Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 30, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 30 JAHBAP 1992-чи ИЛ. № 21 Экс-сада Б У, 3 A MAH ЫН ТЭЛЭБИДИР Узун иллэр ичтимаи-CHjaeH игтисади вэ мэдэни hoja ты алимлэримизин мухтэлиф бeJнэлxaлг тэдбирлэрдэ иш- мызын эн муЬум саЬэлэри- тираны аттестата комитэсинин тале]н Мэркэздэн асылы нин мэс'ул^Зэтини гат-гат олуб. Бу чур эдалэтсизлик артырмалыдыр. онун эсас-узундэн республикалар девлэт ландыгы Me’Jap бejнэлxaлг тэ'сисатларыны, атрибутла- кестэричилэрэ там мувафиг рыны вэ с. ¿ерли-дибли ити- кэлмэли вэ алимлэрэ Зуксэк риблэр. pejTHHr вэ нуфуз газанмаг Мэркэзин JepHTflHjH CHja- имканы вермэлидир сэт республикаларда нэинки Фикримчэ, Азэроа}чан Ат елми, милли тэЬсили вэ мэ-A9HHjj9TH дар чэрчивэ)э са TecTacHja Комитэсини Japa-даркэн онун структурунун. лыр, тэдгигатлара, арашдыр- сэлаИиМэтинин, ме^арынын Ьазырланмасы ишинэ бутун элагэдар тэшкилатлар, Ьабе- малара кэрэкли г^мэт верил мирди. Елми-педагожи кадр-    _ ларын Ьазырлыг c9bhJJ9Chhh лэ елми вэ педагожи саЬэдэ MyaJjaH етмэк hyryry да кеч- зэнкин тэчрубэси олан мутэ-миш Иттифагын элиндэ иди. Ьалбуки елми-техники тэ-рэгги олмадан нэ инкишаф-дан сеЬбэт кедэ билэр, нэ хэссислэр. сэриштэли 3Hja-лылар чэлб едилмэлидирлэр. Мэнэ елэ кэлир ки, профессор Р. Фе)зулла)евин де- АЭЭМАМАН КСПУВЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫНДА 1992-чм ИЛ «ЕВРАЛ А1ЫНДА ватаиДАШЛАРын гэбулу чадвали Гэбул кунлэри «Нефтмаш» Елми.Тэдгигат Инстнтутунда Ьазырланан Jem технолоки]аларын, аваданлыг вэ гургуларын тэтбнг чографи)асы кенншдир. Бакылы мутэхэссислэрин Jem арашдырмалары илэ Чинин, И ранын сэна]е муэссисэлэри ]ахындан марагланыр. зЦ Техника елмлэри намизэди, ше’бэ мудири ВаЬид Бачь^ев, чнлннкэр Руслан PH3aJea вэ конструк. тор JypH Рыжов инстнтутун тэчрубэ.сынаг    заводунда. * МуЬэндис Рамиз hycejHoe електрик гыздырычыларыны сынагдан чыхарыр. Фото Ф. XaJpyaHmmHp. (Азэринформ). ДЭ мустэгилликдэн. Чунки flHjH кими, милли дирчэли. мустэгилли)э арха дуран илк шэ 6ejyK теЬфэ верэн, елми невбэдэ елми наил^)этлэр-дир. Елмин инкишафы исэ дэгиг элагэлэндирмэдэн, кадрларын Ьазырлыгындан вэ буна нэзарэтдэн, алимлик дэрэчэлэринин муэБэнлэш-дирилмэсиндэн асылыдыр. Бунунла элагэдар республика халг тэЬсили назири, профессор Рафиг Фе)зулла-JeBHH A3ap6aj4aH Аттестаси-ja Комитэси japaflbiHMacbi-нын зэрурили)и барэдэ «Халг гэзети»нэ (18.XII.91-4H ил) BepflHjH мусаЬибэни тамами-лэ бэ]энирэм. Догрудан да бу кун елми вэ мэ’нэви тэ- елми-педагожи вэ }арадычы-лыг саЬэлэриндэ фэали))эт кестэрэн вэ керкэмли нэти-чэлэр газанан хадимлэрэ диссертаси)а мудафиэ етмэ-дэн алймлик дэрэчэси вер-мэк догру оларды. Азэрба)чанда 6ejyK нуфу-зу олан, тэфэккуру илэ ке-ниш халг кутлэлэринин дэ-рин Ьермэтини газанан сэ-нэт адамлары да чохдур. Онлар милли MOflaHHjj0THMH-зи бе)нэлхалг алэмдэ таныт-дырар, э« нуфузлу фести. валларда Азэрба)чан инчэсэ-нэтинин шеЬрэтини галды- фэккурун демократиклэшди- рарлар. Белэ коллективлэри рилмэси шэраитиндэ Азэр- apcajB чатдыран, aJpbiMa мэк- 6aj4aH халгынын интеллектуал потенсиалыны даЬа дол-гун ашкар етмэк мэгсэди илэ ^фи^этчэ JeHH структур }арадылмалы, opaja елмин мухтэлиф саЬэлэрини ирэли апаран эн нуфузлу алимлэр дахил олунмалыдыр. Елэ му тэб ролу ojHaJaH, лакин педагожи вэ елми фэaлиJJэтлэ мэшгул олма]ан кучлу ре-жиссорлар. бэдии рэЬбэрлэр вардыр. Онла£ халгын есте-тик вэ бэдии тэрб^эсиндэ. кэнч исте'дадларын истига-мэтлэндирилмэсиндэ, бир сез- тэхэссислэр ки. онлар му- лэ, ла]игли эвэзчилэр JeTHiii асир C8BHjj8A0 душунэ бил- дирилмэсиндэ мисилсиз рол син, эн башлычасы исэ республиканын елм M0A0HHJJOTHHHH урэкдэн чан JaHflbipcbiH. A3ap6aj4aHbiH девлэт кими jep узундэ таньгнмасы, о]на]ырлар. Белэ хадимлэрэ тэЬсил вэ елми ад верилмэси эдалэтли талв]инэ олард^ БулБулоглу Азэрба1чан Республикасынын мэдэннБэт назири. хастахднАНын штатында... агроном Минкэчевир шэЬ^р вэрэм тэсэрруфат japaTMarbi гэра-диспансерннин    штатына    ра алдыг. Диспансерин пэ- муаличэ муэссисэси учун Зэтцгндэ кечмиш шэЬэр хэс_ reJpH-ади cajbinaH агроном таханасынын учуб дагыл. вэзифэси дахил едилмиш. мьгш корпусунун jepHHAa дир. Коллектив езунун jap- 524 квадратметр торпаг са-дымчы тэрэвэзчилик тэ- Ьэси алдыг. Айфоном Мурад сэрруфатыны 1аратдыгдан МэМм&дов башда олмагла сонра Ьэмин вэзифэнин за. тэрэвэзчилэр ишэ башлады-pypилиJи ортаГа чыхмыш- лар. Тезликлэ, илк мэЬсул дыр.    — помидор, Kej соган, турп Диспансерин баш Ьэкими )ыгачагьгг. Бир сезлэ, хэстэ-Солтан РэЬимов де)ир:    лэримиз шэЬэр сакинлэ- — Диспансеримиздэ вэ ринин эксэр^]этиндэн тез дикэр муаличэ очагларында Ьэмин витаминли мэЬсул-хэстэлэрэ кифaJэт гэдэр ви- ларын дадына бахачаглар. таминли мэЬсуллар верэ бил- Артыг галан мэЬсуллары мирик. Биздэки хэстэлэрин дикэр муаличэ очагларына исэ тэркибиндэ чохлу вита- сатмагла ]ардьгмчы тэсэр-мин вэ минерал дузлар олан руфатымызын тикинтисинэ тэрэвэзэ даЬа чох ehTHjaMbi сэрф етд^имиз 54 мин ма. вардыр. Буна керэ дэ биз нат вэсаити JaxbiH кэлэчэкдэ истиханасы олан Зардымчы rajtapMar HHjjaraHflajHK. Базар игтисадиЦаты: JOA мулаЬизэлэр, тэклифлэр АЧЫГ ДЫР • •• Мэркэз 71 ил эрзиндэ Азэрба]чанда кучлу зэЬэрлэ-JH4H caHaje структуру Japa Али мэчлисимиздэ мулш^- верчилэрдэн од rnjMaTHHa jaT формалары вэ торпагын алмага мэчбурсан. Игтиса-кэндлилэрэ верилмэси мэсэ- AHjjaTH базара, тичарэти та- дыб, амма она мунасиб со- лэси музакирэ едилди. Бун- ланчылыг алэтинэ чевириб- салы AaJaHAbipMar олмаз. Сон заманлар нстеЬсалын зэрэрлэ баша кэлмэсинин _    эсас сэбэбини ги]мэтлэрин дан етр*у ики кун "итирмэк лэр. HxTHjap саЬиблэри исэ ашагы олмасы илэ изаЬ едир-лазым идими? ¿yHja тэчру- сэслэрини чыхармырлар. ha- лэр. Лакин нэдэнсэ истеЬса-бэсиндэ анчаг ики — девлэт мы билир ки, бутун тичарэт лын reJpH-иормал шэраитдэ вэ шэхси мулки^эт формасы o6jeKwapH. ичтимаи иашэ фэaлиJJэт кестэрмэси )ада мэ’лумдур. Биз гэти аддык муэссисэлэри эслиндэ а]ры- душмур. Тэдгигатлар кестэ-атмагда бу дэфэ дэ чэсарэт- ajpbi адамлар тэрэфиндэн рир ки, нстеЬсалын зэрэрлэ сизлик кестэририк. Гоншу идарэ олунур, ге]ри-рэсми баша кэлмэсинин башлыча Курчустанын даг pajoнлa-    саЬибкарлыг eJ6a4ap шэкил-    сэбэби    мэЬз бунунла баглы- рында ики илдир нэ колхоз    дэ 6ejyjyp, амма нэ Ьеку- вар, нэ совхоз. Догрудур,    мэт, нэ дэ парламент бу ичэ- харкчдэ торпагы кэндли]э ридэн дагынть^а peaKCHja сатырлар. Чунки орда кэнд- верир. линии буна вэсаити вар. БеЬрандан чыхмаг учун Биздэ исэ кэнд дилэнчи ке- елми чэЬэтдэн эсасландырыл-куидэдир.    мыш верки системиндэ rajfla Мэ’лумдур ки, Ьэр бир    japaдылмaлыдыp. Билирси-    ..    . кечид деврунун езунэмэхсус низ ки, халг тэсэрруфаты лэ]эн вэ аз-чох мэЬсул ве-чэтинликлэри вар. Лакин бу саЬэлэриндэ нормал кениш рэнлэрин Ьесабына Jox.^ ^Тэ. чэтинликлэрин сэбэблэри об- тэкрар истеЬсалы haJaTa ке-    л jeKTHB вэ cyòJeKTHB ола би-    чирмэк учун бир-бириндэн лэр. Инди эслиндэ мутэшэк-    фэрглэнэн рентабеллик сэ- сиал инфраструктуру тэ’мин eTMajH6. Ири caHaje мэркэз-лэримиздз чальгшан    фэЬ. лэлэрин орта иллик эмэк Ьаггы Иттифаг кестэричи-синдэн 40 фаиз ашагы олуб. Инди бу фэрг даЬа чохдур. Республикада истеЬсал еди-лэн coHaJe мэЬсулунун 50 фаиздэн чоху JeH9 дэ су rnj-мэтинэ кэнарлашдырылыб. ТэЬлил кестэрир ки, кэнар рекионлардан 4,2 мшфрд манатлыг умуми мэЬсул кэ-тирилд^и Ьалда, Азэрба]чан-дан 6.3 мш^ард манатлыг умуми мэЬсул апарылыб. Лалныз 1990-чы илдэ рес-публикамыз 2,1 мил^ард манатлыг мусбэт баланса малик олуб. Белэ дэЬшэтли таланчылы- _____ _    ,    ..... гын гаршысыны ал маг, чэтин дэрэчэ позулмушдур. ДаЬа сэна]едэ 25—30 фаиз рен- дыр. Одур кн. зэрэрлэ ишлэ-J9H бутун муэссисэлэри лэгв етмэк Aejwi, Ьэр ше)дэн эв-вэл, мувафиг нормал истеЬсал шэраити JapaTMar лазым-дыр. Шэхси кэндли тэсэр-руфатларыны да инкишаф етдирэк, амма Ьэлэ ки, иш- сэрруфатлара вэ муэссилэрэ нормал истеЬсал шэраити ja-ратмадан rHjMawapH артыр- беЬрандан чыхмаг учун je-канэ васитэ мустэгиллик jo-лунда даЬа ирэли кетмэкдир. кил базарын структуру сон BHjjdCH тэлэб олунур. Экэр маг, Jaxyfl истеЬсалы лэгв - '    —    —    етмэк raTHjj9H JapaMa3. Зэ рэрлэ ишлэJэн тэсэрруфат- догрусу, «мутэшэккил» ба- табеллик сэв^]эси лазым кэ- _ _ зар Бакынын ев вэ кучэлэ- лирсэ, кэнд тэсэрруфатында ларда елми чэЬэтдэн эсзелан-ринэ кечурулмушдур. Вэз^- 45—50 фаиз рентабеллик дырылмыш тэдбирлэр Ьэ]ата БеЬранда батыб галмамаг jэт о jepэ чатмышдыр ки, тэлэб олунур. Бу реал фэрг- кечирилсэ. инанырам ки, нэ-учун ез истеЬсалымызы ни- эЬалинин хе]ли Ьиссэси мад лэрэ мэЬэл го]мадан бутун тичэ верэр. зама салмаль^ыг. Амма биз- ди истеЬсалдан узаглашыб халг тэсэрруфаты саЬэлэри Индики манатын алычы- jaшaмaг учун алверлэ мэш- учун ваЬид верки га]далары- лыг габили]]эти гэпиклэ му-гулдур. ШэЬэр, гэсэбэ во нын тэтбиги таразлыгы по- гaJиcэ олунур. Республика пэтта кэндлэрдэ чохалмагда зур. Нэзэрдэ тутулмуш вер-олан комис]он, коммерси^а ки биринчи невбэдэ мэнфэ- магазалары, кучэлердэ ачыг- этин умуми мэблэги илэ _______________ _ ашкар алвер едэнлэр базара эсасландырыл малы дыр. Баш- Су дгфа да артачагдыр. Бу Ьансы кемэк кестэрирлэр? га бир тэдбир кими, Ьэр бир чох мурэккэб проблеми да-Ахы инди илк невбэдэ ке- саЬэнин спесифик хусус^- хили имканларла там Ьалд ниш чешидли халг истеЬла- ]этлэриндэн вэ мэнфээтин етмэк ге]ри-мумкундур. Ъу* кы маллары истеЬсалы 1& Ьэчминдэн асылы олараг На керэ тв’чили эмвк бир-луна гajтapылмaлыйыp. НЗГ- фэргЬи веркй гaJдacы инки истеЬсал ]охдур, халг тэтбиг олунмалыдыр. Кэ-истеЬлакы маллары истеЬса- рэк мэЬсулларын нэинки иг- дэ B93Hjj9T нечэдир? ИстеЬсалы низама салмаг учун демэк олар ки, конкрет иш Joxflyp. Эксинэ, нстеЬсалын УМУМИ C9BHjJaCHH9 мэнфи тэ -сир кестэрэн биртэрэфли тэдбирлэр керулур. Мэсэ-лэн, эксэр CBHaJe муэссисэлэри нэздиндэ «кичик муэс-сисэлэр» тэшкил едилир, мухталиф ассоснаси]алар Ja-радылыр. Бу Jaxuibiflbip. Лакин Ьэмин joллa вэ тичарэт тэшкилатлары васитэси илэ A3ap6aj4aHflaH кэнара rnj-мэтли хаммал, ¿арымфабри-катлар ихрач едилир. Нэти-чэдэ элдэ едилэн газанчын мызда езэллэшдирмэнин ар-дычыл Ьэ.