Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 18, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir rá3ETH    ’«■ U/9hMM/l9pMMM3 <H9 BAXTCA MMOH JASA'IArCUS...» B9JIK9 HJIK AWlWflBP KB, ajimiAd raji9M A» ceayMO oax- MUP. YTOjHMAaH KCTOHJiapH Jasa OHJiiiHpaM. H» HaTHHMKUi Aoma aA&Mi>iH htkhcrhaoh JasMar. TacKHHJUijHM BaraH yrpyHAa KecxapABjH rahpa-naiuibir. xaTxpaJa a®H9h ces-ceh6arjiapM, sapa^JaxJiapbi. 6hp a8 AOJiHraiuibi xacHjJarM-ap. BaJiH. Mdhs AdJiBraHAH. _^aT8H yppyHAa pahpaiiaHAir KocTapaHJiapHH Hoxy harriAH-Aa oKJiapu TaHuJaHüap 6y cesy HuuiaABpJiap. fí,emm, 6y Aa xajieAHp. Baran AaJiH-raüjifauiapbi J¿«ik kyh JeTHpHpMHUl. UJahHAaapiUfi GHpHiniH A9q>9 AejHA JasbipaM. lahHAaapiUfHs harruBAa HoxyHy capjiMfbfflAa TaHhiMa-MbiuiaM. TaHbiJi)i6 6H;iaH;iap-A9H, rahpanaBnbirAapbiHbiH mabHAH o^iaiuiApAaH copyuiy6 eJpaHMHuiaM. CoHpa A9 euiHT-AHKAapHMH KapAYXJiapHM KH- MH AY3Y<5 rouiMyman. TahMa-ch6h Hca yuiarjibiPAan xaHU-JupaM. rohyM hahk. Axa-aHaCbIHblH ahjih h;i8 <l>a3KA qarupbiPAur oHy. O aaxxjiap naHH 6y Aa^HraHJiuAaH rooy-Mar HcxajaHiiap Aa <wiy<5. Am-Ma OHy xaHbiJaHJiapAaR hox as aAHM TahMacKOHH raJtOH-UHH AapHHJiHKJiapHHa 6Ha 6h-;ih6: caq>, AynAypy raaÓH aap-Abi, HcxHraHBfai HA», hajax eUlFH HOX KYHJIY hah. AaHM Har/iaJapAU- Hjiaap 6hp-6hphhh roaa-rona JauibiMbisbiH ycxyho Jaui KOXHpüpAM. Ba KYHJiapHH OHp kyhy xaJiaOajiKK HJi/iapH Aa apxaAa raJiAU- TahMacHfi ao-ry;iy6 6oja-6auia HaiAurtí KaHAAa MyaJUiHM HuiJiaMaJa 6aui;iaAbi. Hhah Aa haMbi oh-AaH hhaah. xajiaÓKap, han Aa casaAabi 6Hp neAaror khmh AaHUlUbipAbl. PeAaKCHjaMbisa xes-xes Ka- JiapAH. 9h    MYXÓHpHMHS hah. raJidMHHHH AaAbma-Ay* syHa 3BBa;iAaH 6aJiaA hahm. JIhphk JasbiJiapbi xouiyiia ko-jiapAH. MoxJiapbi HHaHa 5hji-MHPAH KH. 6y HYP HHJiaJiaH-Miiiiu, nyxxa rajiaM cahH6HHHH YCJiyÓyHy. a9Jhmhhh xaxbipjia-ABh Jasbuiap 6Hp AaJiHraH/ibi JeHHjexMaHKH rajiaMHHAaH Hbi-Xbl6. MYaaJimi HQUdAHjM HJiaap TahMacMG Aaha hox eJi-o6acbi* mdH. TopnaPbiHiiiH AapAMHAaH JasupAu. Cyjy coByjiMym AajHpMaHa ^ansaJaH kohajio-pHMHSM 6y XYHa cajiaH OyPOk-paxaapbm m ysyhy anbipAU. MJiana. TahmacHÓHH raJiaMH AapA jasiiaPbi Aa ejpaHAM. Am-Ma 6y JasiiUiapAa Aa kyhjiy haJax euiTH. caCaha hhbm Bap-Au. rapa(5ar AapjiapuHAa rapa ÓyayAJiap rajHauiaHAa