Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 18, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 18, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r93ETH « MjyH mji. m* 11» A33PBAJMAH PECnyBJlHKAOJHAA h3PBH XHIM3T9 HAFWPHUIWH 9CACJlAPbl hArPblHJlA (dwajDi 2-vi ealui^9Aa) KdJiMacHHd Mane oJiaH Hasap-jiicKJiapiBi, 6am HflapaJi^[)iiH. MyaccHcaaapHH. HAapajrapHM, paJoH, mabap, mahapA® paJOH hapóH KOMHCcapjibiraapbiHWH aMpJiasmH^a KecTapfUiMimi msh* Taraaapa aa MyflAaraapAa MaaJiffHpaap. JepaH HHpa haKHMHjJara opraHaapw. MyaccJicaJiapira, HAapaaapHH aa TaniKKJiaTJia-pbiH pahCapjiapH oa4)ap6ap;iHK e’jian eAHJiapKa« hapoH aaaa-4>anHJi9pa aaxTWHfla Ma’ayMBT aepHaMacifHH aa oHJiapwH Ton-jiaHbim MaHTaraJfapHHa aa Ja hap6« hHcoaJiapa KarapHJiMa-CHHH Ta'MHH eTMaJIHAHpJÍ9P- MyhapH6a fleapyHAa ca4>ap-CapjiHK ^rwpbiOibi aa Ja coh* paKN HapbipHmJiap yapa ton* jiaHwui MaHTaraJiapHHa aax-twhaa KajiwaMHm maxcjiap, ha-6e;i0 aaraHAaiiuiapbiH 6y 4a-rupbituJiap yapa aaxTWHAia Aaap6aJ wi --------------- HbiH raayH^piwiMBjH HJia icy- aJJaH cahjimhui Biac’yjiHjJar AambijiitpJiap. M a A A o 26. Ca4»»P<59PJn«-Aaa TapxBcenia Ca4)ap6apJiHKAaH lapxiiceT-Ala AaapfiBjHaH Pecny6jiHKA-cw npe3HAe«THHttH 4)apMaau-Ha acacaH, AaapÓaJ'ian Pec-nyÓAHKacki Haaapjiap KàÒHHc-THHHH MyajJaH eTAHjH MyAAar-A» hajaia KeHHpHjmp. Ca^ap6apjiHKA8H TapxHcet-Ma yapa hapÓH xhamotash 6y-paxbiJiaH hapÓH ryjiJiyrnyJiap 6hp AacT najiiap aa ajarraóbi HA8 Ta'MHH CAHAHp. By hap6K ryAJiyrnyjiap À,eBJt9T hecaÓwHa jaiuajbim JepHHa anapuJibip aa JojiAa JeMflHJia Ta’B*HH eA»-jiHpjfap. jiapHSHH, 6am ^aapejiapi«. iry^ accHcaAapfiH. HAapaaapiiH aa TamKHAaTJiapbiH aacaRTB neca-6bffla. 6y raHyHj». AaepCajnaH Pecny6jiiiKaci*mhm AHxap ra* HyHHepHHHJlHK aKTJBipW^ A3»p* 6aj^H Peciiy6jiHKacM Haaap-aap KaéBHeniHKH rapapaapbi HA© MyajJaH eAHAMem rajAa-Aa hajafa KenHpiWHp. AaapeaJnaH PecinrójiintacM-HbiH Haawpjiap KaOHHCTH aa Jepjw HHpa haKHMHjJaTH op-raHJiapbi 6y raHyHAa HoaapAa VII. JEKYH MYAA^AHAPU M a A A a 27. Myaaotjih hap 6h xHAMara HarupuniAaH 6o< jyH raHHpMara Kepa BaiaHAam* AapuR Mac’yAHjJaTH AaapóaJnaH PecnyÓAHKacbi-HbiH aaTaHAaiiwrapbi harnrH hapÓH xHAMara MaFbipbmiAaH 6ojyH ranbiDMaFa Kepa ryaaa-Aa oAan raHyHaepHHHAHjfe My* Ba4)HT cypaTAa HHHaJai Mac’- yAHjJaTH AambiJbipAap. M a A A a 28. hapÓH xha* Mara HaFMpuAMar aa Ja ra6yA OAyHMaTAa aAaraAap aaiaH-AamAapuH mbaar la’MHHaTU harHFH hapóH xHAMaTO na-FbipbiAMbim ^ aa Ja ¿aFAamMa acacbniAa hapóH xHAMara ra-6yA oAyuAfym aaraHAamAapa Hui (lahcHji) .JepKHAo opxa 9MaK harrbmwH hkh mhcah MaÓAaFHHAO MyaaHHax eAaHH-AHp. BfoxaHAauiAap hap6H ynox-Aa, HaFbipbim MOHxaraAapHHa xahKHM CAHJiMaKAa, hap6H xha-Maxa HarbipbiAwar aa Ja raóyA oAyHMarAa aAaraAap aesHjpa-AapHHH JepHHa JexHpMaK ynyn AaabiM oABH aaxxAa a^hmm nm jepwHfljo opxa aMOK harrbi cax- ABHMarAa huìaoh (xahcHAAen) aaaA eAHAHpAap. hap6H xha-Maxa HaFbipbiAaHaAaK (aaxha oAanaAaK) OMAapa haahk mb’-ayHHjJax awaK raHyHaepHHHAH-Jkhao MyaJJaH eAHAMnm raj-AaAa aepHAHp. hap6n xaApwc MyaccHcaAfe-pHHa AaxHA OABH aaxaHAamAap HMxahaH aeoHAaw Jepa K6Ah6-KaAMdK aa raóyA HMxahaHAapw aepMdK ynyH AaabiM oabh aaxxAa acac Hm JepHHAo Ba3H4>acH aa opxa an3K harrbi caxaan-MarAa BmAeH aaaA eAHAHpaap. h©p6n •XHAMiaTO' naFbipbiAl Mbim aa Ja raÓyA oAyHMym aa-xaHAAmAapuH xhamot JepHHa anapbiAMacbi aa Joaab J€M9K-Aa xa'MHH eAHJiMOCH, aaxaH-AamJtapbiH tíbpÓH xaApRC My-accHcaAepHHAo raÓyA hmxb-haHAapbi JepHHa anapuAbió-Ka-xHpHAMacH aoR®ot heca6w«a hajaxa KennpHAHp. MaAAe 29. 