Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 16, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r03ETH    ^ «t BMp/IMKiiepMH, l\/!Y3CCMCSJT(0plMH, KGIViMepCMja B3 XYCyCM cbMpMajmapbiH pahoapjiapMHWH HasapiiHa! Pecnyó/iHica 0MTaa Biipxacbi 6y vin MjyayH 9-11-A3 japMapKa-ayKcwoH aa aMur ÓMpxa happannapbi KeHHpidp. OpaAa MCTehca/iaT-TexHMKM Ta’jMHaT/ibi^ Mahcy/i/iap, xaMMaxi, aeaAaH/ibir, KOMn/ieKT/iaiuAMpMHM m9 My/iar/iap ea jejMHTM Mahcy/iiiapbiHbi carbiH a/iMar o/iap. dKap Cm3 MiuKYsap napTHjop/iapbiHbrsbiH AaHpaciiHM KeHHLUiiaHAi^pMaK, 03 MahcyjiiiapbiHbi3bi caTbiLua rojMar, jaxyA oH/iapbi, caAdHd o/iapar , peK/iaM ©TMa_K ncTajMpciiHii3ca., Cuan 6np)KaMbi3Aa Kea/iajMpMK! happaHjriapbiH 6auira luahap/iapAaH o/iaH MiuTwpaKHbijníapbiHa MehMaHxaHdAa jep/iap ea rajbiAbiuj MapmpyT/iapbiHa ow/ierjiap YHyH Ta’MMHar Bepn/iHp. BpoKep/iapMH Ba MYUJTapuJiapiiH Mahcy/iAap nuu/iaMacMHAaH' erpY éüpxcaAa iiaabiMM tuapanT japaAbi/iMbiLUAbip. OHJiapbiH ry/iiiyFyHAa MH<j)opMacMja Ta6iiocy Ba iua6aKa/iM KOMHYTep a/iaracM o/iaH KeHMiu TMnapar 3a/ibi, raniKiiiiaT TexHMKacbi, 0aKC, Te/ieTajn, haMsiiHiiH ajpbiHa, tgxhmkm HiahaTAdH rashiia eAM/iM^ui xaBuH/iap ojianar. ByifAaH anaaa Bm3 Cm3m 6y sa ja Bauira Mahcy/iyH ^ KOHjyHKTypacbi 6apacnHAa Qh Jchh iiH(t>opMaciija n/ia ra mmh GAapaK, mjMaTjriapMH Kyp axbiHbiHAa MCTHraMaT/iaHAMpap^K. Anrrar! Pecnyó/iMKaMb/3/ia M/1K/¡acpe, eay mo Eh3mm 6np)KaMbi3/ia! dMToa i^cTehca/iHbinapbiHbi aa caTbi^binapbiHbi /laha fía haBa'cneHfíi^pMGK MarcafíM/ia OH/iap 6i^p>Ka pycyM/iapbiHfíaH raMaMi^na aaafí efí^ifiMULunap. Pecny6/inKa 0mto0 Bnp>KacbiHa 6aiu m0kh6, OHyH HMKaH/iapblHABH MCTUCtaAa 6AMH! diiaea Ma’nyMaTiiapbi amaFbiAaKbi yHeaH: BaKbi lu., 0.0/>i3K6apoB, 83/23, Te/iect)OHjiap: 39-31-38, 39-22-39 88 óaKc: 39-76-30 BaDHxacM/ia a/iiviar o/iap. 1f—10 lOyn AUMM rACMUíKlO Mmmm MMqfpM — Tap, BmOittia áAMÉMfAAB «i MAMMiiiA. KOHMpr CMT 1*-AI WlMIIMIIip. ■wwrM|> i^yiiyN M-am caar H«am 1*' pa|MN MccaiMpMNM canwMp. MWte»M kohcwt CAflOHY «NCnyMMNA ’ CAPAM» AS9MAMAH NCnyUMNACU mm*hmu«t HASMMMJM A39MAMAH K&Um AKAAUAMC OM^A M KAMT 1IA1M HiyNyH