Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 17, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТЙ + и1ун ;<т-чи ил. ЭЛ ТУТМАГ ЭЛИДЭН ГАЛЫБ ХЕ1ИРХАНПЫГ Бу jaxынлapдa Кэнчэдэн бир мэитуб алдыг. Абдулла Гул^евин имзасы илэ кендэрилмиш Ьэмин мэктубда де-]илнрди: «Ьермэтли редаксн]а, мэн хе|ирхаЬлыгы илэ бу-тун Кэнчэбасарда танынан бнр кишинин нэвэснЗэм. Им-каным дахилнндэ онун Золу ну давам етдирнрэм. 9з шэх-си вэсантимлэ Ь. 3. Тагы]ев адына кнчик муэссисэ ач-мышам. Инди Ьэмин муэссисэнин Ьэм директору, Ьэм дэ фэЬлэсиЗэм. Мэгсэднм республикамызда бармагла кес-тэрилэн эсл халг, гардашлыг муэсеисэси Заратмагдыр. Ьэ!атда Ьеч нэдэн еЬтиЗачым Зохдур. Бирча ону арзула-Зырам вэ чалышырам кн, хеЗирхаЬ эмэллэримлэ халгы-мын ишинэ ЗараЗым, еЬтиЗачы оланлара квиэк эли уза-дым...» Бир нечэ кун эввэл Ь. 3.    * —    1 ТагыЗев адына кичик муэс-сисэдэ олдуг. Муэссисэнин кириш гапысынын сол тэрэ-финдэ Ьачы ЗеЗналабдинин нурлу симасыны экс етдирэн мозаик левЬэ лап узагдан диггэти чэлб едирди. ,1олбо-Зу экилмиш меЗвэ агачлары, узум тэнэклэри вэ гызылкул коллары кез охшаЗырды. Абдулла даЗы деди ки. «ЕЬсан багы»ны еЬсанлыг учун ал-мышыг. Бу багын меЗвэсини кал-кал дэрэнлэрэ дэ Ьеч нэ демэЗэчэЗик. Тэки кенуллэр хош олсун. Абдулла даЗы хеЗриЗЗэчи-лик ишинэ Кэнчэ таксомотор паркынын нэздиндэ Зарадыл-мыш «Е’тибар» ичарэ тэшки-латында чалышдыгы заман башлаЗыб. О. бир нечэ Ьэм-фикири илэ бирликдэ бу тэш-килатда хеЗриЗЗэ чэмиЗЗэти дэ тэшкил едиб. Республикамызда илк дэфэ орта мэк-тэб шакирдлэри учун — Кэнчэ шэЬэриндэки 1, 18 вэ 34 АЗлыг газанчы 4—5 мин ма-натдан чох олан тэ’мирчилэр учун бу, о гэдэр дэ Зуксэк мэблэг деЗил. ЕптиЗач ичин-дэ jamajaH аилэлэрэ исэ бе-Зук кемэкдир. Абдулла киши деди ки, бэ’зэн ез ара-мызда разылыга кэлэндэн сонра хеЗриЗЗэ тэдбирлэри учун узвлук harrbiHbi ар-тырмалы олуруг. НеЗлэмэк олар, чэтин кузэран кечирэн, Зурдундан-Зувасындан ди- дэркин душэн Ьэмвэтэними-зэ эл тутмагла аз да олса тэскинлик тапырыг. Сонра о элавэ етди: — Бабам Ьачы Ьумбэт киши чох xejnpxah адам олуб. Хошбулаг Золунда 4 керпу тикдириб. Инди дэ Ьэмин керпулэри «Ьачы Гарабагынг    вэ КоранВоЗун    Ьумбэт корпусу» адланды-    рэндик ки,    нечэ кундур кран- мудафиэчилэринэ    дэфэлэр-    рырлар. Ел ЗаЗлага галхма-    дан    су    кэлмир. EhTHjaT лэ эрзаг    вэ    доЗуш техникасы    мышдан эввэл адам кендэриб    бакда исэ    су "    "    керпулэри тэ’мир етдирэр- немрэли мэктэблэрии э’ла-чы шакирдлэри учун тэгауд дэ онларын тэшэбоусу илэ тэ’сис олунуб. «Е’тибар» ичарэ тэшкилаты Ь. 3. Tarbijee адына кичик муэссисэЗэ чев-рилэндэн сонра хеЗриЗЗэчи-лик тэдбирлэринин Ьэчми дэ, саЬэлэри дэ хеЗли артыб. да ал мышам. Башга сэнэд-лэр дэ Зерли-Зериндэдир. Ан-чаг нечэ муддэтдир ки, xej-ли Ьиссэси учулуб-дагыл-мыш, догмалары учун гэ-рибсэмиш Ьалалча мулкуму-зу кери ала билмирэм. Бу-рократик апарат сон нэфэ-синдэ дэ harr ишэ мане олур Догрусуну деЗим ки, о мулкэ Ьеч еЬтиЗачым да Joxflyp Амма истэЗирэм ки, евлад-лыг борчуму Зеринэ Зетирим орада чыраг ]андырыб дог-маларымын    руЬуну    шад едим... Кэнчэдэ Абдулла даЗы Ьаггында ону таныЗанларын Ьамысындан    хош    сезлэр ешитдик. Иш Золдашы Нофэл Новрузов деди: — Новруз öajpaMbi эрэ-фэсиндэ у шаг евинэ баЗрам совгаты апармышдыг. Ушаг-лар да, тэрбиЗэчилэр дэ чох севиндилэр. Сезарасы муэл-лимлэрдэн бири деди ки, су-Зумуз да олсаЗды ушаглар эсл баЗрам едэрдилзр. 