Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 18, 1992, Baku, Azerbaijan -3JULf992'y KYHYH XepnfMW* Asepiw*ep«*s amm omn «w'«yMa-T« Mapa. Aaap6a|aaii NcnygaiaiaciaiÉai CyAw AwnaeMariai NfMi Ara|aaiai CypM upiMN iiaiaap iiaaiipiaaai My MM IMOVIIIV -OMMVIIIAìfDa HKiiTop9<f»jra MYMACNteTJiap tepoAa ceMdr imtmmiiiaiip. CyAUi XapHTM CMj«C9T MAftpOCM 6AU1<ÍUCUHIiIH MYÌBHMN Ep-MaHMCTaH—AaaptehaM HyiitriiuiacMita ToxynapicaN AeMinii-AMp KM. OltyH MKOCH EpMOHMCTaHUH A38p(te>lftlia TanaB^ rapiafei Iì«Aiica)i»Dini HN- OeMU 1919-«y nuB rojjMMjmjiyp KYHAd/IMK MMTMMAM-CMJACM raSET rii|MafN I ■YSICap h»pBK9TJI9p eTffijH 0MK9AB h«AMCM»plni KNUItOhlHlii AHTTBTJia M OeJVK HapthtTJIblTJIt H3ABjRp cyABM Pecny6jiMifacbiiiMi XapiMR Huuiop HAaapMi|M HMM riptOAP HYHtnraiMCR M8 BJUTBAip lepAlliR 0BJràTA8 AejHJiRp KM. «dejHBJnur rmyiuipt m Hopinuiipt mpmbt eTMBcmni ocac TyrapBT. Cy^ «oro TopoarjitpiiiiMi M9 Ke<iMpuM9CR yrY" 9op Rmji9AiuiMocHHM p«AA Wp w mic-A9jHp. npo6MeMJI9pH AMHM B9CNt9A9pJI9 h9AA eTM9j9 MB-pfaipup».    ^ MOCKBAM MOTB^AT ROHOPARCbl A3aP6AMAH PECnyMMK iCy nPE3MAiHTMHMN 1992-rn MH 27 MAJ TaPMXIIM 0»ePIAAHH hArr^HAA A33PBAJMAH PECnyB/IHKACU MMJ1J1M    r9PAPU MOCKBA, 17 BjyH (PKTA — CeTA-HUH mjxñmpn A. KpBcyJoni). PecnydAMKa 6aui HaSHpHHHH kchmmiu CCPH A6BA9THHMH HIIUiapH Y3P» “Y-aBHHH. AaapOajMBHbiH Moc-KBaABKbl C9AahKjj9TAM HyMa-J9HA9CH hHKM9T haHbl3aA9 <^y KyH 6ypaAH KCHHpiUIMHlII M0T- 6yat KOH4)paHCbiHA3 acRHuì-AHd kh. AsepdajMaHbiH JeHH panOapAHjH ojiKaAB cy^h sa AeMOKpaTHja JapaxMar aaMHH-AOAHp. O ACMMUlAMp KH, CeHKHAap MeHHpHAAHKABH COHpa BaKblAK B93HjJaT CaKHTAHp. «BaTaHABUI wyhapHÓacHHa Ba Ja asas hu-xwiMacbiHa A3Jia^3T cabh hen ÓHp aAaM8T JoxAyp». Pecnyó-AHKBAa CHjacH MahÓycAap Jox-Ayp. MyxaJiHipaT HaujpAapH nan ojiyHyp. (5yiyH pacMH MarOy-axa capóacTAHK BepHAMHuiAHp. JeHH hoKyrnat anur Oaaap MyHacHGaiAapHHa KenMaJa, nr-THcaAH HCAanaT anapMara ha-3bipAauibip. HrxHcaAH HCJiahaT A8BA8T BacaHTHHa raHaai pe-WHMH JapaANJiMacbiHAaH, aob-A8T anapaibiHbiH caxAaHMacbi-Ha HaKHJiaH xapHAapHH asaA- AbuiMacbfflAaH. 6yAH8 KacHpH-HHH HXTHCap CAHAMaCHHAaH òauiAaHaHarAwp. XycycH ca-hHÓKapAwr haeacAaHAHpHAa-HaK. xapHMH THMapaT capÓacT-AauiAHpHAanaKAHp. hHKMai haHWsaAa acmhui-AHp kh. A3ap6ajM3H MAB eA-KaAapH HAa HKHiapa(|)AH My-raBHABAap óaFAaMara yciyH-AyK BepHp B8 ÓHpAHja AaXHA oAMar (pHKpHHAa AcJhaahp. JlaKHH o. KaAanaKAa OyHyH MyMKYH OAa 6HAaHajHHH HC-THCHa eiMaMHuiAHp. h. haMW-3aA8 AeMHuiAHp; aBh3A0 aa-hHA «coBex» HrxHcaAHjJaxhi MeBHy-AAyp. ona Kopa a» hc-AahaxbiH najaxa KenHpHAMacH HUlHHAa 83 (paaAHjJaXHMHSH MAB 8AKaAapH HA8 aAaxaAaH-AHpaMajHK». Barn HasTOHH MyaeHHH Ae-MHUiAHp:    aBh3 