Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 19, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ^ 19 юун 1т-" чэбьэ хэттиндэ © ФУЗУЛИ И]унун 17.Д0 ахшам саат 22-дэн башла]араг кеча " саат 4-дэк кечмиш Ьадрут ра]онунун Мэликчан, Агбу-лаг. Едилли, Драхтик кэндлэри истигамэтиндэи шэ. hap топлардан. танклардан. ракетлэрдэн арамсыз атэша тутулуб. ШэЬэрин мэркэ-зинэ вэ этрафына 150 мэр-ми душуб. Чохлу дагынты вар. Тэлэфат oлмaJыб. Лухары Гарабагла гоншу Гарадаглы кэндиндэ 7 ев дагылмышдыр. 0 ЗЭНКИЛАН HJyHyH 17-дэ кунортадан сонра pajOHyH Се^длэр, Га* занчы. Вежнэли, . TyjyflBpa. Хэштаб кэндлэри Ермэ-нистанын Гафан вэ МеЬри ра1онлары истигамэтиндэи атэшэ тутулуб. Дагынты вэ итки joxflyp. Душмэн вахты илэ азэрба!чанлылар Jarna-]ан Нувэди кэндинэ кедэн дэмир ]олу кечидини парт, латмышдыр. ГЭЗЕТ К • Ш К Y с. демммлмй я. пмтмсмнл* к—vuiv 0 ЧЭБРАШЛ © ГУБАДЛЫ HjyHyH 17-дэ вэ 18-дэ кунорта!адэк бу белкэлэр-дэ нисби сакитлик олуб. © ЛАЧЫН HJyHyH 17-дэ кунун икин-чи 1арысында ики кун эв-вэл душмэндэн тэмизлэн. миш Малхэлэф кэнди je-нидэн басгына мэ’руз гал-мышдыр. Вагиф Чаббаровун башчылыг eTflHjn взунуму-дафиэ дэстэсинин де]ушчу. лэри душмэни кери отурт-мушдур. Басгынчылардан 9 нэфэри влдурулмушдур. Ф. РЭСУЛОВ. Милли Ордунун, Агдам pajoHy езунумудафиэ гуа-вэлэрнннн де|ушчулэри ермэни гулдурлардаи тэмизлэн-миш Арамзэмнн, Пирчамал, Нахчываник кэндлэриидэ мевгелэрини меЬкэмлэндирирлэр. Душмэн мэЬз бу кэид-лэрдэки атэш нвгтэлэриндэн Агдамы, Шелли вэ Кулаб-лы кэидлэрини фаснлэсиз атэшэ тутурду. Де!ушчулэрн-миз ¡ермэнилэрин Ьэмин мевгелэрн ¿екидэн элэ кечирмэи чэЬдинии гаршысыны гэтнЛэтлэ алырлар. Батал]он комаидири Барат Гуляев де1ушчулэрнн умуми эНвал-руЬнЦэсини нфадэ едэрэк де]ир: «Бир ад-дым да кери чэкилмэ!эчэ!нк». * Гарабаг торпагында дннчли1и бэроа едэк! * ЕЬти]атда олан Majop Б. Гуляев ермэни тэчавуз-карлары илэ де1ушдэ ¿араланмышдыр. ^ Даралылар Агдам госпиталына квчурулур. Азэринформун фотохроникасы. КОЛАНЫ КЭНДЛЭРИ ТЭЬЛУКЭДЭДИР РИО-де-ЖАНК1РО. Бе!- тииин ¿аранмасы ила баг. диггэт )етирмэ)Ш1 кэрэк ол. нэлхалг симпозиум чэрчн. лы олдугуну Петрос1ана дугуиу ачыпа се!лэднм* вэсиндэ Браэили]аныи Рио- се^едаОини ге1д едэн Дэ* деди. де-Жане!ро    шэЬэриндэ    се-    мирэл билдвр“*“^р^    Баш    назнр Дэмирэл ка. фэрдэ олан    Баш назир    Су-    л ни, ез ншлэринизн взунуз    ру,н.а    Ермэнистан предо- ле]ман Дэмирэл Ермэнистан Ьэлл един. ТурюОэ илэ    ^    тэрэФдэ Тт. президента    Левов Тер-Пет.    хош давранмагыныз снэян    ^™Ндви„;“И?-Ж*А*р- ро^анла кврушмуйцур.    Хе^омэнистГнын*' мустэгил-    ОДван    сизэ дост “»“эса. Ермэни тэрэфинин нстэ- „.уЯГ ^ушмуш б“р бУР®»“* ааэиНатиниэ де. ¡и илэ баш тутмуш вэ тех-    ,ен^    шэоаитинла днкчэ чэтаялэшэчэк. Де. минэн 45 дэгига сурмуш бу и ”    ш днклзрнми взунузункулэрэ кврушдэк - сонра Суле1шш 2шгитлуглаЛилы ол баша салын» демишдир. Дэ-Дэмнрэл журналистлэрэ де-    £,лымирэл . «Гарабаг Ьаднсэси днр ни. Тер-Петрос!