Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, June 06, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - June 6, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ •    ил. Лрезидентли/э намизэд ЭбулфэзВлчибэу. ШУБЬЭ ЕТМИРЭМ КИ, ИЛК АДДЬМЛАРДАН РАЗЫ ГАЛАЧАГСЫНЫЗ — Эбулфэз бэ), сечкига-багы платформанызын эсас муддэалары паггында даны* ша билэрдинизмн? — Бунлас Азэрба}чанын Ьэ}атынын бутун саЬэлерин-дв республика рэЬбэрли}инин фэал^1этинин эн муЬум ис-тигамэтлэринэ аиддир. ¿ал. ныз башлыча муддэалар узэ-риндэ дaJaнaчaFaм. Харичи с^асэт саЬэсиидэ вэзифэ бу-тун мустэгил девлэтлэрлэ бэ-рабэр Ьугуглу вэ гаршылыг-лы сурэтдэ фaJдaлы мунаси-бэтлэр ]аратмаг ]олу илэ АзэршОчаны ДУ*0а бирли}и-нэ гaJтapмaгдaн ибарэтдир. Дахили cиJacэт саЬэсиидэ республиканын эрази бутев-ЛYjYHY, онун вэтэндашлары-нын тэЬлукэсизл^ини тэ’мин етмак, Дзэрба}чанда бе}нэл-халг Ьугуг нормаларына у1-гун олан бутун шахси ва си-]аси азадлЬглары тэ’мин едэн cиJacи систем гурмаг угрун-да мубаризэ апарырам. Республиканын игтисад^-Jaты эсаслы сурэтдэ ^нидэн гурулмалыдыр. Виз хусуси мулки^этэ вэ дикэр мулки1-Jэт формаларына, базар му~ насибэтлэринэ эсасланан вэ ду^а тэчрубэсинн, бе}нэл-халг тэсэрруфат элагэлэрини там мэ’насында нэзэрэ алан сэмэрэли игтисади структур japaтмaлыJыг. Азэрба1чан бе^нэлхалг тэсэрруфат эла-гэлэринэ фэал гошулмалы-дыр. Милли мунасибэтлэр саЬэ-синдэ гаршымызда халгла-рын бэрабэрли1и, онларын милли тэлэбатынын едэнил-мэси принсиплэриня Ьэ1ата кечирмэк вэзифэси дурур. Азэрба]чанда 1аша}ан бутун етник групларын ез милли мэдэни^этлэрини, дилини вэ эн’энэлэрини горумасы вэ инкишаф етдирмэси учун ла-зыми шэраит ^радылмалы-дыр. НэЬа}эт, девлэт гуручулу-гу мэсэлэлэри мэЬз халгын ез суверен пугугундан истифадэ едэрэк девлэт ^ратма-сы вэ езунэ табе етмэси эса-сында Ьэлл олунмалыдыр. Мэн Aзэpбajчaндa демократии Ьакими^этин бэргэрар олмасына ]енэлдилмиш си}а-сйтин тэрэфдарь^ам. Ьэмин haкимиjjэти ]алныз республиканын Ьэр бир вэтэндашы-нын эсас шэхси вэ си]аси азадлыгларынын позулмаз-лыгы принсиплэри мэЬдуд-лашдыра билэр. — Милли hэмpэ’]лиjэ на-ил олмаг ¿олларыны нечэ тэ-сэввур едирсиниз? — АзэрВДчан Халг Чэб-Ьэси республика конституси-jacыны горумуш эн мухтэ-лиф демократнк гуввэлэрлэ бирликдэ ез эмэли с^асэтин-дэ эн мухтэлиф си1аси гуввэ-лэри вэ сосиал тэбэгэлэри бирлэшдирмэ}э JeнэлдилмидI cиjacэт 1еритмэк фикриндэ-дир. Элбэттэ, АХЧ-дэн пре-зидeнтлиjэ намизэд сечки-лэрдэ талиб кэлсэ, бу исти-гамэтдэ даЬа кениш вэ сэмэрэли иш апарылачагдыр. Чун. ки Ьазырда бизим учун^ башлыча вэзифэ конкрет тэшки-латын де^л. бутун миллэтин мэнафе]иднр. Буну биздэн индикн мурэккэб вэзи]]эт тэлэб едир. — Сечкнлэрдэ талиб кэл-сэниз Ьэмин вэзнфэдэ нлк аддымларыиыз нэдэн ибарэт олачагдыр? — Президент сечилсэм нлк аддымларымы езунуз ке-рэчэксиниз вэ шубЬэ етми-рэм ки, сечичилэр Ьэмин тэд-бирлэрдэн разы галачаглар. СЕЧКИЛЭРИН МЕНАРЫ: ДЕМОКРАТОМ ВЭ АШКАРЛЫГ (Эввэли 1.