TahMa* cHd CHHHip xcypHsunbiHbi jepa rojAy. cHJiah xexypAY- «CaH MyaAJiMMcaH. ha;ia aspchhh Ae», — AeJaHJiapa naBaobi 6y ojiAy:    <MaH uiaKHpAJiapHMH BaxaH y^YH JexHpHpaM, OHa AH coHpa AFAaMAa haMcap-h8A oAaH aaapOajHaHAbiAap JamajaM Jcaah k9Ba epiiaHH-Aapa xacjiHM «AftaAH. TacAHM eAKAAH OHa Kepe AejHpaM km. KaHAxapBH Hoxy AejYuicya TapK cahaah. (TaKHa Baui KyhcJ bb Opxa KyhcJ kbha- AapHHAO JcpAH PYBBa COH Ky- Ha raAap AYUiMdHa MYraBH-«o. ü TahMacH6HH aoJYIu i^Jiy AFAapa paJoayHyH CupxaBaHA K9HAHHA9H ÓauuiaHAbi. Kbh-AHH 03YHYMYAa4>H8 AacxacHH-A8 A9<l>9JiapA8 ayiu>*9HA8 y^-Y38 KdAAH. hap Ao<l>9 Aa na-capaxH. hap6H oanapurbi ca-jacHHAa esAapHHAOH rax-rax YCxyh 0A8H AYUJX9H“ Haiu-<5aui caAAiii- OHAan xe3-xc3 xa6ap xyxyp-AyM. rahpaMaHAbtPbi. A^HMas-AHjH harrbtHAa eiuHAH6 cesH-hhpahm. hap ajbm coHyHAa 2—3 KYHAYja BaKbiJa xaAap-PecnyoAi AH. (PecnyoAKKa HíypHaAHcx-Aap HxxH(}>arbiHbiH HasAHHAa 4>aaAHÍJax xecxapaH wypHa-AHCx caHaxKapAbiFbi MaKxaóH-HHH AHHAajHHHCH HAH). A^JY' UiaH KaHAAapHMH3HH BaSHjJa-XH. rahpaMHH AoJyuiHYAapH-MM3 haiTbiHAa tahMacK(5 KaH* KapAH HMsacbi HAa JasbiAap KaxHpapAH. AxupbiHHbi Aa(|>9 CbipxaaaHA AojYuiJiapHHAa rah- paMaHHacbiHa naAax OAMym BahMaH MaMMaAoa harruHAa JasMbiuiAbi. (haMHH Jasbi <Coh AoJyui» aAbi HAa raaexHMHSHH 1992«hh HA 31 Mapx HOMpa-cHHAa AapH eAHAAH). AYui^a-HHH SHJ^hAH XeXHHKaCbIHa rapuibi aaxoMaxAa cHAahAan-MbllU AOjYIUHYAapHMHSHH Fah-paMaHAbiFbmAaH AaHbiuiapAbi. Ma($ha xaxxMHAaKH eaCauibiHa-AbiFAaH. KeHYAAYAdp apacbiH-Aa AOjYui'iY'^dPAaH hox rapax-HHAapMH XOHAaHMaCblHAaH KH-AejAdHapAM. rasaHHu abJy* mYHA^H. CbipxaBaHAHH xacAim eAiUiMacHHAaH. HoxAy hap6H cypcaxbiH caF-caAdMax ay^u- MOH aAMHd KeHM8CHHA8H ASPA- AM-AapAnH cea anapAu:    <By Aa 0H3KK, KopoFAy. Ba6aK Kopa Aa 8BB9A BaxaHH ropy-Jyoi caxAaMaAbiJtfM». reJpaxHHAaH AaHuaiAbiFbiMbis KHMH OyHAaR Aa AaHbiuiMaAu- Jbir», ACjapAH. TahMacHÓ Hena-Hena AajYUi aM8AHjjaxbiHAa HiuxHpaK cah6. KaunpHjJax AdCTacHHAa 4»a-aABjJax K6CxapH($. ayuiM8Hhh HCH8 hBjAaCHHHH yCXYHY aHbl6. KHHKK AaCXaCH HA8 JaFbIHfalH HHpKHH HHjjaXAapHHH K03YH-A8 rojyó. Bbp A94>8 kbhhk AacxacH HAa K8tiid)HjJaxa Hbixbip. Bax-xbiHAa rajfciAa CHAMHpnap. Joa-AauiAapbt KYMaH eABpAap kh. haAax oAyOAap. (EpMaHHAapHH BahiuM nasa YcyJiJiapbiHbi 