Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 31, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 31, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛ Г Г83ЕТИ    м мим» ил Н* 12 ,Ш1ЛНМ“ МУ8ЛЛИМ ОЛСА... Азэрба}маньж мустэгил дввлэт кими ^нидэн дир-чэлди]и, илк вэ чэтин ад. дымлар атмага башладькы индики двврдэ халгьгмыз ол. дутча мурэккэб проблемлар-лэ уз-узэ кэлир. Бунларын сырасьшда тэЬсиллэ баглы мэсэлэлэр, мубалигэсиз де-мэк олар ки, биринчи' ]ердэ дурур. Бу да ондан ирэли кэлир ки, рус HMnepHjacbi мевчуд олдугу муддэтдэ ан-чаг 03 hajbiHa галмыш, «мэн салим олум...» фэлсэфэси ило Ьекмранлыт етмишдир. Республиканын асылы вэ-зиМэтдэ олмасы, онун мад. ди вЬти^тларындан башга-ларынын ' фа]даланмасы, мэ'нэви алэминин тапдалан-масы, истэр-истэмэз психо-лок^амыза . мэнфи тэ’сир иестэрмиш, ал^агымызы ишдэн со)утмуш, биздэ ла. rej-длик эмэлэ кэтирмишди. Ьэр jepA9 эдалэтсизли]ин Ьекм cypflyjy белэ бир шэ-раитдэ алимлэримиз, али мэктэб муэллимлэримиз «па-лаза бурун, елнэн сурун». «елликлэ кэлэн jac Toj-6aj-рамдыр» мэсэллэрини рэЬ-бэр тутараг бэ’зэн езлэри дэ эдалэтсиз Ьэрекэтлэр ет. мэ]э мэчбур олмушлар. Дэ-фэлэрлэ дввлэт имтаЬан ко-мисс^аларында сэдр вэ ja муэллим ними иштирак ет-» миш, кулли мигдарда диплома гол чэкмишэм. Амма кэлин кврэк Ьэмишэми эда-лэтли мввге тутмушам? Е'тираф едим ки, Jox! Фикирлэширдим ки, халгын эмлакы онсуз да онун езу. нэ верилмир, roj Ьеч олмаса мэним имзам Ьесабына бэ’-зилэринин маашы артсын, республикадан дашынан сэр-вэтин аз бир Ьиссэси дэ олса, онун вз огул вэ гыз-ларына хэрчлэнсин. Нэ иеэ... Бунлар артыг тарихэ чев-рилиб. Лакин архада roj^y-гумуз изЛэри диггэтлэ саф-чурук етмэли, чидди таЬ-лил сузкэчиндэн кечирмэ-ли вэ чалышмальОыг ки, о кунлэр бир дэ кери га]ыт-масын. Инди B83HjjaT квкундэн дэ]ишир. Азэр6а)чан мус. тагил влкэ кими аддымла. мага башла]ыр. Колин he4 бир зэифэ диплом eepMojoK, мустэгил елкэ]э мустэгил ду. шунэ билэн мутэхэсснслэр Ьазырла]аг. Белэ Ьесаб еди-рэм ки, мэним вэ Ьамымызын суверенл^э гэдэрки негсан-ларьгмызы танры багышла-Jap. амма бундан сонракы сэЬвлэримизин нэ ишыглы, нэ до гаранльгг ду^ада ба. гышланачагына умид бэслэ. мэ|эк. Гадэм басдыгьгмыз jeHH * '»0ph3a8j*0 тевбэ гапы-сындан кирэк, opa сафлаш- мыш-паклашмыш шэкилдэ дахил олаг, елэндэ дэ раЬат елэк. Бэс нэ етмэли, нечэ саф-лашмалы, нечэ пакланмалы, вэзиЛэтдэн нечэ чыхмалы? Логин ки. Ьазырда чэми^эт. дэки саглам гуввэлэрин Ьамысы — садэ эмэк адам-лары да, мил лот вэкиллэ-ринин MyojJeH Ьиссэси дэ. мутэхэсснслэр вэ муэллим-лэр дэ бу суала чаваб ахта-рыр, Ьадисэлэри чезэлэмэ-)э, умумилэшдирмэ}э, Н9ТИ-чэ чыхармага C9’J кестэ. рир, Ьэрэ вз имканы дахи. линдэ мулаЬизэ    cвJлэjяp, тэклиф верир, эмэли иш кер-мэ]э чалышыр.    