9cKapH la-3Hi^aAapiin Jepmia JeTHpHjma-CH HAa 6aFAbi TaAÓRMapHB Ha-AHjJa aa hraA" Ta^Muam xyxyjwiym baAAapAa Aaa. . HBH PecnyÓAHKacbi .hapoH ko-MHCCapAblFblHblH CHthapHlIUf HAa aaiaHAaui^P***** th66ii My-ajHHacHHBH KCHHpBAMacH, hap fin hHocaAapo naFbipbiAaHAa-pbiH KeHAopH^M9CH ynyH hap 6h ryAAyrnyAapH naFbipbim (xonAaHbim) MOHraraAapi! HAa xa’MHH eisiaJiH. HHXHMan raj-AaHbi ropyMaAbi, AaabiMH caj- Aa MyxaxaocHc - haKHMAap aa opra th66 heJ’exH, a^bb-asp Man, aAaxJiap. tm66 aa xacap py^ax sMAaKbi. aaxoMOÓHA Har-AHjJaxbi aJiiipiiaAbiAbipAap. HaFMpbim KOMHCCHjaAapw-HbiH yaaAapH, hap6n komho-capAbirAap JaHbiHAa haKHM ko-MHCCHjaAapbiHbiH ysBAapH, 4a-Fupbnu MawraraAapHHAe R® xonAAHbtm imaHxaraAapHHAe Hm ynyH aJpMAMbim haKHM-Aep aa opra th66 h^ axH, J®** hhkh Hm4HA0p a© XHAM9T hej -axH aaxaHAjauwRPW® xahKHM eAHAMacH Ba hapóH xHAMaxa, xoiuiaHbimAapa narbipbiAMa-cbi, Bax0HAauu*9p»iH xhooh MVaJimacH aa JeHHAOH MyaJ»-»acH, haóeAa xonAaHbim MaH-xaraJieiAnta HapbipwAaHAapbiH KeHAopKJiMBCR aawaHbi 6y aa-3H(baAapH JepHHa JexHpapitaH oHAapuH acac nm jepHHAS op xa aMOK harwj caxAaHbiAbip. 0Kap KecxapHAa« maxcAa-PHH 03 BasHtpoAapwHt JepHHa jexHpMacH AaHMH jamajwm Je- pHHAW KeTMOCH HAO OaFAN- vasha X9rtUH9 B'3AMUJJ9 flejYIHYP ••• MypaAxaHAbiHu — PyiSaA-AH paJoHyHys coh hph Jama-Jum MaHTaracHHR Aa kchahk. XaHAOK a®JRR9R khhbk koha-A8H coHpa... JlaHHH óamARHa-nar. 0i|>caHdBH CyATBH 60J Ka-(bHpAepa ÓypAa ran yAflyPY^^-AMMa 6h3 — CyAxaH 6a- JHH oBAaAAapH XeHAaJaAOK oAaH 6eJyK ÓHp apaaHHH Ka-^íHpAape aoJY“JCY3 aepARK— «HHja»CHHH, <HeHa>CHHH ta-pHx A®J9R0K- OHcya Aa Ma-mwHAaKHAap — TyóaAAH pa-JoH HHpa haKHMHjjaxH ÓamHW-CHHNH ÓHPHHHH MyaBHHH PH-3HM 0AHjeB, JepAH «BapKy-maA> raaexHHHH peAaKXopy MahHp Baóajes aa 6h3 — BaKHAaH KOAMHm HKH MyXOKp    '    1——r— JoA 6oJy 6y cyaAAapa naaaó    naMAamAHpHAKÓ. BeAaAMKAa,    HumAbi RR. MR Ryiwap    OHyM axxapMwmur. E'aaMHjja aa-    Jlanbra pajony MapaaaH    KyAo-    khhhk AacxacHRR Muru    Aapa- paraMH3A3 coh MOHxara Py-    6hpa oAMarAa acAHHAa    6apna    chhhh JaAHH^n axama    ty- I íáAAWAHp. Bh3C9 JIaHbma    cahahÓ. PyóaAAw 6y    «Jchh    rypiiymAip. Bem-aAxH Hd4>ap KeAHpHK. A3 raAa Óyxyn AYR-    apaan aahHAH»HH apaarAa.    ahk taxoRÓai rpyny hab    Xiui-  -----   HJI3    M9HHH 6y ixam HerxacRHH ty- aHHH HmFEA OAyHMym apaaii aaaAanAbirAa, TCAitnn« «v*» mxtnww vj KHMH xBHbiAbiFu JIaHbiHa. By- x3HhK3 6AHP' Ba HohaJaT, KO- xy6, eaAapHHH Aa HahaHRaiia  ^------- U..I—MaHAHpAap — AapOajH Mah- aaciiA eAajHÓAap. J9AAHH0B B9 AJAHH UJX!^P^ ~ hapOABAUp JIaHHHHH ixiymaHUH car raAMwm my-    ‘VeDMacaK    i’a    cajiHObir    JepflaR    ARRAanHpARAap:    ayt. JIehuhwh K8HAJiopHii.HO fa?r,"KMr‘“bHy‘“Aa    «J-"    20-fl*H    6y^ Sk KH Tv    DaaaJaxAapAo    as-    nyccacH. hxh ÓaxumAapn. xy-    aaMHAap cyHÓyA óarJiajHÓ.    