ан-    Ула2нг1ал    «ТупкиЬнин    олмаса!ды. ган твкулмэсэ!- опи^иилапии    вД»“ ДЭМИРЭЛ «ТУрКИ!ЭНИН    ннл«1а    ГЭЯЭП ПИПЛОМА- ермэнилэрин ждГарабагда кимсэ!э гапшы вкшня^ ди* инди^ гэдэр Диплома-- етдори ^эрлэрдэн    ™ ишгал етди1и шрэрлэрдэн ^’"ммапыгыны амма Гам- тик элагэлэримиз гурул-чыхмаларыиы твЯб етмиш- ¡агда баФ верэн Ьадисэлэрин МУШ вэ гапыларымыз ачыл. днр. Дэмирэл «Лачын вэ    Еомэнистан    “ышды. хош иш бирли]и Шушаны бошалтмаларыны     дэ    баш    тутмушду».    -    де]з нстэдим» свМэмишдир.    ГР«Д9Д квркши,1}шДИрДф-    мз^таи Турки Ja илэ хош гоншу* ни вэ Нахчыванын ajpbina Дерд® олдугуну анлат. луг элагэлэринин анчаг статусу ол(Дугуну. Нахчы- МЬ,ШДЫР-Азэрба]чанда сулЬ шэраи. ван мэсэлэсинэ февгэл’адо    «Замай»    гэзетиндэн. маркэзи кешеиилт идаюси иттифагыи дагылачагыны ГАКАГЧАДАН ДЕ» ЕИЛМЭМИШДИР Артыг 7-чи кундур ки. Агдам paJOHyHyH Элиагалы, Элимэдэдли, Хачын-Дэр-бэнд. Чинли. Моллалар вэ Курдлэр кэндлэри Дашба-шы. Фэррух вэ Леничэ ис-тигамэтиндэ мунтэзэм ола. par «Град» типли ракетлэрдэн атэшэ тутулур. Угурсуз эмэли!!эт нэтичэсиндэ Сыр-хавэнд кэнди ермэни гулдурларын элинэ кечэн-дэн сонра вээн^эт бир аз да кэскинлэшмишдир. Ин. дИ онлар даЬа чох итирди. !имиз мевгелэрдэн атэш ачырлар. HJyHyH 17-дэ ермэни гошун белмэлэри - кучлу Ьэрби техниканын кемэ!илэ Лени Гаралар вэ Элиагалы кэндлэринэ Иучум етмишлэр. Ьаванын бирдэн.бирэ дэ. !ишмэси — кучлу !агыш Jar- масы вэзи!!эти бир аз да кэркинлэшдирмишдир. Кэид. лэрин мудафиэсини ез узэ-ринэ кетурмуш Милли Ордунун, полис белмэл эринии эмэкдашлары г эф ил Ьучум-Де1Н езлэрини итирмиш вэ итки вермэмэк учуй кери чэ. килмэ!э мэчбур олмушлар. ВэзиНэтин белэ шэкил ала-чагыны кезлэмэ!эн Хачын. Дэрбэнд, Элиагалы, Элимэ. дэдли, Моллалар вэ Курдлэр кэндлэринин сакинлэри ва. hHMaJa душмуш. кечэнин гаранлыгында догма ев-ешик. лэрикдэн чыхараг даглара. мешэлэрэ пэнаЬ кэтирмиш. л эр. Лакин бу B93HjJaT узун сурмэмишдир. HJyHyH 18-дэ cahap тездэн адларыны чэкди!имиз кэндлэрин сакин- Биз Моллалар кэид саки-ни МэЬэммэд Гара!евлэ сеЬбэт етдик: — Му1шрибэ иштирак-чысьОам. Демэк истэ!ирэм ки, Ьучум тактикасына, эмэлиЦат планына бэлэ-дэм. Бир нечэ кун эввэл 6eJyK итки Ьесабына Сыр-хавэнд кэндинин !енидэн гулдурларын элинэ кечмэ-сини 4HHaj9T Ьесаб еди-рэм. Нэ учуй гуввэлэр нис-бэти эввэлчэдэн елчулуб-бичилмэ!иб? Арха чэбЪэ илэ ен хэтт арасында элагэ ни-J9 кэсилиб, Myhacnpaje душмэк еИтималы ни1э нэ. зэрэ алынма!ыб? Биз ез дэдэ-баба торпагларымызы тэрк етмэк фикриндэ flejn-лик. Лакин roj Ъэрбчилэр лар. БУ онларын мугэддэс кэнара чыхмырлар. И1унун борчудур.    17-дэ ахшамусту исэ... би- И!улун 18-дэ сэИэр тез- зим евэ «Град» душмуш вэ дэн элавэ де!уш белмэлэ- чидди дагынты терэтмиш-ринин кемэ!и илэ ермэни дир. Ьэ!этин ашагысында гулдурлары кери отуртмаг олан атамы елумун пэнчэ-мумкун олду. Бир нечэ саат синдэн !алныз хошбэхт тэ-душмэн ча!