Суверен Азэрбадчаньгн ннкишафьг учун hop кэсин елиндэн кэ-лэни eTMojo Ьазыр олмасы, элбюттэ, севиндиричн Ьал-дыр. Бунуила белэ, 70 ил. дэ бизи бурумуш эталэтдэн 5 _ ю aj эрзиндэ там чых. маг имкаи харичиндэдир. Бе}ук агыл, сэбр, дезум, илк невбэдэ исэ фасилэсиз ча. лышмаг тэлэб олунур. Инкишаф зэнчириндэки эсас Ьалга исэ тэЬсиллэ баг-лыдыр. Она керэ ки, haja-ты, o6jeKTHB керчэкл^и ба. ша душмэдэн, инкишафын ганунларыны елми шэкилдэ дэрк етмэдэн, Ьэмин ганун. лара архаланмадан нэ тэ. биэти идарэ етмэк олар, нэ дэ чэми^эти. Идрак исэ, hop ше|дэн эввэл, мэктэбдэ формалашыр, муэллим эмэ-}инин нэтичэсиндэ Mejflana чыхыр. Бир ha л да ки, ничат ]олу-муз елмдэдир, елм исэ била-васитэ муэллимлэ баглы. дыр, демэли, онда бутун гуввэни муэллим нуфузунун |уксэлдилмэсинэ сэрф етмэ-jiHjHK. Инди ону мадди чэ-Нэтдэн jyKCOK C9BHjj0fl9 тэ’-мин етмэк reJpH-MYMKYHflYp: хэзинэ бошалыб, мэЬсул Joxflyp, ги]мэт,лар hap кун галдырылыр. Муэллим бу-ну баша душмэли, вэзиДОэт. лэ Ьесаблашмалы, гэнаэт. лэ доланмалы, амма вэтэн. дашлыг reJpoTHHH, вэзифэ борчуну ^fp ан белэ унут. мамальадыр.4 Ьамымыз э'ла билирик ки, муэллимлэримиз ики група белунур: чохлут тэш. кил едэн дырнагарасы му. эллимлэр вэ азльгг тэшкил едэн hornrn муэллимлэр. Ону да кеээл билирик ки, биринчилэрэ истэнилэн гэ-дэр мааш версэк, jaшajыш-ларыны Ьэр чур тэ’мин ет. сэк белэ, «муэллим» ола-раг галачаг, дырнагдан чыха билмэ]эчэк, суверен Азэр-ба^чанъш индики тэлэблэри сэви]]эсиндэ ишле1Ми ба-чарма]ачаглар. * Сэбэби исэ ajabiHAbip: 70 ил эрзиндэ ээиз «папа*ларын, «да]ы»-ларын тутдуглары кресло-ларын Ьекмлэри, JaH-jepaao-риндэки дурлу-дурлу теле. фонларын зэнклэри белэлэ* ринин елм е|рэнмэсииэ майе олмуш, ¿алныз диплом алмалары учун шэраит Ja. ратмышдыр. Мэним сезум пешэсинин ады дырнагсыз jaзылaн му-эллимлэрэдир, о муэллимлэ-рэ ки, бутун M^hpyMHjjdTaa-рэ дезэрэк ypajHHH, чаныны, ганыны, били)ини, бачары-гыны балаларымыза, демэ. ли, haM дэ Вэтэнин, мустэгил Азэрба|чанын кэлэ-чэк рифа11ына гурбан вер-мэ|э 11азырдырлар... Виз инди тэЬсил KOHcencHjacbi, гэдрис планлары, програм вэ дэрсликлэр. методик эдэ-6HjJaT, техники васиталэр Ьаггында данышмага вэ ja3-мага алудэ олмушуг. Бунларын ролуну, ahaMHjjora-ни raTHjjaH инкар етмирэм, амма бирчэ ону билирам ки, мэктэбдэ муэллим Ьэр ше]-дир. Муэллим ез адына yj-гун сэвиЗ|эдэ дурарса. ша-кирди програмсьгз, дэрслик-сиз, хэритэсиз дэ ©¿рэдэ билэр. Элбэттэ, бу бир гэ-дэр мубалигэли керунур, амма бэри башдан оппонент-лэримдэн хаЬиш едирэм ки, л|эним сезуму гэрибчили]э салмасынлар. Урэ)и халг вэ Вэтэн учун де]унэн муэллим — бачарыглы, савад-лы. габилииэтли, мугэддэс олан бу варлыг истэсэ, програм да }арада билэр, дэрс-лик дэ дузэлдэр. ушаглары