BaxaHAaiHAwr hyryry eepHAMacHHAa hap haHCbi luapxAap xaxónr exMaK (pHKpHHAa AejHAHK. PecoyC-AHKBAa AaHMH rejAHjjaxAa oAaH B0 JamaJaH ÓyxyH ca-KHHAap oHyH BaxaHAauJAapw OAaMarAap. AaapÒajMaHWH H0XMHAA9XAH OAMaCW 6H3HM HaHAHjJeXHMH3 B3 Ca^HXAHK aAaMaxHAHp». h. haMwaaAa haMHHHHH ÓHAAHpMHUIAHp KH, h8KyM8x HKHAH BaxaHAauiAbir MacaAacHHH MyaaKHpa exMHm-AHp. By hyryr HKHxapa4)AH MyraBHAaAap acacwHAa sepH-A8M8KAHp. JeHH pah6apAHK Fapaóar npo6AeMHHHH ahhm JOAAa haAA eAHAMacHHd xapa(t>AapAi>ip. Aa-KHH caphaAAapHH noayAMaa-AbiFbi npHHCHOHHH raxHjjaxAa acac xyxyp. hHKiwax hasbiaa-A3 ACMHuiAHp; «TapaÓar Aaap-6ajMaHbiH ajpbiAMaa hnccacH-AHp Ba Aaap^aJnaHbiH mahap-AapK HiuFaA aAXbiHAa raAAwr-Ya cyAh harrbiHAa AaHbiiiiMar M9XHH KH, MyMKYH OACyH». 0AK8HHH ÓyXyH MHAAH a3AWr-AapbiHUH 83 xycycMjjaxAapH-HH caxAaMar hyryryHyH e’AaH eAHAMacHHa yjFyn oAapar A3ap(5ajYaH h8KyMaxH, TapaoaF epMaHHAapHHa HH3HÓaxH Myx-xapHjJax BepMaJa haBbipAUp, 6y uiapxAa kh, ^MaHHCxaHU xapK exMaJa MaMoyp oAMyui 250 MHH a3ap6ajHaHAbiJa Aa EpMaHHcxaHAa 6eAo hyryrAap eepHACHH. AaapOajYaH PecnyÓAHKacbi-HblH MHAAH MaMAHCH «A38p-ÓajYaH Pecny6AHKacbi /^axHAH HuiAap Ha3HpAHjHH8 3AaB8 caAahHjJaxAap aepHAMacH har-FbiHAa» AaapoajMaH PecnyÓAH-KaCbl npe3HACHXHHHH 1992-yh HA 27 MaJ xapHXAH (papMaHbi-Ha Óaxapar rapapa aiaip: AaapoajYaH PecnyÓAHKacw npeaHACHXHHHH caAahnJJaxHHH hajaxa KenHpaH AaapÒajYaH PecnyÓAHKachi Aah CoBexH-HHH C3APHH3 X8BCHja eAHACHH KH. HKH KyH MYAASTHHAa «AaapóaJnaH PecnyÓAHKacbi flaxHAH HuiAap HaanpAHjHHa 8AaB9 *C8AahHjJaxAap aepHA-M3CH haiTbiHAa» A3ap6ajYaH Pecny6AHKachi npeaHACHXHHHH 1992-yh ha 27 MaJ xapHXAH AapMaHblHblH 1-YH B8 2-YH oaHAAapH AaapÓajYHH Pecnyó-AHKacbi KoHcxHxycHjacbiHa. A3ap6ajYaH PecnyGAMKacbOiiiiH A8BA9X MycxaFHAAHjH harrbiHAa KOHcxHxycHja aKXbiHa. A3ap6ajMaH Pecny6AHKacbiHbiH HHHaJax.ripoceccyaA M8Y8AA8* CUH8 B8 AaapGajYaH Pecny6-AHKacbmbiH HH3H6axH hyryr-no3MaAap harrbiHAa MaMdAAa-CHHa yJpyHAauiAbipuACbiH. AaapOajYaH PecnyGjnutacu Ajn Coaen caApHHiiH 6HPMK1H RyaBnoi    T.    TAPAJEB. BaKbi uiahapH, 10 Hjyn 1992-mh ha. rdPAP BAP, sec oopmah? PHjMaxAapHH AypMaAaH ÓahaAauiMacbiHAaH an yox 3HjaH H8K8H M8X6yaX HUIMH-AapHAHp. KaFbi3btH. MaxÓaa xapYAapHHHH, HampAapHH Aa. uibiHMacbi rnjMaxAapHHHH aJ6aaj apxbipbiAMacbi i^Aan. CHjaAapblH YOXyHy HblXblA-M33 B83HjJaXa caAu6. Mhaah M8YAHC pecny(5-AHKa Max5yax cHCxeMUHAa aAasa AaJap BepKHCHHHH (28 4)aH3) AaFB eAHAMacH 6a* K6Y A8 o^ica rapap Be. J 8HA9 6hp aa pahax H8<|)ac oAAbir. Ammb apaAan 20 r.yHA9H apxbir Kenca a8 6y CapaAe MyBaipMr (})9pMaH hm. saAaHMaJbiO. HauipAapAaH 8AaB8 Aojap BepKHCH HeY8 xy* xyAypAyca eAa a8 xyxyAvp. KyMaH eAHpHK kh, 6eAa OHp (papMaHbi JeHH ceHHAMHui npe. 3HA8HX HM3aAaJaYar. «XAJir r93ETH>. Watfha X9TTHHA» AAYblH J AniAJWP, A 0 J Y m Y P... H«M» haipTRANP KM, HBMUHABN X969p-9T»p JOIAyP- hOMNUIM «Ah* B9T9NNN CMnttpN» At|N6 09ip 9TAH|HMN3 lyPAyN ÒBUiuHa Nonap K9IIN6I    • NHK copafM MyXÒNpnSpNMMS d’MpyANN P9cynoB 3yiMpyrap Pyfp'^rorny R9TNpANiiap: «JIbmmn JiuiajMp, A«lYUiyp...» AttAMH9p... * C9hMa>9 3. 