Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 19, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 19, 1992, Baku, Azerbaijan Oeam 191®-^ BW reJyaiiyaiJO^. KYHAd^MK MHTMMAM-CMJACM TdSET TnImIN I MMWY. BEPKHA0P HEHO TyTYAAW? A3ap6ajHaH PecnyöJiHKa-cuHUH Mhjuih Mbhjihch oha-JIHHHH HOXflaH 6apH ÖejYK CaÓHpCH^HKJia KOaJlOflHjH M0- caJiaJiapHH haJiJiH JojiyHfla raTHjjaiJiH aAAWMJiap ai-Mara ÖamJiaJwp. Mhjijih Man-jiHCHH HjynyH l7-fla KenHpH- jiaH HHJi^jcw 6YTYHJ1YKJÍ9 xaJi-rfaiH hajaTH MaHa4>ejH HJia ÖaFJibi MacaJiaJiapa hacp oJiyn-MyiuAy. KYHAaJiHKfla ffypan MacaJiaJiapHH haMwcw yayn aa hapTapa4>JiH MYaaKHpaJa ca-6a6 oJiAy. HJiJiah fla kh. oh-pHHMH MacaJia. Ma'JiyMAyp kh, pecnyÖJiH-KaMWSAa KCHHui Topnar HCJia-haiw KCHHpMaK öapaAa nw-3HACHT    haJia oy HJiHH aBBaJiHHA9 MaTÖyBTAa AapM eAHJIMHUI. JiaKHH HUI-JI8K MexaHH3Ma MBAHK raayH oJiBiaAMFWHAaH 6y ca-haAa ACMaK ojiap hen 6hp hiu K0pY<nM3MHmAHp. ByHyH Aa acac caóaÓH Topnar HCJiaha-Tw HJia 6aFAU npeaHAejU ¿apMaHJiapMjJia Aah Cobc-THH ra6y;i etAHjH ranyHAap apacwHAa aHAAHjjax oJiMa^-Awp. PecnyÓJiHKa KaHA Ta-cappY^^aTbi Ba 0p3ar Ha3Hp. jihJhhhh Topnar HCJiahaibi HJia aJiaraAap MOBrejH 3Ha-AHjjaTJiapH Aaha Aa apTup-Mbim. HaxHHaAa Hca TOpna-FbiH acji cahHÓHHa BepHJi-M8CH HUIH XeJJIH KCMHKAH-pHJiMHuiAHp. By Hca, ÓanJiH-AHp KH. ÖYTeBJiYKA» pecnyo-JlHKaHblH HFTHCaAHjjaTMHa aapap sypyp. MHJiaH MaHJiHCAa yayH cypaH MY3aKHpaJiap Aa Topnar HCJiahaxwHbiH xeaJiHKJia KeHHpHJiMacHHa Mane ojian 3HAAKjJaxJiapHH ÓyxYHJiYKJia apaAHH ra)iAWpMJiMacH HJia HeXHHaJiaHM0AH. Momjihc Y3b- aapH axbipAa Öeaa Fapapa xaAAKJiap KH. Mdcaaa npeaH. ACHX caBHjJacHHAB najui OAyHMaJIblAUP- KYHAaJiHKAa AypaH hkhh-MH wiacaJia ahajiHHHH 6yty« xaÖaraJiapHHHH haJaxH iia-Ha(|)ejH HJia öarjibi hah, hyh- KH FHjMaXJiapHH KOCMHK Cyp’- axjia rajiXMacbi HniJiaxMaKAa ojiAyryMya cobbt MaHaxw-HbiH AaJapHHH Aa eJia haMHH cYP’axJia    amaFbi    caAMbim. 6hp ' Hena aJbiH HHapHCHHAa pecnyÖAKKa ahaJiHCHHHH aa raJia AOXcaH <})aH3HHHH ha-Jax caBHjJacH JoxcyjiJiyr haA-AHHH A3 auiMbmiAMp- By HJi jaabiH aBBaJiHHAa Jauia-Jbim xapMAapHHHH mhhhmy-My 700 Manax MyaJJan cahji- MHUIAHp.    Ah K8JI    ahaJIHHHH aaxa’MHHafJibi xaOaraAapH hen óyny Aa aJiMwp, hyhkh bihhh-MyM 3MaK harru haaaAHK 320 ManaxAbip. ByxyH    öyHJiap    ahaJiHHHH nya xaJiHpJiapHHHH xa’xHpa caJikHMaAaH HHACKCJiamAH-pHJiMacHHH xaJiaÖ eAHp. Ap. xtir 6aaap HrxHcaAHjJaxbi ra-HyHJiapbi -HJia* JauiaMara 6aui-JiaAbIFbIMbI3AaH FHjMaxjiap Ba xHAMax xapH<pJiapH kyh-AaH-KYHa apxMarAa AaaaM PanyH JiaJnhacH oapaAa Mhjuih M0HJIhchh Y3by Ta-jih6 rypÖanoB Ma’JiyMax Bcp-AH. Ma’pyaaHH rejA exAH kh, HHAeKCJiauiAHpMa Ha raAap Ba^HÖ MacaJia ojica Aa. ony caMapaJiH KCHHpMaK y^Y» Myxjiar xeHHin haaupjibir huí. jiapH KepyJiMaJiHAHp. ranyH JiajHhacHHH rbicana uiaph exMBK ynyH hhackc-jiauiMaHHH Ha ojiAyryny Haah CAaK. Hyhkh xaKHa hhackc-jiauiAHpMa Ma4>hy»iyHyH jox. 6y npocecHH eayHyH