Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 10, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 10, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 10 И1УН 1992-чи ИЛ. НС 111ЕЛ ЕЛО С О J К О К ОЛ JAMAH KYHYH 0MPY ГЫСАЛАР Республикамызда муЬа-рибэ кедир. Гарабаг ган нчиндэдир. Минлэрлэ ¿урд-дашымыз елиндэн. обасын-дан дидэркин душуб. Рус импер^асынын кучлу Ьэр-бинин KOMdjH илэ ермэни-лэр шэЬэрлэримизи, кэнд-лэримизи виран гoJypлap. roMaJa, гадына, ушага аман вермирлэр. Гарабагын синэ-синэ чэкилэн бу даг hap бир aзэpбajчaнлынын дэр-дидир. Она керэ дэ Шуша-дан, Хочалыдан, Гушчудан. Maлыбэjлидэн вэ башга jep_ лэрдэн BaKbiJa пэнаЬ кэ-тирэн бачы-гардашларымы-за hajaH олмаль^ыг. Курдэханы гэсэбэсинин сакинлэри «Гызылгум* вэ «Килавар» санатори}аларын-да мувэггэти jepлэшдиpилэн гачгынлара hap чур ¿ардым кестэрирлэр. Курдэханы гэсэбэ ичра haKHMHjJaTHHHH нума}эндэ-си МэЬэррэм Балорлановун дедиклэри: — Сон кунлэр топлады-гымыз 40 мин манат пулу Шуша. Хочалы. Малыбэ]- ли вэ Гушчу чамаатына па^амышыг. Бундан башга республика Мудафиэ На-зиpлиJинин Ьесабына 25 мин манат, телеширкэтин «XejpиJjэ» чэмиМэтинэ иса 10 мин манат квчурмушук. Гэсэбэ мэсчидиндэ Хочалы фачиэси илэ элагэдар еЬсан верилмиш, шэЬидлэ-рин руЬуна дуа охунмуш, намаз гылынмышдыр. Ьэ-мин мэчлисэ санатори^дакы гачгынлары да дэ’вэт ет-мишдик. Умуми^этлэ. кур-дэханылылар инди}э кими Гарабага 90 мин маната гэ-дэр ¿ардым кестэриблэр. Бу иш инди дэ давам етдири- лир. Ламан кунун вмру аз олар, дeJиблэp. Кеч-тез ермэни    гулдурлар    чэзала- рыны алачаглар. Чамаат jeH9 дэ вз догма торпагла-рында    JauiaJa4ar.    Анчаг курдэханылыларын бирчэ нараЬатлыгы ондадыр кн. республикамызда дахили чэ-кишмэлэр кетдикчэ шиддэт-лэнир. ичэримизэ нифаг са-ланлар    чохалыр,    душмэн бизэ кулур. Бир халгын евладларынын бир-биринэ гаршы дурмалары. Ьамы кими онлары да нараЬат едир. МэЬэммэд neJreM6apHH кэламларындан бириндэ де. ¿нлир- Мусэлманлар дини гардашлар heca6 олунурлар. Буна керэ дэ рэва д^нл "ip-ои ки, бир-биринэ зулм едиб, кемэк етмэкдэн чэкинсин-лэр. ja да кин сахласын-лар. Ьусе}нбала НЕ’МЭТЗАДЭ. И ШУШАНЫ АРХАДАН ВУРДУЛАР а ■ ■I Апрелнн 3-дэ Шушадан 10 кунлук е’за-MHjjaTAdH га)ыданда Ьеч аглыма да кэл. мэздн ки, тарихимизэ нечэ гэЬрэманлыг сэЬифэси ¿азмыш шэЬэр бир aj coepa чох асанлыгла вэЬши ермэни гулдур бирлэшмэ-лэрннин элннэ кечэчэк. ШэЬэрн ropyJaH мудафнэчилэрин о вахт Ьандына десэ]дин ки, Шуша бах белэчэ бир кунун ичяндэ элдэн кедэ билэр, нстеЬза илэ кулэрди. Амма Ьэлэ о вахт шэЬэрдэ кердуклэрим вэ ешитдиклэрим мэндэ дахилн бир шубЬэ о]атмышды. Бакы]а га)ыдан кими бэ’зи сэлаЬиЛэтли, сезукечэн адамларла шубЬэ-лэрнмн болушмушдум. Бу Ьэмин шубЬэ. лэрдир Ки, инди онлары Шушанын элдэн верилмэсннни сэбэблэри кими хырдвла)ыб кунаЬкарлары уза чыхармага чалыщырлар. Бас шаЬидлэр, элдэ снлаН бу шэЬэри го. pyjaH эскэрлэр нэ де]ир? Шуша нечэ вэ Ьансы сэбэблэрдэн тэслнм олду? Мугави-мэт кестэрдими, сон нэфэсэдэк де]ушдуму Шуша? ратмага чалышдылар. Бунун гаршысыны алдыг. Сонра кэнчэли—шушалы, шэкили— }евлахлы гаршыдурмасы ¿а- Йтмага ca’J кестэрдилэр. артын сону вэ апрелин эв-вэлиндэ Ba3HjjaT дапа да кэс-кинлэшди. ДвJYшчYЛэp ара-сында бир-биринэ гаршы ачыг нифрэт ¿аранмышды. АХЧ Шуша paj0H_iiie’68CHHHH сэд-1П\ Кенуллу мудафиэ батал!о- ри горумагы тапшырды. О, ну взвод команднринин му- гэраркаЬда бизэ билдирди ки, авини Адил Гасымов AejHp:    «B83Hjj8T чох писдир, ушаг- — Ермэнилэр hen вахт лара flejHH мвЬкэм дурсун-Шyшaja кирэ билмэздилэр. лар». Амма Ьисс етдим ки, Лап бир aj да фасилэсиз Ьу- гэраркаЬда биздэн башга бу-чум етсэ}дилэр, онларын гар- туи рэЬбэр hej’aT Шушанын шысыны алмага имканымыз элдэн кедэчэ}ини билир. На-чатарды.    