Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 30, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 30, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 90 Jahbap im-ч* ид -»-hi и ЭЬмад ЧАВАД—100 Мазарсызын икн ер АХТАРЫШЛАР, ТАПЫНТЫЛАР ШYKpиjjэ ханым тозлу-торпаглы ]оллара чох бахды, амма joллapдaн сэс-сэмир чыхмады. Суле)ман 6ajHH гызы AjflbiHbi, ВДазини бе-jYTflY... Умидини Y3MajH6 Ча-вады кезлэди. Амма не,|лэ-мэк олар, flYHjaHWH гэрибэ ишлэри вар. Бирини хош-бэхт, о бирини бэдбэхт едир. Бирини суд келундэ узду-рур, о бирини nepaja Ьэсрэт rojyp... Биринин hen мэзары да тапылмыр... «влэнлэр чох, фэгэт мэзары Ианы?!» — де5эн Э. Чавад ела бил ки, Шукри^эсинэ урэк-дирэк верирди. Башга бир ше’рин-дэ бачысына: «Дикмэ кезун hap jaлгызчa мэзара, кедэн кэлмэз, бачым, бахма )олла-ра. Тале.)имэ 1азылма)ан мэ-зарымы ахтарма», — flejnp-ди. «Мэн че]нэнэн бир елкэ-нин harr багыран сэси^м» hajrbipTbicbi сонрадан Э. Ча* вадын мусибэтинэ сэбэб ол-мушдур. Э. Чавад A3ap6aj-чан Демократии Республика-сы )арадыланда азадлыг уг-рунда чанларыны гурбан ве-рэнлэри унутмамыш, «Шэ-Ьидлэр», «Ал 6ajpar», «AaapbajMaH ба)рагы» вэ «Гардаш» ше'рлэриндэ онла-рын образыны )аратмышдыр. нстиглалымызын бир илли)и мунасибэтилэ 1919-чу ил аире лин 10-да ]аздыгы «Азэр-6aj4aH ба]рагына» ше’риндэ довлэт ба]оарына бэслэди)и мэЬэббэти бела ифадэ етмиш-Дир: .„Уч ранкли аксини гузгун дэниздэн Эрмаган ]олласын japa, 6aJpaFMM. • TajH-xaH coJyHflaH алдыгын ранки, „ Гучамыш Елханла мусалман 6ajH. Елханын евлады — днннн днрэ]и, Кэтирдин кенлумэ сэфа, ба)рагым. 0з республикасыны, мус-тэгил. суверен девлэтини тэ- рэннум едэн Э. Чавад бол* шевик хэфи))эсинин нэзэ* риндэ сахланылды. «Кур» ше'ри бэЬанэ олду. 1937-чи илдэ «Ингилаб вэ мадэни}-JaT», «Ьучум», «АллаЬсыз» журналларында вэ елэчэ да кундэлик мэтбуатда она «халг душмэни» дамгасы ву-рулду. Бэ'зи шаирлэримиз исэ Э. Чавады jafl адам е’лан етдилэр. 1938-чи илдэ «KeJ-кол» ше’ри дэрсликлэрдэн чыхарылды. «Отелло» nJecH да 0. Чавад тэрэфиндэн тэр-чумэ олундугу учун китаб рэфлэриндэн кетурулду. Ла-кин Э. Чавадын нэзмлэ тэр-чумэ етд^и «Отелло»нун гэЬрэманы тара эрэбин ону Ьэбс eTMaJa калан сенат узв-лэринэ деди)и бу сезлэр Jaд-дашлардан силинмэди: Кедин сената се]лэ]ин, Эрэбистанын * бир тара гулу Отелло Тапды дун]ада кезэл бир инчи, Инчинин гэдрини билмэди ахмаг, Ону ]уварлатды дэринликлэрэ, бах. Аг лам аз дым, ннанын сезлэримэ, И иди Jam вермэз аман кезлэримэ. Ела бу мисралар тэсдиг едир ки, Э. Чавад тэрчумэ замены да «Дилимиз» адлы ше’риндэ ирэли cypflyjy фик-рэ — тэмиз A3ap6aj4aH де-Jhmhhh сахламаг принсипинэ садиг галмышдыр. Мисра, 6ejT вэ фикир арасындакы элагэнин дахили инерси]асы A3ap6aj4aH дилинин мусиги-лиjини тэсдиг едир... Амма ела о чэтин 20—30-чу иллэрдэ да xejnpxah 3Hja-лылар Э. Чавад japaflbi4buibi-еына, онун maxcHjjaTHHa hop-мат бэслэмиш, исте’дадыны тэгдир етмишлэр. 