ahaJiH. hhh 6ejYK aKcapHjJaxHHa ra-paHAbir ojiAyFyHy Mhjuih MaHJiHCAa MyaaKHj^AapHH ice-AHiuH ajAbiH KOcrapAH. Mhjl. jiax BaKHJUiapHHHH 6hp noxy 6y Hum 6HjmaAHKJiapHHH c’th-pa(J) exAHJiap. CaA3 AHJUia AccaK, hhackc-jiauiAHpMa AypBaAaH apxMarAa AaaaM caoh rHjMaxJiap Ba XHAMax xapH4wiapH HJia ahajiHHHH nyji KaJinpn apa-cuHAa reJpH MYxaHacH6jiH-JH apaAaH raJiAMpMar ^tYH KepYAaH xaA<5HpAHp. Ja*KH nyji xaAHpjiapHHHH apxwMM Aa ,rHjMaxjiapHH apxMa cyp'-axHHa 6y Ba Ja AHxap Aa^-MaA3 MYX0HacH6 maxHAAa apxbipbUiMaJibiAbip- ByHyH Yhyh hap luejAaH aBBaJi, mh-HHMyM JauiajMui xapHJiarti. MyaJJaHJiauiAHpHjiMaJiHAHp. Ae- AHk kh. pecny6jiHKaMbi3Aa haJiaJiHK 6y paraM 700 Ma-Haxa 6apa6apAHp. MaMJiHCAa MyaaKHpaja roJyJiaH raHyH jiajHhacHHAa xecxapHjiAHjHHa Kepa HHAeKCJiauiAHpMa hap luejAdH aBBaJi ahaJiHHHH aa-xa'MHHaxJibi xa6araJiapHHHH KyaapaHbiHMH JaxuiHJiauiAw-pHJiMacbiHa JOHaJiAHJiHp. By-Ha Kepa Aa HHAeKCJiauiMa-Ja Ma’pya rajianar nyji xa-jiHpjiapHHHH Jyxapbi haAAH jauiajwui MHHHMyMyHyH a©PA MHCJIH xexYPYJiyp- BKap 6hp aAaM JauiaJbiui MHHHMyMyHyH AepA MHCJIH raAap. Ja’HH 2800 Mauax Ba OHAan aa nyji raaaHbipca, ACMaJiH xaJiHpH-HHH haMblCbl HHAexcjiauiAH. pHJiaMdK. Baiura ceajia AecaK. oHyH ajjibir aMax harru ra-HyHAa HaaapAa xyxyjiMym xaABaaa acacau apxhipbuia-Mar. Jauiajbiui MHHHMyMyHyH AaPA MHCJIHHA3H HOX xdJiHpH ojiaimapbiH Hca ra. aaHHJiapbiHbiH 2800 MaHaxbi . HHACKCJiauiAHpHJiaHaK, apxH-pbi Hca aBBBJiKH haAAHHAa rajianar.    ^' ranyH MaxöyaxAa Aap< OJiynaHAa hapa ea xaAHpn-HHH haHCbi HaABeJi yapa hh-AexcjiauiAHpHJiaMajHHH acanna aJbipA eAanaK. MHJiaax BaxHJiJiapH rauyH jiajHhacHHH ÖaJaHAHJiap. Bnp cbipa jiaabiMJibi aJiaBaaap eAHAAH B0 6y 6apoAa rapap raCyji OJiyHAy. ranyn 6y hji oHXJaCphiH 1-A3H ryBBaJa mh-HanaK. PecuyÓJiHxaMbiaAa 4>H3hkh maxcjiapAan xaJiHp BcpxHCg-hhh haHCbi haAJiapAa xyxyu. Macfai MacaJiacH Aa KCHHm MyaaKHpaja ca6a6 ouAy. Ä®-nyxaxjiapbiH Öhphhhh oxy-HyuiAa ÓaJaHAHKJiapH haMHH ranyH jiaJnhacH MaxÓyaxAa AapM eAHAaHBK Ba JarHH kh, xeHHui uiaph oJiyHanar. By-xyH BepxHBepaHJiapH Ba Ae-MaAH oxyMyaapbiMwabi 6apH öaiuAaH aMHH cxmbk Hcxa-jHpaM KH. JeHH ranyH aajnha-CH ahaAHHHH aaxa'MHHaxAbi xaCaraJiapH ynyH aBBaAKH BepXH CHCXeMHHAaH xejAH cap^AHAHp. BHpMa 6y (JiaKXbi ACMBK KH4)aJaxAHp KH. JauiB-jhim MHHHMyMyHyH AepA MHCAH raAap uyA aAan aABM-AapAaH 12 (jiana BepxH xy-xyAa^ar. BhaahJhhh3 khmh hhah mhh ManaxAan 6hp 6y raAap BepxH xyxyAyp. TaHyn AajHhacHHAa noxAy xyaauix-A3p Bap. ByxyH óyHAap aa-xa’MHHaxAbi aHA3A3pHH xy. aapaHbfflbra HHcÖaxaH jax-mbuiamMacbiHa aa-Mox xa'-cHp xecxapanaKAHp. KaAHp uepxHCH harrwH-Aa raHyuyK 6y ha HjyAyH 6h-pHHAaH ryBBaJa MHHanajH "”»*• ”TEA.AJim JEH» OHKET?! KeayMya MHXHHra. xa’xH-aa o raAap aAHuibiö kh, pep-uy(^AHKa aAAHjJa HaanpAHjH-hhh rapuibicbiHa JyaAapAa aAaMlilU jblFMUlAblFhlHbl X0p-AYKA3 hen Aa xaaMMyÓAaH-MdAHK. OHKHpAaUIAHK KH, JarHH JeHa Hcxe’(})a MacaAa-cxAHp. Can ACMa ÖyHAap