6h-A8H 6y HKMAAap COHyHHy kya-AaAapHHH B8 ryM6apaAapbiHbi esAapH y*<YH caxAajHpAap-Mbim). Yh KYHA8H coHpa Ka-ah6 HbixbipAap. AeMa. raju-AaH6aui hkh Aa<|)a MyhacHpaJa AYiUY^^ap. KeH8-KYHAY3 cycya raAcaAap Aa AaayCAap. haM a8 hcH 6hp htkh BcpMa-jHÓAap. OHyH 6y rahpaMaHAbiFbiHbi euiHA8HAaH 6hp nena kyh coh-pa TahMacHC naóha naAxapuH-Aa BaKMja KaAMHuiAH. 9m8k-AaUIAapiilMbl3bIH Xa'KHAHAd OHyH UiaKAHHH HdKAHpAHK. CoHpaAap 6hp Aa<t>a cehOax saMaHbi ACAHM kh. c8HA3H 6hp AoJyujhy KHMH MaparAbi onepK jasMar oAap. Ea9 iu9kahhh Aa 6y MarcaA-'ia h8KAHpahk. Kyaay- 3apa4)axAa raJuTAbi KH. 6ac OHAa HHja JaaMupcbi-Hbi3? CoHpa H8A8Hca 6apK xy-TyAAy. Acah kh. MyxAar Ha Baxxca M3HA8H Jasanarcbia. AMMa o BaxT Man oAMajana-FaM. — Ony hen saxx ÓeAa KopMaMHiHAHM. JaMaH lyxyA-MyuiAy. Ea8 6ha Jas óyAyAyJ-Ay. JaFMaFa MaraM axxapbi]^ Ojbi. — <M8HH ynyxMa, — ac-AH, — M9H axa-ana, obaha rapuibicbiHAa 6opnyMy OAeMa-MHuiaMca A8. BaxdH rapuibi-CbiHAa eA8MHinaM. 03 raHbiMbi AYuiMoHAaH 20 —30 Aacpa ap> xbiFAaMacbi HAa aAMbiuiaM». TahMacH6 es cehSaxHHHH xa’cHpHHAaH xes xHAac oaay. AMMa M8H yayn MyAAax onyn ACAHKAapHHH YPajHMAa Kexyp-roj OAdAHM. haMHH axiuaM xeAeBHsopAa XoMaAbi MycH6a-XH harrfaiHAa BepHAHiu BepHp-AHAap. Mhh 6hp 3YAMA9 Fax« Aa jexHpHAMHui KepnaAapH KecxapHpAHAap. Ohab hak as-(pa TanMacH6HH xesAapHHAa jaui xepAYM. CéccHSHa apAa-JbipAW. XonaAN haAHcacHHA9H xej- Max KecxapHO. a«JYíhy<5)- AY^*-M8H8 MYraBHMaX OAMaABH CbipxaBaHA Be TasaHHu khmh cxpaxeMCH MaHxaraAapHH hxh-pHAAMjHHH xepaH i^Hiuy Af-AaM KaHA^apKRRH ahaAHCH es-euiHKAapHHM cYP’axAe xapK exAH. (Jaxuibi KM. 6hp Hena XYHA8H coHpa Hena KexMHui-ARíiapca. eA9Ha Aa raJbixAN-Aap). TahMacHOHH JamaAbiFbi PblSblAAbl K8HAHHHH HaMAaXU BapAaJa, JesAaxa. BaKuJa... MYXX8AH(|) JepAapa xenyO kcx-mhuiah. o Baxx HaBKHAapAaH 6auira JaAHua 6hp Hena axAa K8HAH xapK exMajHfi. OHAap-AaH ÓHpH A8 TahMacHÓHH aHAacH oav6. Bhp Aaipa ceh6axapacbi 6y-HyH caCaóHHH copyiuAyM. Aa-HbiHbi OByuiAypAy: — BHAHpCdH. — ACAH. — 6H3A8 HHSaMH opAY JoxAYp. MaMaaxbiH raAH6 KaAMax HHa-MbiHU rbipbi6Aap. Hoxy Aa hHcc eAHp KH. haHCUca 6hp cHjacH oJyHyH ryp($aHbiAbip. OHa Kepa Aa HaMaaxbiH hox hHccacH eB-euiHjHHa. aHnacHHa Kopa Bypyuiyp. Aha8CH xe- H9HA8H COHpa AeJYUlA8H Ad Jyp. Be aAAapH cojy KH. 6aAKa