Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 16, 1992, Baku, Azerbaijan Инсана Ьимн: ОНУ КИМ JA3A4AT? Алэмнн бе]ук хэзинэ-синда чанлы мевчудатын али нума]андаси, каина-тын езу гадэр    ноЬэнк* вэ онун    ними    30НКИН одан улви варлыгы инсан-дыр. Инсан каинат узэрин. Д9 бир каинат, алэм ичори-синда бир алемдир. Дун]а-нын атомист гурулушда олмасы бареда ил к нэзэри фикир ceJлej9н годим jyнaя философу Демокритин ин-саны атома бензэр тэсэв-вур етмэси тееадуфи олма-мышдыр. Франса маариф-чиси, мутэфэккири Ьелвет-оинин бело бир муддоасы да осла тосадуфи де]илднр ки, инсан бутун росса мла-рын сеЬрлэнмоси учуй дун-]а сэркисинэ го)улмуш мо-делдир. Бунунла бело тарих поло Ьеч заман во Ьеч Jepдэ писаны онун лaJиг олдугу бил- во башчынын    могсоди во Шотино,    онун инсана [Jh мэЬоббет во муна-сиботэ Ьеч до Ьомишо дуз-кун во долгун ги]мет ве-рэ билмojиб.    A3op6aJnaH евладларынын    гпсмотино даЬа арыр naj душуб. Мор-Ъум шаиримиз Эли Корим бу сочиЯони    бир нов ]ум- шаг сатирик    сопкидо уму- до додрун Ьалда hoJaTa ке-чиро билмомишлэр. BejyK инсана Ьвле до Ьимн бесто-лэнмомасинин башлыча со-боби до будур. A3op6aj4aHAa    ичтимаи мунасиботлврин динамика-сы зиддиJJoтли олдугуна, Ьабеле эЬалинин    бешор Mo’HOBHjJaw аломинв го. вушмагы xeJffH чотин дол- Мойям фикрнммо ЭСЛ 3HpB0j0 ]уКС9ЛДЭ момишдир. «Тэбиотин ме’-чузоси, xejnpxah душунчэ-ли, мутонасиб ондамлы. hejpoTaMHs давранышлы инсан» Шекспирин бу тэ'-рифино но учун 4aTMaJbi6? Накам шаиримиз Мика]ыл Мушфигин дунЗамызын би. ринчиси адландырдыгы инсан hoJo керэ Ьеч Jepflo вэ hen заман ендэ, баш чэр-кэдо олма^б? Сэбоб чохдур. Онлардан бири во xejли дорэчэдо эЬэ-миЯотлиси будур ки. гоча тарих JeTHpAHjH hop бир moxcHjJoTHH, фоал хадимин № и пт I милошдириб демишдир ки. биздо шохс^]ото елондон сонра г^мот верирлор. Ин-ди но едок, тез елок ки. ги]мэтли олаг? Лох, осл халг адамы елмур. Башга мосэ-. лэдир ки. бело адамлар ин. санлара даЬилор гэдор фа]* да верир. Девр,. заман исо онлары ]етим сахла]ыр. Буна бахма]араг бе]ук инсана бе]ук Ьо]ат ¿арадан шохси]-]8Т ]енэ до помишо]ашар олур. Инди до бело шэхси]. ]ото еЬти]ачымыз вар. Тарихи инсанлар. даЬа кениш план да халг ] ара-дыр, ону аналцтик идрак тоЬлилиндон кечириб елми осаслар зомини узориндо формалашдырмаг,    он дан« умумилошмиш нотичо Ьасил етмок, ]ени истигамот ме]* дана котирмок исо шохси]. ]отин возифэси олур. Кер-комли шохсиЯотлэр, нуфуз-лу алим во габагчыл ха-димлор корунур, па]лары-на душон бу вазифэни печ вв ла кетд^ино керо габагчыл шахсиЯетлорин формалаш-ма во ]еткннлошмеси до озаблы олуб. Эсримизин токчо илк ики он илино не* зор ]етирсок Kepo40jHK ки. Элибо] Ьусе]нзадо,    Нэри- ман Нориманов во бир чох хадимлернмиз бу    озабын мордано дашьОычылары олублар. Онларын    мэрам- ларында ¿аранан бо’зи зид* диЯотли чоЬотлор    до бу шораитдон ироли колмиш-ДИР. Индики кунлоримизин до белочо езуномохсус чотинлик во зиддоШотлорн вар. Бело тозадлардан бири будур ки, Алманза сосиал демократ-лары нослино монсуб олан Ьелмут Шмидт демишкон. AYHja