чи сэЬифэдэ) анчаг эсл вэзиJJэт бу ме^ар-лара Ьеч дэ у]гун де^лди. Индики сечкилэрин эсас фэрглэндиричи чэпэти будур ки, халгын ез ирадэсини азад ифадэ етмэк имканы хе^и артмышдыр. Бу, илк невбэ-дэ онунла элагэдардыр ки, сечкилэр алтернатив эсаслар-ла кечирилэчэкдир:    прези- дентл^э бир намизэд де]ил, бир нечэ намизэд сэсэ го]у-лачагдыр. Белэликлэ, «мэн сэс версэм дэ, вермэсэм дэ ]еканэ намизэд президент се-чнлэчэкдир» дejэpэк сечки-лэрэ лаге)длик кестэрмэк даЬа мумкун де1илдир. Ьэр бир сечичинин истэди}и намизэ-дэ сэс вермэк миканы вар-дыр. Бу исэ о демэкдир ки, ^унун 7-дэ сечкилэр сезун эсл мэ’насында демократка вэ ашкарлыг ме^арлары эса-сында кечирилэчэкдир. — Мэркэзи сечки комнс-»¿асынын сэдри кнми снзи эн чох Ьансы мэсэлэ нара-Ьат едир? — Бу, бутун халгымызын гэлбини атрыдан гачгынлар проблемидир. Биз вар гуввэ илэ чалышырыг ки, елиндэн-обасындан дидэркин салын-мыш вэтэндашларымыза онларын пэнаЬ кэтирдиклэри Jepлэpдэ Ьэр чур диггэт вэ га^ы кестэрилсин. Гачгын-ларын са1ы кунбэкун де.)ил, саатбасаат артыр. JepбэJep едилмиш гачгынларла 1ана-шы, Ьэлэ мэскунлашдырылМа-мыш хе1ли дидэркин дэ вар-дыр. Мэркэзи сечки комис-с^асы даирэ вэ мэнтэгэ сечки комисси^ларына тапшыр-мышдыр ки, сечки Ьугугуна малик Ьэр бир гачгын ге1ди]-jaтынын олуб-олмамасындан асыльт олма1араг Ьазырда Ja-шадыты 1ерлэрдэ сечичи си- }аЬыларына дахил едилсин вэ opa да сэс версии. Апардытымыз joxnaManap кестэрмишдир ки, бу тапшы-рыг ^еринэ ¿етирилир вэ гачгынлар арасында сечичилэ-рин MyaJjaH олунмасы давам едир. Лакин бир pajony тэрк едиб башга pajona кэлмиш адамларын фамил^аларынын мухтэлиф мэнтэгэлэрдэ тэк-рар едилмэсинэ дэ ]ол ве-рилмишдир. Бунун гаршы-сыны алмаг учун Мэркэзи сечки комисс^асы халг де-путатлары Советлэринэ, да-ирэ вэ мэнтэгэ сечки комис-с^аларына мувафиг тэ’ли-мат кендэрмишдир. Ьэмин мэктубдан бир парчаны Jep-ли haKHMHjJaT органлары рэЬбэрлэринин, даирэ сечки кoмиccиjaлapы сэдрлэринин нэзэринэ бир даЬа чатдыр-маг истэрдим: «шэЬэр вэ ра-joнлapдa гачгынларын cajbi дэгиглэшдирилмэли, онларын Ьарадан кэлдиклэри ду-рустлэшдирилэрэк адлары сечичи cHjahbLnapbma дахил едилмэлидир. Бу барэдэ мувафиг халг депутатлары Советлэринэ телеграм вэ Ja мэктуб васитэсилэ мэ’лумат верилмэлидир ки, гачгынлар даими reJflHjjaTfla олдуглары ]ерлэрдэ с^аЬылардан чыха-рылсынлар». Бунунла элагэдар Шэки pajoHy даирэ сечки комисси-JacbiHbiH ишини хусуси rejfl етмэк истэрдим. KoMHCCHja Бэрдэ, Тэртэр, Агдам paJoH-ларындан UJaKHja кэлмиш гачгынларын cnJahbicbiHbi My9jj9H етмиш. онларын фа-милиJaлapынын даими rej-AHjJaT Jepлэpиндэ сечичи си-]аЬыларындан чыхарылма-сы учун Ьэмин paJoнлapa ла-зыми мэ’лумат кендэрмишдир. Биз гачгынларын сэсвер- мэсинин тэшкили ишини нэ-зарэт алтында сахла1ыр, сечичи с^аЬыларынын сунн сурэтдэ шишнрдилмэсинин гаршысыны алмаг учун чид-ди тэдбирлэр керурук. — Кязлн де)нл кв, «тэв сечкнлэрдэ Joji аернлмнш сахтакарлыгларын сэбэблэ-ривдэв бнрн сечнчнлэркн сэсвермэдэ зэнф вштирак етмэси олмушдур. By дэфэ сэсвермэнив мутэшэкквл кеч-мэсн учун Ьансы тэдбярлэр керулур? — Умид едирик ки. рес-публикамызын naJaTUHAa баш верэн демократнк A9Jhuihk-ликлэр, YMyMHjj9TA9 haJaTH-мызда JapaHaH JeHHnHKnap сечичилэрин фэаллыгына ез тэ’сирини кестэрэчэк, онлар инандыглары, е тимад кес-тэрдиклэри намизэдэ сэс вермэк учун ез вэтэндашлыг Ьу-гугундан Ьэвэслэ истифадэ едэчэкдир. Демэк олар ки, бутун мэн-тэгэлэр ез сечичилэри учун сечкилэрэ чагырыш — дэ’-вэтнамэлэр Ьазырламыш вэ вэтэндашлара чатдырырлар. Мэнзцл истисмары саЬэлэри, кэнд Советлэри ишчилэри, з^алыларын, h4THM3hJJ9THH HYмaJэндэлэpи дэ’вэтнамэлэ-ри naJnaMarna ]анашы, сечичилэр арасында изаЬат иши дэ апармыш, онлары сэсвермэдэ мутлэг иштирак етмэ]э дэ’вэт етмишлэр. Сечичилэр арасында