Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 16, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 16, 1992, Baku, Azerbaijan АЗвРБАМАН РЕСЛУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТА СЕЧКНЛвРМ Y3P9 МЭРКвЗН СЕЧКИ КОМИССНШЫНЫН Мв’ЛУМАТЫ (Эввэли 1-чя саЬнфэдэ) Мэктубларын чоху мух-тэлиф тэклифлардан, сечки ГаНуНуЕ(уН ТЭКМНЛЛЭШ-дырилмаси бародэ тевс^а-лардан ябаратдир. Бэ’зилэри иса умуии характер даты-¿ыр, конкрет фактлара асас-ланмыр. Ватандашларын бутун мурачиатлари узрэ Марка-зи сечки комисси^сы опера, тив тэдбирлэр кермушдур. Комиссий узвлэри ¿ерлара кетииш, дайра вэ мэнтагэ комисси]аларынын узвлери ила. мушапидэчилэрлэ, бир сыра Ьалларда иса Ьугуг мупафиза органларынын нYмaJдидэлapи ила бирлик-дэ кестарилан    факт лары ]охламыш,' нагсанлары ара-дан галдырмаг учун тадбир-лар кермуш. шию^атчилэрэ мувафиг нзаЬатлар вермиш* Л0?’е]д олуниушдур ки, 55 немрали Курдамир ва 16 немрали Лэнкаран даирэ-лари узра ашкар едилмиш позуитулар на мувафиг даи-рэлар, на да бутавлукда республика узра сечкилэрин натичасииа та'сир етмнр. Сечки ганунунун позул-масы ила элагэдар 11 нем-рели Хатаи сечки даираси-нин 44 немрали мантагаси узрэ сечкилэр е’тибарсыз Ьесаб едилмишдир. Кестэ-рилан маитага узра сасвер-манин нэтичаларн дайра сечки К<омисси]асынын протоколун дан чыхарылмьпидыр. И немрали Хатаи сечки даиресинин 8 немрали вэ б немрали мантегалари узра ¿охламаныК нетичалэри Ьаг-гында санэдлар прокурор-луга кендарилмишдир. ' Назара алынмышдыр ки, сечки ганунунун позулмасы ила элагэдар олараг 20 немрали Шэки даирэсинин 31 немрали сечки мантагаси узра ва 71 немрали ХачмаЗ даирэсинин 11,35 ва 42 немрали мантегалари узрэ сечкилери дайра сечки ки komrcckJ аларынын таг. дим олуимуш протоколла-рыны иазардан кечирарек, муаЛан етмишдио ки, бу-тевлукдэ республика узра сечкилэр «Азарба}чан Рес-публикасы президенти сеч-кялари Ьаггында» Гану-нун талабларине амэл едил-макла кечирилмишдир. Киз-ли сасверма натичасинда президентли!э намизэд Ра-фиг Турабхан оглу Абдулла-JeBHH леЬинэ 15.646 нефар, Захуд сечичиларин уму ми cajbmbm 0,5 фаизи сэс вер-мишдир. Эленина 2.971.831 нефар, Jaxyfl 97 фаизи сэс вермишдир, Эбулфаз Елчиба1 Гэдир-гулу оглу Эли1евин леЬинэ 1.829.448 нефар, JaxyA се-чичиларин 59,4 фаизи, эле). hHHa 1.158.029 нэфар, ja-худ 38 фаизи сэс вермиш-дир. Hnjac Аббас орлу Исма- комисоЛ&лары е’тибарсыз _ jbuiOByH леЬинэ 20.216 на " фар, 1ахуд сечичиларин 0,7 фаизи. anejhraa 2.967.261 нэфар, JaxyA 96 фаизи сэс вермишдир. Лагуб Чавад оглу Меммэ-довун леЬинэ 51.144 нафэр, Ьесаб етмиш ва кестарилан мэнтагалар узрэ сесвермэ-нин нэтичалэрини ез прото-колларындан чыхармышлар. Маркази сечки комисси-Jacbi дайра ва маитага сеч- 1ахуд сечичиларин 1.7    фаизи, алеДшна 2.936.333    на- фар, 1ахуд 95 фаизи    сас вермишдир. Низами Мэммад оглу Су. лejмaнoвyн леЬинэ 1.017.217 нефар. 1ахуд сечичиларин 33 фаизи, anejhima 1.970.260 иафэр, 1ахуд 64 фаизи сас вермишдир. 71.099 сечичи бутун    на- мизадларин enejhmie    сас вермишдир. 