с^асетчилоринин KeJ-фи]}от cobhJJoch хе]ли аша-ры душмушдур. Корокдир ки. осл хадим олмаг иддиа-сына душонлоримиз бу во-3hJJoth билиб нозоро алсын-лар, hoM до холвотдо сахла- дыглары тапанча]а во ]а популист даньппыг во нитг-лоро арха]ын олмасынлар. Бело васитолорло садаси соЬно]е чыхмаг мумкундур, ордан ]ыхылмаг еЬтималы исо ои дофелорле артыгдыр, Боднам ]еннд8нгурма ялло. риидо бело си]асотчилорнн агиботини аз кермвмишик. Психологлар муо]]он ет-мишлор ки, шохси]]отин фрцялуумиыи    М0Нб0]ИНИ онун толобаты тэшкил едир. Телебат шохсиЯотин Ьало-тидир, ону фоал ишлор ичра етме]о тэЬрик едон монбодир. Тооссуфлор ол-сун ки. бу елми дурустлу-]у торсино ¿озанларымыз, бо’зэн Ьотта кобудчасына тэЬриф еденлоримиз вар. Белолори вз тэлобатларыны осасон муфто едэмэ]и ]е-кано №л песаб едирлор. Рушвот алмаг во вермок бу-нун и]рэнч тэзаЬурлерин-дон биридир. Унудулур ки, истеЬлак учун истеЬсал ет-мек корокдир. Ахы бошо-ри]]от бирче сутка истеЬсал етмосе ]ер узу мискин олар. Толобатын долгун те’ми-ни вачиб шертдир. Лакин бунуи меркоз нувосиндо омок олмадыгда шехси]]оти позгун едир. Эмокло тэн-зимлонмв]он туфе]ли толо-батлар шохси]]оти зидд дав-ранышлара, чина]откарлы-га апарыр. Бу ]ола душон шехси]]ет идаро башчысы. тошкилат рэЬбэри олдугда, онун томснл етди]и миллэт учун фачио башланыр. nioxcHjJonm ____ олмасы ]ахшы ке]фи)/отдир. Бундан отру онун отраф алом Ьаггында зонкин билик во мо’луматы, бахышдар системи одмалыдыр. Вода*1 Ъотон ше’р гошая. мо'яалы атмача де]о билон а дам бу амилин кучунэ осасланыр. Бутун бу дедиклорнмнз moxcHjJoTHH дузкун форма-лашыб ]уксолмоси учун jo-гин ки, керокли олар. Бу ]олла кедон iuoxchJJot бо-]ук инсана 6eJyK хидмот етмиш олар. Эгробасы му-коммол HnahnJJOT тоЬсили алмаг могсоди иле Аббас СоЬЬоти ТеЬрана кендор-мишди. Cehhor исо нечо иллик тоИсйлдон сонра Ша-Maxbija кез Некими ихтиса* сы ило га]ытмыш, билдяр-мишди ки, е]алетдо онларча ила)1иЛатчы вар. инсанда бир инсан олан кезлори му. Ьафизэ во муаличо едон тобибимиз исо Ьеч ¿охдур. Инди инсанын, онун ]арат-дыры homhJJothh осл еНти. ]ачыны билон, она ез эмо-ли ило чаре тапан CohhaT. лоримиз корок чох олсуи. Ахы елмин инди]е кими кошф етди]и но варса, онун 70 фаизи бизим эсримизде ашкара чыхарылыо. Ьеч бир несло Myjoccop олма]ан телевизи]а иле hop Jepn кер-мок, космоса кедиб га]ытмаг бизо нэсиб олуб. Ьаггымыз вар сорушаг Ьосротинде олдурумуз ишлори ким ко-рочэк? Бе]ук инсана najHr олачаг илаЬи Ьимни ким ja. зачаг, ким бэстело]очек? Зобн АБДУЛЛАДЕВ, спублнка ohoMHjjoTin рди пенсн]ачы. . ГУСАР ХЭБЭРЛаР! Квндде чем к сехи Имамгулукаяд кондяяде реЬберли]и конд сакинлори- ачмышдыр. Сехдо суткада бир нечо магаэа во буфет нин арзусуну нозоро алараг    бшпирнляр. вар. Гусар черек заводуиуи бурада ез филиалыны бир тон ре    рилир гезЕтин девиэк гезстин мшы Догин ки, чохумуза бир вахтлар дилимизии озбери олмуш «Бутун олколорин пролетарлары. бирлешин!» шуары инди герибе кору* Чур. Гориболи]и ондадыр ки. бутун AyHja халглары-ны бирли]о чагыра-чагыра ССРИ кими ftohoHK девлоти дарытдыг. Инди бутун