0 OYSyJlM Mhaah OpAyMyayH AFAapa RCXHraM8XHHA8KH ypypAy aMa-AMjJaxAapbi KapYHvp, Jyxapu PapaOaFbiH MdHyÓ nHccacHHAa Aa 63 Xa'CHpHHH K6CXapMHlU-AHp. «PyayAH paJOH AHUI-A8h aAAbiFbiMbia Ma'AyMaxa xapa Hapxaa b8 AYAYkhy HcxHraMa-XHHA8 n,yumwm xexHHKacu MBMAaiiica A8. apa-cbipa axbiui-, Ma oAca Aa. paJoH MapK83HHa YH^Hsh^^^^MajHG. AYH8H cahap caax 9.45-A8 P. H. HCMAJIiIJlOByH AaaPBAJ^IAH PBCmrBJIHRACiaHUH hVMAHHTAP CHJAC9T Y3P9 A0BJ19T MYOIABHra T9*JHH BAHJIM9CH hArrblHAA AaapBaJua PecnyAnsaeii npcaajiennn ^«pHani Pa4>Mr HcMaJbiA oPAy He-■aJuiM A38p6ajYaM Pec. nydAMKacbiHbiH hyMaHMX^ cHjacax yapa a8ba9T Myiiii. BHpH Xa'jHH eAMACRN. AstpOajMMi P8eny<(janacii HPm—IKHIH eanliKjJannni hajara MfTMpni AaapBajMUi PeeayBootaeii Axm CoMma caxpB H. r9MB9P0B. BaKbi uiahapH, 15 Hjyn 1992-mh HA. A39PBAJHAH PBCnyBJIHKACIiIHlilH hyMAHHTAP CHJAC8T Y3P9 A0BJI9T MYQIABHPH Pate HcMalhUi oray HCMAJUJIOB P. H. HcMaJbiAOB 1939.My HAA9 raaax paJoHyHyn Myca. K8j K8RAHHA8 aHEAtH OAMyill-Ayp. aAH xahcMAAHAHp. Aaap. dajMaH HenJi9t yHHBepcHxe-XHHH OHXHpMHUi. apa6 4>MA0A0-NHjacbi yapa MyxaxaccHCARp. TapHx eAMAapH HaMHaaAMARP-9m8K òaaAHjJaxHHa 1964. My HAA8 oaiuAaMbioi. CyA&RAa B8 JaMaH apa6 PecnyÌAHKa-cbiHAa apaC ahah yape xawy* M8MH HlimaMMUlAMp. 1968.MH HAA8H AaapfiajMaH A8ba8T VHHBepcHxexHHAa eAMM-neAa-rON(H 4)8aAHjj8XA8 M9UlPyA OA. MyuiAyp- MyaAAHM, Oaui My-aAAHM. XapHX 4)aKYAX8CM A8-KaHblHfalH MyaBHHH. 1978.MH HAA8H HC8 ÀCHja B9 Al^plKa eAKdAapH xapHXH ica4)eApacbi HblH AOCeHXH HU1A9MMUIAHP. Ebahahp. ym ymapbi Bap. M9*JiyMAT A38p6ajMaH ’ PecoyOABicacbi npeaHAEHXHHHH C9AahHjj8T8- RH h^axa xeHHpaH AaapdaJ-MaH PecnyóAHKacbi Aah Co-BexHHHH C8APH H. TaMdapo-ByH 4>apMaHbi HAa K. 9. Pyc. X8M0B datura Huia iceMMacR HA8 aAaraAap AaapfiajMaH Pec-nydAHKacbfflbiH hyMaHRxap cr. Jacax Y3P9 abbabx MyuiaBMpH B83R4)8CHHAaH aaaA eAMAMItUl-AHp. nptawAitiTM By« m Byoi|a nptSN- AMitN ippuc Jmtcnh ta«ia9T0HAa mmfiptmmt amMt «umapA9 Tspe^iiepwi crparnoi NyM NUN [«iMA«i aaMAUBMiCM Bip9A9 TapwDi pesaw*- KBNMINIIJWp. MocKBaHbiri B9 BauiKHTXOHyH Aajym fianiabiraapuHbm YMyMR Cajbl 21 MHHA8H 6—7 MkH9AaR eHAipKR8K8KAKp-npeaHAeHT Bym acmmuiamp kh, 8Kap ABUI paket cHcreM-AapMHRH MahB eAHJlM8CHMA8 «PyCHjaJa K8M9R eA9 0IÜI9P-C9>. paabUianiAbipbiAMbnii aaaAXMaaap apXbir 2000-hr