да е}рэдэр. Ьэр шeJ муэллим-дэн, онун синэсиндэ вуран урэкдэн, башында jepлэшэн 6е1индэн, амалындан, ар-зусундан, истэ|индэн асы-лыдыр. Бэс дырнагарасы муэл-лимлэрин тaлejи нечэ олма-лыдыр? Лэгин ки, онлар бил. мэлвдирлэр ки, мэктэб нч-тимаи тэ’минат ше’бэси де-1ил, габилн]]этли муэллим-лэрин иш jepHAHp. ТэЬсилдэки проблемлэрин Ьэлли биринчи невбэдэ муэллим дэн асылыдырса, икин-чи шэрт шакирдлэ баглыдыр. Экэр онун охумага Ьэвэси варса, hajaT взу савадлы илэ савадсыза фэрг rojypca, мэктэбли бутун гуввэсини билик алмага сэрф едэчэк-дир. Бу бахымдан муэллим е/рэнмэк истэмэ|эн шакирд-дэн, шакирд исэ ejpaTMajn бачарма!ан    муэллимдэм имтина етмэк hyryryHa малик олмальщыр. Экэр тэ-рефлэрдэн бири истэнилэн ^ф^^этлэрэ малик де]ил. сэ, икинчи тэрэфин кестэр-flHjn ca’j лазьгми нэтичэ вер-мэз. Летмиш ил эрзиндэ тэЬ. силин coBHjijacifHHH кетдик- чэ ашагы душмэси ошгнла баглыдыр ки, Ьэ]атда били* }ин ла]игли алычысы олма. 1ыб: бачарыгсызлар Jyxapы баша чэкилиб, исте’дадлылар исэ гапаз алтында вэ Ja гапы архасында сахланылыб. Умид етмэк олар ки, Азэр-ба]чанда базар ганунлары-нын тэтбиги, ]ени игтисади мунасибэтлэрин фэал^]этэ башламасы илэ элагэдар исте’дадлылар    ахтарылачаг, 1ухарыдакы негсана сон го-]улачаг. Мосэлэн, де]эк ки. мэн хусуси али мэктэб ач-мышам, онун девлэтдэн Ьеч бир асылылыгы 1охдур. Бу муэссисэнин    мэ’зунлары йансыса бир фермерин 1а-нында ишлэмэлидирлэр. Фермер исэ онларын дип-ломуна jox, илк иввбэдэ, ба-чарыгына дипгэт )етирэчэк. Белэликлэ, рушвэт вермэк, зэнк етмэк Joлy илэ мутэ-хэссислэрин ишэ кетурул-мэси ге]ри-мумкун олачаг, чунки зэиф кадр рэгабэтэ таб кэтирмэ]эчэк вэ тэбии шэкилдэ ез ]ерини бачарыг-лылара вермэли олачаг. Бу де)илэнлэри нэзэрэ ал. магла, тэЬсилин проблемлэ-рини дYзэлтмэJин муЬум шэртлэриндэн бири дэ бутун саЬэлэрдэ хусуси мул-киЛэтэ кечилмэсини сур'-этлэндирмэкдэн ибарэтдир. Б Из исэ базар Игтиcaдиjja-тына, езунункулэшдирмэ (буну «езэллэщдирмэ* се-зунун гарышыгы кими ишлэ-дирик) мэсэлэлэринэ дайр бол.бол данышыр вэ Jaзыp. лакин чидди эмэли ишлэр кермурук. Адичэ бир мисал. Уч ил бундан габаг милли тэЬсил кoнceпcиjacы лaJиhэ-синдэ хусуси мэктэблэрин ачылмасыны мэн гэтиЛэтлэ ирэли сурмушдум. Тээссуф-лэр ки, ]ухары органлар Ьэ-лэ букунэ гэдэр Ьэмин проблема ез мунасибэтини бил. дирмэмишлэр. Тэлэбэ илэ елми дэрэчэси oлмajaн али мэктэб муэлли. минин aJлыг кэлири ара-сында чидди фэрг го}улмур: тэлэбэ 300—400 манат тэга-уд, муэллим дэ бундан бир гэдэр артыг мэвачиб алыр. ^ тэлэбэ балалар мэндэн инчимэсинлэр. Мэн онларын да агыр кузэранынын шаЬи. д^эм. Мэтлэб одур ки, муэллим аилэ башчысыдыр, тэлэбэ исэ так чаныны долан-дырыр. Мэи бу ге]длэри урэк аг. рысы илэ, бир гэдэр дэ емо. сионал вэзиJJэтдэ )азырам. Вэ чыхыш ]олуну халгын тале]и Ьаггында душунмэкдэ. онун кэлэчэ]ини аг кунлэрэ чыхармаг учун фэалиЛэт кестэрмэкдэ керурэм. Бэшир ЭЬМЭДОВ, профессор. ТОРПАГ ВЭ ДАШ ЫН МАЗ ЭМЛАК СИЗИН ВЭ ЭВЛАДЛАРЫНЫЗЫН КЭЛЭЧЭЗИ УЧУН РЕАЛ ТЭ’МИНАТДЫР. ЕНЕРЖИ ЕЬТИЗАТЛАРЫ ИСЭ ШУБЬЭСИЗ ВАЛЗУТА МЭНБЭЗИДИР. 1992-чи ил |анвар_а]ынын 27-дэн Республика Мулки^эт вэ Енержи еЬти]атлары Биржасынын сэИмлэринэ ачыг абунэ башланмышдыр. Бир сэИмин номинал дэ{эри 5 мин манат, харичи вэ-тэндашлар вэ ЬУгуги шэхслэр учун 1 мин АБШ $. Абунэ ¿азылышы муддэти 1 ащыр. Jуз сэИмин саЬибинэ номинал дэ]эр эсасырда брокер ]ери алмаг Ьугугу верилир. % Республика Мулки^эт вэ Енержи еИти]атлары Биржасы: jaLuajbiuj евлоринин, отаг-ларын, торпаг саИэлэри-нин, тичарэт вэ caHaje об-¡ектлэринин азэллэшди-рилмэсинэ ]ардым етмэк; нефт, нефт мэИсуллары вэ дикэр енержи ehTnjaTaa-ры илэ тичарэт учун ваИид биржа эразиси ¡аратмаг; эмтээ-хаммал еИти]атлары вэ ги]мэтли кагызларла мухтэлиф эмэлилатлар демэкдир. Биржанын Низамнама фонду 50 мил{он манатдыр Бизим биржанын сэбмлэрини алмаг сапма]энин е’тибарлы вэ удушлу го]улушу демэкдир! Фурсэти алдэн бурахма]ын! Бизим Иесаб нвмрамиз: 467211, Дввлат Банкынын Бакы шэЬэр Нэсими pajoH шв’баси нэздинда ’’Инпатбанк” коммерси^а банкы, мухбир Иесабы 161504, МФО 501145 Унванымыз: Бакы шэИэри, Ь.З.Тагы]вв кучэси 10. Телефон пар: 93-81-28, 93-95-91, 93-81-51 Факс: 93-98-91    ташкилат    комит,си. БАКЫ МУЭЛЛИМЛЭР ШУРАСЫ МРАДЫЛМЫШДЫР Бакы Муэллимлэр Шура-"сынын ШэЬэр Муэллимлэри Тэкмиллэшдирмэ Институтун-да кечирилмиш тэ’сис кон-франсынын нума]эндэлэри базар шэраитиндэ эн муда-фиэсиз эмэкчилэр сырасына душмуш муэллимлэрин чэтин мадди вэз^]этиндэн, ]а-ранмыш вэзи!]этдэн чыхмаг учун реал joллap ахтарыб тапмагын зэрурили1индэн да-нышмышлар. Ьазырда чэмиjjэт республиканын интеллектуал потен-сиалынын формалашдырыл-масында, бе]умэкдэ олан нэс-лин — Aзэpбajчaнын Кэлэ-чэк инкишафыны MYэjjэн едэн нэслин тэ’лим-тэрби]эси ишнндэ муэллимлэрэ бе]ук умидлэр бэслэ]ир. Онларын ез гаршыларында дуран вэ-зифэлэрин 1еринэ 1етирилмэ-синэ бэслэдиклэри мунасибэ-тиндэн чох ше] асылы ола-чагдыр. Лакин бу эмэ]ин эвэзиндэ онлара бир ше] ве-рнлмэли, муэллимлэрин еЬ-ти!ачлары ]аддан чыхмама-лыдыр, онларын проблемлэ-ри имкан дахилиндэ Ьэлл едилмэлидир. Конфрансда дejилмишдиp ки, ]арадылан Бакы Муэллимлэр Шурасы педагогларй га]гынып хе]ли 1шссэсини ез узэринэ кетурэ билэр. ^ни шуранын эсаснамэсинин ла-1иЬэси музакирэ олунмуш-дур. Конфрансын иштирак-Зылары латын элифбасына кечмэк мэсэлэси барэдэ фи-кир мубадилэси етмишлэр Конфрансда Бакы Муэллимлэр Шурасы сечилмиш дир. Бинэгэди ра]онундакы 99 немрэли мэктэбин муэл-лими М. Бajpaмoв шуранын сэдрн олмушдур. Конфрансын ишиндэ Азэр-ба]чан Республикасы Али Совети Милли Шурасынын тэЬсил, елм, мэдэниjjэт вэ дин мэсэлэлэри узрэ коми-тэсинин сэдри Ф. Чэлилов иштирак етмншдир. (Азэринформ). МОСКВА, 29 Лаявар (СИТА-нын мухбири Ш. ]охса артыр. Эслинэ галса, Асу1ев>. Курчустанын кеч миш президенти Звиад Гам. Курчустанын бутун шэпэр-сахурдианын Ьарада олдуруну журналистлэрдэн инди лсриндэ кечирилэн митинг-¿алныз СИТА-нын мухбиря дэгиг билир. Лакин о, пешэ лэээ эсасэн фикир се1лэмэк етикасы ганунларына керэ онун 1ернни де!э билмир. лазымдыр. 2 — 3 куи оун-Звнад Гамсахурдиа СИТА учун мэхсусн мусаЬнбэ вер- дан эввэл Тбилисидэ 2Ы) мэ]э ]алныз бу шэртлэ разы олмушдур ки, Ьэмин 1ер минэ ]ахын а дам топлаш. Гэрби Курчустан кими ге!д едилсин. Онун ]анына нечэ мышды. Бу Фа^ты инкар Уол тапмагым а!рыча сеЬбэтин мевзусудур. Ьэлэлик нсэ едэн уздэнираг пэрби Звиад Гамсахурдиа саг-сВдаматдыр, онун учун чох ра^а, jэ ни хунтаJa исэ е ти-куман кн, хошакэлмэз олан суаллара дэрЬал, душунуб. бар етмэк олмаз. дашынмадан чаваб верир.    Тбилисидэ    дэ,    башга    шэ- Ьэрлэрдэ дэ силаЬдашларым — Чэнаб Президент, мум. дар, cэ^lahиjjэтли шэхслэ- Ч0ХДур Онлар мубаризэни кунсэ, мухалифэтэ кузэштэ рин вepдиjи хэбэрлэр вар? давам етдирирлэр. Jэгин кетмэкдэн имтн^а етмэ!н. Бутун бунлар чина]эткар (КИ билирсит?з, дннч ми. гулдур дэстэлэринин баш-    заманы    Ьэрби    хун. 'чысы Китованинин^ сезлэ- таньгн нYмajэндэлэpи онла. сезлэ- ринэ эсасланыр. Телевизи- ^учум едир, атэш ачыр-Ja илэ Mah3 о демишдир лар хунтанын мудафиэси ки. мани эЬалинин 5, jaxyfl учун исэ бир митинг дэ 7 фаизи мудафиэ едир. Jla- кечирилмэмишдир. Бу да Гамсахурдиа flejnp: „Мубаризэни давам етдирэчэ]эм“ низин сэбэблэрини билдирин. Ьэр ше]дэн керунур кн, мэЬз сизин «ннадчыллыгыныз* Тбилисидэ фачиэлн Ьадисэ-лэрэ , адамларын Ьэлак ол-масына кэтнриб чыхармыш-дыр. СуалынЫзыи е|зу уздэнираг мухалифэтин, ja’-ни Курчустан 1зэрби хун. тасынын Ьазырда бутун flYHjaJa jajAHFH 1алан мэ’лу-матын нэтичэсидир. Мэ’лум олдугу кими, онлар Ьеч бир васитэдэн чэкинмирлэр. Онлар учун ca4HjJaBH олан эн биринчи чэЬэт jaлaн вэ аз-дырычы мэ’лумат вермэк-дир. Эслиндэ исэ hap mej эмсинэ олмушдур. Мэн онлара тэклиф етдим ки, президентши ¿анында 1м у хал if фэт шурасы japaAar, бутун парти]аларьгн. зиЗалыларын, •бутун 1мухалифэтчилерин HyMajaHflaAapHHH дэ’вэт едэк вэ онлары Hapahar едэн мэсэлэлэри разылашдыраг, биркэ Ьэлл едэк. Онлары бир не4э дэфэ гэбул етдим. Му- ма^энд^Ье^и^Гдэ кв! ккн ертэсн куи елэ' Ьэмин ону кестэрир кн. халг мани nviiinvM бутун проблемлэри телевизи1а каналы илэ мэ - мудафиэ едир. Хунта б> панышыглао^ »олуилэ Ьэлл лумат верилмишдир ки, мэ- мудафиэдэн чох горхур, она !?!!а1а чялыniпым Анчаг ни 5. 