тэшвигат ишиндэ те левизна, радио вэ мэтбу-атын да ролу 6eJyKAyp. Бир даЬа хатырлатмагы ва-чиб Ьесаб едирэм ки. ганун-да KecTapHHAHjH кими, Ьэр вэтэндашын бир сэси вардыр вэ о. JanHbi3 ез JepHHd сэс верэ билэр. Сечки мэнтэгэ-синэ Ьэр кэс шэхсэн езу кэл-мэли, буллетен алмасы барэдэ сечичи cHjabbicbiHAa имза етмэлидир. Сечкилэр куну JaiuaJbiiu ¿еринн тэрк етмэк фикркн-дэ олан сечичи габагчадан мэнтэгэ сечки комиссии, сына мурачиэт етмэли, учотданчыхма вэсигэси ал. малы вэ республикамызын Ьудудлары дахилиндэ истэ-AhJh JepAa сэс вермэлидир. Эсас cHjabHAa онун фами-лтОасынын гаршысында учотдан чыхдыгы тарих вэ вэсигэсинин немрэси rejA олунур, сэс eepAHjH мэнтэ-гэдэ исэ Ьэмин сечИчиннн 4)aM^iHjacH элавэ CHjahHja дахил едилир. Республикамызын эразисиндэн кэнара чыхан Ьэр бир сечичи сэс вермэк метадон намизэдин фaмилиJacыны Ja3bi6 баг-лы зэрфдз мэнтэгэ сечки KOMHCcHjacbiHa тэЬвил вермэлидир. Сэсвермэнин нэ-тичэлэри Ьесабланаркэн Ьэмин зэрфлэр ачылыб сечи, чинин ирадэси нэзэрэ алы. начагдыр. — Мял ли Орду да хнд. иэт едэнлэр нечэ сэс верэ-чэклэр? — ДeJYШЧYЛэpимиз ез вэтэндашлыг борчларыны хидмэт етдиклэри apa3Hja ]ахын сечки мэнтэгэлэрин. дэ JepHHd JeTHp949icji9p. Даими rejAHjJaTAa олдуглары Jepлэpдэ исэ мэнтэгэ сечки комисс^алары сечи, чи с^аЬыларында онларын фамил^алары гаршысында «Милли Орд>'да хидмэт едир» сезлэрини Jaзмaлы-дырлар. Умид едирик ки. HjyHyH 7-дэ республикамызын бу. тун сечичилэри президент сечкилэриндэ фэал иштирак едэчэк, Азэроа1чан халгы демократка вэ ашкарлыг шэраитиндэ ез ирадэсини ифадэ едэчэкдир. Азэрниформ. МУШАЬИДЭЧИЛЭРИН ГЭБУЛУ HjyHyH 5-дэ A3ap6aj4aH презйдентинин canahHjJaTH-ни haJaTa кечирэн республика Али Советинин сэдри Иса Гэмбэров республика президенти сечкилэриндэ му-ШаЬИДЭЧНЛЭр MHCCHjaCbl илэ A33p6aj4aHfla олан респуб. ликачыларын мустэгил 6ej-нэлхалг институтунун вэ АБШ девлэт департаменти-нин нума]эндэлэриндэн ибарэт hej’aTH гэбул етмишднр; Гонаглары саламладыгдан сонра A33p6aj4aH парламен. тинин башчысы онлары республикадакы ичтимаи шэраит вэ Aejyui эмэлиJJaт- лары зонасында B93HjjaTna таныш етмиш, Азэрба]чан-да демократнк Ьэрэкатын тарихи, сечкигабагы кам. naHHjaHbiH кедиши барэдэ данышмышдыр. О, гаршы. дакы сечкилэри республиканын тарихиндэ денуш мэр- ЬЭЛЭСИ КИМИ Ca4Hjj9n9HAHp- миш вэ rejA етмишдир ки, бу сечкилэр A33p6aj-чан халгынын ез азадлыгы вэ истиглал и J J эт и угрунда дерд иллик мубаризэсинин эн JyKC9K негтэсидир. И. Гэмбэров демишдир: «Азэр-6aj4aHbiH бejнэлxaлг нуфу-зу сечкилэрин нэ дэрэчэдэ демократии Ke4949jHHABH асылыдыр. Умид едирик ки, сиз бу тэдбирин гану-HHHHjHHa вэ демократикли-]инэ эмэл олунмасына нэ-зарэт етмэкдэ кемэк кес-тэрэчэксиниз». 9з невбэснндэ гонаглар республика Али Совети сэд-рини инд^эдэк дYнJaнын 30-дан чох елкэсиндэ сеч. кигабагы кампани}аларда иштирак едэн институтун фэалиЯэти илэ таныш етмишлэр. Онлар президент вэзифэсинэ намизэдлэрин Ьамысы илэ керушлэрин тэшкил олунмасында кемэк кecтэpмэJи хаЬиш етмишлэр HYмaJ9Hдэ heJ’этинин узв-лэрини сечкигабагы кам. пaниJaнын мaлиJJэлэшди-рнлмэси мэсэлэлэри, Азэр-бaJчaнын игтисади инкишаф перспективлэри. рес-публиканын Jeни конститу-с^асынын гэбул едилмэси-нин механизми, с^аси пар-т^аларын фэaлиJjэти дэ марагландырмышдыр. Бу. тун бунлар барэдэ этраф-лы инфopмacиJa алан Америка мушаЬидэчилэри гэ. бул учун