халг- 63 гендимиз ОЛАЧАГ Гонд истеЬлакында ]аран-мыш гытлыгы арадан гал-дырмаг. колочокдо бу Moh-сула толобаты одомек мог-сэди иле ра]онда бир сыра тодбирлор корулур. Чари ГУСАР К6СТ6Р0ЧОК Ра]онда фэали]]это баш-naJaH «Мурад-2» кичик му-эссисоси 1усарда ]ерли те-левизи]а верилишлэри сту-ди]асы ¿аратмаг фикриндо-дир. Муоссисонин директору Бапид Мирзоага]ев AejKp ки, инди республикамы-зын бир чох шеЬорлориндо лар мустэгил, Ьом до. ез торпагыныи. во сорвотинин иби олмаг HCTejHp. АМма бирлик олмаса. бу сорвет, лерден нстифаде етмок чох чотиндир. Биринчи немре-сннин чапдан чыхмасынын 60 iuuihJh тонтоно ило ге]д олунаи «Гусар» гоэетя инди охучулара езуяэ даими илдо илк дофэ олараг 100 Ьектарадок саЬодэ шэкор чугун дуру экилмншдир. Шо-кэрин ил кин е’малы учун Урва* кзндиндэ тикинтиси нозордо тутулмуш сехин бело телевизи]а стаиси]ала. ры вар. Онлар верилишло-ри Ja кабел. Ja да ефире ве-рилон сигналлар ааситоси-ло етурурлор. Виз даЪа аз мосрофлэ баша колон нкин-чн варианты сечмишик. YMyMHjJoMo. нозордо туту-лур ки. телевизи]анын 1 ка. девиз сечди]и «Бирлик» дост-луг, гардашлыг!» чагыры-шы ило Тогдим едилнр. Ре* дакси]аяын ]арадычы кол. лективи гозетин бутун ру-Ьуну Ьомин истигамотдо гурмага ce’J кесторяр ки, бу да иараЬат Ьо]атымыэда MejABHa чыхан проблемло-рии Ьэллнндо эсас Jep ту. тур. - ла]иЬэ*смета сонодлорн ha. зырланмышдыр. 17 mhHJoh манатлыг аааданлыгыя му-oJJoh hnccocH артыг Бакы-Ja кэтИрнлмНшдир. налы васнтесило 8 саатлыг вернлИш верэк. Бунун 2 саатыиы лозки дилиндо Jep. ли верилишлор тошкил еда-чек. БаЬадур ГАЧАВЭДОВ, «Гусар» геаетилн редактору. БОЛЛУГ ЗАРАДЫРЛАР... Республика Автомобил Лол лары Назирли]инин Кур-дэмир pajonyHAa Jepлэшэн ]ардымчы тэсэрруфаты Moh3 бу мэгсэдэ хидмот едир. Эввэллэр paJOHAanbi 21 немрэли ]ол-истисмар caho-синин ноздиндэ Зарадылан кНчик гушчулуг тосэрру-фаты сонрадан кенишлэн-дирилмиш, Чел Эрэб конди Захынлыгындакы истифадэ-сиз биналар то'мир олун-дугдан сонра бурада roJyH, мал-гара сахламага да баш. ламышлар Инди фатда 300 башдан артыг rojyH, 80 баш rapa мал, Ьабелэ Tojyr-чучэ бэсло-нилир. Лардымчы тосорруфатын JeMO тэлэбатыны едэмэк люгсодилэ бО Ьектар арна, '28 Ъектар JOH4a экилмншдир. Колочокдо бу caho даЬа да кенишлэндирилэчок, бурада сахланылан гуш, rojyH вэ мал-гаранын cajbi хе]ли артырылачагдыр. Чэсарот A30PTYPK. Зардымчы тосерру 300 башдан Мухтолжф мэишэт мэЬсуддары узориндо миллн ор- наментлэр, нахышлар hop бир халгын етнографн]асынын тэкраролунмаз нумунэсидир. Республикахыэда инчэсэ- нэтин бу саЬэси узун иллор дяггэтдэн кэнарда галмыш- дыр. Инди B03HJJ9T Aojanmp. МэЬсулларымыз тэдричэн дун]а базарына Jo л ачыр. Кэнчэ чини габлар заводунда 66 адда бело мэЬ- сул — нэлбоки, фннчан, каса. ча]ник, гэЬвэдан, нимчэ-лэр истеЬсал олунур. Онлар харячЧ истеЬлакчылар тэро- фиядои Ьэвэсло алыныр. Исте’дадлы нэггаш Фатма Воли]ева озунун дедн- ]нно керо бу сонотя аяасы Куларэ Волн]евадан е]роянб. ^ Бу чинн габлары республикамызын магазаларын- да ахтармага вахт сэрф ctmoJhh. 