90.907 буллетен е’тибарсыз са^лмышдыр. Маркази сечки комисси-Jacbi <A3ap6aj4aH Респуб-ликасы президенти сечкилери Ьаггында» Азэрба1чан Республикасы Ганунунун 15-чи маддэсини pah6ap тутараг, сасвермадэ ишти-рак етмиш сечичиларин Ja-рыдан чохунун сасини топ. лакыш Эоулфэз Елчнба| Гэдиргулу оглу Элн1«ви АзэрОДчан Республикасы президенти сечилмиш Ьесаб етма]и гэрара алмышдыр. Аварба]чаи Республикасы президенти сечкилери уз. С Маркази сечки комисси. ¡ы. АЗвРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПЕНСИМЛАРЫН МИНИМУМ МИГДАРЫНЫН артырылмасыны ва еданилмасини тэ мин ЕТМвК Т8ДБИРЛ8РИ ЬАГГЫНДА АЗвРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРБЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Пенси1ачыларын сосиал рынын минимум мигдары, мудафиэсини кучлэндирмэк Ьэмчннин пeнcиjaлapa муа1-мэгсэди илэ вэ «Азарба1чан 1эн .олуимуш элавэлэр там Республикасында эмэ!ин едэ- иш стажына малик вэтэндаш-нилмэсиннн минимум мэблэ- ларын гочалыга керэ мини-гинии артырылмасы Ьаггын- мум пенена мэблэгиндэн да» Азэрба]чан Республика- мевчуд ганунверичили]э у1-сынын Ганунуна у1гун олараг гун олараг нэзэрдэ тутулмуш фаиз песабы илэ муэ11эн едилсин. гэрара алырам: 1. Пенена тэ^инаты учун тэлэб олунан там иш стажына малик вэтэндашларын гочалыга керэ пенс^асынын 2. Гочалыга керэ вэ I—II груп элилл^э керэ минимум мигдарда тэ’1ин едилмиш минимум метлаоы АадобаТ- эмэк пеноЦаларына гочалы- I™ *epa neacHja те JHH едил- чан Республикасы эразисин дэ ганунла муэЦэн олуимуш мэси учун тэлэб олунан иш дэ гнпупла. miujjktn илуптуш ртаи/ииппн яптыг han там ИЛ минимум эмэк Ьаггынын 100 ^чун минимум^енси1анын 1 фаизн мигдарында (700 ма. нат) тэсдяг едилсин. «Вэтэндашларын пеней ja саблансын. 3. ФэЬлэ вэ уста сифэти тэ’минаты Ьаггында» Азэр- илэ ишлэ]энлэрэ, Ьабелэ ки-6aj4aH Республикасы Гануну чик Хидмэт ишчилэринэ. кол- гэбул олунанадэк: — там иш стажына ма лик олан I—II груп эмэк ишчилэринэ, элиллэринин пеней ja лары- муЬарибэси нын минимум мигдары иш ^тажындан асылы олма)араг хозларын вэ кооперативлэ-рин е}ни эмэклэ мэшгул олан BejyK Вэтэн иштиракчыла-рына гочалыга керэ nenenja-лар, hoMHHHHH с^бэбиндэн I груп элиллэрэ вэ I—-II груп асылы oлмajapaг бутун нав ушагл^гдан элиллэрэ, 16 Ja- элилл^э керэ пенс^алар он-шына чатмамыш элил ушаг- ларын газандыглары эмэк лара, елэчэ дэ чэбЬэдэ Ьэлак Ьаггы нэзэрэ алынмадан там олмуш Ьэрби гуллугчуларын мэблэгдэ едэнилсин. аилэ узвунун hap биринэ вэ Дикэр ишлэJэн пенс^ачы-Ьэр ики валиде/нини итир- лара, о чумлэдэн муддэтли миш ушагларыи hap биринэ мугавилэ узрэ ишлэJ9H пен-— гочалыга керэ минимум с^ачылара иеэ пенена он- пенейJaHbiH 100 фаизи; ларын эмэк Ьаггы илэ пен- — аилэ башчысынын ити- сиЗа Уст-Устэ а!да минимум рнлмэсинэ керэ пенена алан эмэк Ьаггынын 5 мислиндэн аилэ узвунун hap биринэ, ha- чох олмам*г шэрти илэ едэ-белэ иш стажы олма1ан 2-чи нилсин-груп элиллэрэ (ушаглыгдан 4. МуэЦэн едилсин ки, элиллэрдэн башга) вэ сосиал Азэрба}чан Республикасынын nencHja алмаг JamuHa чатан эразисиндэ сосиал сыгорта1а шэхелэрэ — гочалыга керэ минимум neHCHjaHHH 80 фаизи; — III груп элиллэрэ иеэ гочалыга керэ минимум пен-cHjaHbiH 65 фаизи мигдарында пенен ja Ьесаблансын. Дикэр категор^адан олан вэтэндашларын пeиcиjaлa- ajыpмaлap эмэк Ьаггы фон-дунун 40 фаизини тэшкил едир. Бу мэблэгин 85 фаизи пеней ja фондуиа, 15 фаизи сосиал сыгорта фондуиа да-хил олур. 5. Бу фэрман 1992-чи ил и1улун 1-дэк е’тибаран гув-Baja мнненн. Азэрба1чаи Республикасы президента caaahHjjanHH híjm кечирэн Азэрбв]чан Республикасы Али Соаегиннн еадрк И. Г9МБ9Р0В. Бакы шэЬэри, 13 HjyH 1992-чи ил. A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ ' СЕЧИЛМИШ ЭБУЛФвЗ (ЕЛЧИБЭЛ ГЭДИРГУЛУ ОГЛУ ЭЛИЛЕВИН ЭЗ ВЭЗИФЭСИНИ ИЧРА ЕТМЭСИНЭ БАШЛАМАСЫНЫН тэшкили ЬАГГЫНДА АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН СЭРЭНЧАМЫ A3ap6aj4aH Республикасы Маркэзи сечки комиссиja-сы тэрэфиндэн президент сечкилэринин нэтичэлэринин рэсмэн е’лан олундугу кундэн Азэрба1чан Республикасы президенти сечилмиш Эбулфэз (ЕлчибэЛ Гэдиргулу оглу ¿литвин ез вэзифэсини ичра етмэсинэ башламасынын тэшкили илэ элагэдар ашагыдакы тэркибдэ комисси1а ja-рады л сын: A3ap6aj4aH Республикасынын девлэт катиби    П.    hycejHoa (сэдр) A3ap6ajMaH Республикасынын hyryr cHjacaTH узрэ девлэт мушавири    И.    