lO-A* ««IIAM ms*ib I hNccMN 6aww AJniv# Msamnb OfiN|aaa BahpaM — 3ayp la)waiioa |NMi TaMMiM cMf 1M» 6iiiiwm>y. ttWTfiap TMfpMN MCCaCMNA* CMV 10*/|«i CaTMIIMp. MatcraO laaiMNa ra^tp ymarmip auMM Tamaiiia« aapwNa OypáiaiiiMMp. PeKiiaMbiH ha3bipiiaHMacbi ea jepaaiiJAMpMiiMdCM. TeA6(t>0Hiiapí 32-19-36, 32-19-36 E'IIAN Aaap6aj«iaH Pecny6nNica «TaMpaprapaMaran» Hc-rahcanar BMpaMjM a^mmp rbipMHTMiiapMNM rahaiui ■#-paH ÓyTYH raujKMaaTaapMN HaaapNHa MaTAMpwp km, MjyHyN 1-Aan A^^np rwpMHTMaapMHMN rahaMAM yspa THjMaraap 15 a^0* apTMMiUAMp. A30P6AJMAH PECnyB/IHKACbi HCTEhilAK M0MMJ30TJ10PM MTTMCDArbI —A30PMTTMOAr— MOCKBA KOOnEPATMB HHCTMTyTyHyH BAKU CPHUHAHU 1992—1993-«!Y A*pc man Y**Y** T0H060 resyuy e'hah eamp. 0JAHH LU0'B0 MYhacMÓaT yMOTy, Haaapar aa racappY^ar c|>aa* AHjjaTMHHH TahAMAH (HXTHcacAaujMa: McrehAaK Koone-pacHjacbiHAa Haaapar aa j9<piHUà). MaAHjja aa KpeAHT (MXTHcacAatUMa:    HcrahAaK KOonepacHjacbiHAa MaAHjja). ArpocaHaja KOMHAeKCM cahaAapMHHH HrxHcaAHj-jarbi aa MAapa oAyHMacbi (HXTHcacAatUMa:    HcrehAaK KoonapacHjacbiHbiM raAapyKy — a'MaA KOMnAeKCM-HMH MTTMcaAMjjaTbi aa HAapa OAyHMacbi). 0paar MaAAapbi aMTaaiuyHacAbiFbi (HXTHcacAauj-Ma: KaHA racappycbaTbi MahcyAAapbi aa xaMMaAbi aMTaatiiyHacAbifbi aa TaAapyKyHyH rauJKMAH). TajpM-apaar ManAapbi aMTaatuyHacAbifbi (mxtm-cacAaiuMa:    rajpH-apaar MaAAapbt aMTaaujyHacAbifbi aa KOMMepCMja <t>aaAMjjaTMHMH rauJKMAM}. rHJABH LJJ0'B0 MyhacHÓar yMory, Haaapar aa racappycbar 0aa-AHjjaTHHHH lahAHAH (HXTHcacAaujMa: HcrahAaK Koona-pacHjacbiHAa Haaapar aa ra(|>rHUi). ArpocaHaja KOMnAeKCH cahaAapHHHH HrrncaAMj-jarbi aa HAapa OAyHMacbt (nxrncacAaujMa:    HcrahAaa KOonepacHjacbiHbiH raAapyK-e*MaA koamiaokchmhh hf-rncaAHjjarbi aa HAapa onyHMacbi). 0paar MaAAapbi aMraaiuyHacAbiFbi (HxrncacAaiii-Ma: KaHA racappy(|>aTbi MahcyAAapbi aa xaMMaAW aMraauiyHacAbifbi aa raAapyKyHyH rauiKHAH). fejpH-apaar* MaAAapw aMraaiuyHacAbifbi (Hxrn-cacAauLJMa: rajpn-apaar MaAAapbi aMraauiyH^Abifbi aa KOMMepcHja <|>aaAHjjarHHHH rauiKHAM). MHcrnryra raóyA AaapBajaan XaAr TahcHAH Ha-anpAHjHHHH aAH ManraÓAapa raaaóa raByay rajAaaa-pbiHa aa