27,5 mhaJoh манатлыг маЬсудун эксэр Ьяссосн харичн базарда сатылыр. Фото Рафнг САЛМАНОВУНДУР ИГТИСАДИЛАТЫМЫЗА БАХЫШ Базар игтисади]]атына ке-чид игтисади AyHjaKepymy-MV3VH до ]енилошмосини, ел-ми-кутлэви ншин ]ени исти-гамэтдэ гурулмасыны тэлоб едир. Бу монада PycHja Конд Тэсэрруфаты Елмлэри Академи]асынын мухбир уз-BY, игтисад елмлэри доктору, профессор AJflbiH Мэммодо-вун ез дилимиздо ношр олу-нан «Конд тэсэрруфатынын игтисади] JaThi» китабы ма-раг догурур. И]ирми, дерд фэсилдон нбарэт олан китаб ]едди бел-мэ узрэ групяашдырылыб. Биринчи белмодэ конд то-сэрруфатынын, YMyMHjJowo. аграр-сэна]е комплексиндэ тутдугу Jep, онун xycycHjJoT-лэри вэ инкишаф истигамэт-лэри эксини тапмышдыр. Сонракы белмодэ конд тосэр-руфатынын истеЬсал ресурс-лары, онлардан сэмэрэли ис-тифадэ ]оллары вэ отраф му-Ьитю! муЬафизосиндэн 6ohc ^^Китабда игтисади сэмэрэ-лилик вэ конд тэсэрруфатын-да кениш токрар истеЬсалла элагэдар мевзулар верил-мишдир. Ичтимаи истеЬсал хэрчлоринэ во Maja aoJophho аид мевзуда сэмэролиликлэ баглы игтисади категори]ала-рьга конд тосорруфатынын игтисади]]атында ролу, конд тэсэрруфаты мэЬсуллары-нын ма]а aoJэринии Ьесаб-лаимасы га]даларынын осас-лары вэ дикор мосолэлор экс J етдирилмишдир. Ги]мэтго]ма во конд тосэр-руфаты мэЬсулларынын rnj-мэтлори мевзусунун Maja дэ-(эрикдэн сонра шэрЬ едил-мэси nijMOT структуруну вэ ролуну толэбэлэрин даЬа дэ-риндон гаврамасына кемэк едир. Эмтээ-пул муиасибэтло-ри вэ базар иггасади]]атына Jena китаб кечид морЬолосиндэ конд тэ-сэрруфаты мэЬсулларынын сатышы, тосорруфат Ьесабы. рентабеллик ними категори]а-ларын гаршылыглы элагэли формада комплекс изаЬы ос-линдэ илк дофэдир ки, дэрс-лик вас ит ос ил о, езу до ана дилиндо конд тэсэрруфаты игтнсади]]аты ило марагла-нанлара чатдырылыр. Китабын сонунчу белмэ-синдо верилмиш базар му-насибэтлэринэ кечид шора-итиндэ тесорруфатчылыг формалары. онлара мунаси-ботин xtfeyAtnafAopH нэкнки тодрис просесиндэ. Ьом до елми-тэдгигат саЬэсиндэ ча-лышанларын диггэтини ху-сусилэ чэлб едэчэк. Профессор А. Моммэдов колхоз вэ совхозлара, фермер (кэндли) тэсэрруфатларына ез муна-сибэтини билдирмоклэ тэлэ-болорн бир нев AHcnyccHjaJa чагырыр. онларда мустогил душунмок вэрдишлори ашы-ла]ыр, тэлэболэрин игтисади тефэккурумуи инкяшафына мусбет тэ'сир кестермокле борабор онларда конкрет во-зифэлэрин Ьэллинэ до japa-дычы мунасибэт формалаш-дырыр. Тэоссуф ки, китаб да дур-гунлуг иллэриндон галан термннлэрэ раст кэлинир Бу, олботтэ ,онун нэшринин хечикдирилмоси ило баглы-дыр. Бир сыра игтисади м*-сололор дерсликде токлиф формасьшда верилиб, амма Ьомии токлифлор инди Ьо- Йтда езуяо Jep тапмышдыр. оселен, материаА-техиики точЬизатла, ги]мотлерия ток-миллошдирилмоси ило баглы мосололш. Базар муиаси-ботлоринйн Ьеч до бутун ат-рибутлары нозоро алынма-мышдыр. Бир сыра мосоло-лордэ тэкрарчылыга ]ол верил иб, услуб хэталары вар. А. 9Л9СХЭР0В, Азэрба)чая Елмлор Акаде-ин]асыныя нухбяр узау, нгтясад елмлэри Доктфру, нрофессор,    , 9. ВЕРДИЛВ, ! нгтясад елмлэри доятору. РКДАКСШАДАН:    Даш чаш яазырдаиаряои мотало-яяя муолляфлэря ы бялдярдялор яя, А]ДЫЯ М1 