hab-A9K h9jaxa KeMHpHABp. JaxbiH BaxxJiapAa ABIU 19 PycRja 9AA9 oAyKaH casHuiH ruca MyraBHABAa bkc erARpOMaKJiap. hBMHH C9HBA hap HKH upesHAeHx xap9()«HA8H RMaaaaHa-Mar B9 8AK9A9PHH raHyHBCpHMHAHK OpraMAapUHblM MyaaKH-P9CKH9 B9 XaCXHTHHa BepHA9M9KAHp. XacMlypT nwlwpwMX» AwtMTwxa «wmMmh wap iMTUNkM rypymalM rypyaxajAa pecnyfiAHicaHbiH xaAr bapaKaxAapu, mbo-h9Aapn 19 napxHjaAapu; 6amh b9 JapaAUMu aHjaAbUiapu-HUH 9KC9pHjj9XHHRH HyMaj9HA9A9pH. OHp Cbipt XHOT ACIiy-xaxAapu HuiTRpaK exMHUuiap. Mbmahc xaarAapuH YuyMAa-FbicxaH rypyAxaJuHa haaupAur rypyAxtJu khmh KeMMMm- AHp. Mbmahchh HYMaj9HAWi9PH npeaHACHx HAaM WAyna peq)epeHAyMa mbhiJjh MyHacHfiax obcab-MHui bb raxH cypaxAa ohaahpmhuiabp kh, (Scab 5hp habpb Aaiip rapmuAaKU ycyAy HarucxaH ymym MBrÓya acJHAahp. Oiuiap hBMMHHHH xopnar Y3bphhab xycycH myakhJJbtb rapuiu HUXMuiuAap. ByHyHAa aAaraAap rypyAxaJ pe^peHAyMy OoJkox exMajH rapapa aAMuuiAup. «Bctonimn «IPh aBNacNia wnpnptn MpOMi ?9A9-ayi« ByptawBAMTAiw coMpa ■■wiiotia Bwerwepwiwi TBKMNNN ni||M«YIWpMM 9'JiaM «fMWNANp. MaCaABH. TaAAHHHABH MOCKSaJaABK GKJieXHH JPKjMBTH ABUI nyjiy HAa xaxMHHaH 67 AOAAap. KHjesBAaK 94 Aoa-Aap. MHHCK9A8K 74 A<MAap. PmjaABK 58 AOJUiap. Cmkt-nerepÓypraAaK 58 AOJwap. CxoKhoAMMait 281 A^P. h«* cHHKHjaAOK 118 AOAAap.. 0paHK4)ypT-MajHaAaK 568 Aoaaap oAaMarAup.    « KeHMHui CoBex HxxH<|)aru pecoydAHKaAapuHAa OBAex-A8PHH AaJapHHH haHcu nyAAapAa 9ami8k AaauM RBAmJH haAaAKK MB^M AojRAAMp. hasupAa rajjja AHHHB HCAMI TBjJapajB MHHHK 3aMI«U TBJjapBIUW JOM ayJy aeponopxAa cxyapAcccaAap EcxoHHjaHUH AaHMH cai^ HH OAMtJaHAapblH haMUCblHUn KepMja ÓHAeXAapHHHH OAyo- oAMaAuruHU JoxAaJupA^. Tbaarhrb ravapna k€A8iiabpa»h AB KepHjB ÓHACXABp XBABO OAyHyp. Avinn Aju*a-ATMa fwwM««««! «"P »»» "»• TNia M NWNMM twpMMTHNM 6wplWM»»WI «W rVHWMpMNNM MMNHrN MXIWpiMMmilXwp. MHTMMr HHITHpaKMiW*pU r«3»XHCimHUH MaTHHHH HCTe’4>«cbmu. iiUMjat w uiah»p p»hwpa»pionw pecny&iHKa Ajim Comthhhh aenywtu cM»nHjJ»wi»p««a»H ba MBKMBABpHHH XBAB6 eAHpABp. MHTIWrB O rBA80 A» RO* aAHM TOUAauiMaMuuiAwp. JlaKHH MyxaAM<|)OYKU pahÓBpA^ fiHAANpHpABp KH. oHAap MBaTeABpHHAa axuptABK AaJaHt-MarAap. MHXHHr AaBaM eAHp. Hyp>*ietm Ammt lUypKUNkM v»l *«epw XaNHAPaM «laNyPN OcaTN)aiu« PycM|a|a éwpaaiMw-DMiMacNNNN MVMKyiMYlY haiTMMAa Py«*^ napaaMan* TMNNN PawHwcw PyciiaH XacPyaareayN 6y |ana^* AaicH PaiaiwTMNw «»MTiiawap aa SaamM BaaN||anM caPMTMNiNNN noiMara |anaiiAMiiMWMi» 6a)aMai mmi» niÌM6TI«ilAKPMMIM|NP« O, AYHBH pecnydAMKaHUH MocKBaAaKu Aìmmh MyMa-jBHABAHjHHAa KBMHpHABH MBXdyaX KOH<|)p^^Aa »JA «t- MMiuANp kh, KypMycxaH pahdapAHjR Mbh^ OcexHjaAa ran xeKYAMBCHHK AajaHAupMar bb npoOAeMAapHH haM^uHU HuuiurAap cTOAy apxacuHAa