AaapnrrncbarbiH HAapa hej'arHHHM rapapwHa yjfyn oAapar anapbiAbip TahcHA AaapÓajnaH ahahha*AhP-0jaHH uia'Óaja pajoH, mahap, aHAajar aa pacnyB-AHKa HcrehAaK naMHjjarAapn HrrH(|)arAapbiHbiH k#h-AapHLUH HAa opra yMyMrahcHA, opra Hxrncac aa naiua MaKraBAapHHH BnrnpaHAapHH; rnjaÓH tua'Baja Hca aa3H(}>acH aAH rahcHA raAa6 aA*H ceMAMlH Hxrncac yapa HiuAajaHAapHH canaA/i^RM raÓyA OAyHyp. 0jaHH iAj#'6aja Koonaparna raxHHKyMyHy 4>apr-AaHMa AHHAOMy aa «a'Aa» aa «jaxujbu» rnjMarAapAa ÓnrnpaHAap, nAaH yapa ajpwAMbiui japa pajón, uia-hap, aHAajar aa pacnyÓAHKa HcrahAaK naMHjjarAapH* HHH K#HAapHtiiH acacbiHAa Myaa<|)Hr nxrncacAapa My-cahHÓa joAy HAa ra6yA aAHAnp. Koonaparna texHHKyMyHy ÓnrnpaHAap aa Hxrn* cacbi yapa HcrehAaK KOonapacrijacbiHAa an aabt 1 ha HUJAajaHAap rnjaÓH tua'ÓaHHH Myaacbwr HxrncacbiMa MycahnSa joAy HAa ra6yA OAynyp. AÓHrypnjoHrAap peKropyH aAbiHa aahHA <|)opMa-Aa jaabiAMbiuj apnaaja aiuarwAaKbi caMeAii^P« aAaaa oAMpAap: — rahcHA harrbiHAa caHaAHH acAH aa |a Horapnyc rapa<|>HMA«H racAMr OAyHMyiu cyparn; — pajoH, aHAajar aa pacnyÓAHKa HcrahAaK aa-MMjjarAapH rapa^HHAaH aapHAaH aahHA 0opMaAa KaHAopHUj; — 086/y 0opMaAbi rnÓÓH apajbiui; — aMaK KHraÓMacbtHAaH Hbixapbitu (huí crancbi OAaHAap yhyh); — 3X4 CM aAMYAa 6 aA»A 0orouiaKHA. Dacnopr aa hapén MyKaAAa<|)Hjjar harrbmAa ca- HaA uiaxcan rarAMM OAyHyp. 0jaHH aa rMjaÓM uia*6aja canaAnap MjyHyH 25-a«h (Óaaap KyMAapHMAaH Óauira), hap kym caar 9.00-AaH    17.00-a®»c    HMcrnryryM    ÓHHacwHAa    raóyA aAMAHp. r#6yA HMrahaHAapwHbiH KeMHpHAaüajH aaxr aAaaa OAapar ÓHAAHpMAaaaKAHp. MycahHÓa joAy HAa HHcrnryra a«xha oamat ncra-jaH aÓHrypHjeHTAapHH caHaAAapn raÓyA HMrahaMAa-pMHbiH BauiAAMMacbiHa 10 KyH raAMbiui 6auia narbip. MycahnBaAaH Kena ÓHAMajaHAap HHcrnryra raÓyA oa-Mar YMyH yMyMH rajA^Aa HMrahan aepa ÓHAapAap. AÓHrypnjaHrAap Óyryn HxrncacAap yapa «orpa-(|)Hja (uJH^ahH), aHa ahah aa aAOÓHjjarAaM (ja»«««) raóyA HMrahaMAapw aepaaaKAap. MMTahaHAapbiH hkhch a* MycaÓnra HMrahaMWAbip aa 6aui ÓaA cncreMH yapa rHjMarAaHAMpMAHp. Opra MaKraÓH rbiawA (KyMyui) MaAiAAa, koohb-parNt raxNMKyMyHy aa opra toxhhkh ñama