03 кендэрилиб. Ларалылара, шэ-Ьид аилэлэринэ, тэк jaiua-JaH гочалара, ушаг евлэринэ, азтэ’минатлы аилэлэрэ мун-тэзэм мадди Зардым кестэ-рилиб. Ьазырда кичик муэссисэнин Ьэр бир ишчиси хеЗриЗЗэ тэдбирлэри учун аЗда 200 манат узвлук паггы верир. миш. 1931-чи илдэ бабамын вар-довлэтинэ керэ атамы аилэ-си илэ бирликдэ Газахыста-на суркун едиблэр. Мулку-музу шэЬэр коммунал тэсэр-руфаты идарэсинэ вериблэр. Атамын кунаЬсыз олдугу Ьаггында бэраэт кагызыны лап азалыб. Ушаг евиндэн чыханда Абдулла даЗы: Нофэл, бу кечэ илан вуран Затар, мэн Зат-марам, — деди. — Кэрэк ушаглары сусуз rojMaJar. Ьэмин кечэ 6ojyK чэтин ликлэ ушаг евинэ ики машын су апара билдик. ЭлипэнаЬ BAJPAMOB. Ьэ/эчан сигналы вахт чатыб. кемак аохдур хидмэт кестэрмэк учун ээ-рури эрзаг маллары ajpыл- маТыб. Бутун буилар. Ьеч шубЬэ-сиз, бичини оптимал муддэтдэ 0тэн илки тахыл Зыгымы кэнд адамларынын вэ бу са-ЬэЗэ рэЬбэрлик едэнлэрин За-дында эн чэтин мевсумлэр-дэн бири ними галачаг. Техника, еЬтиЗат Ьиссэ вэ Зана- баша чатдырмага имкан вер-чагын чатышмазлыгына ко- мэЗэчэк. хеЗли мэЬсул итки-рэ агыр зэЬмэтлэ Ьасилэ кэ- синэ сэбэб олачаг. Тахылын тирилмиш эн гиЗмэтли. мэЬ- Ьэр килограмыны харнчи ба-сулумуз мусибэтлэ топлан- зардан 25 маната алдыгымы-ды. Тээссуф ки, бу илки би- зы нэзэрэ алсаг. мэс’улиЗЗэт-чин дэ урэкачан Ьеч нэ вэ’д сизлиЗин вэ .ла^дли3ин не-етмир. Ьэр Ьалда Ширван болкэси раЗонларында кер-дуклэримиз буну тэсдиглэ-Зир. КомбаЗнларын муэЗЗэн гэ-дэри еЬтиЗат Ьиссэ олмады-гындан сазланмаЗыб. Лазы-ми гэдэр аккумулЗатор алы-ныб бу кунэдэк механизатор-лара чатдырылмаЗыб. Техника Ьэдсиз дэрэчэдэ баЬа-лашдыгындан демэк олар ки. тэсэрруфатлар тэзэ комбаЗн ала билмэЗиб. Иш башлама-мыш тэсэрруфатларда Зана-чаг тапылмыр. Эмэкчилэрин маашы нечэ аЗдыр ки, верил-мир. Кечэли-кундузлу би-чин кунлэриндэ адамлара чэ беЗук тэЬлукэ олдугуну бир дала керэрик. Республика Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг НазирлиЗи, заначат Ко-мнтэси. керэсэн. нэЗи кезлэ-Зирлэр? Ахы бу ил республикамызда етэн илдэкиндэн 10 мин Ьектарларла чох са-ЬэЗэ тахыл сэпилмиш. бол мэЬсул Зетишдирилмишдир. Бичинэ Ьазырлыгын кеди-ши илэ марагланаркэн Ьэр Зердэ ЬэЗэчанла бнлдирдилэр ки, республика тэшкилатла-рына нэ вахтдыр Залвар-Захар едилир, амма пэлэ ки. Ьеч кэсдэн кемэк Зохдур... ТаЬнр А.1ДЫНОГЛУ, «Халг гэзетн»ннн мухбнрн. МЭЛУМАТ АзэрбаЗчан Республикасы президентинин canahHjJd-тини haJaTa кечирэн АзэрбаЗчан Республикасы Али Со-ветинин сэдри И. Гэмбэровун фэрманы илэ техника елм-лэри доктору профессор Камран Энвэр оглу Рустэмова «АзэрбаЗчан Республикасынын эмэкДар елм хадими* фэхри ады верилмишдир. АЗЗРбАШНЫН ЕКОЛОМиЯСЫ: БУ КУН ВЭ САБАН Кэлэчэк фэалиЗЗэтимиздэ дэ бэрабэр пугуглу беЗнэлхалг Республиканын бир груп керкэмли вколог али-ми Азэрба|чанын кэлэчэ]и учун чох муЬум сэнэд — Азэрба]чан Республикасынын еколоки]а консепси-jacbiHbi Ьазырламышдыр. Биз республика Дввлэт Еколоки]а вэ Тэбиэтдэн Истифадэ]э. Нэзарэт Коми-тэсинин сэдри А. Е. МАНСУРОВЛА (консепси]а онун редакси|асы алтында Ьазырланмышдь1р) сеЬбэт едирик. ■ми! ;ГМ! — Ариф бэЗ, мэнэ мэ’лум олдугуна керэ, этраф муЬи-тнн муЬафнзэси саЬэсиндэ АзэрбаЗчанын девлэт сиЗасэ-тини консептуал шэкилдэ экс етдирэн белэ сэнэд респуб-ликада илк дэфэ Ьазырлан-мышдыр. Эввэллэр гэбул едилэн саЗсыз-Ьесабсыз прог-рамлардан вэ доктриналар-дан онун принснпиал фэрглэ-ри Ьансылардыр? — БилдиЗиниз ними, биз он иллэрлэ еколокиЗа барэдэ данышмышыг. Лакин систем, Ьэмин бэднам систем бундан ирэли кетмэЗэ имкан вермэ-мишдир. Кулунч вэзиЗЗэт ja-ранырды: этраф муЬити чирк-лэндирэн заводларын вэ бир-ликлэрин рэЬбэрлэри Али Советин еколокиЗа комисси-Засынын узвлэри олурдулар. Башга сезлэ, Ьаванын тэ-мизлиЗи учун мэс’улиЗЗэт дашыЗанлар мэс’улиЗЗэтдэн кэнарда галырдылар. Мэн башлыча фэрги сэ-мим-гэлбдэн бир шеЗдэ кер-мэк истэЗирэм — инди кон-cencnja онун реаллыгына дэ-рнн инамла Ьазырланмыш-дыр вэ бу нэЬэнк иши АзэрбаЗчанын Ьэгиги вэтэнпэр-вэрлэри кермушлэр. Буна керэ дэ эминэм ки. республика рэЬбэрлиЗинин кемэЗи илэ консепсиЗа планлы шэкилдэ вэ ардычыл ЬэЗата кечирилэчэкдир. Бир дэ ки, ajpbi чур ола билмэз, олма-малыдыр! — Башга сезлэ, сез ишэ чеврилэчэк? — ШубЬэсиз вэ Ьекмэн. Ахы эввэллэр дэ елми ба-хымдан дузкун гэрарлар, програмлар гэоул едилирди. лакин буилар кезэл шуарлар олараг галырды. Инди заман башгадыр. Г эти аддым-лар атылмалыдыр. 