0. Чавад да о з^алылары Ьэмишэ Ьер-мэтлэ хатырламышдыр. Ь. Чавид Кэнчэ шэЬэриндэ «Мэктэби-руЬани»дэ 0. Ча вадын Абдулла Фаругдан даре алдыгыны вэ муэлли-минин дафниндэ бу ше’ри охудугуну }азмышдыр: Чаваи елдун, дун]адан кам алмадын, Чох чалышдын, зэЬмэтдэн Ьеч до]мадын. Эфсус ки, фикринэ наил олмадын, Агла гардаш, агламалы кунундур. Чыхарма]аг ]аддан биз тез онлары, Нам Вэтэнэ гурбан олмуш чанлары Таиры гэбул етенн бу гурбанлары. Агла гардаш, агламалы кунундур, 0. Чавад 4 Ч. Чаббарльф хусуси мэЬэббэт бэслэмиш, 1934-чу ил декабрын ахы-рында 6eJyK драматургун гэфлэтэн ел уму * ону да кэ-дэрлэндирмиш, «Севкили ]олдашым Чэфэр» адлы ше’-рини jaзыб чаи етдирмиш дир. Чох 6ejyK бир сэнэткар, эн севимлн аркадаш О сэнат сэмамызын алны JyKcaK улкэрн bajara Ьамымыздан догру AyJaH бир ¿олдаш. Ьэм сэЬнэ, haM сэнэтдэ дилимнзин эзбэрн Илкнн о парла]ыркэе JeHH дун]а ке)ундэ, Мэн онун гудрэтинэ hap кэсдэн чох инандым. влмушдур хэбэрннн ешитди]нм бу кундэ Буна Ьаггым да вар дыр, Чэфэрн алмаз сандым. А. Фа руг вэ Ч. Чаббарлы ила элагэдар тэгдим етди}и-миз бу ики ше’р 0. Чавадын 1958-чи вэ 1991-чи ил да чыхан китабларынын hen бириндэ joxflyp. Садыг UIYKYPOB, профессор. «БИЗИ ТЭК rOJMAJHH...» (Эввэли 1-чн сэЬифэдэ) кал. hen бундан да истифа-дэ еда билмнрик: бир тэрэф-дэн ермэни басгынларына, дикэр тэрэфдэн суварма сис-теминин олмамасына керэ». — Мэгсэдимиз тэкчэ кузэ-ранымыздан iuHKaJaT дeJил. — де)э 9Ьад киши сеЬбэти-нэ давам елэди. — Инд^э-дэк дезмушук. JeHa дезэрик. Тодан чамааты мэрд адам-лардыр, онлар даЬа чох мэ’-нэви кемэк умурлар. 1991-чи ил декабрын 10-да баш верэн Ьадисэ Тодан ча-маатыны барк сарсыдыб. Кэндин мудафиэси тапшы-рылмыш Сумгаит хусуси тэфнатлы милис дэстэси Ьэрби сурсаты вэ силаЬлары машына JyKaajapaK чыхыб кедиб. Бундан истифадэ едэн ермэни гулдурлар кэн-дэ сохулуб 74 еви ¿андырыб-лар. Jaxiiibi ки. кэндимизин чаванлары силаЬ квтурэрак басгынчыларын габагыны* кз-сиблэр. Бах бу да бизим икидлэрин адлары:    Тофиг. Фарис, 3njafl. Ровшэн, Иман. UIy6aJ. HHja3H, Заман. Агама л ы. Нэжвэддин, Илгар, МаЬир. МэЬэддин, Рафиг. Ьэмин до]ушдэ онларын чоху ]араланыб. XacTaxanaJa апармага машын олмадыгына керэ f лэ кэндда туркачара муалича едирик. Догрусу, эввэлчэ кэндин бу'агыр кунлариндэ гадын-лары .ушаглары так roJy6 Бакьф калан бу адамларын hapaKdTHHH баша душмэк бизим учун чатин иди. Амма 10 декабр эЬвалатындан хэ-бэрдар оландан сонм hap uiej ajдынлaшды. Тодан да амансыз де]уш кетмиш. елэн-лэр. Japaлaнaнлap олмуш., л а кин 45 кун эрзиндэ бундан Ьеч нас хабар тутмамыш-дыр. Тоданлылары редакси-]амыза кэтирэн да ела бу со]углуг имиш. HэhaJэт. даЬа бнр мае ала Ьаггында. Ахыр вахтлар xeJ-pиJJэчиликдэн чох данышы-1ыг. Хе]ли да иш керулуб. ас на учун эсл мупасира шэраитиндэ ]аша]ан, де]у-шэн. Вэтэн торпагыны коз баба]и кими горуЛан тодан-лылара вахтында ]ардым кестарилмэсин?! Калин унут-ма!аг ки. Вэтэн Топхана. КэркичаЪан, Ча]кэнд, Тодан адлы торпагларымыздан, бу торпаглары гору!анлардан башланыр. Салар АСЛАНОВ, «Халг гэзетн»ннн мухбнрн. ХАЛГ ТЭБАБЭТИ ФОНДУ ХАРАДЫЛДЫ Азэрба]чанын халг тэбабэ-ти гадим кеклэрэ малнкднр. Ьэлэ XII эердэ Шамахыда тнбб академи1асы, Тэбриздэ нсэ «Дарулшэфа» муалнчэ вэ елм мэркэзн мевчуд ол-мушдур. Тэбриздэ A3ap6aJ-чан тэбнблэри ила ]анашы Чин, Ьнндистан, CypHja, Ми-сир вэ башга елкэлэрин алии* лари да чалышмышлар. Ш9р-гин 6eJyK мутэфэккири, дун-jaHWH даЬи логманларындан бири Эбу Эли нбн Сннанын 1арадычылыгынын гызыл дввру Азэрба]чанла баглы ол-мушдур. Онун |урдумузда Ja-majw6 1аратдыгы иллэрнн мэЬсулу