecnyÓAHKacbiHUR AaopOajRaRAAKU ea^pa Aju A39p6ajHaHbiH KaptiialiorAy mmupm nltSn    etmuiuiap. © ra9yj wmuM. OOTO i. Xaiaiovywp. cuna xycycH njunn JenqMunp. ■MiaiHil MYNY AiUI IliiqfMitN Ammt r#-  ifpii^iiVia MiN|9Vfii litiiMtin mtMmumump- CN NMi tiiM9Mip lycycN 6<|iMif eiiKaNiiiMMp» ABIU A«u»T Aenapiauemmra psciiii lyiiiJWaca Ifapraper TiryajMp AsimiiABp «. BRpiaaiiiiinii UimAap hMOTMani hauni 6axKaAo EpuamcTaH m AaapOajaaa ra-apaeuHAa com TorrymuajiapM «rafRjjoTHo moia- PP»* O AeuiiiiiAHp K>. aopaKUJiur npo6jiaiaoi ahhh jojuia aeacAM baJUDon Ta’mm eAa dvJiMaa. Aaaxaf AatapTftMM- eniaja MarupifuniAup. M. Tityajjitp aaaaa «APPPM AHp: BNpaaaiMfm IlltaTJiap baicyuani uYRTadaii oaapaf 6ha-AMpMHiuAHp Mt. «ABIU-uh bau EpuaHHCraHna. bau A* AaapÒajHa&na MYHacflOaraapaHRH Kej^RjjoTH aa xa^fcrepR OHJiai^ ATOM npRRCHRJiapRHa. o RY^naAMi HY6ahRcaJia-pR aRhh iOJUia apaARH raRAMpMRr npHHCRiiHHa cbart rtJi-AuraapUKu RYMajMui eTAHpMacMMAaH acuau oaanarAup». Aaep6i|w TatMyiiiCNiJiiiii ìàÈfpmm/m m BMT 6rm mhiHmfm TutÈmm mmmnHp tm, ^mn toaim-MlTMiW igr lilMMIIiPMi Ai^iMT rtpi9^a MÌT- iiwiiMi M Itp—UMi otmym BMT nt< Ml|RimiiW|8i8Pi> MA'pyiiCN Mif^ iMNACNN. AaapOajRaRUH BMT jaHuHAR arhmh HYuaJaHAecH ha« C8H hacaHoayH BMT 6aui krtrOrhrh aa TahaYKacRsaRR lUypacu caApHHRH baurr JaawiMuoi. RY»a axmaMu kyhy 6ypaAR JajMAMbiQi MaKryOyHAR AtjuiRp kr. baMRH ua'py-30RRR e’ARR OayRMRCM «COJlKaAa KapRRHAHjRH RSgJIliaCUBa XRAM»T «aryok aa UYHRTRmaJa RaJi6 ojiyRuym 6yTYR T»-paduiapRR 6eiRaAxaar iMRrRtiiaaapH apRARH rajiAMpuRrR KOMaK eTMRJiR PJiBR BMf MéxaHRanaapMHHH COMOPOJIRJHRR RHaMhiHu apmpRRarAup». AaapfiaJnaRUH arRMh HYMRjRHAacH haMHHHHH xahRip erMRUiARp KÉ, BMT RYMRjaRARRRjRRHH cb^wj^hr HatRRa-aajpR batniRAR na’pyaaiiH UYaaiotpa eARRBK TahJiYRRPRR^HK liiypaCliRblR RViaCblHAR ORyR RIUTRpaK BB Ruxum ^YMao^-Ra HRaaa aepRACRR. A39p6aj^taH—MpaH: Qjiar9Jl9pMM X9JE9'V9jM A39p6ajRaH Pecny6aHKa-cuHUH npeaHACHTH 96Ya-©93 EaHH6aJ Hpan HcJiaM Pecny6aHKacuHbiH