Mana 6axbi6 raAan- íAa exAHM Aap oAAy. Bnp Aa ranMaFbf reJpaxHMd cuFbiuiAbipMaAbiM. AxbipuHHbi Aatpa MapxbiH 26-Aa KaAMHuiAH Baxbija. AJbiH 28-Aa hapOH rocnHxaAAa JaxaH JapaAbiAapAa KepyuiAYK. AxuiaM AFAaMa JoAa ayu^AY-By 6hp ajAa hkh Aa<|>a AFAaMa KexAHM. Kepyuia Ghams-AHK. MaJbiH 8-Aa <^H3h 6Hp xa-6ap KejHaxAH: Ulyuia raAacbi MyaMMaAbi uiaKHAAa AYiR^a-HHH aAHHa K6HAH. ToHxaHa ha-oaJbiHa A93MaJaH xaAr lUyuia haJrbipxbiCbiHbi cvKyxAa rap-uibiAaAbi. Ea9 6ha 6eAa Aa OAMaAbljMblUl. AMMa OFyAAap BapAU kh. A93MYPAY ^yHa. AFAaMAa je^auian Mhaah OpAynyH 6eAMaAapH 9cKapaH Ba XaHKaHAH HcxHraMaiHHAa ypypAy aMaARjjaxa óauiAaAw-Aao. LUyuja Jaj^Muaa MaAhaM rojMar HcxaAHAap. AMMa ch-JacH oJynyH AHpHHcopAapu 6y-Hy Aa HOX KepAY-^ap xa Ara. HaxHUBaHHK yppyHAa k6A8H apA8 HxxHjapbiHAa 3h-petiAH xexHHxa oabh 6eAMa Ae JY3 6ahaH8 xaXHpHO xepH ra-JbiXAbi. AajYRiHYJiap AYUiMa-HHH KYHAY XeXHHKaCbl RA8 Y3* Y39 raAcaAap Aa xepH h8kha-M9K HCXaM8AHAap. haMHH A^- ÍYU1A8 HAK m8hHAA8pHMH3A8H 6HpH TahMacHÓ haAU OFAy UIYKYPOB OAAy. BahHA HMAHOB. «XaJir r8BeTB»BBH MYxOqpa. Ooxo Pa4>nr CaAMtaoByHAyp. BM8KAap BHH8C8B8X XlAB* MB, Y. haHblóaJOB aAtma AaapÓajHaM A^BAax Koncep- BaXOpHjaCblHblH XAAF MyCBTM-CB XapHXH B8 H838pHjJaCH xa-(leApacbffibiH MYAHpH. npo-3ehpa6oB Bcxe'AaAAbi B8 xaH^Mbim^- COH (MCCOp PaMB3 -------- ¡ 0 — 25 BAAMK CAMM B8 nyÓAB- CRCXMK JapaAUHbiAfairiii apsBB AB caadaAAbi scapAap hacMAS XBXMpMBmAHp. Onya 1983-hy MAA8 MOCKBaHblH «COBeXCKB K0Mn03HX0p» HBmpBjJaXbl XB-pB(pRHA8H    óypaxbiAMbini <A3BpteÍHaH XaCHH(pA9pB» MO- MorpaipHjacbi MycHTHinYHacAbi-FUMfaiS XapMXHHB HHAAX« CaH-(teAAbi 6hp xBATHrax acBOH KHMB AaxMA oAMyiuAyp. My-CRnmiYHacAbir BcapiiapBMBa BHBpHCBHAa HHABJB KBMH llBHM e’XRÓapHAB hBAB KB Xajbl-ÓB-padapa oAMaJae 5y KHxaGfai MYxaxB&cHCABp Jykcbk ABHAHpMHIIIABp. MOHOTpaq)B-jBAa apaiuAbipu^aH Maxepa-BAAap myb^JIR<I>hh B3Y xapa-(jMHAaH xoiuiaiibiO Hoxa ca- CHTBUlYHaC aABM PaMH3 _ pa6oByH 5ejYK JapaAbWbiAbir UieBFY BAB FBAaMB aAAbtFbl «MypaM» KMxaGbi AHiraxaAa-jBTAHp. TBATHfaXHbfflblH MOHO-rpacpHja yaapBHAa maabpab BUlABMaCM XaAT C8H8XHHHH 6y cahacBHAB onya JapaA^nuAbir RpeAOcyHyM MBHXBniHAaH xpa- AH KBAMHOlABp. AsBpóajHaa lUBCpahK npo-(peccHOHaA MycHTHCBHHH ana- haJJaxH 03 xahAHABHB xan- MblUlAUP- lOli