AaJwr. Aya Aorrya kyh 6h3H jTovuu    «V.    AYMcap Y3Y hoM HHAAHjJdTHH-    By. 6om raAMHm eBAapAOH    HTHpi¿6 axxapaH OAMaJwó. Aaha yayHTYAY MaHaapoARp:    -    HoxynyayH aRAacM 6h>    ^ P Ja’HH AoapyAaHMH 6y raAap aoh xaóapcMaARp...    A8Phhm    cuihtaiik. capBax 6axH6 ^cAanaK?    AecHHAap.    By    JepAapAa    HRjRR-HRjHiia KoMaHAHp 6y HapahaxJihiFH- jianuHU caxwÓAap, Ja Jox? Aypnyui Aarjiapu. wicaHAapu dCKapH Bd3K(|>0HHH JepHHO Abipca. OH AB hapÓH KOMHCCap- JexHpHAMdCH HAa ÓarAM xaA 6HpAapHH MaARjJa aa MaAAR Ta’MHHaxM AaapóaJnaH Pec-ny6AHKacuHMH AOR-nor óyAHa-chhabh, JepAH haKHMHjJax op-raHAapwHbm 6yAH8AapHHAaH xaxcHcax hecaóbiHa, haÓeAe ua- SHpAHKAOpHH, AORJIOT K0MHT8- AbFTAap OHAaputì arhmh jama-Jum JepHHAaH nm jepHHa Ke- AH6-K8AM8K B8 M0H3HA CahaCH KHpaJaAaMaK xapnAapHHH eAO-jHp aa xHAMax e’aaMHjJaxAapn ynyH MyaJJaH eAHAMHm Hop-MaAap yapa kyhaoJihk xapH* aHk aepHpAap. Aaapóajnan PecnyÓARRacH npeaRAèRTRHRH caAahHjjaTHHH hajaia senspaR AsapSaJm Pecny«jnwacH BaKbi lushspH. 10 HjyH 1992-<<h Hit. «A30PBAJMAH PECnVBilHKACUHAA haPBM XMAM9Te HAFUPblUJblH dCACAAPU hAFrblHAA» ASaPBAMAH PECnyfiüMKACU rAHyHyHYH rVBBejd MHHM9CM hArrUHAA A30PBAmAH PECnyBJIMKACbl MH/ÜIM MSm;iMCMHMH rOPAPbl AaapÓajHBH PecnyÓAHKacw-hhh Mhaah MaHAHCH rapa-pa aAUp: 1. «AaapÓajHBH Pecnyó-AHKacHHAa hapóH XHAMaxa 4aFUpbimbiH acacAapu har. rbiHAB» AaapóaJnaH Pec-nyÓAHKacHHHH rariyHy raóyA eAHJíAHjH BHAaH ryaaaja mhhcHh. 2. MyaJJoH eAHACHH kh. KCHMHm CCPH-hhh aa MAB-Rhh CHAahAH ryaaaAapHHAa MYAA3TAH hapÓH XHAMaxAa oAMym aa JaxyA ehxHjaxAa OAaH aaÓHx pyxóaAH Aaap-óajHOH PecnyóAH^cbÍHWH aa-xoHAamAapbi myaastah hap-6h XHAMaxa HaFHpHmAan a3BA eAHAHpAap. 3. AAxepnaxHB xham8T (aM3K MYKaAA8(J)Hjj8XH) haj- rbiHAB    ÁaapÓaJnaH Pecnyó- AHKaCHHWH raHyHBepHHHAHK aKxw raóyA eAHAanaAaK «AaapóaJnaH PecnyóAHKa-cHHAa    hapÓH HaFwpwmNH acacAapw harrwHAa»* Aaap-6aJnaH    PecnyÓAHKacw Fa- HyHynyH    aAxepHaxna xhamb- xa (8MaK MyKaAA8(|)Hjj8XHH8) aHA MYAAsaAapwHWH ryaaacH AaJaHAHpUACblH. xaHABiuAap KaxeropnJacuHa yjryH KaAan, haA-haawpAa AaapóajHaH PecnyóAHKacH CHAahAbi ryaaaAapHHAa RO MycxarHA ^ORJiRTAap Bnp-ahJh romyHAapwHAa xham8X eA3H Aaapóajnan PecnyÓ-AHKacH aaxaHAaiuAapu 1 HjyA 1992-hh haash myaA»t- AH hapÓH XHAM8XH ARRRM exAHpM8KA3H aaaA eARACHH-Aap. 5. AaapóaJnaH PecnyÓAH-KacHHWH npeaHAeHXH. Ha-3HpAap KaÓHHexH. MYAa<})Ha HaanpAHjH. hapóH KOMHCcap-AUFbl, JepAH HHpa haKHMHj-JaxH opraHAapw Ra AHKap aAaraAap xamKHAaxAapu «Aaap-ÓajHBH    PecnyóAHKacwHAa hapÓH XHAMaxa HaFwpbimwH acacAapH harrwHAR» Aaap- KMJiap*,    eAHpAap.    MH3A9KH    xaMHAap    xapnaTAH- ehTHjaHJiapu BapMumt Jep. Hena aAaüAa haiicoliÓaT 3Jt-  « ..... »XAaPAo    —I---* wk hararaí Sap. ' JlaioiH 6y- JiY^cap Y3Y hsM MHMHjJatHH paCMMU AOrHT ÓHAHPHK KH. A««, haM A» YpaKaHHrAHFHH- Haóhe xaxTHHAOiT BepHAaH Ma’- WH xaóap AVMaiAapAB Aaha JlanwH aAbi AHH»A3H coHpa hasHH khacJ jja^MHp. JlaMMH Hiuraa ony- “^HaaH    íapaaíSi“"íe r- --    '    _ MyxOHp rapAauiAap. A«- »inaa coH^rójAy:    ' — Toj Bbkh Jaxmu óra- KepAYK. ' Injióolv canaABHMHm ajNH-    JlanHHH    BaKHAj    heca^    _    joxAyp.    