И. Гэмбэрова тэ-шэккур етмишлэр. Азэрниформ. Е'тибар Маммадов: ИНДИ СЕЧКИ КЕЧИРМЭК ВАХТЫ ДЕ1ИЛДИР Мэ’лум олдугу кими, Азэр-бaJчaн Милли Истиглал Пар-тиJacынын лидери Е. Мэммэ-дов республика президенти вэзифэсинэ сэсэ 1ч^улмагдан имтина етмишдир. АМИП-ин тэшкилат комитэсиндэ бизэ билдирдилэр ки, о. Мэркэзи сечки комисси}асына мувафиг эризэ вермишдир. Лакин онун сон вахтларадэк президентли]э намизэд олду-гуну вэ девлэт башчысы се-чнлмэк учун дикэр иддиачы-ларла бирликдэ фэал муба-ризиэ апардыгыны нэзэрэ алараг бир нечэ суала чаваб вермэсини хаЬнш етдик. — Е’тибар ба|, сечки каМ-пани1асыяда намизэд кими иштирак етмэкдэн имтина етиэ!э снзи иэ вадар етди? — АМИП-ин тэшкилат ко-митэси президент сечкилэриндэ иштирак етмэк Ьаггын-да гэрар гэбул едэркэн рес-публикада haкимиJJэт башын-да олан коммунист рэЬбэрли-Jи кoнcтитycиja Joлy илэ кэ-нар етмэ]э вэ Ьaкимиjjэт бошлугуну лэгв eтмэJэ чалы-шырды. Мэн дэфэлэрлэ де-мншэм ки, намизэдли!ими президент олмаг наминэ ирэ-ли сурмэмишэм, бу, планла-ра вэ мэгсэдлэрэ наил олма-гын }алныз васитэсидир. Лакин сонра фачиэли Ьадисэлэр баш вердн: Шуша вэ Га раба-гын даглыг Ьиосэснндэки ахырынчы aзэpбajчaнлы кэндлэрн, Лачын вэ бир сыра дикэр jaшaJыш мэнтэгэ-лэри элдэн верилди, Нахчыван илэ Ермэнистанын сэр-Ьэдлэриндэ Ьэрби гаршыдур-ма кучлэнди. бутун бунларын нэтичэсиндэ республикада даЬа он минлэрлэ адам гач-гына чеврилди. вэзиJjэтин кэскинлэшд^и paJoнлapдa бэ’зи даирэ вэ мэнтэгэ сечки кoмиccиJaлapы ез фэaлиJJэ-тини да)андырды, A33p6aj4aH эразисннин бир Ьиссэси исэ. керунур, Бакыдан идарэ олунмур. Зэннимчэ. бу шэ-раитдэ президент сечкилэри кечирмэк олмаз. Она керэ дэ намизэдлн}нми керн кетур-дум. — Республикада вэзн]Ja-ти нечэ пОмэтлэнднрнрсн-ннз? — Чох КЭрЬИН B33Hjj9T кими. Ермэнистанын Азэр-6aj4aHa гаршы тэЧавузу давам еднр. торпагымызын xej-ли Ьиссэси ишгал олунуб, иг-THcaflHjJaTAa беЬран дэрин-лэшнр, эЬалинин haJaT CdBHj-JacH ашагы душмушдур. Республика тоталитар нрсдэн Ьеч дэ тамамилэ азад олма- МЫШДЫр. CHjaCH Bd3Hjj9T9 кэлднкдэ. о да сабит де]ил-дир. MaJbiH 15-дэ мухалифэ-тин гэлэбэсиндэн сонра Азэр-ба]чан Халг ЧэбЬэси A3ap6aJ-чан Коммунист napTHjacH илэ KoanHCHjaja дахил олмушдур ки, бу да мухалифэ-тин ез дахилиндэ cHjacH чэ-pэjaнлapын гаршыдурмасы-нын дэринлэшмэси илэ нэти-чэлэнмишдир. АХЧ-ннн бу аддымына Ьэтта онун сыра-ларында интеллектуал мутэ-хэссислэрин олмамасы илэ дэ Ьагг газандырмаг олмаз, ону Jaлныз милли мэнафо лэрэ xajaHdT кими rHjMaTnaH-дирмэк мумкундур. B93Hjja-тэ бутевлукдэ thJM9t верэрэк е’тираф етмэк лазымдыр ки, Ьазырда A3ap6aj4aHbiH бир девлэт кими варлыгы тэЬлу-кэ алтындадыр. республиканын парчаланмасы учун реал тэЬлукэ ]аранмышдыр. Ф И Т Н Э КА Р Л ЫГ Ханкэндиндэ бу гэрара кэлиблэр ки. «мустэгил республика» ,адланан элла-мэлик тамашасыны бир даЬа ©¿насынлар. Умид едир-лэр ки, Ьарадаса узаг океан а да л а рында Ьеч олмаса бир девлэт гараны агдан сечэ билмэjиб бэлкэ бу бэд-нам «ДГР*-и таныды. Она керэ дэ Гарабагын даглыг , Ьиссэсинин ермэни ичмасы-нын лидери. А. Mкpтчjaны кимин вэ нэ сэбэбэ арадан кeтYpдYJY барэдэ ичтимaиJ-]этин суалларына Ьэлэ дэ чаваб верилмэд^и Ьалда, сахта парламентин yjдypмa депутатлары jeни сэдр сеч-мэк учун ceccиjaJa чэм олуб-лар. Бу вэзифэjэ ики «ха-дим» кез дикиб: сэдр вэзи. фэсинин ичрачысы, Ермэ-* нистанда мухалифэтдэ олан «Дашнаксу^ун» парт^асы-нын