cAa öeJypAaKH 9. BaJpaMOB aA«-Ha xHKHUi-HcxehcaAax ÖHp-;ihJhhhh 4>ahA8AapH hmhui aa xaAaÖAapH A3 6auira uiej-AHp. 9aahJJ3 HaanpAHjH ea ny-(J:yayHAaH HCXHiJiaAa cAapax 4)a6pHKHH 6eui oxaFUHN aa HHAac aaAbiHbi (xaMH 248 KBaApaxMexp) xyxapar hy-ryr KaAPAapwHbi Tokmha-AauiAHpMa HHCXHxyxyHyH hx-xHjapbiHa aepHÓ. OaöpHKHH ^ahABAapH haMHH oxarAa-pbi xepH raJxapMar yHyn aJbiH 17-A3 huih AaJaHANpa-par xa’xHAa HwxwÓAap. — HHja MacaA8HB xruia hajui exM3K HCxajHpcmDD? OAMaa KH, eAB 9aahJJ9 Ha. SHpjrajHHHH pdh6apjlHjH HA9 ranyHAap HapHHB9CHHAa ah-HfaimacbiHua? — 1989-xy HAA9H uiHxa jax exM0AHjHMH3 HAapa raA-Majwó — Aeja 9. BaJpaMOB aAUHa xHKHui-HCxehcaAax BHp-AHJH C9APHHHH MyaBHHH O^eAHja TarwaaAa cyaAWMbi-3a Maaaö aepAH. — Ch3HH raaex Aa öy harAa Jaabió. 1989-ny    hahh AeKaÓpwHAaH öyxyH caH3AAapH xouAajHÓ Baxbi CoBCXHHa xbfahm ex-MHuiHK.    BaKH CoaexH oxar- AapbiH    raJxapbiAMacbi 6a- paAa rapap Hbixapbiö. Ycxa-AHK BHAaAH KynacHHAa Jep* AaiuaH KehHa Maxxaó ÓHHacbi-Hbi Aa    oHAapa BepHÖ. Ha- xHMacH    OAMBAN' Hahajax. 1992-HH HAHH (peBpaAbiH-Aa pecnyÖAHKa Aah Ap-ÓHxpaHc MahKBMacHHa mv-paMHax    exMaAH oAAyr. Pa- pHÓacH    ÖyAyp KH, hap py6 oxarAapbiH * ^apa harrbiHw —- 4,5 MHH Mauax nyjiy Aa 6H3A3H aAbiáJiap. ApÓHxpawbiH rapapbiHAa oxyjypyr:    «Knpoi npocnenH (BeJyK A3HM3 KY^acM — P«A^ 11 H0lip9JIH 6HHBAB jepH9. man 248 rb. u. cahacH ojum 6»a r^ap auxaH xyHAaH yn hJ MYAXaxHHa non 6omaa. AUACUH... hyryr KaApaapu Hfai TaKMHjmamffBpMa Hhcth-xyHyH hecaÖMHAaH 9« paMOB «Auna ^6phkhr xej. pna 11.905 Mam» Madúia. nmA9 miapa harm aepucHH». Aah ApÖHxpa« MahnaMa-CH 1992-mk HA MaJÑH 11-A8 CaöaHA paJOH MahxaMacHHa rapapwH HHpacwHw JepHHa JexHpMaK harrbiHAa capaH-HaM BepHÓ. MehAax Bax-xbiHAaH HKH aj Aa KeHHp. PaJOH MahK3MacH Hca pah-óapAHjHH y3YH8 aF OJlMai HcxaMHp. hyi7r KaAPAapw-Hbl TaKMHAA8UIAHpM8 HHCXH-Tyxy 1.5 MHH KBaApaxMexp-jiHK xeHHui cahacH oAaH 6h-HaCblHbl (HH3aMH KYMaCK, 70) «Ka(pe-TeaxpaA» xena 6apbi YHYH HCXH4>aAaJa Be pHÖ. haAÓyKH (paÓpHKAa Je-MaKxaua. (pahAaAapHH naAxap AajHuiMacH YHYH Jep JoxAyp. 9AAHjJa Ha3HpAHjHHHH HH-AHKH pahÖapAHjH HUIHHAapH. aBaABHAbiFbi JepóaJep ex-MaK YHYH JeHHAaH oh xyH Baxx HcxajHp. Ta’xHAHiuiap HCa H3HHKH pa3bIAaUIMbIp, haxxa ea aBaAaHAbirAapwHbi oxarAapa aoJíAYP-fleJacaH, «ranyH JepAa xyH huia3* M3HXHrHH3 HCX3-CaK A3* HCX3M8CaK A3 CWFblH-MaAbiJbir. AxaAap Jaxuibi Aejnö kh, MeuiaHH MemaÖajHAaH ropyl Hhah 6yny ÓeAa AeMan Je-pHHa AYUiap; PaHyny ranyH- «Xajir r93exH»HHH Myx0HpH. Aauibljblö Myuuiap. HU1A3M3J3H MaAHAHp» PEÄAKCHJAAAH; PapM xhmhbhh ax9H hjikh 9 Hojaöp cajHHAa ¿áópHK wwuieKTHiHHHH A«3TJM93 HHi mapaHXH, TnoninHAapHH raHym hyryraapiimn! raasyn MyAa^HaHH. JIM» npáÍBVi« nosyjnucH 4wnH us tom eoMfi aau qsnuw BaaapjsJni pahSapnJan ■»ujar, T9pcjnjBHA8B M BMOisJa wMpMMnigiir. TaycT^ «■. o Mxi C8CBMB3» emBAoa ojmanu, mn KwnS 6j ham» mni. Hnm    fly    moeei ■» «a» hotwimbbmimit r«. Hyajnp