haAA exMBK ymyh SytyH cb J-AapH KBCTBpap. AyuiMaH EpMaHHcxaHUH Meh-pH paJoHy HcxHraMBXHHAaH 3aHKHAaH paJoHyHy KyMAy axama xyxyd. PaJOH AaxHAH HUiAap uie'6acHHA3H 6y MB’Ay-Maxu aAAUFUMUs Baxx — caax 11.30-Aa axuuiMa AaaaM eAHpAH. O M9BPAJblJl 0X8H cyxKa apsHHAa paJOH apasHCHHAa hh.c6h caimxAKK oAyd. ruuiAar sa CyAejMaHAu K8HAA8PH apa-cupa axauia xy-xyAca Aa. X8Aa4)ai Ba AaruH-xu JoxAyp. © ryBAAJlbl—JlAHblH 0X0H cyxKa 0P3HHA8 ryóaA-AUHUH EpMaHHcxaHAa haM-caphaA apasHCHHAa caKHXAHK oAb^iuAyp. AaFdajH MahJaAAHHOByH óauiHUAur pxAHjH PydaAAu 93YHYMYAa(})Ha b8 BarH(|) Mad-dapoByn KaHyAAyAap AacxaAa-pHHHH yrypAv aMaAHjJaxu Ha-xHHacHHAa JianuHUH MaAxa-A8(|) K8HAH AyuiMaHAaH xaMa-MHA3 aaaA eAKAMHuiAHp. ha- 3upAa haMHH k3Hakh MYAa(|)H-aCH M8hK8MA8HAHpHAKp. o. pScyjioB. «XaPTdP» a/ABnHJJATbl COH xyHAap epM8HK ryA-AypJtapbtR KeMMHui MapAa-Kepx paJoHyHyH m8PK83Hha8. AxepK K8HAMHA8 MOXAy MaH-AU ryBBd B8 XeXHHKa M8M-A8UlAHpAKKA8pH dap8A8 M8’-AyMaX BepMHUlAMK. OHAap dypaAaa Tapxap paJouyHyH MapK83HHH, CejAHMAH. M8MHA-AH B8 ARKap caphaA K8Haa8-pRHM MyHxasaM oAapar xon b8 panex axaunma xyxyp, ahhm aAaMAapu 8AaYPYP> krpob anapbtp, MaA-rapaHu xaAan eAHpAHAap. «Tapxap» aM8AHjJaxu ryA-AypAapuR dy uaMapA hyMVM-AapuHa COH rojMyuiAyp. Ap-xbir dHp HCMB xyHAYP kh, Mha-AH OpAy Ba noAHc AocxaAapH BahHA KOMaHAaHAbir aAxuHAa AòFMa TopnarAapuMuau epMa-Hx ryAAypAapAaH x8MH3A8Ma-Jb duiuiaMuuiAap. Har yrypjiy bmbahJJbx Top-narTBUB a8Jra8h J^hh aauh-Macu oAMymAyp. Bypa cxpa-TeacH MBhBXABH oAAynia babc-pHUlAH M8BreAHp. TyBBBAB-PHMH3XH BahHA KOMaHABIIAbir XBpa4>HHA8H AarHT HAapa OAyH-Macu. JyKCBR hapdH HHXHSaM dH3B raAada raaaHAupAM: Top-narxana aAUHAU, MarupuAMa-Muui roHarAap xepHjB naKHA-Maja MaMdyp oAAyAap. 9CKapA3pHMH3 MajAU K9H-AHHAa Ad mhaah MyraBHMaxa )acx K3AAHA8P. JlaKHH COH ym rYBB3AapHMK3HH Ul8KCfl3 raAadacH HAa KaxHMaAauAH. 6yuiMaH KepH MaKHAapKaH KaHAAa MOXAy hapdu cypcax B8 xexHHKa rojyd ranMUiuAup. BaxaAjoH komaharph lUahHH TaFuJeB raAada 4>8pdhHHH kh3-A8A8 dHAMKp: — ^oJyuiMYAapHMHs Jyk-C8K Mahapax. MapAAHK Ba rah. paMaHAur HyMajHui exAHpHp-Aap. Axup KH. AYU1M8HHH dH3A9H KVMAy OAMaCU haiTUH- Aa c83-candaxa coh roJyAAy. OHAap aCKapAapHMH3HH MY-xauiaKKHA hyMyMAapu ra^ mucuHAa xad xaxHpa dHA-MHDAap. Bh3 Aajym xaxnoiAa paJoH HMpa haKHMHjJaxHHHH dauiMU-cu CapAap haMHAOBAa. JeB. AaxAHKU JyHyu hakhh e'xaAu saBOAyHyH AHpOKxopy Cypax hycejHOBAa KBpyuiAYK. Oh-Aap KYAA8HHH flOTiy KHMH JBF- MacuHa daxMaJapar AdHM ac-KapAapHH JaHUHABAupAap. ao-JyuiMYAapH raAadaJa pyhAan-Aupupnap. HJyHVH 17-ch axmaM caax 5-AMp. «Tapxap» aMaAAjja-XUHUH HuixHpaKMUAapu hhah A8 acac ryBBaAapH JleHHHaBaH B8 hacanraja K8HaA8PHhh ep-MaHH ryAAypAapAaH x8MH3A8-Maja j6H8AAHpAap. Ton sa pa-Kex axauiHHAaH. BBXoMax b8 nyAeMjoxAapuH marruAxucuH-Aan ryjisr xyxyAyp. /lyuiMaH COH KYMYHy xonAaJud Mvra-BHM8X xecxapHp. AHMar dyn- Aap adaCAHp. 