PyÓaA- chh: 6h3Hm ynyH «Kepn 49- oJyH. liL-rapa naMAaKAapn    khaI»    aMpH    JoxAyp. AH HBMaaxH oAMacajAH Óyp-    M    M    n    *BA««    AaB«lff*0    v\<%    —    Ja pHp. <^m>yjm P9CyjI0B, 3yji0ySp    . «Xá» l<aarni»nai iiyx6«p jiapa. P. s. KYJBdapuon JiRlT** HyAapxaa oa'awi»^ tSbt 6vD-    '■'•J    «*■ V.«  Ja3blH KH. ^ia4blH Ha- — Hhah o kyhy 6h3 ry- Aa 4axHH kh. Aypyui KaxHpap- Jlapa *Aa^MpróMASpHK.*^^^ aaHAapwHHM JoÁywy KeaAajM- óaAAHAHJiap AohmaxAH jyxy AHk.    FahBajH    «VAS»    AY3    rap-    P"***    „ot.oiu.u khmh xaxwpAajHpwr. — Acjo Conpa 6ypAa MacKan caA- lubUiwaAa AaJaHAH. BarR(j> — yuiarAapw rwHaMajMH. Pa3HM 0AHj€B céhóaia 6am- AwrAapu Kyny xaxupAaJnp:    KHmH; «Eaxbhahp. b3R0A *«>-    — b3boa KOMaHAHpH cen- Aajwp. — roHBAap, HaaaHAap, _ Mhaah OpAynyH hncca- MaHAHpR, Aojyui MeBrejHHAaH CoTa romyAyp. — BaKHAaH ------------ ymarAap    yay    na-    jigpH ea naMaax paJoHy xapK iojihC» — a®Ja Ma’AyMax aep- A». HaaHojiHKAaH A3 khabjah- uAap. Mhaah Op- eanó KeA3HA3H coHpa 6np „h. Kanvmvó haA-ahaaA tvt- AHpAap. EAa óha oHAap yMyH CAa ÓHp HT- _ __ ______ TaKHa AO- xBROBf Ya^af Aóóbrob» Cb- AajAH-ñ3p. 0AHCHAahAW 3C- Y3Y jlaHbiHa capn 4HXAwr.    ajiyO;    «MaparAanupcu-    JymHyAapHMMaHH hkhch —    IlaMih    ®c»- K8P ra4Hpca. aAHjaAWH naMa- hhhhmahJ8 bhahk. Hhc-hhhc Hwaca nocxa raAXHÓ ymarAap- HannoAaA hacanoa aa Axam    TthRp    HiruJoB,    Ojoi axw caxAaMarMH 0Aap?l    KepyHMypAy. By ÓoJab apa- na„ copvmyHr naBaÓHHH Bcp- BaAHjes JapaAaHHOAap. xac- -    - TyÓaAJibiAHAap nena JepA3 3ha3 na Ónp epMaHH BapAW. ah.    *    xaxaHaAaH ranuó KaAMHmAR-   —uaruñjtan- Ha na MvcaJiMBH... CaH ACMa    i punT OUBPABR XaÓBpCBB Büi- AyrBBpaoni cbJbbxmbp. Xb-lurai cTAuap n, aovMumpm-MU 6y BRXBpBaiiijavjMM lyp- TBPBT: EjuÑR OCRBpOB, KB- max MaimaxoB. IUImm Bbób- KapAapH A3 oy K04YM nmn- ^HM. UOHpa «AAJiani» ACJHU    cyaAHMH3a    HHAAH    Kop-    KK A» wrpi-^i-nui««. AajAHJi3p. 0AHCHAahAW 3C- y3y Jla4biHa capH 4HXAwr.    gjibi5:    «MaparAanupcu-    JymHyAapHMMaHH hkmch K8P ra4Hpca. aAHjaAHH HaMa- hhhhmahJ8 bhahk. Hhc-hhhc Hwaca nocxa tbaxhó ymarAap- HannoAaA hacanoB bo    _________ ____ axw caxAaMarMH 0Aap?l    KepyHMypAy. By ÓoJao apa-    nan copvmyHr naBaÓHHU aep-    BaAHjes JapaAaHHOAap.    x^-    fypggaoB,    Pycjuui 9cKBpOB, TyóaAJibiAHAap nena    JepA3    3ha3 Ha ónp epMaHH BapAW.    ah.    TaxaHjAaH    Hbm AÓjvxjm^ oHAapuH raÓEFHHw KacHÓAap:    na A3 MycaAMan... Can A®Ma EBHHA3H-emHjHHA3H oAMym. Aap. TaaaASH Kannaja rocnM-    Xaran    rjrBaJcs, «hapa KeAHpcHHH3, na oAyó, 03 H4HMH3AdH OAaH xaxpHM- (5y AarAapAa haáxaAapAa AeJ- tbab k6«A3PARk.    Amò HOmiBB. MyÓbpbb Oe- oaJoHV xapK exMaK aMpHHH xa. vlanwHWH ra<|)AaxaH 60- caHUH sa hY-ioJhh aATHHAa    BarncJ) KHmHHHH. KeHyAAy- KHM aepHóf» ranaHAap 40X.    maAMacwHa epMaHHAap A3    cHHacHHH KyAAaja canap ex-    jiapHH ÓHp apaycy Aa Rap.    *•!»•» VRpxm» aaxx 6y cyaAAapa rwcana «ep-    HHaHMaJwÓAap. EAa AYUiy-    MHm naaaHAapAaH wajHMHa    Mhaah OpAyRyH hHccacH cxa-    PamiA haeaaoB» Bmim Mti- MaHH K8AHP» HaaaÓHHH ae-    nyÓAap kh. opAywyayH Haca    apxwrAH kh?.. BarH(|) KHmn-    xycyHy aAMar. OHAap 6y cxa-    ah|€B, Hbb» 3tjmxoB, Ex- oHpMHmAap. CoHpa ryÓaAAH- Ónp ManeapH aa^ Y4-AOPX aa- hhh paauAUPUHu bahó Ma- xycy AoJymAapH. MapAJiRKAap« hataeoB Hala» bBtnnr. jibiJiap JaAaapwóAap kh. «hen lOMaxAu hab Th3 raópHHa    ajAamAHK.    