AaJmn>a|K6> Kn>»« «■«•P* »V»eaßait naJmtmSMB? HATOmyn lAUI KATHM «WHAt MAtMNA BfPHEPO, tMNMUIMMUl MMJWETlWf raUJKHilATMHUH iAUI KATMSM «MHAS EVTPOC rAJIMia, ATOM HASMPIief lUyPACkMUH aeAJIMJJ0TA9 OJIAH C9APH, MEXO-CJIOBAKMUIIUH XAMMH MUUI9P HA3MPM •iOHAE MPNM AMHCTBMPO EpMBHHCXaH pehöapAHjH 03 CHjaCH 6aJaHHaM9A^HHH xaMBMHAa aJarAaJapar* Papa-6aF UpOÖAeMHHHH AHRH Joji. Aa apaAaH raAAupiiiJiMaciii cahacHHAa AT9Mjhh hHMa. JacH aAXbiHAa ÖauuiaHMbiui npocecH aHbir-aHbiFUHa uo^ Mar JoAyny xyxMyiuAyp. EpM0HHCxaH BMT yaay Ba AT9MJIH HuiXHpaxHMCN OAaH AÖBA9X KHMH 03 y39-pHHa koxypayJY ehABAHKAB. )H Ko6yA^acbffla noaapar A3ap6ajHaHa rapuiH e'JiaH oAyHMaMbim MyhapHÖa ana-pbip. CaphaAJaHbi paJOHAap xyHAY haMA0A9pa Ma’pya raAHp, opaAa ahhh ahaAH apacbiHAa HOXAy X9A9<J)ax Bap. EpMaHH opAycynyH hHccaAa. pH PapaÖaFbiH AaFAbir hHC-C3CHHA3 aaaAH AaapÓa^aH xopnarAapbiHbi HmraA exMHUi, AaapÖajHBHbiH äöM3X capha-AHHH AaHM noayp. pecuy6-jiHKaHbiH 6yiYH caphaAH öoJyHHa OHyH apaaHCHua co-xyAyp, HpHMHrJacAbi a®JYKí aMBAHjJaxAapbi anapup. Pa-»aöaFbiH AaFAbir hHccacHHHH lYAyAAapbiHAaH    KanapAa JepAamaH HaxHbiBan Myx-xap PecnyÖAHKacbiHbffl, Aaap-öaJnaH PecnyÖAHKacbi Pa-3ax, ToBya. KaAÓaaap, Py-öaAAbi, 3aHXHAaH, <Py ay AH. Tapxap. Afabm Ba öauffa papHAapbiHbiH jauiajbiui Man. xaraAapHHa pauex b9 apxHA-AepHja aapÖBAapH eHAHpHp-J*3p..    ,    _ KyHAy axauia xyxynaH 6y paJoHAapbiH MYAaq)H9HHAapH Ba caKHHAapH apacbmAa hox. Jiy 0A3H B3 JapaAAHaH Bap, 6y JepAapA3H raHrhimiap axbiHfaiHbm apAbuapacbi xa cHAMHp. fffon ahaAHja rajw uibi AeJyui aMaAHjJaxjiapuH. Aa xaHKAapAaH. 3HpehAH xexHHKaAaH. BepxoAjoxJiapAaH. paKexAapA3H Ba AHxap Ba- cHxaAapABH HCXH(|)aAa oay. Hyp. PapuiMAypMa aa My-HamuiaHMH xeHRuuiaHMacH xahnyicacH apxup kh, 6y m ÖyxeBAyKAa pexHOHAA b93hJ-jaxMH caÖMXJUjHHH lioaa ÖHAapi. TaHaByaxapaap my-hapMÖa anapbuiMacbmiira rej. pHiJiHcaHH MexoAAapamAaH ■cx«|iaAa eAHpaap. Hhhh9 aahapnaJiriR khmJ9bh mba-Aanap — cHaHHAAap A<WW-pyABH paicexAapABH Hcxwpa-A» OAyHAyryHy cyöyx babh AaAHJUiapHMRa sapAup-AarAbir PapaöarAa Myua. rauiaRHH acA caöaön Asap. 6ajRaHa rapiubi A®JYm ®>*a-AHjJaxAapbi anapMar ynyn EpMaHHCxaHUH cRAah. a®-jyui cypcaxu, MysAay cr-jiahAbi A®cxaJiap xeHAapARj® xeHMHm ArMB-A3 RRcaa hy-ryrAapbiHbm sa aacajAU mhju AaxAapHR hyryrJiapbiHbiH no. syAMacbi a®Jka. EpMaHHCxaR PecnyÖAHKacbiHbiR AaapoaJ-Rana rapuibi apaaR RAARa. AapuAUp- MyHaniuiBAapH ahhr aa. cHxa Ba MexoAAapAa apaAAH raAAbipMaFbm xapacpAapbi OABH AaapöaJxaH hexyMaxH maxcaH Casa, TahAyxacRa-AHK Ulypacbmbra yasAapina. öyxyn aYhJ® ÖHpARjRiia My-paxHax eA®P®K ta xRAAa Harbipbip KH. xaRaayaxapbm RHAOBAaHMaCbl. ' EpMaHHCXX-HbiH AaapÖaJxaH ahaARCHHR RHCMaH MahB exMaJa. OHyn BMT. AT9M- öyxyn AYHja ÖRpAHjH xapa4mhA3H xaRbou Mbiiu apaan öyxeaJiyJyHy nap. HaAaMara JoRaAARAaR hap-ÖH aMaAHjJaxJiapu abJarAUP-Macbi ynyn xa’cnpAH xaAÖap-Aap KopacHRHa. CaMHMHjJaxAa Ch3RR 90yj#M UTiHBdl, AaapÖaJiBR