9CKapA8pHMH3 aAAbiM.aAAUM haMHH k8HAA8-pHH HMapHAapHHa AOFpy Mpa-AHAajHpAap. raAada coparuHa aa raAup... SHjBAAn CyJITAHOB. «Xbat r83en»HHH MyxdiqMi. «H» AoJym zana. HRT. «»OBrajl’AAa cecch^acm PecnydARKaHUH xapHMH HiuAap HaaapB TotpHr Facu. MoayH damMbiAbir «tarJr AaapdajMAH HyiiajBHAa hej'. BTH HcAAM KOHdtjÀRCU TbOZ. KHAITUMUH (HÌCT) ZHpllMiH HQIABp HtaxmpH CBhHjJa-CRHAB HcTaai^AAa xeMHpa-abh !|>eai9A'«Aa ceccajacu. HUH HanmA8 RurrapaR eARp. Hlfr.HRH dam KaxHdH aox. Top Hamba BA-FadBARH T8-maddycy hab MAPpuAaB cec. CHjAAa BocHHja bb hepcero. BHHBAaKu BBaHjJax Myaa. KHpB OAyHyp. AaapHB^pMa Ma’Ayx oa-AyryBB nepa, AaapdajMaR HyioiJanAa heJ’BTB h, ba-FadRAAa. hadcAa HKT ysBy OAaH oAKBAapHH HyMdJaHAa heJ'BTABpHHHH . dauiMbiAapu HAa dxp cupa HepymAap KeMRpMmuAHp. T. FacuMOB ceccHjaAa EpMaHXCxaHUH AaapdajMana rapuiu xaMaBy. fY harruHAa MacaAaHHH My. aaKHpaCRHHH SBpypRARjHHd ARrraxH MBAd exMHUiAHp» TAnE rAPFblUlbl jaxyd 6y Hunannap duSuatcjíapda ÓejyMaa Tapx8MH3 A8hAH3Aap, xe-HHui, HuiurAU, naHMapaAapH KYA-HHM8K AHdH8KAH OXaTAap, caAHraAH Maxdax... ¡Ifiihnm dojy raMUUiaH daAaxaAap, MaJ A8MA8jaH, JeM8K haaup. AaJaH raAUHAap... AophaA YpajHMA8H dHp ^KHp aA^ia. Jup: «Ha dy yuiarAapa. Ha Aa oHAapuH aHaAapuHa. aFdHpMaK H8H0A0pHH8 AYHja-cuHAa JapauiMaa dy hajax xap3H». KHMca ypKaK-ypKaK Y3YM8 daxup. B3AK8 r8A0HM-A9H KeM8HA8pH AYJY^^? JoX-ca AHAA8 ACMHUiaM <J)HKHP-AauiAHjHMH? BHAMHpaM, hap haAAa Hapahax daxunuiap-Aa OBxapAanaH cyaAAapu aMur.auiKap oxyJypaM — dH3HM KyHahuMua Ha hah, HHja A8A3-6ada JypAyMyaAaH. eAHMH3A8H. OdaMUSARH A«* AapKHH AyniMaAHjAHK? TaAe rapruuiUAUMu. Joxca dam-dHAaHAapHMH3HH dauia KeM. M8K hapHCAHjHHHH rypdaHU. Mu oAMyuiyr dH3?I hapa JaaacaH, Ha Masad BepacaH?.. CaKcaH caKKHs-A3H dapH haHCU cyaAa aY3-aM8AAH Masad xanMuuiur. han. cu npQdAeMHMH3M JepHRAB-M8 haAA eXMHUIRK KH? EAQ hej BypHyxyp, dHp-dHpHMH3H AaHAaJup. MaaaMMax eAHp. XaHHH. AYIHMaHH 63 HMMMH3. A3 axxapupur. BHp nHAAa Jyxapu B03H(|)aAaH axpy da-AaMU3u rypoaH BepHpHK. coHpa Aa hapaAa kbaah bah. MH3H AH3HMH38 UiaUlUAAa. Aupur kh, «BaJ, Fapadar aA-A8U xezAH. HaMycyMya. lej. paxHMH3 xauAaHAu». JeAAH>C8KKH3 JauiAapuii. Aa coAFyn daHH3.iH ru3 BAHHAaKM rpa<|)HHAaH axHp. mah AHdMBjHHH CBdHpAB, xy-cycH ByppyHAyrAa cyBapup. Mana xaAaH JapnarAap m~ KdAAMKMa rU3MUFa3UH Aa pdHKH aMUAUp. CM(|>aTH AA. AaHup. Fanuja ceJxaHMHm K0HM aHaHUH K83A8PH JOA MdKHp. YpajHHABH H0 KeMHp, aAAah dHAHp. OHKpH-xaJa. AU d8AK8 A8 JlaHUHUH AA-A3AH. JapnUSAU