|ата кечирилмэси нэтичэсиндэ ишсизлэр орду- Аграр си1асэти узрэ девлэт мушавири Аббасов Аббас А;дын оглу Игтисади]1ат cиJacэти узрэ девлэт мушавири Ахундов ВаЬнд Чумшуд оглу Ьуманитар мэсэлэлэр узрэ девлэт мушавири Рустэмов Камрая Знвэр оглу Лерли идарэ Ьакими]эти органлары илэ ишлэр узрэ девлэт мушавири ЬачьОев Адял Аанбаба оглу Ьугуг мэсэлэлэри узрэ девлэт мушавири Ьачы]ев Сабир Камал оглу Ьуманитар мэсэлэлэр узрэ Президентин мушавири 1'асымзадэ Фуад Фе1зулла оглу Милли мэсэлэлэр узрэ Президентин мушавири MycaбэJoв Расям Нэсрэдднн оглу Президентин мушавири Хэлнлов Ге]сэр BeJcэл оглу Вэтэндашлыг вэ багышлама мэсэлэлэри ше бэсинин мудири Асланов Тофиг Ьэзя оглу Мэктублар вэ вэтэндашларын гэбулу ше бэсинин мудири Багырлы Рамиз Абузэр оглу Ганунверичилик вэ Ьугуг експертизасы мэсэлэлэри ше’бэсинин мудири 9ли[ев ШаЬин МэЬэррэм оглу Девлэт Ьугуг ше’бэсинин мудири Зе]налов Бахыш Новрузэли оглу Лерли идарэ haкимиJJэти органлары илэ ишлэр узрэ ше’бэ мудири Новрузов Самур Ьэсэн оглу ИгтиcaдиJJaты идарэетмэнин тэшкили ше бэсинин мудири    _ РэЬимов Маял Сэмэд оглу Аграр комплекси саЬэлэри узрэ ше’бэ 10 18 25 28 26 11. 12. 13 6. 7. 20 14. 24 27 17 19 21 жасы тэшкил едилмэли. их-тисаслы эмэк raбилиJjэтли-лэрин муэ^эн Ьиссэси хари- лына вэ онларын эЬал^э тисади, Ьэм дэ ичтимаи эЬэ- чэ «ихрач» олунм4лыдыр. чатдырылмасына чидди нэ- mhJJ9th нэзэрэ алынсын. ¿у ^эм а]рылыгда Ьэр бнр зарэт башлы-башына бура- Ахы узун иллэрдэн бэридир адамын hajaT сэвиЛэсгаэ. хылыб. Хаммалын вэ мэЬсу- ки, бир сыра гида вэ caHaje j,9M дэ республиканын вал лун бир Ьиссэси кэнара да- мэЬсуллары зэрэрлэ баша эксэр Ьиссэси ajpbi-ajpbi шыныр, харичэ гэпик-гуруша кэлир. адамларын элиндэ топланыр. сатылыр, бурда галаныны Ье]вандарлыг мэЬсуллары девлэт будчэсиндэ вэсаит    исэ тичарэт системи гулдур-    истеЬсалы, хусусилэ эт вэ азалыр. Хаммал гытлыгы    часына    чапыб-тала]ыр.    Ба-    суд кими муЬум гида мэЬ- узундэн халг истеЬлакы мал-    кынын    истеЬсалы олан    сига-    суллары истэр девлэт, истэр- лары истеЬсалы мэЬдудла-    ретлэр    4—5 гат баЬа    саты-    сэ дэ xjcycn мулки]]этдэ зэ- шыр. лыр, ади чорабы белэ ал- рэрлэ баша кэлсэ дэ, истеЬ- JyTa фондунун артырылмасы- на тэ’сир едэр. Ьэсэн АЛЛАЬВЕРДИДЕВ, A3ap6aj4aH Девлэт Игтн-сад Институтунун профессору, игтнсад елмлэри доктору. Чэмнло, Рэьим Чалил оглу    Пп.™пенти Вэтэндашлар Азэрба]чан рйес,пУ®‘’“^'“а„Пре “ Аларатынын гэбул отагыида гэбул Гэбул саатлары саат 14-дэн 18-дэкд р. Телефонлар: 92-30-13, 92-98-65. АЗвРБА2ЧАП РЕСПУБЛИКАСЫ ДвВЛвТ ^ЭТИ МУЬАФИЗЭ КОМИТЭСИНИН ^Б-иии БУТУН ТвБИЭТИ МУЬАФИЗв ОРГАНЛАРЫНА, МУВАФИГ БЕ1НЭЛХАЛГ ТвШКИЛАТЛАРА Вв 1УНЕП а трдчиэти Бешинми илдир ки. га-. М Азарба]ман торпагыма ба^андунсу ^^ даЬа е'лан едилмэмиш, кечмиш пыглэшпиоио мэрк.э?.Л1Р.^™Д1Н,«ГиРёкс:    Охчуча],    Бэситча)    Бэр- ДИМ лэндирилмиш вэ    KYmaA4aJ, Агстафача!. То- тремистлэри    тэрэфиндэн    к^шадча^    нзит    Ча1ла-* халгымыза гаршы твргаил    зэЬэрли    маддэлэрлэ. миш муЬарибе. эзэлдэн Азр. р    эразисиндэ    )ер- банана    .    лЖн сана]; муэссисэлэри. Ыссэсини _ грпарыб алмаг    туллантыЛары    илэ чирк, мэгсэди кудэн муьариоэ 1]энмэси каскш| сурэтдэ арт-иедир.    