иллэ мэн элавэ гуввэ ке- — Бэс нэ олду, нэ учун туруб менгелэримизэ ендик. Шушаны бирчэ сутка да го- Н. Казымов Ашагы Нэбилэ-pyja билмэдиниз — fleja h9- рэ душду, мэн исэ Лухары лэ март а}ындан таныдыгым. Нэбилэрдэ галдым. СилаЬлары пajлajaндaн сонра де}ушчулэри дэстэлэрэ ajbipbi6 rajHap нвгтэлэрэ кен-дэрдилэр. Мэн олдугум дэс- тэ черэк заводу вэ ¿аначаг- долдурма cTaHCHjacHHa кет-ди. Бу мевгелэрдэ даЬа агыр де]ушлэр кедирди. Душмэн бу истигамэтдэ 6ejyK гуввэ илэ ирэлилэ}ирди. Биз opa чатаидан аз сонра, тэгрибэн саат 10-да бу Meereja уч топ rvprycy кэтирдилэр. Мевге- ри мэрпум Рамиз Гэмбэров-ла мэслэЬэтлэшиб ajpw-ajpbi paJoнлapдaн олан де]ушчулэ-рин сезу кечэн огланларыны бир ¿ерэ ¿ыгдыг. 7 саатлыг сеЬбэтдэн сонра HahajaT, ha-мы баша душду ки, бу тэф-ригэ кэнардан кэлиб. Нэ ми-лис, нэ милли тэЬлукэсизлик органлары, нэ paJoH рэЬбэр-лиjи буна мэЬэл rojypfly. Амма hap Ьалда гардаш гыр-гынынын гаршысыны ала билмишдик. чэсарэтинэ гибтэ етди}им бу japaлы асландан инадкарча-сына чаваб истэдим. — Шуша хэ}анэткарлы-гын гурбаны олду. Елэ ки Р. ГазьОев мудафиэ назири тэ'1ин олунуб Банька кетди. MyaJjaH гуввэлэр онун ¿арат-дыгы кенуллу мудафиэ ба-TanjoHyHyH де}ушчулэри ара-сында тэфригэ, гаршыдурма japaTMara башладылар. Бу. ILÍymaJa сонрадан кэлэн ке-нуллулэр арасында озуну да-ha ачыг KecTap.Maja башлады. Елэ бир шэраит ¿аратдылар ки, кенуллулэрин MyajJaH гисми дезмэЛиб Шушаны тэрк eTMoJa мэчбур олду. Кундэ бир horra чыхар-дырдылар. Бири AajbiCbi ог-луну, башга бириси халасы оглуну командир тэ ¿ин едир-ди. Сатмаг учун кими сила*!, кими эскэр либасы тэдаруку керурду. Кеч ким бунларла MajbiH 7-дэ бизэ эввэлчэ мэ лумат вердилэр ки. ермэ-нилэрин техникасы Дашалты тэрэфдэн Шушанын чэнубу-на догру Ьэрэкэт едир. Мэн БакьОа сон дэфэ кэлэндэ 6а-тaлjoн комаидиринин муави-ни идим. Га)ыдандан сонра мэнэ е’лан етдилэр ки, «взвод командири вэзифэси-нэ ендирилмисэн». Буну мэнэ Ьэрби гуввэлэримизин бригада командири Елбрус Ору-чов е’лан етди. Амма мэ'-лум олмады ки, бу кимнн эмридир. Демэ, езунун ким тэрэфиндэн Ta’jHH олундугу 6nnHHM8jaH бaтaлjoн командири Мэммэд кишиннн гэра-ры имиш. Сэбэбини изаЬ ет-мэдилэр. Кенуллулэрин Ьеч бири JeHH Ta’jHH олунмуш адамы гэбул етмэди. ha-мы Шушаны тэрк етмэк rapa рына кэлмишди. Онлары биртэЬэр сакитлэшдириб де-дим ки. «бир нэфэр батал]он демэк Aejnn. Биз бура кимэ керэсэ Jox, торпагы горумага кэлмишик. Бу кун Шушаны rojy6 кетмэк, ону де}ушсуз тэслим етмэк бутун A3ap6aj-чана xajaHaT демэкдир». MajbiH 7-дэн 8-нэ кечэн ке-чэ саат 2.15 дэгигэдэ 35 сеч-мэ эскэримлэ Нэбилэр кэн-динэ ендим. Ратс^ада тут-му ш дуг ки, 2.30-да Ьучум олачаг. Команда heJ'aTH ар-тыг буну билирди. Мэн Ьеч олмаса 15 дэгигэ эввэл душмэн мевгелэринэ зэрбэ вур-маг фикриндэ идим. Саат 2.15-дэ телефонла мэнэ бил-дирдилэр ки, Шушада комбриг Е. Оручов сэни jaHbiHa чагырыр. ГэраркаЬа кэлэндэ саат 2.30 иди. Елэ бу вахт Шу- ша hap тэрэфдэн атэшэ ту-тулду... Бригада ко.манди- марагланмырды. Бир дэфэ эскэр достларым шэЬэрдэн лап з|с Аднл Гасымов. * Елшэн Мухтаров. * Наил Казымов. ГяЬГнРа^Г сахла°маг    Артыг бизим мевгелэрдэ дэ 533 иемрэли танк да вар ва» де]илэн Jepfla сахламаг    ,.„1п баштамышды Ye- иди. Топлардан бири ермэни истэ^ндэ i онлардан бирини    ^ашламы    ды    Танкларынын ирэлилэди)и вуруб елдурмуш. дикэрини    Пмузэ млэн пввэ    ни р    Га)бал£ канд„ истигамэтинэ, Я»бЯиу ™и!    саат арамсыздв)ушкетди)ин-    би^и Шушикандэ. бири дэ пи ни va в и ни На ил Ка зы -    Дэн хэбэрсиз ндик.    Бир дэ    ермэни гэбнристанына тэрэф мову да безикдирм^шдилэр.    ш,да Дылдым ни    патрону-    «м. нечэ S'xJnaHABvnvSaahf,)YHSa    5? J«pSS иди. РЭ«эрлэрэ    ль]рдУы. ' hap топун )анында f,fvrth»M    пы    Наили ис билдирдим ки. ЗТР-лэ Шу- ики JemHK мэрми олса да ш\бЬэм галмады. Наили ис-    ПЯТ110Н    катиомэ!