олан «Ьэкнмлик ел-миннн гануну* эсэринин эл-1азмасы Ьазырда республика Эл1азмалары Институтунун надир ннчилэриндэн cajbi-лыр. . Тээссуф ки, сон 70 илдэ Азэрба]чан тэбабэти ез кек-лэриндэн, rajHa^apHHflaH тэчрид олунмуш шэкилдэ фэ-annjJaT кестэрмишдир. Балка ела бунун нэтичэсидир ки, тэбабэтимиз муасир тэ-лэблэр caBHjJacHHflaH хе]ли керидэ галмышдыр. Лакин сон иллэр бу саЬэдэ MyaJJan ирэлш^иш Ьисс олунмагда-дыр. 1989-чу илдэ «Фармаколога вэ Халг Тэбабэти» Елм-ИстеЬсалат БиpлиJи Ja-радылмыш, ики кун эввэл исэ CahHjja Назирли]индэ A3ap6aj4aH Халг Тэбабэти Xejpnjja Фондунун тэ’сис конфрансы кечирилмишдир. Конфрансда чыхыш едэнлэр барэкэтли A3ap6aj4aH торпа-гында ]етишэн 400-дэн чох дэрман биткисикин муасир тибб елминдэки муаличэви ahaMHjjaTHHflaH. халг тэбабэ-тинин мухтэлиф саЬэлэриндэ чалышан адамларын фэали]-JaTHHa кемэк eTMajHH вэ онлар учун кениш MeJflaH ач- магын зэрурил^индэн да-нышмышлар. Фонд халг тэбабэти ресепт-лэринин мэ’лумат банкынын ]арадылмасына. халг табабэ-тинэ, онун нума]эндэлэринэ га]гыкеш мунасибэт бэслэн-мэеннэ наил олмагы гаршы-сына мэгсэд го1мушдур. Конфрансда ге]д олунмуш-дур ки, ]ахын кэлэчэкдэ Ьин-дистан, Белчика, Франса, Алманза, Турк^э, Иран, Пакистан вэ дикэр елкэлэрин тэбабэт-фарма колонка ширкэтлэри ила бирка муас-сисэлэр )арадылачаг. Азэр-ба]чанда Ьазырланачаг тэ-бии дэрманлар, мэлЬэмлэр нэинки республиканы, Ьэтта харичи елкэлэри да тэ’мин едэчэк. Конфрансда xeJpиJJí> фондунун идарэ Ье]’эти вэ тэф-тиш комисси]асы сечилмиш-дир. С. ТЭРЛАНОГЛУ. НАДИР ЬАДИСЭ heJвaнлapын барэсиндэ на гэдэр гэрибэ Ьадисэлэр данышырлар. Лакин JyKcaK даглар rojHyHfla 1е^лэшэн Пештэтук кэндиндэ баш вер-миш Ьадисэ чох гэрибэдир. Фиридун вэ Хурма Мэ-Ьэррэмовларын jaxmbi тэ-сэрруфатлары вар. Ев cahn-бэси бутун ишлэрин ehfla-синдэн flajHrHH4a калир. Ла-н^н Хурма бачы, нечэ олур-са, чардагда JyMypwaMar учун езунэ Jyea дузэлтмиш Ьинд ToJyryHy тамамилэ уну-дур. Керунур, 1шнд то]угу езунэ JeMan тапмаг учун Jy-васыны тэрк етмэли олур. Щирми кундэн сонра Ьинд Tojyry ез jepHHa га]ытмаг ис-тэ]ир. Лакин онун балаламаг HCTaJaH пишик тэрэфиндэн ту ту л дугу ну керур вэ бир Aaha Ьэмин jepa ]ахынлаш-мыр. Пиииф да елэ бу лазым нмиш. О ез бэдэнинин hapa-рэти ила 1умурталары гызды-рараг бала пишиклэрин до-рулмасыны K03najHp. Вахты чатанда дерд пишик баласы дорулур. Бир нечэ кундэн сонра 1умурталардан чучэ-лэр да чыхмара 6amnajbip. Бир дэфэ тэсадуфэн чар-дага галхан Хурма бачы бу ну керэндэ чох тээччублэ-нир... (Азэринформ). ЛЕРИК. Ьермэтли редаксн)а! Чох адам елэ баша душур ки, бошанмаг асан мэсэ-лэдир: эризэ ]аздым, мэЬкэмэ ишэ бахды, гуртарды кет-ди. Лакин hen кэсэ арзуламаздым, бошананлар Jaxnna билирлэр ки, бу нэ гэдэр агыр, гангаралдан просесдир. Иш-ншдэн кечэндэн сонра о гэдэр энкэллэр чыхыр ки, ез Ьэрэкэтинин пешманчылыгыны чэкирсэи. Лакин артыг кеч олур. Куман едирэм ки, экэр адамын бу барада га-багчадан тэсэввуру олса даЬа агыллы, душуиулмуш ад-дым атар, хырда м'эсэлэлэри кэркинлэшдириб о Ьэддэ чатдырмаз. Буна керэ да вахташыры hyryr мевзусунда 1азылар вермэклэ xejnpxah иш кермуш олардыныз. Мэ-сэлэн, мэн нстэрдим ки, гэзетнниздэ бошанма заманы эмлакын нечэ белунмэси барада кениш шэрЬ oxyjyM... С. МАЬМУДОВ, Бакы. Аилэ hyryry узрэ эр-арва- кы Ьесаб едилир. Бу эмлака да мэхсус олан эмлак умуми JaшaJыш еви, баг, мебел, ав-(биркэ) вэ ajpbina (шэхеи) томашын, cojyflysy. телеви-эмлака белунур. Бу эмлак зор, эмэк Ьаггы, пенена, му-Ьугуги чэЬэтдэн тэнзиметмэ эллифлик Ьаггы (гонорар). rajflacbiHfla, ja’HH ез об)ект- ев китабханасы дахилдир. лэринэ вэ идарэетмэ усул- НикаИ муддэтиндэ элдэ едил-ларына керэ бир-бириндэн миш девлэт истигразы вэ чидди фэрглэнир.    