BaxuAR- Ku ca4)HpH 9aH Ocrop Uaha. BaHAHaHU oHyH xahnmH hjib ra6ya ctmhiiiahp. Cohóax saMaHu A39p6ajRaH — Hpan aaaraaopHHHH KaaaRajH hji9 9aar9Aap MOBayjiap MYsa-KHp9 oJiyHMym, hhahJoabk 6arjiaHMum MYraBHJiaJiapHH hajaxa KeHHpHJiMocHHB, oa-K9A9PHMH3 apacbiHAR R<nR- raJ19pHH MehKBMJIBHMaCHHa XHAM9T itecTope 6ha9H bb Ja OHJiapa 3Bp9p KBTRpa 6HJI9H MBCBJiBJiapa anurAbiTAa Toxy-HyABnymAyp. KepYUi BM9AH mapaHTAB KeHMHm, HpaH cb(|)HPH 03 bji-kbchhhh paheapJiHjH aAbiH- AaH 9. EJIHHÓBja rajMBTAH haAHjja TorAHM eiMHmAHp. PecnyÓAHKaHbiH npeaHAen. XH bOARiiBHH FBÒyA 6AH6 capaHRaM sepMHrnAHp kh. 6y kyhabh npe3HAeHTHH aAUua hoAHjjBAap rK heca6 aAUHaH 6ytyh AOBABT MYAKHjJaTH cahachh bb MyaejAa caxAa- HUACblH. PaCyAAa AaapóajRan Pec-nyÓAHKacMHbiH aobabt MYmaBHpH B. FyJiyaaAa HmrapaK eTMHmAHp. AaapRR^pM. HA3HPJI3P KABHHETHH13 raBYJl HJynyH    19-ar A3ap6aJ- RBHUH 6am Ha3HpH PahHM hycejHOB    AAMaHHla <I>eA€* paTHB PecnyÒAHKacbraAa JamaJaH TYPK 6H3HeCMeHAa-PHHHH BaKMAa CWIRH rpyny-Hy ro6yA exMHmAHp. rpyna tVpKHja Pecny6AHKacMHUH J[^YCC6AAop(|} mahapHHAaKH 6am KOHcyAy Boarypx ApaH OamHbiAbir eAMp. CaMHMHAHK. AOCXAyr ma- paHXHHAa KeRBH ceh6ax 3a. MBHU HKH OAKaHKH MYBCCH- C9A9PH 89 4>**pMaAapu apa-cbiHAa rapmbiAurAu cypax-A9 ^ajARAu aAaroABpHH hh. 3aMa caAUHMacu mbcbabab. PHH9 xoxyHyAMymAyp. Myx-X9AH(|) canaje cahaAapHHH X9MCHA eABH rOHSFAap 83 ^HpMajiapUHUH KOMBJH HA8 HarAHjJaXMH, CAeKXpOH, JcjHH-XH canaJecHHHH. Jyhkya cana- JeHHH. HHKHma<|)UHAa Aaap-ÓajRana JapAWM xecxapMaK apaycyHAa oAAyrAapbrau 6ha-AHpMHmAap. fejA CAHAMHrn-. AHp XH, A39p6ajRaH heHyMB-* XH xecxapHABH cahaAapAa MY«acH69XAapHH HH3aMa ca. AbiHMacuHa Mapar xecxapHp B9 KOHKpeX XaXAH4>AapH H9-aapABH xeHHpMaJa haaup-AUp. CehÓaxAB A3ap6ajRaH 6am HaaHpHHHH 6HDHHRH MYaBHHH BahHA OnMBAOB, 6am Ha3HpHH 6HPHHRH MYBBHHH, floBA9X HrxHcaAHjJax Ba IlAaHAamAupMa Komhxbchhhh C9APH 3HjaA CaMBAaaAB, TYpxMja PecnyÓAHxacuHiiiH BaxuAaxu ca<|)HpH Aaxbh KapaMaHOPAy HmxHpax ex. MHmABp. AaapRR^opM. KOMHCCHJA