нYмajэндэcи ]&. Пет-рос]ан вэ Ермэнистанда Ьа. кими]}эт башында дуран ермэни умуммилли Ьэрэкаты-нын тэрэфдары Р. Кочар-jaн. Мэ’лум олдугу кими, А. Mкpтчjaн дашнак пар-т^асынын узву иди. «Демократии чэмиJjэт»лэpдэ гэбул едилд^н кими, сэсвермэнин биринчи туру бир нэтичэ вермэмишдир. Бундан бир кун эввэл, ахшамдан хе5ли кечмиш «республика»нын (ону Ьэтта Ермэнистан Республика, сы да танымамышдыр) «пaj. тахт»ында бзрк-бэрк баг-ланмыш гапы архасында мэхфи мушавирэ кечирил. мишдир. Ермэнистан Али Советинин сэдри Бабкен Араркт^ан вэ Ьеч дэ мэ-дэниjJэт назири дejил, му. дафиэ назири Вазкен Сар-киcJaн мушавирэдэ чыхыш етмишлэр. Онларын «мустэгил» Гарабаг депутатла-рына нэ    кестэришлэр    вэ тевс^элэр вepдиjи мэ’лум дejилдиp. Ьэрчэнд, Лереванын    «Леркир» гэзе- ти кизли мэ’на дaшыJaн белэ бир мэ’лумат вермишдир ки, Ермэнистанын jYK-сэк вэзифэли нYмaJэндэ-лэри «Даглыг Гарабага аид си]аси, игтисади вэ дикэр мэсэлэлэр    барэсиндэ»    Ермэнистанын    мeвгeJини    пар- ламентэ билдириблэр... Мэсэлэ бурасындадыр ки, Ермэнистанын рэсми шэхслэ-ринин ганунсуз парламентин ceccиjacындa иштира-кы суверен гоншу девлэ-тин — АзэрбаЛчанын дахили ишлэринэ Ермэнистанын ачыг-ашкар гарышмасы демэкдир. Бу Ьэрэкэтэ Jaлныз бир г^мэт вермэк олар: фитнзкарлыг. Эслинэ галса, Ермэнистан рэЬбэрл^инин Гарабаг проблеминэ дайр бутун тэд-бирлэрини вэ ^анатлары-ны белэ гиJмэтлэндиpмэк олар. Президент Л. Тер-ПeтpocJaн Авропанын мухтэлиф кушэлэриндэ бэла-гэтлэ бэJaн едир ки, онун республикасы Даглыг Гарабагын вэ Азэрба}ианын гаршылыглы мунасибэтлэ-ринэ гарышмыр, «Ьумани- тар    дэЬлиз» исэ    онлара Jaлныз она керэ лазымдыр ки,    эЬал^э эрзаг    вэ тибб 1ардымы кестэрсинлэр. Бунун    мугабилиндэ    Мрсква телевиз^асы тез-тез Лере-ван    магазаларынын бош пиштахталарыны вэ черэк алмаг учун узун невбэлэри экс етдирэн «тэ’сирли» ка-дрлар кестэрир. Аглы башында олан Ьэр кэсдэ дэр-Ьал    белэ суаллар    japaныp: ермэни телешэрЬчилэринин дeдиJинэ керэ, Ермэнистанын езундэ черэкдэн вэ судан башга Jeмэjэ-ичмэjэ Ьеч нэ ]охдурса. Даглыг Гарабага Ьансы еЬт^атлар Ьесабына белэ сэхавэтли «Ьуманитар» Japдым кестэ-рилир? «Ьуманитар дэЬлиз» дejилэн ]ол илэ Гарабага не дэн агзынадэк долу ма-шынлара Ьансы jYKЛэp вуру- " ^керунур, бу «Ьуманитар» Japдым о гэдэр санбаллыдыр ки, сэдр вэзифэсинин ичрачысы, ермэни ичмасынын лидери сечилмэк арзусунда олан К. Петро^анын ловга-ловга *бу сезлэри демэсинэ эсас верир: «Биз Азэрба]чан-ла Jaлныз бэрабэр тэрэфлэр кими даныша билэрик. Даглыг Гарабаг да Aзэpбajчaн кими суверен республика-дыр». О. Гарабаг мунагишэ-синин бе1нэлхалг cэвиJjэдэ диггэти чэлб етмэсини вэ онун Ьэллнндэ АТЭМ-ин иш-тиракыны езунун «диплома-тик хидмэти» кими гэлэмэ вермищдир. К. Петро<^ан иддиа етмишдир ки, «Иран нYмaJэндэлэpи илэ даЬа фэал иш керулмушдур. Иран pэhбэpлиJи белкэдэ интенсив васитэчилик фэaлиjjэти илэ мэшгул олмага чалышмыш-дыр». Гарабаг да пejдa ол-муш бу бошбогаз дашнакын дед^и «фэал иш» бэлкэ елэ Шушанын тутулмасы илэ нэ-тичэлэнмишдир? Мэ'лум олдугу кими, АТЭМ-ин Гарабаг проблеминэ дайр Минскдэ кeчиpэчэJи бeJнэлxaлг конфранса Рома-да Ьазырлыг мушавирэси ол-Мушдур. Бурада 11 елкэнин HYмajэндэлэpи иштирак етмишлэр. Гарабагын aзэpбaj-чанлы вэ ермэни ичмалары-нын HYмajэндэлэpи исэ му-шаЬидэчи кими дэ’вэт олун-мушдулар. Лакин ермэнилэ-рин нYмaJэндэлэpи бу стату-сун сэвииэсинин «ашагы» олмасындан-инчимиш вэ онлары мушавирэнин cэлahиj-jэтли иштиракчылары кими танымагы тэлэб етмишлэр. Буна исэ Ьэтта ермэнилэрин кеЬнэ Ьавадарлары олан франсызлар да разылашма-мыш, буну ганунсуз тэлэб адландырмышлар. . Гарабаг ермэнилэринин бу иддиала-ры да Jepeвaнлы емиссарла-рын кестэришлэринэ эсас-ланмырмы? Ачыг де!