1ахуд 7 фаиз jox, 57 керэ дэ ганлы penpeccnja-мэеэлэ бурасындадыр ки. фаиз мудафиэ едир. Бир не- лара эл атыр, митинглэри онлаоы конкрет мэсэлэлэ- чэ кундэн сонра исэ ¡ядан вэ нума]ишлэри атэшэ т> -рин музакирэси мараглан. мэ’лумат телевизи ja илэ Je- тур. адамлары Ьэбс пьюмьюды Онлар учун эн нидэн тэкрар едилмищдир. Лакин буну и K©MajH олмур. ЗаЗычТы Ьаким^^Гэлэ    О    реал SaStjMe гэтн^эн    ^ap^^ кечирмэк иди. Онлар силаЬ    у}гун кэлмир.    ты кучлэнир. Сиз    оуну    оил. лы ¿олла белэ дэ етдилэр.    Мэниз# деврилм^им дэ    мэлистиа Она керэ дэ мэним инад- догру ле]иланр. Ьугуги чэ- “ Свз»гар™ чох чад. чыл олмагым вэ мухали- Ьэтдэн мэн президент вэ- дв иттаЬа^ар, мэсэлэн, фэтэ кузэштэ кетмэк не. »зкфэсиндэ галырам. Мэли 6ejyK мэблэгдэ ® ^гэмэЖм барэдэ иддиалар халг сечиб. Президентлнк- лэдэн мл^« дэн имтина етмэмишэм. Ис- дэ нттнпамлар ирэли су-те’фа вермэмишэм. Она керэ рурлэр. Ьэмян иттиЬамлары дэ мани деврилмиш прези- ирэлн сурэнлэрнн Jaran ки, дент адландырмаг олмаз. бубутлары вардыр. Бу ба. Бэли, мэн ]еримй дэ1иш- рэдэ нэ Aeja бнлэрсяннз? ¡Maja мэчбур олдум. Анчаг — Мэнэ -гаршы белэ ит-бу о демэк дejил ки, прези- тиЬамлары HHHajOTKap ун. ларынызыя са!ы сур'этла дент flejnnaM. Курчустаны сурлэр ирэли сурурлэр. Он-азалыр. Нф умид бэслэ jap. тэрк eTMa^ajaM. Мубари. лар сахтакардырлар, вэзи-енниз? Нэ тэдбир кермэк зэни давам етдирмэк фик- фэли шэхслэр ола билмэз-фикркндэежинз? Курчустаны риндэ|эм.    лэр, чунки вэзиф^эри 03- тэок елэчэксиняз, joxca бу-    — Халг арасында нуфу.    лэри-езлэринэ    вериблэр. рада галачагсыныз? Мук*- зунузуя белэ кэскин шэ- Мэсэлэн , республика про-Ьфэтэ гаршы мубаризэни кнлдэ ашагы душмэсини, чох курору бэднам РазмЗдзе бе-етливмэк фикриндэ. гыса муддэт эрзиндэ бир лэлэриидэндир. Мэн ону даем! 1*шрм т""г    сыра снлаЬдашларынызын вэзифэдэн кэнар етмишэм, С низ *    мвни    сиздэн узаглашмасыны нэ хунта исэ )енидэн прокурор K^vci^Scmkh “ ялГизаЬ етмэк ол.р? .    тэ']кн етмишднр. Гаяуна м«г^7 Фаизи мудафиэ едир. — Внр даЬа тэкрар едирэм:    керэ о, прокурор ола бнлмэз. Ичазэв^и союшум, Ьаи- Ьэр Ьансы сосиоложи тад- Елэчэ дэ Сигуа баш наотр сы мэ’луматлара керэ? Эли. гнгат олмадан Ьеч кэс fleja ола бнлмэз. О да вэзифэ1э низю Ьа^ы гХми м^лумат. билмэз ки. халг арасында езу-езуну тэ’]ин етмншдир. ™р№- Г«о5 "адгигат- мэним втфуэум азалыр. Белэ сахтаиарлар мэнэ гаршы hap Ьансы иттиЬам ирэли сурэ билэрлэр. Анчаг онларын элиндэ Ьеч бир су-бут joxflyp. — Чэнаб президент, гоя. шуларыныз ермэнилэр вэ Азэрба1чан МДБ.]