модов бу хятабдая ояа ча1 ш тэхмянэя 10 мни ши таг тэхмянэя __ пулу ресну бляка мудафяэ фоидуш вэ Хочалы гачгаш-пая фоядуяа же* ЧЫХЫШ JOAY ТАПЫЛАЧАГМЫ? Игтисади беЬран республикамызы даЬа агыр бэла-дарла Ьэдэлэ]нр. Инди даЬа чох алим, мутэхэсснс, му-эдлнм, лап аднчэ вэтзндаш Ьеч олмаса игтясадя))атда сабятлн]э наял олмаг учун ]олдар ахтарыр, тэклнфлэр верир. А]ры-а]ры елми-тэдгнгат вэ тэЬснл муэсснсэлэрн бу ншдэ хусуснлэ фэаллыг кэстэрнрлэр. Ахы истнгамэт дэгнглэшдирнлмэсэ бутун тэдбнрлэр сэмэрэсяз галар. Бу мэ'нада Азэрба]чан Девлэт Игтисад Институту да рэмо-рэля ахтарышлар апарыр. МусаЬибнмиз институтуи ректору, республяканын эмэкдар елм хадямя, нгтясад елм-л оря доктору, профессор Фуад ЭЛ9СКЭР0ВДУР. — Фуад муэллнм, республика игтисадя)]атынын ннднкн вэзя]]этянн нечэ гя]мэтлэнднрнрснниз? — Республиканын игти-сади]]аты ело бир Ьэддэ ]а-хынлашыр ки, бундан сонра игтисади беЬрандан де-]ил, фэлакотдэн данышмаг лазым колонок. Муэссисэ-лэримизин эксэриЗ]этиндэ истеЬсал Ьэчми кетдикчэ азалыр, инфл]аси]а кучлэ-нир вэ дэринлэшир. Ьомин муэссисэлэрин ропбэрлэри-ии истеЬсалын инкишаф перспективлэри де]ил, иш-чилэрэ онларын толоб ет-ди]и мэблогдэ эмок Ьаггы едэмэ]ин усулларыны ах-тарыб тапмаг во бу маашы хорчлэмэкдон етру орзаг мэпсуллары, истеЬлак мал-лары элдо етмок мосэлэлэри нараЬат едир. Бутун бун-лар, елочэ до мадди-техники точЬизатла баглы проблем-лор кетдикчо даЬа чох Ьалда мал мубадилэси _ки-ми кеЬнэлмиш усулла Ьэлл олунур. Лакин бартер усу-лу аз сэморолидир, муос-сисэлэри еЬти]атларла ла-зыми годэр то’мин едо билмир. Нотнчодо тэсорру-фат элагэлэри позулур, истеЬсал да]аныр. Игтисади]]атын идаро едил-мэмэси бизи фэлакэтли Ьэддэ ]ахынлашдырыр. Халг тосорруфатынын идаро олун-масынын кеЬно структуру дйЬл ]охдур. Лбни тосор-руфатчылыг системи до Уарадылмамъппдыр. Беде-ликло. игтисади]]ат борбад Ьала душур, соснал во ся* ]аси коркинлик артыр. Бура дан бело ¿енанэ нотичо чыхыр:    игтисади] ]атымызы мумкун гедор тез сабит-лошдирмели]як. Бунсуз ида-'роетмэяян базар моделиии тэтбиг етмок ге]ри-мумкун-ДУР- Дун]а тэчрубэси Ьомин моделин сомэроли]ини артыг субут етмишдир. БеЬрандан чыхмагын ]екано ]олу будур. СеЬбэт Ьомин ]олун аз агрылы .во аз муд-дэтэ кечилмосиндодир. Мэ’лум олдуру кими то-сэрруфат рэЬбэрлэринин во конкрет програмлар Ьа-зырланмасында иштирак едэнлэрин сориштоли]и базар игтисади]]атына кечи-дин муЬум шартидир. Тэоссуф ки, бу саЬодэ да Ьолл олунмамыш проблемлорн-миз    чохдур.    ИсЬаЬатлар просесини интеллектуал вэ эмали чэЬэтдан тэ’мии етмок учун кадрлар Ьазыр-ламаг инди буна керо хусу* си эЬэми]]от косб едир. Бутун игтисади тэЬсил системи вэ олботтэ, ]уксэк ихти-саслы игтисадчы кадрлар ]етишдирэн осас моркоз — Азарба]чак Девлэт Игтисад Институту бу пробле-мин    Ьоллиндэ    муЬум рол о]намалыдыр. Jepи Кэл-мишкон де]им ки, институту муз базар мунасиботлОри-нин    боргорар    олмасы *шо- раитиндэ ишлэ]э билон кпдр-лар ]етишдирмокло ]анашы базар игтисади]]атыиы фор-малаш дырмагын тэ’хирОса-лынмаз возифолоринин ]е-рина ]етирилмэсинэ ]енэл-дилэн