MaaraÓii-. HH 4>aprAaMMa anaaomy HAa ÓHrnpaHAap Ónp 0aH-AaH (aoppa(|>HÍa) «5» rHjMar iaamta#, cohpikm hmti-haHAiH aatA aAHAnpAap, «4» aa «3» rniMar aAiNAap Mca AHKap HMTthaHAapM aí aapMaAHAnpAap. raóyA HMTahaHAapbi opra yMyMrahcHA MaicraÓ-AapHHMH nporpaMAtpMHi yjryH pAàpar KaHHpHANp. MaAaaAAa KacrapnAan aaxTAi Y^Pcya eaoaóa Kapa MMrahana «aAMajaHAap, jaxyA HMfihaNAiH «HKH» rHjMar aAXHAap coHpaKM HMrahaHAapa Óypa-xbiAMbipAap. TaKpap HMrahana Haaaa aapHAMNp. AnaAjacHja uiHCpahH HMrahan anapMAan kyn aa fa jaaMAM HMTahiHMN HarnaacH a'AiN aAMAaN Kyn MyNa-rHUja KOMHCCHjacbiHa apHia HAa ÓHAAHpHAMaAHAnp. MycaÓnra Hoonaparna rauNCHAaTAapM HAa óW-naHMbiuj MyraaHAaja yjryH OAapar aÓHrypnjaHTAapHH roHAaAMfbi ÓiA aa huí craNCbi acacMHAa anapbuiMp. AuiafbiAiKbiAap MycaÓHraAPNNaHap raÓyA aAMAHp: haKyMar MMTHjaaM harraaiAa uiahaAPTNaMacH oAaH ahrnjara ÓypaxbuiMbiuj hapÓH ryAAyruyAap; |a-rHM yuiarAap aa aiAHAajH hHMajacNNAaN MahpyM OAaHAap (paCMH canaA acacMHAi)! Aaapó^aaN Pac-nyÓAHKacMHWH aAH 0axpn aAnapMHa AijHr MapyAMyui ■araHAauiAap; uiahHA ANAacNHAaN oAanAip; rapaoa-fbiH«aFAbir hHccacHHAaH aa caphaA pajONAapMMAaN OAaH ranrMHAap; hanHM-aMaK aKCnapr KOMNCCHiacM-HMH rapapbMa acacan cahharH iah MairraÓAa oxyMa-ra HMKaH aapaN Óhphhhh ea hnnnhh rf3yn aANAAap. 0aeaAKH rahcHAHHa y|ryN hnnnhh NXTNcae aAMir HcrajaH aAH rahcHAAH KOonaparopAap paicTopAyryH rapapM HAa HHCTHryryN Myaa^ icypcAapMHa (I Kypc-AaH Óaura) raÓyA oAyHi ÓHAapaap. AÓHTypnjaHTAapa Hmmmt MarcaAMna «Onamiaai HMrahaNa AYiuaH ^amiap yapa MauiraAaAap rauNCHA aAHAMHUlAHp. TEJA: KacrapNAaN rahcHA MyaccNcaCN MVcrarMA HHCTHryr crarycy racAnr aAHAatia/^, haAaAiac Moc-Kta KoonapaTHi MHCTNryryHyN SaiCM ^manaam knmn aa 0aaANjJarHHH AaaiM atAnpNp. 0Aaaa Ma*AyMar aAMtr y^yH Óy ytiaaNa MypaaHar arMaK AaaMMAMp. Baicbi, Haaa0 HtfMMaHoa icyMacN, 8 «B» (MbiAMp MajAaHbmbiH ¡ahm). Taaa^ON: 62-B5-31. Mncrnryra 53, 88, 123 naiMpaAN aaroÓycAap-Aa, 2, 6, 7 HaMpaAH rpoAAajÓycAapAa tfiuámi OAap. reByii komncchiacul BáJihir OBy hBBBCKBpjISpblHUH bbsbphhb! Aaap6a|aaN PacnyÓniiicacu Hasupiiap KaÓNHarN-HHH Myaa^Nr rapapiMi atacaH 1992-mn na NiyNyN 