пул-ше} лотере)асы вэ бун- Гуввэдэ олан HHKah вэ ларын удушлары, Ьабелэ ни-аилэ ганунверичили)и эр-ар- Kah заманы эр-арвад тэрэ-вадын hap биринин шэхеи финдэн HHCja алынмыш uiej-эмлакынын си)аЬысыны бела    % MyajjaH едир:    «HHKaha    да- хил оланадэк эр-арвада мэхсус олан эмлак, Ьабелэ ни-каЬ муддэтиндэ онларын Ьэ-flHjJa шэклиндэ вэ ja вэрэ-сэлик га]дасында алдыгла-ры эмлак онлардан hap биринин ез MYЛкиjJэтидиp». Азэрба)чан Республикасынын HHKah вэ аилэ мэчэллэси-нин 29-чу маддэси бу эмлакын cHjahbicbiHbi конкрет-лэшдирир:    «ЧаваЬиратдан вэ дикэр зинэт шejлэpиндэн башга фэрди истифадэ mej-лэри (палтар, ajarra6bi вэ и. а.) никаЬ заманы эр-арва-    лэр дэ онларын умуми бир- дын умуми вэсаити Ьесабы-    кэ эмлакыдыр. Лери кэлмиш- на элдэ едилмиш олса да,    кэн, демэк лазымдыр ки, эр-арваддан haHCbi биринин    HHKah муддэтиндэ газаныл- истифадэсиндэ олмушеа, онун    мыш эмлак )алныз бу шэрт- шэхеи эмлакы Ьесаб едилир».    лэ эр-арвадын умуми биркэ 0р-арвадын шэхеи эмла-    MyaKHjjaTH heca6 едилир ки. да, адэтэн эрли гадын ев тэ-    эманэтин мувафиг Ьиссэсини сэрруфаты илэ, ушаглара.    тэлэб етмэ)э ихти]ары вар- эринэ гуллуг етмэклэ мэш-    дыр. гул олдугуна керэ онун мус-    Бманэт кассасындакы вэ тэгил газанчы олмур. МэЬз    )а девлэт банкындакы эма- бу бахымдан девлэт гады-    нэтлэр эр-арвадын умуми нын аилэдэки эмэ)ини соси-    биркэ эмлакы олдугуна ке- ал чэЬэтдэн ¿уксэк ги)мэт-    рэ. эманэтчи эр (арвад) )ал- лэндирир вэ ону эмлак са-    ныз ез па]ы барэдэ вэси])эт рыдай эрин ичтимаи тэсэр-    тапшырыгы (сэрэнчам) вера руфатдакы эмэ)инэ бэрабэр-    билэр. 0кс Ьалда саг галан лэшдирир.    эр (арвад) эманэтин она мэх сус олан 1шссэсинэ аид вэ-ЗМАНЭТИН БвЛКУСУ    си])эт тапшырыгынын (сэ- рэнчамын) е’тибарлы олма-Азэрба)чан Республика-    сына дайр муба1шсэ етмэ)э сынын мулки мэчэллэсинин    Ьаглыдыр. 393-чу маддэсинэ мувафиг олараг аманат кассасындакы ЕВ КИМЭ ДУШУР? эманэтин белкусуну )алныз эманэтчи ила ге]д едилмиш    Азэрба)чан Республикасы никаЬда олан эри (арвады)    мулки мэчэллэсинин 101-чи тэлэб етуэ}э Ьаглыдыр. Ди-    маддэсинин икинчи 1шссэси кар шэхелэрэ. о чумлэдэн    муэ]}эн едир ки, биркэ эманатчи илэ )ахын гоЬум.    ша)ан эр-арвадын вэ онла- луг мунасибэтиндэ оланлара    рын )еткинлик )ашына чат- бела Ьугуг верилмир. Аилэ-    ма)ан ушагларынын шэхеи нин дикэр узвлэринин, Ьэм-    мулкиЛэтиндэ онлардан би- чинин )еткинлик )ашына чат-    ринэ мэхсус вэ онларын hyryr мевзусунда ЭР-АРВАДЫН УМУМИ ВЭ ШЭХСИ ЭМЛАКЫ MaJaH ушагларын адына ja-    Ьамысынын умуми мулш^э- зылмыш эманэтлэр мэЬкэмэ-    тиндэ 1алныз бир ]аша)ыш дэ эр-арвад арасында эмлак    еви (вэ Ja онун Ьиссэси) ола мубаЬисэлэри Ьэлл едилэр-    билэр. кэн белку об)екти ола бил-мэз. Девлэт