конкрет планларын Ьазырланмасында. вэ тот. бит олунмас^нда фоал иштирак едир. Ело бу могсод-ло ¿ахын куилордо «Базар игтисади]]атыяа кечид — «проблемлор во перспектив-лор» мевзусунда елми-прак-тики конфранс кечирочо-]ик. Могсод республикамызын базар нгтясадн] ]атъгаа кечмосиния н озари вэ ома-ля проблемлзринн Ьорто- рэфли кетур-roj етмок, Je-ни шэраитде тэсорруфатчы-лыгын сэмэроли]инин JYK-солдилмосинэ ]енолдилон тевси]олор Ьазырламагдыр. — Конфраясда иузакя. рэ едялмэсн нозордо туту, лая проблемлор Ьаггында даЬв жовкрет мо’думат не. ро бнлэрсняязмя? — Уч «до]ирми стол» ко-рушу кечирочо]ик. Биринчи керуш базар муиаси-бэтлэринин инкишафы, базар    инфраструктурунун формалашмасы проблеминэ Ьоср едилэчэк. Бурада ба-зарын бир сыра незерв во ти, маркетинг, харичн ка-питалын чэлб едилмоси, биржа фэали]]эти, турист биз-несинин    инкишафы кими акту ал проблемлор до диг-гэтдон кэнарда галма]ачаг. НоЬа]от,    учунчу керушдэ кечндин    сосиал аМиллэри музакирэ    олуначаг. Сосиал проблемлэрин мевзу даирэ-си чох кенишдир. Бура]а эмок базары, эЬалинин мэш-гуллугу проблеми, сосиал кэркинли]и муэ]]эн' -етмок вэ арадан галдырмаг ме-ханизмлэри, сосиал просес-лорин идаро олунмасы да-хилдир. Базар игтисадиЦаты эмэли мосэлэлэри — девлэт-сизлэшдирмэ во езлешдир-мо стратеки]асыяын сечил-мэси, форма во методлары. мали]]э, банклар, пул тэ-давулу, сыгорта, верки системи во веркип^ма, кэлир-лэрин индекслошдирилмэси, ги]метго]ма принсиплори, истеЬлак базарынын тэшки-ли, девлэт тонзимломэси-нин во базар механизмлори-иин гаршылыглы фоали]]о-ти. истеЬсал инфраструктурунун инкишафы во дн* кор мосол олор м^акиро мевзулары олачаг. Икяячи «де]ирми стода муоссисо-синин идаро олунмасы во саЬибкарлыг проблемлэри-но Ьоср едилечок. Керуш иштиракчылары ири, орта во кичик бизнесин инкишафы, тэсерруфатчылыгын ]ени тэшкилатв-игтисади формалары (нчаро муосси-солэри, кичик во хусуси муоссисолер, соЬмдар чоми]. ]отлери, консернлэр во с.), бирке муэссисэлэрин ]ара-дылмасы во фэали]]отн * проблемлерини нозердон ке-чиречеклер. СаЬибкарлыгын инкишафы. муэссисояин идаро олунмасы спмтехн* ]асы во тактякасы, базарын формалашмасы шэраипшдэ онларын Ьугутя то’мкнаты — Токлиф олуначаг не. тигамэтлердэн республика, ■ыз учун даЬа чох Ьаисы вачябдир? Башга сОзло, бнз базара кечндо нэдэн баш-ламады]ыг? — Базар игтисади]]аты-на кечид вэ базар меха-низминин сэморэлн фоали]-]эти ¿алныз бу шэртло мум. кундур ки, эмтэо встеЬсал-чыларыныи — муэссисэлэрин, тошкилат ларын, вэ-тондашларын бир Ьиссэси азад фоалиЦет вэ азад саЬибкарлыг имканына малик олсуи. Азад омтоэ истеЬ-салчыларьшын формалашмасы исо Укуессиселерин эк. сер Ьиссосинян девлэт Ьи-ма]осиидон чыхарылмасы-ны, оэлошдирмэни тэлоб едир. Ьом до еэяэш-дирмо дедикдо ]алныз хусуси мулюШетэ га]ытмаг лузуму нозордо тутулма-м алы дыр. Сепбэт девлэт мулки]]8тинин мухтэлиф шортлорлэ эмок коллектив-лоринэ, кооператюлорэ, сэпмдарлара, харичн фирма-дара, а]ры-а]ры шэхелэрэ вермок во ]а сатмаг васи-тэси ило мулкя]]отчияя до* ]ишмэ]ин даЬа кениш про-сесянден кедир. Бу