эк ки, Jepeвaндaн кэлэнлэрин тэЬ-рикчил^и бутун эндазэлэри ашыр. Бэли. фитнэкарлыгы вэ мэкрли эмэллэри «девлэт» с^асэти cэвиJjэcинэ галды-ран «республика» илэ ¿ола кетмэк чэтиндир. А. ШЭРИФОВ. ИМТАЬАНСЫЗ апестат алачаглар Азэрба1чан Республикасы Халг ТэЬсили HaзиpлиJиндэ Азэринформун мухбиринэ демишлэр: — Ермэнистанын Азэр-ба]чана гаршы силаЬлы тэ-чавузкарлыгы нэтичэсиндэ баш вермиш вэ дэрс илинин гуртармасы илэ бир вахта душмуш мэ’лум Ьадисэлэр-лэ, Ьабелэ республика рэЬ-бэpлиJинин гачгынларын аилэлэринэ ¿ардым кестэрмэк барэдэ сэрэнчамына мувафиг олараг AзэpбaJчaнын халг тэЬсили назири, профессор Р. ФejзyллaJeв истисна олараг Шуша вэ Лачын paJoнлapы-нын умумтэЬснл мэктэблэри-нин оурахылыш синифлэри шакирдлэрннин имтаЬандан азад олунмасы барэдэ эмр вермишдир. Ьэмин эмрлэ кестэрилэн шакирдлэрнн му-вэггэти олараг Jepлэшдиjи шэЬэр вэ pajoнлapын халг тэЬсили органларынын му-дирлэринэ. умумтэЬсил мэк-тэблэринин директорларына кестэриш верилмишдир ки. тэ’чили олараг педагожи шу-раларын гэрары илэ иллик пОмэтлэр эсасында доггузун-чу синиф шакирдлэринэ на-тамам орта тэЬсил Ьаггында шэЬадэтнамэ. он биринчи синиф шакирдлэринэ исэ орта тэЬсил аттестатлары версин- лэр. Азэрниформ. Балалар нечэ 6ejyjyp? CyMraJbiT догруданмы перс-пективсиэ шэпэрдир? Ону гуруб-Мрндннлар. чиJинлэ-риндэ сахла1анлар нэ гэдэр нараЬат вэ умидсиздирсэ. шэЬэрин балача сакинлэри бир о гэдэр ннкбиндирлэр. Бу кун биликлэрин эсасла-рына 1и|элэнэн минлэрлэ CyMrajHT мэктэблиси догма очаглары барэдэкн мэшЬур «елу шэЬэр», «фэлакэт зо-насы» ифадэлэрини гэбул етмэк истэмир. Онлары урэк-лэндирэн. букунку ачы ре-аллыгла барышмага rojMajaH МуЭЛЛИМЛЭрИН TdCKHHHHjH- дир. Ушаглар JaniH етмишлэр ки. елм вэ биликлэрэ дэ-риндэн ¿и1элэнмэклэ. сабаЬын JYKC3K сэвиЛэли мутэхэссиси кими шэЬэрин агыр Japa.ia-рына мэлЬэм rojMar. ону Хэ-зэр саЬилиндэ тэмиз вэ тэЬ-лукэсиз шэЬэрэ чевирмэк мумкундур. «Исте’дад ахтарырыг» де-визи алтында кечирилэн rej-ри-эн’энэви мусабигэнин тур-ларында шэЬэрин JyxapH синиф шакирдлэри сабаЬа белэ бир инамдан гидаланан фэал. лыгла иштирак етмишлэр. Мусабигэнин тэшкилатчыла-ры олан эн мухтэлиф муэс-сисэлэрин — «Исте’дад» ас-сосиас^асынын шэЬэр ше’-бэси, тэбиэт елмлэри тэма-JYЛЛY кнмназ^а, Бакы да чыхан «Ахтарыш» вэ «Сумга-)ыт» гэзетлэри peдaкcиJaлa-ры. 1арадычы муэллифлэр иттифагы вэ «МуЬэррир» реклам-информаси)а мэркэз-лэринин мэгсэди исте дадлы мэктэблилэри ашкара чыхар-магла 1анашы, Ьэм дэ беп-ран вэ муЬарибэ куилэрин-дэ ушагларын hэJaтындaкы башлыча ма^г вэ мeJллэpи eJpэнмэк олмушдур. Ри1азиЛат, физика. ким1а вэ биoлoкиJa фэнлэри узрэ мусабигэдэ шакирдлэрнн Aзэpбajчaн тарнхинэ вэ мэн-тигэ дайр савадлары да 1ох-ланмыш. иштира кчыларын бир чоху мYэJJэн олунмуш эн 1унсэк баллар cэвиjJэcиидэ билик нума1иш етдирмишдкр. 30 нэфэр мэктэоли галиб са]ылмыш, мусабигэнин Ьа-милэри олан «Хэзэр» сэЬм-.дар чэмиJjэти, евтнкмэ комбинаты, суперфосфат заводу, тикиш фабрики вэ дикэр му-эссисэлэрин тэ’сис етдади rиJмэтли ЬэдиЛэлэрлэ мука-фатландырылмышдыр. «МуЬэррир» реклам-ин-фopмacиJa ыэркэзинин рэЬ-бэри Элэскэр Чаббаров му-сабигэ1э ¿екун вуруларкэн мухбнримизэ демишдир: — Инди чох шeJдэн даны-шылыр, мустэгил девлэтчи-лиJимизин буневрэ дашлары гoJyлyp. Тээссуф ки, эсас мэсэлэлэрдэн бири — мустэгил AзэpбaJчaны сабаЬ кимлэрэ тапшырачагымыз чох вахт Jaддaн чыхыр. Бу, мэктэбли балаларымызын сон дэрэчэ савадлы, чевик, ка-маллы тэрби)эсндир. Букунку негсанларымызын бир чоху ондан догур ки, хе1ли адам ез Jepиндэ де1ил. узун .иллэр эдалэтли сечШ>-сечил-мэ принсипи позулуб. Саба-Ьымызын да1агы букунку ис-те’дадлы, бачарыглы ушаглар олачаг. Арзу едэрдим ки. элагэдар тэшкилатлар, xeJpиJJэчилэp. халг маарифинин бутун дост-лары мэктэбли балаларымызын нечэ бeJYДYклэpини диг-гэтдэн гачырмасынлар. ТаЬнр РУСТЭМОВ. АЗЭРБАЛЧАН КЕЛНЭЛХАЛГ ЭМЭК ТЭШКИЛАТЫНЫН УЗВУДУР ФАБРИК К0МЭКСИЗДИР Ордубад бро1лер фабрики чэми ики ил дерд а1дыр ки, шш^ир. Бу гытлыгда эЬа-лини гуш эти илэ тэ’мин етмэк учун муэссисэнин КОЛ-лективи илк кундэн Ьэвэслэ ишэ башламышдыр. Тэк-чэ бу илин 3 а!ында магаза-лара 15 тон эт верЬлиб. Лакин даЬа чох мзЬсул истеЬсал етмэк мумкундур. Элбэттэ, бэ’зн проблемлэр Ьэлл еднлсэ... Фабрикин директору Нов-руз ЭЬмэдов: — «Азэргушсэна1е» Бир-ли]и Jyмypтaны дэмив Jo-лу багландыгы учун Иран Ислам Республикасынын эразисиндэн кендэрир. Лол узагдыр. Тэбниднр ки, ит-ки чох олур. Лол хэрчи дэ устэлик. Иранын Урми1э шэЬэриндэки бpoJлep фаб. рики бизэ чох jaxындыp. .Тахшы оларды ки, Азэр<^- чан pэhбэpлиjи бу барэдэ данышыг апарыб бизэ мал мубадилэсиндэ кемэк етсин. Лумуртаны орадан алмаг даЬа сэрфэлидир. Фабрик шэпэрдэн чэми 5 километр аралыда 1ерлэ-шир. Тээссуф ки, ики ил муддэтиндэ бура!а нэ телефон. нэ дэ радио хэтти чэ-килиб. Чучэлэрн саламат сахламаг учун витаминлэр, дэрманлар чатышмыр. • Буна керэ дэ тэлэфат чохдур. •— Мэнэ елэ кэлир ки,— дeJэ фабрикин баш зоотехники РэЬман Мевсумов бил. дирнр, — белэ бpoJлep фаб-риклэринин jaнындa мутлэг иланчылыг тэсэрруфа-ты ]арадылмалыдыр. Сизэ гэрибэ кэлмэсин. Ордубад эразисиндэ ги!мэтли зэЬэри олан иланлар чохдур. Илаи зэЬэрн исэ доллара сатылыр. Биз тэлэф олаи чучэлэрн онлара JeM кими верэ билэрик. Тээссуф ки. сэсими-зи ешидэн joxflyp. Нахчыван Мухтар Респуб-ликасына електрик енер-жиси Ермэнистандан кэлир. Хусусилэ гыш ajлapын-да електрик енержиси ол. MajaHAa Ордубад бpojлep фабрикинин нэ Ьала душду-JyHY тэсэввур етмэк чэтин де]нл. Бурада кенератор гурашдырмаг бирлик учун кичик бир ишдир. Амма чан }андыран JoxAyp. Чучэ 1ашыл от jeMann-дир. Бунун учун фабрикин JaxbnuibiFbiHAa 10 Ьектар-дан чох экин саЬэси вар. Амма дejиpлэp совхозун-дур, экэ билмэзсиниз! Бе. лэлнклэ. нэ )ардан дoJyp-лар, нэ элдэн rojypflap... Сардар OJIHJEB, «Халг гэзетн»ннн мухбнрн. JI9FBETM9 К0МИССИ1АСЫНДА Кечмиш AзэpбaJчaн Коммунист Парт^асынын буд. чэсиндэ галмьпп пулдан xejpиjjэ мэгсэдлэри учун истифадэ олунмасы давам едир. Aзэpбajчaн КП-нин фэа-лиЛэтини да!