PaeRjÖARiaeii HUH HpeaHABHtH. C9ÄP MyJIYMAT BEPHP HaxHbiBBH Myxxap Pecnyó-AHKacbi Aah MaxAMCH Paja-cax heJ’axHHHH hrabcu oa-MyUIAyp. MaHAHCHH caAPK h. BahJob TypKHja ca<|)apH-HHH JexyHJiapu 6apaAd Ma*-AyMax BepMHuiAHp. Ca4>ap aa-MaHbi TypKHja PecnyÓAHxacu HAa Myxxap • BHAaJaxHH rap-uibiAurAU aAaraAapHHHH a®* ha A® xeHHuiAdHAHpHAMacHHa xycycH AHirax JexHpHAMHui-AHp. hejAap 0AHjeB Typimja-A3 A®BA3t pahÓaj^apH Ba ch-JacH xaAHMAapAa xepyuiapax Myxxap pecnyÓAHKBHbra nr-xHcaAH Ba CHjacH MacaAaAa-pHHH OHAapa xeHHui maph ex-MHUlAHp. HaXHUBBHa 100 mhaJoh AOAAapAur xpeAHXRH BepHAMacH öapaAa npoxoxoA HMaaAaHMumAbip. JaxuH BaxxAapAa HaxnuBan ahajin-CHHRH apaarAa xa’MHHaxu yhyh haMRR BacaHXAaH 10 mrh aoa-AapAur MahcyA aAbiHuö Hax-HUBBHa xaxMpHAaRaxARp. h. 0ARjeB HaMRpAa kchii-pHA9H HrxHcaAR KOH<hP®RCAa-KU HRXTRHAa 6y MacaABAap ÖapacHHAa. roHuiy EpMaRRC-XBHJia xeAaH e'JiBH OAynMa-Mum MyhapHÖa harruHAi ax-padiJiu Ma’JiyMBX BepMRuiARP-Hmabca® haMHHHHH caphaA paJoRJiapbiHAB BaaRjJax, ahaju-HHH apaarjia xa’MHHaxu Maca-AacH Myaaioipa oJiyHMymAyp CapAHP OJIHJBB, «Xaar roaeraaHHi uyxÖRp«.KYHYH MCM IIBMNMMtTMHM AMpMm EMny6i M. r*MMpMyN IS E«CliyglW—CM MMimMWIMIIII »■ IWllwBwWilll h»|*Tl HMMPM AMpMw CM Ann Comimnmn cmPn X    IS T^Mifw    ww    AmmEmm pcfoMy apuM^ A» IE NfM MTMMtM*    «««1 <t>0BraA’aA8 BaaiUJax aopaKUAurJia MyuiajHax oAyiiaH xyxAaBH HmmauuiapuH rapuiucuRu bambt MarcaARAa e’Aau 1992-rh ha HjyHyH 18-Aa caax OO-Aau ry*- Baja MHHHp. NCMM Kftii»picM Tmmmmtmmmn McTmEyM« —■»pMin    caccw|>CMWAB    bmcmw    «am AMpEi^ii icpiwi I—ap aaanpii To^ facMMoa 619 cMpa awyaa npeEaaMiiap Eapapa AaapEahwiw AiaarapaM aaaraaMMM, AaMoapanai laaaaaa» ieay-na BMUN paoiyEaNHWiaKM aamgat hamagia Maay* «Mn aapwiaapiy. Haanp Ry^iyaAy öejRaAxajir xamxRJiaxa MypaRRax ®a3-pox. HCABM KOM|>paBCU TaUlKRAaXURUH Y3BY OABH OAI^ A8pH xnaByay ABJBRAupMar aa EpMoRxcxaRu ea cHAah-Au ÖHpnauiMaAapRHR AaapOajRan apaaacHHAaR wxapMara MaiÖyp exMax y^yR eaAapRHRR ÖyxYR imliyayHABH Rcxh-(baA® exMaJa wupMuuiAbip- T. PacuMos EpMaRRcxaHa rap-mtj 6ejH8AxaAr caRxcHjaJiap xaxönr oJiyimacuHU xaAaö ex-MHIUARp. rupfWtMCTM ll9MyM9TN OlpMNNMN Hp«ANfll9 M-AMPM MMMP8 rN|M9rR9pNN €ONp«IM apTUMMNUN MNN    tmaaim    Mptip. PupruaucxBHAbuiapuH ajiURbUuir raÖRjmJJaxRHHH aiua* FU OAMBCU. X8ABBYAA8 HBFA HyJiyH OAMBMBCU hOKyMaXH 0eA9 ÖHP BAAi>ui axMara Maxöyp cxmhuiahp. By xyH pw-nyÖAHxaAB haxxa naAxapJyJan mbuiuhu aAMara hen Aa.nap xacHH HTTHABpu JoxAYP. HaxHyBAB aHÖapjiapAa MiwJapA-jiapjia MBHaxAbir mba (|>ajAacua Jyk khmh JufnauÖ raA-MUiuAup B8 MyaccHcaAap ea RcxehcajiaxAapuHU ABjaHAbtp-Mara Maxöyp OAyp. IIntm napjMMtNTNNNN H9NM mtmmßß HMíhm aaanmii Ihnaa PacnyEwwcacMNMii 6aw Nasapa HaAN* tumae tanioplyc *a«M«a**p; «hasMpAa ftnaaAa liapa Mapcnww rapMiaMrnMr, asEataMNAiwr haw* cy P»P»- Calx, 6«pa6ap hkh chJ«ci laöhaja ömyhy« öhp^«ph HA8 K8CKRH in^pRB® BHBpaH napABMCHx AenyxBXAapu Hahajax