JaMAMAapUH. Aa. dyAdyAAy. rapaxojyrAy dar.daFMacuHAa dauiu ru3- K3AHHAH dyAarAADUHU KB* 3Hd AOAamup. Hahh deAB BaxxAapuHAa esHH ru3u xes HU1A8AHKM8 ysaHAH XaAaAAp-Aa YpajH HcxaJaH raA»P ra-Map. axuAud.Aymap. conpa Aa esa ryMaru AOAycy AaAB, MOdanJacTUPU ha8 raJuAud xaAapAH. AoJyHMa axuAbid-AymaH daAaMaHUH JaHaru AaAaAOH sappaMa ceMHAMB3-AH... TaAe xadHaxHH dy mbhau MHMajHHH dBC hhJb rOBAJOia ASpA    AHBapUH ^CUHa KaXHpRd Muxapud? AHdM0K-A8KH xyAAapH cyBapaH ru* 3UH 83Y A8 TAAejRH aMAHCU3 h8KMY HAa eAB AHdM9K KyAy-H8 MeBpMAMajHdMH? CyMraJuT xndd MaKxadH ru3Aap JaxarxaHacuHbiR My. AHpH.    MHAAHjjBTMa MOSlOICaH OAaH    HaAextAa MaAbimoBa X8MH3    aaapdajMAHMa apnir pa<|)Hr8AauiAHjH. AOPMAAam. AUFU raAKiHAapu HHuiaR ae-pHp: — Bai, dy AHAo4>py3 Ar- AaMUH UleAAH K8HAHHAaHAHp. apH PacRM Eaaap Barupop. aAUHA MHAAH Bpa3M dATAA. JoHyHAA sypymyp, Cyrpa za. HUM Aa ÀFAaMUM eayHAaM-AHp. BxpMRMH OHAapUH cBHHa «Fj^»    tamam AaruAud. xeAeBHac^Aa aa KOCTapHdABp. By ardHpMBK A8 Hanarua MaMMBAOMAUP. JlaMUHUH Mhmhmam kbh-AHHABHAHp. EBHH KHmHCHHH epMaHHAap BShmiIMBCRHB «A. AYpydABp. HKH OFAy Ai HTKHH Aymyd. CoHpa HaAja 6u39 tbsbmb JaauAMum 6mp AoryM maha. ABXHAMaCM KOCTBpRp. — ApAHMAU PBhHAB 9AH-JesARboi. YMYHMY ymaruHUH-Aup, dypaAA AHAAaH Wd. Aauhu Hiniap rojifyuiyr dy pyMraJUTAU ruauH. Be. MHmHK roj KopofAyHyH Hh. Kapu KHMH roMar. cBAarsTAX OACVH. BbAM, K8p SBMaHBHRH hAH-CU BaxTUHa-BB'AacHHa kb. AHd MATMUmUr. TAAejHH haHcu oJyHyHA xym OAMy. uiyr KH. HRxapAapuMua Hbh. AHdeAABH MOX-MOX yaATAAp. AA. JaxarxAHa ARMpHtpu apacuHAA AYHjaJa KBAHpAap ■— K8j Y3YHYH dOA Kpam HmuruHAaH. Jaamuh raJaAa-puH darpuHAAR ron*H XBpxB. MH3 dyAAT CyJyHAAH. AAAU. KyAAy jAMAMAapU jAAAjud KeMBH ca4> haBAAtH xaMap. 3U... BoppyAyp. JaxarzaHaHUH CaiCHHABpH. HUIMHABPH HAH xyHAaH Afaìmahh. Ulyuia-AAM. JIAMURAAR kbabh abab-ABpR 63 rohyM.8rpadaAapu. B3H3ABPH KHMH rapmUAajbld. Aap. .BAAapHHABH KBABH DOp. MBTH KOCTBpHdABp. AMMA JypA hBCpBTH. BbT6B HHC-KMAH dy eiAtp. TBcappy. 4}atmu AAtazapu dypyiuia. puHUH yxyHa raAap cuzud. cuHuzAUpud. KyAHapo 9ak. JeBA YPBK JAKFUCU HAB jHp: — BaAAth. dy ruaaapAHH JepABH-RPjBMBH    paauiAM. 6oni3AapUHAaH KBCXd (»38 JeAHpAHpABp. 9h Jazaiu 4>tar. Aapu. JopraH.A8m8jH dR3B aJupfaidAap. rad-rauiur 66-pHdABp. AMMA ypajHM 63 JepHMAdJypAyMAaAup. Hjhii. kyhym dy ■azTUHAi kuicrs-xyMcya oxypMar •Myujm deXBpAHp. K8HA-K6C8JHMH3 XepH AAUHMAAUAUp. A66A6T dH38 T6*MHHAT BepMPAMAHp KH. CMTJCMMMMf 66HMH3A6. od6MU3A6 JamaiaMAFUr. Oh-aah coapa dypaAa aa ama-MH3 Bap... CyFpa xaAA m «bb cahad. ABpaHABH» paauAur axap: — O Rya mymaAu ruau Apsy AoryM eiRBAB BAaiiai. ABH XeABMBKAH. FAMU 30-hBpABHMHmAH.    