KHxaObiH cxpyKxypyHAa ea MBHXHFH JepHHAa — Y"*Y*J<Y cbipaAa xahABA eAHAaH aapOM-MypaMAap y^yMa xaATHrax b8 apaiuAbipMa MawcwHAa hox ypypAy xa’cHp MFbiuiAajbip. CoH aaMaHAap pecnyeABKa- saMaHAap pecny( MblSblH MyCHTH M8KX80A9pHH- Jasa jorradürap BS CB AbraMblOI B8 KBXaCbIH MYMj^ xah- pHH8CHH8 yJPyH OASpOF ABA OAyHMyiDAYp. P. 3ehpa6oByH MycarH hh-XHMaHjJaxBHa 68aab oash hkh KRxaÓAOH Hfiapax «AaapfiaJnaH 38p5H MyFaMAapu»HAa, haoe-A8 MYiuxapaK JasbiAMbuu Aapc-AHK B8 Aapc B8CaHXAapHHA8 apxbir nYxxdAauiMHUj Ba xe-HHIU eAMH-X8ATHraXHbIAbir AH-anaaoHy k9c6 exMHui Onp aAH-MHH JapaAbiHbiAbir nopxpexH HBHAaHbip. Eamh. eAMH-neAaromM b8 nyÓAHCHcxHK JapaAbnwiiiifaiH-Aa jYKcaAaH xaxx MaHXHra HAa (paaAKjJax xecxapaH P. 3ehpa6oB napacxKuixapAapbi-Hbl B8 CaH8XCeB8pA8pH JeHH 6hp KHxaóbi HA8 — «MypaM> MOHorpa(|)Hjacfai ha8 ceaHH-AHpMHuiAMp. Bcapa oh cea jaaMbtui xepKeMAH GecxoKa- iblHbl XCaHpbl KHMH MyFaMblH ipHHBH MYaJj9HA8UIAHpHAMa-I xoATHraxbiH npo5A€MaxHK apA^sUiAbiTAa xexMacHHa xa-xaH BepHp. MacaA8HKH rojy-Ayni Me JapbiHbiH    MyaJJaH- AaniAHpHAMacH HCxap-HcxaMaa MypaMAapfaiH oJpaHHAMacH xa-PHXBH8 H838p caAMaFbl 38py-PH eAHp. TaOHHAHp km. Mypa-MblH eAMH M8H6eA8pA8. 9A9-6H-noexHK acpAapAa Ba acJhm-AapAa. HOX JasbiAapbiHAa map- hH B8 H(S)aA8CH xaATHraxHbi-HblH AMTTaXHHAaH jaJbiHMa-MbiuiAMp. KHpHmAO rejA cah-AHp KH .«^FBM C8H8XMH8 BHA 6a’3H npooACMAap, o hyma8-A8H. MypaMblH XapHXH HHKR-ma4>bi b8 xaKaMYAY» xoMnosH-cHja — rypyAym xycycHjJax-AapH. MMAAH 03YH8MaXCyCAy-py KBMH MacaAdAap 6y kyh8-A8K AasbiMH caBBjJaAa ap^- AupbiAMaMbimAup. Maha oy-Ha Kopa A8 my9AAH(J) mobhya M8H6aAap acacbiHAa MypaMAa-pblH XapHXH HHKBIIia())bIHbl H3-A8M8K. OHAapblH H838pH B9 npaxxBK MeaHjJaxAapRHH aiu-xap exM8K. AaapOajViaH MycH- Aa, opxa HxxHcac b8 MyBa(|)Hr aAH xahcHA onarAapbiHAa My-FaM Hi^HblAbir C8HdXHHHH X8A' pHCH MHTjaCHa KeHHUIAaHMHUI-AHp. By peaA aMHA x8(5hh oAa-par MypaM c8H8Xhhhh xapHXH M8C8A8A8pBHa MapaPbi apxbl-pbip Ba OHyH harrbiHAa AY* aapypaxH Ja MY8AAM<)> UIYHM8K O pbiMbia Apii^ MaAHKOB rejA FH MpCHHAa 0y HMHMAapHH 6a- éAHp KH. Y. haHbiOaJoByH XaAF MyCKTHMHaMH. CAdMa A9 AHH *A8j8pHBH' MY8jj8HA8IUAMp- H najaxa K6HHP- MypBMAapbiH HaaapH MacaAa-A8PHH8 nacp exAHjH «Aaap- .^HaH XHAF MyCHTHCHHHH acacAapbi» xaATHraxbi .