мышдыр. Бу ча]лар Азэр. Азэрба]чан эразисиндэ 5а1Чанын Jy3 минлэрлэ вэтэн-JamaJaH ермэни сепаратны. дащы уцун эсас ичмэли су лары демократии    мэнбэлэридир. ликлэрин б»^л^.”аксь'га!а Лухарыда де]илэнлэр субут истифадэ едиб бв]ук i atw. . ки Ермэнистан тара- багын даглыг ^^6С    6    *„ 6ejHcixa.ir hyryr алэ. торпагларыны ™парыб 6> =Ри ¿косид адланЭн чи. горпаглары Ерманистанэ    теоэдио вэ белэ чи- гатмага чэЬд костэрирлэр    «Ьэрби    мсгсэдлэрлэ Ьэр чур тсуллара эл ать.5    haHcbl    бир    башга бир нэтичэ элдэ б"1"»; душ«энчилик мэгсэдлэри a^rssssiXS. ^SSSSSi ёК!луёма^ыД^даган СОСИАЛ JAP ДЫМ BEJJiai’AH. Ра]он мэркэ-зинин сакинлдри базар игти-caflHjJaTbi шэраитиндэ базар-да нисбэтэн учуз rnjM9Ta — орта Ьесабла килограмы 35 маната эт ала билэчэклэр. ИстеЬсалчыларын — шэхси тэсэрруфатларын вэ кэндли h9j9^3pH саЬиблэринин хэрч-лэри исэ pajOH ичра haKHMHj-J9TH башчысынын xejpHjJa фонду вэсаитинин Ьесабына едэнилэчэкдир. Ичра Ьаки-MHjjdTH башчысы идарэси-нин мэ’луматына керэ, бу тэдбир Ьэр кун бир нечэ jy3 бе]лэганлы аилэсини ики ки-лограм этлэ тэ’мин етмэ]э имкан верир.% Фондун фэаллары pajoHyH халг тэЬсили ишчилэринин дэ rajrbicbiHa галмышлар. Онла-ра бир нечэ тон тахыл aj-рылмышдыр. Эрзаг JapAbiMbi Ьеч дэ тэкчэ pajOH сакинлэ-ринэ кестэрилмир. Мэсэлэн. Бакыда фачиэли «rapa JaH-вар» кунлэриндэ Ьэлак олан бир нечэ шэЬид аилэсинэ фондун вэсаити Ьесабына ал ын мыш мухтэлиф эрзаг мэЬсуллары кендэрилмиш-дир. ИМИШЛИ. PajOH електрик шэбэкэсинин ишчилэри базар hэpч-мэpчлиjи гаршы-сында кемэксиз галмамыш-лар. Електрик шэбэкэсинин pэhбэpлиjи вэ коллектив»^ эрзаг вэ caHaje малларынын эслиндэ бутун невлэринин г^мэтлэринин дурмадан арт-масына гаршы сосиал Jap-дым програмы ирэли сур-мушдур. Ьэмин програм Ьэр бир HiiiHHjd вэ онун аилэси-чнэ мадди japдым кестэрмэк учун конкрет тэдбирлэр нэзэрдэ тутур. Инди бурада орта эмэк Ьаггы тэгрибэн 'ЭОО манатдыр, ajbin jeKyH-ларына керэ эмэк Ьаггынын 40 фаизи мигдарында мука-фат верилир. Лемэкханада херэклэрин rHjMBTHHHH арт-масы да муэссисэнин вэсаити Ьесабына KOMneHcacnJa едилир. Електрик шэбэкэси рэЬ-бэрл^инин Ьазырладыгы програм истираЬэт вэ муали-чэнин тэшкилиндэ дэ japAbiM кестэрилмэсини нэзэрдэ тутур. летурулэн мэнфээтин бир Ьиссэси електрик шэбэкэси ишчилэри учун санато-ри]а вэ истираЬэт евлэринэ пу^овкалар алынмасына хэрчлэнир. (Азэринформ). «Сэфэрэлн1ев вахтнлэ республиканын эн габагчыл вэ инкишаф етмиш р&1онларын. дан олуб. Лаят нэ!э керэсэ бу pajOH 1959. чу илдэ лэгв едилди вэ эввэлчэ Кировабада (ннднки Кэнчэ), бнр гэдэр сонра нсэ Ханлар ра)онуна бирлэшднрнлдн. Инди 30 илэ JaxuHAMp т, Сэфэрэлн1ев вэ Са-мух зонасынын эЬалиси эзн}1эт чэкнр. Чун. ки адамлар хырда бир ишдэн отру 100 — 150 километр мэсафэ гэт едир, бир нечэ нэглнЛат дэ)ншмэ)э мэчбур олур вэ чэ. тннликлэ pajoH мэркэзинэ кедирлэр. Мэ. сафэ узаг олдугундан pajoH рэЬбэрлэрн дэ а]ларла учгар кэндлэрэ кедэ билмнр, адамларын га!гыларындан хэбэрснз га лыр. лар. Элдэн-а1агдан хе]лн узагда ¿ерлэшэн кэндлэрдэ нллэр 6ojyAyp абадлыг ншлэрн апарылмыр. Сэфэрэлн)ев Ханлара бирлэш- дирилдикдэн сонра тахылчылыг, барамачы. адындан Азэрба)чан Рес- ринин там лыг, памбыгчылыг кими кэлирли саЬэлэр публикасы Президенти Апа- ]арадылачаг раjoh> н р© эр* лэгв олунуб. Тэрэвэзчилнк-бостанчылыг ратына, Али Советин Милли лэринин ким олмасы саЬэлэриннн ннкншафына фикнр верилмир. Шурасына, Назирлэр Каби. ма.