нагында галан садуф хилас едиб. Коланы кэндлэри душмэн- Истэ1ирэм ки. букунку дэн азад олунду. Илкин мэ - чэ^э репортажымы никбин лумата керэ 50-дэн чох ев С0НЛуГЛа гуртарым. А!ын дагыдылмыш вэ jahдыpыл- 17_дЭН 18-нэ кечэн кечэ мышдыр. Олэнлэр вэ 1ара- тэртэр ра!ону истигамэ-лананлар вардыр.    тиндэ Иучум едэн Милли Ор- Ге1ри-чидди керунсэ    дэ    думузун эскэрлэри кечмиш бу Ъэ!эчанлы сэтирлэри !аз- Мардакерт ра!онунун Ле-мага мэчбурам. Гэдим Ко- Нинаван вэ Ьэсэнга]а кэнд-ланы обасында Моллалар, лэрини гулдурлардаи тама-кэндинэ !олланырам. Инди милэ тэмизлэмишлэр. Совет системинин дагы. иундэн дагыла бнлэр». 1977— 1981-чи иллэрдэ лачагыны прогнозлашдыра KejTc ону да е'тираф етмиш- МКИ нин директору олмуш билмэди1н учуй тэнгидэ мэ’- дир ки. HrTHcaAHjJaTUH ста* адмирал Стенсфклд Тер. руз галан Маркэзи Кэш* тистик тэЬлили эслиндэ мев- нер етэн илки мэгалэлэрн-фиНат Ндарэсинин дирек. чуд олан системдэн даЬа ник бириндэ Совет сметемн-тору Роберт KejTé бу Jkxmh- меЬкэм вэ гудротли системин нин дагылачагы фуреэтини ларда ез идарвСкнин ана- мэнзэрэсини 1арадырды. элдэн бурахан МКИ-ннн литик ишиндэкн мевчуд KejTc дедиклэринэ ону да эле!Ьинэ чыхыш етмишдир. негсанлары е'тираф етеэ элавэ етмишдир ки, «би- Тернер rejfl етмишдир ки. дэ, кэшфиНат ндарэсинин зим ке!фи!!эт тэИлилимиз бу мэсэлэдэ тэшкилатыв узун иллэр эрзиндэ газан. совет силаЬлы гуввэлэри- кэлди!и нэтнчэлэр башдан дыгы наилиНэтлэри муда* нин игтисади^атдакы JepH- ajara сэИв иди. Лакин сон 1>иэ етмишдир. Kejrc Hjy- ни дедикчэ зэиф пОмэт- отуз ил эрзиндэ тэгднм олун* оркдакы Харичн CHjacaT лэндирмишдир».    муш ¿узлэрлэ мэ’рузэ вэ Ассосиаси!асындакы чыхы бтэн нлин па!ызында монографн!а!а эсасланан шында билдириИшдир ки. KejTc идарэнин директору KejTC ТЭСдиг едир ки, МКИ онун идарэси СЖет Итти- вэзифасинэ тасдиг еднлэр- ссри Ьэрби caheJa Ьвд_ фагында дэрннлэшэн 6eh- кэн чохлары онун бир сы-    м ^ J , раны саф*чурук едэн бир ра шнфаЬи чыхыш вэ мэ. Дкндэи чох капитал rojyn сыра сэнэдлэр Ьазырласа галэлэринэ эсасланараг 1986 масы нэтичэсиндэ игтисади да. МКИ аналнтиклэрн !ал. “ 1?в8-,|И иллэрдэ Совет позунтуларын баш верэчэ. ныз 1989-му нлдэ беле ^"И^бГ„^из 'де^ГГми )иии ге)д е™6и«ш. гэрара кэлмишдилэр ки. тэсэввур етд^инэ керэ тэн* «HJy-JopK tbJmc» гвэега. «эслиндэ бутун гурулуш не- гид етмишдн.    дэм. орада атам, анам, гоЬумла-рым 1аша1ыр. Ьадисэлэр башла1ан кундэн бэри нэ лэри JeHHfl9H ез догма ев- бтгзим « ' ТвЬл’утквгязли^мнви -гЬйэр- тэ’нид етсэм'дЭ'^ат- ешиклэрииэ rajbiTMbiiiLnap. е’тибарльг шэкилдб’ торусун- лы ата*1 вэ анам кэнддэн Де!ушлэр давам едир. Зи1эддин СУЛТАНОВ, «ХалГ гэзетн»нии мухбири. «н» делуш хэтти. JEJVTCHH ЕВИНИН ИЧИНДЭ OB ЕДЭЧЭК ШАКИРДЛЭРИ Д9РСЛИКЛЭРЛЭ ВАХТЫНДА ТЭМИН Етмали БУРОНРЙТ СЫНАР. ЭЛ1ЛМЭЗ Азэрба1чан Республикасы-нын Назирлэр Кабинети базар игтисади]!атына кечид деврундэ мэктэб дэрбликлэ-ринин нэшри илэ элагэдар мали!!