Шнрииов (узв) A3ap6aJnaH Республикасы баш на- знринин муавини    А.    Аббасов    (узв) A3ap6aj4aH Республикасынын дахили ишлэр назири    И,    Ьэмидов    (узв) A3ap6aj4aH Республикасы Али Совети сэдринин мушавири    Ч.    Нэчэфов    (узв). Азэрба]чвн Республикасы президентннин canahHjjaTHHH hajara кечирэн Азэрба]чаи Республикасы Али Советннин сэдри И. ГЭМБЭРОВ. Бакы шэЬэри, 13 HjyH 1992-чн ил. лешо таьсилинин САБАНЫ наминэ AзэpбaJчaнын тэЬсил сис- cиacиJa, Jaxyд ширкэт ja-теминдэ техники пешэ мак- ратмаг чагырышлары еши-тэблэринин езунэмэхсус Je- дилир. Бунунла элагэдар рес-ри вардыр. Ихтисаслы фэЬ- публика техники пешэ мэк-лэ кадрлары Ьазырланма- тэблэри ишчилэринин му. сында. пешэ усталарынын шавирэсиндэ бэjaнaт гэбул Jeтишдиpилмэcиндэ бу тэЬ- едилмишдир. БэJaнaтдa гeJд сил очагларынйн хидмэти олунур ки, индики. деврдэ чохдур. Тэсядуфи дeJил ки, пешэкар фэЬлэ кадрлары республика    милли    тэ11сил    Ьазырлыгы девлэт програ- консепс^асынын лaJиhэcин- мы чэрчивэсиндэ hэJaтa дэ    техники    пешэ    тэЬсили-    кечирнлмэлидир. Техники нэ    хусуси    эhэмиJJэт ве-    пешэ мэктэблэри бинала- рынын, онун мадди дэJэp-лэринин сатылмасына вэ езлэшдирилмэсинэ joл вер-мэмэк, ону бэд нпБэтлэр-дэн гopyJyб сахламаг учун рилмишдир. Лакин сон вахтлар техники пешэ мэктэблэринин бина-ларыиы сатмаг, белэ муэс. сисэлэри бирлэшдирэн гон- девлэт * сэвиjjэсиндэ тэдбир-дарма KopnopacHja,    ассо- лэр керулмэлидир. БЕНЗИН JEH9    БАНАЛАШДЫ... 1991-чи нлдэн е'тибарэн зинлэрин 1 литринин ги]мэ-jaHanar мэЬсулларынын raj- ти g манат олмуш дур. Ди- И*Ру^УРК.аЖДА^з; мл ^начагынын г^мати А-72 вэ А-76 маркалы бен- иеэ 7 маната галхмышдыр. БЕЛЭ БИР ЭСКЭР ВАРДЫ.- Гарабагда rajHap негталэр-дэ flej ушчулэримнзла сеЬбвт заманы Ьамы ле]тенант Фа-иг BaxmaaHjeiHH командир олдугу милис батал]онунун удыны чакир, онларын дв-]уш техникасындан сез ачыр-ды. Ф. Вахшвл^евла керу-шанда бу барада сеЬбэт сал- дыг.    . — Гардаш, иткисиэ мупа-рибэ олмур, — деди. — Ела ики aj аввал Нахчываник кэнди }ахынлыгындакы Га-paraja этрафында бир нечэ икид итирмишик. Онлардан бири Шэмсэддин Искандэроа иди. Занкин flejyin тачруба-си варды. Эвааллэр Кэлоа-чэрда, Лачында, Чэбра1ылда да гулдурларла чох гаршы-лашмышдыг. влумун кезуиа дик бахырды Шэмсэддин. Марми гэлпэсиндэн Ьэлак ол-ДУ- Лолумузу" Шэмсэддин Ис-кэндэровун догулдугу Ха-Чын-Дербенд кандииа сал-мыг. oejya гардашы РэЬбэр Йскэндэровла керушдук. РэЬбарин дедиклэрииден: — Шэмсэддин орта мактэ-би бу канддэ битирмишди. Соира 136 немрали техники пешэ мактабиндэ суручу пе-шэсинэ 1и1аланди. Ики ил аввал Агдамдакы кенуллу-лэрдан ибарэт милис батал-]онуна 1азылды. Ьеч 1адым-дан чыхмаз, мартын 3-дэ кэндэ кэлди. Бутун аила ба-шына jHrHmflN. Ахшам Аг-дама — чэбЬэ хэттинэ 1ола душандэ. 6 1ашлы оглу Ш эм-си — «Ата, мэни да апар. керум нечэ де1ушурсан?> — де]э 1алваранда Шамсаддия белэ деди: — Оглум, бир haфT8Jв сани дэ Шарифи да. Ввфаиы да. бах о узагда керунэн даг-лара апарачагам. Сэбр един, лап аз галыб. Бу, Шамсаддинин бизим-лэ сон керушу иди ...