р^ланЛ^р_^^ш * индики Биз бу зонанын Ханлар ра)онундан aj- нетинэ JYзлэpлэ телеграм    ЬакимиПэти    апараты рылмасы илэ элагэдар республика рэЬбэр-    ичра паютаинэт _ . лэри гаршысында дэфэлэрлэ мэсэлэ гал- яедиб.    кэлиб aj^лэи.с дырмышыг. Лакин ра)онун кечмиш пар. Теле(грам мэктуб ез je. Jeвдэ.    JíLníE™ rVn THja рэЬбэрлэрн Ьэр дэфэ бу ишэ манечилнк риндэ, Ьэр Ьалда адамларын адамлар эзабйэДLh^vd терэтмиш, ajpbz.ajpbi тэсэрруфатларын баш- е«злэри илэ керушуб сеЬбэт тарсынлар.    манпан чыларыны мэчбур едэрэк Мэркэзн Коми, етмэк, фикирлэрини ejpaH. 27 ^Уэллим гадын‘ Ma»W Taja телеграм вэ мэктублар кендэрмэ]э на- мэк даЬа вачиб иди. Сэркар автобус тэлэб^ед Р • ил олмушлар кн, Kyja биз pajoHyH а!рыл- кэндинин бир груп агсагга. пулу алмаг \ у Р J 1ИТ0 масыны нстэмирик. Нэ гэдэр гэрнбэ олса лы илэ сеЬбэтимиз о гэдэр кэзинэ кет^    .    р да, ашкарлыг вэ демократи]анын кениш дэ узун чэкмэди. Билдирди бензин тапмаг олмур... вус’эт алдыгы бнр вахтда pajoH рэЬбэрлэ. лэр ки, бу иш чохдан пэлл суал олуна билэр:    мэсэ- рнннн кеЬнэ «эн’энэси» бу кун дэ давам едилмэл^ди. Икиччи груп л& HHj3 мэь3 инди, 33 ил етдиоилир    муЬарибэ элили Ьэсэн Гара- с а белэ KЭcкинлиJи илэ opraja атылыб? Сэбэблэри мухтэлифдир. Эввэла, мэк-туб муэллифлэринин ja3flu. гы кими, «инди ашкарлыг вэ демократа ja деврудур». ■ ям Дикэр тзрэфдэн сон вахт-лар Ханлар paJOHyHAa ич. тимаи-си)аси иглим пислэ-шиб. «дoFмaлap_eкeJлep», <>ерли^ерсиз*. «ашагы зона. jyxapbi зона* кими ифа-дэлэри тез-тез ешитмэк олар. Кадр с^асэтиндэки дэ- ___ ]ншикликлэр дэ чохларынын дан вурулан зэрбэ>э 6aH39jnp.    fiv    мэсэлэни    1ев исэ эсэблэрини чиловла- ypajHH4a дejил. Дедил-оду. Дузуну билмэк истэсэниз, Ьнссэсиндэки кэндлэрин эк- кечурулмэ^    .    .    \ билмэди'    хо1иакэлмэз сез-сеЬбэт арбу проблеми opTaJa атан capnJJaTH даг кэндлэридир, галдырмаг    РГ?м1ни-    —    Ахы    Haja керэ илин. тыб. Ьэтта силаЬ о]надан jeHH вэзифэлэрэ JиJэлэн- тэсэрруфатларын чоху зи]ан.    0    заман ^    кунун бу вахтында пенена она.буна Ьэдэ-горху кэлэ! '    -    груп    адам.    ла ншлэ]нр. Саф9ралн]е. а], лэрi «ДМ    ал«аг учун мэн 50 - 60 «очулар» *е]дана чыхыб ДЫР -    .    .    _    Рылса;;    __       jPnTI    едэрик.    Инди    манат хэрч чэкиб pajoH мэр- Адамларын сосиал ehrajaM- кечмишлэр. Торпагымыза je. ^ Hjy-Лоркда гэбул олун. ридилэн гулдур    .    муш    муаЬилэлэ    ез    эксини нин демэк олар Ьамьгсы Ер. муш Гэзетимизин Канчэдэки мухбир мэнтэгэсинэ дахил олан бу мэктубун мэзмуиу ИЛЭ ИЛК таныш eTAHjHM«3 адам pajoH ичра Ьакими^-jaTHHHH башчысы Мурад Ашуров олду: Ajbipbn^ap. ajыpcын-лар, — деди. — Мэн е'ти-раз етмирэм. Амма индики мурэккэб деврдэ белэ бир мэсэлэни галдырмаг арха- ОТУЗ Y4 ИЛ СОНРА ВЭ JA ХАНЛАР PAJOHYHYH СЭФЭРЭЛкиЕВ ЗОНАСЫНДА НЭЛЭР БАШ ВЕРИР! дырмаг учун мэктуб му. KecTapMaja Ьазырьн. - де. Ча|кэнддэнк ермэнилэр у ГэЭл3”ГханГры7ьеч^ учдэ би^ тэ^эфдэн. Мэсэлэн. 5 мин эллифлэри, Cэфэpэлиjeв эо- ja Ш. Mycтaфajeв фикри- а1ДЬ1Р    ье}чЛ *аылыо    ' ри ГЭдэр эЬалиси олма]ан нэфэрдэн чох сакини олан насындакы ajpbi-ajpbi тэ. ми баша душур. — Индтин ишi jeHa де .jy Д - ф.    2еЧЭ_Нечэ pajoH тэшкил CэфэpэлиJeв гэсэбэсиндэ не. сэрруфатларын рэЬбэрлэрн',    езундэ х^^“н даг    кэнд- м. "^“^и^^лэ“ Халг    едибл^Г Биз" ки. тэзэ pajoн    чэ ’ муддэтдир газ jaнмыp. садэ зэЬмэт адамлары вэ    лэринэ Ьэрт0рэфли ЗаРд“м    Ра(рь5Тл    ше*басинин    1арадылмасыны тэлэб етми.    