KYHA8JIRX oapaAa yMyMR jiHKpa xaAa ÖHAMHuuiap. hoKyMax öauwucu napjiaMeHXHH MysaimpacHHa yn ca-H8AHH ABjRhaCRHH X8FARM eXMRUlARp. ByHAapABH yMyMR MorcaA RrxiKaAR aa cochba HCJiahaxuH xchhphaahJh Awp-A8 hoKyMaxRH caAahRjJaxRHR xcHRuuiaHARpMaKAHp. Bam hb-aRp HrxHcaAR raimuiapuM raöyA eARAMacH npocecHHAa ne-xyMaxa ABha cbhöbaau poA aJupMaru. BaaHihBflH uiaxwa-PHH Mac'yAHjJaxHHH JYKC8AXM8J9 jeH8AARA8H xaAÖHpAap he-Jaxa xeMHpMax hyryry BepRAMacHHH xtKAHc|> exMHmARp. JawotaEMiiai «Hmxoh míAMÍ> raaacN Xapaw Mw-aap Haaiyia»!    acacawMpar laEap aa- pap HN, canajaaa »mwiaa» ar«»ma |aAAN anapawM aaaa aaAan Eaaa MycTaraa Awaaraap ENpaHiaw aa-hNA lapAMM o^am wuui 6au*ar NNyanaiAa a*í¡m* aap aa aa'iwiaa CCPM peoiyEaieiaaapMHMN hap oa-paaa aajMiN aaaraaaNAap«*aK r»tn ajpMaa rpyiwap |8pS4|MM’IMPa Beaa paauAhffUR ABIli. A<PP. HHXRAxajpa. HxBARja. JanoRRja ea Kami ab pahöapAepiiRHH RjyJiAa MyHxeHAa xe-RRpRAORaM MymaBRpacRHAa auAa cARAaRajR xeaAaHRARp. TarapMcraN WypMaaNcraap MmaparuMMH imsann-ßß lapaAwaaMai Haw 0«foaH^op«*aca|a anamaala aa wctaraaawgaTOw a'aaa arAtaw paoiyEaNica arpa-0MMAa |apaa««Mai NN^op**acN|a Eoawyryay Aoapyp-«tara mAMar aAaaanAwp." AaapHHC^pMB abxha oAMym Ma’AyMaxAa acJhahp wi, JeHH axeHXARjRH MarcBA Ba Ba3H<t>8AapM TaxapucxanuH ha-Jaxu haimHAB xeHMxm Coaex Hxxhc^uhab JapaHMum AOBAaxAapHH oxyxyAapuHa haaupAB pecnyOAHKBAB OHV’H CAM B8 HCXChCBA. ----------- -- XR MaHAHjj9XA8pHHA8H, XBpHRH HnRCBAR aAaraA8pHHA8H ())0X0 ARAH HA8 ABHUmMarABH HÖapaXAHp. UJnmriin OcotnI« TehiiYicRCMJJiMR HainpiHi- InMNN AtTMnWHMINpNIIMNHI MO'liyMaTMN« K9p9, mIY^Y“ 17-Aa CaNMMnAa aMaluiM «tyNamaw saitacMNAa 6ap aMVPV*MV«> O    ««•WM aramia tapan mim m»a*<P- COCMJI 9fía/l9T MUIbffMHAa cdMdPdJiH Huid Kepa HXTHCAP T8liSHfATII M (T8PII C8^t8kB8TMP HPAHM A88PEAJ<IAH PECnySSNIUCIilNblH H8PNH 8Mr888PHH8 X888S K8THP8 BM8M88 Oxya HJ1A3H 40X (|)acHAacH3 Hm cxaiKUM Bap, oHyH 23 hah-HK pecnyóAHK® TaxuA Mah-cyAAapbi KaaHpAHjHHHH aMa-JHH eAMH XaUlKHAH^ Hcxeh-caAM HAapaexMa JiSodpaxopH-JacwHA® HuiAaMHuiaM. MaMHj-jaxAa 6aui BepaH AshmaxAH harcu3AurAapuH mahHAH oa-caM A® YMHA exMHmaM kh, Ha saxxca aA®Aax raAaÓa naJi®-xar. haAaA sahMaxa , rnjMax BepHA3H3K. harHraxAB Hca ha-MHma ÓynyH qkch 0Jiy6. Hhah xarcHpH eayMAa A3 xepYpaM, 3aMana HAa aJarAa-uia ÖHAMaMHmaM, rapdja ®f AeMaJa aA3X exMaMHmaM. Yh HA 6yHA®H ra6ar KenMHm na-3HpHH xa’KHAH HAa Aaóopaxo-pHjaHu xacappY^ax hecaöu-Ha xenHpAHAap kh, 6yARaj3 3HjaH A3jMacHH. 0AAHja JaxbiH MyaccHcaJa 8 naipap xhamox eAHpAHK. JlaxHH 6yny a® ÖR-33 HOX xopAYAap. JeHH Ha3Hp 110 Ha<))apKH HXXHcapbiHa, o MYMAaA3H AaöopaxopHjaHUH XaM A8FBHH3 3Mp BepAH. 