тосор-руфатчылыг суб]ектлорн база рыя толоблорино эн дол ли]]от кестэрир, Ьом до бу фэали]]атин нэтичелери учун токчо чари келирлори ило де]ил, Ьабело ез эмлаклары ило игтисади мэс’ули]]от да-шы]ырлар. Баша душмо-ли]ик ки, езлэшдирмонин мэ'насы, Ьом до капиталы артырмаг намина мэс’ули]-]этлэ фэали}]ет кестэрмэ]э гадир олан ]ени саЬиблэр ахтармагдан ибаротдир. Ьо-лэ Адам Смято мэ’лум иди ки, «готи шэкилдэ Ьеч бир мулкн^эт алмаг Ьугугу ол-ма]ан шэхе анчаг буна мараг косторэ билор ки, мумкун годэр чох ]есии вэ мумкуи годэр аз яшлэсин». — Бир Ьалда ян, езуну харнчдэ дофолэрлэ дотру л. дая бело нозорн мулаЬязэ. лоро яяаяырыг, онда но учун харнчя тэчрубодон до боЬродонмо]ак? Велосннеда тоаодон нхтяра етмэ]э до]эр-мн? — Дун]а девлэтлэрииин зонкин тэчрубэсиндон шуб-Ьосиз ки, е]рэнмэли]ик. Ьотта зоиф инкишаф етмиш елкэлэрдэн ез белко-лориндо кучлу базар иг-тисади]]аты олан девлетлэ-рэ гэдор чохларынын инкишаф 1олуну кетмоли]ик. Турк^э, Таиланд, Нэнубр Коре]а, Сингапур. Та]ван во дикэр елкэлэри нозордо тутурам. Бизе токчо дил бахымындан де]ил, Ьом §э тарих, мэдони]]от, сосиал* психоложи бахымындан Туркмении точрубэси хусуснлэ Ш]далы ода билор. Бурада алМ]эт кестэрон базар системи игтисади во тех* ноложи бахымдан чох со-мэрэлидир. Бу ел коде адам-лары чани-дилдэн ишлэмэ-¿э вадар едон кучлу амил-лор тапылыб. Лакин биз . Ьомин елкэлорин точрубэ-синн токрар етмомоли. ез инкишаф }олумузу тапма- румумузу нозоро алмялы-]ыг. — Елмямяз Ьо]атдая узагдыр, HTTHcaAHjJaTMMH-11лш башыш к эл эя бэлала. рыя бяр сэбэбя елмдэн aj. ры дупшэенднр. Елмя му. эссясэлэрло чох бе]ук по-теясяала маляк «ля мок* тэблор арасында олаголор да кунун толэблорн cobhJ* ]эсяндэ дери. By у]гунсуз- луглары арадан i ---- да елмялфактякя сымыэдая на коало]о рнк? — Бир чох елколорден фэргли олараг биздо тод-гигат муэссисэлори во али мэктоблэр догрудан да би* ри-бириндэн aJpH душмушдур. Бу ¿олда чох чидди манеолэр вар. Инди бу ма-неэлорин бэ' зил ори арадан галдырылмышдыр. Мэсо-лон, эвэзчилкклэ ишлэмо. Jo ичазэ верилир, омок Ьаггы мэЬдудлашдырылмыр; Ал и мл эр педагожи фэалМ-Joto чэлб олунур. Республиканын апарычы мутохэе-сислэри. танынмыш харичи елка алимлэри институту-му зун «Ишкузар корушло* ри клубу »нда тез-тез чы-хыш едирлор. Биз елм ило коопераси]аиын даЬа ]ук-сок формаларына кечмок фикриндэ]ик. Факултолордэ апарычы игтисадчы алим* лэрин башчылыты илэ проблем груплары JapaTMar HCTojHpHK. Хусуси курсла* Ei    апармаг, аспирантлар зырламаг учун харичдов. о чумлодон. TypKHjOA« му тохоссислор до вот едэчэ-Jhk. Тодгигат ндаролорин-дэ ело лабораторн]алар Ja-ратмаг мумкундур ки. о рада алн мэктоб му элл им-лори тодгягатда мошгул ола билсинлор... — Сязэ еле яэямярмя ки, осае яшэ кечмож учуя Ьазырлыга, алочо до «Г-закярэлор во елмя мубаЬя-сэлэр учун Ьэддмядэя ар-вахт ятирярмк? JeM- ОНларын пугугн твюшвти -»“И“"      Mnn„ мосололоря. муэссисолорни гуи щэкилдэ    верир. харичи-нгтясадя фоаля]^* Онлар нэинки мустоги фоа- льОыг. HijMOTjra, е]ронилэ-си тэчрубодон бэЬролэн-моли]ик, лакин ]ерли шораи-тимизи, эн