э дахил олмагы гэрара алдыглары Ьалда, сиз дикэр мустэгил девлэтлэрлэ элагэлэрн гыр. маг Joлyнy нэ учун сечдн-ннз? — Мэн элагэлэри гырмаг jofly сечмэмишэм. Бу-нун езу дэ ]алан мэ’лумат-дыр. Эксинэ. биз мустэгил девлэтлэрлэ элагэлэри hap васктэ илэ меЬкэмлэндир-M9ja, онларла ¿ахшы муна. сибэтлэр JapaTMara чалы-шырдыг. Анчаг эн зэрури вахтда мэн шэЬэрдэи, hana Ьэгигэтэ гэтиЦен yJryH де-Jилдиp. — Инди сиз эслиндэ дев. рилмнеиняз. Сон мэ'лумат лара керэ, Курчустан эЬаля-стян чэми 7 фаизи ензн мудафиэ едир. Тэрэфдар- 4з игамэткаЬымдан чыха билмэдим. СилаЬлы гулдур дэстэлэри илэ эЬатэ олуи-мушдум. атышма кедирди. Одур ки. мэсэлэн, Алма-ATaja Ьеч чур кедэ билмэдим... Лери кэлмишкэн де-Jhm ки, Кравчука зэнк ву-руб хаЬиш етдим. бу boohJ. ]этдэ бизэ кемэк етсин. Мэн езум МДБ HflejacHH-дан имтина етмирдим вэ ис-TdjupAHM ки. Курчустан бирли]э ез мунасибэтини aj-дынлашдырсын. парламент бу барэдэ ез фикрини бил-дирсин. Халгын pa’J соргу-суну да кечирмэк лазым иди. Лакин мухалифэт би. зим уч^и елэ бир шэраит Заратды ки, Ьеч бир аДдым атмаг мумкун олмады. Ьэм дэ бу, шуурлу сурэтдэ едил-ди. — Гафгазда мнллэтлэр-арасы муиасибэтлэрин Ja. хын иэлэчэ|ияи иечэ тэсэв. ¡вур еднреинкз? Кечмнш Иттнфагыи эразисиидэ Ja. радылмыш суверен ‘ дввлэт. лэрян амэт8]я Ьаггында нэ фикирдэсияиз? — Гафгазда миллэтлэр-арасы мунасибэтлэр саЬэсин-дэ хошакэлмэз чэЬэтлэр: нифаг, эдавэт, тээссуф ки, чохдур... Эминэм ки, бу ВЭ-3KjJsT Гафгазьж душмэи- лэри тэрэфиндэн гызыш. дырмлыр. Анчаг Ьамымыз елэ етмэл^ик ки, Гафгаз халглары душмэнчилик* ет-мэсинлэр. бир нов умуми ев japaтcынлap вэ бурада Ьа-мы сулЬ вэ гаршылыглы анлашма шэраитиндэ Jaшa-сын. Мэним учун бу, Ьэ-мишэ cиJacэтимин эсас^ами-ли олмушдур. Кеч миш Иттифагын эра-зисиндэ |арадылмыш суверен девлэтлэр дэ Ьекмэн умуми дил, достлуг вэ гаршылыглы анлашма дили тапмалыдырлар. Гаршылыглы мунасибэтлэри Ьэр васитэ илэ меЬкэмлэтмэк лазымдыр. Чунки тэкликдэ Ьеч кэс чэтинликлэри арадан галдыра билмэjэчэкдиp. Бу. ajдындыp. Тэкбашына Ьеч ким давам кэтиpмэJэчэкдиp. Ьа.мы бир-биринэ кемэк ет. мэлидир. Мэн бу фикирдэ. Jэм. Курчустанда Ьэр шej норм ал Ьала душсэ. бура, да гануни haкимиJJэт вэ yмyмиjjэтлэ ганунчулуг бэр-па олунса. онда Курчустан да бу joл илэ кедэчэкдир. О. суверен девлэтлэрлэ эла-гэлэрини Ьэр васитэ илэ меЬкэмлэндирэчэкдир. — Батоно Звиад, бутун суаллара этрафлы чааабла-рыяыза керэ сизэ мнннэтда-рам. ДаЬа нэ исэ элавэ етмэк яcтэjиpcиинзмн? — Срагакун ез элимлэ £МТ 4э. ДYнja халгларына вэ Ьекумэтлэринэ. хош мэ-рамлы адамларын Ьамысына мурачиэт Jaзмышaм. Мура-чиэтдэ Ьамыны Ьазырда бэднам мувэггэти Ьекумэт адын-дан Курчустанда фэaлиJjэт кестэрэн хунтаны вэ чина-jэткap гулдур дэстэлэрини ифша eтмэJэ чагырмышам. Демократка, азадлыг нде jaлapыны вэ инсан Ьугугла-рыны эзиз тутанларын. сон дэрэчэ фэлакэтли вэзиjJэтэ душмуш бутев бир халгын тале]инэ е’тинасыз галма]ан-ларын Ьамысыны Курчустанда вэз^1эти диггэтлэ ejpэн-мэjэ вэ ганунчулугу. гануни