0Mp AajHhacH KOMHcciya yaBAapn xapa(})HHA3H MyaaKHp^a hm-aajiaHAU. Bh3A3H héq iochh pa’jH copyuiyAMBAU, <I>hkhp-AamHpaM kh, xepacaH Man haHcu HHHaJaxHMa xepa xaaa-ABHMUuiaM? BaAKa oHa xepa KH. xaKRa HcxehcaAaxa xax-ÖHr eARAMHm oamh xdKjm(|uia-pHMHH RTXHcaAH caMapacH 6hp MHAioH Mauaxa Jbxuh oAMyui-Aypr HkH A3<t>3 HBdHpAHja My-paxHax exAHM Ba xecxapARM KH. 12 Ha())apAHK aRAUIRH Öaunucu ' xhmr AOAaRumu-FUM aruDAup. M8H8 BA xyx-cyHAap. HaxHxacR oambau. Maxap haMu KOMMepCHja. KoonepaxHBAa MamryA oamb-AN, MehxaKHpAHK B3 Ja ®A-Bep exMaAHAHp? Axu ÖyxyH aA®MAápN ;^A®HTyxMa Kynaja axMar oAMaa. Axu Ha yhyh 30 HA KmA3AHjHM. a3-H0X 33h-M3XHHH H3KAHJHM. XejHp Bep-AhJhm, AOFMa eBHM cajAUFUM MyaccHC3A3H 6auiracu x3Ah6 M9HH rOBMaAUAUp? HeH0 pAYP KH, JeHH JapaHMum meöaAa-pHH aHUAMacuHa öaxMaJapar naanpAHK cHCxeMHHAa Jexana-OAaH HrxHcaA eAMAapn naMH- aaAHHa Jep xanuAMaAU? By 6ahaHaAapH KacMax ynyH M3Ha HaaHpAHjHH Ma’AyMax-hecaÓAaMa MapKa3HHA3 h^^ THCaAHU HmAaMajH X3KAH4) exAHAap. MapKaaHH myahph MdHH HapaCH3AHXflaH OHa aA anaH 6Hp aha3Hhh khmh rap-muAaAu: «CaHH mapxH oAa-par. HKH ajAur cunar myaa®-XH HAa raöyA eAHpaM. oay A3 MyraBHAa ÖaFAaJuÖ nyA xaxH-P0HA3H coHpa. ' PaaaHMUH JaA-HU3 20 <^3HHH aAaxarcaH. raAanu Hca ymaxAapa. nmAa-MaJaHAapa BepHAaxax». <1>hk-pHMH ajAUHJiauiAupMar Hcxa-JaHAa coH C03Y 6y OAAy: «Can KHMcaH KH. Muia MacAahdx se-pacdH, Hexa ncxaJnpaM eAa a® eAaxaJaM». CoHpacuHu Rca maph exMaJa enxHjax JoxAyp- A3-hox eayna hepMax eAaH aAaM ynyH ÖynmiH aFup xahrap oab öha-MasAR. Mxpafm CMW9JIHJKB« pecnyÖARKa Tbxha MahcyA-aapu HauQNOjH aaa^ TanHRAR B8 RCTehCBaH RAi-ppma ARÖopafBiiüiacMRHR caÖRT RW'öa MTXqRi, Rr-raeai eAMAapH RamaaRR. I II EPM9HMCTAH nPE3MAEHTH BMT-hm AAf/lUr TAPABAfA CYAhY TOPYJAH rYBBa/ldP KeHAdPMdJd HAfMPMblUJAWP jl    JU.    f .JÍ» wi. Jiü;' J-*/* ^ jßi* j> ¿«jM. >«*- *-•;] s ¿'S—V ij «> --i— .ÄW-» Uj-»    ‘-i—’ A—Í    j    ij'«* ^ ■>* .JÜ J-JUs-i JA •-Ui—J« oui" j-r J A’—*' C—J- *4^    J •i c—l w »i j    j* W    *-•    >*— '    —— j« ij» ■V* •»    V «S’ A j» ÁJ-’    A- J>á’    A- ‘V i» j^,4>    1^^444’, jjiS ¿Vy— J    -4t* ^ -ÍA g-* -H Jdjj w»> /i o pU ol JU* lA /t j» Hpm McIWM PRCnyéiRilIRCMMMW i9-rmabrm 09RT9ii'hA9 99 C94MPN R9iia6 aim acfvp IMmmiamn MpiiÍMI iihlXM «ETfMRY» f—RflRIR mTIíiWi mi-RN i«, Ni iH9n P9CIIY6. A—'S-** 4 ¿A A—* W«,-iiA-I j'ji* ■*jf*    4*    44    A*    C.-8S—- «nu    J>-4i    o 3 CiSeAyi* ^ -«■!*»* >    ¿»4f* !U-I *ül* J*A4*I ✓4-J*    jl,J«    .«f    -S*    t-—«f V„*,V%4 í/4>/4«‘4 *>^44«^ 4* 0^ A    4’ .A -V« IRIRRMMBAB CNfaCM-NMTNMRM 99 NTTN-99amg9Tii9 Sari H9A4MH mw mwm- llPfM MVC9llN09 99P' Myciimpmm «ly^- m|MiMUR9 T9TANM 9/99N9C* -9- cahMoa 2. BPASHJIiUA. 17 RJtr (PHTA—COTA). EpMaHRC-xaH npeaRACHXR Acbor Tep-IlexpocjBH HaprnanOa axmaMu xyHY bpaaHJiRjaHUH «Ecxbay AR CaR-ílayJiy* raaexRRAa Aapx oAyRBH MycahRGacniAa A®MRmARp‘. «BejH8Jixajir 0Hp-ARX Abfaut PapaÓarAB myhb-THmaHRH xahJiyxacHRMH mrf-JacuHu h8A8 a®Pk exMaMRm-ARP. 0Kap ORYH ahaJIRCRHH MaAB OAMBT xahJTyxacH xeana-Japca, EpMaHHCXBH MyHamma-Ja rapumaxar aa 6y, Typkr-Ja heKyMaxR. PycRja Ba npan x8pa(|}HHAWi Mpai^ pe'J AO-rypaxBTAup. upooAeMRH han-jiH Jojiy 0ejH8Axajir ónpAHjHH AaphBA Rma