тез-тез ишыглар сонур. эЬа- ичра 11аким^^эти башчысы-    едирик. Cэфэpэлиjeв    зона-    ^эб^эси ра|^    пакин    оик Ьалалча pajoнyмyзy    лиjэ хидмэт Japытмaздыp нын адларыны чэкд^и бэ’зи    сыньж совхозлары, ajpы-ajpы    фэа.^рь*55м1    ын ке    бэопа етсинлэр    Тэдбир керэн. вэзиjjэти joлдaшлapлa керушдум.    адамлар ра>онун милли му.    ра|онда    т^^азлы “ Ха1^    Низами адына совхозун баш    адамлара баша салан joxдyp Илк ЬэмсеЬбэтам Ахундов    дафиэ фоадна м*«0он ма-    ниш    ^^¿Ть^ы Даснм Дашдэ.    Мухтэдиф адамларла ке адына совхозун директору,    натларта вэсаит кечурублэр.    ЧэбЬэси    Узвлеринин    ®83“Л8-    !1™в Дисэ билдирди ки, нечэ    рушдукдэн сонра бу гэнаэтэ Aзэpбajчaн Республикасы-    Билирик ки, Сарысу    Чaj-    ринин б> д    ,    н^яопио Ханлаоын 1ухары    кэлдим ки, проблемин Ьэл- нын халг депутаты Шамил    кэнд, Азад. Камо вэ    дикэр    кестэрмэсини    Ьисс едэрэк    иллэрдир Ханларын зухары    ¥1л1пвм МустафаЗевднр:    кэндлэри    кез 6a6ajHMH3 ки. Ьэмин Ьэрэкатд >    совхозларын    планла-    japaнмь!ш психоложи ea3Hj- — Сэфэрэл^ев — .Самух ми горумаль^ыг.    шыо.    А    оыны да онларын тэсэрру- )эти даЬа да кэркинлэшди- эонасынын ajpHflMacH мэсэ- Мэктуб «Уэллифлэрин-    леч    р    ]и    фаТЛарыНын    узэринэ    rojyp-    рир. Ьэр Ьалда минлэрлэ лэси Jaлныз индики рэЬбэр- дэн бири, Сэфэрэл^ев гэсэ-    дели    ки.    тэкчэ    кечэн    адамын сэсинэ сэс вермэк AHjHH вахтьжда opTaja чых- *оэ орта мэктэш.    ил    халис    кэлирлэри    3 мил- MaJ“6:    45?    «-    ^.яГ=."¥м6аР"3    "а-    ГаГн    оаНйГ=ин:Ü2L Job маната ]ах^ олуб.__Бу ли]ин вахтыида opTaja чых- -6а орта мэктэби директору- М^зум 12 ил Самухда^му- “p'¿" кёёиплэри 3 «ил. 33 ил эввэл ады Азэрба]ча. _    -    -    нун    ] снбовл^ .--г 1 _,  *    vúvw    на    апиНэта    гят    МЭЧбУРИ    «ОПДЭЛИК*    OJimacaj-    миш    unp    pejvnjn ИИ лэрдир кедир. Елэ Ханлар снбовла керушурэм нын хэрмтэсиндэн СИЛИН. муаЬидэдэ ™лГ«ДЫиРидиии «эрьэлэдэ бурадан тэчНиз едилирлэр. чика]эткар    г0Р^*аг Ермэни силаЬлы гулдур вэ яэ]миш зэрэрин едэни. дэстэлэрннин    Азэрба]чан    мэсинэ иаил    ои»    учу апааигинлэ    апардыглары    A3ap6aj4a^H    элиндэ    кифа S эммимат “тРи^иидэ    гэдэр    Ьугуги    имканлар республиканын    (кечмиш    }охдур. ДГМВ-нин вэ    A38p6aJsaHHH    Ермэнистан    Республика. £рмэнистанла ЬэмсэрЬэд сынын девлэт органлары ра]онларынын) тэбиэт ком. 6ajaHawapHMbi3U, иддиала. ыексинэ 317 милJoн манат- рымызы гулагардына ву. лыгдан чох зэрэр дэ)миш- рурлар. Ермэнистан Респуо-дир Харичи елкэлэрин си. ликасынын мэЬкэмэ им. лаЬындан вэ совет силаЬын- мунитети мунсифлэр мэЬ-дан. Ьабелэ napTAajHMH кэмэси ¿арадылмасына мане маддэлэрдэн истифадэ едил- олур. мэси вэЬши heJea^apHH гы-    Совет Иттифагынын    да- зылмасына, бир чох тэбиэт гылмасы. cHjacn Ьэрч-мэрч. комплекслэринин дагылмасы. лик ИНдики мэрЬэлэдэ МДБ На кэтириб чыхармышдыр Девлэтлэри арасында гар-вэ инди бунлар мэЬв олмаг шы]а чыхан мубаЬисэлэри 1эддиндэдир.    