Бакы1а га1ыдан кимя Ьэрби госпитале Hajac Гули-jeвлэ керушэ тэлэсдик. ha-кимлэр HAjaca haJiajMk’aJara дурмага ичазэ вермирдилэр. Taparaja Aejyulf, Шэмсэддин барэдэ сорушдугда бахышлары мэчЬул бир истигамэта зилланди. Узун сукутдан сон-ра агыр-агыр данышмага башлады: — Бу барада данышмаг мэним учун чох агырдыр. Она кера Jox ки, езум Japa-ланмышам. Она керэ ки. Ьэ-мин де1ушдэ Шэмсэддин ними, Зи1эддин Искандэроа, Гэдир Ширинов ними дост-ларымы итнрмишэм. Шэмсэддин Ьаггында сорушурсу-нуз, нэ AejHM. о ела писан иди ки, бутун вучуду, вар-лыгы Вэтэн ешгн илэ Jorpya-мушду. Сон ики илда ишти-рак етди1имнз де1ушлардэ тэкчэ Шамсаддинин бизимла олмасы ела бил ки, Ьар дэ-фэ гэлэбэмизин тэ’минаты иди. Садар АСЛАНОВ, «Халг гэзеткБИКн мухбирв Тарихиммамн ачылмамыш с МИЛЛИ ИСТИГЛАЛЫН ТАНЫНМАСЫ А38РБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧИНААвТ мачалласина датшикликлар ва алАвалар ьаггында АЗЭРБААЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ Азэрба1чан Республикасынын Милли Мэчлиси гэрара алыр: A39p6aj4aH Республикасынын 1960-чы ил 8 декабр та-рихли гануну илэ тэсдиг едилмиш Азарба1чан Республикасынын Чина]эт Мэ-чэллэсинэ (A3op6aj4aH Республикасы Али Советннин ме’луматы. 1960-чы ил, № 29. маддэ 143;    1961-чи ил, М 9. маддэ 37, № 13, маддэ 52, № 16, маддэ 60, М 21, маддэ 78; 1962-чи ил М 1, маддэ 6, М 7, маддэ 30, 31. 32, М 22, маддэ 115, 135; 1963-чу ил. № 3, мад. да 13, № 32, маддэ 201; 1964-чу ил. М 14, мадда 72; 1965-чи ил, М 7, маддэ 57. № 27, маддэ 145;    1966-чы ил, М 3, маддэ 18, № 8, маддэ 59. № 16. маддэ 135, М    18.    мадда    166;    1967-чи ил, М 12, мадда 144, № 17. мадда 185, №    18, маддэ 192, ЛЬ 19, мадда 207, № 20, мадда    214;    1968-чн ил, М    14,    мадда    113;    1969-чу ил, ЛЬ 2» маддэ 15, ЛЬ 11, мадда 95, ЛЬ 22. мадда 173; 1970-чн ил. М 2, мадда 13. М 6, маддэ 40; 1971-чи ил, №    22,    мадда    177;    1972-чи ил, ЛЬ 7 — 8, маддэ 21. ЛЬ 12, мадда 52. М 15 — 16. мадда 94; 1973-чу ил. ЛЬ 7, мадда 62, ЛЬ 10. мад. да 90. ЛЬ 13. мадда 116, ЛЬ 23, мадда 198; 1975-чи ил, ЛЬ 7, мадда 48, ЛЬ 16. мадда 138;    1977-чн ил, ЛЬ 1 — 2. мадда 3, ЛЬ 5 — 6. мадда 29, ЛЬ 8, маддэ 49; 1978-чи ил, ЛЬ 13, мадда 127; 1979-чу ил. ЛЬ 4. мадда 23; 1980-чм ют. ЛЬ 10, мадда 125, ЛЬ 11 — 12, маддэ 136, ЛЬ 15, мадда 170. ЛЬ 18. маддэ 187; 1981-чи ил, М 8, маддэ 118, ЛЬ 18. маддэ 207,    ЛЬУ~20. маддэ 225;    1982-чи ил, ЛЬ 1 — 2. маддэ 1. ЛЬ 18, маддэ 161.    21. маддэ 203, ЛЬ 24, мадда 292; 1983-чу ил, ЛЬ 17 — 18, мадда 162, ЛЬ 21, мадда 194; 1984-чу ил, ЛЬ 3 — 4, маддэ 29. 30, ЛЬ 7, маддэ 55, № 11 — 12. маддэ 111; 1985.ЧИ ил, ЛЬ 3, маддэ 29. № 10.    маддэ    118,    130. ЛЬ 13    — 14.    маддэ    151. ЛЬ 21, маддэ 204, ЛЬ 22, маддэ 216;    1986-чы ил, ЛЬ 11, маддэ 58. ЛЬ 12, маддэ 72, ЛЬ 15 — 16, маддэ 12; 1987-чи ил, ЛЬ • 12, маддэ 118, ЛЬ 14, маддэ 141, ЛЬ 15 — 18, маддэ 153, 157, ЛЬ 18.    маддэ    173, ЛЬ 21, мадда 211; 1988-чи ил, ЛЬ 4. маддэ 26, ЛЬ 5 — 6, маддэ 29, 35. ЛЬ 8, маддэ 58. ЛЬ 13 —1 14. маддэ 136, ЛЬ 16, маддэ 150; 1989-чу ил,*ЛЬ 7 — 8. маддэ 47,    ЛЬ 15    — 18.    