э кели-    онлардан бирчэ атэш    бела Ím Эт Я ni* ПЯ пм6 и п и ИЬ я мы    Рэм*    Пи1ада    кетмэк мумкун    ачылмады. 533 иемрэли    танк гигэт тэрэфдары иди. Ьамы- .    .    тэоэЛлэн    кул-    исэ 2 аташдэн сонра сэсини rj—; »»ь, не.    ^^рд^РБ„7оТдДан apla-    кэсЭди. БирДсез.1Э. вурушду- тэлэбкап Ьэм пз чими иди    J“«    идим ки, мудафиэ учун    гум мевгедэ техника де1ушэ тэлэокар, Пэм дэ чидди ид ...    г    миз дэ    СурСатымыз да    кирмэди. Ермэнилэрин бу Ьучумуну в*    J    r    Majbw    8-и    сэИэр    саат 8-дэ ra6arnajaH 6ejyK Ьэмлэ эмэ-    кямяклашиб    1аоатыны Ьэлэ мэн силаЬлары пajлajaн- лиЛаты планымыз вар иди.    Ь^ьлетииб    J p *0j    да казарманын габагындакы Ohv гэсдэн поздулао. Baha-    ШэкиДан пэсэн адлы делш    лНняпян яскэолэоимизи сна1- Шушанын команда hej’eTH шэИзрин мудафиэси илэ о гэдэр дэ чидди марагланмыр-ды. Мэн дэфэлэрлэ команда heJ’9THHHH уму ми }ыгынча-гында хэбэрдарлыг етмиш-дим ки, мунтэзэм алдыгым кэшфиjJaт мэ’луматлары ер-ликлэ Ш: JiwijjaiD.    L    Шякипян Ьэгян ЯЛЛЫ Лй1\'Ш-    да клааршапшл Ону гэсдэн поздулар. Baha-    ¡.^н^н маип^ьша гоТдуг Ьэ-    бинадан эскэрлэримизи CHaj- нэ кэтирдилэр ки. эмэлиjja-    cÍh машыны суоэ бичмэди    перлэрдэн атэшэ тутмушду- ты hajaTa кечирмэк raTHjJaH сэн машыны СУРЭ ЭД - лар дapBaзaja Jaxынлaшмaг мумкун де1ил. Сонра Дв1уш-    ¿?слэПэт    мумкун де}илдн. Кенуллу мумкун rtcjMji.    A«jyui-    НМня кртмясини мэслэйэт    мумкун    де^лди. чулэр. арасында наразылыг    мудафиэ батжлЛонунун ко- башланды: «Биз бура Aejyui-    Сан    демэ    Ьэ?эн    мэндэн    мандири езу бунун шаИиди Maja кэлмишик, joxca jejH6    демэ    Ьэсэн    мэндэ    олду Дэгиг билмэдим< аММа jaTMara?». БиртэЬэр ушаг-    S^SSÍ« ПЛМ-дэн кучлу    кончали    агсаггал Исма1ыл лары сакитлэшдирдик. Бир    “ашыны пдмдэн кучлу    кищи шэЬэрдэ мэнэ даныш- с1ЛмТн^арбИ™ЧэЫНк2ндМэ^    лэшдим >ки.Угаб^даРкы ме^    »•    ««•    х>'суси тэ]инатлы сэлманлар кэндинэ кендэр-    ^ сэлманлар кэндинэ кендэр-    Л*.ШДИ!И **• глиагдлкы    дэстэнин уШаглары казарма- дилэр. Онларыи деди?э £■    ^ ^ ДбУи“ЭР ЛПэ бурн/-    ны куллэ/э басан'ларь, тутуб- пя vaHrrn крпян кр«я ha-ihtn.    вахт хырда    лар. Атэш ачанлар ермэни- рэ, кэндэ кедэн кечэ Иазыр-лыг керуб сэПэр тездэн hy- му ДешДи* лыг керуо сэпэр тездэн пу- ^л^ИкИНчи^лй‘Г^ ЛЭРИН ^еРли «бачыоглулары» чума кечмэли идин. СэИэр    ннчи ;галпэ б<Bjp^ M олуб Елэ haMHH евлэрдэн исэ Иучумун тэ'хирэ салын- Д|Н тутду. иенэ езу \ итир- Учмыхдакы посхда дуран ба- дыгыны билдирдилэр. «Бу ^и“и машынлан атылсын! TaJIi0H команднринин муави-кун-сабаИ» ады илэ бир aj    ки машындан атылсын ни н Казымова да ЭВВэллэр д0jYШЧYЛэpимизи кэнддэ сах- лар, г> лаг асан олмады. ион- uku    сна1пео атэш ач- дeJYшчYлэpимиüи кэнддэ сах-    K“vinRriaKhi    ^тягпяппян    ики дэфэ CHajnep атэш ач- ла]андан сонра jeHH Ъучум ^ИОинин^ гышгыоыры ^ еши    мышды. Гоншулугдакы евин планы Ьазырладылар.    Р    устунлэн    биочэ    ан    Ь^этиндэн дэфэлэрлэ ишыг Ьеч кимэ мэ’лум oлмajaн кечмэмиш душмэн ПДМ-ин- сигналл?рь1”ь1” шэраитдэ ади такси суручу- пэн (енидэн аолычыл ^—6 нин шаИиди олмушдуг. Ка суну бaтaлjoн командири тэ*- атэш ачылды. AjarWMbi вэ зарм31к: *--------”    <наш ачылды.    stjatbiMbi вэ    —д -, ...... -    _ Jhh етдилэр. Адыны чэкмэк    гарнымы тутан    гэлпэлэр мэ-    в\пм’ бела HCTaMaflHjHM адам ба-    ни машынын    кабинэсиндэн    хынлыгында    _ ^P„j •рмушдулар. -----  n-j-----------7---- "    пп шашошош поиппакппдап    -     ,    „    _    „пеигамптпа тaлjoнa командир тэ Jhh олун- цеДа туллады. Сурунэ-сурунэ Нечэ дэфэ дугу кундэн онун тэдбирлэ- кичик тэпэ!э галхыб japa.Mbi челэ туллады. иурунэ-сурунэ ^    атыб — .    .    ..    -    -    кичик Tanaja галхыб japaMbi гырмызы^ фишэ    р' ри бизи дэИшэтэ кэтирди. биртэИэр сарыдым. Машын- иаээрманы н ЯНпз? па ка Башга бир ермэни кэнди дакыларын KeMajHHa тэлэс- лэр„ Enl.í rii?T5LaS" f4MH^Tpaккэе;ДкяБиьра^рн илГкэнди Д лэ кечирмэ]иШеЬУ ' ШЭ,1ЭрЭ "aiP°H дальшча кен- ^ир^факт“? да’ flljи“РД ни. ИЛЭ КЭНДИ ЭЛЭ кечирмэ.)и en- ДэрДИК. взумдэ патрон ЧОХ    П    а»    ..амяпаи дэмэ кетурдуи. Разылыгвер-    олдугу учун авто.матымы вэ    ™"а "*]“нУ,^?1И™7мэ'зу- мэдилэр. О канди алса)дыг.    сурсат еЬтн)атымы РэЬимага п_т л?гчяvi)« тяп    лэ там змии ндим ки. ермэни-    илэ д^ишдим. эбдуррэЛма-    ниJJэта бур^хыблар    ©зу    дэ лэрин эл-голу багланачагдь).    ны ЗТР-ин JaHbiHa кендэриб,    ел1У“глар“а Кпмянпянлыр имкяя яепмэ- <_____      ...    пасЬында -ермэнилэрин пэр мэнилэрин тезликлэ Шуша]а Иучум едэчэклэрини кестэ-рир. Ьэтта Пучумун Иансы мевгелэрдэн олачагыны да демишдим. Шушада эн ачыначаглы вэзиJjэт дeJYшлэpин бириндэ АХЧ Шуша pajoн ше’бэси-нин сэдри Р. Гэнбэров хаин-чэсинэ архадан вуруландан сонра Japaнды. Биз бир нечэ Joлдaшлa ермэнилэрин мевгелэри Ьаг-гында кэнк|нШат мэ’луматы тoплaJыб Иучум планы Иа-зырламышдыг. Нэзэрдэ ту-тулан мевгелэрдэ гуввэлэри-мизи jepлэшдиpмишдик. Ла-кин планын hэJaтa кечмэси бир aj лэнкидилди. О вахт шэИэрдэ Иэгигэтэн дэ бeJYK гуввэ варды вэ онунЛа чох иш кермэк оларды. Эскэрлэр бир aJ гуршагачан гарын ичиндэ, cojyг чадырларда хэстэлик тапыр, чохуну евэ бурахмага мэчбур олурдуг. Планын hэjaтa кечирилмэ-синэ имкан верилмэди. Ики кичик ермэни кэндини ал-магла биз Шушанын, Иэмчи-нин Губадлынын вэ Лачынын Гарабаг тэрэфиндэн муда-фиэсини кучлэндирэ билэр-дик. Левлахда баш верэн невбэ-ти хаинлик исэ бутун кенуллу мудафиэчилэри сарсыт-ды. Л^ын 5-дэ кенуллу мудафиэ бaтaлjoнy Левлах рота-сынын командири Чамал б^ Левлах шэЬэриндэ уч силаЬ-дашы илэ бирликдэ хаинчэ-синэ елдурулду. Бу о Чамал иди ки, езу вэ Joлдaшлapы де]уш заманы бир аддым да кери чэкилмирдилэр. AJын 6-да бу хэбэр Шyшaja чатан-да мэрИумун ротасындан олан силаИдашлары коман- ер- Ке- ш>шdJa кэлдик. ьнзи пэои-    рини куллэлэр дешмишди лэр кэндинэ кэндэрдилэр. Бу-    р Бир ' ону кердук ки, радакы постлары керэндэ би-    мвниЛэрин ПДМ-лэри А1 чулэртТса]ыРихтисарДмун-    мэклэ^бЭбиртэЬэпЬ1Р1иэЬэр^    РэЬим    Гаа^евлэ °эРаоа»' мушду. Онда баша душдук    дэн чыха Г)и .,!ик р    Шуша]а    кедэндэ вэзиЛэт чох ки, шэЬэрдэки муэ]]эн гуввэ-    дэн чыха оилднк -    пне иди.    Сонра гуввэлэр ние- лэр артыг Шушанын тале- Елшэн Мэммэдэли оглу бэти бизим xeJpимизэ дэJиш- ]ини «Ъэлл» едиблэр. Ьамы-    Мухтаров (мaJын 8-и ахшам    ди. Шушанын мудафиэ сис- дирлэринин дэфнк учун Лев-лаха 1олландылар. Б; ]ону команднринин муавини Наил Казымов: — Февралын 1-дэн мэн РэЬим Гaзыjeвлэ бэрабэр jnnn ^ llWWi W V^nv/«l op. ААОШШ    «Г    ^    \    v    M** *    I ^ Г мыз    бела гэрара кэлдик    ки,    саат 8-дэ Шушаны тэрк    темини аз бир    вахтда куч- i..    /Г.._ ак ...    ...    . СпЧ«0 п(лтт ЯМ noV» TÍO    nnttmmrx    ТТПИи muiü ut.io i ирара пи>1дпп пп, 'г~'* • v    —— j    *    vr    .    ---jr 1пэЬэрдэн бир аддым да кэ- едиб):    Бaтaлjoнyн    силаЬла-    лэндирэ    билдик. у. .          *    _    р    ^a3bljeB    мудафиэ    нази Ей Ta’jHH олунандан сонра [Лушанын дахилиндэ вэзи]- награ чыхмаг олмаз. Дв]уш-    рына нэзарет едирдим. Ьэ- чулэрдэн 10 нэфэринн Му-    мин ахшам мэни Учмых де- сэлманлар кэндинэ кендэриб Jилэн га]адакы поста кен- —„-----  „    ...    . езумуз бурада галдыг.    дэрдилэр. СэИэрэ кими ора- ]эт тэдричэн дэjишмэJэ оаш- MaJын У-дэн 8-нэ кечэн    да галдым. Шушанын дерд    лады. Нансы гуввэлэреэ де- кечэ бригада командири, под-    бир jaндaн нечэ атэшэ ту-    ]ушчулэр вэ 1ерли эЬали полковник Елбрус Оручов    тулдугу бурадан а!