Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 29, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 29, 1992, Baku, Azerbaijan ТОРПАГ ВЭ ДАШЫНМАЗ ЭМЛАК СИЗИН В0 0ВЛАДЛАРЫНЫЗЫН КЭЛЭЧЭзМ УЧУН РЕАЛ Т0’МИНАТДЫР. ЕНЕРЖИ ЕЬТИиАТЛАРЫ ИС0 ШУБЬ0СИЗ ВАЛиУТА МЭНБЭиИДИР.1992-чи ил ¡анвар а]ынын 27-дэн Республика Мулкииэт вэ Енержи еИтщатлары Биржасынын сэИмлэринэ ачыг абунэ башланмышдыр. Бир сэЬмин номинал дэ]эри 5 мин манат, харичи вэтэндашлар вэ Иугуги шэхслэр учун 1 мин АБШ $ Абунэ ¡азылышы муддэти 1 а]дыр. иуз сэЬмин саИибинэ номинал дэ]эр эсасында брокер ¡ери алмаг Иугугу верилир.Республика Мулки^эт вэ Енержи еНти]атлары Биржасы: jauuajbiuj евлэрцнин, отагларын, тор-паг саИэлэринин, тичарэт вэ caHaje об]ектлэринин езэллэшдирилмэсинэ ¡ардым етмэк; нефт, нефт мэИсуллары вэ дикэр енержи еИт^атлары илэ тичарэт учун ваЬид биржа эразиси ¡аратмаг; эмтээ-хаммал еИти]атлары вэ ги]мэт-ли кагызларла мухтэлиф эмэлиуатлар демэкдир. Биржанын Низамнамэ фонду 50 милден манатдыр. Бизим биржанын сэИмлэрини алмаг сэрма]энин е’тибарлы вэ удушлу гс^улушудемэкдир! бизим „30.6 нем ремиз: 4672«, Д.зи.т Б.ии......  Н«И«И    „»ОН    Ш.'б.СИ    И.ЗДИИД.    "И-П.,«.»«-    «.«».,с«|. 6.И кы, мухбир Несабы 161504, МФО 501145 Унванымыз: Бакы шэИери, h. 3.Тагы|ев кучэси 10. •Телефонлар: 93-81-28, 93-95-91, 93-81-51 Факс: 93-98-91 Ташкилат комм гаси Ваш редактор муаамм В. Ш. С8М8ДОВ. ТЭ’СИСЧИЛдР: Общественно политика ска» гааата Ааарбай* I Редаисм(аиыи рами Ï7B1EB, ВАКЫ ШФИ8ВЦ, I т.*ьЫДЭРОВТ1*^ джаисиой Республики.    .    м    I    КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 11.    I -•-- A38PBAJ4AH РЕСПУБЛИК АСЫ ПРЕЗИДЕНТ* АПАРАТЫ I    Zm.    I    ^    #М*Р|, В8 аХАЛГ ГвЭЕТИаНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ I «Хаит гааетм». .    I    IS-51-6B.    _    Иишаащраеяыр: Икдекг 06814 Ч 1^348678*9 10 II 12 13 14 Бакы. «АээрбаНан* нэшряМатынын мэтбээск. ;
RealCheck