эмэк эманэт касса- р-арвадын умуми бирка эмлакы олан мубаЪисэли ja с*р-арвадын шахеи <«яло- inywinnjjoin ucvw    •—»    г-»--------------------- majbjm евинин натура узрэ кына Ьабелэ ашагыдакылар    эмлак ез тэ^инатына керэ,    сында вэ Ja девлэт банкын    белкусу эн дузкун усул he- дахилдир:    онларын шэхеи    онларын hap икисинин мад-    да олан эманэт 1алныз ни-    са^ едилИр Чунки бунун нэ- мукафатлары (мэсэлэн, Дев-    ди, мэдэни тэлэбатынын едэ-    каЬдакы эр-арвад арасы д    тичэсиндэ эр-арвадын hap лэт мукафаты, бejнэлxaлг    нилмэсинэ )енэлдилмиш ол-    белунэ билэр. Бу rajfla кол-    ¿ири умуми евин ajpu-ajpbi мукафат вэ ja ишдэ 6ajpaM,    сун. Мэнзил тикинтиси вэ баг    хозчу аилэсинин ^зв^ ол ,    мустэгил Ьиссэлэри узэрин- хусуси JyбилeJ мунасибэтилэ    тикинтиси кооперативлэри-    эр-арваддан пэр ьансы он-    дэ МуЛки))эт hyryry газаныр- алынан бирдэфэлик мука-    нэ умуми вэсаит Ьесабына    ринин адына ]азылмыш эма-    лар эр-ар^д арасында ja- фатлар) вэ дикэр Ьэвэслэн- вердиклэри па)лар да эр-арва- нэтэ дэ тэтбиг едилир. Мэ Ша]ыш евинин натура узрэ диричи мукафатлар (адлы    дын умуми биркэ эмлакы he-    буна керэ эманэт нибшлд    белкусу мумкун олМадыгда саатлар. автомашынлар, мо-    саб едилир. ¿aha сонра га-    oлмajaн вэ биркэ Ja^ajjaH    Ma|jKaMa Ьэмин еви онлардан тосиклетлэр. ов силаЬы вэ с.).    нунда rejfl едилир ки, «эр-    Ш®ХСЛ®Р    биринэ верир, бунун эвэзин- Белэликлэ, шэхеи эмлак эр-    арвад бу эмлака бэрабэр са-    арасында онларын Y У    дэ дикэринин xejpHHa мува - ■    Ьиблик, истифадэ вэ сэрэн- вэсаити Ьесабына эмэлэ кэл- до м н    1 " сэ дэ белунэ билмэз арваддан )алныз биринэ мэх    .    .    _ сус олан эмлак cajbiaup. 0р- чам Ьугугуна маликдир». Ев арвадын hap биринин мустэ- bmoJhhhh ahaMHjJaTH хусуси гил    * малик дэ дикэринин xejpHHa мувафиг мэблэгдэ пул (компенса- йманят* кимны аяына ]а- <=Hja) тутур. Бела Иалларда (амн ва ia мубаИисэли ев ар-арваддан дын пэр оиринин    Oiiojnnnn    “IV—    --------- __муоаписэли ев эр-арваддан сурэтдэ шэхеи эмлака    лэ ге)д едилир: «0р-арвадын    зылмышдырса (эрин в^ J    биринин мулю^этинэ ке- малик олмаг, бу эмлакдан    икисиндэн бири ев тэсэрру-    арвадын) онун Ьэм> саглы-    чир Эрэ (арвада) евин Ьис- истифадэ етмэк, она сэрэн-    фаты илэ, ушаглара гуллуг    гында. Ьэм дэ елумундэ    сэси ,,ЧуН компенсаси1а ве- вермэк hyryry вардыр. етмэклэ мэшгул °^ДУ^Да вэ сонра белунэ билэр. Эр (ар-    Ьалда    о,    )аша)ыш чам Умуми эмлакын об)ектлэ-    ja дикэр узурлу сэбэбэ ке- ри чох кенишдир. 0р-арва-    рэ онун мустэгил газанчы дын биркэ )ашадыглары    олмадыгда да, онлар эмлак деврдэ газандыглары бутун    узэриндэ бэрабэр hyryra ма- эмлак онларын умуми эмла-    ликдирлэр. «MyajjaH Ъаллар- ваД) ез адына умуми    саЬэсйни    мутлэг    азад    етмэ- Ьесабына падугу эманэтин лидир Ьамысыны башга вэтэндаша    д    p„nvfi яиири BecHjJar етди)и Ьалда да ди-    Азэрба)чан Республикасы кэр эрин (арвадын) Ьэмин никаЬ вэ аилэ мэчэллэсинин 23-чу маддэсинин бЬринчй Ьиссэсиндэ де)илир: «9р-ар-вадын HHKah муддэтиндэ мэнзил тикинтиси кооператив-лэринэ вердиклэри па)лар онларын умуми биркэ мул-ки))этидир». 