0з najbi-ма деЗим ки. истэр Девлэт ЕколокиЗа вэ Тэбиэтдэн Ис-тифадэЗэ Нэзарэт Комитэси. истэрсэ дэ, АзэрбаЗчан Ja-шыллар НартиЗасы консепси-Занын бутун муддэаларыны najaTa кечирмэк учун езлэ-риндэн асылы олан Ьэр шеЗи едэчэклэр. КонсепсиЗанын муэллифлэри дэ буну арзу-ламышлар, зэннимчэ, республиканын бутун ичтимаи Ьэрэкатлары, пэр бир вэтэн-дашы да буну арзулаЗыр. КонсепсиЗанын сырф елми хусусиЗЗэтлэринэ кэлдикдэ исэ дезэ билэрэм ки. о. еколокиЗа елминин эн сон на-илиЗ^тлэринэ йсасланмагла, бэшэриЗЗэтин топладыгы. инсанын истеЬсал фэалиЗЗэ-тинин вэ тэбиэтин аЬэнкдар инкишафы принсиплэринин тарихи практикада Зохлан-мыш тэчрубэси нэзэрэ алын-магла Ьазырланмышдыр. Эл-бэттэ. муэллифлэр АзэрбаЗчанын вэ бутун ЗагафгазиЗа белкэсинин хусусиЗЗэтини нэзэрэ алмышлар. Ajpbina геЗд етмэк истэЗирэм ки, чох-саЗлы муэллифлэр коллек-тивинэ Урхан Элэкбэров. Рафиг Гасымов кими дунЗа-да танынмыш алимлэр. Ог-таЗ Чэфэров, Эсэд Казымов, Фикрэт Чэфэров кими Зук— сэк ихтисаслы мутэхэссислэр дахилдир. Лашыллар Ьэрэ-катынын кэнч алимлэри дэ чохлу фаЗдалы идеЗалар вер-мишлэр. ДаЬа бир мэсэлэ. КонсепсиЗа Ьэр чур еЬкамдан узаг-дыр, сиЗасилэшдирилмэмиш-дир. Бурада Ьэр шеЗ Залныз бир мэгсэдэ — догма диЗа-рын тэбиэтин и вэ орада jamajaH инсаны Захынлашан еколожи фэлакэтдэн хилас етмэЗэ табе едилмишдир. — Догруданмы вэзиЗЗэт бу гэдэр чнддидир? — Суалыныз чох Зумшаг сэслэнир. Бу кун вэзиЗЗэти беЬран кими сэчиЗЗэлэндир-мэк олар. Лакин эн горхулу-су одур ки, тэбнети муЬафи-зэ тэшкилатларынын, елэ бизим комитэнин езунун дэ инкишафы вэ тэчЬизаты илэ багЛы мэсэлэлэр, демэк олар. .умумиЗЗэтлэ., Ьэлл едилмэ-мишдир. Она керэ дэ биз бу кун узагы керэ билмэЗэн, мэн деЗэрдим ки, бикаиэ си-Засэтин ачы бэЬрэсини дад-малы олуруг. Мэ’лум олдугу кими, биз сырф будчэ тэш-килатыЗыг. Бир парк, мэсэ-лэн, Гарабаг милли парны |аратмаг учун 15—20 мил-|он манат лазымдыр, биз исэ бир нечэ белэ парк Заратма-гы нэзэрдэ тутмушуг. Кэлэчэк барэдэ Ьеч ким душун-мэк истэмэмишдир. Топхана эЬвалатыны Задыныза са-лын. Бизим башабэла рэЬ-бэрлэр онун статусу барэдэ эн сон анда эл-а]ага душду-лэр. Ьалбуки Топхана тэкчэ бизим халгымыза деЗил, Ьэм дэ бутун сивилизасиЗалы дун-ЗаЗа мэнсуб милли сэрвэтдир. 0зунэ гаршы душунулмэмиш мунасибэт, ез лэЗагэтинэ Ьер-мэтсизлик ахырда кэтириб фэлакэтэ чыхармышдыр. — Ариф бэЗ, зэЬмэт ол-маса, АзэрбаЗчандакы умУми еколожи вэзиЗЗэт барэдэ гы-сача мэ’лумат верни. — Сон вахтлар вэзиЗЗэт сон дэрэчэ кэскинлэшмиш-дир. Ири шэЬэрлэрдэ атмосфер Ьавасынын чирклэнмэ сэвиЗЗэси Зол верилэн нор-малардан бир нечэ дэфэ Зук-сэкдир. Хэзэр дэнизинин чирклэнмэси проблеминэ онун сэвиЗЗэсинин фэлакэт-ли шэкилдэ галхмасы да элавэ олмушдур. Ичмэли су гытлыгы кучлэнмишдир, еро-зиЗа просеслэри зэ мешэлэ-рин азалмасы просеси арт-мышдыр. Кэнд тэсэрруфаты раЗонларында — Кур—Араз овалыгында вэ Лэнкэран — Астара зонасында олдугча агыр вэзиЗЗэт Зараныр. Уч-дантутма памбыг вэ тэрэвэз биткилэринин бечэрилмэси торпагын пестисидлэрлэ чирклэнмэсинэ. бунларын грунт суларына вэ ичмэли су тэчЬизаты мэнбэлэринэ га-рышмасына сэбэб олмушдур. Тээссуф кн, проблемлэрин сиЗаЬысыны чох узатмаг олар — АзэрбаЗчан кечмиш ССРИ-нин еколожи бахым-дан кэркин белкэлэринэ аид-дир. — Бизи бу ачыначаглы вэзиЗЗэтэ нэ кэтириб чыхармышдыр? — Еколожи проблемлэрин бир чохунун коку республика халг тэсэрруфатынын та-рихэн Заранмыш вэ инди дэ галмагда олан структурун-дадыр. Нефт-газчыхарма, нефт е’малы, кимЗа сэнаЗеси вэ бунларла баглы саЬэлэр сэнаЗе нотенсиалымызын эсасы олараг