1-AaH pacnyÓANKiHhiH ÓaAbir Tacappy4>tT ahaMMjJar-¡m cy TVTapAapHHAi haaacKap Óanair otAaiiNA^p yMyN nyAAy óanuroaniMa rarÓNr aAMiNP* BaAhB- oayHi Naaaa aamit ymyn MyaaitNr pajoN ÓaAbir MyhacpNaa My«|>aTTNuiANiciiapNHa MypaaMaT ar-MdN AaauMAup. Bnp KyiuiYN HaaaaNNH rN|MaTN S minitamP* XaTMpmAMpMr km, haaacKip aa hamim Óanur oay ralAMapMi« PNifar arMaKMa óaobir oay S aAPA rwp-Marbi OAaH tnaoí aa |a awHwairna anaphuia ónaap. TyryAiH Óiaumi MaMMCN S MMorpaMAiH hox onMa-MlAhlAup. I erpulMiu Ma'jiyM8TM 67-93-10 NaMpanN Tafla0>ON-na lAMir onap. «AaePBAIMTAPTUPMAa AOBJI0T KOHCEPHM.  aa ra- Banipaatla, AJUIAH P9U88T M9CHB Baxbi JyHKyx CaHaje TexinicyiiyiiyH xaóa icOJueicTani rexHiiKyMyH MyaJUMMH C. T. Ban 83H3 rapAaoibi Axxahaaw Ttjayp orjy Barupoaya rahpoiiainucbma haxax oxxyryia xapa K9A»pJ*anxMjiimi (Mu-AxpHp. Aapm hy3iuia aamcarauru aepap. A38p6aJWH PecnyPjiHicacbi Ajw MaiHcaMaonam kox- AeKTRBH HMaa rapa orxy Afianaoaya BadMtbi iua axaraAip KaxapxaaAXjnn OKXXXpap aa aap-hyMyii aRJiacima Aapni byaHxa (SaiiicarAimi iapap. HAXHUiAHCKM AAyHA BAKU MiTMAAM M0fCT0BHH0 1991—1993-ay abP< nan yayM raivii rAJAAiiAPM: A6aNTaÓa 0-hh chhh4> rahcHAH acacMHAa, mhaah|-jaraa aaapóaiatHAbi, rnjb^TAapH «jaxtubi» aa «a'Ai» OAiH, MaicTaÓHM MHTHMaH HUJAapHMAa 0aaA HUm^aK aAPH, raM caraaM 14^15 jauiAM oTAiHAap raóyA aAHAHp. Mahh coHynaAatt 14 jauiM raMOM oAMajmAap aa 15 jauiAaH lyxapM orAiHAap MaKtaÓa raóyA aAHA-MHpAap. AapcAap pyc AHAHHAa anapbuibip. TahcHA mya-AarH 3 NAAHp (9-ay, iO-ay, 11-aa CHHH<|>Aap). MaNTaÓH ÓHTHpaHAap rahcHAAapHHN AaaaM ar-ANpMaN yaya jaAHMa MyAa<bHa HaanpAHjHHHH hapÓH MxacraÓAapMHa KaHAapHAMp aa MaaraÓAapa raóyA •aMaNW KyaauiTAapa miahk OAypAap. MauraÓAP oxyMar yaya uiaKHpAUBp xíat tíHchah opriNAapbi aa jaiuajMiii japeapaKAann hapÓN koMhc-capAMTAap rapa0HHAaH caanAnpAap. MycaÓHraAan Kaaan uiaicHpAAPpp MaaraÓHH naAaroMH uiypacbiHAa aaMtHar oapHAnp. MaxraÓa aapHAan canaAAapa naAaroiKH uiypa-HbiH HaAacbmwH nporoKOAyHAan awxapbmi aa aaMi- Nar aAaaa OAyHyp. MaxraÓa AaxHA oamat McrajaHAapHH aaAHAajH* AapH rapa^HHAan Maaraó pancHHHH aAMHa ¡aawA-MMui apnaa p^OH (uiahap) xaAr rahcHAH uia'ÓaAapnna HiynyH 15-apm HjyAyn 20-apk aapHAnp. 