андырмаг узрэ лэгветмэ комисс^асы Азэр<^чан Республикасы президентинин cэлahиJJэти-ни hэJaтa кечирэн Азэрба1-чан Республикасы Али Советинин сэдри И. Гэмбэро-вун тэклифини нэзэрэ алараг республиканын кечмиш Коммунист Пapтиjacыньш будчэсиндэ галмыш пулдан Лачын paJoнyндaн олуб Агчабэди _pajoнyндa вэ Шуша pajoнyндaн олуб Бакы шэЬэринин Нариманов ра. Joнyндa 1ерлэшмиш, елэчэ дэ республиканын мухтэлиф белкэлэриидэн Бе1л^ган ра. ¿онунда мувэггэти мэскун. лашмыш гачгынларын аилэлэринэ ]ардым кестэр-мэк учун уч милJoн манат а1ырмышдыр. AJpылaн пулун билаваситэ гачгынларын аилэлэринэ чатдырылмасы-на нэзарэт- етмэк Шуша вэ Лачын pajoнлapынын. Ьабелэ гачгынларын Jepлэш-диклэри БeJлэгaн, Агчабэди pajoнлapынын ва Бакы шэЬэри Нариманов paJo-нунун ичра haкимиJJэтн баш-чыларына Ьэвалэ едилмишдир. Республикада Jeкaнэ у шаг гэзети олан «Савалан» гв-зети редакс^асыныи ха-Ьиши нэзэрэ алынараг, лэгветмэ комисаОасынын гэрары илэ она мадди 1ардым кестэрил мишдир. Азэрба1чан Республикасы Девлэт Эмэк вэ Сосиал Мэсэлэлэр комитэсиннн унва-нына Бejнэлxaлr Эмэк Буро-сунун (БЭБ) баш директору Мишел Ансенндэн AзэpбaJ-чанын Бе1нэлхалг Эмэк Тэш-килатына (БЭТ) узв гэбул едилмэси барэдэ телеграм кэлмишдир. Телеграмда Ьабелэ там Ьугуглу узв кими БЭТ-ин невоэтн. Jeтмнш дог-гузунчу баш сесс^асынын ишиндэ иштирак етмэк барэдэ дэ'вэт вар. Азэринформун хаЬиши илэ Девлэт Эмэк вэ Сосиал Мэсэлэлэр Коми, тэсиннн сэдри Светлана Гасымова бу факты шэрЬ едир: — Азэрба1чанын БМТ узв-лу1унэ гЛул едилмэси бизэ мухтэлиф бeJнэлxaлг ташки лат л а рда, о чумлэдэн БЭТ-да иштирак етмэк имканы веомишдир. Ге1д етмэк лазымдыр ки. бу тэшкилатла эмэкдашлыг 1аратмагын вэ онун japaды-чылыг тэчрубэсиндэн рес-публишмыз учун. башга дев-лэтлэрлэ гаршылыглы элагэ-ии кучлэндирмэк вэ бе}нэл-халг игтисади мунасибэтлэ-рин jeни типини формалаш-дырмаг учуй истифадэ ет-мэ]ин эЬэмиЛэти чох бе]ук- дур. Ьазырда ДYнJaнын 150 девлэтинин узв олдугу БЭТ езунун фэaлиjjэт кестэрди-1и 70 илдэн артыг девр эр-зиндэ сосиал-эмэк проблем-лэринин Ьэлли саЬэсиидэ бе-)ук тэчрубэ топламышдыр. БЭТ-ин ч)>эaлиJJэти учтэрэф-лн (эмэкчилэр, саЬибкарлар вэ Ьекумэт) нума!эндэлик вэ эмэкдашлыг принсипинэ эсас-ланыр. О. зэЬмэткещлэрин эмэк шэраитннин ¿ахшылаш-дырылмасына вэ jaшajыш сэ-виЛэсиния JYKCЭЛДИЛMЭCИИЭ. эсас инсан Ьугугларынын му-дафнэсинэ 1енэлдилмиш бeJ-н эл халг програмлар. бе1-нэлхалг эмэк норма-лары Ьазырла1ыр вэ гэбул едир. техники эмэкдашлыг програмыны Ьэ1ата кечнрнр. пешэ тэЬсилинэ кемэк едир вэ с. Белэликлэ. БЭТ-лэ эмэкдашлыгын даирэси ки-фajэт гэдэр кенишднр. Мэсэлэн, Ьазырда респуб-ликамыз учуй ишсизлик сосиал проблем кими ен плана чыхыр. Бурада БЭТ-ин тэч-рубэси, о чумлэдэн мэшгул-луг мэркэзлэрн 1аратмаг са-Ьэсиидэки тэчрубэси чох фа1-далы ола билэр. / Буи дан элавэ. инди дев-лэтин игтисадилата мудахи- лэсини нечэ азалтмаг, ону не’мэтлэрин белушдуручу-сундэн вэ нэзарэтчисиидэн игтисади тэрэггинии Ьэвэс-лэндиричисинэ. саЬибкарлар илэ эмэкчилэр арасында Ьэ-гиги мунсифэ нечэ чевирмэк барэдэ душунмэк лазымдыр. 0з фэaлиjjэтини «эмэклэ капитал арасында» кузэштлэр ахтарылмасы узэриндэ гу-. рай БЭТ-ин тэчрубэси бу мэ-сэлэдэ дэ мисилсяз ола билэр. Буна керэ дэ Азэрба1чан Ьекумэти бизи A33p6aj4a- ------”-----Тэшки- нын Бе1нэлхалг Эмэк латына гэбул олунмасы барэдэ хаЬишлэ БЭБ-э мурачиэт eTM9jd вэкил етмишди. БЭТ pdhöepnujH бу хаЬишэ öejyK диггэт л э /анашмыш-дыр. Биз A3ap6aj4aH Ьеку-мэтинин разылыгы илэ БЭТ-э мувафиг эризэ кендэрэрэк тэшкилатын чэмииэтдэ сосиал сулЬун горунмасына Je-нэлдилэн эсас низамнамэ тэ-лэблэрияэ эмэл eTMdjd Ьа-зыр олдугумузу тэсдиг етми-шик. Инди биз онун там Ьугуглу Y3BYJYK вэ БЭТ-ин нев-бэти ceccHjacbmfla иштирак eTM9ja Ьазырлашырыг. ;
RealCheck