haкимиJjэти вэ нормал Ьэ1а ты бэрпа етмэкдэ курчу хал-гына Зардым кестэрма)э бир даЬа чагырмаг истэрдим. Мэн Курчустанын гануни президенти вэзифэсиндэ га-лырам. Республиканын гану ни }олла сечилмиш парламенты дэ вардыр. «Ьэрби шура*. ¡э’ни хунта тэрэфиндэн Т. Сигуа башда олмагла japaдылмыш «мувэггэти Ьекумэт» исэ сахта Ьекумэт-дир. Мэн бутун елкэлэри бу «Ьекумэти» бо)кот eтмэJэ, Чечен Республикасынын вэ Беларусун нумунэсинэ эмэл едэрэк онунла Ьеч бир эла-гэ сахламамага чагырырам. Бу республикалар билдир-мишлэр ки, Ьэр бир довлэт-дэ 1алныз гануни haкимиjJэт органларыны тaныjыpл*p. ВНРЖАЛАРАРАСЫ БРОКЕР ИПИФДГЫ СЭЬИДАР ЧвИНЛЭТН — А1*рби|чан Халг Влржасы саНмларииин си- тышы yapa; — АХБ-да брокер хидмати ухра: — манэилларии, гаражларын, багяарыи алын-масы, сатылмкы аа ичара|а аармлмаси yapa; — Ааарба|*аныи hap Ьансы иагтасина мишар дашы кандарилмаси учун мугавмлаларин баглаима* сы yapa;  бмрбаша ба|налхалг телефон, телеграф, фаиенмнл, компутар алагаенннн та'мннаты yapa хидмэтлэр кестэрир ББИ С14 «з тмм*р*т *|сентлерннмн са|ыиы *Р" тырмагда мараглыдыр. Нар Ьаивы малый мавмуд-лугу аа |а она олан аНтм|ам барада блэа ма лумат реран Нар кас амаят ола билар. Саада баглвндыг-даи сонра снам алдыгымы* нолнрнн 25 фаизи миг-дарыида мукафат иозло|ир. кэлин ЗЭНК ЕДИН JA3blH Уиааиымыа: 170061. Бакы. Лермоитои кучасн, 11*. Фаис: 92-4t-6f. Телефон лар: 92.77-00 (мананя масалалари). 92-79-05, 92-00-31. ¿енэ баНалыг капир? Eh, МвМЭКИР Ч0ХДАН БИЛИР. Ленэ шэЬэрэ icyj душуб: г^мэтлэр артыр. Буну «majHd» адландырмага даЬа бизим дэ дилимиз кэлмир. «Базара» кечэндэн чамаа-тымыз белэ бир ганунау]-гунлуга алышыб: о мал ]«с пиштахталардан эршэ чэкилди, демэли, rajMaTH галхачаг. Бу сон тэшвлш-лэрлэ элагэдар Aaap6aj4aH Республикасы Тичарэт На-зирл^и мал^]э ше’бэсинин мудири Экрэм Зе)налова мурачиэт етдик. ч ’— Лалныз магазаларьи мызда боллуг оланда ги]. мэтлэр сабитлэшочэк.    Ьэ лэлик исэ черэк, гэнд, суд, дуз; битки jaraapH. кибрит кими кундэлик тэлэбат мал. ларындан башга бутун эр-заг вэ caHaje мэЬсуллары. нын rajM9TH истэнилэн вахт apra билэр. Назнрдикдэ бундан эла_ вэ мэ’лумат вермэк истэмэ-дилэр. Тэбии ки, биз дэ охучуларымыза Jeни сез де-]э билмэ)эчэ]ик. Билди]имиз буду о ки, бе]иэлхалг алэм-дэ ги]мэтин онларча неву вар — базис ги|мэти, муга-вилэ г^мэти, мевге г^мэ-тя, дэ)ишкэн г^мэт, чари ги>мэт вэ с. Бэ’зэн а дам а белэ кэлир ки. Jeки ги). мэтлэри тавана бахыб та’. ]ин едирлэр. Охучу бизи багышла-сыи, назирли]э вер^имиз суала дэгиг чаваб ала бил. мэдик. Амма тэзэ ги^этлэри Ьамыдан ]ахшы билэнлэр вар. Метро cтaнcиJaлapы-Нын. баоарларын Ьэидэвэ-риндэ долашын. Кучэдэ сигарет сатандан магаза му-дирлэринэдэк Ьамы бу гн^ мэтлэри билир, езу дэ' газ ;