э чэтинликлэрини нэ-зэрэ алараг, Азэрба1чан Рес-публикасы Девлэт Мэтбуат Комитэсинин, Девлэт Игти-садиЛат вэ Планлашдырма Комитэсинин, Халг ТэЬснли Назирл^инин вэ Мали!!э Назирли]инин тэклифлэрини эсас тутараг умумтэЬсил мэк-тэблэрииин шакирдлэри учуй дэрсликлэрин тичарэт шэ-бэкэлэриндэ сэрбэст сатышы-на кечмэк Иаггында гэрар гэ-бул етмишдир. Республика Девлэт Мэтбуат Комитэсинэ тапшырыл-мышдыр ки, Халг ТэЬсили Назирли!инин сифариши Иэч-миндэ мэктэб дэрсликлэри-нин нэшрини вахтында, !ук-сэк полиграфик ичра ке!фи1-!эти илэ там тэ’мин етсин. Гэрарда халг тэИсили ор-ганларына тапшырылмыш-дыр ки, Гарабагын даглыг Ниссэсиндэ вэ сэр)1эд1аны ра!онларда ермэни тэчаву-зунэ мэ’руз галмыш гачгын аилэлэринин, елэчэ дэ девлэт тэрэфиндэн кузэштлэр муэЦэн едилмиш аилэлэрин (чоху Шаг л ы аилэлэр, шэпид аилэлэри, девлэт Ьима1эсин-дэ олма!ан !етим ушаглар вэ с.) ушагларына, Ьабелэ азтэ’минатлы аилэлэрдэн олан ушаглара кемэк кестэр-мэк мэгсэди илэ ичтимаи тэЪсил фондунда мувафиг вэсаит нэзэрдэ тутсунлар. Е!ни заманда халг тэИси-ли органларына тевси|э едцл-мишдир ки, ушагларда мэктэб дэрсликлэрини гору!уб сахламаг Ьисси тэрби1э етмэк вэ еЬти1ачы олан аилэлэрин ушагларына кемэк кес-тэрмэк мэгсэди илэ дэрслик-лэрдэн тэкрар истнфадэ етмэк имканларыны нэзэрдэн кечирсинлэр. Республика Девлэт Мэтбуат Комитэсинэ, Халг ТэИсили Назирли!инэ, Азэриттифагын идарэ Ье!’этинэ тапшырыл-мышдыр ки, сэрбэст сатыша верилэн дэрсликлэрин белку узрэ !ерлк китаб тичарэти органларына вахтында кендэ-рилмэси вэ онларын Ьэр бир шакирДо чатдырылмасы учуй бирликдэ конкрет тэдбирлэр Ьазырла!ыб Ьэ!ата кечирсинлэр.' шаки шаьэр рабитэ говшагынын рэиси Фэргланир ч. н8билев манз аз «этлмэзлиж» ила pahöap гын «Крунк» Республиканын тэшкилатларындан биринэ на кечурулэн мил1онларла телеграм вурмаг истэ!ирдим. манат пул Ьэмин «мадон-Анчаг кассир-телефончу Ja- на»ларын элиндэн кэлиб гут Ьэсэнова мэндэн пас- кечэрди. Азэрба!чанлыла-порт истэди. Онун тэлэби- рын паспортларынын сери-нэ тээччублэнсэм дэ бир ]асыны вэ немрэсини (инан-сез демэдим, паспорту эвэз дырычы олсун Aej9, пар-едэн ини сэнэди — Жур- raja билетлэринин немрэси-налистлэр Иттифагынын вэ ни дэ) кетурур, онларын ишлэди!им редакси1аныи вэ- адындан Горбачова вэ баш-сигэлэрини тэгдим етдим. галарына республика pah-Гадын he4 кезунун ynyjaa бэрлэрини, Ъабелэ Москва-бахма!ыб онлары нэзакэт- нын муЬум вэзифэлэриндэ сизликлэ устумэ атды.    чалышан Ьэм1ерлилэрими- — О сэнэдлэр инди ишэ зи лэкэлэ!эн телеграмлар кечмир. телеграмлар !алныз вурулур, мэктублар ^азы-паспорт тэгдим едилдикдэн лырды. сонра гэбул олунур. — EJ- Ьаггында сеЬбэт кедэн ни заманда, шэЬадэт бар- рабитэ говшагы рэЬбэрли-магы!ла башынын устундэн Зинин Ьазыркы тэдбири rej-диваоа вурулмуш е’ланы ри.ихти!ари олараг мэнэ кестэрди. - Орада hap mej ^ тэшкилаты- мэк олар ки, Ьеч нэ eJpaT- Mejea тинклик совхозунун mbJhö. Бу вурЬавурда Je- фэИлэси Эли AтaкишиJeвин. нэ адамларын эсэблэри илэ Ьэким Чума Алышовун ич-ojHaJbip, harr-Hahar эсэб- pa haKHMHjJaTHHa !