JAPAAUIMUUIJIblP: gAAfMAP flS HN8AMA AYUM1IKMH? TAJIEJHMH3 KdHAAd hdJUI OJiyHyPt A3Bp6ajRaH HrxHcaAHjJaxu-HUH 6ehpaH BaaHjJaxHHAa oa-Macu HHAH XaXRB MYX9X9CCHC-A9pa acJh-^. pecnyÓAHxaHNH eah BBxaHAamAapwHa Aa mb’-AyMAyp. MaraaaAapwH 60m pa4)A9pu. ehxHjaxAap naxum- MaAUFUHABH CBHaJe MYBCCH-CBABpHHHH HmHHABKH ^tàCHAa. Aap 6yny ajAUH xecxapHp. Pecny6AHXaHMH Jyxapu haxH-MHjJax opraHAapMHAa Aa 6y-Hy CHpp KHMH CaXAaMUpAap. OHAapWH 4>HKpHHRa, 6eAB BB3HjjaxHH ÓamAMRa ca6a6-AapKHABH 6HPH HrXHCaAH BAa-raAapHH noavAMacuAup-HJynyH 18-A9 pecnyóAHxa HaaxpAHXAapH B^l6am HAapa-ABpH pah6apA9pjmHH HmxH-paxM HAa    HrxHcaAHj- Jax BB IlAaHAaxM^pMa Komh-XBCHHAB xeHHpw|B-ti MymaBH-paAB A3ap6aj«|«„ HaaHpnap Ka6HHexH JaHuu aobabxabp-apacbi HriHca^A’ MYHacH6ax-AapM aAaraAaHAHpMa xomhc-cHjacuHUH JapaAUAMacu har-ruHAa AaapÓajRRH HaaHpnap Ka6HHexHHHH rapapu MvaaxH- pa oAyHMymAyp.; Càpapuh my- aAAH(J)AapHRHlf (pHXpHHRB, KO-MHCX^Hja KCHMHrn HxxH^wruH cysepeH pecny6AHxaAapu hab HrxHcaAH aAaraAapHH caMapa- l^FUHUH Ba IAHAM8- xB'Ambx exMdMBTO. My-■BBHpwH AaapóMIia 6am «■SKpHpHH 6HpHHRk ÀttaBHHH, MA8i\ HrxHcaAHj JaJr    Harh- ■ufAfxiMa KoMHxéaftatRi caA-pf I ò4jaA CaMaA3RMii* ana^ MbimAup. MYaaxHpdHHH xeAHmHHAa BepnnaH Ma’AyMaxAap pecny6-AHXa HÌXHCaAHjJàXMHMH aFbip BaaHjJaxHHH 6hp Aaha nyMa-jHUFexAHpMHmAHp. rejA baha-MHmAHp KH. axap an rbica myaAbxab 1993-hy ha y^Y« hexyMBXAapapacu HrxHicaAH MyraBHAaAap haaupAaHu6 hm-aaARHMaca, Aaap6ajRaHu Aaha HBlRHJBlYHAap KWABJHO caHaiiiipiiHHi ID xHoaaHUwMw „ |Oii’*%XMdX ^ xeHMHm U— p5cny6AH«aAapM hao My-raBHABAap haabipAaMUPa 6ain-AaMar rapapa aAUHMUiiiAi>ip* Aaap6ajRaH Pecny6AHxacM 6am HaaHpHHHH 6upHHRH MYaBHHH A66ac A66acoB Myiua-BHpaHHH HmHHAa HmxHpax exMHmAHp. A38PR14»0|»I A3ep6ajRRH Kbram Iliqmi-, aCUHblH XamXRART komrtbcr >ecny6AMKaHUR hrtrmrh. cr-aCH B8 ABRRBX OpTRRARpilMR napxHjaHUH 35 mrr yRRY aAbiHAaH 6aJaHax raóyx rt-MHuiAHp. BajaHaxAa ARjiuwp XH. 6y KYH pecnyóARKRRUH xaHA xacappY^Àxu 6aAxa ab 83 