галмагдадыр. ХеЗли Ьэчмдэ су, енержи иш-лэдэн вэ беЗук мигдарда зэ-рэрли туллантылар верэн бу муэссисэлэрин беЗук эк-сэриЗЗэти Бакы вэ СумгаЗыт сэна]е зонасында чэмлэш-мишдир. Лакин Ьэр шеЗи структуру н узэринэ Зыхмаг пробле-ми бэситлэшдирмэк демэк оларды. Тоталитар режимин кэдэрли ад чыхармыш 74 или мисилсиз зиЗан вурмушдур. «Ьамысыны алмаг. эвэзин-дэ Ьеч на;*дагэмэк» cHjace-1 ти, АзэрбаЗчанын. Ьэм дэ ,тэкч? АзэрбаЗчанын деЗил, еЬтйЗа[тларына мустэмлэкэ-чи мунасибэт, истэр сэнаЗе-дэ, истэрсэ дэ кэнд тэсэрру-фатында гэсдэн Зарадылан уЗгунсузлуг — бунларын Ьа-мысы зэнкин вэ сэхавэтли ди]арымызын еколокиЗасына тэ сир кестэрмэЗэ билмэзди. Мэсэлэн, arpap-caHaJe ком-плексиндэ коммунист режи-минин тэгдир етдиЗи бэднам рекордлар ардынча гачараг тэбии-иглим шэраити, тор-пагдан истифадэ вэ экинчи-лиЗин елми эсаслары, садэчэ олараг кэндли тэчрубэси ин-кар едилирди. Нэтичэдэ чох-эсрлик тэкамул нэтнчэсиндэ Зетишдирилмиш вэ Залныз бизим республикаЗа хас олан эн’энэви биткилэр вэ кэнд тэсэрруфаты истеЬсалы усул-лары итирилмишдир. Су обЗектлэриндэ, о чум-лэдэн ОхчучаЗын текулдуЗу Зердэн башлаЗараг Араз ча-]ында Заранмыш февгэл’адэ вэзиЗЗэти анчаг дагылмыш империЗа рэЬбэрлиЗинин сэЬ-лэнкарлыгы илэ изаЬ етмэк мумкундур. Ермэнистанын муэссисэлэри чэзасыз шэкилдэ. кечмиш Иттифагын тэбиэти муЬафизэ органла-рынын кезу гаршысында узун иллэр naja зэЬэрли туллантылар атмышлар. Бу кун ОхчучаЗда агыр металларын мигдары Зол верилэн Ьэддэн 100 (!) вэ даЬа чох дэфэ ар-тыгдыр. Тэбии муЬитин вэзиЗЗэтинэ тэ’сир едэн сэбэб вэ амиллэ-рин Ьамысындан мусаЬибэ чэрчивэсиндэ данышмаг мум-кун деЗилдир. Лалныз ону rejfl етмэк истэЗирэм ки, бутун бунлар консепсиЗада диг-гэтлэ тэсвир едилмиш вэ тэЬлил олунмушдур. — Ариф бэЗ, КонсепсиЗанын муэллифлэри еколожи вэзиЗЗэти сабитлэшдирмэк учун нэ тэклиф едирлэр? — Ьэр бир консептуал модел субут олунмуш вэ тэч-рубэдэ сынанмыш принсип-лэрэ эсасланмалыдыр. Кон-сепсиЗамызын эсасыны этраф муЬити горумагын вэ тэбиэтдэн сэмэрэли истифадэ етмэ]ин мэгзи кими беЗнэлхалг бирлик тэрэфиндэн тэс-диг олунмуш ганунлар вэ муддэалар тэшкил едир. — Ьэмин принсиплэр нэдэн ибарэтдир? — Биринчи принсип би-осфери горумагдыр. Биз Ьа-ваны вэ cyjy чирклэндирэн, торпага вэ онун сакинлэри-нэ зиЗан вуран Ьэр Ьансы мэнбэнин бурахдыгы зэЬэрли маддэлэри азалтмалыЗыг, онлары мэЬв етмэЗэ чалы-шачагыг. Икинчи принсип тэбии еЬтиЗатлардан фаси-лэсиз истифадэ етмэкдир. Биз бэрпа олуна билэн су, торпаг вэ мешэ кими тэбии еЬтиЗатлардан фасилэсиз истифадэ етмэЗэ чалышмалы-Зыг. Учунчу принсип тул-лантылары аз^лтмаг вэ мэЬв етмэкдир. Дердунчу прин- сип енержидэн душунулмуш шэкилдэ истифадэ етмэкдир. Бешинчи принсип риски азалтмагдыр. . Биз тэЬлукэ-сиз технолокиЗалар тэтбиг етмэк, истеЬсалы дузкун тэшкил етмэк вэ гэза вэзиЗ-Зэтлэринэ даим Ьазыр олмаг Золу илэ вэтэндашларымызын сагламлыгы вэ эразнлэрими-зин тэЬлукэсизлиЗи учун риски азалдачагыг. Алтын-чы принсип тэЬлукэсиз мэЬ-сулларын вэ хидмэтин мар-кетингидир. Алычыларымы-за онларын сагламлыгы, этраф мупит вэ истифадэ учун тэЬлукэсиз мэЬсуллар са-тылмасына вэ хидмэтлэр кестэрилмэСинэ наил олма-лыЗыг. Деддннчи принял зэрэрэ керэ компенсас£)а вермэкдир. Тэбиэтэ вуру-лан Ьэр Ьансы зэрэр учуй мэс’улиЗЗэти ез узэримизэ кетурачэк. тэбиэтин там бэрпа едилмэси учун Ьэр чур ca’J кестэрэчэЗик. Сэккизин-чи принсип ашкарлыг. вэзиЗЗэт Ьаггында кениш мэ’лумат вермэкдир. HahajaT, доггузунчу принсип керулэн ишэ гиЗмэт вер-мэк вэ Ьэр ил инспекси]а апармагдан ибарэтдир. Керулэн ишэ вэ тэбии муЬитин вэзиЗЗэтинэ Ьэр ил гиЗмэт верэчэк, тэбиэтин муЬафизэ-синэ дайр мустэгил тэфтиш тэдбирлэри кечирэчэк, нэти-чэлэрини исэ ичтимаиЗЗэтэ чатдырачагыг. KoHcencnja-мызын эсасыны тэшкил едэн принсиплэр Ьаггында гыса-ча бунлары деЗэ билэрэм. — Ариф бэЗ, пешэкар ол-маЗан адамлара да аЗдындыр ки, бу принсиплэри Ьэ]ата кечирмэк учун чох беЗук сэ’З-лэр вэ кулли мигдарда вэ-сайт лазымдыр. — Ьаглысыныз. Сэлэфлэ-римизин вэ муасирлэримизин душунулмэмиш Ьэрэкэтлэри вэ бэ’зэн Ьэтта чинаЗэт ха-рактери дашыЗан сэЬлэнкар-лыгы бизи чох чэтин вэзиЗЗэтэ салмышдыр. Дагытмаг — дагыдыланы бэрпа етмэк-дэн Ьэмишэ асандыр, лакин бэрпа ишлэрини кермэк лазымдыр. Мэсэлэ бу шэкилдэ дурур: олум, ja елум. Башга Зол Зохдур. Кулли мигдарда вэсаит лазымдыр. Анчаг бу мэсэлэ-дэ хэсислик етмэк олмаз. Мэ’лумдур ки, хэсис ики дэфэ хэрчэ душмэли олур. Елэ бир вэзиЗЗэт Зарана билэр ки, бир дэфэ хэсислик едэндэ икинчи дэфэ хэрч rojMara ehTHja4 галмаз, иш-ишдэн кечэр. Сэ’Злэрэ кэлдикдэ, онлары бирлэшдирмэк олар. Фэлакэтдэн бирликдэ чыхыш Золу тапмаг нисбэтэн асандыр. КонсепсиЗада деЗилир , ки, АзэрбаЗчан Республикасынын этраф муЬити горумаг саЬэсиндэ харичи сиЗасэти беЗнэлхалг эмэкдашлыг зэ-мнниндэ формалашмалыдыр. Бу саЬэдэ муэЗЗэн тэчрубэ топламышыг. Хэзэрин хилас едилмэсинэ дайр биринчи беЗнэлхалг конфрансы вэ онун нэтичэлэрини нэзэрдэ ту ту рам. Ьазырда мустэгил АзэрбаЗчан ewwioKHjaja дайр беЗнэлхалг конвенсиЗала-ры вэ сазишлэри нэзэрдэн кечириб имзаламаг саЬэсиндэ фэал сиЗасэт Зоритмэли-дир. Бу сэнэдлэр бир чох да-хили проблемлэримизин дэ Ьэллинэ кемэк едэр. Белэ сиЗа^этин илк нуму-нэлэри Заранмышдыр. БМТ-нин этраф муЬит вэ инкишаф мевзусунда кечирдиЗи умум-дунЗа конфрансында АзэрбаЗчан нума]эндэ ЬеЗ’эти илк дэфэ иштирак етмишдир. ДунЗанын бир чох елкэлэри-нин нумаЗэндэ ЬеЗ’этлэри сэ-на]ечэ инкишаф етмиш вэ инкишаф етмэкдэ олан елкр-лэр арасында еколокиЗа саЬэсиндэ глобал эмэкдашлы-гын перспективлэрнни му-эЗЗэнлэшдирмэк учун Рио-де-ЖанеЗроЗа кетмишлэр. эмэкдашлыг хэттинэ галачагыг. Зэннимчэ. рэЬбэр ишчилэрин садиг бэ’зи муга- Ьеку- вимэтинэ бахмаЗараг. мэт бу ишдэ бизэ тэ’сирли Зардым кестэрэчэкдир. Эсассыз данышмамаг учун чэми бир мисал кестэрэчэ-Зэм. Девлэт ЕколокиЗа вэ Тэбиэтдэн ИстифадэЗэ Нэзарэт Комитэсинин мэнфи рэ’З вермэсинэ 6axMaJapar, Азэр- нрокат. суперфосфат, алуми-ниум заводларынын рэЬбэрлэри бизим коллекиЗаЗа му-вафиг сурэтдэ сырави муфэт-тишлэрй. сех рэислэрннин ше’бэ рэислэринин муавин-лэрини вэ с. кендэрмишлэр, бэ’зилэри исэ Ьэтта дэ’вэти-мизэ мэЬэл гоЗмамышлар Инди вэзиЗЗэт кекундэн дэ-]ишир. Милли Мэчлис бизим KOMHTaJa этраф муЬитин му-Ьафизэси вэ 'тэбиэтдэн ис-тифадэЗэ нэзарэт мэсэлэлэ- баЗчан Республикасынын he- риндэ устунлук статусу веку мэт нумаЗэндэ heJ’aTH рилмэси барэдэ гэрар гэбул МЛБ нума1энлэлэоинин my- етмишдир. Бу исэ о демэк- МДБ нумаЗэндэлэринин му шавирэсиндэ (Москва шэЬэ- 8и, # 8 феврал 1992-чи ил) [евлэ?лэрарасы Еколожи Шура вэ эмэли орган — шуранын катиблиЗи Зарадыл-масы Ьаггында сазишн имза-ламышдыр. Биз буну Итти-фаг структурларынын бэр-пасы учун бир тэЬлукэ Ье-саб едир вэ бу фикирдэЗик ки. белэ тэ’сисатын Зарадыл-масы республиканын мэна-фелэринэ тохунур. Инди дун-Занын бутун девлэтлэри илэ. мухтэлиф бе]нэлхалг еколожи тэшкилатларла икитэ-рэфли сазишлэр Золу илэ кетмэк лазымдыр. — КонсепсиЗада гоЗулан бир чох глобал мэсэлэлэрин Ьэлли, шубЬэсиз, «беЗук адамларыи» мэнафеЗинэ то-хуначагдыр. Демэли, зсасын-да ганун дурачат «ЬакиииЗ-Зэт тэтбиг етмэк лазымдыр»... — Биздэн етру агрылы мевзуЗа тохундунуз. Иш бу-расындадыр ки, кечмиш Иттифагын тэбиэти муЬафизэ ганунверичилиЗи декларатив характер дашыЗыр вэ беЗнэлхалг конвенсиЗаларын муд-дэаларына чаваб вермирди. Ьэмин сэЬвлэр республика ганунларында да вар. Республика вэ Зерли идарэетмэ органларынын тэбиэтдэн пул-лу истифадэЗэ кечмэлэри просеси индиЗэдэк гаЗдаЗа са-лынмамышдыр. Еколожи вэ-зиЗЗэтин пислэшмэсинин гар-шысыны алмаг лазым кэлэн-дэ игтисади методлар тэтбиг едилмир, тэбиэти муЬафизэ фэалиЗЗэтини