аздыг-лэшдирир, онларда нэинки лары эризэлэр дэ эсасэн езлэринэ, Ьабелэ pah6ap- говшаг рэисинин кобудлу- Борис Лелтсин Амери- !атыйдан мувафиг олараг каЬы Москвадан машынла када девлйт ншлэри илэ 80 miuiJoh манат вэ 2 мил* 40 дэгигэлик !олда, Зави. мэшгул олдугу замам онун Joh доллар вэсаит ajpbui- дово горугунун эразисиндэ Москвада галмыш коман-    мышдыр.    !ерлэшэчэк. дасы президент учуй Jbhh эглННЯа Eodhc Никоза Бир мхтлар горУг ССРИ игамэткаЪ дузаддир Je™.    )ев^Д^э„^    Шэ^оти о    Мудафиэ Назирл^ииэ    мэх. синин еэфэр эрбфэенндэ ез    Ohvh    сУс иди вэ    вл«эннн    али cs.iahHjJarnapHHH верди]н    дпа    „анзшш    «Ad    P3h6apJiHjnHHH    овчулуг    еЬти- Jerop Га)дар исэ    flejaca«.    ““Ke“c“iea"8H^,xac6ynL    «нин    едил- лрезидентин    елкэнин тале.    ва .Сс^    М8СНИЭ хидмэт    кветэрирди. Jhhh раЬатлыгла Ьалл ет- ^кала. (Суслоаун кечмиш °Рад* Брежнев габаилара м^инин raJrucuHW шэхеэн    <а 1анашы> Фг7“ ^ллэ атмагы чох север- ет ftoiHVHa чэкиб    ар ев « ланашы) оаг ев- мищ ьэр<5И Идарэ дагыл. лэри вар. Горбачовун кеч. отчулуг тэсэрруфаты да Е’тибарлы мэнбэлэрдэн миш игамэткаЬы да иреэн 7»’    9    1    баш бизэ мэ'лум олчЕ ки. о he- она галыб. Белэ чыхьщ ки. „«.^физз ндарэсинин, ДТК-дэ баш назир i/рЬини икэн руЬдан душмэ!э эсас Jwyp.    нечмиш    9-чу    идарэсн. ёорис JeATCHH учуй    шэПэр-    Лакин    Америка да Кемп-    нин б^мсына    кечди. Мил- кэнары игамэткаЬ Ьазырла- Девид вар ки, орада Буш <он манатлар вэ долларлар маг. ону эмэлли-башлы тэ - чумэ кунлэрн голф ojHajbip,    Ьесабына    кечирил- мир едэрэк Ьэр чур харичи амма Рус^анын езунун МИШДИр аваданлыгла    тэчЬнз    етмэк    «кемп.девидн» joxjxyp...    JepK кэлмишкэн, артыг барэдэ сэрэнчам верибмиш. Президента эЬатэ едэн игамэткаЬ президент учун Бу могсэд учун PycHja J\kc9k caBHjJanH мэ’мурлар зэрури олан бутун комму. Ьекумэтинин ehTHjaT фон. халгын гэлбини бир даЬа никаси!а вэ рабитэ хэтлэри дун дан. елэчэ дэ муэссисэ- гырмамагдан етру бу иде!аны илэ тэчЬнз еднлиб. Вер-лэрин вал!ута кэлиринэ 40 кениш !а!мырлар. Лакин tohJot ме!данчасы тикмэ!э фанзли веркидэн    JapaHaH    биз а!дынлашдырмышыг ки. дэ eh™ja4 JoxAyp: бурада республика    вал!ута    ehm-    кэлэчэк    президент игамэт-    белэ MeJ;iaH4a    чохдан вар... ДУШЭНБЭ: ПУЛЕМЮТ С9СЛ9РИ ЧЫХЫШ Л А РЫН АНЭНКИНИ ПОЗУР Тачикистандакы мухтэлнф нын тэрэфдарларына гаршы кечирилиб. ВэЬш ра!онунда- ли!э гаршы наразылыг ja- гундан, етикаданкэнар пэ- | силаЬлы груплар арасында муЬарибэ е’лан едилиб. Бу кы мэркэзи Ьекумэт wejh-ратмага чалышырлар^ Эс- рэкэтлэриндэндир. fMYnapH- | <Сакит» муЬарибэ давам ]ахынларда онун квркэмли дарларЫНЫН элиндэ муасир ajAbiH !азылыб. Охудум. Рабитэ говшагы рэисинин имзала!ыб Mehyp басдыгы сэнэддэ aha-линин нэзэринэ чатдыры лырды ки, республиканын линдэ мэгсэд дэ бундан бэ иштиракчысы Ш. Угур-ибарэтдир:    ^ баш гарыш- лу!