дын ке-    арасында бирл^и дагытма- Наили jaнынa чагырмышды.    рунурду. ШэЬэр Ьэлэ Иен    га башладылар. Эввэллэр биз Мэн дэ онунла кетдим. Дуз    вахт бела арамсыз атэшэ ту-    бунун гаршысыны муэ^эн саат 2.30-да (Ьэлэ Оручов    тулмамышды. Амма бнзим    гэдэр ала билирдик. Сон бир саатына да бахды) ШупмОа    бaтaлjoндa еЬти!ат гуввэлэ-    aJ эрзиндэ тэхрибатчы гув- илк мэрми душду. Шуши-    рин тэрпэниши 1шсс олун-    вэлэр фэaлиjjэтлэpнни куч- кэнддэн атырдылар. Сонра    мурду. Лалныз сэЬэр саат 7-    лэндирмишдилэр. Шушанын Ьэр тэрэфдэн кучлу артил-    дэ мэни постдан чагыртды-    элиснлаЬлы мудафиэчнлэри- лери]а вэ ракет атэши баш-    рыб силаЬлары аскэрлэрэ    ни- бир-биринэ гаршы го!маг, ланды. Комбриг Ьамынын оз    1^ламагы эмр етдилэр. Де-    гардаш гыргыны салмаг ис- лаха ^олландылар. Бундан ики кун эввэл хидмэти ишим-лэ баглы Мудафиэ Назирли-]инэ чагырылмышдым. Га-]ыданда постлардакы flojym-чулэрнн }арысынын мэ’зу-ниЛэтэ бурахылдыгыны кэр-дум. Бу езу дэ хэ]Ьнэт иди. Тэкчэ бизим бaтaлjoндaн 125 fleJyulHy M8’3ymiJJaTa бура-хылмышды. Шyшaja raj ы дан дан сонра MaJbiH 5—6-сы бaтaлjoнyн кэшфнБат белмэсини сон вэзи1]этн ejpaHMaja кендэр- дим. Онларын кэтирд^и мэ’-лумат да lüyiuaja кучлу hy- MeerejHHfle олмасьшы, hoJkh Зушлэр исэ дерд саэтдан ар- тэ!ирдилэр. баЬасына олурса-олсун шэЬэ- тыг иди ки, давам едирди. лы—шушалы конфликта ja- чум 1шзырландыгыны кос тэрди. MajbiH 7-де кундуз буну команда hej’anffla билдирдим вэ хэбэрдарлыг етдим ки, мудафиэ тэдбнрлэри-ни кучлэндирмэк лазымдыр. Шуша команданлыгы исэ бу хэбэрдарлыгыма бармагара-сы одхды. Мэним мэ’лума-тымы нэ Мудафиэ Назирли-Jhh9 чаТдырдылар, нэ дэ бир тэдбир кердулэр. риндэн мэни нэ учун чагыр-дыгыны сорушдум. Билдирди ки, умуми вэзиJJэти eJ-рэнмэк иcтэjиp. Эсэбилэш-дим, ону ачыладым вэ ма-шына отуруб дeJYш мeвгeJи-нэ ^ытдым. Мэн Нэбилэрэ чатанда ермэнилэрин пи]а-да гуввэлэри Ьучума кеч-мишдилэр. Артыг саат 3 оларды. Эсасэн автоматла вэ бир-ики пyлeмJoтлa силаЬ-ланмыш 58 нэфэрдэн ибарэт ики взводла биздэн 12 дэфэ артыг гуввэ илэ 7 саат ]арым ганлы дejyшэ кирднк. Ратс»0а илэ ШyшaJa хэбэр вердик ки, Ьеч олмаса бир зиреЬли машын кендэриб архадан бизэ кемэк етсинлэр. Анчаг кемэк кэлмэди. Кундуз саат 1.1-дэ гуввэ-лэримиэ тYкэнмэjэ башлады. Эскэрлэрин дерддэ учу аз-гын душмэнлэ уз-узэ. де]уш мев^индэ Ьэлак олду. Чуз’н гуввэмиз галырды. Б^ук тэ-лэфат вермишдик. Сурсат тукэнирди. Ленидэн гэрарка-Ьа зэнк чалыб Ьеч олмаса 3—4 артиллер^а атэшилэ бнзи горумаларыны хаЬиш етдим. сурсат истэдим, Ьеч бири Jepинэ Jeтиpилмэди. СэЬэр саат 11-дэ ермэни-лэрнн 4 ПДМ-н дар бир ]ол-ла Нэбилэрэ дахил олду. Мэн габагда кэлэн ПДМ-и гумбараатанла вуруб Joлy багламаг истэ!ирдим. Елэ галхыб нишан алан да cнaj-перлэ курэ1имдэн вурдулар. Ону дэгиг билирдим ки. мэн да]анан сэнкэрин архасында душмэн гуввэлэри Joxдyp. Бу ejнил9 Р. Гэнбэрова гаршы хэ!анэтин тэкрары иди. ПДМ-лэр сэнкэрлэримизи куллэ jaгышыны тутдулар. 4 эскэр мэни CYpYJYб тэпэнин архасына чэкди. Лола чыхмаг иcтэjиpдик ки, jeнэ бизи атэшэ тутдулар. Ушагла-ра мевге сечмэк командасы верилэндэ икинчи куллэ ку-pэJими тутду. Бу автомат кулЛэси иди. Баша душдум ки, ким исэ анчаг YpэJимдэн вурмаг иcтэjиp. Куллэ ачы-лан истигамэтдэ ермэнилэр )ох иди. Сурунэ-сурунэ ПДМ-ин атэшиндэн Ьэлак олмуш Cajaдoв МеЬмана jaxынлaш-дым. Mejиди кeтYpмэJэ имкан вермнрдилэр. Биртэ-Ьэр Лачын Joлyнa тэрэФ кери чэкнлирдик. ПДМ-лэр артыг габагы кэсмишдилэр. Орадан чыхмагымыз 1^ри-мумкуи иди. Чajын ичи илэ ирэлш^нб мешэликдэ киз-л эн дик. ПДМ-лэр 20—25 метрл^нмиздэ иди. Онларын екипажынын сэсини ешидир. узлэрини керурдук. Демэк олар ки, Ьамысы рус иди. Саат 5-э jaxын чэтинликлэ Шуша]а кэлиб чатдыг. Шушада к ы вэзиjjэт мэни дэп-шэтэ кэтирди. Эскэрлэр баш-ларыны итнрмишдилэр. Команда heJ'этинин Ьарада ол-масы Ьеч кимэ мэ'лум де|нл-ди. Хэстэханада Japaмы са-pыjыб мэни Лачына joлa сал-дылар. Шуша белэчэ асанлыгла. ади бир oJyнчaг кими душмана верилди. Илгар РУСТЭМОВ, «Халг пзепжп мухбмрм. ТЕАТР ТЭКЧЭ АСЫЛГАНДАН БАШЛАМЫР Ааэрба1чан Театр Хадямлэря Иттмфагыкын    катабм,    шачы онун гапысыны    ача- драматург Камал Асланоала разылашдыг «м,    таатрын    чат.    _ мадда-техжяха чатшшврадм Aaaumiajar. By чэтян-    — Камал му лмклэр театр хадямлэраяня эляадэ бнр аа да    бэЬанэ|э    театр барэдэ чох бэдбях да- чецшлаб. Ку,« hap пм] Jqun-jepmua олс1,ди    •»    «ышдмша. Т«има<м яэнпя я* ШПЯЧР *тш»т« дт™»«»)*■' тымшпчы ди бпрдафали теМрди У«гл.ши«ы.    УЖ — Кэлп азумузу алдат- — Елэдир, бу езу дэ субут тамашачы тэзэдэа театра га* ■ajar, елэ )ахш кунлэрдэ дэ едир ки. театры анчаг куч- )ытды. таатрлар чах вахт бон олур- лу тамашалар Jamaaup вэ    — Тамашачы ду (9 драматург, реяшссор севдирир. Амма Ьэр Ьалда тешт*дэ ез haja’njHU керду. гытлыгы чэкэв театр кач-таа сиз мэнэ субут едэ билмэз- «Гызыл тешт* Ьэм режиссор бтТ|СУвГдТшмэлиГдн. *CMjacH синиз ки. мэсэлэн, Мирзага гурулушу, Ьэм дэ aKTjopoJy-•э жгтасадн карюшдт мсэ Элн1ев. ja Элэскэр Элэкбэ- ну илэ фэрглэннрдя. Театр бу цросеса этлэндардв •» да сур - ров сосиализм реалнзмииин асылгандан башласа да, па* f    ЛМВ1    W    W    ИГ    •    тщтт    »    и    •    у—    ^    —— — —-------- [ндя таатрлар нума1эндэси олуб, Ja МеЬдн пагыны орадан асан тамаша* )арадычылыг нроблемлэрн* Мэммэдовун услубу мар к- чыны салоядр(_агаг^)ахшы 1ДП1ИЫЧМЛМГ    I     Г”       »    éL нв Ьэлл етмэк эвэзянэ, оту- сизм-лениннзмэ эсасланыб. тамаша сахла]а бнлэр. рачатларым дэ1ншднрнлмэ- Ьэм дэ театр бу чур сэнэт- — Театрал - сина, шппжг гурашдырылма- карларын олмасында о гэдэр мэр бала дам-- сала, бэр-бэаэ)э даЬа чох фи- дэ мараглы де]илди. Белэ Ьэм дэ драматурал кяр верярлэр. Ьалбукя jax- олмаса]ды онларча сэнэткар дм, муасяр еэЫю    _ шы тамаша ачагг Ьа—дд да cojyr мунасибэт узундэн те- аса>лыдыр. Театр Хадямларм яестэрнлэ бнлэр. Кэич Та- атрдан узаглашмазды Онла- Иттяфагыиыя момфраасал-иа шачы л ар Театрала» ачы- рын олмасы тамашачыларын даны чыхышыныада дадяяяа И1ШЦЩ тэхшшэя он ял каэ-л един. By уяуя а^ылыгдая сонра да тсатрда аншлаг ол ■ады. Ч ______ уяян дэ|яшэя теат- рын бняасы]да1, тамашалар ясэ ¿елэ эваэлкя сэмМ1эдэ сенат ceh бэтл&рн ям, эллн муаенр муаллмф бмр Мнрзэ Фэтолншл ¿армян тута бялмэа. Снзэ ва Ьэм кар-л ары иы за ]ахшы драматур-жн эсэр JaaMara на маяа о дур кн? — Бир тэрэфдэн Me'Jap — Сманила паэылашырам бэхтиндэн иди. Театра исэ итиб. бнлмэк олмур ки. jax-ки 1алныз 1амдычылыг проб- мевсумдэ нэзэрдэ тутулан шынын ¿ахшылыгы нэдэдкр. пемлэринин %1ли театры! гэдэр тамаша Ьазырламаг вэ Ьэм дэ Jaxuibi дед^имиз эсэ-умумипиклэ мэлэниИэтими- планы едэмэк лазым иди. Бу рин тамашачынын да хошу-iu ÍPHU мапЬэлэТа галлыоа сарыдан республикамыз бир на кэлиб-кэлмэмэси мэсэлэ-би тэр Тээссуф КИ бу барэ- мхтлар Иттифагда учунчу си вар. чунки онун да зовгу, да свЬбэт ачмаг ба'зи.1эринв J*P« тутурду. Акт]орлар чох ме ]1ры дз^шив. Бир да к«- ?    Гшт    «AVI» ли Adisti ufunuu unrhah nvnrnu wu uay tfwnv nuh ¿ерсиз керунур Театр^- ип*т он беш—hJhpmh нэфэр рурсон ки. чох кучлу бир димлэри Иттифагынын учун- гаршысында ojHajHp^ap. тамаша кезлэнилэн нэтячгк ч у "конф ран сы нда Ьисс етдим    билетлэр    сатылырды.    ни вермэди амма чох зэиф ки 1аоадычылыг сеЬбэтлэри ТамашачьОа enтиJaч ¿ох иди, бир эсэр ¿эхшы гаршылан-Ьэтта театр хадимларинин тэки билет сатылсыи, план ды. езлэри учун дэ марагсыз- долсун. Планын долмасына ДpaмaтypкиJa саЬэсиндэ дыр. Театрымызын вэзи^э- исэ театрдан Ьесабат кезлэ- Jeнll Нэснл ¿етишмэмишднр. ти агырдыр — онун ¿ени иг- ¿эн органлар езлэри замин Иттафагын унванына кэнч тисади шэраитэ yJryнлaш- ДУРУРДУлаР- шэраит ¿арадыр- драматургларын икинчи бе]-масы учун вахт вэ тэчрубэ дылар. Белэликлэ. бил езу- нэлхалг фестивалында нш- _______‘    *    д.....