XapMXHHHH 8H 6BbpRRAU KYHABpHHH XCRRpRp. HRTR* Man. ABBA8X, xycycR bb <t>Bp-AH MVAXHjJaX (bOpMRARpU RpR-cY^HAMtw 3maarJJbt bb rapuR- rapumwAbir,    RARpaerM» cxpyxxypyHyH AaRURMRCU <5y-XYH xaHA xacBppYitMmMia AUR BaaHjJaxRHa CRAMumAup. ByHy haMu 6hac9 ab RRpR-hax 0Ay6 xoHxpex Rm xRpBR aaAup. BeA9 ccJprrarJrh r»> XHR8CH (|)aRM8AH OAR ÓRARp. Pecny6AHxa rtxhcrarJJRt«-HbiH HAapa oAyHMRCu caha-CHHA8 KeHHm. nepcnexTRBAR Ba Ca6HX MeXRHHBM JapRHRHR raAap xa'RRAR xaAf^pRBp xe-PYAM9AH. hen oamrcr hharJb-Aax cuhrtarh RUxapuAMum B9 X9RPy6bab B3YHY APTO*y-Mym BacHxaAapABR hctm^ab eAHAMaARAHp. Taxun 6mimhm BbJRRRTAR bBMHH * BRCWB-ABPABR 6«pB RRIIR CBppT^ni RRUiepBRRH oye K9PKMM ARiPYWi pecnyOAR-KRHUH 4pBb(&p RHraUBpHHHH. HR3RpARX BB 6RIR RARPB MY* XBXBCCRCABpRRRR JtpABpO TBO-KHM OXyRMRCU TORJOy RAP* AHp BB tbab6 oxyRyp KR. ptc-nyOARKRHMR MBC'yA BBIRBAB-pn xaXUBRklARpUR, ORMdkir« RUARpUR, YSYMRYABpiM* ^ pBBB3RRABpi6i. MBAARpARPR«* TYTYRRYABPRR jRHMRAi OA-cyRAtp. RARMARpa mmm KRMBR KBCTBpCRRABp. f%C-ny6AHKRRMH RpR TRXMARMANT XBCBppYy^TARparaa mabBpARR XycyCR TB'MRp 6pRTRARARpii. MCXlKRKABp. RRARHKBpABP BB 6RiarR RXTRCRC CRbadABpRRXb KBHABpRAMBCR AB ROX MybyM BB3R<t)RA8pABil 6RpRAiP. AlSR-paX HlURRABpHHRH BrRUAR FRAMRCU jRAIOia JRHR 6YP<>K-paXRK KBCXBpHUIABPRH. MB -HRCbia JaaumMRARpRiR rptmr-CURR mBpRRT jRpRAUp* KBM-AB HCa KBCXBfRini Jox. KORRpRT BB TB’RRAM KBMBR ARRilMAMP. TRAejHMR» 6y ktr--- hBAA OAynyp. gifM* RfNV    Y(op«i kyi* AM«pMKa Imp* WMMI— IlhmMpMMM AMpeaHM M TypilMMWC-TM CI»I»IWPHMI »Imi My«My»yHy    mumt- MNP* MBHyte KRpOARRR tUTRTURARH OARR 55 JRUIAU AAOAO-MRT PRRRPA MrJ« BRKUAR 0y JRXUHARPAR RRUAMU1U AMB-pHKR CB<|>RpARjHRB 6RUIRUAUr BABRBRANp. O, KRp^pRAW ARHAOMRTAMp» ABUl-ilR BtpARRAB BB CPMKT-Il8Tep^jVAR-RM aahaomrtrk rymrJbbabammabpmrm BRparaiMxiu IDxrt« ARphiR 0Rm KOiicyAy bbsr^bcrrab, bR0RAB BexrpRAAa Rm* ABMRniAMp. MAB DpOÒAeMABpH ySpB MYXRXBCCRC CRjUAUp. Hmm tCoMtpiwcii TiiMMMRmi tmmm mum m mmmm mtny McTMtSyimi mm •MtW    MY«aMp9CHNM MOMM M Mp- m» w ggwiyoM Jtogm r». 