маддэ 118; 1990-чы ил, ЛЬ 8. маддэ 53, 55, ЛЬ 12. мадда 147; 1991-чи ил. ЛЬ 27;    1992. чи ил, ЛЬ 61; ЛЬ 93) ашагыдакы дэ1ишикликлар вэ элавэлэр едилсин: 63-чу мадда ашагыдакы редакоОада вериленн: Мадда 83. Aaapfiajw Республикасынын давлат гуру лу туну    эоракылыгла деаирмэ]э ва ja да1шпдир-■aja, )ахуд эразн тамлыгы-ны эоракылыгла позмага ча. гырышлар A38p6aj4aH Республикасынын девлэт гурулушуну зо-ракЫлыгла девирмэ1э вэ Ja дэ]ишдирмэ1э, JaxyA Азэр-6aj4aH Республикасынын KoHCTHTycHjacbi илэ тэсбит олуимуш эрази бYтeвлYJYHY эоракылыгла позмага ачыг чагырышлар, Ьабелэ бу мэг-сэдлэ haMHH мазмунлу ма-териаллар jajMt — уч илэдэк муддэтэ азад-лыгдан MahpyM етмэ вэ Ja элли мин манатадэк чэрнмэ илэ чэзаландырылыр. Тэкрар олуимуш вэ ja му-тэшэккил шэхелэр групу тэ- Шикдэн терэдилмиш ejHH экэтлэр — уч илдэн jeAAH илэдэк муддэтэ азадлыгдан MahpyM етмэ вэ Ja Jy3 мин маната-дэк чэримэ ила чэзаландырылыр. Бу маддэнин биринчи ва Ja нкинчн Ьиссэлэриндэ нэзэрдэ тутулмуш харнчи тэш-килатларын вэ Ja онларын HyMajaHAaaapHHHH тапшыры-гы ила терэдилмиш Ьэрэкэт-лэр — эмлакы мусадирэ олунмаг-ла вэ ja олуямамагла беш илдэн он илэдэк муддэтэ азадлыгдан мэЬруметмэ ила чэзаландырылыр. 2. Бу ганун дэрч олундугу андан ryBBaja минир. ■рещеапш Ресжублжкасы Ал Cobi гит садри И. ГЭМБЭРОВ. Бакы шэЬэри, 10 и)уи 1992-чи ил. АЗвРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУСИиСШДА (9САС ГАНУНУНДА) ДЭАИШИКЛИКЛвР ЕДИЛМвСИ ЬАГГЫНДА A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ A3ap6aj4aH Республикасынын Милли Мэчлиси гэрара алыр: A39p6aj4aH Республикасынын KoHCTHTycHjacHHfla (Эсас Ганунунда) ашагыдакы AajH-шикликлэр едилсин: 1. 80-чы маддэ ашагыдакы редакси1ада верилсин: «Маддэ 80. A3ap6aj4aH Республикасынын вэтэндашы A3ap6aj4aH девлэтинин мэна-i^ejHHH горумалы. онун гуд-рэт вэ нуфузунун меЬкэмлэн-мэсинэ кемэк етмэлидир. Вэтэни мудафиэ етмак A3ap6aj4aH Республикасынын hap бир вэтэндашынын мугэд-дэе борчудур. Вэтэнэ xaJaHaT халг гар-шысында эн агыр 4HHajar-дир». 2.. 81-чи маддэ ашагыдакы редакси1ада верилсин: «Маддэ 01. A3ap6aj4aH Республикасы СилаЬлы Гув-вэлэриндэ Ьэрби хидмэт АзэрЭДчак Республикасы вэтэндашларынын шэрэфля вэзифэсидир». Азэрба)чаи Республикасы ирезядеигашш caaahHjjaTHHH hajiTi кечирэн    _ Азэрба)чан Респувлшасы А» Бакы шэЬэри, 10 HjyH 1992-чи fui. «АЗвРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СИЛАЬЛЫ ГУВВЭЛвРИ ЬАГГЫНДА» АЗвРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГАНУНУНДА ДвМШИКЛИКЛвР ЕДИЛМвСИ ЬАГГЫНДА АЗвРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ «Азэрба]чан Республика-сында Ьэрби хидмэтэ чагы-рышын эсаслары Ьаггында» Азэрба)чан Республикасы Ганунунун гэбул едилмэси илэ элагэдар Азэрба]чан Республикасынын Милли Мэчлиси гэрара алыр: «Азэрба1чан Республика сынын СилаЬлы Гуввэлэри Ьаггында» Аэзрба]чан Республикасы Ганунунун «II. A38p6aj4BH Республикасы СилаЬлы Гуваэлэршшн фор-малашдырылмасы» адяы фас-ля (7—14-чу маддэлэр) чы-ха рыл сын. Аз«фба]чаи Республикасы caaahHjJamn bajara кечц. Азэрба]чан Ресиубликаш Али Бакы шэЬэри, 10 HjyH 1992а ил. «Лахын кечмишдэ мус-тали Азэрба|чая турклэрн ез ирглэрияэ zac олан часа рет, намуслулуг, зэЬмэ-те мэЬаббэт, динар миллет-ларе гаршы дазтмдулук кимя тэбнм ке]фиПэтлэри-ия Ьифэ едэрэк, Ьеч вахт H4nmaH-cKjacH мустэгал-ляк har да фикяр ва чэЬд-лэрдэя дашынмамышлар. вэунун мустэгилл^и баре дэ oajaHHBMe ила чыхыш едэрэк. A38p6aj4BH Республикасы беле мулаЬизв-лэри эсас тутмушдур ки. кафи мигдарда эЬалися вэ эразисм олан азэрба|чаилы турк-мусэлмаялар ирг. дил, мэзЬэб вэ тарихн эн’энэ-лэр умумюпди илэ баглы олараг. Ьэм да jeни JapaAbui. мыш гоншу республика-ларла Jaflanra му стегал ]ашамагдая этру юфОэт дэрэчэдэ интеллектуал вэ мадди эсаслара .