ева 1989-чу илдэн кет- сын вэ бу гармагарышыг- кэлэ салыныб. Хидмэт пу-лыгдан истифадэ етсинлэр. луну Ьэлэ кечэн илин но-Ьэм дэ мэ’насыз кет-кэллэр, !абрындан кечурмэсинэ бах. сурундурмэчилик, хидмэти ма]араг С. АбдулрэЬимова-вэзнфэдэн суи-истифадэ нын мэнзилинэ бу кунэдэк Нал лары, адамлара гаршы телефон чэкилмэ!иб. Сэбэ-е’тинасызлыг, кобудлуг Ъал- би мэ’лум де!ил, бэЬанэ исэ лары о саИэлэрдэ даЬа чох нэ чох. Рабитэ говшагынын баш верир кн, онлар нчти- ишчиси Э. Ага!ев исэ Нэби. маи!!этин кениш тэбэгэси !евин ганунсуз Ьэрэкэтлэ-илэ даЬа чох уш^этдэдир- риндэн !ер галма!ыб ки. лэр. Тэк рабитэ говшагы Зазмасын. Ахырынчы мэк-  тубу республика Али Со- Сизэ нечэ хидмэт едирлэр? {ухаоы тэшкилатларына ву- мэйз Ьэмин иллэрин ез-ЙЖ1 телеграмлар вэтэн- башыналыгыны хатырлатды. ветинин инсан Иугуглары KOMHecHjacHHa олуб, ора-дан да тэдбир керулмэк учун ичра haKHMHjJaTHHa квндэ-рнлиб. Ди кэл говшагын рэиси онун шика!этлэринэ ahoMHjjaT вермир. Hahajai, тэдбирдэн даишн iuaxcHjJaTHHH бил.    Элбэттэ,    индики пиоэн сэнэд тэгдим едил.    JeHO о    мэгсэдлэр    учун    ис- дикдэн сонра гэбул олунур.    тифадэ    олуна билэчэ!индэн Догрусу белэ бир е’ланын    еЬти]ат    етмирэм,    бела    ду- м J -    -    ------ <— .„««««la эсасым да JoxAyp. едир. Вахт узандыгча муба- лидери, 36 Jauwbi Гари Иб-ризэ кет-кедэ гисасчылыг ха- раИкм киров квтурулуб. Ду-рактери алыр. Рэсми дайре- нэн сэЬэр Кул!абда бир jep- гумбараатанлар вар. Де!эсэн. иш 6eJyJy6 муйа- лэрэ тэрэфдар чыхан Кул]аб ли гварди!ачыны куллэлэ- p«6oj3 чеврилир. Рэсми да- ирэлэр онун гаршысыны ал» вила!эти езунун Душэнбэ!е jHÖJiep.    -    .    -    .    . табе олмадыгыны билдирнр:    Эслен    Кул!аб    внла!этин-    магдан    етру    Ьелэ    ки,    Ьеч    бир мухалифэтлэ Ьекумэт ара- дэн оланлар республиканын тэчили тэдбир кермурлэр. сында данышыглар нэтичэ- дикэр рекионларында ез фэ- л *,А—    — синдэ !аранмыш Явлли ба- али!!этлэрини рышыгы бурада ^IjpH-raHy- мишлэр. Бир нечэ кун эввэл ни heca6 едирлэр. Вила1этдэ Колхозабадда «Алазан» тип- Иран сэфэриИэ фэал Ьазыр- Душэнбэдэ Тачикистан пре-кучлэндйр- зндентинин бу aJbiH ахырлз-ры учун незэрдэ тутулмуш Ислам Дирчэлиш Парти]асы- ли 3 долудагыдан силаЬ элэ лыг кеднр СТАЛИН ХАТИР9 МЗЫБМЫ! ©ЗУ мэнэ бир вэтэндаш, бир uiyhmbJö инсан кими тэЬгирамиз тэ’- EJhh заманда, адамларын сию багышлады Телеграм Ье]си)1этинэ тохунан. ган га-вурмаг учун сэнэд лазЕш кэлэчэ!ини аглыма кэтир- гын езу мевчуд ганунлар мэздим. ла .бир apaja сыгмыр. Ада- Чох !ердэ олмушам. чох >*ы агрыдан бир дэ будур ки, J    J    ______ .nunnn« потаи naIITUU П1ДХ- ше)лэр дэ кермушэм, анчаг «мрдэ» вэт^д®“ы" ш„э*р нэ дахилдэ, нэ харичдэ бе- chjJ9Thhh оилдирэн___ лэ э^ашналыга раст кэл. Ьансы сонаддэн свЬбэт кет. мэмишэм. Ьэрчэнд, бир AKjK    Ьэсэнова    ja    - вахтлар Рабитэ Назнрли!