Bh38    ónp    ha3 apxwr raaaHHÓAap.    "    «— oAMaca cHAahu. xexHHKBHH raAxaHAa KepAYK KH. epMBHH- aaioMaxAH Aa    romAyJiap.    ymarÁap th3 rapAauuiBpH oHAapa aepcHHAap». Aa rana    Aap óamuAOB.xy ranupAap.    %yA3* AOJiaMÓaM abf Joaab-    — xypK rnaw .laAaAdH AO    X*RRJ**» MbIi^ lymjBB, 6y K04a ryóaAJiwHWH Óa’an    CoHpa Jaaam-Jaaam esA^HHa    py t,j¡Q sHpaaJa aupmbhau.    grna AOAycy A^HumAbUiap.    ajBb rymjBB, JlBXB ÜÓfiBlyi- jyxapw K8HAAapH A3 romyAa-    KaAAHAap. OxaH ajHH 24-A3K    «nocx»yH oahhu ab. MaKBHH-    gy rbiauH reJpaxH. óh-    ^ »sF-eaiaeaMaiiiBBD. top- MarMbim. PajoHyn pahóapAHjH, Fajrw racaóacHHAan yay Fy- hu ab Jaxmn ÓHAHpHK. Amm&    JeKanapAapAa    oAaj-      .    ----- ceay Kenan aAaMAap,    arcar-    ÓaAAHja ÓyiyH KaHAAapHMH.iH    tasMar oAMaa. FyóaAAHja.    -y» ACAHAap...    nariOiMau    TSiBSfs«|«BpxaH raAAap óehpaHAH A3rHraA8p-    caxAaMwmAHr. ApxaAan ko-    Ka-ióaMap» raaex-wypHaAUH    MamHHHMHs    ioxym ama-    moixjnnuw    rüprífpMup Aa saMaaxw caKHXAamAHpnÓ Man KaAMaAH. Jena car oa- ha<)>xaAapAa Joa KaAMacima -y’KvAaÓHpAHH ha- ^ abu    bbOi ««.^..n^rYrìowu xcxpY 4bixapa cyH FyóaA-iH naMaaxu. HMpa fiaxMafwH raou nviuMaH óh-    .    ^ (HO M9K KBAMaAH. jcHa car üji- haipxaAapAa Joa KaAMacHHa ” * ■    KvAaóHDAHH    ha- ipa cyH ryCaa.™ saMaaru. Hnja e^MaJuS. Tapa. AVUi-aB 6h-    XS?    c aTHHHH feuiMbicu    3HM raaei.iapH aaha    rea oxy-    'jgSj _    xbiui 6aJfl9H aa. AaapHTTHÍ».    jyp. hap haafla «y    eaa «Hp    TaMaT^Ví^eB <y. ruH pahfiapxHjiwflaH «a Hox jepa„p kh. opaaaH aaumaK    “P    ^ aA.    paaHjbir. Énaa hajan haAaAHK    jvaacH Kopvc aa.    Manóyp    _______ Bv r^VHa Kepa mya    PecnyÓAHKacH    FaHy. by lanyna Kepa mya-    „ynyH Hnpacu hab    aAaraAap A8XAH hapÓH XHAMaxa 4a-    MacaAaAapn FHca    myaA3XA3 FwpnmAaH aaaA eAHAan aa-    haAA excHHAap. AaapÓajHaH PecnyÓJiHxacH Aah CoBen caAPRRRR ÓHpHHHH MYBBHHH T. FAPAJEB. BaKH mahapH, 10 HjyH 1992-mh ha. yp8KAapA3KH ÓHAMHmAap. CoHPa Hca JlanwHa -    AaapMXTHip»-    jyp. hap haAAa oy CAa OHp    JeAMap"AÓAy.iAaJeB ¿fe    ZiaZ    K    K EpMMH^H fla    aaa» ra-iap? eayMaM...» HasafibiHU    aepHC.    jasanarcbiHuaca    JaauH:    ap-    ““plí!;    «u-f    .jiTuunaH    ('oHoa    sloaHaHK    kh    Mana.1 ryCaAAM    OMP “jáSabi^ .iÍÍmÍuh Mbixbi6 6h3H AespaJiaJaH ch- AÍAyJiAaJeB, TahMaa’ Bajiu- pa haKHMHjJ^HHHH    ianvH na^HHXM^    neX    Ayryna HHaHuaaAHr. AJaryc- aMAaAapH kbhao rajHAHójiap. cy HA8 KyAaÓHpAa eAeKxpHK    nenyH a3 RWXMac^a joa bc^    ^ cohCar exuHK    HeivmHVA»-    ...CapH    AmwFHH    Mamhyp xa-^H. xe^4>0H    S%j3^pc%^wr    *    P"«-    KaHMAapHH    haM-    xypóacHHHH aAXHHAaH kmmó ’’“BUT2í£íf o“wH.xa Aa. cehOara, Lma9PA9 «a raAap ManyCa coMTAaHAHK. JoACo)y AXU XMXBf Rifin» <»• ■ym Bbi«# HbÓÓbpob bb ry* óaxAu pxjói aipB kBKnmJjB-m óBHnucHMi mjumoM Pb-3sh dmjt». ^ Xycyoi n*pttntMM n-AHc xBCTBcnaai xbJiuwt«»P* ■YXB4RÍ8 ■BRBBBfmB HBX MHnuap. 