маликдир». Бу сезлэри A38p6aj4BH Республикасы парламента-ним сэдри Элимэрдан 6aJ Топчубашоа    1919-чу клин февралында бнринчя дун]а муЬарябееиндэн гэлэбэ илэ чыхмыш девлэтлэрнн рэЬ-бэрлэринэ мэктуб-мурачиэ-тиндэ 1азмышды. Мустэгил республика « лай едялдякдэн сонра Aaapöaj-чан рэЬбэрлэряиии эн умдэ вээяфэси милли истяглалы-мызы бeJнeлxaлг mhtJbcai таяытмаг иди. Буна иаил о л маг учун кэркин дипломатии мубаризэ апары-лырды. • Ьэмия Jona бир нечэ мэрЬэлэдэи кечмэк ла-зым кэлирди. A3ap6aj4aH Харнчи Ишлэр Наэирля1инин о деврэ аид сэнэдлэрнндэн бирки-да AejHAHpAH*. «Авропада A30p6aj4aH bar да демэк олар ки. Ьеч бир мэ’лумат )охду. Бу ад Шэрти вэ ху-сусэи турк халгларыны му-талиэ едон мэЬдуд тэдгагат. чылар даярэсияэ мэ’лум иди. Лакин индн, Гафгаэ халг л ары Ьагда мэсэлэ 6eJ-нэлхалг мэсэлэ олдугдан соира. ону кениш кутлэлэр да таныды. Лакин онлар учун A3ap6aj4aH вэЬши ¿ад еднанин синонимидир. слэ бир елкэнин ки, онун эЬалися 6eJyK joaaapaa ке-чэ гарэтчяли1иидэя башга бир harr танымырлар. Бизе гаршы душман мэвге тутан гуввэлэрин cajacHH-дэ Авропанын ичтимая фА<-ри, орадан алынан гэзетлэр-дэн мэ’лум олдугу ними, Ьеч дэ xeJpHMH3d олан шэ-кил алмыр». Сэнэддэн KepyHÄYJy ними. республика Ьекумэти-нян гаршысында A3ap6aJ. чан Ьагда Ьагигэти flyHja H4THMaHjJaTHH9 чатдырмаг кимн биринчи дэрэчэли вэ-зифэ дурурду. Бу МЭГСЭД-лэ. Ьабелэ «биэим Ьаггымыэ-да JaaaH вэ гэрээли шэкил. дэ ишыгландырылан мэ’-луматлары тэкзиб етмэк вэ A3dp6aj4aHH танытмаг саЬэсиндэ ишлэмэк». кэлэ-чэкдэ иеэ Парис сулЬ кон-франсынын ишиндэ ишта. рак етмэк учун Ьекумэтин гэрары илэ 1918-чи илин сон ларын да HyMaJaHAa hej'-эти тэшкил олунду. 1918-чи ил 24 HOja6p тарихли гэ-I рарда oxyjypyr: «A3dp6aj4aH Ьагда тарихн, етнографнк. статистик вэ дикэр мате-риаллардан истифадэ етмэк. лэ A30p6aj4aHflawj b93kJ Jarne Авропа вэ Амери. канын кениш ичти мандатами таныш етмэк мэгсэди. лэ Гэрби Авропа девлэт-лэринэ вэ AMepHKaJa е'зам едилачэк февгал’адэ нума-JaHAa heJ’aTHHHH тэшкили учуй Харнчи Ишлэр Назир-ли]иИин HXTHjaрында 2 мил-Jom 500 ма манат мэблэ. годэ кредит ачылсын». HyMjdHAa hej’araua башчы. лыг Элимэрдан 6aJ Топчу-башова Ьэвалэ олунду. Hy* MajaHAa htj’amia тэркиби парламент узвлэри Мэммад Ьэсэи Ьачынски. ЭЬмэд 6eJ ArajeB. вэ Экбэр Ага Ulejx-улисламовдан ибарэт иди. Мушавярлэр штаты да нэзэрдэ тутулмушду. Вура-ja мкллэт вэкиллэри Мэм. мэд 6aJ МэЬеррэмов. Мир Лагуб МнрмеЬдя)ев вэ «Азэр-6aj4BH» гээетаиин редактору 4ejhyH 6eJ Ьачыбэ]ов дахил еднлмяшдклэр. «A3ap6aj4BH Республикасы. нын Ьекумэта ез HynajaH-дэ bejBTMHH кендэререк... тапшырыр:    а) Ьар бир чеЬд вэ усулла Азэрба]чанын там мустэпшиОаи мудафиэ едарэк она иаил ол. маг вэ б) экэр CHjacM шэ-раятлэ элагэдар бу намум-кун олса. велэчэкдэ ез вяч-даны ва аглы асасында, Азэрба]чанын ва онун халг-ла рынын манфэачшш на. Ш1 тутараг. кечмяш Ру-деалэти аразасяндф за мугэддэратыны Ьэлл етмиш халг ларын аз хусусэи Кур-чустаяын Ьэрзкэтлэрн илэ мувафиг суретда фмлнЛэт кэстэрмэлидярлар». 