и ныз паспорт тэгдим олун-тэрэфиндэн MocKBaJa — масыны тэ кид едирди. Ира-Сов.ИКП MK-Ja. Ьабелэ дымы билдирэндэ даИа сэлаЬи!!этли мэркэзи ор- сэрт '«аваб ешитднм. ганлара республика дан ке-    — Мэнэ    дэхли joxAyp, дэн шика!этлэрин гаршы- рэис белэ кестэриш вериб! сыны ал магдан етру рабитэ    Мэсэлэни    а!дынлашдыр- ше’бэлериндэ hen бир га- магы гэрара алдым. Говша-нун чэрчивэсинэ cHPMajaH гын рэиси Ч. Нэби!ев зэр-«чндди нэзарэт интизамы» речэ Иалыны позмадан езу-тэтбиг едилмишди. Ьэтта йэ хас бир эда илэ деди: ешидиб-билднJимэ керэ, он-    — Бэли,    мэн кестэриш да шубЬэли мэктублар бе- вермишэм. Дуздур. бу тэд-лэ ачылыб охунур. багла- бирин мухбирлэрэ дэхли малар !охланылыр. теле- JoxAyp. анчаг белэ сэрт ин-грамлар !алныз паспорт тазам го!масам hap Золдан васитэсилэ гэбул олунур- етэн кэлиб ора-бура мэндэн ду. Хатырладым ки. о вахт- телеграм вурар, белэ niejna. лар бэ’зи ма!магларын тэг- рэ имкан вермэ!эчэм. сири узундэн почт-телеграф    Тээччуб    догу ран мэсэлэ- эмэли]!атлары кэнар мил- нин башга чэЬэтидир. Да-лэтлэрин нума!эндэлэрииин им тэнгид Ьэдэфи олмуш — эсасэн ермэни «мадам- бурократик иш усулундан ларынын» элиндэ]ди. Эл- эсэр-эламэт галмадыгы бир веришли фуреэтдэн, Ьабелэ вахтда идарэ сурундурмэ-почт-телеграф емэли]!атла- чили!и, ез вэзифэсини, сто. рынын узэрияде чидди не- луну горумаг наминэ еди-зарэтин олмамасындан не- лен ганунсуз Ьэрэкэтлэр, тифадэ еден белвлари алт- бурократ энкэллэр JeHe дан-ал т дан ез ишлерини TyrJaH едир. ЬоЗатымызда керурдулэр. Буну janm би- баш верен демократак flajH-лирем ки, Даглыг Гараба- шиклнкл^р бэ’зилэринэ, де- васитэсилэ кун эрзиндэ бир керун нечэ-нечэ ада- раиСин'езбашыналыгына дез-мын ганы гаралыр, нэ M3jaH э. Arajcti мэчбур гэдэр евин аб-haeacbi олуб ки Эризэ !азыб иш-корланыр. cawnviHjH по- дэн чыхсын. зулур. Гэзет вэ жур-    МушаЬидэлэримиздэн вэ наллар ез абунэчилэринэ    ajpb|.ajpbi адамларла ceh- кунлэрлэ, Ьэфтэлэрлэ чат-    бэтлэрдэн jarmi етдик ки. jtt,i дырылмыр, эксэр кэндлэр- шэйэр рабитэ говшагын да I ( лэ телефон элаГэси сах- ганунсузлугун баш алыб * ламаг мушкул мэсэлэ!э кеТмэсинэ эсас сэбэблэр- \ чеврилиб. Эсас наразылыг,    дэн бири p9h6ap.iHjHH сэ- KWieJ-Ky3ap вэтэндашларын рИштэсизли!и. кадр cHjaca. эризэ вэ шикаЗэтлэринин тиндэ бурахылан сэЬвлэр-а]ларла бахымсыз. Иэракэт- дир Бэли ваХтилэ адамлар сиз галмасындан, рабитэ ирэли чэкилэркэн онларын говшагынын рэи:и Ч. Нэ- бачарыг вэ габш^этиндэн би!евин гэбула кэлэнлэри чох партИ!алылыгы нэзэрэ пис гаршыламасындандыр. алынарДы, бу да нэтичэ е’ти-Лери кэлмишкэн ге!Д едим барилэ чидди негсанлара ки, Ч. Нэби!евин шика!эт- кэтириб чыхарарды. Гов-чилэри гэбул едэркэн он. ша1.ын рэиси дэ Ьэмин си-ларла нечэ кобуд даныш. jacaTHH «вурбанларындан. дыгынын езум дэфэлэрлэ дыр> A3ap6aj4aH КП Ше-шаЬиди олмушам^ Гэбула ки щэЬэр Комитэсиндэ ча* кэлэнин кишили!инэ, га- льишш Ч. Нэби!ев С<и§.ИКП дынлыгына. JauibiHa, хид- даРылмаг эрэфэсиндэ вэзи. мэтлэринэ белэ фэрг го!