(Baiai. 1945. pyc ABAHRA0) MCXBCRa eABAapca. MHAHjaAaK MypaM harrbiHAa caHoa^bi xaAñrax acapM JoxAyp. By HahaxAaa M8K MarcaAMHH MHlllABp. <A38p6ajHaH MyraMbi» eA-MM OHepKHHHH xaATHTax H8hax-A8H HOX 5oJyk AdJapM BapAup. BypaAa xapiixH — Myrajaca-jm eAMH YcyjiAaB (SaaapMrAa mcxb4mia8 oayHMym aa mhaah xycy^JaxAapHB. oHAapuH na-AapAapblBbtH X86HBXH B8 Ma- paAwp. lAyp KH, MY8AAM<|> KBXaOa M8h3 6y npoÓAeMa hacp OAyH-Myiu «MypaM H<|)aHbiAbir ca-H8XHHHH X8APHCMH8 A9Hp> aA* Abi xycycH 4>9cha a&xha ex-MHIUAHp. haMHH (^aCAMH Ja-3biAMacbi aapypaxBHH MyaA-AH^ Aa^H oacxaxapbiMbia Y. haHbidaJoeyH óeAa 6hp xaAa-Mbi HAa acacAauAbipbip: «Bm3 asapóaJnaHAbiAap eayaya Ulapr ahABHAdH onayryuysA Kopa MyCHTH XahCHAH HlOHHAa Ulapr MycHFMCHHa rapuibi Aa-pejA oAcar. ea moaohh b83Ht (|)8MH3H xaMaAbiHHa H())a ex-MaMHui oAapbir». MYaAAH4>a HpaA xyxMar xaxHpHHa oAMaca ab A9M8K AaSblMAblp KM, ÓeAa 6Hp MY-hyM npoÓAeMa kha onepK haHMHa KMHMKAHp. By M8C8-AaHHH apaUIAUpiilJIMBCbl B8 Jaxulbi HII1A8HM8CH 38pypaxH-H8 Kepa KOHCepBaXOpHjaHblH A38p5ajHaH XaAr MyCHTHCHHHH xapMXH B8 HaaapMjJacM xa4)eA-pacbiHa pahOapÍAHK eA8H P. SehpaóoBABH MyraMAapbiMbi-3blH XaApaCH HA8 daPAbI JeHH canGaAAbi acap KOSAajHpHK. MoHorpa(|)MjaHbiH «MyraM AaapÓaJnaH 5acx8KapAapbi-HblH JapaAblHblAblFblHAB» BA* Abi COH (|>8CAH A8 ypypJiyAyp B8 BjpbiHB xaATHrax aCapHHHH JasbiAMacbiHa aaMioi OAa 5h- ^^^ahHBBW hYCBJHOB, Y. hAiiVfoJOH axM» Aa^ fíiiunit Koae^^-TopajacHua wrmmtm bam-abp HÉ^eAPMBoaa mtx«* pH. Aoeeax. XEiPHJJamUIHJNH h8AAN JOXIPP yiu Uli AMPtAMAH NCnyMMKACU m«a«hmu«t HASMPJWm AMMAMAN ANAAIMMK Om»A M SAMT HAIMI MJyNyN 20>a« r. rapa|M JBBJIAX (MfittvninAaB). PeCnyÓAHKaHblH HCXHTAaAbl JOAyHAB aHblAMaCbl 3^ypH oAaH 8H H8XHH ayJYH Tapa. 6aPABKbi xopnarAapbiMbisbiH epM8HH • HIUraAHblAapblHABH X8MM3A8HM8CH. CaphOAJiapH-MH3HH MOhKaMAaHAHOHAMaCH- AHp. JcBAax xyxyh (pepMCHX-A8M8 aaBOAynyH HHapaAap* Aap KOAACKXHBH A8 6y JOA-AB 03 HMKaH B9 ÓaHapbirAa* pbmbi 8CHpK8MHp. — BapfaiHbi sepaH yxBHMas. KoAAeKXHBHMHs AsapOajHa-HbiH apasH 5yt9'MYJY YHY" 8AHHA8H K8A9HH aCHpXaSWp, xaxx MBUJHHHCXH A(pax MycaJeBB Chaahpah. — Ja-XblH BaXXAapAB KOAACKXHBHH YBfyMH paabiAbiPbi acacbiHAa pecnyÓAHKa MYAaíwa 4)0HAy* HB 9BB9AH8 100 MHH MaHai. COHpa HKH MHAjOH MaRaX B8-caHx KeHHpMHmmc. XonaAbi raHTbiHAapbi. AfAa5aH k8h-AMHHH óapnacbi AB jaAABH HbiXMBjbie. By HHiAapa ayea-(j)Hr cypaxAa 30 mhh b8 200 mhh MaHBx nyA aJpwAwfi. 