6hpm> gi|tiiw fgy MWMWMWWP. BbÌRRRTAR EpMBmCTRR pBhdBpARjRRABR «TTIRRYaKRp RAbRTRMAUr CHjRCBtHMABR» BA.RBRMBR TBAB6 OAyRyp ÌB ABBP6rJRRR MYAM^ RARARP. XRPWR CRJPCBT RARPBAB^ RRR 6RllIRMARpilSjHBAXRAr ORpARjR EpMBHHCfiRR TB»i” RRCTBpMBjB BB A3B|)6R)RRRMB BpRBR 6YtBÌAYjTRY TB MRR BTMBjB RRFUpMUlUARp. AYNM TipNIMi MW Ai#i OMPfT ICiM9Mi TiYip* m YMyMMYMli MOMrpMi    , By BwincArMAB. ABUl.    <*WjrarM.    ^ IR. nOAlOR, JBROHRJR. ABCTPRARJR. HRH, HcBBR. H<qh PyiBHMR^ JBJRP^ RAKBJIBPARR 19CM RYMRjRRy RH1- BRR. TRpiK RARP- yRyH 23-ABR ARBRM RABRBRARP. Mm—■ MP—WWIMMI a—Ctpl—M «PMfy mmm jn|npM«w*nf>i w> Mi-riwiiiMi ¡¡m» M irtm~"    6ipe*e    repep mkmw 6oMi|ipir, •?— — Ay6occipM ■•toP" PlIOMTMi    efiRMMRWip    •MRyMMTP* ^iUwR y*PB wp®^»P fiRP^pRR» fiRpwinur htrruRAR ROBMtf AR RtTRbRM eTMRIDABp. BMP CYHBYJl A8 rdHMMSTAMP Vaóha X9TTHHA9 AYIIIM8H KEPH iiaKHJIHP Tapxap HCxuraMaxHHAB yrypAy aMaAHjJax AasaM ex-AHpHAHp. HJyHyH 19-abx xch-MHm MapAaxepx paJOHynyH JleHHHaBaH. HajAu. hacBHra-Ja. TaAum xaHAAapH epMBHH ryAAypAapAaH xaMaMHAa xa-MHaABHMHmAHp. MeBFeAapH AaA6aAaA HXHpaH ayhimbh HHAH acac ryBBBAdpHHH MapAaxepx axpa(})UHAa RaMAam. AHpXp. COH HXR KYHAB OH. Aap oypaARH Tapxap mahapH. HH. CejAHMAH B9 HBMRAAH xaHAAapHHH. AFAaMbiH Han-pasaRA. llloxAaHAu. Haxu. HUAap KdHAAapRHH xon sa paxex    axaulHHa xyxy6Aap. HoxAy abfuhxh Bap. OAaH. Aap Ba JapaAaHBHAap - OAMym. flyp. BaxaAjOH kombhahph Ac-ABH KapHMOBAa ceh6ax bah. pMx: — 9BB8AAap ROX xyaamxa KeXMHUlHR. HaXHRBCR A8 O ony6 XH. axamHH abJrhaxi-puAMacu 6apeAB hap paau. AfaiTAaM COH]» haHcu xan-AHMHa. mahapHMHaca JepAa- JexcaH eAHAH6. ARba 6ac-AHp. MyraAABC xopnarAa-puMua ryAAypAapARH xa- MHaABHMBAHAHpl 0XBH penopxaxtMMuaAa epMBHH ryAAypAapuH ra<J)HA hyRyMy HaxHRBCHHAB Afabm paJOHyHJTH KOABHM X9HAHHA8 JapaHMum xapxHR BaaHjJax. ABH cea aHMbraiAwr- Bap xyH coHpa haMHH xaHAAapAa dAa. ra caxABAwr. Mhaah opAynyH Ba noAHC 6axaAjoHynyH SAa. BB ryBBaAapH oh MOBreAa- pH MehxaMABHAHpMHm. ayiu- MaHHH 6np cupa axam Horxa-AapHHH MahB eXMHlDAap. 