0pHaaja auiapMAaNbi canaAnap aaaaa Pahamp- AHAHp:    .    - — MaicraÓ paHCHHHN aAWHa Maaraóa AaxNA oa-Mar aa icaAaaaicAa aaónr oamit HcraMacH harraiHAa uianHpA rapa^iÑ«APH iaabuiMbiui apnaa; — jaui KarbiabiHbiH Horapayc rapa<pHHAaH racAnr aAHAMHUi cyparn; — MaNTaÓAHHHH uiaxcH hujh; — 8-an CHHH0 0aHAapn aa axAar yapa rnjMar vaAaaAH; — naAaroiKH uiypa HMAacbiHWH nporoKOAyHAan Hbixapbiiii; — CHNH0 pahóapn aa ManraÓ AnpaKropy rapa-0HHAaN racAHr aAHAMHUi aaManar; — MAHAaiHAapHH HUJ japAapHHAaH apajbuu; — 4,5X6 CM aAMYAa 4 aAaA ^orouiaKHA; — APUi ra^acHHHH <bAjyporpa4>HjacM; — aAaKTpoKipAHorpaMMa; — raNbM KAHNHKH aNAAnaM; — CHAHjHN YMyMH ANAAnaH; — óarbipcar rypAy yap® Hanncnn anaAnaN; — ANaanrapnia MHKpoÓAapbi yapa HanHCnn ana-ah3h; — Óypyn ÓouiAyryHyM panmaM-tuaKAn; — npo^HAiKrHKa najaanAAap yapa MyÓaAHAa ■aparacn; — Cyaopoa hapÓn MairraÓHNa AaxHA OAan NaMU-aaAHH THÓÓH MyajHHa aaparacn. UUaHMpiAAapHH iijaxcM huía^h BaKbi hapón Max-raÓHNa xaAr rahcHAn uia'ÓaAapn rapa^nnAan HjyMyn IS-Aan HjyAyM 20-AaK KaHAapHAMaAHAHp^ KacrapHAaH canaAAapAan hap hancbi OAMaian haAAa OHAap «apM rajrapwAwp. TaÓyA KOMMCcnjacbi uiaimpAAapHH caMHAMacHMH aarycryM 1-a*h 20-AaK anapbip. HaMHaaAiiap hapÓn MaKraóa xaAr rahcHAn uia-ÓaAapn rapa^HHAaH jaAHMa ManraÓAaM MarMpMui aA-AMTAaH conpa KaMAapnAnpAap. OnAap ManraÓj mj-cahnÓa aa rnÓÓn MyajnHa aAHAMan yMyN xaAr fóNcnHíi uia'ÓacHHHN MyMajaMAacH HAa ónpKa «aAMaAHAnpAap. raóyA KOMHCCHjacM Mycahnóa aaMany naMnaaA-AapHH 8-mh CHHH0 nporpaMM haaMHMAa pyc ahahk-AaH, aAaÓHjjaTAaM, pnlaanjlarAan, ^nannaAeN, rapHX-AaH, Morpa^HjaAan ÓHAHKAapnMH, ^naHKH naharAan haaMpAMTAapMHM aa AYMiaKapyuiyHY joxAajMp. MycaÓnra anapMAan MyAAPTAa OHAap nyAcya ja-Max aa raAMar yMyn japAa ra'Mnn aAHAMpaap. haMHH MYAAar jyxapMAa KacrapnAan «pOMnap yapa uiokhpa* Aapa MacnahaTAap aapnAnp. hapÓH MOKTaÓa raÓyA oAiHAap raM AatAor ra -MHHaTbMa KOMHpAap. ONAapa xycycH ^opmoam KajHM ■apHAHp.    ^ raóyA OAiHAapa Mycahnóa aaManbi raAaÓAap Pyc anbn aa apiaBaUam yapa; — uiaxHA yapa um^ahn MHHnaryp HHUia (MyaA- AHMHH KacrapnuiH HAa); — CHTyacHja yapa AnaAor (AOcrAa, MyaAAMMAa Kapyui); — KacrapnAan caa aa caa ÓMpAaujMaAapnMAaM uiH^ahn MYMAa raprnÓ arMan; — pyc AMUMMAa aaóap uia'p cajAaMaK. PNlBiiiVaf yapa: — raM, íah aa OHAyr tcacnpAapAa ÓytyH aMaAnj-jaTAtpM japHMa jarnpMaK; — oxuiap haAiiapH xacrapMa«; — YMyMH aypryMy Ma'rapnaa KanapMNa mm- xapMir; — MOxhaAAHNH MOxhaAiinja aypMir; — raMAHK haAA atMax, apcyManriai aapxAan rn;-Mamna xapa «byMMCHjaHbiH rnjMarHHH ranMir; — 0yNKCH¡aAapbiN rpa^HxAapHHH rypMar. BaAiN TapÓwjacM yapa: — Óaui AP^NAan aa oAMaj^ar rypHHXAa Aap-TbM«Mar; — 1,7 Marp yaynyna ryAAanMar; — 60 Marp Maca0aMH 10,8 caHHja|a raMMar. , YHaan: 370018, BaxM uiahapn, Aamhpia HaxxMoa xyMacH (Aah Xaaap hapÓn-Aanna MaxraÓHHnn ja- TaAa<|>OHA«p: 72-80-77, 72-80-66, 72-73-41. MaxraÓa AaapÓajMaM AaMxp JoAy MAapacnnHH jaHWNAaH 76, 175, 180 NaMpaAM aaroÓycAipAi, 22 MaMpaAH rpoAAajÓycAi, haÓaAa i^rponyn «Ha^TMH-Aap» craHCHjacbiHAaM 2, 51 nampann aaroÓycAipAa ■a 201 HaMpaAH Mapuipyr raxcncn HAa xaAMax oAip. rasyii kommccmjacw. AaapOajMiM Pecny/iAMKa npoKypopjiyFyxyH KOJixexTH-■H Af»M paJOH Xajir MaOhacHKHH caApx AJuahaepxK BarbipoayK (baMXaxM cyparAa haxaK ojmacbi hji9 a^ara^ap oJiapar Ka* AapxaHAHjKHH BiuuMpHp Ba MajjjiyMyH aHJiacxHa aapxH hY3UJia aamcarxurbi aepxp. *M. AauuiaMHpoB. E. AcJiaHoa. M. Myxrapoa. M. ryAH-jea. 9. CiAiiixoB. C. haMHAoa. O. Ba6a)ee. C. 9liMaA0Ba. B. SeJiMUioa. X. MatfMaAoaa. B. Tacapoa. H. AraMnmJaa Km JoAxanuiapu TahHacK6 9njaaa, qsksh paxTCbo Bafbariii lUia axaraAip xapMH hyaHAa OuacarAbirM •epHpJiap. Baoi pcAUTOp T. T. PVadMOB Ta'CNCHN: aXair r*MTii»MMH Mi^prniMcr koiuimi-THan, yMpaANtaAb: MCypNaANCTCXNA xoAAaxTMa «Xaar raaaTH». MamwHmm vnmmr mtst, íAku ummm, mivn mnns ¥vmot 11. TwM^ONMp: tM’Kitm r«l» — W-H-W.    —    n-n^V,    pmmm.    imammn - MflMCNtfiMK — f3-34*23. wopywnopiwp — 91*1S*^4. Haa6ar<ui pe^XKTop: B. C9M9A0B. Haiai ■MatAaMMaJibiAMp: 23.00 HuaaiuuiNUiiiAHp: 23.00. ümcKC 80814 H 1 3 i« 4 8 6, f B tí 10 11 13 13 14. M. 1 a 3 4 8 6\7 8 Baw, «Aat,8ihHi» MaqiBliiTiiHa Mi844«fc Bmt. «AMpBilKna». I^MCM 38038. CiilMpimi 3890 ;