3aB0A KOAACKXHBH OYTYH XeJpHjj8^X8A6HpA8pHHA8 4^8-aA HuixHpaK eAHp. My8cch-C8HHH K9AHpHHA9H OPy3 pa. JoHyHAaKbi xyxyhhyjiykab ManifyA oAan xaceppY4>BT-Aapa    JOA H8KM8K Y^Y»    400 MHH    MaHax, pecnyOAMKa mar (|)OHAyHa, KaAa^^ajAa bIHblX XaOlKHAaX KOMHXaCH. H8. «KaHH8 Ba K8HH8AHAap» H8MHJJ8XHH8. «HcpHOÓblA» RXXM^mrblHblH JeBABX mO 08- CHH8 caH6aAAbi mbaah Jap-AblM    KOCXapHAMHmAHp.    3a. boaab JaptAWiMbim «Map- h8M8X» 4)0HAy HCa K0AA6KXH. BHH    HHAH neHCHjaHbi    OAaH caOHT Y3BA8PHHH yHyxMyp-Bhphhhh KBapxaAbiH JeKyH. Aapbma xepa aAbiHMbtm my* Ka4>axbiH 5ap hMccacH Jlu. HbTOABH AiWapKWi AYmMYii xyxYH Pa6yAy MaHxaracH h;ii HHAapMHHH ehxMjaHAapt^iial cap4> eAHJiMHiBAMp. «JIEAAM 3 IWCCMIN A|NIU9 — MMNN« eilN|9M BvhpaM — 3ayp 3«|hmob |NINf TaMBuia CMT 18-a» Umam^p. hmnftmp TtarpMN nccacMNAi cmt 10-a«h 19-am ciTunup. Maicraó iauiMNa rM«P ymarjiap «íiimm YaMMiM* napuNB ÓypaiMiiMMp. ASMNEK BNPÍMCU IBr/INM EANP OAA3-9370 MAPKAJIU jAPMMrouiryjiAPUH 6A3ACUHAA JUFblJlMUiU H30TEPNHR EAH MWtA nc»ppY«aiM mthefñnapktmm NncNCNs asumh* MKMHU TV'MNM MNP. MpWMrOUWyNyil IfHMTVPM* f«* 6mim||*tn 16 TON, pywiyry • m., onn XS m., kyN* Avpavlv M MOTpAHp. IhTHlaiM oMNmp inmAMiM YMMM MYPOONOT OAO ÓNIWpWp; 8-nh MMNpopalOH, n>NN AINMPMM iiy«io<n. 70. T0M«0HiMp: 61-S7-25, 62-0S-O7. ti mm " Xajir raseTM * peffaKCJijacNBaa peKJian-KOM- MepCBja XMMM9TH 1^9311 MJJ9T KecTapep. FaseT mct9BMB9b penan B9 e'JiaBH jiapn ena óHJiap. EyBXB YBYB óHpóaina I penaKCHjaja MYpaudT ernaK jiaaaMMup. ÍBEaENMUS: EaKHfEejYK a9EM3 KYB9CM 18, III M9pT96d,0Tar 1. A39pHBfopHyE ÓHEaCH. Ha'ayHaT TeaefoBy: 93-79-81. PEcnyBMU NTIRUJai B9 EREPII EhTMATMPU BHPIMCU •1 C9hMAapMPMN« 6NHANPMP NN, épONtp |tpNÍplÍli8l 200 C9IIMNN cbIinOn 6pomp ttpwww nftKft mmít Hyryr>ii« mmnnanp. 100 C9llMNN CÜInOn Opowtp |9pNNN NPMNNÍII ffli-M9T9 aiiMar hyryryiM mmnmnp. BpOMtp |9pWMWM NOMNNAJI FM|M9TN 70000 MINHT* AMp. CthMAapnapMN IHyryni mnampml wyMiliMt»» IMPN OpoMop KONTopyNyN r9|AM||4YM tiHTMiiAa mfkm- A9TN9M9 MIMar Y«ÍyN BMCail^nfAM» T«#APÍM «TM9flN« ANPA9P- rM|AMÍ|HT Oy rMi«a wfHtn, 10. yUMNAB N«MNPNIIMp! BUIM, h, 3. TH- T«ii90on: 9I-9I-91. A3aP6AJHAH PECnyBilHKACbl XAJT TdhCH/1H HA3HP/1HJH K9ma liiahap yo NaMPanM tixhmkm rmua MairraftM 1992—1993«My A^pc mun y«iyM «mmiAiicM mnicac-iMp yap» iQAiuiPA rasyAy i*aah bahp: 1. My^BCMÓ (tmmbp^t bb cBMaj« mybccmcbubpm Ymym). 