ул- фэлэр ^ланаркэн «зунэ мур. Ьамысыны да ejHH pahan сыгыначаг тапмыш. сезлэрлэ !ола салыр: «Кет рзбитэ хидмэтинин ypejmt-hapa Ja3HpcaH Ja3, кимэ чэ од^гуну билдирмишдир. де]ирсен де. Ьеч кэсдэн ¿албуки о, ихтисасча раби-горхмурам». Шика!этчилэр- тэчи де!ил. бухар куч гур-дэн бири илэ сеЬбэт еди- p-улары узрэ али тэЬсилли рэм. Шэкн ипэк ширкэти- мутэхэссисдир. Лери кэл эн-нин ишчиси Ариф Султа- дэ в3у дэ буду е’тираф едип нов де|ир:    ки. рабитэ мэним JepHM — Телефон барэдэки ши- де]ил. бунунла белэ орадан Kaj9T эризэм шэЬэр ичра кетмэ!э тэшэббус кестэр-haKHMHjjdTHHHH дэркэнары мир. Ишин еЬдэсиндэн кэ-илэ Ьэлэ кечэн илин де- лэ билмэ!эн бир адамын кабрында говшагын рэиси- белэ вэзифэдэ галыб ишлэ-нэ кендэрилиб. Устундэн мэсн !олверилмэздир. Мэ-алты aj кечсэ дэ эризэмэ сэлэнин белэ бир чэЬэти чаваб ала билмирэм. Буи- надэнСэ нэ рабитэ назирли-дан башга, дэфэлэрлэ гэ- Jhhh, нэ дэ !ерли Ьакими!-булунда олмушам. hap дэфэ ]эт органларыны нараЬат ачыла}ыб Joaa са- едир. ^ МЭШ1едов Бу кунлэрдэ муасир Д«*Р олунмуш сэнэдлэр арасында дэ исэ бизэ кезлэмэд^имиз сэнэдлэрини ropyJaH мэркээ- тэкчэ Стал инин шэхеи архи- чавабы вердилэр дэ PycHja президентинин ар- винэ раст кэлмэдик. хивиндэки бутун сэн^длвр    Бизэ мэ'лум олдугуна ке- 11НПТИ1а. ы 1Ш11ЫПЛй илк дэфэ олараг арзу едэн- Ьэмин сэнэдлэрин ашкар- вепмэ1иб Ствлинин шэхеи лэрэ верилмишдир. BeJyK    нала    лэ    BePÄ,aJ,f0* сталинин биГЬкссаси зввэллар «мах- ÍJmm“алы?    архявиндаки сэиадлар чэтии фи» cajbuiaH Ьэмин сэнэдлэр 120 говлугда топланыб. 9тэн    ИзаЬат учун мурачиет ет- Ьэфтэ журналистлэрэ * вэ’д д^имиз президент архивин- Нэ гэдэр ки. Констату-cHja МэЬкэмэсн Коммунист Парта ¿асы Ьаггында гэрар ишыг узу керэ. « Комсомоле saja ираида* гэаетиидэи. шв ЁВ «BAKU-INVEST» Азврба]чан-Алмани|а биржа муассисасинин ва »TURAL COMPANY LTD» маЬдуд ма’сули^атли чами^отин BejHsnxanr Бизнес Мэркэзи сизи Чэнуби Kopejaia (Сеул ш.)    и|ул, сент|абр, Чина (Пекин, Шанха] ш.-лэри)    иjyл, сеит)абр JvnaHwcTana (Афина ш.1 -t    5-12 август, мисирэ (ГаЬирэ, Порт-Сэид ш.-лери)    22-29 жул, TypKHjaja (Истанбул ш.)    .    23-30 и]ул, . ^    ^    +    20-27 август, Исраилв-(Тел-Эвив ш. ),    1Я njyA (ламчинин августда). БИЗНЕС-КУРСЛАРА Да’ВЭТ ЕДИР! Сизи, муЬазиралэрдан алава, бизнесменларла ишкузар карушлар, фирмалара башчакма, кениш мадани прог рам казла^р. Jawajbuu - бешулдузлу меЬманханаларын немраларинда. f Кун да учдафалик jемак та’мин едилир. КурСлары битираилера бе^элхалг иумуиа узра диплом-сертификатлар верилир. Турларым гм|мэти • 55 мим маматдан 190 мин манатадек. в дани ш • кемурулма jony ила аа магд лулла. Мэ лумат тэлефонлары: 66-03-15: 95-68-00 (ерэт 20-дэи 23-дэ«). Факс: 98-73-03. Телекс 142178. Телетайп 142444. Умваиымыэ: Бакы м., Уритски куч., 22. f1 ■*** HW мм |пдррм<там-|^вз ырланмасы    ла)ерлашдирилмаси. Твлефонлвр: 32-19-36, 32-19-36 I I I ;