3|c KyJMMVX XRÍtw»Y«P« — JlBHHH kBBBXBpBBpM... ÒOTO 3. PYÓ’aTOFJiyHVHAyP. XaJAHdT APnbIHHA X9JAH9T XAMHfiaP MC9 «TAFIbUIMblP» COH HAAap XaAFHMH3WH ÓamuHa Ha raAap ÓaAaAap KaAAHca. ÓeJyK MHHaJaxAapHH xahrnr cahambch ynyH ónp O raA3P A3 KOMHccHja AY33J1* ah. Ha 1990-4H HAA3 Fan-AH Janaap haAHcacHHHH. Ha ¿arAwr FapaóarAa eypyAaH hapÓH aepxoAjoxyH. na Xo-MaAw rwprwHHHHH, Ha lUy-ma B8 JIa4HHHH AYuiMana acaHAHPAa    aepHAMacmHH MyraccHpAapH óHsa Ma’AyM ojiay. BeA8 A3 ^RH-^HjJax-CH3AHK OAapMH? EA8 ÓHA xahrnrax KOMHCcHjaAapHHH cehpAajHÓAap. Bbakb A3 raH-AH MHHaJaxAap epx-óacAHp eAHAHp? Hena A®j3pJJ3P» ^np Aam aATAaH. ÓHp Aam ycx-A3H?! haMH A®JHP HR* H3X OAyó. AHMar xaHHAapHH aAW 48KHAMHp. Ba*3HAapH 6y MacdAdHHH ysaHMacHHH Kyja hap mejHH a3PHHA3h eJp8HHAAHKA3H coHpa aHHAa-HaFH HA3 H3ah cAHpJiap. By-Ha AB HHaHMar naTHHAHp. Hox Baxx óyKyHKy Hmn caóa. ha rojyó yaaABHAap coHpa yAysypAap. AxaJiap a®Jr6. hap mejH hcth-hcth CAsp-.Aap. Baxx Ke4AHK4a AaawMH (baKTAapu eJpaHMBK HaxHH-AamHp. TapHXA3 ÓeAa ha-AHcaAapa a3 TacaAY<J> caha-MajHÓ. AaapÓajMaHbiH rw3WA xa. MW UlymBHWH MyraBHMaT. CH3 AyuiMana sepHAMacH aAa-Ma AobmaxAH jyxy khmh ko-pYHYp. Axw o, aAaKC4Ma3 m^apAHp. XVIII acpHH ÓHp XapHXHHCH JaSMWlIIAbl HH* Ulyma capcwAMas raAaARip* TaÓHaxHH 03Y ÓynyH ynyH mapaHT JapaAbi6. O. KeMRA-M93 ynypyMAap. cwAAwpwM rajBAap yaapHHAa JyKcaARp. Fbabm <X>epMoiiHAaxAa oAAy-ry KHMH Óypa^ mox aa mm-rwp KeAHp. ByijaAB Ónp ^le-49 aAaM «»0 oojyK opAyay» raóarwpw Kaca ÓHAap. Bnp Óauira xapHX4H Jaawp kh. 1795-mh hahh aarycx aJwH-Aa Ara MahaMMaA uiah Fa. MapWH 85 MHH Ha(|)9pA3H HÓa. pax OAaH opAycy. Ónp ajAan 40X AaeaM eA3H AOJyuiJiop- A3 lUymaHW 3aóx cao óha-MaMHmAHp. O saMaH ayRIMo-h3 raAaÓa naJiMarAa hbkhkh KHmHAap, ymar aa raAWHAap Aa rahpBMaHMacwHa aypymyp-AyAap... myHMYPAy. (Baao Hca KyJa haMHma «rajrw ÓacAajHÓ-Aap. haAWMwaa raAWÓAap»). ¿arAwr FapaóarAa KC4HpH-A3H ceccHjaAa rapapa aAw-HWÓ KH. 6y JaxwHAapAa naj-xaxx XAHKBHAHAaH IlJymaJa Ke4YpYA34aK. KapyH haja-cw3Awr Ha A3p3K3ja 4axwó. Man AYHjaHWH ÓHp 40X JepAapHHH KepMymaM; Hxa. AHjaHMH (bycyHKap. KeaaA xaÓHaiHHH. AcppHKaHwu HC. JA3UHbl C03Y Bac hhah Te3-T63 Aoaiy-H3 AOjoH lIlyuiA MYAa4>Ha. 4HAapHH8 H8 OAAY? Ba’sHAapH AejHpAap KH. KepH 43KHAM3K Y4YH KHMCa OHAapa 3Mp Bep-MHllIAHp. By «KHMC3HHH» KHM oAAypy KH3AH caxAa. HWAwp. hap mej xeMa khmh rapaHAWFAbip. Ea8 Óha cnp-Aap aA3MHKAa JamaJwpwr. CaópHMHS XYK8HHÓ. Ha ra-Aap A039K? O raAap kh, xa-HHAap Óamra mahapAapHMH-3H A3 caxcwHAap?! By HA HjyHyH 7-A3 Aaap-ÓajMaHAa AeMOKpaxHjaHWH raAaÓa 4aAAwrw ÓHp kyhao Mockbbhwh MapKasH xcAe-BH3HjacbiHWH axmoM «Xaóap-Aap» nporpaMWHAa Jíapjiwr FapaóaFABKw <raA9Óa> xaH-xaHa B0 <|»apahAa rejA oJiyH-Ay. XaHKaHAHja kcaoh Jla-4WH joAynyH anwAiiacw, opa-ja    KCAOH caJCN3-hecaÓcw3 MamwHAap ' <oHAaphiH hapa-KaTHHa Mane oash ab Jo* hah), oHAapw rapnjHJaJaH ysyicyAap aAaiuap *pH iwaH-Aa KOCTapHJiKpAR* Bnp ceajia. ToJ-óaJpaM. AhRtop ham A6AH KH. AB^Jibir FapaÓaf-AaKW arwp ^asBjjar hBrrwH-Aa aBBBAAap lien khm Ay* TH ryMAy cahpacwHW, Ch-ÓHpHH abhmh AOHMym Topna-rwHW. hap JepHH eayHaMax-cyc MHCHAC"«3 K63aAAHjH aapAbip. AHMar ÓHp mejH e‘THpa$ cahm KH. AOFMa AaapÓajMaHWMWH    abfabp ÓamwHABKW K63aA Ulyma. cwHa 1966-Mw hahh aerycT aJwHAa KexMHmAHM. MaH acA ÓaKWAWjaM. Xa-aapHH ryMAy cahuAAapH. %.apl...    .    y----y      . raJaAapw    AOjanAaJaH a3JIR AanaAap. AÓmepoH ÓaFAapw M3HHM vmarAwr xaxHpaMAa ÓaFAWAbip.    By JepAap mohab haMHma    poMaHXHK. xom hHCCAap oJaAwp. MaHa ae-CAa K8AHPAH kh, Óy AHjapABH Óamra hen ÓeAa ceBMdJaMaJaM. Ah-. Ulymaja BypyAAyM. UlymaAaH ra|wAaHAaH coh. pa «BypaAaH Bani4> bt-Mym» aAJiM cwaAJiR heitaja JaaAbtM sa    oHy 1980-mh ha- «KaHMAHK» HampHjJaTbi-óypaxAunii «haJarfaiH mraÓbiMAa 4an ex. aBBdAoH. OHy rejA eAHM KH. o aobpyh CCH3yp^ Chi heKaJaMHH óa*3H ahaMHj-cesAapHHH HXTHcap BdJiAap AOFMa J®pH Mar A» HblH TiynM* AHPAHM A3 B9 HampHjJaTAa raAUÓ). MHCaA YMYH. M8H Ja3Mwm-Awm: «CxenaHHKepx mahapHHa Aa KexAHK. BypaAa Maraaa. HAapaAapHH aAW epMaHH bb pyc AHJ1HHA9 JaawAMwmAM. Eab óha Óypa AaapÓajMan A^i Jhaah...» MaH o aaMBH cch-aypa HmHHCHHAaH óy mym-AaAapHH noayAAyryHyH caóa-Óhhh copymAyrAa 6eAa mb-Baó bcpah:    «KecxapHm    sap. apaHW no3Majar...» JS^mbk eA8 o 3aMaHAaH pahóap nm- 4HA3pHMH3 reJpaXH 8AA3H aepMHmAH. harHraxH a®m0K- A8H ropxypAyJiaP- Mbh ha-MHH heKaJaMAa Hbóh XaapH-hhh «UlymaHWH JoAAapw» aAAW me’pHHHH óy MHcpaAa-pwHW JaAa caAMwmANM: Capm óyABTJupAlui ejuap cy jnMwn, JSflcry aY™3—ff3H jBxnmvB ceMMHiii. BypABH Ban^ BTMym, BhabaR ReMMHm. KapaK m, (ompu tbhhJb Jojuap. OuBpam aamq» ham, B lOJUIBp?! Ha Jaxmw KyHAapAR. he-Kaj8MA3 rejA eTMHiiiAHM. «BypaAB a®m3k oAap kh. haMW MaAhiÓ-oxyJyp. Ma-saHAap. roMBAap Aa... EJh3H HxaAHjaHW xaxwpAaAMM. OpaAa AcjHpAHJiop:    Jajraua AaJiAap oxyjiypjiap. Ulyma-AblAap AB óeAaAHP—» haHU o man kyhabp. o KyAap ysAap? haHW xbafw-rsAÓH, xosajuiap. K038AM (bycyHKap IIIymaM? Khm óy <;yaAa MasaÓ Bcpa ÓKA8P? Tahrm»aT xombcch-JaAapu Ha saxT HmAap^ óHTHpaMaK. xaHBAap Ha Bfxx TanbUiaRar?... jaxAH -----— exAH (beRajasHH cypaxH Maa- CtJkIRW« B9J1HJEB. H9THH KYHJI8PHH K8THH AOCTJIAPbl ¡ífipK oJiyHMaJaH harHrax Aap-A8 MeBpHAHp. aMAWr ÓHp HA KeAop. xahMax mhh ma — A®-8H aTHAAapa hajax hap aA-AWMAa harr raaaHAwpwp. IlIymaHWH sa .laMWHWH AaF arwpAwrwHAa xehMaxH 4HjHHAapHMU3H JaMBH 33Kp. AHMar ÓH3 óy JyKy AamwMa-Awjwr. Hyhkh opAyHy aepH MarwpaH «caAahHjJaxAH óejyn-Aap» 03 H4HMH3A3H. 83 raHW-MW3ABHAWp. HKHAAap JVPAY AejHÓ eJyHAYjyMYs JiaMWHWH MaAW-MyAKY caFWp MaAW kh-MH epMaHHAap xapa<|)KHA3H xa-AaH eAHAHp. /^ejHpAap Jyk ajMdca Aam rapHÓAHja ayih***®^- EA-oóaMw-3WH xapa'O KysapaH KapsaHW-HWH JyKyHy HaMapAAap ajAR. Hhah BaKWHWH KyHaAapHMAa, Ha3HpAHKAapHH ranwcbiHAB raipAaxaH racwpra ha3 yaAa-mHó Ó03apMwm. pHjaKap bb-TaHnapBapJiapHH KaMaHAHua Aymyó xaÓHH MarpypAyry cap-CWAMWm ABMWHAWAap AaMWH rajBAapwH. capHH nemaAapHH. Óy3 ÓyABTAapwH. abf haaacw-HWH hacpaxMHA3AHpAap. Je- HHAdH AOFMa OMaTAapwHB ra-JwTMar HCxajHpAap. JypA-jyBBCbIMAaH nepHK AymMym AaMWHAUAapw xba-FWMW3 hap JepAa ÓeJyK Ma-haóóax sa rajrw MAa rapmw-AaAW. By KyHAapAa CyMra-JWT aAyMHHHyM aaBOAyMAR ojijjyu. SaBOAyH HjAa óarAa-pw apacwHAa JepjiamaH mctm-pahax aoHacwHAa JyaAaM a*' Twr aHA8HM ahaia eAan Si H3<|)apA3R HOX ranrwHa curu-HaMar sepHAMHrnARP. AaapÓajMa!! xaArwRa, Jyp-AyMyayH ypajR BbkwJb, aM8K-4R cyMraJwxAbuiapa mhhhbt-AapAWPbiMwaw ÓKAAMIRipRR AMMa ÓH3HM JeKBMa HHRBT JO-AyMya JypAyMyaa-oóàMwaa ra '“S3Í2S? mwBaflapwiH- »nKKWtH« Mwn|M ■an- aoccar. H. haMHAOB: «FAIiyH TAPniblCblimA hAMbI B9PAB8PAHP» AaapóajMBH Pec-nyÓAHKacw abxhah HmA»p Ha3HpH HcKBHAap haMHAO-eyH RAK Maxóyai KOH(J)paHcw oAMymAyp. H. haMHAOB A®* MwmARp kh. ÀHH óy KyH (})aaAuJJaTHHH hkh HcxHra-MdXAa rypyó: BaKWAa caÓHX-AHK JapaxMar aa FapaóarAa K6A3H nyhapHÓaAa Mhaah OpAyJa KOMaK exiiaK. BaKW-HWH MyxxaAMcl) JepAapHHAa noci rypyó JoxAaMa ana. pwAMacwHW MOXAapw Mapa-3WAwrAa rapmwAaJwp. Am-Ma óy KyH MacapaxAa A®Ja ÓHAapHK KH. O 63 CaM8p8CHMH eepMp. hap kyh myxtM"* asaMJiapASH xeJ-iK cH^ah MycaAKpa eAHAHp. PeCnyÓAHKBMbKlHH ÓyKYH- Ky arwp BaaMjJarHHAa hhth- 3aMCW3AblFblH. hapM-M9pM-AMjHH. rapmuAypMaHhiM oju MaCUHABH hBMW KBpBIiaT-Awp. Hb3MP AfMBÓaAH haAH. CaAapMHN MHCaA KaXHpAH. Bhaahpam kh. opiAB raAB* raH ctiTW Tarò«* exMaja MaMÓyp OAAyx. Bb3 abxham-MM3Aa rapoiMAyPMBja —Joa aepMaMaJa MaAuuiwpbir. Hb3MP ArMaÓaxH haAMca. AapMMAaM. Xbat Ha«iacH VMAatWHRH    óa’aRAapHHHH HBF^T oAAyry«y óma«par m axm* RHH jnuepJiapniAaH Orp* kh- MH OHyH    03YHYH Aa KVHBhW oAAypyHy. cejAaAR. r*jA ®t* am KH. raHyH rapmwcwHAa haMW óapaÓapAHp. • FaHyHcya cHAah Ka3AHp3H Ba JcpH Ka-A3HA3 ÓyHAaH maxcM Mar. caAJiapH    Y4YH    HCTH<J)aA3 eA3HAap    raHyHAa    MaaaABH- AwpwAaMarAbip. Ba'SHAapH ÓH33 ABXHAA3 AymMaH axtapMaFW HpaA ryrypAap. TaaccyiJ) kh. a^ MW3AB    AYU1H3H    M.P- ®y KYHAapAa Afabmab Heiipa* CH3 HHBA MamwHAapw KeMa nyhyM axam HerraAa-pHMMaa KCAHÓ opaHW npo- ìKCKTOpAapAB HIUblTJiaHAW- pwÓAap. CaphaAJi3p«MM3A3 KeMpYK MBHTaraABpMHHH JapBAbiAMa-cw HOXAapWHW CeBHHAMpHp. aMMB óy. HapahaTAbir A3 JapaAwp. AHH-A3 KH<t>aJaT raAap Ma'AynaT sap kh. roH. my pecnyÓARKBAapa catu-AaH óeH3HHHH MOXy A0»P3 sypyó EpMaHHCTBHa KCAHp. YcxaAHK. MHHBjax Ba ca-óoTBMCAa. pecnyÓAHKBMwaAa KpmiHHOKeH BaaHjJaxAB. xb- pmH TaxpRÓtXhlH BBXTMHAB HdUilB (WiyHMBCW HAB aJiBTa* ABP xejAM cyaAa ab kbbbO BepMAAM. AaapÓBjw i^R-CMHMH KaAanaK i|)aBAHjjaTH, jeHH raHyHyH raóyA eARJi-MaCH. MHHBjaT M8R8AA8CMHHH AajHmAMpHAMacM aa c. Mm- 3yABp OTpB<t»bIMAB AB CBO-óav KexAM. «Xbjit FBaerrnma eyBAt: — HcKWtp ÓBj. xbjd- ka- Mmia hjTft    bp- nOMBIMmUR HBFOUIBpM*** ropzyd MaBooiÓ. Obb mpB m, rBRW A3>3^^ '•5? ■cnnnMajiapM. lOiyMBp, babm. jupB mm|àfmAaM Bpimr Mak mputoap. Him phOI MBBllll BpfCB MA, muarn kap 3jp«nMi a* trem AaapdBjm« mjQKnn.    ^ yitw xam oiBB óy mpa-Barnapa Jox tAwacma 3iY*Y»T TWP I83CBÓ tXi9« cHnsMiT — BaAM. nOAHC MUlMlAa-pHMH3 BpBChIHAa óeABAapH BBp. Anna óy KyH xbatu a^ MOKPBT, napTOKptT AOjRO óeAMYpYK. AAaMJiBpw ÓHp-SaH-Ólipa MhlXBplilÓ MBA8 t«-K9 ÓHAMapRK. CBFABM FYl*«-Aapa apxBAtHbió TaApRRaR eAdAapmiH 83 chipmusAm yaaTAamAMpaMarur. Bpp AO* Ì9 B83H(}^HHAaH CyH^KT*. aA8 ®A3R RKHHRH A8<tMI A8 eA8 ÓHAap. MaH BBYRAa «* òajar raAap KYR »3 rywi3 iwcc CAMpaM KM. eHJIBpWH rBpHM. CUHM «Xbjt ratefsai «ABITCT-OECTOP» POJAJIH KOeCEPBATOPIIJAJA BKPBJWIM ojiaÌTmAjioh PoÌmJI«!«-    <«JT«OWP- uuu an laxilfM SVHIb MYMV- xahHlHH HA8 H. I^MÓapQByH       TI    ................ HirfH 8H jBxmu AYHjk    xñbHwm    W19 HaAaDRHAMnMjUJim «Al*    capiHRBMiiHi acBcm Y. Kb- rvcT-OecTop» pota^nj Aaap-    mmÓoJob    bauhb AaapóàjRBH ÓajMBH ABBAer KoHcepm.    floMar    KoHceptBTOfJHjacHHB AmpóBlRm Ptmyómmcii { « ;
RealCheck