1919-чу ил 1аяаарыи 8^9 Аээрба>чая Республикасынын сулЬ яума1эидэ ЬеГэ. ти Бакы — Тифлис jony Илэ Константанопола (Стамбула) J^ia душду. Бурада нума. |андэ Ье)’этинян узвлэри хусуси дипломаток кур-Jepnepm KOMajH илэ Вэтэн. лэ элагэ )аратдылар. Харнчи Ишлэр Назнрли)гага сан а дин да    де)илди)и ними биринчи элагэ JapaAaH «ну-MajaHAa heJ’eTaa мэгсэд-лэри учун фаJдалы олачаг сэнэдлорлэ» кендэрилмкш Элэкбэр 6aj Топчубашов ол. ду. Нума]эндэ he J’агента башчысы калачак фэалиВэт учун та’лимат алды. Вир сыра вазифэлэр арасында нкитарафли рабитэнин шарт-лэри да MyaJJaH едилирди. «©з jepaa чатдыгдан сонра, HyMaJeHAa heJ’aTH hap ики Ьафтадад бир Харичи Ишлэр Назярли}инэ ез фэа-nHjjare бареда мэ'лумат вер-мели. Ьазырладыгы мэ’ру-за. мэгала вэ саирэнин су-ратини кендармалидир. ©з невбасиндэ Харичи Ишлэр HaoHpnnjH кестарилмиш муддат арэиндэ HyMaJeHAa heJ’aTHHa A3ap6aj4aHflaio*i B03HjJaT Ьагда мэ’лумат верачак». 1919-чу ил jaHBapbm 18-да Парис    сулЬ конфрансы ез ишияа башлады. Азар-6aj4aH HyMajaHAa hej’ara ондан асылы onMaJan сэбеб-лара кера janHH3 апрелин 22-дэ ез JonyHy давам ет. дира билди. Онлар Аралыг данизини кечэрэк Лунаныс-тана. соира HTanHjaJa. Po-мадан да дамир Jony ила Париса кэлирдилар. Парисда Aaap6aj4aH ел-чилэри cnjacH масэлэлэрла 1анашы,    HrracaAHjJaT ва тачарэт мэсэлэлэри илэ да марагландылар. Мэсэлэн. Маммад Ьэсэи Ьачынски-нин A3ap6aj4aH Ьэкумэтинэ ¿аэдыгы м акту б дан керу-нур ки, о. iirnicaAHjJaTbiH B83Rjjara    барэдэ тэшвиш кечирир.    «Канардан. ара. сыра алдыгым мэ'лумат-лара эсасэн ej ран дим ки, Бакыны cnjacH чэтинлик-ларла. JaHaoibi игтисади-MannJJa беЬраны тэЬлукэ-си да кезлэ1ир. Ман бу ма. сэлани нумаЗаяда hej этин. да галдырдым вэ онун ра. зылыгы илэ бе’зи аддым-лар атдым. Бурада чох му-насиб шартларлэ эмтаэ мубадилэси (Франса Ьекума-ти яла нэзэрдэ тутулуо) тэшкил етмак олар. Лахын кунлэрдэ мам MyaJjaH да. нышыглара башла]ачагам, лакин ахы май Бакыда raj. мэтлар - Ьагда. мал дашын. масы шэртлэри ва сайр барада хэбэрдар AejMnaM. Имкан олса. тэ’чнли бир адам кендэрин». Мэктубдан керуиур ки, бунлардан элава, Ьачынски Америка ну-MaJaHAacHH9 беш ил мудда-тина кредита 25 mhaJoh долларлыг мал верилмэси барада A3ap6aj4aH Ьекума. ти адындан эриза ила му. рачиат етмишди. Лакин HyMajaHAa * hej’a-танин эсас ваэяфеси — A3ap6aj4aHMH мустагалли-Jhhhh танынмасы — Ьэлэ ки. Ьалл олуимамыш галыр-ды. Елчиларимизин фнкрин-ча бунун сабаблериндэн би. ри конфрансын вэ ишинян «рус маеэласннин» Ьаллин. да чатима душмэси идиеэ, дикари да JepnapAaKH шэраит. лэ баглы иди. Бунунла элагэдар HyMaJeHAa hej’aTKHHH узвлэри республикамызын Ьекумэтинэ таклиф едир-дилэр ки. злкэда меЬкам девлэт rajAa-ranyHy Japar. сынлар. Jarra ки, бу мэс. лаЬэтдан истифада едэрэк. A3ep6aj4aH ХИН меморандум ha3HpnaJbi6. мувафиг дзалэтларии сулЬ кон-франсыядакы рэЬберларинэ кендэрди. Санэдда oxyjypyr:    «©лкада raJfla-raHyH вэ сакитликдир.    aHapxHja JoxAyp, ермани Ьиссэлэри-, ним сохулараг чина)атлэр TopaTAHjH сэрЬэд белкэлэ-ри истисна олмаг шэртилэ. Aaap6aj4aH Республикасы фактики олараг    суверен 6ejH9Axaar cy6JeKT кями фeaлиJJэт кестэряр, гоншу вэ дикэр дзвлетлэрлэ дипломаток HyMajaHAa вэ кои-суллара маликдир вэ Ьэм-чииин A3ep6aj4BHbn naj. тахты Бакы шэЬэриидэ дикэр девлэтлэрии    HyMaJau- дэлэри вардыр. Лухарыда мухтэсэр flejH-лэнлэрэ эсасэн    AaepÓaJ- чан халгы вэ онун Ьекумэта гэга эмкндирлэр та. YMyMAYHja    конфрансын да Ьагигэт вэ зз мугэддэраты-ны Ta’jHH етмиш бутун та-чик халг ларын Ьугуглары ээфэр чала чат вэ хусусэи Аээрба1чанын    Ьугуг ларыяа динар 6eJyK халг ларын Ьугуг ларыяа олдугу поп там мустолшпЦт раса твяыи-мвсы joay иле еЬтярвм язе-тэрнлэчэк».    / A39p6aj4BH HTMajaHaeae-бо)нунэ мэс’ул 33 чэтии бир вэзяфэ душмуш-ду. Онлар узун муддзт Вэ-тэндэн. аялэлэриндэи узагда олмуш, чох замай эзиз-лэря Ьагда мэ’лумат да ала билмамяшлар. Вир тарафдан да Авропа девлэтлериннн матбуат сэ-Ьифэларинда Ерманистан яум.]