______МУЧУ ЯЛПЯПЯПЯГ ТЙЯТПГЯН ¡Я- .ими п*ипи    яп'ппдиаип ]а». ынын да jt:nnдan иаамр- -—•    ,----*---------   ‘    *»»»•» ланмасы зэрурэти ¿араныб. Дик- Инди исэ тэ минат сис- Ни драматург нэслинин ]е-Чунки ¿етмиш илдэн чохдур теми дагылдыгыядан, езу- тншдирилмэсинэ тэкан верки, о езунун тэбии инкишаф НУ доландырмаг зэрурэти ¿а- мэк учун иттифагыи нэздин-}ол у и дан чыхыб.    рандыгындан театр алэмин- дэ ДpaмaтypкиJa лаборатори- I. .    дэ бир ташвиш ¿араныб. Чун- Jacынын ¿арадылмасы нэзэр- — ьэр ше!н етэн ¿етмиш ки театр пул газанмага, ре- дэ тутулмушдур. Амма ча-нлни устунэ атяаг да дуз де- пертуары езу MYэJJэнлэш- ванлара нэ eJpэдэчэJимИз a^ ¿■л. Башга сапэлэрдэ олмаса Дяpмэjэ aлышмajыб. Тама- дынлашмадыгындан ишэ ДЭ да етэя ¿етмиш нлдэ инчэсэ- шачыны театра raJтapмaгын баи;ла1а билмнрик. нэтнн наилииэтлэрн олуб.    ^лу дэгиглэшдирилмэ^иб.    _ Театоымызыш муасяр — Экэр театрларын caJы- Тамашачы илэ мунасибэтлэр-    консен»]асы кечэ нын артмасыны наи*'^эт Дэ ¿аранмыш coJyглyгyи те- рлМаяЬ1дыр? Несаб етмэк мумкунсэ. онда а1рданинК8Е^"а5. Яеэ1СеаГР?5    - Эввэлчз мэдзии^м«- дотру дан да нашукур олма- ет«ир«к- ь тираф етеэк ча- ЗИн инкишаф Консепси]асы мaлыJыг. Устэлик Совет Ьа- рэсини дэ тапаоыг. Мэнэ бе- (цщ^лыдыр. Мэнэ aJдын де-кимиjJэти деврундэ биздэ ла^алир    № ки. белэ коисепсЩа ол* театр техникуму, сонра инс-    мajaн ¿ердэ биз мэдэш^оти титуту. инди дэ инчэсэнэт ли аахтдыр <и. теа:грРяыз^на: нэ ¿олла инкишаф етдирэ би-университети ачылыб. Амма шajыpыг. ¿охлугуну да бир лэрик 1а да элифбаны иечэ сэнэт cиJacэтэ гурбан верил- о гэдэр дэрд елэмирик. та- дэГишдирэ билэрик. Театр д^индэн мухтэлиф «изм»лэр машачынын зевгу дэ дэjи. вCИJacэтимИз да мэдэн^эт сэнэти ез 1олундан узаглаш- шио. тээссуф ки. оизим те- К0НСепс^асынын тэркиб Ьис- сэнэти ез JaiyH-jaH узаглаш- шио. 1э^суф ки оизим те- K0HCencHjacHHHH тэркиб Ьис-дырыб. Сэнэт онун гаршы- атР тамашачымыз форма- сэси олмалыдыр. Ьэр кэенн сына roJy.iaH тэлэблэрин фэ- ^m^ajbie. ДаЬа догрусу, те- перспектив вэзифэлэрннн му-ал ичрачысына чеврилиб. О атрлар буну eTMajHÓ.iap. Она ajjaH едэн белэ j^cgn* керэ дэ чамаат театрын Ja- . Ианы? Амма елэ инди- чумлэдгя, театр да.    кера дэ чамаат театрын ja- си«а ^аны? Амма елэ ивди- — Амма елэ етэн ¿етмиш ньшДан кечиб видеосалона дэн а^ндур ки, театры озу-нлдэ A3dp6aj4BH театрынын кедир. Театр анчаг ¿ени би- нун тэбии инкишаф ¿олуиа сэЬяэсиядэ оиларла таныи- чимдэ opTaja чыханда тама- rajiapMar лазымдыр. мыш arrjop ¿етишяб, Адил Искэядэров, МеЬдя Мэммэ-дов кими режиссорлар олуб вэ онларыи Ьесабыяа нечэ-нечэ мараглы тамаша Ьазыр-ланыб. Сэнэт сеЬбэтлэри бнтэи де^ил. Ьэрэняя ез еозу, оз и вар. Бунлар башгалары учуй иубаЬисэли дэ ко-бнлэр. Сэяэтяи хе|рииэ де]нлэи Ьэр соау ешятмэ|э рыг    Ф.яг    НОВРУЗОВ МЭН JAHMACAM, С9Н JAHMACAH- hYceJн Чавид Ьэм бвJYK шайр, Ьэм гудрэтли драматург, Ьэм дэ сэнэтинэ х^а* нэт eтмэJэн даЬи шэxcиJJэт-дир. Онун эсэрлэри сезун эсл мэ’насында халг , малы олмалыдыр вэ олду да. Ча-видин эсэрлэри ¿енидэн чап едилди. пJecлэpи ¿енндэн та-мaшaJa ^¿улду, сезлэринэ маЬнылар бэстэлэнди. Узаг Сибирдэ yJyjaн Чавидин ру-Ьу кими чисми дэ догма тор-пага говушду. Амма Чавидэ гаршы ¿енэ дэ биканэлик вэ лaгeJдлик Ьисс олунур. Дуэ-дур, Чавид адына кучэ дэ вар. мэктэб дэ, театр да. Кэ-лнн керэк бу тэшкилатларда кезэллик вэ танры шаиринэ Ьермэт вэ мэЬэббэт нечэдир? Нахчыван шэЪэркндэ Эли-хан мэЬэллэси дeJилэн белка вар. 5 иемрэли орта мэктэб, Чавидин ев муэе1и. Чавид адына кучэ. Чавид х^абаны вэ тикилмэкдэ олан Чавид мавзо.