rapumMacuRA® B8 PapaöarB BMT-hrh' cyahy ropyjBH ryBBOJiapRHR xeRAsp-MacRHA8ARp»- EpM8HRCXBRUH Öamxucu CaH-nayayJa BMT-hrr axpBih MyhRXa B8 RHKRmxfhB ABRP 6y xyHAapAa PRO-AC->KaRej-POAB ÖamB HBXBR XOHChpBR-CURA® RmxRpax exARXA®H cor* pa xaaMRtnAHp. JI. I^p-nex-.pocjBHUH AeARjRH® K®P®. o, XOHI^paHC 3BMBRU ABUI nM-aHACHXR Mopx Bym aa BMT-HHH öam xaxMÖH Byxpoc Pbjir RR8 X    “    “ nerooc BMt-hi tepymMyniAYP. A. Tep-KjaH ACMRIUARp KR. _ .T-hrr pahöap^ MacaaaRR ARIT8XJI8 eJpaHMajR bb’a ®t-MRmARp B8 <B83MjJaxjia xa-Hum OBMar yxyR Vw^naa hap- ÖM MymahHAaHRJiap xoHAap-MaJIRARP». EpMaHRCxaH npeaRACRTH ABha coHpa rejA exMHmARp: «MyHamma AsponaA® TahJiy- xaCRBJIHK B8 0MaXABUU!Ur MacaJiaJiapHHa ABRp MyuiBBH-paHRH (AT9M) MyaaxHpacRHa HUXBpbUiAuruHB Kopa, Asap-ÖBjxaK ehxMjBx eflxp kh, AT9M aHXJiaBAB JauiaJaH ep-MaHHJiapHH hyryrJiBpuMU xa’-MRH exMax yxyH a®R®3X Jb-pBAbUIMBCUHa Xap8<|>ABp HU-xaxBTAup. AaapÖaJxBHAbuia-puH MarcaAR epMaHRJiapRR ro-ByJiMBCUHa xeMax exMax aa öeJiaJiHKJia, 6y xyp nepcnex-XRBRH peBJUlBUlAUpbUIMaCUHa MBRC OJIMBTAUP». EPN8HHCTAH H913H EhTUAT EflHP? AaapRHfopRABR: OraíR ABmaBjBr kr. Ep. MaHRcxBR apxur xoxabr MYRanmiaJa roi^A. MymAyp B® esyRYR PapeoarABRu caxaluiu ÖRpjiainMaJiapHRRR A®Jyir aMaaRjjBXBBpuRB diaBJi pohóapBRx CARP- Ä®hB wptt mcm, PapaÖar MYHBTRiiiacHRHR caöaÖRBpu poiy Maha o«a MaxcycxjTP. EpuaRRCxamR ••Y' hyh jBpaxAbiFU npooaeMRR haaxHRRR jo*y Rca PBpeÖBFB hap hancu cRRahau ryaR®*®-pRM xeHAapRRMacRRA® AcJrb. «nraj CAR®-Mxm AaapöaJxaR xopRaraapaiHUH aaai aayRMacuRAB. ®PB« RAARaaapuRABR RMTR- hb CARRMacRRA®. AaapÓaJxana rapmu xexa-BY3YR ABjBRAupuaaiacuRABAAip- AaapiteJxaRUR MeMRjR öapeA® EpuaeRC. ran npe»AeRXHHRR aepAHjR frJawtrr acac-tUaaUfURABR B® X®^iRRRRjRRA®R Mara AaJapm- PecnyOiRRanuR pahöopaHjR Bi o XYMJiaA®H AXM-RRR JnA®pA®p9 CY®*> AAHhHUiffABpBiHa. MYRarRmaiiRR caJacR aa apBABR faBAfcip*i®Mar.uRa. ßßrxMt Ph. paÖarRB ömR MRRAaxAapRR HYRai«RA®R®-pRHRH lamaimcM yxyR aaakiMR mapaRx Ja- paAbUiMBCURa haaup oJimJiapuRu Aa^ap-A8 rejA exMRuuiap. By Oap®A® AT8M.RR. BMT.RRR. Aapofia BRpxRjRRRR. Hcrbm Koh-ApaRcu xaniKHJiaTUBUH pecnyöABxaJa xanaR Ryiiai®HABB®PRB® AB RiJ«MHniARp. ByxyR-Aa JaRBiiiu. yRyxMar jibrum acJR® RR. btb. Hl— AB JBRAHT^    B®    aRBROTB ÖBRiaa- uar ÖapeA® paaujiur Wß ®AR®bR kRmr. Maha EpMaRRcxBR xepe^Ri haanai peaauiuru jtapKfj oosMyin. öeABARXJi® a® aarwirwab» IWH öam xyTMacuRB xmkbh aepMaMRoiARp. AT9M.RR cymp®R AaapöaJxaRUR apaaR-cRRAi Öamra abbabt JapaxMara xapaipABp oaa ÖRARxajRRa k®aarrab hc®. npeax^Rt A. T®p-nen>®cJ®R öypw axur.amxap h®A-jpnw aniMuniAup. By öejRaaxaJir xunxHAax AaMaxjapRH ®paaa öyxeBJnrlY ®® capbaA®». P— AajRiRARPRRR®*®^ npRRCRnaapRRR rmJjáxAa RmaajRp bb oRya RYUBjaRAaRBpR ;|0d^pA8 ÖRAARpiiRn»Bp KR. h»RRR np«. cHMapH ooeutr ^RR^pÄ^A® AbJr«®P; fl*-MaiK. AaapöaJxiR x»p®<>A®H * «ehtRjax ex-Max» öapeA» Mecaae Rapo« RR. tJy» «W. KapaceR. EpusRHCxaR RtltR ^vrRjax eiRpT ;