энэлэри. он ИЛ-лэр 6oJy формалашан фэрг. лори, психоложи амиллори. бензэрсиз тарихи инкишаф ]олумузу, Ьазыркы ичтимаи-cHjacH, сосиал-игтясадл ду ди po'Jo на вахт калочэ-]як, на вахт нинирот яшо кечэчо]ня? — Гысача десом, бу рес-публикамызда    вози] J этик сабитлэшмесиндэн асылы- дыр. СоЬбош |аадьг. Чавнд ХАСПОЛАД, | мухбмрм. «Халг гоао1Я»ннн БИЗ ЧОХДАНЫН ДОСШУГ Моним таныдыгым адамлар    арасында курдлэр до чох олуб. МэшЬур муоллим, ОДук    маарифчи Нурмом- мэд    бэ] ШаЬсуварову. Хос- ров    бо] Султанову ]ахшы хатырла]ырам. Хосров Султанов а там Ьэмзэт бэ-]ин    ]ахын досту иди. Чох аличэнаб. закалы бир шох-сн]]от    олмуш дур. О, Тифлис до    мусэлман хе]ри]]э чэмн]]отинин содри иди. Тез-тез    бизо кэлэрдк. Мараг- лы,    агыллы    сеЬбэтлэр едэр- ди.    Хосров    бoJ сонралар Гарабагын кенерал губернатору ол^. Кунлорин би-риндэ,    дапа догрусу, 1920- чи ил и]унун 15-до монэ Хосров бв1лэ ]енидои коруш-мок    нэсиб    олду. Бу дЬфэ биз    евдэ    ^ох, Ьэбсханада корушдук. Ону да Ьэбс ет-мишдилэр. Мэни ора]а ко-тирэндэ Хосров бо] чох мутооссир олду. Ьэбсханада •да онунла мараглы сеЬбэт. лоримиз олду. О, ермэнилэ-рнн    Гарабагда теротди]и эмоллэрдэн. Гарабагы нл-маг    планларындан урок агрысы илэ данышырды, де]ирди ки, биз Гарабагын ермэнклэрнн элинэ кечмо-синэ готи ]ол вермэрик. Хосров бэ]ин деди]инэ керо Гарабагда чохлу курд онун рэЬ-борли]и алтында иш керурду. Онлар бе1ук гэЬроманлыг кесторирдилор. Лакин иш-галчы И.чи рус ордусу-нуи    Азерба]чана колмэси бутун планларымызы алт-уст етди. Ону да ¡Мд вД»к    ки> 1920-чи илдо Нэрн май Но-Идмлн ФУТБОЛ. — мяты. Исвечдо 8 команда-нын гато биринчмля]и уг-руида ]арышлары    дааам едир. Биринчи груяда 2 о]уядан 3 хал топла]ан Ис-веч футболчулары лидер-ля]я ало алмышлар. Иикил-торо во Франса командала. рыиын 2. Даяимарка кол- римаиов Хосров бе1 Султанову    Ьобсдан азад етдир. ди во она харичэ кетмо]о кемак етди. Мон    курдлорин таряхини )ДТ11ТМ    билярэм ВО ШубЬэ етмирэм ки, ермэни гулдур-ларьш дуи]а]а ]а]дыгы хо-бэр курд халгына атылан беЬтандыр. 1946-чы нлдэ. мои Узе]нр бо]лэ бирка Нахчыванда го-маг и дим. Бизо орада чох кезел    зи]афот вердилор. Керушлоримярдо курд хал-гынын    керкомли нума]он- долари    до иштирак едмрди. Натиглэрдои бири (адыиы унутмушам) чыхышыида де-ди ки. мои Ерменнстанда ]аша]ан курдлордоЬом. Ер-мэнилэр чох чалышырлар ки, бизи ермонклэшдирсин-лор. Лакин бу Ьеч вахт баш тутма1ачаг. Онларын нн]]этлэри уроклориндо га-лачаг.    Биз бутун тарих бо/у азорба]чанлыларла гар* даш олмушуг. Бизим бу меЬрибанлыгымыз оерлорчо давам едэчэк. халг арасында эерлэр 6oJy давам едон достлуг бундан сонра даЬа да меЬкэмлонэ- vvnpvi    W ----------- чэк. Биз бнрдяндо row мокрли душмэнимизи МОГ* луб едэчэ]ик. Рамазан ХЭЛИЛОВ, Y. Ьачыбе1омуж    Дтлм хатярэ ся муаеЩшм му. лектяяННян ясо 1 халы вар* Икинчя групда Ьолландн-ja футболчулары лндердкр. лар. Онларын 1 о]уидан 2 халы вар. МДБ во Алма-HHja идманчылары 1 хал топламышлар. Думлн нкня* чи групда нкяичя турун о]ун-даоы кечирилмяхндир. ;