^и бурададыр. Чавидин адыны дaшыJaн кучэ. ¿а лан олмасын, Ьеч 40 мет олмаз вэ бурада чэми 5— аилэ Jaшajыp. ЬYceJн Чавидин адыны да-шыJaн 6 иемрэли орта мэк-тэбдэ шаирин адына лaJиr ншлэр кврулмушдур. Эдэ-биjjaт муэллими. филолоки]а елмлэри намизэди Фэрман Хэлиловун во мэктэбин директору Ьусе]н Мэммэдовун сэЧи илэ мэктэб тез-тез Ча-види ¿ада салыр. Лалныз бу мэктэб. 10 ил эввэл Бакыда вэ Нахчыван да Чавидин Ье]кэл-лэрини го ¿.маг барэдэ гэрар гэбул едилмишдн. Сонра белэ фикирлэшдилэр ки, heJкэл ¿алныз Бакыда [^¿улсун, Нах-чыванда ясэ мавэоле) учал-дылсын. Нахчыван да муэ> ¿эн ншлэр керулду. Амма сонра тикинтя ¿арымчыг гал-ды. Инди Ьансы тэшкилат-дан сорушурсан ки, бу ищи ким керэчэк, Ьамы чи]нияи чэкир. Сардар ЭЛИЛЕВ, «Хват гэзетя»няя мухбяря, Чалил ВЭЗИРОВ, «Шэрг гапысы» гозетяжяя МЭДЭНИ ТЭРЭГГИ НАИИНЭ A30p6a¿4aH Республикасы-нын девлэт иcтиглaли¿Jэти кунунэ Ьэср олунмуш «Азэр-6a¿4aH XXI эсрин астанасыи-да* семинарынын иштирак-чылары A3dp6a¿4aH ичтима Hj¿8THH9 мурачиэт гэбул ет-мишлэр Мурачиэтдэ де]илнр ни, агыр сосиал-игтисади беЬ-ран, демократик ислаЬатлар чэтинликлэри бу кун чэми) ¿этдэ кэскин MaAdHHjjdT бош-лугу илэ даЬа да агырлаш-мышдыр. Ьалбуки A3»p6a¿-чан гэдим чохэерлик мэдо hhJ¿этэ вэ Ьуманист эн’энэ-лэрэ малик бир елкадир. Мурачиэтдэ дeJилиp ки, инди A33p6a¿4aH Республи* касыныи бутун вэтэндашла- рынын милли Ьэмрэ^лик, сулЬ, бэрабэрлик, милли ин-тибаЬ. тэрэгги вэ Вэтэнин мэнаф€]иник мудафиэси иде-¿алары этрафында бирлэш-мэсн вэ чэмлэшдирилмаси зэруридир. Семинар иштира^чылары бу MAeJa вэ принсиплэри элдэ рэЬбер тутараг Aaap6aj-чанын бутун вэтэнпэрвэрлэ-рини, сосиал мэишэ]нидэн вэ ичтимам вэзиJJэтнндэн. мил-auJjaTKHAdH вэ днии е’тнга-дындак асылы олма ¿a par Ьэр бир вэтэндашыиы Азерба]-чанын мэдэни тэрэггисниин нэчиб мэгсэдлэриии ¿еринэ jeTHpMaJa чагырыр. Азэрнмформ. КОЛЛЕКТИВ 93YH8 KYB9HHP Бу иуи    ¿олунуз    Ьансы тикинтиЗэ    душсэ.    килeJ- кузар ешидэрсиниз: семент ¿охдур, тахта ¿охдур... Рес-публикалар арасында игти-сади элагэлэрин позулду-гу. бутун    сапэлэрн    буру- ¿эн дэрин    беЬран    шэраи- тнндэ даш уста даш го] маг догурдан да чэтиндир. Кэрэк езунэ кувэнэсэн, ¿оллар ахтарыб тапасан. Азэркэндтикинти ИстеЬсал Бирли)н ла)нЬэкэнд тикин-ти комбинаты иши мэЬз бу прянсип узэриндэ гурдугун-дан демэк олар. материал гытлыгы Ьисс етмир. Иллик тапшырыгда нэзэрдэ туту, лан 151 мил¿oн манат лыг эвэзинэ ал ты а1да 78 мил-¿он 149 мни манатлыг иш керулуб. Сон иллэр Муган эонасындакы эсас тякяити. лэр бу комбинатын ады илэ баглыдыр. Иншаатчылар а]да 1800 — 3000 манат эмэк Ьаггы алырлар. Коллектив бу угурлара нэJни са]эсиндэ наил олмуш дур? Комбинатын рэиси Чэлал Мэисимов Азэринформун мухбиринин суалларыяа ча* ваб верэркэн демишдир: етмэк учун бутун имкан* лардан истнфадэ олунур. 40 мин кубметр истеЬсал кучу олан дэмир*бетон комбинатымыз. даш карха* намыз вар. Республиканын aJpu-ajpH завод вэ муэс-сисэлэри илэ гаршылыглы мугавилэлэр багламышыг. Кетурэк. семент мэсэлэсини. Заводуи фэЬлэлери учун тикнб эвэзнндэ семент ев алырыг, Тахта вэ дэмяр алыр проб. Злеми дэ ejHH га!дада Ьэлл олунур. Комбинатда 6e¿yK ¿ардымчы тэсэрру* фат ¿арадылыб. Иншаатчы* Сучуз »¿мэтэ бостан 3 ла вэ картоф са* мэЬсуллары тылыр. Лардымчы тэсэрру фатда чу луг 15 мни башлыг гуш. фабрики фэалиПэт кестэрир. Jaxan вахт лар да колле к та вин даЬа 16 узву ¿ени мЭйэяллэрэ кочвчэк- днр. — Коллектива там мус-тэгиллик верилмишдир. Ти-кияти матермаллары элдэ Иншаатчылар республи-каяын rajfbwapbwa да бика-нэ ^¿илдир.    Сабирабад, Имишли, Ьачыгабул, CaajaH ра ¿онла рында    гачгьшлар учун хе]ли ев тнкнлиб иста* фaдэ¿э верилмишдир. Буя. дан элавэ комбинатын he. сабына гачгынлара маддн ¿ардым кестэрилмишдкр. Азарнифорж. Г- г ;
RealCheck