малиЗЗэлэш-дирмэЗин мэнбэлэри муэЗЗэн олунмамышдыр. Инвес-тисиЗа сиЗасэтиндэ дэ сэЬвлэр вар. тэЬлукэли истеЬса-латлар учун еколожи норма-тивлэр вэ мэЬдудиЗЗэтлэр Зохдур вэ с. Бизим дввлэт комитэси ганунверичилик тэшэббусу илэ чыхыш едэрэк тэбиэти муЬафизэнин вэ тэбии еЬтиЗатлардан нстифадэнин эсас мэсэлэлэрини тэнзимлэЗэн сэнэдлэр пакети Ьазырла-мышдыр. Бу сэнэдлэрин эсасыны «Тэбиэти муЬафизэ вэ тэбиэтдэн истифадэ паггын-да» АзэрбаЗчан Республикасы Гануну тэшкил едир. АзэрбаЗчан парламентинин музакирэсинэ тэклиф едилэн ганунверичилик сэнэдлэрн тэбиэти муЬафизэ ганунвери-чилиЗини беЗнэлхалг норма-лара уЗгунлашдырмаг саЬэсиндэ Залныз илк аддымлар-дыр. Бу кун билдирмэЗэ шадам ки, Зуксэк вэзифэли бэ’зи кечмиш рэЬбэрлэрин гыз-гын мугавимэтинз бахмаЗа-раг, АзэрбаЗчан Милли Мэч-лиси тэгдим етдиЗимиз га-нунверичилик актларыны гэбул етмишдир. Бурада хаты рлатмаг Зеринэ душэр ки, эввэллэр республика рэпбэр-лиЗи тэрэфиндэн еколокиЗа-нын еЬтиЗачларына мэс’улиЗ-Зэтсиз мунасибэти керэн назирликлэрин, баш идарэ-лэрин, бирликлэрин вэ муэссисэлэрин рэЬбэрлэринин бир чоху да белэ Ьэрэкэт едирди. Мэн бир илдэн ар-тыгдыр ки. девлэт комитэ-синдэ ишлэЗирэм ве бу муд-дэт эрзиидэ вахты чатмыш мэсэлэлэрин музакирэси за-маны АзэрбаЗчан Дэмир Ло-лунун, Азэринефт Дввлэт Консернииин, СумгаЗыт бору- САИУХУП ИКИНЧИ h 9 J А Т Ы 33 им* «...Мшиэрлэ адамын с эскиз сэс »у«. •ал ады АзэрбаЗчанын хэрштэсшндэш скдкшпш окр ра* Шурасы мэсэлэнн Ьэртэрэфлк вЗриот»*, ону музакжрэ едэчэк вэ конкрет сезуну деЗэчэждир». Бу сэтнрлэр гэзетнмнзнн 1992-чж нл 30 3*“Р рэснндэ дэрч олунмуш «Отуз уч к дар раЗояунун СэфэрэлнЗеа эонасм рнр?» адлы Зазыдан кетурулмушдур уч нлдэн сонра J« Хнн-нэлэр баш вер- Бу сэтнрлэр гэзетнмнзнн “Да ДэРч <    ^ дар _ раЗояунун Гэзетнн чьтлнындан 20 кун сонра, феаралын 18-да АзэрбаЗчан Республикасы Адн Сон^тшнн сы оэ сезуну дедн вэ республнкамызын хэрнтэсннэ дам бнр раЗонун — Самухун ады душду. — Эслиндэ Самух JeHH нун 2358 баш гоЗуну фер-paJoH деЗил. 1954-чу илэдэк белэ бир раЗон варды. Мин-кэчевир електрик стансиЗасы ниша олунаркэн Самухун он-ларча кэндн. мин Ьектарларла мешэ золагы су алтында галды. ЭЬалинин эксэриЗЗэти БэрдэЗэ, Минкэчевирэ кечу-рулду. Бэ’зи аилэлэр Кэнчэ-]э, Ханлара кетди. PaJoHyH адыны дэЗишдириб Сэфэр-элиЗев гоЗдулар. 1959-чу илдэ исэ тамамилэ лэгв едиб эразисини КэнчэЗэ, даЬа сон-ia Ханлара бирлэшдирдилэр. алныз 33 илдэн сонра Ьагг-эдалэт ез Зерини тапды вэ Самух раЗону бэрпа олунду. Лери кэлмишкэн. раЗонуму-зун 51 мин нэфэр сакини адындан «Халг гэзети*нэ бу беЗук проблеми вахтында галды рдыгына керэ миннэтдар-лыгымы бклдирирэм. МусаЬибимин —    Самух раЗон ичра ЬакимиЗЗэтинин башчысы. АзэрбаЗчан Республикасынын халг    депута ты Шэмистан МустафаЗевин бу гыса мэ’луматындан сонра ондан бир сыра мэтлэблэ-ри аЗдынлашдырмагы хаЬиш етдим. — Ьэмин Зазыдан сонра редакснЗамыза онларча нэк-туб. телеграм дахил олмуш-ду. Муэллифлэрин эксэрнЛэ-тн разылыг едирди    Лакни гэзетнн чыхышына    мэнфя мунаснбэтннн бнлднрэнлэр дэ варды... — PaJoHyH аЗрылмасы ceh-бэти чох дан кедирди. Ьэр дэ- э дэ Ханлар раЗонунун рэЬ-эрлэри буна мане олурдулар. ъ етмишдир. ьу дир ки. ииди бутун дэрэчэ-дэн олан рэЬбэрлэр еколокиЗа саЬэсиндэ керулэн иш барэдэ ганунверичилик гаЗда-сынча чаваодеЬ олмалы вэ конкрет шэкилдэ Ьесабат вермэлидир. Демэли, онларын бу саЬэдэки фэалиЗЗэти илэ баглы тэдбирлэр дэ ке-рулэчэкдир. Инди биз Милли Мэчлисин тапшырыгы илэ девлэт комитэси паггында JeHH эсаснамэ ЬазырлаЗырыг. Бир сезлэ, иш баш дан ашыр. — Арнф 6aJ, бу кун еколокиЗа мэсэлэлэря бутун дун-Заны нараЬат еднр. Jep курэ-снннн халглары бэшэрнЗЗэ-тнн кэлэчэЗя учун тэшаяш кечнрнрлэр. Лакни е’тнраф едэк кн, кечмиш ССРИ-ннн сыравн вэтэндашы проблемки глобаллыгыны дэрк етмэЗэ Ьэлэ там Ьазыр деЗнл-днр. Бунсуз нсэ еколожи нэ-знЗЗэтдэ Захшылыга дотру Ьэр Ьансы дэЗнпшклнкдэя данышмаг белэ чэтниднр. — Мэн даЬа дэринэ ке-дэрдим. Еколожи тэЬсилин ашагы сэвиЗЗэси, ади еколожи ганунлары вэ принсиплэри билмэмэклэ тэкчэ еколо-киЗадан узаг адамлар деЗил. Ьэтта билаваситэ этраф муЬитин муЬафнзэси мэсэлэлэри илэ мэшгул олан мутэхэссис-лэр арасында да растлашмаг мумкундур, мэн пэлэ мухтэлиф сэвиЗЗэли рэЬбэрлэри демирэм. Кечмиш Иттифаг-да еколожи тэЬсил инди «Мичурин кенетикасы» вэ «лы-сен кочу луг» кими танынан сиЗаси фырылдагчылыгла эвэз едилмишди ки. бу да учдантутма еколожи савад-сызлыга кэтириб чыхармышдыр. Инди оу истигамэтдэ дэЗишикликлэр баш верир. Лакин тэкчэ мутэхэссис еко-логларын Ьазырланмасыны деЗил. Ьэм дэ ашагы синиф-лэрдэн башлаЗараг орта мэк-тэбдэ еколоки]анын бир фэни кими тэдрисини эЬатэ едэн девлэт програмы кэрэкднр. Бу просесдэ кутлэви ин-формасиЗа васитэлэринин — телевизиЗанын, радионун, кутлэви нэшрлэрин ролу бе-Зукдур. Еколожи тэЬсилдэн данышаркэн геЗд етмэк истэ- ам ки, девлэт комитэси линии еколожи тэрбиЗэ-синэ. АзэрбаЗчан ичтимаиЗ-Зэтинин этраф муЬитин саг-ламлашдырылмасында кениш иштиракына дайр комплекс план» Ьазырламыш-дыр вэ республиканын директив органлары ону тэсдиг етмишлэр. Биз Ьэмчинин «ФэрЗад» гэзетинэ вэ «АзэрбаЗчан тэбиэти» журналына кемэк мэгсэдилэ дотасиЗа аЗырырыг. Ахырда геЗд етмэк цстэЗи-рэм ки. еколокиЗа мэсэлэлэ-риндэ. нечэ де]эрлэр. буз сынмышдыр. Девлэт тэшки-латлары вэ ичтимаи тэшки-латлар бизэ тэрэфдардыр-лар, республикада Лашыл-лар ПартиЗасы Зарадылмыш-дыр, этраф муЬити мудафиэ едэн ичтимаи Ьэрэкат вар. Гаршыда исэ бизи беЗук вэ олдугча мэс’улиЗЗэтли иш кезлэЗир, халгымызын кэлэ-чэЗи бу ишня мувэффогиЗЗа-тиндэн асылыдыр. — СеЬбэтэ норэ саг ожущ, бу чэтян Зонда снзэ угурлар дялэЗярях. СеЬбэтя аннрды: X. ИМАНОВ, Азэринформун мухбнря. мер тэсэрруфаты ады илэ бир институт тэлэбэсннэ ве-рнлиб. 0зу дэ сэиэдснэ-фи-лансыз. Кэнд эЬалисииэ мэх-сус гышлаг, За таг вэ экин саЬэлэри дэ онун кими. Муэссисэ вэ тэшкилатла-рын будчэси дэ бах белэчэ, геЗри-гануни Золларла даты-дылыб. Инди адамлара эмэк Ьаггы вермэЗэ пул тапмырыг — Он беш ял авмл Ахундов адына совхоза директор тэ’Знн олунаркэн дэ беле чэ-тннлянлэрлэ гаршылашмыш-дыныз. Амма соярадан бу совхозу ресиублннаяын эн ня-кяшаф етмяв тэсэрруфат-ларыядан бнрянэ ченярэ бнл-дяняз. Ьэтта сязя чох вахт Ннкятнялэ мугаЗнсэ еднр-лэр. — Лэгин демэк истэЗнрси-низ ни. тэсэрруфатчылыгда муэЗЗэн тэчрубэм вар. Дан-мырам вэ тэваэекарлыгдан узаг олса да Ахундов адына совхозу башга тэсэрруфатда-ра мисал кестэрирэм. Эн беЗук бела тэсэрруфат рэЬбэрлэринин тэсэрруфат-сызлыгыдыр. ишэ озлэрниин нэзарэтсизлиЗидир. РаЗоиу-музда 15 совхоз вэ бир колхоз вар. ЭксэриЛэтн кэлнр-лэ ишлэЗир Узумчулук. мал-дарлыг саЬэлэри инкишаф етдирнлиб. Амма нмканлар-дан истифадэ бизи гане ет-мир. Барамачылыгы бэрпа етмэЗэ чалышырыг. РаЗон тэшкил едилэндэи сонра 10 мин тут тинки экнлиб. Кэрэк Ьэр ил азы 30 Нектар тут багы салаг. Кэлэн илдэн бир нечэ совхоз ипэк гурду бэслэнмэсинэ башлаЗачаг. Биз хурма (хирнмк) истеЬсалы илэ дэ мэшгул олмаг 63 ради л миш ajpbi-ajpu адам-ларын адындан Jyxapbwapa телеграм кендэрилиоди. Ре-даксиЗаныза кэлэн бэ’зи те- леграмлар да Janw квЬнэ    _________ ссенаринин давамы имиш. фикриндэЗик. Ьэр совхозун взунуз фикирлэшин. Ханла- буна имканы вар. Лахын кэ-пын даглыг зонасында Jauia- лэчэкдэ Ьэм барана. Ьэм дэ )ыб ншлэЗэн ади адамларыи нэЗинэ кэрэкдир ки. paJoH ики, Jepa аЗрылсын. Ja аЗрыл-масын. — Белэ чыхыр ня, Зенм раЗонун Зарадылмасы эсасэн ашагы зонанын тэлэбн ядн. — Елэдир, адамлар эзиЗ-J3T чэкирдилэр. Ади бир ара-]ыш алмаг учун бэ’зэн Jy3 километрдэн артыг мэсафэ гэт едиб раЗон мэркэзинэ кетмэли олурдулар. Дикэр хурма мэЬсуллары