6h HpAam- 6aaacu XaHa6aA yFypAa Haxhh AYihmbh EpMBHH CRAahAU MaAapHHHH acac OABH 9cxapaH sa yppyHAa AeJyuiAap ABBBM eXAHpHAHp. Ma’AyMaxa xepa. xapa^R ROXAy hxxh Bepapax 83 M8BTeA8pHHA8H XepH HaXHAHpAap. SrJbaARR CyJlTAHOB, «XRXT rBSeTR»RRR HyxfiRpR. T9PT9P — AFAAM. A39PHHMPMAAH: EpMBHHCxaH xep8<))R JIbruh xe-RR^ HAB rapadapUR abfrmt hRccacHHa rbhau ryBsa b8 xexHHxa JepHAKAMecHHH A&saM exARpnp. npesHfleHXHH mbt-6yax XRAM9THHHH MB’AyMaxuHa xepB, MjyHyH 19-ar Abruh JaxuHjiUFUHAR ayqimbhhh ROXAy ABjym xexHHxacuHUH Ba R8BAU rYBRBCHRHH RBMAainAHpRRARjH FBJAB aAbMMUmflUp. AYRIMBRHH HRRRAH ReHHniA9RAHpMaX M9TCBARAB UIHMaA BB R8fiy6 RcxBTiMdTABpHHAaH RpR MHTjacAu liY'iyMa 6amAa-jBRaPU R89A9HRARP. C3CH EimiAHJINaJ3H KYJI3333P Bmp oiy« rypuiyH...    cojAauiMMknMN 6—WKA»    •» «*!»'' A*mmP inp—J«- pWHMH. H—M»l» —H «MPYHYH rmUUM OM OM- napAN 6r rMiwmp... JlamH •9a6mi afpwrnphM. —y** soc^yHyN — 4iMryiw» A*!— 6mp rywM —p — f— CMMNCN. opA«, «I»«!» mTNNA* ®y o/w nrw"-Mpa Tyw MMVAM 6«np Sap a«PA A* mP — i«*** T—AfMMAi    H* r«A*P Morma |ypA ranno— * cahMOd 2. Opayfiafl paJoByHVB ^ MioKHipispH tSy an heK- np cabBAS 6oA MBhgra Je-TRmAHpMMiuAap. CyhwYRJ*bp ABHB A0Ay6, aaMHAap xBhpa- 6a paHKHHa OoJaBud. OpAy-ÓaAAbpiap 6y ab4>bxm dvRHHa hakcu naaupAurAa ruxu6- ^^%Iax xaHUiiiAUFa 26 Baxu KOMHCCapU aAUHl C0BX03j^ eamABAUP. TacappY«!»»“« 200 hexxap cabacHHAB xrxua bxh-AM6. HaXHABH a^MBT K83 IR-óaFUHAaAbip. Eab 6ha Mal^y-AyH 6oAAypy aAaMJiapa Myha-pHÒaHHH appu-RRUCURU AR yHyxAypyO. Cobxo3ar bapa xexAHxca 6am MexRHHx Mm-ABH Pyctbmor barruHAa xom ceaxap euiHXAHx. O. 6exB rb- THH MaraMAapAR ®3 capRUixa-CHHH Ba XBRpYÒBCHHH B^P>^ MHp. CyXRH apXRCUBR k«rh6 K0M6a]HRUAapR HYMyHB RRC- xapap.    ,    . C0BX03AR 6RRRHB hRBiip- Ahip brxtuhar Mma ww-pwiu6. StoMRJiapB xeABB Joa- ARp BB KCMHAAap rtjARj* CR-AUHU6. AR3UMR PBABP mUH SB MCXRHR3MABP RjpU-au6 bb TB'MHp oxyiiyo. Arkrm coBXoayH xupMSH jepR dam-ra XBcappY<bRn lepRAAHjRH-ABH 6hhhh. hbtamJJrt m xup-MRH KOHBeJepmaiH RbaaxARP HIIIH hex RYP RAUMMUp. «Abctb» coixoayiqrH xa- XUARUARpU 6y AB^ hexTtpARH 25 càmiep Mah-cyjl RBXypMBjB CBB BtpR6ABP. Hihhr xeAxmH icecTBpHp xR. OHJiap RXUpRABR BB'AABpiUB CRAHT rRARRRFARp. ARKRH oy C0BX03AR AR OpOOARMABp ROXp Ayp. Mbcbabh. Jrhbrrt rr- TUOlMUp. XYABUIH CabBABpABM ASmuMar Y'iYH ABBaaHMax JoxAyp. Kraxhhh iambi NOAXOB pa-lORyR BR ObJyr TBWpPYiRT-arPBIRARR 5RPRARP- ByRR oax-Màkpàr noaxorar hbabhcb bh sapypR RB chiRjRR bacc oAy-MR- HRH CabsjB TRXMARMAhgR AHITBT R3RAU0. TilMA BHHH-xapR cahacR 1.5 ab4>b khrha. AHARÓ. IBMBABpa JeMABMB KYOpaCR SepHAMBjxO. 6RRRHB RUXRpbiARRRT XeXHRKRHUB TB -MRpR beR KBCH HRptbRT fT- MHp TURAR Tbcbppy^wR bajR-BRW BB 6bAKB AB 8M ahBMHjjBTAH bRRRCB OJ^ OH-RHH KlMnRHHjRCU KBAHHHH aAUHR R0AXO3AR CRBKH yHy-fljjiyó, BHpRB 6y 4>RMrM JOK KH. iyp-tyr hkm komOrJh- ARM 6iipH MlDABMap. XUpMRH BB RHfiap AR rajARjR cramhmr-jhl6, CRhBABpRpRCU JOAARp BB ksrhaabp 6bp6ra bRAAR- ^^PAyORA pBjoH arpap-cBHR- BRR le nom6hhrtrqiub 6am Axpex-Topy H. Mbmmbaob apAH km. 6y HA palonyH 1238 bexxi-puhuh MBbcyAy jupUAup. hap ^leKxapARH «raH ana hhc-6btbm 2 ceHTHep rox MBbcyA JUPMRP. HC1«hCRAU 1600 TO-MR RRTAUpMRT HBSBpAB Tyty-Jiy6. BHRHH BBBpAKH MAABPAB oAAyry xhmh Jox, kom^kc mBKMAAB anapuAup. Bamrt cbbab. 13 komOrJh. 20 Jyk bb ar4>8x, npec 6rp-AtjRR RPperaxARp, caJiap xex-HHKR XHAMBT bb TB’MRP t MR-JIRTXRHRARPU Ppyn hRAUHAR (|>BRARjjBT KtfCTBpHp. TbKR MRXRUBRHAUAtp 6y OM-RHHAB 5hp PpRM AR XRXUA HTMpMBCHHABp. 83JlBpHMMH A«* AHJH KHMH. xaATUMU3UH 6y BPUP KYMYHA9 6mp CYHÓyA AB MIUBB, «Xaar r9BCTB»mi A39p6ajmanuH ronar/iapu HCPAHJI M9TByATN YHYH FAPABAF hArrwHAA hararai 6a AH PapaCar xopnaPUHuH rapumuHUH AR ben brxt Ep-MaHHcraHa sha OAMRAUni RB Fapa6aFUH trmrmhab Asap-RaH apasHCHHAB Jepaaio. (SapBAB jpecnyCARRt npeaaARHTH MBxOyat xha* M8THHHH pehÓBpH HajR3H H6p8©HMOByB    HcpRRAMB KOpKBMJIH HCypHRAHCTH KHA