MBKXBdHH AHpeKTOpy HbaJa xahum dam-AA OAMATAA rU3AAp HB 6A8. ah, dHp aAAAh dHAHp... FU3-AapuH Aorryay rsH aepAH. CBnapBMBH XBCXBHHH K6mH-JHHH MBKAHABp... 9KH3 yiHBT-Aap CBAAMAT rAAMACA AB hB. KHMABP AHAHU BAyMABH ryp. xapAUAap. haMUCU rapa-rOpxyHyH. B3ad-B3RjJeTHH dB- AACUAup. aj daipuaa abhym... EpMBHH dBAACUBUH. FA. padaF ABpARHHB aATUHU MB. KBMABPHB 14 MHHABH MOW CyMraJuxa UBHah KBXHpRd. Ulahap CAKHHABPH BAH xyH. ABH 03 cojABmAapUHUH dy-xyx upodAeMAopHHH. raj-rUAapUHU dyTYHAYKAB 63 yaapÀBpHHB HBxypydABp. Pac. nydAHKA FaMTUHAap Komh. XBCHHHH mahop me'dacH. cahHjjB ma'dBCHHHH «Ymha» MBMHjjBTH. CHHT63-HayMyK. KRMjaCBHAje. Y3BH-CRHT63 HCXehcaAAT dHpAHKAapH. HH. maaT koaabkthbabpr.    hm. THMAi Hamo TpecTH. inahop MBH3HA TBCOppY^iaTU RABpB-CH MyBBTTBTH CUFURAMAr HHjjBTAHABpHH (dy AAtllAB-pa «raMTUH» abmbJb    ahahm KBAMHp) haMUCUHA ejHB AB-pBMBAB hBCCaCAUFAa.    ZCHII ruAUTAA JaHamup. bh bb. pypa BhTHjAMJiaptlHU    BBZ- XUHAA BABjlQMBp. HhAH AarAur rapidBFABM. JIbmmh- AAH KBABHABpMH hCM dapH oAAUiaATapABH. BpaarABH. CUrUBAMAfABR KOpAyT    MBK. MHp. Ulahap Mbmaha Tacappy-(baru Haapochhhh paacH SaKHp 4>apBMoa abJhp: — CyMFAjuTha «Ulo^». «MexBAAypr». «Aaymhhh-yMMj». «HHmaaTMM» caaa. XOfWiaJiapblHAB. TOZaCAOICH. Ja. nOAHTBXHHK TBZHHKyM-AApUHUH. THdd MBKTBdaHHH jaxarxaHaAapfeiHAB daaa naaah KBTMpaHABP YMyi YpBjM HC- tbJbh mapART JapaAMAud. Amma bcami aamuhau khmh MBH 63 hBMjepAHABpHMH KB-pBHAa B3YMB HBAB (hiAMB. PBM. By aABMAapuH ra<t»acB CAAUHMum ryuiAA heM dHp <|)BprH JoxAyp. roJ e3YMA8H MHCAA M8KHM. ATAM ApHAA’ ymaFu dypa KeaAopifd. «y raAUd AOFMA K8HAHMH3 FB-aUABpBHHH MYAB<haBCaHAB. jIbarm <5ap aptAB hbahm KHumJa (»m mbhhm, cb3YMb daxca KBTHPHM KBAHM. HB MyCHdBTAB jAHAUpUAUd IH. paH roJyAMym kbhahmb ne-AHd MuxMumaM. dnp aAAah dHAHp... Khuihhr radRpac-XAHAa xauAMM. 67 JamAu roMA nyAeMjoryHA cajwaad dadaMUB ra(HHniHH rupaFUH* AA AFU AB|HpAH- MBHH KB. pOHAB HB3Y TBBMMydAaa AOpA OAAy.    ^ — AJ daAA. CBHHH dypa. AApAB HB MUIHH Btp. rtJUT. TC3 K6T daAaAapfaOiUH Jaw-Ha. hBAB <PapBM BAMBjHd. epMBHH MBHH BypCl. KB. AHd radpHMH ropyJapcAH... KHIUMHHH CB3AB1^ 6AB dHA XyAAB OAyd YpajKIIABH K6M. ah. «radpHMH ropyJapcAH». ^iOPpyAAHMU dxa OFyAAapUH rHCMOTHHB JAAHM3 BXpBHB raAMum. JapAo JoHcaB baha» Mxm zapadaAifrAapu Myrna* hMABMH HB3y HAB J»39PABH MeMHpMBK ATHiyd? ,|oxea ha- MUMU3. BAH CBAOh XyTBMM. MU3 MBM Biyd rBjAeHa.ffiBpT-CH3 AyiUMBHB BOpHABB AB-ABJSadB TOpoarAapiiMiiaa Jr-J8 AypMBAU,    JaiMiMpauaa eBABpaimaH    ARHBAmaaH. TBpAaAapMMUaB. dHMBMBKAB. PHMH3B JBHH hajBT BBDMBaa-JhkTI By cyaaa MycOBT w-lad xaiiMacar agiyMB Mah. xyMyr. 3AKHP (PapBMoayM awr. XBpHHB liBM HB BAABB 6TMBK MCTBMB3AHM. Am# ^lABlAPJM «Xmf fBBBiaiaai ;