аидиарэ Азарб»]«ана гаршы кениш таблнгат ада-рырдылар. Онлар ез мага, л эл эрин дэ, чыхышла рында, меморандумларыяда кениш кутлэлара. Авропа ичти-MaRjJaraHa t3ap6aj4aHnhi-ларыя    «даима    гурбанлыг гузу олан заваллы ермэни. лэра» гаршы вэЬши ли клэри барада    фикяр    ambuiajHp- дылар. лакин Ьеч да Ьамы ерменилара инаямырды. Елэ-лэри    да варды    ки, Ьадиса- лари    oöJeKTHB    rajMBTflaH- дирирди. Тифлисда чыхан «Возрождение» гаэетинин 1919-чу ил 31 MaJ тарихли немрасиида oxyjypyr: «меморандум ерманиларин ади тактикасыны тэкрар едир — башгала рынын мудахиласи-ни талаб етмак вэ бутун ез HHjJarnepHHH гоншулар узэриндэ зоракылыг есасын-да гурмаг». PycHjafla чыхан «Жита HaTCHOHanHOCTeJ» газета 1919-чу ил 15 HjyH немра-синда ;аэырды:    «Ермэнис. танын Ьаким партя)алары-нын CHjacaTHHH таЬлил едэн натаг, ону ермани зшлгыны лабуд суретда маЬза кэ-тирэчэк бир cHjacar кимн гиГматландирмишдир. Бу парт^алар Ьамиша милли тачридетма ве сепаратчы-лыг си Jicara )еридмрдмлэр. Онлар даиман ерцаниларда курчулара аэ мусалманла-ра гаршы ияфрет Ьиссини аловландырырдылар. Бу чур агласытмаз си lac этин иоти. чэси артыг Загафгази}ада ашкар керуямакдадяр». HahaJoT, квзлтаялан кун калиб чатды. 1920-чи ил JaHBapbm 12-дэ Курчуста-иыи харичи ишлвр тазирн BejyK Ври тайн JaHbm Гаф-газархасы али комиссары Уордропдан мв’лумат алды ки. лорд Керэонун Курчус-тан ва Азэроа}чанын мус-тэгилляклэркиин -гнфантики танынмасы.. Ьагда танляфи Парис сулЬ конфрансында муттэфигларин органы олан Али Шурада ]екдиллию1э габУ(Я едилмишдир. Хабар калан кунун саЬари Бакы 6aJpaM либасы ке]инди. Бн. налар халад ^ве милли 6aJ-рагларла безэдилди, тнчаь рет да;анды. О дэврун гэ-эетлартадэ чохлу табрик те-леграмлары верилммшди. Курчустан МУвссислэр МачлисиндвИ. Ку^устан Мусэлманларынын Милли Шурасыидая. алманларын Гафгаздакы расындан. Маркэзи Шу-   Азэрба]чанда Ja- uiajaH полшалылардан. Нор-веч консулундаи, Полша Республикасынын дипломатии HyMaJeHдастадан. Азэр-6aj4BHAH JaiuaJair Крым та-тарларындан,    Кэнчадэки Имя консулундаи ва бир чох башгвларындан тобрик. лер алыямышды. Гафгаздакы Укра1на дипломаток HYMaJaHAanHjHHHH рэЬбари И. И. Красковски ез теле грамында ]азырды:    «Бе|ук севимч Ьисси иле ynpajHa адындан Азарба!чан Рес-публнкасыны девлет мус-тэгнллн Jhhhh    6«jHWxanr миг]асда танынмасы муна-сибатмла canaMaajwpaM. Кеч. мишИн агыр теассуратла. рынын умумил^ила сиэин-лэ баглы олан биз yKpajHa-лылар. сизин севинчинизэ самими севиннр. JeHH азад девлэт heJaTUHbm мустэгил гуручулугунда урвКдэн угур- лар apayaajMpbir. меЬкэм эмииик ки. калачакдэ бизим таряхи талеларимиз нечэ AajHmKaH олса да У KpajHa вэ A3dp6aj4aH халглары даим сых гаршылыглы девлэт элагэлэря вэ сарсыл-иаэ умумн достлуг теллэ. ри илэ баглы олачаг дыр». JaHBapbm 14лу республикамызын Ьекумэта 6aj. рам куну е’лан етдн. Ьэ-мин кун Тэзэпмр мэсчя-диндэ язднЬамлы топланты вэ парламентам тэнтэнэли ячласы кечирвлдн. Ичлас-да сэдрляк едэн Ьэсэи 6eJ. Arajee деди:    «Ву куя ха- ригу ладе «Кр КТВДТР- 1» aj 49kabJhmh3 заЬмэт ва мэшэгтэтлэрш иатичасн олараг. бу кун истнглали]. J8THMH3 тэсдиг едилмиш-дар». Бу тэитэяэлм мэраеммдэ чыхыш едэн Мэммэд дымы Рэсулзадэ нее зз фниряяи белэ бялдарда: «вэ шшя bajam илэ ]ашамагы гав ет- МЯШ МКЛЛЭТ бу KRjjBTBB сарсылмаз ннама иечяре бялмишдареэ, ìttmnwf- BazTHjap Р9ФИЛВ, Asepiajm еы афта ;
RealCheck