peARBR BepAHjH MB'AyMRT OHyH Y^YH KBO^ OAMym* Ayp. roHmy pecnyoAHXRituH X0RRBY3YHABH BB 6RAKBAB ©R-RHBAM hRAHCBABpiABH »jy aBBBA Hamp tfffvamm XBpM- T8 roHRFbm kbaarJr RYR bamm BaaRjjBTAB TRHum. JIUFUHU I TRMRMARMfimtAWP-haMHH ZapHTBBHH BRYRM aJaHH BB 3BBRHB MB'AyiMtRH CehÓBT KeTMHIIIAHp- Khji CeARR ifcpRRA ’ leae-■H3HjaCH Y^ BepRAIIlIlA0P RBKR6 hiafeipXRjlip BB MYZ-TBAH^ BAXBABPiAB RUXRH AspooR raséTAB^iBB wafop^ MRCRlR RBPRp. rOHRr taBORR. XBP jmJiifiBnaHR kbtrrxabh BB WDOB MycnMBRRR Ab4«hrab HmxRpRK eTAYRABR COBpt HAH TBBCqrpRTARpU-HU. R^pY^-imMriRRABpRRB OXyRyARpUBR RRTAUpMRrR RRimaRRafBiRii <bu*RpMRm. AHp. rapiOir MYRarRuiBCH-HRH MRRRjlBTH OspBAB ORyR KXMH OXyRyRipU Ai JaRAMRI TBCBRBYtfi MMIAARPABP. MCypBRAHCT HRXRHiaRRK VBRAR J^XMRAMryHAi RRABP COR ABlVHUBpa. fipifiimr AifAhir fMrCRPRRABR BOX yaar oarh asapOaliaHAU jaiiiRliim MBRTarBmpHBB bY-RyM BAHAMBCH. apMBRR Ttps. yHIBH ^OCRtRABR^ HlipMTAM. AHKBp KHMjBMI mèpMaftU RR MRAABA^U^ wcn^w enmcM    xyeycR MRpar KBCTBPMHIIIARP- HcpaRABH m]]icY3Rp ARRpa. ABPRHRH AaapfiRjRUI MMKC- mbra^ Rab rRpmuAurAai g—MitynMMWJH IB. mma^ btarprambcr rmxrh. xapuHi Msptr rrotbparium. Prsr 6ra8H pomrt pacByO* CRRB 6r1H RBKMRIHARP- HspR* HA acypRRARCTR TRHKRRIHUR RAYMYRABR ORP TBABP BBRBA RBKRAMRm RB rBfapBMiRliB t9m paB9 TBÒBCCYMYHY BW BTAIb. PBR BHABOAem AB my M anapfeip. Fobrpuh AB^Otl- RRR teaeRRaajRCURARKM bsM-KRpARpU XORRAUHUH JpOni CRXBBABpHBHH BAAYPYRMBOR mwMMMaiy OARpRBH MYRTB. HRApASpUHU BHC CTARpBR JOy MBB6bABPABR BiPMWRHl- JifHTABpH AB OM BRpMRmABp. mRR. ftnRUMAB Mxa bar. Hhah TRMRIIIR* [laMXRtaABRtRABp. rOBRT ^SrtB ilYCBAMB«-ARptl PybRRf HARPBCH CBA- DRHHR 6RPRRRH MYRRRBR biRU 55» haCBHAH HAB RBpYm-MYRI. mymR jRXyHAMBMR» bRIRR RAMym BB BAYMYRMR ooRpi ARKBP m^ffARBp cnqMu CHRJIB Aa^pdsMRRHR l^bptMaHU BAMRH Aaqbpt AripoRORyH Hhah ABXR, ARW HIARpU ^  ________ Kba «IUrao^J» abIR^ Abbp-6rJRRRAR BRAIABinMMmAMP-By RC8 o 1MMBRARP HR. O. JypAfMyaa AYAh »a ■MBRAHT RpayARjhip. a BAPcm ;