илэ харнчи базара чыха билэчэЗнк. Кэнчэдэки «Туран» ассосна-си1асы илэ мугавнлэмиз вар. Ьинднстаиа. JanoHHjaJa вэ дикэр харичи елкэлэре мэЬсул кондэрмэклэ хеЗлн вал-Зута элдэ етмэк олар. Реки-онда мешэ эолагынын чох-лугу арычылыг кими кэлнр-ли саЬэнин инкишафына шэ-раит JapaAbip. Эн беЗук проблемлэримиз- тэрэфдэн иписадиЛата pah- дон бири судур. Тортглары-бэрлик чэтинлэшмишди. О мыз эсасэн артеэиан гу)ула кун Курчустанла сэрЬэддэ ры Ьесабына суварылыр ки, Зерлэшэн Бурунговаг кэнди- бу да тэлэбатын анчаг 60 фа- нэ кетмишдим. Чамаат бизи коруб ЬеЗрэтлэнди. Сэн де-мэ. сон 30 —35 илдэ Ханлар раЗону рэЬбэрлэринин бу кэндэ ajarbi дэЗмэЗиб. Елэ идарэчилиЗин олмама-сынын. нэзарэтсизлиЗин нэ-тичэсидир ки, кэнддэ бирчэ сосиал обЗект белэ тикилмэ-Зиб. АзэрбаЗчанда чэтин ки. Бурунговаг кэнд мэктэбинэ бэнзэр икинчи мэктэб бина-сы тапмаг олсун. Дикэр кэнд-лэрдэ дэ B93Hjj3T Jaxiubi деЗил. — Ахы снзин тэсэрруфат-ларыя эксэрнЗЗэтн кэлирлэ ншлэЗяр, тэкчэ узумдэн ь»р ял мнлЗон манатларла нгтн-садн сэмэрэ элдэ олуиур. — Адама агыр кэлэн дэ елэ буду р. Нэдэнсэ тэсэрруфат рэЬбэрлэри Ьеч бир им-кандан истифадэ етмэЗиблэр. Дикэр чох муЬум саЬэлэр. х\сусэн ЬеЗвандарлыг баш-лы-башына бурахылыб. Гуш-чулуг тамамилэ мэЬв едилиб. Бэ’зэн дэ мутэрэгги иш усул-ларынын тэтбиги ады илэ агласыгмаз эмэллэрэ ал атыблар. Мэсэлэн, бизим раЗон Зарадылмаздан чэми уч кун эввэл «Кэнчэ» совхозу- изини eAajHp. Шэмкнрдэн чэкнлэн Кур су каналы ра-JoHyH дуЛэркэзиндэн кечир. ТалеЗимиз бу канал дан чох асылыдыр. Лакин тикинти ачы багырсаг кими уэаныр. Дикэр муЬум вэзифэлэр-дэн бири эЬали учун JeHH иш Зерлэринии тэшкил еднлмэ-сидир. РаЗонумуэа гачгын ахыны элавэ гаЗгылар Japa-дыб. Тэкчэ Гарабагдан 320 аилэ — Зэ’ни мин нэферэ Захын гачгын гэбул етмншик Ьамысы мувэггэти ишлэ тэ -мии олунуб. Зардым алыб. Бундан элавэ. Ханларын Сарысу кэндинэ 150 мни манат лыг. КоранбоЗ* 400 мин манатлыг, Гарабага 1 милЗон манатлыг эрзаг мэЬсуллары кендэрмишик. Кэлбэчэрлилэ-рин Ьесабына 150 мин манат пул кечурмушук. Бу Ьагда она керэ сеЬбэт салдым кн раЗонун Зени Зарадылмасына вэ тэбии кн. проблемлэринин f чохлугуна daxMaJapar езуму-зэ гапаныб галмамышыг. ча-чаат республиканын чэтин-ликлэринэ биканэ деЗнл. СеЬбэтя Заады: Ьамлет ГАСЫМОВ, «Ханг гээетя»няя мухбарн. КИЛСЭ ТЭ'МИР ОЛУНУР. КИМИН УЧУН? Чамаат Бакыдакы ермэни килсэсинин тэ’мириндэн на-раЬат олуб rapa фикирлэрс душуб. Бакылыларын нара-Ьатлыгыны мэдэниЗЗэт на- вэ мэдэниЗЗэтнмнз учуй эЬэ-миЗЗэти ЬамыЗа балли олса да, бир факты нэзэринизэ чатдыраг: Гарабагын даглыг патлыгыны иадопп.j-.    —- Ьиссэсиндэ вэ Ермэнистанла зиринин муавини Шамил Са- сэрЬэд раЗонларда артыг хеj-дыгова чатдырдыг. *    ли Ьиссэси дагылмыш абндэ- — Ермэни килсэскндэ Мэ- лэрин чертЗожлары бу «Дарэ-дэниЗЗэт Назирли)инин хусу- нин дарысгал вэ мумфизэ-си елми бэрпа najnha ида- сиз архивиндэ рэси Зерлэшэчэк. ГакгымбэЗ Абидэлэрин озун\ мэсчиди дин да рл ара гаЗта- бмлмэдик, кэлэчэкдэ рылмыш, бу вахтачан Ьэмин етмэк учун Ьеч олмаса черт-мэсчиддэ HUUiaJdH ме’марла- Зожларыны гору мал ыЗыгбе-ра исэ бина верилмэмишдир. лэ пдмэтли сэиэдлэ|р УЧУ* Биз ермэни килсэсини Ьэмин и дара учун уЗгунлаш-бур олмушуг. ajHha идарэсинин эмэк-дашлары исэ мэсчиддэн чы-хыб килсэдэ мэскунлашма-гын элеЗЬинэдирлэр. Амма керунур, Бакы Совета шэ-Ьэрдэки биналары анчаг ко-mhcJoh дуканлары учун сах-ла]ыр. Эслиндэ Ьеч Гасым-бэЗ мэсчиди дэ бу идарэ учун элверишли деЗилди. Бэрпа-чыларын ишииин тарихимиз é тибарлы дырмага мэч JI лэ ермэни кнлсэсн унвандырмы? ШэЬэрин кур Зериндэкм архнтектурасы исэ сечилэн аэ бу вахтачан фнтнэ-фэсад. азэрбаЗчанлылар wejhrna тэблягат Зувасына чеврилмиш ермэни килсэснндэн нндн ермэни фашизмини ифша едэн мэркэз кими истифадэ етмэк олмазмы? Фанг НОВРУЭОВ, «Ханг гээетн»! а ;