9р-арвадын мэнзил тикинтиси кооперативи-нэ вердиклэри naj )ыгымы белкусу илэ онларын дикэр умуми биркэ эмлакынын бел. кусу    rajflaebi    бир-бирин. дэн    чидди    фэрглэнир. Дикэр биркэ эмлакы белмэк барэдэ эр-арвад арасында разылыг элдэ едил-мэдикдэ Ьэмин эмлакын белкусу эр-арвадын вэ Ja онлардан биринин иддиасыйа керэ ника1)ын позулмасындан (бошанмадан) асылы олма)а-раг,    мэЬкэмэ    тэрэфиндэн апарылыр. Мэнзил тикинтиси кооперативиндэки naj jbi-гымы исэ jaaHH3 aJpbuiMbiui эр-арвад арасында белунэ билэр. A3ap6aj4aH Республикасынын мэнзил тикинтиси кооперативи нумунэви ни-замнамэсинин 39-чу маддэ-синдэ AejHaup: «9р-арвадын умуми биркэ MyaKHjjdTH олан naj эр-арвад арасында никаЬ позуларкэн мэЬкэмэ тэрэфнн-дэн белунэ билэр». Бу шэрт-лэ ки, jaшaдыглapы мэнзил-дэ оланларын Пэр биринэ aj-рыча отаг ajbipMar мумкун олсун. najbi белмэк барэдэ MahKdMaja мэнзил-тикинти кооперативинин узву олан па]чынын арвады (эри) вэ ja онун езу мурачиэт едэ билэр'. 0р-арвадын jaiuaAbiraa-ры мубаЬисэли мэнзилдэ онларын hap биринэ ajpbina отаг вермэк мумкун олмадыгда najbi белмэк барэдэ иддиа рэдд едилмэлидир. МубаЬисэли мэнзил кооперативин узву олан эрэ (арвада) верил-мэли, о бири тэрэфэ — арвада (эрэ) исэ онун xahHixiH-нэ керэ Ьэм дэ отагы бо-шалтмаг шэртилэ мувафиг мэблэгдэ пул верилмэлидир: Мэнзил-тикинти кооперативинин узву олан naj4bi эр вэ Ja арвад MyaJjdH едилмиш ' najbm (узвлук Ьаггынын) мэблэгини там eAdAHjH вахт-дан онун истифадэсинэ ве-рилмиш мэнзилэ шэхеи мул-KHjjaT hyryry )араныр. Мул-ки]]этчинин A3ap6aj4aH Республикасынын мулки вэ мэнзил МЭЧЭЛЛЭЛЭрИ ИЛЭ MydJjdH едилмиш шэртлэрлэ вэ raj-дада ондан истифадэ етмэк, сатмаг. flajHiiiAHpMaK, багыш-ламаг .KHpajaja вермэк вэ Ja BacHjJaT етмэк hyryry вар. Гасым MAHAJEB, hyryr елмлэри доктору, профессор. ХАТИРЭ КЕЧЭСИ Кэнчэ филармон^асыяда ашыг-шаир MHKaJbLn Азаф* лынын хатирэ кечэси кечирилмишдир. Товузлу ашыг-шаир езунун тэгрибэн JapHM эср давам едэн JapaAbi4biabir фэaлиJJэти деврундэ Jy3n9p-лэ кезэл лирик вэ ашыг маЬ-нысы japaтмыш вэ ифа ет-мишдир. О, ашыглар ансам-блы илэ бирликдэ дэфэлэр-лэ республикамызый кэнд вэ pajo^iapbiHAa чыхыш етмиш, Курчустанда вэ Дагыстанда гонаг олмушдур. Ашыг Ми-Kajbbi бир сыра халг дастан-ларынын, фолклор сэнэти-нин дикэр эсэрлэринин муэл-лифидир. MHKaJbi.i Азафлынын иши-ни онун гызлары давам ет-дирирлэр. Онун гызы Кула-ра ашыгдыр, Дилара вэ Ул-дуз исэ ше’р )аэырлар. Онлар э’ла саз 4aabi6-bxyjyp. аталарынын )арадычылыгы-ны тэблнг едирлэр. М. Азафлынын нэвэлэри дэ ашыг сэ-нэтинэ мejллидиpлэp. Ашыг MикaJыл Азафлынын хатирэсинэ Ьэср олунмуш тэдбирдэ онун ше’рлэри вэ тэранэлэри, дастанлары, шифаЬи халг Japaдычылыгы-нын дикэр эсэрлэри ифа олунмушдур. ИНМАН ФУТБОЛ. «Нефтчи» МДБ чемпионатынын илк о)уиуну мартын 1-дэ Ашгабадын «Ко-петдаг» командасы илэ кечи-рэчЭк. Биринчи деврэнин сонракы турларынын тэгвими белэдир: Март . 5. «Нефтчи» — «Нефт1а-ннк» (Фэрганэ) 9. «Алга» (Бишкек) — «Нефтчи» 21. «Памир» (Душэибэ) — «Нефтчи» 29. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нефтчи» Апрел 2. «Тклигул» (Тираспол) — «Нефтчи» 8. «Нефтчи» — «Локомотив» (Москва) 12. «Нефтчи» — «Локомотив» (Ннжии Новгород) 20. «Динамо» (Москва) -«Нефтчи» 24. «Спартак» (Москва) ■ «Нефтчи». БИЛДИРИШ A3ap6aJ«aH ЕА Низами Кэнчэви адына АзэоОДчан 0дэбнНаты MyaeJw ]азычы-алим дзизэ ЧЭФ0РЗАД9 ила керуш 1ЛЧЯРир керу11гун кунДЭЛШИ: Кнриш сезу — музе)ин директору, профессор Ариф Ьачы]ев. «Гудрэтлн сез устасы» — филолоки)а елмлэри наши Кулзар Мэммэдова. Лазычы-алимин гэлэм достларын Керуш дэ «Эзизэ Чафэрзадэ-7 0 » мизэди Кулзар Мэммэдова. Лазычы-алимин гэлэм достларынын чыхышы. сэркисн HyMajKUt етдирилэчэкдир. Керуш февралын 5-дэ саат 14.00-да музе)ин акт за-лычда кечирилэчэкдир (М. Э. Рэсулза^уд][|р^^^' ГУРАШДЫРЫЧЫ-1 «АзГУР» СэЬмдар Ширкэти 1-чи Бакы Механики Гурашдырма Идарэси бутун идарэ вэ муэссисэлэрин нэ-зэринэ чатдырыр ки, идарэ вэ муэссисэлэрдэ механики гурашдырма, тэ’мир, о чумлэдэн арыр дэзкаЬларын гу-рашдырылмасы ншлэрини мугавилэ эсасында JepHHa je-тирпр. Арзу едэн идарэ вэ муэссисэ бу унвана мурачиэт едо билэр. Бакы шэЬэри, Гагарин кучэси 27, тел.: 66- 1C 96, 6(5-33-30. 66-50-80._ А38РБАЛЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН Д6ВЛЭТ СТАТИСТИКА КОМИТЭСИНИН ТЭДРИС КОМБИНАТЫ 1992-чн ил учун ашагыдакы нхтисаслар узрэ учот ншчнлэрн Ьазырлыгы вэ нхтнсасларыны артырма куре-ларына динлэ)нчн гэбулу Е’ЛАН ЕДИР: Кэнд тэсэрруфаты, caHaje, иншаат, тичарэт, эманэт банклаоы вэ будчэ тэшкилатлары учун муЬасиблэр. Кооператив идарэ вэ тэшкилатлары учун муЬасиблэр. ёманэт банклары учун нэзарэтчи-кассирлэр. Муасир типли електрон heca^aJbi4H машынлар учун програмлашдырычылар, ла)иЬэчилэр. операторлар. Муасир типли компутерлэрин иш принсипинин ejpa- дилмэси. „    . Гэдрис кундуз, ахшам вэ rHja6n ше бэлэриндэ Азэр- 6aj4aH вэ рус диллэриндэ кечирилир. Кадрлар Ьазырлыгы групларына там орта тэПснли, елэчэ дэ икинчи ихтисас алмаг истэ)эн али вэ орта ихти-сас ТиЬсили олан шэхелэр гэбул едилирлэр. ЧэЬсил муддэти муЬасиблэр чЬазырлыгы груплары узрэ: кундуз ше’бэсиндэ 4—5 aj, ахшам ше’бэсиндэ 8 aj. эманэт банклары нэзарэтчи кассирлэр Ьазырлыгы узрэ 2--3 aj, оператор Ьазырлыгы групларында 4 а)дыр. Нхтисасы артырма курсларында исэ истеЬсалатдан aJpHJiMaMar.ia 1—2 aJдыp. Тодрис комбинатынын rHja6n ше бэсинэ Республика Девлэт Статистика Комитэси системинин ишчилэри гэбул етнлир вэ бу ше'бэдэ тэЬсил муддэти 1 илдир. Тэдрис комбинатында вэ онун табели)индэ олан тэд-рис муэссисэлэриндэ тэЬсил пуллудур, гэбул идарэ во тэшкилатларын кендэриши эсасында, Ьабелэ фэрди га.1 дада мусабигэ Joay илэ апарылыр. ТэЬсили мувэффэпО JdT.io баша чатдырмыш мэ’зунлара ихтисаслары узрэ диплом ьери^дЭДЛЭрИН ГЭБУЛУ ГАДДАЛАРЫ Директоруи адына ваЬид формада 1азылмыш эризэ; орта тэЬсил Ьаггында сэнэдин эсли вэ нотариус тэро-фипдэн тэсдиг едилмиш сурэти; 086/У немрэли тибби apajbiiu; 3X4 см. елчудэ 2 эдэд фотошэкил. Паспорт шэхеэн тэгдим олунур. Сэнэдлэр A3dp6aj4aH Республикасынын Девлэт Статистика Комитэсинин тэдрис комбинатында гэбул еди- ЛИР ТЭДРИС КОМБИНАТЫНЫН УНВАНЫ: Бакы, Иншаатчылар проспекти, 583-чу мэЬэллэ. Азэрба]чан Республикасынын Девлэт Статистика Номи-тэсинин бинасынын арха тэрэфи, телефонлар:    39-20Д)р, 38-05 18. Сэнэдлэр е’лан чыхан кундэн гэбул едилир, дэрслэр гмуплар тэшкил олунан вахтдан 6auwajbip. Злавэ мэ’л-мат алмаг учун Jyxapbua кестэрилэн ун вана Ьэр кун саат 9-дан 17-дэк (истираЬэт кунлэриндэн башга) мурачиэт етмэк олар.    