2. CbnBÍB MB/l/1Bpbi CBTMMMCM. 3. dpBOr MB/lAapM cbtmmmcm. 4. Cbhb)b MBimapM tmmbpbtm ysp# mbsbpbtmm« KtCCHp. 5. apBBT MailABpM TIHiBp#TM yipB HBJépBTMM-KBCCMp. 6. Oy^BTHM. 7. Aumim/imt- ByxyN MxxMcacHBp yip« ishcMii myaA^tm O «f 15 KYHAYP. MbmtbÓ« 30 jatyMHB r^A^p opta thKcmjiiim omaH •• rwjiiap r#6yji oiiyNypji«p. Mhkt#6m 6mth-p9Hnmpm mxtmcbcw yap# amajiom MpMiiMp. M«irr*6« ABxmii OHBMiiapii h»p «j 250 mbhhx TsrayA MpHimp. 9'iiaMMiiap« 30    «am» xarayA ••pniiMp. Mm- t96a9 oxyAynr myaa®t 0HCMII9CMJ CrtM CliMJIMp. Mhkt»6« a«xha OAMar mct«19hji«p 1992-mm mñ mrytf BjMMMH 30-A«H IUIBFMAHHM C»H«AA#PH T9TAMM •TM»-AMAMpA«p: 1. AHp9NTopyH «AMNa apMsa. 2. Opxa xaKcHji har» FMHAa axTacxaT (aciiM). 3. JauiajMui japMHA^N apaiami. 4. Tap«YMaÍN-haii. 5. 286 H«MpaAN apajaiui. 6. 3X4 «ANYAa 6auia«4Mr MaicMJiMMiii 4 0OTOIáiaNMII. flacnopx MaKxaOa xaiiapKaH rarAMM oiiyNyp. Aapc/iap 1992-mm mh caHxjaÓp ajMNMN ÓMpMNA« 6au*- aaNMp. MaKxaOMH YHaaHw: KaNMa uiahapM, ilJopc kym«* CM, 10. MaKxaOa 6, 7, 19 HaMpauN MMicpoaaToOyeiiap* na aa 6 H«MpaiiM aaxoOyciia icajiMaN onap. . Tana<pOH: 4-76-48. XJlJIAh PdhMOT XJ19CHH «XiAT raaexH» pWKCigacbiHbtH aMaKAaiimapu Rm jon-eh»aaaa*eí B94»XMHAaM kaAapA8HAHjioai oBAAMpi^ BB AaiNOi hY^Ma IM KOAapABH; 5BdicaraMrM Bepapiiep ija, aMMCH dmimm Amm MaKXBfiaapapacu xeaeOe caBaxopiiJa<4ipoi|NuaKTO» pHjaCUHblM MOAJieKTIWi CeiHMAH Hnm 9yu oray MjctaÉaJiBHH (taHH8AM OAYMYKABH KBAapXaKHp 18 MaphyMyH aHJBCHHa aa* PHM hY3HAB OamClPJlUPM BepMp. Bam peAOXTOp T. T. PYCT9M0B T.'CMom: «Xmt roaoTNMHM mypHMNcr icokJMK- yopoANTOiK: WCypiniwcTWiiiA KewiONTMO «Xanr T—a^oiiiiap: M'üyuíiAT myImcnOiwr — 09-34-23. 37MS0, lAKU UWhWK MiYK A*HM3 lOnWCH. 10. ^    NN«opMa    cN|a    - *MI-»7. pohmm «mammm - »»-TMl, wuppoMopoop — 91-11-74. HaaOaxHH paAanop: P. CABAJIAH. Hina HMaaJiaHMaJiMXiip: 38.00 HM3BAailMUim|M{K 33.00. fiWic 06814 H 1 a 8 4'^0 7 • O 10 II 10 18 14. M. t a 8 4 8 6 7 8 Bmm. *A»»p4i0w» MüpNlpmnNNi BiiV. Tifpambi 25036. CR^pRm 3043 • t ;