Ьэлл    етмэк    ca.iahHjJaTHHa BejYK вэ Кичик Гафгазын малик JypHCflHKCHja органы-бир чох параметрлэринэ ке- Нын олмамасы бу мубаьи-09 надир олан тэбиэт ком- сэни бирлик чэрчивэсиндэ плекслэри Ьэмишэлик мэЬв йэлл етмэЛэ имкан вермир. ола билэр. Ьejвaнлapын вэ A3ap6aj4aHbiH бejнэлxaлг Ьу-биткилэрин г^мэтли енде- гуГ суб)екти кими танын-мик невлэринин cajH xej<nH масынын jyбaдылмacы оизи азалмыш. республикаиьж Ьугугларымызын горунма. *аунасына 2 мил}он манат- сы учун тэЬлукэсизлик шу лыгдан артыг зэрэр flej- расына. бе1нэлхалг мэЬкэ. мишдир. Ганунсуз jem Joa. Maja мурачиэт етмэк имка-лар салынмасы, агачларын нын дан мэЬрум едир. кутлэви сурэтдэ кэсилмэси.    Бутун бунлар    тзчавузка- 1ангынлар * нэтичэсиндэ 500 ра ез MHHaJaTKap эмэллэри-миндэн чох агач вэ кол мэЬв ни чэзасыз давам етд,фм^, олмуш. 665 Ьектар тэбии кундэн-кунэ артан зи|ан-мешэ вэ 76 Ьектар мешэ карлыг терэтмэк имканы саЬэлэри дагылмышдыр. верир. Бугун бунлар epocncja про- Азэрба)чаН халгы адын. сеслэриннн куч л эн мае и, тор- дан A3ap6aj4aH паг epTYjyHYH итирилмэси сынын Девлэт Тэбиэти М\-кими тэЬлукэ JapaflHp. Àaj- Ьафизэ Комитэси 6Ytyh 6ej-миш зэрэрин мэблэги 32 нэлхалг еколожи ичтимаи мшОон манатлыгдан чохдур. тэшкилатлардан вэ итеан пу^ Илкин рэгэмлэрэ керэ гуглары чэмииэтлэриндэн 12 5 мин Ьектар торпаг кэнд хаЬиш едир ки. этраф му-тэсэрруфаты девриЛэсиндэн Ьитин мэЬв едилмэсинин да-чыхарылыб элэ кечирил- ]андырылмасына, A3ap6aj-мишдир. Экин саЬэлэриндэн, чанын тэбиэтинэ вэ халгы-отлаглардан, бичэнэклэрдэн на дэ]миш    зэрэрин едэ- истифадэ олунмур ки. бу да нилмэсинэ ¿ардым кестэр-тэбиэтэ нэинки ислаЬедил- синлэр. _____________ 2£ГЖэ^ЖГ “i!    мэчбур    <вЬдэ™к» олмаса]- и лсонра ^адамлар нараЬат    дирэм ки, Сэфэрели]ев pajo олмага бaшлajыблap. Рес. ну ajpbi.ibrp, — де^иР*    «vnraif™-    V    naññ    «Вэтэн*    узумчулук    сов-    6aj4aH Республикасы али публикада мэнэ pajoH кес-    лакин Ьэр дэфэ к™лэрсэ    f0p iпы Ахы зонада jama-    хозунда да    ejHH сезлэри    Советинин Милли Шурасы тэрин ки, бир кэндлэ башга    мухтэлиф бэЬанэлэрлэ бу    }аРы^д“- ^ нэ(ьэодэн чох    ешитдик PajoH ичра Ьаки-    мэсэлэни Ьэртэрэфли ejpa- бнр кэндин арасындакы    ишэ мане олурлар. Ьэлэ ке-    Jm W    чох    ешивдг^    j    НЭЧэк. ону музакирэ едэчэк мэсафэ 278 километр! эдсун.    чэн^илин мартында биои,    аАадмот^анфд^КИ^Дэ^    ма]1ндэс„    ЗаЬраб 8mje»m    вэ конкрет сезуну AejaMsoc. SJSrSwSSVS %    ш™и°ё1резиденг> А^паратьшын    лД |^абдалль, Нач^    чааабы лап    кезлэннлмэз ол.    дир. эзэрэ алын    ки,    эмэкдашлары гэбул етди.    лы, Элиба1рамлы, Гарабаг.    ду. _    ------- ------ шиишиа, Тбилисинин    ара.    лэр. Галдырылан пробле.    лар, «Гырмызы ^ёамух», Je- гэдэшир.^*Нэзэрэ алын    ки,    эмэкдашлары гэбул етди-    лы, Элиба^амлы, Гарабаг-    ДУ Уяиллплл Тбилисинин    ара.    лэр. Галдырылан пробле-    лар, «Гырмызы Самух», Je-    . _апМ!1ГЬ1    ----------- мин Ba4H6flHjHHH 6aJaHflHflap.    никэнд, Луксембург вэ )ди.    Р**^э    ззз1?фэатолмасы    фИк- ХАНЛАР PAJOHY. TTaxruu    Irti    Чя    1кан.л    K3D t кэндлэрин сакинлэри ринэ opTaja атылмасы фик    r/wun'* — Бу проблемин кимлэ- «Халг гэзетп»нин иухбиря. сы aiOj^ogTWAP.    Лакнн    дед^'эр    ки,    -    Ча)кэнд    кэр    ,    крндлэрин    сакинлэри    рииэ ди ггат: А1«рба|чан даммр |олу Бакы м гари ran вдмлдм)ина мир* Ьэмин шэ'бэгарии г«-иуии мриси Амрба|*ии Дэмир Юлу Идарэсмдир. Лэпатма иомиссм|асы. > ;