МУДИР1ШЭТ.    __ ЭКАЛИНИН НЭЗЭРИНЭ! Ги)мэтлэрин либераллашмасы илэ элагэдар эманэт банкы республикада эЬалинин эманэтлэринэ фаиз мэблэ-гиндэн башга компенсаси!а верэн ваЬид банк олмушдур. Пулларынызын эманэт банкында сахланылмасы сизин учун даЬа е’тибралы вэ сэрфэлидир. 1982-чи илин девлэт дахили удушлу истиграз вэрэ-гэ.’&ршшн саЬиблэри 300 манатдан 25.000 маната кими уда бнлэрлэр.    .    . ёманэт банкынын сертификатлары элверишли thJ-мэтли кагызлардыр. Бунлар узрэ илдэ^ 10 фаиз кэлир верилир.    . Эманэт банкларынын сатдыгы девлэт хэзинэ еЬдэ-jihJh узрэ илдэ 10 фаиз кэлир верилир. Ьэмин кэлири Ьэр ил алмаг олар.    ,    „    - Азэрба1чаи Республика Эианэт Банкы Идарэ Ье)’эти. АЛЛАЬ РЭЬМЭТ ЕЛЭСИН «АЗАЛАХТИ» Забрат хусуси авиаоф бирли)и 1992-чи ил JaHeapbiH 28-дэ Гарабагын даглыг Ьиссэснндэ ермэни екстремистлэри тэрэфиндэн вурулмуш *МИ-8 мулки сэрнишин eepmnJoTy hej этинин. командир Виктор Васнл)евич СерJokhhhh, икинчи пилот Сэфа Фэтулла оглу Ахундовун, механик Эрэстун Исфэиди оглу МаЬмудовун фачиэли елуму илэ элагэдар Ьэлак оланларын rohyMaa-рына вэ )ахын адамларына дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верир. «8 Март» ушаг китабханасынын коллективи Зевин адына китабхананын мудири МеЬркбанн ьалкдэ ханыма, анасы Сона ханымын вэфаты илэ элагэдар дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верир-лэр. Э. Оручов. С. Ьэсэно-ва. А. Рэфи)ев, И. Эли-, jee, И. РэЬимов. Р. Эскэ-ров. Е. AбдyллaJeв. А. Мэликова, М. Эли1ев. Р. Ьачы1ев, С. Мэммэдова, И. ЬачьОев, И. Мутэлли-мова. М. Абдулманафова. Л. ЭЬмэдова, А. Нов-руэов, М. HypHjeaa, К. Рэсулова. В. Je-ганов, Ч. ЭЬмэдов, А. Мэммэдов. М. ЭЬмэдова иш 1олдашлары Ризван Сафарова, га)ынатасы Камаидар Гурбаиовуи вахтсыз* вэфаты мунасибэтилэ кедэрлэндиклэрини билдирир вэ мэрЬумун аилэсинэ дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верирлэр. «АЗАЛ» консернинин коллективи «МИ-8» вер-тол)отунун екипажы CepJoKHH Виктор Васнл]евичян, Ахундов Сэфа Фэтулла оглуиун, МаЬмудов Эрэстун Исфэиди оглуиун фачиэли елуму илэ элагэдар кэдэрлэндиклэрини билдирир вэ Ьэлак олаи-ларын аилэлэринэ дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верир. Агачэфэр Ьэсэнли, Ел-дар Ьачы1ев аилэлэри илэ бирликдэ достлары Ваши Агаб*ба)евэ, анасы Нэркизнн * Лерикдэ вэфатындан кэдэрлэндиклэрини билдирир. дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верирлэр. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ АЗвРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ «в «ХАЛГ ГЭЗЕТИ»НИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Обществеино-политическая джанской Республики. Учредители:    Аппарат    Преэидеит»    Азербай джанской Республики и журналистский коллектив «Халг газети». Редакси|аиыи унеаим:    376156, БАКЫ Ш0Ь9РИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 1«. МЭ'ЛУМАТ Y4YH ТЕЛЕФОНЛАР: 93-64-92, 93-62-37, 38-51-66. Невбэтчн редактор Е. ГЭДИРОВ. Чала нязалаямалыдыр: 23.00. Имзаланмышдыр: 23.00. Индекс 88814    Ч    1    2    3    4    5    в    7    8    9    10    11    12    13    14    Бапв>    «Азарба)чан»    nampajjanara    матбэаси. Баку, тщюгрвфкя издательства «Ааарбабджаи« Тираж 165.800 Снфариш 646 Л    3 ;